A' De Gaulle stelt reis door Oost-Frankrijk uit VOOR WALCHEREN KOMT UIT HET WESTEN EEN NIEUWE BRUISENDE VLOED" Boerenzoon Meulenbelt geeft vast lessen in waterskiën MèNMÊ Een reportage uit het Zeeuwse eilandenrijk dat afscheid heeft genomen van de zee en zich afvraagt of het er beter of slechter van gaat worden. Diefstallen door Duitse kelners Omgekomen door kolendamp Gissingen naar diepere oorzaak Verliespunt P Nieuwe glans DE, Sterk genoeg Zeeuwse muur Commies-griffier Tweede Kamer gepromoveerd liPr DE BUNGALOWS SCHIETEN MET GROTE SNELHEID UIT NOORDBEVELANDS GROND Nieuwe schacht voor staatsmijn Emma 1 lis Zai.e^ug uprü JLVOi ZfcEUwSOi UA^BLAÜ Bag. 0 Van onze verslaggever LS DE VLOED OPKOMT in de Zeeuwse gaten, vindt hij sinds kort nieuwe obstakels op zijn weg. In het Veerse gat loopt het water borrelend naar binnen met een vaart van achttien tot twintig meter per seconde. Het stuift in lange schuini- banen onder de caissons door, die daar uit de beide wallen groeien als koele en onwrikbare wachters tegen het blonde duin. Een boerin uit Aagtekerk, die met haar man is komen kijken schudt het hoofd over zoveel geweld en zoveel menselijk vernuft. De grijperkraan van Thomsen smakt tonnen mijnsteen in de vrachtauto's, die de caissons volplempen, tot ze zich veilig en zwaar zetten op het zand van de zeebodem. Voor Walcheren komt straks ook een vloed op. Niet met twin tig meter per seconde, maar met het geweld van het Nederlandse Westen, dat eindelijk Zeeland weer onder zijn bereik krijgt. De ene Delta-dijk na de andere zal groeien in het tegenstribbe lende water. Walcheren komt vlakbij de rand stad Holland te liggen.* Boven het grijze stadhuis van Mid delburg zet een hoge straaljager al vast een lang uitroepteken tegen de blauwe lucht. Er zijn vele nieuwe winkelpuien rondom de Markt verrezen. De boerin zegt tegen haar man: Het is goed zo, laten ze dat water maar temmen.' .,Dus een terugkeer van de Gou den Eeuw?" De heer Wagenfeld lachte voorzich tig, als bevroedde hij een strikvraag: „Wat Zeeland vroeger bijdroeg was poëtisch, wat het nu aan de Neder landse gemeenschap zal geven zal prozaïsch zijn: keiharde zakelijkheid." TN Miniatuur-Walcheren stond hij, de heer Wagenfeld, als een onwezenlijk grote kolos tussen de kerktorentjes en spoorweg emplacementen, die tot aan zijn lmie reikten. Hij geloofde nog in een nieu we toekomst voor Walcheren, een toekomst, die met verlies gepaard zal gaan, maar die een oude roem van Zeeland tot nieuwe glans zal bren gen. „Zeeland heeft ééns in de geschie denis van Nederland een doorslag gevende rol gespeeld. Holland-en-Zee- land was in de Gouden Eeuw van Nederland één begrip, vervuld van ondernemingsgeest en vastberaden heid. Toen is er iets wonderlijks ge beurd. Het verkeer over land werd sneller en sneller, en het verkeer over water kon deze wedloop niet bij houden. Zeeland werd door'dit ver schil in snelheid geïsoleerd en bin nen een eeuw was het voor de ge jaagde bewoners van de Hollanden geworden tot een soort reser vaat, een eilandengebied. waar men met ietwat neerbuigende vriendelijk heid over sprak. Nu komt er de dijk langs de kust, over enkele jaren zal Zeeland een gesloten gemeenschap met Holland gaan vormen, zoals in de gouden tijd van weleer". Half jaar voor jongelui AMSTERDAM (ANP). „Heel veel Duitse jongelui komen hier met vakantie en bezorgen op som mige plaatsen heel wat overlast. Voor dergelijke excessen moet een behoorlijke straf worden gegeven." Dit zei gisteren de Amsterdamse po litierechter, mr. B. van der Waerden, die twee kelners uit Keulen, die tij dens hun paasvakantie tn ons land en kele diefstallen en een inbraak had den gepleegd, tot een half jaar gevan genisstraf met aftrek veroordeelde. De officier van justitie had dezelfde straffen geëist De beide kelners, dertig en twintig jaar oud, die in Duitsland al waren veroordeeld wegens autodiefstallen, hadden onderweg van Egmond aan zee naar Amsterdam een aanrijding gekregen. De rode sportauto van de oudste kelner had daardoor ruim hon derd gulden schade opgelopen. Boven dien moesten de twee Duitsers door dit ongeluk vier dagen lager in Neder land blijven, zodat zij in geldelijke moeilijkheden kwamen. Die moeilijkheden probeerden zij op te lossen door diefstallen uit cafés en een inbraak in een Amsterdamse win kel. DEN HAAG (ANP) Door kolen dampvergiftiging is de 63-jarige me vrouw L. Akkersdijk-Hauet in haar woning in Den Haag om het leven gekomen. Toen haar twee kostgangers donder dagavond thuiskwamen, hoorden zij haar luid snurken. Aanvankelijk dach ten zij dat mevrouw Akkersdijk haar middagdutje wat lang had voortgezet, maar toen zij om half negen nog geen gehoor kregen, waarschuwden zij de po litie. Die vond de vrouw dood op bed liggen. De kachel, waarvan de pijp door roet was verstopt, was afgesloten nadat zij vol kolen was gegooid. De 78-jarige mejuffrouw T. Boersma uit Soest is gisteren in haar woonplaats bij het oversteken onder een vrachtauto gekomen en verongelukt. DE nuchterheid van zijn uitspraak maakte hem even stil. Hij zocht naar een verdediging van zijn eigen gevoel, dat nog geen volledige vrede had gevonden met het beeld van de toekomst. ..Ach, wij Zeeuwen, Wij zijn feite lijk van ons isolement gaan houden. Wij wisten ons hier op ons-zelf en wij vonden het heerlijk. Wij leefden nog in een echt eigen land. Maar de charme van het isolement zal ver dwijnen; dit is een verliespunt, dat wij graag bijdragen in de naamloze vennootschap van de vernieuwing en de toekomst". Het zijn echter niet alleen de so ciale en economische omwenteling, die Zeeland wacht, als de dammen van het land een verlengstuk van Randstad Holland zullen hebben ge maakt. Cultureel neemt Zeeland en spe ciaal Walcheren een zeer bijzondere plaats in. Op Walcheren vindt men kleine groepjes kunstenaars, die nog niet in de eerste plaats reclamechefs voor zichzelf kunnen zijn, maar die de kunst bedrijven, omdat zij de kunst beminnen, ongeacht de bekend heid, die zij er mee kunnen verwer ven. De heer Bulthuis, leraar tekenen aan de rijks H.B.S. in Middelburg, had al over de positie van deze ty pisch Walcheriaanse cultuur in het toekomstige Zeeland gesproken. „Nu is het nog zo", had hij gezegd, „dat de jeugd tien maanden per jaar trouw is aan de cultuur van Walche ren. De twee andere maanden zijn de jongeren op vakantie of zijn de vakantiegangers uit het Noorden hier." Zal deze typische cultuur-gemeen schap niet overspoeld worden door een vrij genivelleerde gemeenschap uit Randstad Holland, die binnen niet al te lange tijd Zeeland zal binnen stromen? Zal de liefde voor individuele kunst, die op Walcheren nog zo veel wordt gevonden, bestand zijn tegen jukebox en, draagbare radiootjes, bromfiet- sen-langs-de-stoeprand en leren ves ten? Of zullen de betrekkelijk kleine groepjes 'in de vloedgolf van indus trialisatie, flatgebouwen en massa- vermaak verdwijnen? heer Wagenfeld was niet pessimistisch: De groepjes, die de cultuur op Walche ren een patroon geven, zijn door hun isolement sterk geworden, zoals in Amerika de negercultuur door de verdrukking krachtig werd. Daarom geloof ik, dat Walcheren cultureel be vruchtend zal kunnen werken op de grote groep, die straks naar onze eilanden zal komen. De Walcherse ge meenschap is klein genoeg om een hechte gemeenschap te vormen en groot genoeg om nieuwe groepen er op te enten". De heer Wagenfeld kwam met be-, wijzen: „Waarom is Vlissingen on danks alle import een rasechte Vlissinger is bijna niet meer te vin den toch een echte Zeeuwse stad gebleven?" Hij gaf zichzelf antwoord: „Niet- Zeeuwen, die naar ons eiland komen, voelen, dat ze in een bestaande ge meenschap komen. Meestal hebben ze daarvoor het respect, dat ieder een voelt, die het huis van een vreem de binnenkomt. Ze krijgen na ver loop van tijd begrip voor onze le venssfeer en allengs nemen ze deze over". We waren aan een tafeltje gaan zitten, onder de lichte Zeeuwse lucht en de warme zon, die voor heel Ne derland scheen. Tegenover de heer Wagenfeld zat de heer De Graaff, een geboren Rotterdammer, die mee helpt aan de organisatie van Minia tuur-Walcheren, De heer De Graaff glimlachte, een beetje cynisch. Hij geloofde er niet in. Hij kende, mis schien beter dan de heer Wagenfeld, de kracht van jachtende mensen, die bijna doelloos worden gedreven naar vreugdeloze vermaken. Hij kende wellicht beter de grote groep men sen. die straks naar Zeeland zal uit stromen en die nooit heeft geleerd ee:i andere dan hun eigen levenshou ding als aanvaardbaar te beschou wen. JIJ gelooft er niet in, he?" vroeg de heer Wagenfeld ;f een vleugje verwijt bleef weer even peinzen en besloot toen als mens, die de betrekkelijkheid van alle dingen heeft leren aanvaarden: „Het zal wel donquichotterie van me zijh, maar ik heb zoveel vertrouwen in de Zeeuwse muur, dat ik niet bevreesd ben of we zullen de stoomwals van de nivellering kunnen tegenhouden" De toekomst zal uitmaken wat de winst, wat het verlies wordt. Middel burg. Veere, ze liiken onaantastbaar onder het hoge Zeeuwse licht, dat overal zijn weerkaatsing vindt in het water rondom. Ze zullen hun atmos feer niet gauw verliezen. De men sen van Middelburg, van het hele eiland zijn er wél eens bang voor. Industrie geeft import van nieuwe mensen, nieuwe levensgewoonten ook. In Biggekerke wordt bij een begrafe nis nog een twijg gestoken in de deur van de buren van de overlede ne als klem teken van gezamenlij ke rouw. Stel eens. dat er een to renflat gebouwd "wordt.... hem mef een in zijn stem. Hij -M- De heer Slotema, de man, die als aannemer vele bungalows op Noord-Beveland bouwt. Van een onzer verslaggevers NOORD-BEVELAND. Ferdi Meulenbelt, boerenzoon uit Kats, is in afwachting van de grote dingen die komen gaan, maar vast begonnen met het geven van lessen in waterskiën op het toekomstige Veersemeer. Helemaal op de andere punt van het eiland, in het noordwesten waar de dam van Walcheren zijn aansluiting op Noord-Beveland vindt, verrijst „De Banjaard", een ander voorteken van de komende toeristenstroom. Het is een ideaal dorp van louter nieuwe bungalows, met aan de voet van de duinen het al even nieuwe hotel Kam perduin, en een juweel van een win kel die drie Kamperlandse bakker?" voor hun rekening hebben genomen. De dam door de Zandkreek verloste het eiland uit zijn isolement, die door het Veersegat zal veiligheid geven en samen zullen zij de toeristen brengen. Daarom gonst Noord-Beveland van de voorbereidingen en het enthousiasme. Het is alleen een jaar te laat... MOEILIJKHEDEN Staande op de dam door het Veerse gat zegt V.V.-voorzitter G. P. Leen- dertse: ,,Hij is nu wel in mei klaar, maar deze zomer mag er nog geen mens over. Daarom verwacht ik de komende maanden grote moeilijkhe den met het verkeer. Noord-Beveiand is iets nieuws voor de meeste toeris ten. Zij zullen van de zomer in drom men hierheen komen." „Iedereen die via de Zandkreekdam het eiland op rijdt, moet er op dezelf de manier weer af, maar onze wegen zijn smal en kronkelend en de nieuwe bestaan alleen nog maar op papier.... Omdat er ook geen rijwielpaden zijn, vrees ik dat de fietsen de snelheid van de auto's zullen bepalen." „Nóg een naar ding. Er komt een stroom aanvragen om logies binnen. Van onze correspondent PARIJS. President de Gaulle heeft zijn reis door het oosten van Frankrijk, die hij van 3 tot en met 6 mei zou maken, uitgesteld tot in de maand juni. Als reden hier voor is opgegeven, dat zijn ver plichtingen hem beletten de reis op de bepaalde data te maken. Het uitstel heeft verrassing gewekt, daar het de eerste maal is dat de Gaulle een reis uitstelt. Drie redenen worden hiervoor opgegeven: 1) Tijdens zijn reis zou de Gaulle er n'let aan kunnen ontkomen om nieuwe verklaringen over de Algerijn se kwestie af te leggen. Na de rede voering die hij tijdens zijn reis door het Zuidwesten van Frankrijk heeft gehouden, hebben er zich geen nieu we gezichtspunten geopenbaard. Hij voelt er weinig voor om tijdens deze reis In herhalingen te vervallen. 2) De Gaulle wil de mogelijkheid niet uitsluiten, dat de voorlopige Al gerijnse regering binnen afzienbare tijd tot het besluit komt dat de con ferentie van Evian kan beginnen. Om dat hiervoor reeds in Tunesische krin gen de datum van 3 of 4 mei is ge noemd. wil de Gaulle in ieder geval in Parijs zijn, op het ogenblik dat zijn delegatit naar Evian vertrekt. 3) In het geval dat de conferentie omstreeks 4 mei zou beginnen, zou hij de opening af op de hoogte willen blijven om wanneer er zich moeilijk heden voordoen zelf de Franse dele gatie instructies te kunnen geven. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De eerste-commies- griffier van de Tweede Kamer, mr. A. C. de Ruiter, is gisteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gepromo veerd tot doctor in de rechtsgeleerd heid op het proefschrift „De grenzen van de overheidstaak in de anti-revolu tionaire staatsleer". Daarin verwerpt dr. De Ruiter de opvatting dat er be paalde terreinen zijn waarop overheids bemoeiing a priori ontoelaatbaar is. De plechtigheid werd o.m. bijgewoond door minister mr. J. van Aartsen, de voorzitter van de Tweede Kamer. dr. L. G. Kortenhorst; de griffier mr. A. F. Schepel en leden van diverse frac ties. Twee identieke torens, ja, zelfs tweemaal dezelfde toren.Dat kan men zien als men met de heer Wagenfeld praat op zijn Miniatuur Walcheren. Voorop staat de namaak- en daarachter de echte toren van Middelburg. We hebben alles bij elkaar zes hotels, wat bungalows en pensions van parti culieren. De grootste vraag is echter naar zomerhuisjes, en juist voor de man met de wat smallere beurs heb-, ben we te weinig accommodatie. We hadden wel een plan voor houten zo merhuisjes, maar dat mag niet aoor- gaan, zolang niet definitief vaststaat waar de dam door de Oosterscheide op Noord-Beveland zal uitkomen. Me.i schijnt hem nu meer naar zee te wil len leggen, dicht bij „De Banjaard" en juist daar lag ons uitbreidingsplan." Zo is het moeilijk plannen maken, maar burgemeester A. A. Schuit van Kortgene heeft de vergunning voor zijn jachthaven met alles wat erbij hoort binnen. „Volgend voorjaar", v"rte!t hij enthousiast, „moet alles klaar zijn: ligplaats voor vierhonderd schepen; dicht erbij maar een meter boven de waterspiegel) zestig bunga lows en daarachter, weer drie meter hoger, nog eens 25 plus een groot ho tel." „Het moet daar heerlijk zijn, bur gemeester. Veel animo?" „Nu al een goede veertig van par ticulieren en een veelvoud daarvan uit de aannemerswereld. Wat wilt u? Heel Noord-Beveland wordt een lustoord. Op het meer een ideale gelegenheid voor watersport; op het eiland de aantrekkingskracht van de dammen, de vloot van Veere nu in Colijnspiaat, onze duinen en stranden." „Moet u eens op de kaart kijken. Mocht over vijf jaar, gelijk met de brug over het Haringvliet, de brug over de Oosterscheide klaar zijn, dan zitten wij per auto in één uur op de Coolsingel, maar omgekeerd zit het westen dan ook in een wip bij ons op schoot. Sinds de Zandkreekdam klaar is crossen de auto's zondags al door onze nauwe straten." „Als ook de tweede dam klaar is krijgen we na tuurlijk veel door trekkend toerisme. Even voorbij Goes rechtsaf over de nieuwe weg Noord- Beveland op, alles hier bekijken en aan de andere kant naar Walcheren er weer af." SNEEUWBAL Zo is het. en goedbeschouwd bent u er nu ook al veel vlugger dan u denkt. In vijf kwartier per sneltrein van Rot terdam C.S. naar Goes, en nog eens drie kwartier later zet de snelbus u van de zomer af aan de voet van de Kamperlandse duinen. Daar werkt het toerisme in „De Banjaard" nu al als een sneeuwbal. Het vorige jaar verrezen er 45 bunga lows, nu bouwen twaalf aannemers er samen nog een kleine honderd bij. De heer R. Slotema uit Wissekerke zet er de meeste neer; 22. Hij zegt; „Wij Noord-Bevelanders hadden dit vijf jaar geleden nooit kun nen dromen, maar burgemeester Van Halst heeft het goed gezien. Nauwe lijks waren wij vorig jaar begonnen, of de aanvragen kwamen al binnen, veel meer dan we hadden gedacht. Vandaar deze tweede, veel grotere portie." Hoe korter Ü- Een symbolische situatie op het uiterste puntje van Beveland. het rijtje caissons in de verte wordt, hoe dichter de dam nadert, hoe meer bungalows er verrijzen in het park de Banjaard, dat als een stadje in aanbouw is. Knoeien met de grondprijzen? Kan niet, want alle perceeltjes zijn voor dertig jaar in erfpacht uitgegeven. Eerst aan particulieren die wilden la ten bouwen, zoals de vader van Sjouk- je Dijkstra bijvoorbeeld. Van alle bun galows zijn er zeker al vijftien aan Duitsers verkocht, en verder veel aan mensen uit oost- en zuid-Nederland. Er zit nogal wat variatie in, maar de prijzen liggen toch tussen de twaalf- en vijf en twintigduizend gulden. Dan gaat de bal aan het rollen. Eerst door de bezitters die hun bun galow vóór en na hun eigen vakantie best willen verhuren, maar dat moei lijk op een afstand kunnen doen. Daar zijn bemiddelaars voor nodig, zoals oud-hotelhouder C. Bakker uit Ginneken. Hij deed zijn hotel van de hand, kocht acht bungalows voor de verhuur, en verder regelt hij vele za ken. onder andere het toezicht en het onderhoud. WINST Vrouwen uit Kamperland houden de bungalows schoon, mannen zorgen voor de tuinen. Zo pikt menigeen een toeristisch graantje mee. Dat doen de eigenaren van de bungalows ook trou wens, want in het hoogseizoen bren gen de huizen al gauw een 250 per week op. Een deel van de midden stand heeft dan zijn winst al gehad aan de inrichting en meubilering, en weer anderen hebben er beste klan ten bij gekregen voor levensmidde len. Aannemer Slotema zou zeggen: Noord-Beveland gaat van de kaart." Hij bedoelt: Het is gedaan met de rust hier. Er komen drukte, vertier en een niet onaanzienlijke hoeveelheid geld voor in de plaats. „De Banjaard" is nog maar een begin. Kortgene gaat nu grootscheeps aan het bouwen. Recht tegenover Veere komen langs de zuid-westkust van Noord-Beveland ook een jachthaven (voor de kleine watersport), een 250 bungalows, met uitzicht op het meer, zeventig hectaren bos en een par keerplaats voor een paar duizend auto's. Sommige landbouwers hebben al bootjes gekocht voor eigen plezier. Anderen vinden het „een aantrekkelij ke gedachte", geld te steken in on dernemingen di<5 zich met watersport gaan bezig houden. Aanpassingsmoeilijkheden van de kant van de bevolking? Het zal best meevallen, daar op dat Noord-Beve land, dat geen eiland meer is. Zei niet iemand tegen me: Vroeger liep je bij de veerboot nogal in de gaten, als je er zondags eens af wilde. Nu met die dammen lang niet meer zo. -ft Dit is het kruispunt op Noord-Beveland, waar straks, als de dam naar Walcheren er is, al het toeristisch verkeer zich door moet wringen. Vlak by Kamperland is het te vinden. Noord-Beveland bouwt hard aan de toekomst, maar er moet nog veel gebeuren, zoveel, dat die twee fietsers niet meer dat kruispunt kunnen vftllen. HEERLEN. Door te Schinnen een nieuwe mijnschacht in gebruik te ne men neeft de staatsmijn Emma dc werktijd van vijfhonderd mijnwerker- uit Scninnen en omgeving met een uur kunnen verlengen. Tot nu toe moesten deze mijnwerkers een omweg van der tien kilometer maken om hun werkpun ten te bereiken in het „zadel van Puth" Daardoor was hun werktijd terugge bracht tot vijf en half uur per dag Per dag produceren de mijnwerkers die door de nieuwe schacht (voorlopig geboord tot een diepte van zevenhon? derd meter) naar beneden gaan twaalf honderd ton steenkool. In de nabije toe komst wordt dit vijftien honderd ton of wel vijftien procent van de netto pro- duktie van de mijn. Zeeland nadert i WM 'V $7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 6