Skoda Veerse middenstand wil de vloot weer zien komen 1961 NIEUWE CHR. KLEUTERSCHOOL G0ES-00ST Directeur Middenstandsbank Middelburg nam afscheid FILMS Elleu/agen vroeger „het" Zeeuw/se transportmiddel ËH Haagse jeugd kwamzag en schreef Fag. 5 een openbaring ZIJN PRIJS MÉÉR DAN WAARD Raad IJzendijke gaat in beroep tegen G.S. Geslaagd voor de Inas-opleiding Pick up voor de heer Van den Berg Nieuwe directeur Rotterd. Bank Verdrongen door auto's ZEEUWSCH DAGBLAD Omdat hij voor zo'n interessante prijs zo verrassend veel biedt: ruimte voor vijf reiscomfort (sponsrubber kussens, slaapbanken, verwarming, airconditioning) vertrouwde degelijkheid (stalen carrosserie, onverwoestbare motor) luxueuze uitvoering enorme levensduur. Geheel compleet 5495, H. ENGLEBERT N.V. - Verkoop en werkplaats: Theresiastraat 145 Den Haag - Tel. 070-723903* Magazijn: Dobbeweg 2 - Voorschoten - Tel. 01717-2010* DEALERS: Garage I. J. ADRIAANSEN, Oude Stad 16, Oostburg, tel. 2679 Garage IJ. T. WANDEL, Zuidstraat 10, Nieuwerkerk, tel. 482 Gar, J. JOOSSE& ZN., Rijksweg 24G, Nieuw- en St. Joosland, tel. 318 Advertentie Advertentie GOES. De officiële ope ning van de nieuwe christelijke kleuterschool in Goes-oost is thans definitief vastgesteld op donderdag 18 mei, des middags om half drie. Aanvankelijk was de opening vastgesteld op don derdag 3 mei, maar allerlei omstandigheden noopten het bestuur de datum van opening veertien dagen later te stellen. Het is een modern en fraai schoolcomplex, dat daar aan de Heernisseweg is verrezen. De school telt vier speelwerk lokalen, waarvan er drie aan de linkerzijde van de hoofdin gang en één aan de rechter kant. Als bijzonderheid aan deze school kan vermeld wor den, dat elk lokaal een aparte ingang heeft. Architect J. A. de Bruijne uit Goes maakte het ontwerp voor deze school. Inmiddels heeft het bestuur van de chr. kleuterschool aan de kunstenaar Jan Bons uit Amsterdam de opdracht ver strekt om op het ruime betegel de speelterrein voor de school tussen de beide zandbakken een kunstvoorwerp te vervaar digen. Dit zal bestaan uit be tonelementen, die zodanig op gesteld worden, dat er voor de kleuters verschillende moge lijkheden voor spelbeoefening zijn. Een kunststuk dus, dat te vens als een soort speeltuintje gebruikt kan worden. De school, die circa 150 kleu ters kan herbergen, is nu reeds vrijwel volgeboekt. Het is de bedoeling, dat ook de groep leerlingen, die elke dag vanuit de Leliestraat naar de Bleeker- straat gaat, naar de nieuwe school verhuist. De houten noodschool aan de Leliestraat zal na ingebruikneming van het nieuwe complex geheel ontruimd worden door het christelijke kleuteronderwijs. Antieke waarde? „Uw ellewagen heeft zo langzamer hand antieke waarde gekregen", mer ken wij op. „Wordt het geen tijd de wagen wat rust te gunnen?" Daar wil de Theune echter niets van weten. „Er is nog te veel werk voor hem", verklaarde hij. Waaruit kan wor den geconcludeerd, dat Zeeuwse ellewa- gens (nog) geen museumstukken zijn. IJZENDIJKE. In een spoedeisende raadsvergadering heeft de raad van IJzendijke besloten in beroep te gaan tegen het besluit van Gedeputeerde Sta ten om niet aecoord te gaan met het uittreden van IJzendijke uit de gemeen schappelijke regeling voor bouw'en wo ningtoezicht. Over het al of niet instellen van een beroep werd uitvoerig gediscusieerd. Bij de stemming bleek dat de drie K.V.P.- ers, de heren J. Cornelis, C. Geirnaert en P, van Rijen geacht werden tegen te zijn. De vergadering werd daarna achter gesloten deuren voortgezet, omdat de raad zich uitvoerig wilde bezinnen op de redactie van het beroepschrift. Op Hemelvaartsdag draait in s Heerenhoek de z.g. „Regenboog- course". Het wordt ditmaal een wed strijd voor profs en onafhankelijken waarvoor vooral van de zijde der ren ners reeds grote belangstelling be staat. De te rijden afstand bedraagt 60 ronden of 132 km. ZIERIKZEE. De echtgenote van de burgemeester, mevr. Dijckmeester- den Brouw heeft aan een aantal meis jes van de huishoudschool „Prinses Ju- lianaschool" de insignes van de INAS- opleiding uitgereikt. De geslaagden zijn: J. J. Bieneveld, Renesse, W. P. van Burg, Zierikzee, A. T. C. Dalebout, Nieuwerkerk, M. N. F. van der Houten, Zierikzee, M. A. S. Keizer, Brouwersha ven, E. P. Klink, Zierikzee, M. Mays, Zierikzee, T. J. L. van Nieuwenhuljzen Brouwershaven, A. E. Stouten, Ooster- land, F. F. Verdoorn, Zierikzee, J M Visser, Nieuwerkerk, A. v. d. Welle, Zierikzee. MIDDELBURG. Met een drukbe zochte receptie heeft de heer B. J. van den Berg vrijdag in het Neder lands Koffiehuis afscheid genomen als directeur van het kantoor Middelburg van de Nederlandse Middenstandsbank wegens het bereiken van de pensioen- T/EERE Binnen en kele dagen zal in de meest letterlijke zin des woords het getij voor Veere verlopen. Volgende week zal de sluiting van het Veerse Gat een feit zijn geworden en zal Vee- re voorgoed van de zee zijn afgesloten. De Veer se middenstand heeft dit uiteraard aan zien ko men; wat lange tijd drei gend hoven haar hoofd hing is gebeurd: De vis sersvloot vertrok en voor de neringdoenden viel daarmee een belangrijke bron van inkomsten weg. De Veerse middenstan ders zijn echter niet bij de pakken gaan neerzit tenZij hebben de han den ineen geslagen en zich afgevraagd wat zij konden doen om het „doodtij" te boven te ko men. Zij waren zich be wust dat de bakens dien den te worden verzet, om dat het leven doorging. Er kwam een lumineuze gedachte naar voren: Een vloot vertrekt, een vloot komt. Op zaterdag 29 april aanstaande, een dag na de sluiting van het Veerse Gat, een dag na de opening van het Veer se meer. Een periode is dan voorbijgegaan, een nieuwe is begonnen. De idee van een ande re vloot naar Veere te doen komen werd ver der uitgewerkt en vond haar climax in het orga niseren van een stertocht naar het Veerse meer voor zeil- en motorjach ten. Uitnodigingen om op 29 april naar Veere te komen zijn reeds verzon den aan een groot aantal secretarissen van zeilver enigingen in den lande. De Belgische verenigin gen (Brussel, Antwerpen, Gent) werden evenmin vergeten. Het is natuurlijk jam mer, dat de oude vissers haven nog niet getrans formeerd is tot jachtha ven dat kan trouwens niet in zo'n korte tijd. Bo vendien wordt er nog slechts op papier aan ge werkt. Rijkswaterstaat heeft zoals gemeld hier voor een plan ontworpen. Dat neemt echter niet weg dat de jachten in Veere ruimschoots een ligplaats kunnen vinden. Hoe meer boter er komen Elke deelnemer aan deze stertocht ontvangt een fraaie herinneringspla- qhette met een afbeelding van Veere erop, terwijl diverse prijzen beschik baar zijn gesteld, onder meer voor degene die het verste weg komt. In het stadhuis van Veere zal omstreeks vijf uur in de middag een officiële ont vangst plaatsvinden. In de avonduren volgt dan nog een attraktief pro gramma dat echter nog in details geregeld moet worden. De middenstand zou graag zien dat na af loop van de stertocht de jachten gepavoiseerd wor den. Uit handen van de lieer J. de Nood rechtsontving de scheidende directeur van het kantoor Middelburg van de Ne derlandse Middenstandsbank, de heer B. J. van den Berg, een fraaie pick-up. gerechtigde leeftijd. Vele relaties van de heer Van den Berg kwamen de schei dende bankdirecteur, die Middelburg gaat verlaten en zich in Vaassen zal vestigen, de hand drukken. Vierentwin tig jaar heeft de heer Van den Berg de functie van directeur uitgeoefend. Hij wordt thans opgevolgd door de heer G. Keim, die reeds enige tijd onderdi recteur van het Middelburgse kantoor was. Namens de relaties sprak de heer J. de Nood uit Vlissingen. Hij gewaagde van de bijzonder prettige samenwerking en noemde de heer Van den Berg een uitstekende raadgever en zakenman. De heer De Nood dankte hem hartelijk voor de hulp en het vertrouwen in al die 24 jaren ondervonden. Hij feliciteer de daarna de heer G. F. Karstanje, die zojuist tot procuratiehouder was be noemd. De heer De Nood deelde mee, dat op het moment dat bij sprak me vrouw Van den Berg in 'het gasthuis verguld werd met een bloemstuk. Voor de heer Van den Berg had hij iets an ders in petto, namelijk een pick up met platen'öon, een „symbolische" boeken kast en een fotoalbum. Namens het gemeentebestuur bracht de wethouder van onderwijs en finan ciën, de heer J. S. Hoek, zijn geluk wensen over. De gemaskerde Vleermuis Luxor in Vlissingen vertoont een meer dian spannende griezelfilm die zich af speelt in een geheimzinnig landhuis. Een bankdirecteur is er met een mil joen vandoor gegaan, maar wordt ver moord. Ergens in het groot landhuis zoekt de geheimzinnige gemaskerde Vleermuis naar de buit. De gehele film verkeert men. in spanning over de iden titeit van deze schurk, maar als in de laatste minuut het masker valt, komt men toch nog voor verrassingen te staan. Een üitstekende film die evenwel ongeschikt is voor mensen met een zwak zenuwgestel. De hel van Birma „De hel van Birma" is een van de waarlijk vele films die over het verloop van de tweede werldoorlog zijn gemaakt. Een afgedwaalde Britse patrouille tracht zich door de Birmaanse jungle weer bij de hoofdmacht aan te sluiten. De mannen stuiten echter op enige Japan ners, die zich schuil houden in een klein dorp en komen na de nodige verwikke lingen achter een groot Japans aanvals plan. Ten koste van alles tracht men dit plan aan de staf door te geven. Een film die een goede indruk geeft van dé harde strijd die daar is gevoerd. De laatste dagen van Pompei „De laatste dagen van Pompei is weer een van de films die met helle kleuren, pompeuze gebouwen en moedi ge mannen ons een indruk proberen te geven van de geschiedenis van het Ro meinse rijk. Het behoeft nauwelijks be toog dat historisch gezien ook deze Amerikaanse rolprent jammerlijk is mislukt. Wie van spektakel houdt en lichte ontspanning zoekt kan misschien echter zijn hart ophalen. In Grand te Goes. ZIERIKZEE. De directeur van de Rotterdamsche Bank te Zierikzee, de heer D. C. A. Lugt, is benoemd tot di- r6?teur van de Rotterdamsche Bank in Vlissingen. De benoeming gaat in per 1 september aanstaande. De heer Lugt is sinds 1940 directeur van de bank in Zie rikzee geweest. Psycho Alfred Hitchcock, de meesterlijke re gisseur van de film met de „abnorma le intrige, heeft met psycho een fil misch werk geschapen dat de gemid delde toeschouwer twee uur doet grie zelen en m spanning houdt. Een film, geladen van het begin tot het eind, vol verrassende wendingen en met een ver bazingwekkende ontknoping. Terwille van het beetje meer kippenvel, willen we niets van de inhoud publiceren, maar men moet het ons niet euvel dui den als we een enkel draadje van de sluier toch even willen oplichten om daardoor de schrilheid van „Psycho" nog beter te doen uitkomen. De film behandelt het probleem van een jonge man die een kluizenaarsleven leidt, met alle geestelijke gevolgen van dien. De carnera volgt de jongen op de voet en gaat daarbij soms zo indringend te werk, dat we ons afvragen of Hitchcock niet te ver is gegaan met zijn belich ting van dit „overzware" drama. De badscene bijvoorbeeld was bepaald af stotend en had naar onze smaak zeker door een wat minder erotische vervan gen kunnen worden. Resumerend kun nen we zeggen dat Hitchcock in zijn zucht naar steeds nieuwere, spannender dëJ t°ie'geri "thrilIers" althans in deze film langzamerhand het stadium bereikt, waarin zelfs de liefhebber van de stevige detective-story „neen" tegen delta?!) m08t Zeggen' (City' Mid- Voor de betrekking van gemeente. b?last ,met snoeiwerkzaamhe- den en andere tuinierswerkzaamheden Tn sr,n?e .?en1eente Bruinisse heben zich 10 sollicitanten aangemeld. DOMBURG. De jeugdherberg „Nieuw-Walcheren" vertoonde giste ren veel gelijkenis met de redactiever- trekken van een krant. De 120 Haag se scholieren die een week erop uit zijn geweest om Zeeland in al zijn fa cetten te ontdekken en te bestuderen waren bezig alle verzamelde gegevens te verwerken tot een geheel. Het was de bedoeling dat iedere leerling een werkstuk het licht deed zien over wat hij of zij beleefd had. Er waren tien verschillende groepen gevormd die alle een bepaald onderwerp hadden gekozen. De verschillende werk stukken van iedere groep werden gebun deld. IDe werkstukken van alle groepen ondergingen hetzelfde resultaat, met als gevolg dat een soort boekwerk over onze provincie ontstond. In de nacht van donderdag op vrijdag togen deze jongelui naar Colijnsplaat waar ze zich inscheepten op de vissers vloot. Zij waren echter niet de enigen die deze week zeebenen hebben opge daan, ook de groep die de Westerschelde had gekozen is het zeegat uitgeweest. Met een betonningsvaartuig van het loodswezen werden enkele boeien „ver schoond". De landbouwgroep bracht een bezoek aan de proefboerderij in Wilhel- minadorp en een landbouwhuishoud- school op Tholen, de geschiedenis, re creatie en waterstaatgroepen zochten het dichter bij huis en trokken de gren zen van de tuin van Zeeland niet over. De heer Boon, conrector van het Mon- tessori lyceum, vertelde dat de werk- en studieweek bijzonder was geslaagd. Er zijn door de Hagenaars goede contac ten gelegd. De kans is dan ook niet uit gesloten dat de lyceïsten het volgend jaar weer onze provincie uitkiezen voor hun werk- en studieweek. Ook het uit werken van de opgedane ervaringen, wat andere jaren na het bezoek werd gedaan, maar nu in een dag moest ge beuren, noemde de heer Boon geslaagd. Het boekwerk dat is voorzien van een groot aantal fraaie illustraties met daarnaast een boeiende tekst was zelfs voor uw verslaggever op sommige pun ten een openbaring. Maar nog altijd geldt: Een mens is nooit te oud om te leren De Oranje Vereniging in Domburg hield onder voorzitterschap van de heer P. de Kam een jaarvergadering. Vier nieuwe bestuursleden werden gekozen, namelijk de heren F. Ronner, B. de Kleine, A. Labruyère en C. Minderhoud. Het bestuur besprak verder het vieren van aanstaande Koninginnedag. DE HEER W. THEUNE GEBRUIKT DE LAATSTE MIDDELBURG. Voordat in Zeeland de auto de wegen ging beheersen, was de ellewagen heer en meester op straten en lanen. Bijna alle transportbedrijve-> en instantie? die wat hadden te ver voeren, gebruikten ellewagens. Men ziet jammer genoeg! deze schilderachtige vervoermid delen niet meer. De enige die nog steeds een ellewagen heeft en deze ook nog regelmatig gebruikt is de heer W. Theune uit Middelburg. Deze 62-jarige oude heer, die een klei- ne vijftig jaar in het slepersvak zit en wiens rode, verweerde wangen een le ven in de buitenlucht verraden, raakt meteen in vuur en vlam, wanneer het onderwerp „ellewagen" wordt aange roerd. Want daarvoor heeft de heer Theune een zeer groot zwak. „Mijn vader kocht zeventig jaar gele den zijn eerste ellewagen in Gent. De wagen, die ik nu heb is ongeveer veer tig jaar oud. Uiteraard is hij gedeelte lijk vernieuwd", vertelt de krasse oude heer. „We vervoeren er nog van alles mee. Verleden week een brandkast en voor de gemeente moeten we dikwijls electroden verslepen." Geen kraanwerk Volgens de heer Theune was de el lewagen praktischer dan de moderne Vervoermiddelen. „Tegenwoordig is het allemaal kraanwerk", zegt hij meesmuilend. „De ellewagen is erop gebouwd dat met lichaamskracht de te vervoeren goederen erin worden gestouwd. De wagen is plat en laag, ongeveer zestig cm hoog, en kan drie ton gemakkelijk hebben. Maar ja, de auto heeft paard en wagen verdron gen", voegt hij daar een beetje droef geestig aan toe. „Wij vervoerden vroeger praktisch al les", zegt hij. „Van piano's tot papier, waarvan kranten worden gedrukt, toe. En meubeltransporten was het werk van alledag. Iedereen gebruikte toen trouwens ellewagens. Van Gend en Loos ook." Wat het woord „ellewagen" betekent en waar het vandaan kwam, is de heer Theune onbekend. „De wagens werden in Vlaanderen gebouwd, hè. Ik denk dat het woord uit het Frans komt. Het gek ke is wel, dat ellewagens alleen in Zee land werden gebruikt. Ik heb ze ten minste nooit in andere delen van Ne derland gezien." Ook In de foyer van het Kabukiza Theater in Osaka, rookt men KENT. Internationaal meest gevraagde filtersigaret met de beroemde lichtblauwe micronite filter. In Nederland fl.' per 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 5