Ovedenmg Studentendienstente gemakkelijke oplossing verdeeldheid der kerken Eén bruid en honderd vijftig kleuters fV;; l¥ttK Dames dragen steentje bij in Z.L.M.-tentoonstelling DE KERKKLOK ROEPT Autobus in sloot langs Yeerse weg Medische Dienst Kerkvlucht op hoog niveau te IJtrecht Woorddienstje spelen in de St. Janskerk Burgemeester Lockefeer commissaris van de waterl. maatschappij Valse schaamte of echt geloof ij» Bloemkoolexport maar België en Luxemburg Ringavond ring Goes en omstreken C.J.V. Bloeiend toerisme in Cadzand Rijkstaak no. 1 Zeeuwen voor Brabantse groene tafel Groot bedrag verloren Zaterdag 22 april 1961 ZEEUW StU DAGBLAD Pag. 4 Van een medewerker UTRECHT. Twee besluiten van gereformeerde kerkelijke vergaderingen hebben opnieuw de aandacht gevestigd op de univer sitaire kapeldiensten te Utrecht, die doordeweeks worden gehouden en waar onder koninklijke belangstelling het avondmaal is gevierd. Deze avondmaalsdienst werd gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad der Lutherse gemeente en geleid door de Lutherse studentenpredikant dr. C. C. G. Visser. Later hebben ook de kerke raden van de centrale hervormde gemeente en van de remonstrants gereformeerde gemeente de studentenpredikanten toestemimng ge geven om in deze avondmaalsdiensten voor te gaan. De gereformeerde kerkeraad van Utrecht-Oost kwam er niet uit en de vrijgemaakte ge reformeerde kerkeraad van Utrecht-Centrum antwoordde afwijzend. onlangs rapport uit. Conclusie was, dat het een ingewikkelde zaak was. De sy- node zou uiteindelijk moeten spreken, maar intussen kon het geen kwaad, wanneer Utrecht-Oost over deze zaak bleef praten met de gereformeerde stu denten die aan de universitaire dien sten deelnamen (en met vreugde, zoals ze hadden geschreven), terwijl de ker keraad ook maar eens in contact moest treden met andere academiekerken in ons land. OVER het hoe en het waarom van de woensdagse diensten (we laten de avondmaalssamenkomsten even huiten beschouwing) kan gezegd worden, dat een aantal studenten uit verschillende kerken in de verdeeldheid van de kerk ongehoorzaamheid ziet aan de opdracht van Christus. In elke Nederlandse kerk is zeker een aantal Christgelovigen aan wezig; maar ze zijn door kerkmuren gescheiden. En deze gelovigen willen zij nu samenbrengen. Om te beginnen maar in de studentenwereld, als er nie mand anders begint. Deze woensdagse samenkomsten in de Janskerk noemen de studenten zelf een praktisch-oecumenische daad ,,als teken van d wil om een levende Christus- belijdende gemeenschap aan de univer siteit te vormen, die alle christenstuden ten, -hoogleraren en -wetenschappelijke- stafleden wil samenbrengen in èèn oecu menische eredienst". De diensten wor den verzorgd door de studenten zelf, ook de preek. Wanneer de kerkeraden deze samen komsten óók zo zouden hebben opgevat, was het probleem al eerder aan de or de gekomen. Maar blijkbaar hebben kerkelijk-denkenden in deze samenkom sten niet meer gezien dan een als kerk dienst aangeklede bijbellezing. Sacrament HOEWEL men in Utrecht wezenlijke erediensten beoogde, is de zaak eerst een probleem geworden toen de bediening van de sacramenten aan de orde kwam. Wie, als de studenten-zelf, de samen komsten als diensten beschouwt, komt vanzelf tot de gedachtengang: het door de Heer zelf verordende middel om de gemeenschap tussen de ware gelovigen te bevestigen, is gegeven in het avond maal. Voor namaak-woorddienst schrok ken zij niet terug, maar sacramentsbe diening is wat anders. De initiatiefnemers voelden zelf wel, dat dit niet kon geschieden uitgaande van een comité of werkgroep. Wel stél den ze een orde voor een avondma al- dienst op. Maar de studentenpredikan ten, die het verzoek kregen om voor te gaan, wilden hiervoor eerst de be williging van de kerkeraden. De lutherse kerkeraad die trou wens ten opzichte van het ambtelijk werk een andere functie heeft dan de kerken van calvinistische signatuur gaf het- eerste toestemming. En de door ds. Visser geleide dienst, minder gelukkig als „oecumenisch" aangeduid was een lutherse, kerkdienst, waarin de avondmaalsmoeilijkheden. Hetzelfde geldt van de remonstranten, die aan het avondmaal ieder nodigen. De cen trale hervormde kerkeraad volgde, met èèn stem tegen. Kerkorde HET werk onder de studenten resor- teert bij de gereformeerden onder de kerkeraad van Utrecht-Oost. Ook deze kreeg het verzoek van de werk groep. Hij kwam tot de conclusie, dat wat de Schrift er ook van moge zeg gen de kerkorde het verbiedt. Daar om is het woord aan de synode, die over enkele weken in Apeldoorn bijeen komt. Bij' het volgen van de kerkelijke weg naar Apeldoorn kwam het verzoek ook ter tafel van de classis Utrecht. Deze benoemde een commissie en die bracht Geloof sbezwaar DE vrijgemaakte kerkeraad van Utrecht-Centrum heeft thans meege deeld niet bereid te zijn èèn zijner pre dikanten te machtigen in een kapel- dienst het avondmaal te bedienen. Dat stuit op geloofsbezwaren van onover komelijke aard. De kerkeraad laat voor het gemak hervormden en luthersen maar even buiten beschouwing, maar citeert uit de belijdenisgeschriften zin sneden waaruit het ontbreken van ge loofsgemeenschap met remonstranten en doopsgezinden blijkt. Dit zijn geen historisch gegroeide, maar diepgewor- telde verschillen die de avondmaalsge- thans primair ziet: toenadering tussen meenschap niet tot een waarachtige Ihèèl gewone plaatselijke gemeenten. geloofsgemeenschap zou maken. De kerkorde behoudt de avondmaalsviering voor aan openlijke samenkomsten van de gemeente, onder toezicht van ouder lingen en volgens kerkelijke orde. Verder raakt de kerkeraad het pro bleem van de paraparochie dan door een samenkomst van geselecteerden, behorend tot het universitair verband, in strijd te achten met het wezen van de kerk, die geen Jood of Griek, slaaf of vrije enz. kent. De verdeeldheid van de kerk wordt niet weggenomen door deze samenkomsten maar slechts geca- mofleerd. Vragen IETS dergelijks heeft ook ds. IJ. K. Vellenga in het Drents-Overijssels Gereformeerd Kerkblad geschreven. Op hun manier bereiken ze niets anders dan nóg een kerkelijke gemeenschap er bij. En prof. dr. K. Dijk heeft in De Bazuin gevraagd, hoe het opzicht over de zuiverheid van 's Heren tafel wordt gehouden. Ds. F. H. Landsman deelde in de hervormde synode zuinigjes me de, dat een verbod met de kerkorde in de hand hem niet juist voorkwam. Maar hij vroeg zich wel af, of men dit nu wel bevorderen moest. Men heeft wel gezegd, dat van stu denten in deze eeuw de meeste oecu menische initiatieven afkomstig zijn ge weest van studenten: de wereld-zen- dings-conferenties, de wereldraad zelf tenslotte ook. De vraag is maar, of ini tiatieven vanuit conferenties op hoog niveau te vergelijken vallen met deze actie die zich in het grondvlak der kerken voltrekt. Op conferenties, of „als men op zijn kast zit" liggen de zaken natuurlijk wel iets anders dan wanneer men als afge studeerde in de maatschappij gewoon kerklid dient te zijn. Het houden van aparte samenkomsten van een (bij alle democratisering van het hoger onder wijs) toch wel aparte groep van diverse kerkelijke pluimage, is aanmerkelijk i gemakkelijker dan het moeizame pro gram, dat de oecumenische beweging - p HULST. De heer J. D. J. Martens heeft in de gisteren gehouden gemeen teraadsvergadering van Huist een motie ingediend, waarin de raad in overwe ging wordt gegeven op de eerstvolgen de vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterleidingsmaatschappij Zeeuwsch Vlaanderen (welke vergade ring op 26 april a.s. zal worden gehou den) als commissaris voor te stellen de burgemeester van Hulst, de heer A. L. S. Lockefeer. Deze motie is door de raad zonder hoofdelijke stemming aan genomen, waarbij de burgemeester ver klaarde een eventuele benoeming in overweging te willen nemen. Op de agenda van de aandeelhouders vergadering staat als een van de pun ten van behandeling de verkiezing van commissarissen. Aftredend zullen zijn de heren P. V. M. Vercauteren, A. Hen; drikse en de president commissaris, de heer D. A. T. M. Truffino. Daarnaast blijkt een vacature te zijn ontstaan omdat de burgemeester van Terneuzen, mr. H. Rijpstra, die reeds door de algemene vergadering was be noemd als opvolger van de oud burge meester mr. P. Teilegen, gemeld heeft deze benoeming niet te kunnen aan vaarden. De achtergrond van de motie van de heer Martens, betreft een kwestie die hij al eerder in de raad aan de orde heeft gesteld. De president .commissa ris, de heer Truffino, was n.l. officieel nog steeds de vertegenwoordiger van Hulst, hoewel hij reeds lang niet meer in Hulst woonachtig was. Dit zo had de heer Martens gesteld is een leem te, in de statuten en er was toen ad- haesie gevraagd aan de verschillende gemeenteraden teneinde te bereiken dat de statuten in die zin gewijzigd zou den worden dat de afgevaardigden in de raad van commissarissen zouden af treden als ze de plaats die ze vertegen woordigden zouden verlaten. Een dergelijke statutenwijziging is overigens nog steeds niet tot stand ge komen, met het gevolg dat Hulst een van de oprichters van de waterleiding maatschappij en tevens een van de grootste aandeelhouders de laatste jaren in feite geen vertegenwoordiging had. Toen dan ook de heer Martens de hoop uitsprak dat de persoon, die hij voordroeg, te zijner tijd rekening zou houden met hetgeen in de raadsverga dering is opgemerkt, was het duidelijk dat dit voor de heer Lockefeer een aanwijzing inhield om (eventueel) als commissaris te bedanken als hij Hulst onverhoopt zou verlaten. „en ik schaam 2 Tim. 1 12 mij daarvoor niet1 i mi i V" ■-% 01Vr. w - 11 GOES. In verband met de prijs ontwikkeling van bloemkool op de mark ten in België en Luxemburg, hebben deze landen besloten met ingang van dinsdag 25 april a.s. de invoer van dit produkt uit de E.E.G. landen niet meer toe te staan. Voor Nederland geldt ech ter een uitzonderingsregeling. Vanuit ons land mag na genoemde datum nog wel export van bloemkool naar België-Lu- xemburg plaats vinden maar er zal dan wel een minimumprijs gelden. Wanneer de veilingprijs van bloemkool in ons land daalt beneden de vastgestelde mi nimumprijs. moet bij export naar Bel- gië-Luxembur,g een heffing betaald worden. Deze heffing kan dagelijks ver schillend zijn. Vanuit ons land werd de laatste tijd regelmatig wat bloemkool naar België verzonden. Hoewel de aan voer van bloemkool uit de kassen op gang gaat komen, is toch de aanvoer van volle velds winterbloemkool nog steeds het belangrijkste. Het wordt ech ter wel duidelijk dat hiervan de groot ste aanvoer al voorbij is. Op de Zeeuw se veilingen komen er reeds belangrijk minder dan in het begin van de week. 's HEER HENDRIKSKINDEREN. In het verenigingsgebouw hield de ring Goes van het C.J.V. een drukbezochte ringavond. De voorzitter, de heer H. Eversdijk uit Heinkenszand wees in zijn openingswoord vooral op het grote be lang van het als christenjongeren samen komen. Een mdziekclub uit Borssele onder leiding van mej. Bierens speelde op verdienstelijke wjze een aantal num mers. Het verdere deel van de avond werd gevuld door de afdeling van Kloexinge van de C.J.V. met de opvoering van het blijspel „Tof wederdienst bereid". De tonelisten ontvingen een verdiend ap plaus. Aan het slot van de avond deel de voorzitter Eversdijk mede, dat het ringbestuur besloten heeft deze zomer een grote kampVüuravond te organise ren, waarschijnlijk in 's-Gravenpolder. f'OES. y' DAG CADZAND. De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Cadzand kwam in algemene vergadering bijeen in hotel de Commerce, waar de waar nemend voorzitter, de heer L. M. van Liere, in zijn openingswoord een terug blik wierp over het afgelopen jaar en mededeelde, dat door de vakantiesprei ding het badseizoen in de toekomst steeds vroeger zal aanvangen. Hij wees er verder op, dat Cadzand door de uit voering van de deltawerken betere ver bindingen met overig Nederland zal krijgen, waardoor het toerisme zich zal uitbreiden. Door het gemeentebestuur van Cad zand werd behoudens hogere goed keuring voor het jaar 1961 een sub sidie met een minimum van 25 pet. van de werkelijk ontvangen contributies met een minimum van 1000 in verband met de verhoogde administratiekosten. De n.v. Badplaats Cadzand-K.P. ver hoogde eveneens hun bijdrage voor ge noemd jaar van 25 op 100. Vervol gens werd vastgesteld een huishoudelijk reglement overeenkomstig een van de Provinciale VW ontvangen model, na dat daarin enige wijzigingen waren aan gebracht. D.e heer L. M. van Liere werd op voor dracht van het bestuur als voorzitter her kozen. De begroting 1961 moest worden aangeboden met een nadelig slot van 598.85, welk bedrag men door middel - DE HUWELIJKS- van de heer M. Maat en mevrouw M. Maat- Matla is voor bruid en bruide gom zonder twijfel niet meer weg te denken zonder de hon derdvijftig met vlaggetjes zwaaiende en zingende kleu tertjes die zich gisteren in een erehaag hadden opgesteld op de treden van de stoep van het stadhuis. Op deze wijze uitte de christelijke kleuter school uit de Leliestraat gis termiddag haar dankbaarheid voor de lange jaren dat „juf frouw Willy" leiding heeft ge geven aan de kleutertjes. En hoewel haar pupillen misschien niet helemaal hébben begre pen wat een belangrijke dag het wel voor hun ex-leidsters was: ze juichten spontaan. De vele belangstellende huisvrou wen die zich gisteren voor het raadhuis hadden verzameld, zullen dan ook wel niet teleur gesteld zijn geweest. De kin dertjes zongen de bruid en bruidegom zelfs een liedje toe. Een grote charme verleenden ook de bruidsmeisjes Ria Schipper en Marjan de Reus (beiden op de aanvallige leef tijd van vijf jaar) aan de bruidsstoet. En onnodig is het te vermelden dat de bruid er allerliefst uitzag.... iliiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiïï! Van een medewerker BAARN. Het Zendingscentrum van de Gereformeerde kerken te Baarn heeft een alleraardigst boekje het licht doen zien, waarin onder de titel Rijks taak no. 1" een overzicht wordt gege ven van het zendingswerk in de laatste tien jaren. Aanleiding was het tienjarig bestaan van de Raad van samenwerking, dat dit voorjaar in stilte is herdacht. Over het werk zoals dat met name in die raad en van hem uitgaande geschiedt, licht het boekje uitvoerig in. Het moet ge zegd, dat voor velen die de structuur van de gereformeerde zending niet kunnen bevatten, dit werkje een sympa thieke wegwijzer is. Het is de bedoe ling voortaan jaarlijks een soort over zicht te geven van wat er gedèan is. Of dat dan ook een boekje wordt of iets anders, en of andere instanties dan de R... v. S. hierbij betrokken worden, be kijkt men in het Zendingscentrum nog. Rijkstaak no. 1 is niet in de boekhan del te krijgen. Men kan het bestellen door storting van 1.25 op giro 21.56.00. PROV. VOORJAARSVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN Een bekend artiest, die bij bet publiek bekend staat als komiek, vertelde deze week voor de televisie, dat de mensen hem niet meer ernstig nemen. Ze zien in hem altijd de toneelspeler. Toen bij eens rillend van de koorts op de planken verscheen verbaasden de mensen zich over zulk spel. Men accepteert ten op zichte van hem eenvoudig de werkelijkheid niet meer. Dit is echter een euvel, dat de gehele mensheid heeft aangetast en de reactie is dat veel mensen zichzelf niet meer durven te zijn en er zoveel toneelspel wordt ge vonden. Men toont de werkelijkheid niet meer. Het leven van menigeen is versierd met een reeks symbolen, die geluk en wel vaart moeten suggereren. Men schaamt zich de werkelijkheid te tonen. Ook veel geloofsleven lijdt aan dit kwaad. Men durft dan niet meer te bekennen dat men in God gelooft. Dan schamen christe nen zich christenen te zijn. Dit te meer, wanneer hun leven gevangen is in banden van ziekte, moeite en verdriet. Wanneer al les tegenloopt en de zorg van de Heer ver schijnt. Dan is het gevaar groot dat men luistert naar hen, die spottend spreken over de zorg van de hemelse Vader en aanbevelen God maar vaarwel te zeggen. Toen de apostel Paulus zijn tweede brief aan Timotheüs schreef, verbleef hij terwil- le van het evangelie in de gevangenis. Al len in Asia keerden zich toen van hem af. schrijft hij. Wellicht schaamden zij zich er voor dat deze geestelijke leider in de ge vangenis verbleef. Zoiets is immers geen reclame voor Gods zorg voor zijn kind Pau lus. Hoe het ook zij, de apostel denkt er an ders over. We lezen dat hij schrijft: ..Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wien ik mijn vertrouwen heb gevestigd." Weet u, wien u vertrouwt? Dat weet men lang niet altijd in deze wereld. Hoeveel vertrouwen is er al niet beschaamd. Men dacht in goede handen te zijn, maar men is bedrogen. Wie zijn leven aan God heeft toever trouwd, mag met de apostel weten dat het in goede handen is. Maar God vraagt van ons een absoluut vertrouwen. Geheel ons leven, met alle zon den, met alle zorg en twijfel moeten wij Hem toevertrouwen. En dan vindt een kind van God zijn zelf vertrouwen pas terug in dat geloof in Christus, wetende dat zijn zonden verzoend en de beloften Gods en het eeuwige leven hem deelachtig zijn in dat geloof. Dan behoeft ons leven niet gemaskeerd te worden door allerlei onwerkelijke op smuk en behoeft er geen valse schaamte te zijn ten aanzien van ons geloof in de Heer. Dan weten we dat we bewaard wor den door de Heilige Geest. Dan mag er lijden zijn, maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Dan kunnen we de wereld ge tuigend toezingen met gezang 280:5 (hun- del Ned. lïerv. Kerk). „Ik weet aan wien ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht, ïk keiï de rots, waarop ik bouwe: Hij faalt niet, die uw heil verwacht. Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe. Ds. J. G. NIEWÖHNER Wemeldinge., MIDDELBURG. Gisteravond om streeks zes uur is een autobus van het streekvervoer Walcheren, nadat de lin ker voorband was geklapt, in een sloot langs de Veerseweg gereden. Het voertuig, dat op weg was naar Veere, zwenkte nadat de band gespron gen was naar' links, en gleed toen nog bijna honderd meter door over de berm van de weg, kleine 'boompjes met zich meeslepend. Daarna zakte de bus in de sloot. KORTGENE. Om aan te tonen dat ook de vrouwen een actief aandeel hebben in de ont wikkeling van Zeeland en in het bijzonder in de landbouw, zij het dan als steun voor de man, zullen zij ook hun steentje bijdragen in het programma van de grote Z.L.M.-tentoonstelling die op 23 en 24 juni te Kamperland wordt ge houden. De heer K. Briels, hoofd van de festiviteitencommissie van de afd. Zeeland van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen vroeg de medewerking van taühti gdames die tijdens de ope ning in klederdracht zullen defi leren. De heer Briels vertelde verder iets over het doel en de opzet van deze grootste mani festatie van de Zeeuwse landbouw. Voor de laatste maal werd deze ver gadering onder leiding van de provin ciale presidente, mevrouw W. v. Veen- van Loghem gehouden, want bij de be stuursverkiezing was zij niet meer her kiesbaar. Als blijk van waardering voor haar activiteiten in de algelopen jaren kreeg zij een parapluie aangeboden. Mevrouw Van Oeveren-de Rijke sprak namens de afdeling Noord-Beveland die als gastvrouwe fungeerde, een openings woord waarin zij onder meer memo reerde dat het eiland door de betere verbinding zeer uit zijn isolement ver- BERGEN OP ZOOM. Voor de kan tonrechter te Bergen op Zoom moest de 71-jarige J. de B. uit Sirjansland zich verantwoorden. Onder Steenbergen was hij, zonder op of om te kijken met zijn bromfiets de snelweg opgezwenkt. De heer J. G. uit Brouwershaven, die met zijn auto naderde, kon een aanrijding op het nippertje voorkomen. De officier eiste tegen B. een geld boete van 25 gulden, subs, vijf dagen met intrekking van de rijbevoegdheid voor de duur van zes maanden. Toen bleek dat B. alleen van een A.O.W.-pensioen moest leven, verander de de kantonrechter de boete in tien gulden, maar hij handhaafde de eis, dat B. het komende halfjaar niet op een brommer mag rijden. Vijftig gulden hoorde M. V. uit Kapelle tegen zich eisen. Op de rondweg bij Roosendaal was zijn aanhangwagen, met vier ton goederen geladen, losgeschoten, waarop het gevaarte alleen een eindweegs zijn weg vervolgde. Een tegemoetkomende vrachtwagen had een frontale botsing kunnen verhinderen door tijdig een par- keerstrook op te rijden. Hoewel dus een botsing uitbleef, was de officier van me ning dat hier sprake was van een ern stig vergrijpt. Hij eiste een boete van vijftig gulden waarmee de kantonrechter accoord ging. lost wordt. Zo snel zelfs dat voor som migen het tempo nauwelijks bij te hou den is. Uit het jaarverslag van de se cretaresse mej. A. v. d. Leeden, bleek dat het aantal leden dit jaar met niet minder dan 132 is gestegen, zodat het totaal nu op 2460 is gekomen. Er werden in het afgelopen jaar in Zeeland twee nieuwe afdelingen opge richt. Mevrouw B, A. C. E. Kakebeeke- Inckel sprak hierna over „Koekvergul- den", een oude traditie waarvan onder meer melding wordt gemaakt in de „Camera Obscura" van Hildebrand, en die zij graag weer zou willen invoeren. Mevrouw M. E. Noome-Giljam, verte genwoordigster van de Plattelandsvrou wen in de Stichting Zeeland voor maat schappelijk en cultureel werk, vertelde iets over het werk van de stichting. Uit het financiële verslag bleek dat er dit jaar een batig saldo van 328.56 gulden was. Bij de bestuursverkiezing die ver volgens aan de orde kwam, werden herkozen mevr. S. Wolfert-de Regt, mej. A. Huyssen, mevr. N. J. Stols- Zandee, mevr. C. C. Engelvaart-Deur- loo, mevr. J. Noordijke-Hage, mevr. Slager-van Markesteyn, en nieuw ge kozen mevr. C. Vroon-Maarleveld, mevr. Baarens-van Aalst, mevr. M. S. Evers-Pauw en mevr. A. A. der Weduwen-v. d. Feen. Bij de bekend making van de uitslagen van de Pro vinciale Handwerkwedstrijd bleek dat het peil van de Zeeuwse inzendingen verbeterd was. De helft der inzendin gen was nl. bekroond, tegen een derde in het afgelopen jaar. Burgemeester A. A. Schuit van Kort- gene vertelde in een kort geestig speechte iets over de historie van Kort- gene. Het programma werd afgewisseld met samenzang onder leiding van mej. A. v. d. Leeden en van het koor van de afd. Noord-Beveland. Na de pauze sprak mr. B. W. v. Houten uit Arnhem over „Kritiek op de Jeugd" waarin hij erop wees dat de ouders in de eerste plaats de hand in eigen boezem moeten steken, en niet met de eeuwige dood doener moeten aankomen van: „Dat had ik vroeger niet moeten proberen..!" en door een goed voorbeeld de kinde ren op te voeden tot evenwichtige men sen. TERNEUZEN. De kunstmest- graanhandelaar S. te Terneuzen kwam tijdens een bezoek aan Rotterdam tot de minder prettige ontdekking dat hij een bedrag van 20.000 was kwijt ge raakt. Hij deed bij de Rotterdamse politie aangifte dat hij het geld, twin tig biljetten van 1000 die in een groe ne enveioppe waren verpakt, vermoe delijk in de omgeving van de Coolsingel zou zijn verloren. De Rotterdamse re cherche heeft de zaak in onderzoek. De heer J. van Weelden, adjunct kommies titulair van 's Rijks belastin gen te Terneuzen thans werkzaam op het Rijks ontvangkantoor te Terneuzen is met ingang van 1 mei a.s. overge plaatst naar Sas van Gent waar hij te werk zal worden gesteld op het kantoor invoerrechten. ARTSENDIENSTEN Middelburg, J. C. B. Simons, Vlis- singsesingel 38, tel. 2191: Vlissingen, J. Vader, Badhuisstraat 88, tel. 2472; Goes, C. Griep, Fr. de Hollanderlaan 29, tel. 5821; Oostkapelle, Serooskerke en Veere, P. J. Bom, te Oostkapelle, tel. 01188-276; Koudekerke, Westkapelle en Zoutelande, L. Sloss, te Koudeker ke, tel- 01185-231; Kapelle Biezelinge, I. J. Russeeuw, Biezelingsestraat 57, tel. 01102-290; Kruiningen, Hansweert, Krab- bendijke en Rilland, J. C. Arends, te Hansweert, tel. 01130-344; Hoedekens- kerke en Kwadendamme, tel. 01194-337; Borssele en Nieuwdorp, J. J. Gelder blom, Nieuwdorp, tel. 01196-327; Drie wegen en 's-Heerenhoek, J. H. Lucas Luijckx, te 's-Heerenhoek, tel. 01105- 280; Wolphaartsdijk, 's-Heer Arends- kerke en Heinkenszand, H. P. v. Maa- nen, te Heinkenszand, tel. 01106-234; Tholen, Poortvliet, Oud-Vossemeer en Nieuw Vossemeer en St. Philipsland, P. J. "Duinker, te Tholen, tel. 01660- 500; H. Menger, te St. Philipsland, tel. 01677-500: Stavenisse en St. Maar tensdijk, H, Zoeteman, tel. 01663-400 te Stavenisse; Zierikzee, C. M. v. Hoorn, Havenpark 35, tel. 2080; Terneuzen, dr. Breda Vriesman, Herengracht 11, tel. 2003; Breskens, Groede en Sehoondijkc, dr. Folmer, te Schoondijke, tel. 01173- 366; Axel, C. A. Schiltman, Nieuwstr. 36, tel. 01155-777; Oostburg en Aarden burg, G. U. M. de Bruijckere, te Oost burg, tel. 2323; Cadzand, Ketranche- ment, Sluis en Zuidzande, G. V. M. de Meijer, te Sluis, tel. 01178-366; Bier vliet en IJzendijke, dr. Lievens, te IJzen- dijke, tel. 01176-266; Kapelle, Biezelin ge, Kloetinge en Wemeldinge, E. F. Facee Schaeffer, te Kapelle, tel. 01102- 260; Bergen op Zoom, H. Huijsmans, Pastoor Jutenlaan 54, tel. 3712. J. Ghe- ring, Halsterseweg 181, tel. 3677; P. J. Bruijnzeel, Bredasestraat 8, tel, 3490; In het bericht over de ter aarde be stelling van de heer J. J. Doorenbos staat dat deze burgemeester van Ter neuzen zou zijn geweest. Dit is een vergissing. De heer Doorenbos was ge durende bijna 30 jaar Gemeente-bouw meester van Terneuzen. yan ledenwerving hoopt te kunnen weg werken. Na de pauze deelde de voorzitter me de, dat de beloning van de administra teur belangrijk moest worden verhoogd in verband met de steeds toenemende werkzaamheden. Wat betreft de evene menten voor het aanstaande seizoen werd door de Vogelbeschermingswacht West Zeeuws-Vlaanderen toegezegd, dat één of meer avonden zullen worden ge houden waarbij over het vogelleven in onze streek enkele filmstroken zullen worden vertoond. Hoogstwaarschijnlijk zullen enkele mo deshows van badkleding worden gege ven op het strand, terwijl ook weer de traditionele Schorrebloemrit zal worden gehouden. Bij de rondvraag informeer de de heer J. de Lijser naar de moge lijkheid tot het plaatsen van enkele toi letten in het dagjescentrum, waarop de voorzitter antwoordde, dat in een op te richten benzinestation in genoemd cen trum enkele openbare toiletten zullen worden geplaatst. Zondag 23 april Walcheren AAGTEKERKE: herv 10 en 2.30 ds Theunis- sen. ARNEIMUIOEN: iherv 10 leesd, 2.30 ds Ver- wey. geref 10 en 2.30 ds Appelo van Den Haag. ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. BIGGEKERKE: herv 9.30 ds Odé, 2 ds Nen- nie. DOMBURG: herv 10 en 7 ds v Vliet. geref 10 en 7 ds v Vliet. GABINGE: herv 10 ds De Boer. geref 9.30 en 2 ds Boot. GRIJPSKERKE: herv 10 en 2.30 ds Wape naar. geref 10.4)5 ds Vlaardingerbroek, O de qtrööflröplr KLEVERSKERKE: herv 2 ds Wieringa. KOUDEKERKE: herv 10 ds Enker, 2.30 ds Altena, 7 idem. geref 9.30 en. 2,30 ds Eis- hout. MELISKERKE: herv 2.30 ds Odé. geref 9.30 en 2.30 ds v Wouwe. MiEDDELRURG: herv Nieuwe Kerk 9 ds Ver- wey, 10.30 ds v Woerden, 7 ds Enker; Koor kerk 10 ds v Houte; Engelse Kerk 10 jeugd- kerk ds Snoep, 7 geref "bond ds Kleerma ker uit Rotterdam; Jöngerenkapel 10 C.J. M.V.-gebouw; Evangelisatie Bogardzaal 27 april 8 ds Karelse van Goes. Doopsgez gem 10.30 mej Bakker. Ev Luth kerk 10.30 ds Ten Rouwelaar. geref Hofpl.k. 9.30 ds Boonstra (HA), 2.30 ds Ytsma, 5 ds Boonstra; Noorderkerk 9.30 ds Ytsma (HA), 5 ds v Til, 't Zand, 8.45 ds v Til; Rusthuis 10.15 ds v Til; Gasthuisk 7.30 ds Ytsma. herv kerk 't Zand 10.15 ds Altena, 10.15 jeugdkerk, 7 ds v Dullemen. geref (vrij- gem) 8.30 en 4.30 stud Heemskerk te Lei den. ohr geref 9.30 leesd, 3 ds Drechs- ler. leger des heils 10 heiligingssamen komst, 7 openludhtsamenkomst, 8 verlos singssamenkomst. ger gem, 9.30, 2 en 6.30 geen opgave. ger gem in Ned Bo- gardz. 10, 2.30 en 7 leesd. NIEUW EN ST. JOOSLAND: herv 10 ds Bartlema, 2.30 ds Rothfusz. OOSTKAPELLE: herv 10 en 2.30 ds Richard. geref 10 en 2.30 ds v d Hoorn van Lun- teren. ger gem 10 en 2.30 leesd. SEROOSKERKE: herv 10 en 2.30 ds v d Wind. geref 10 en 2.30 ds v Heesen. ST. LAURENS: herv 10 en 7 ds Kok. geref 10 en 7 ds v Ulden. SOUBURG: herv 9.30 en 11 ds Haitjema, 7 ds Rothfusz. geref 9.30 en 2.30 ds Bre- derveld. geref (vrijgem) 9.30 ds Douma. VEERE: herv 10 ds Wieringa. geref x0 ds Streefkerk, 2.30 ds v Ulden. VLISSINGEN: herv St Jacobskerk .0 ds Kloosterman, 5 ds Kwast; Johanneskerk 9.30 ds Rothfusz, 7 ds Kwast; Havendcp 10 ds Kwast; 't Anker 9.30 jeugdd; Ophir 10.15 ds Metz van Arnhem. geref 9 30 en 5 ds Verschoor. geref (vrijgem) 4.?0 ds Douma. chr geref 9.30 en 5 ds Drechs- Ier. ev. ver. op g.g. 10 en 5 ds Grisnigt van Gouda. VROUWENPOLDER: herv 2 ds De Boe geref 10 en 2.30 ds v d Wal. gersf (vrij gem) 9.30 en 2.30 ds v Beveren. WESTKAPELLE: herv 9.30 en 2 hs Oosthoel herv ev. 9.45 en 2.45 de heer Faassen. geref 9.30 ds v 'd Bom, 2.30 ds Vlaardin gerbroek. ger gem 9.30, 2 en 6 loesd. ZOUTELANDE: herv 9.30 en 2.30 ds v Dul lemen. geref (vrijgem) 10.45 en 2.30 stud Heemskerk van Leiden. ger gem 10 en 2.30 leesd. Bevelanden BAARLAND: herv 9.30 en 2 ds Beneder. geref 9.30 ds v Ëgmond, 5 ds De Craene. B1EZELINGEherv 10 ds Slik, 2.30 ds v d Waa. ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. chr geief 10 leesd, 2.30 ds v d Molen. BORSSELE: herv 10 ds Baars, 2.30 ds Vrij- landt. geref 10 leesd, 2.30 ds Jansen. OOLUNSPLAAT: herv 10 en 2.30 ds Dijk- meijer. geref 10 en 6 ds De Ruyter. ger gem 10, 2 en 6 leesd. oud geref 10 en 3 leesd. DRIEWEGEN: herv 9.30 ds Das. geref 9.30 en 2 ds v d Veen (HA). ELLEWOUTSDIJK: herv 9.30 ds Blok. GEERSDIJK: herv 10 en 2.30 de heer Kraak. GOES: herv Grote Kerk 10 ds Nijssen, 5 ds Coenraad; Oosterkerk 11 ds Coenraad; Jeugdkerk P.v.O. 10 de heer Allewijn; Jeugdkapel 10 wika Hiensch. geref Wes- terkerk 10 ds Morsink van Aalten (HA), 5 ds Jansen; Oosterkerk 9.15 ds Jansen, 5 ds Morsink. geref (vrijgem) 10 en 3 ds Hen driks (HA). ger gem 9.30, 2 en 5 ds Honkoop. vrijz herv 7 ds Metz van Arn hem. V.E.G. 10 en 5 ds Karelse. chr geref 10 en 5.30 ds v d Molen, s GRAVENPOLDER: herv 9.30 en 2.30 ds Kluiver. geref 10 en 2.30 ds Goeden :lovp. ger gem 9.30, 2 en 6 leesd, 22 april 6.r stud Suijker. HANSWEERT: herv 9.30 en '6.30 ds Brons geest. *s HEER ABTSKERKE: herv 10 en 2 ds Warffemius. 's HEER ARENDSKERKE: herv 10 ds Vrij- landt, 2.30 ds Baars. 's HEER HENDRIKSKINDERENherv 10 en 2.30 ds v Dijk. HEINKENSZAND: herv 10 en 2.30 ds Amesz. geref 10 en 2.30 ds Heiner, HOEDEKENSKERKE: herv 9.30 en 2 ds Hulsbergen. KAPELLE: herv 10 ds Jebbink, 2.30 kand Sieders te Den Haag. geref 10 en 2.30 ds v d Leek. KAMPERLAND: herv 9.30 en 2.30 ds Post- ma. geref 9.30 en 2.30 dienst. KATS: herv 10 en 2 vie v Melle. KATTENDIJKEherv 4 mej Stok. KLOETINGE: herv 10 en 2.30 ds v Cruynin- gen. KORTGEiNE: herv 10 ds Willekes, 2.30 ds Koole. KRABBENDTJKEherv 9.30 en 2.30 ds Leeuwen. geref 9.30 en 2.30 ds De Bruin te Woerden (HA). ger gem 9.30, 2 6 leesd. KRUININGEN: Herv 10 en 2.30 ds Hoffmann; geref 10 en 2.30 ds Koolstra; geref gem 9.30 2 en 6 leesd; geref gem sta tionsweg 2, 10, 2 en 6 leesd. LEWEDORP: herv 10.45 ds v Liere van Wol phaartsdijk. geref 9.05 en 2.30 ds Oege- ma. NIEUWDORP: herv 10 ds Zoodsma, jeugdd. 2.30 ds Nijssen. geref 10 en 2.30 ds de Jong van Den Haag; geref gem 9.30, en 5.30 leesd. NISSE: Herv 9.30 ds Kooren. RILLAND-BATHHerv 10 en 2.30 ds den Engelsen, geref 10 en 2.30 ds Stoffels, geref gem 9.30 2 en 6 leesd; V.E.G. 10 en 2.30. de heer Glazer te Amsterdam; OVEZANDE: Herv 2 ds Das. OUDELANDE: herv 9.30 en 2 ds Jonker. WAARDE: Herv 9.30 en 2 ds Metselaar; geref gem 9.30 2 en 6 leesd. WEMELDINGE: Herv 10 en 2.30 ds Slik; Geref 10 en 2.30 ds Booy; geref gem 10, 2 en 6 leesd; V.E.G. 10 en 2.30 stüd Ton- jes van Doorn. WILHELMINADORP: Herv 10 ds Lindeboom, 7 ds v Dijk; WOLPHAARTSDIJK: Herv 9.30 en 2.30 ds v Liere; geref 10 en 2.30. ds Mintjes; geref gem 9.30 2 en 6. leesd. WISSENKERKE: Herv 10 ds Koole 2.30 ds Willekes. geref 10 en 2.30 ds v Zuijlen te Rotterdam. YERSEKE: Herv 10 en 2.30 ds Reyenega, geref 9.30 en 2.30 ds Booy; geref gem in Ned 10, 1.45 en 5.45 leesd; geref gem 9.30 en 6 ds Honkoop, 2 leesd; V.E.G. 10 en 2.30 ds De Jonge; Leger des Heils 10 en 6 kapt v Dalen en komm Palstra. Tholen en Sl. Philipsland ANNA JACOBAPOLDER: Geref 10 en 2.30 ds Haverkamp. BERGEN OP ZOOM: Herv 10 ds Wisse 7 ds Greive uit Ossendrecht; Ev.Luth gem 10 de heer Goudzwaard uit Rotterdam ge ref (vrijgem) 9.30 en 5 ds Kuipershoek; geref 9.30 en 5.30 ds Halsema uit Pernis. OUD VOSSEMEER: herv 10 en 6.30 ds Leen- mans; geref 10 en 2.30 ds Koning; Chr geref 10 en 6.30 leesd 2.30 ds v Doorn; geref gem in Ned 10, 2.30 en 6.30 leesd, POORTVLIET: Herv 10 leesd; geref 10 leesd 2.30 ds Veenstra em pred te Den Haag; geref gem 10 2 en 6 leesd; SCHERPENISSE: herv 9.30 en 2.30 ds Al- blas, geref gem 9.30 2 en 6 leesd. ST ANNALAND: Herv 10 en 6 ds Westland, geref gem 9.30 2 en 6 leesd; geref gem in Ned 9.45 2.15 en 6.15 leesd; 27 april 7 ds Hage uit Middelburg. geref gem ST MAARTENSDIJK: Herv 9.30 en 2 ds v d Haar; oud geref gem 9.30, 2 en 6 leesd; geref gem in Ned 10, 2.30 en 6.30 leesd; oud geref 9.30 2 en 6 leesd; oud ge- ref gem 25 april 7 de heer Slager; Geb Re- hoboth 7 ds De Vos van Katwijk aan Zee ST PHILIPSLAND: Herv 9.30 en 2.30 ds v Dieren, geref gem 9.30 en 2.30 leesd; oud geref gem 9.30, 2.30 en 6 leesd. STAVENISSE: Herv 10 en 6 ds Zwanenburg oud geref gem 9.30 2 en 6 de heer Sla ger. THOLEN: Herv 10 en 3 cand Boot; geref 10 en 5 ds Veenstra uit Den Haag; ge ref gem 10, 2.30 en 6.30 leesd; chr geref 10 en 6.30 ds v Doorn; Prot Bond. geen opgave. Schouwen-Duiveland BROUWERSHAVEN: herv 11 ds Don; ge ref 10 en 2.30 ds Maaskant uit Leiden; geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds Keizer, BRUINISSEHerv 9.30 ds Westerhof. 5 ds Rijks; geref 10 en 5 ds Bohlmeijer; geref gem 10 en 5 leesd; oud geref 10 en 5 leesd. BURGH: Herv 9.30 ds Don DREISCHOR: Herv 10 ds Duyvendak. ELKERZEE: Herv 10 ds v d Ban; HAAMSTEDE: Herv 10 en 7 ds Nauta; geref 10 en 5 ds Boerma;chr geref 10 leesd 3 ds v Wilsum van Dedemsvaart. KERKWERVE; Herv 10 de heer Malipaard. Chr geref 10 en 6 ds Wilzum. NOORDWELLE: Herv 11 ds Liere, NOORDGOUWE: Herv 10 ds Boer. NIEUWERKERK: Herv 11 ds Westerhof; geref 10 leesd. 5 ds Becker; chr geref 10 leesd 3 leesdienst. OUWERKERK: herv 7 ds Assendorp OOSTERLAND: Herv 10 en 6.30 ds Rijks; geref 10 en 2.30 ds Becker; gefef gem 10, 2.30 en 6 leesd. oud geref 9.30, 2 en 6 de heer Van Prooijen te Ede. RENESSE: Herv 9.30 ds v Liere. geref 7.30 geen opgave. SCHARENDIJKEHerv zie Eikerzee; ge ref 10 en 2.30 ds Kamper. SEROOSKERKE: Herv 2.30 d v Liere. HEERJANSLAND: Herv 10 leesd 2.30 ds Be- zemer ZIERIKZEE: Herv Gasthuisk 10 en 7 ds Be- zemer; herv verenigingsgeb 10 ds As sendorp; Rode Kruisziekenhuis 5 ds v d Klis; geref 10 en 5 ds Tiemersma; Chr geref 10 en 6 ds v d Klis, Zeeuwsch-Vlaanderen AARDENBURG: Geref 10 en 3 ds de Vries AXEL: Herv 10 en 2.30 ds Penningageref 10 en 3 ds Vreugdenhil van Ouderkerk aan de IJsel; geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds Kuiper. BIERVLIET: herv 10 ds Evenhuis BRESKENS: Herv 10 ds Brezet; 6.30 ds Spaans; V.E.G. 10 cand v d Molen; geref 10 en 3 ds Pontier van Vlissingen. CADZAND: Herv 10 ds Ten Cate; V.E.G. 6.30 cand v d Molen. GROEDE: Herv 10 ds De Jong; HOEK: Herv 9 ds v Evert 2.30 de heer Heij- boer. geref 9.30 en 2.30 ds Verbeek; geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds Bijl. HOOFDPLAAT: Herv 10 de heer Begeer. HONTENISSE: Herv 9 ds Becht, HULST: Herv 10.30 ds Becht; NIEUWVLIET: Herv 10 ds Spaans. V.E.G. 10 ds Praas. OOSTBURG: Herv 10 ds Hugo van Dalen; geref 10 en 2.30 ds v Mechelen; geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds v d Jagt. PHILIPPINE: Herv 11 ds Stem. RETRANCHEMENT: Herv 10 ds Tijmstra. V.E.G. 2.30 ds Praas. SCHOONDIJKE: Herv 9.30 ds Brinkman; geref 9.30 geen opgave 2.30 ds v Hattem. SAS VAN GENT: Herv 9.30 ds Stern; ge- ref 7 ds v Hattem. ST ANNA TER MUIDEN: Herv 11 ds Balk. SLUIS: Herv 9.30 ds Balk. SLUISKIL: Herv 9.30 en 11 ds Cupedo. TERNEUZEN: Herv kerk Noordstr 10 ds Scholten, 2 ds v d Vlugt; geb De Schakel 9.30 ds v d Vlugt; geb Bethel 10 jeugdkerk geref 10 en 4.30 ds v Hattem. geref (vrijgem) 10 en 3 ds Smit. oud geref 9.30 en 2.30 ds de Reuver. geref gem Vloosw.str. 9.30 2 en 6 leesd; geref gem synod 10 en 3 leesd Leger des Heils 10 en 7.30 kapt v Engelen. WATERLANDKERKJE: Herv 10 ds Bergs ma; IJZENDIJKE: Herv 10.30 ds v Evert. ZAAMSLAG: Herv 10 de heer Heijboer 3 ds Becht; geref 10 en 3 ds Den Boer; chr geref 9.30 en 2.30 ds Venema van Dordrecht; geref (vrijgem) 9 en 2.30 ds Krijtenburg. ZOUTE SPUIGeref 10 en 3 ds Zelje an Leeuwarden. geref (vrijgem) 10.30 ds Krijtenburg 2.30 leesd. APOTHEKERSDIENSTEN Vlissingen, D. H. v. d. Kleine Mulder Singel 9, tel. 2730; Middelburg, L. v. d. Boogert, Korte Delft 12, tel. 2789; Ber gen op Zoom, M. v. Houwelingen, Ant werpsestraat 6, tel. 4190: Goes, La Por te, Grote Markt 10, tel. 5255; Terneuzen, J. Klaaseh', Noordstraat 54, tel. 2090; DIERENARTSEN West Zeeuwsch-Vlaanderen, W. Kap- senberg, tel. Sluis, tel. 01178-225: Oost Zeeuws-Vlaanderen, Th. v. Rhoon, Westkade 117 a, Sas van Gent, tel. 01158-588; Zuid-Beveland, M. Gakkeer, te Ovezande, tel. 01195-283; en G. Bone- schanzer, te Kruiningen, tel. 01130-233; Schouwen, W. A. M. Kalkman, te Re- nesse, tel. 01116-310; BERGEN OP ZOOM. Groente- en fruit veiling: sla 6—17, spinazie 8',i—12, rode kool 10—16, prei 10—15, witlof 58—121. radijs 5V2— 8, uien 1325. bloemkool 1090, rabarber 411, andijvie 43—52, kelen 4—9, bosselderij 25—29, kervel 106—116, jonathan 31—32, aardbeien 14—36. BERGEN OP ZOOH - Aspergeveiling: aan voer 3.000 kg. AA extra 4.50, AA I 3.20, A ex tra 3.80, AI 2.80, B extra 2.85, B 11.90, C ex tra 1.65, Cl 1.00, Dl 75, EIII 30 FX 1.60, stek 0.77. TERNEUZEN, 21 april. Per bos in cen ten. Sla I 1014.50, sla II 711, pér stuk in centen, bloemkool a 3068, a2 20—66, b 20— 43, b2 1835, c 10—25, c2 518, afwijkend 4 —55. Groene komkommers b 51—58 c2 40 per bos in centen: selderij 8—16, radijs 8— 11, groenten per kg: breekpeen 9—11, prei 18—26, rabarber 13—16, spinazie 29—40, toma ten a 2 32—242, c 2 32—2.36, witlof afwijkend 4—17, asperges bl 1.62—1.96, b2 1.66—1.76, C2 98, afwijkend 74-1.02,, appelen: jonathan 3 grof 3438, peren: st. remy 3 grof 2829. GOES, 21 april. Groenten: per stuk: aardbeien I 8—16, id. per doos III 100; bloem kool a I 56—70, a II 28—65. b I 26—46, b II 21—27, c I 14—21, afw. 5—21, kropsla I 13— 17, II 10—12, c I 6—7. Per bos: radijs I 13—14, II 5—11; selderij 816, Per kg: rabarber I 10—14, II 10; spinazie I 23—31, II 16, andijvie II 53—60, prei II 10. uien 21, peen 16; lamsoren 67, witlof 57, stoof- sla 12—13. KRABBENDIJKE, 21 april 1961. Winter- bloemkool A I 36—71, A II 13—61, B I 12— 51, B II 4—41. C I 5—18, C II 4—21, D II 4—7, afw. 4—19. MIDDELBURG. 21 april 1961. Fruit: ap pels Winston kl. I en II 65-75 50—52, 55-65 37— 41, III grof 2729, jonathan kl. I en II 70-75 43—45, 65-70 37—42, 60-65 31—34, III grof 25 peren: St. Remy III grof 27—29. Groenten: sla 516, andijvie 4078, spina zie 1029, rabarber 49, radijs 614, prei 10—16, bospeen 7478, postelein 77—91, bloem kool 4 st per kist 41—79, id. 6 st per kist 38 74, idem 8 st per kist 1649, idem 10 st per kist 12—22, idem 12 st per kist 6—18 komkommers A 34—38, B 28—31, C 23—27 nieuwe aardappelen grote 1.87, kriel 1.73 COLIJNSPLAAT, 21 april. Exportgarna len 504 kg 2.38—2.63; schar 149 kg; bot 132 kg; wijting 35 kg; tong 77 kg, rog 2 kg; pa- hng 22 kg; kreeft 3 kg; wulk 4 kg; ongesor- teerde vis 3 k; doorgedraaide vis 62 kg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 4