Twee bungalowparken verrijzen in Souburg TIIMEZ VIER VAN DE ZEVEN CAISSONS GEPLAATST Souburg wil bouw open zwembad Plan voor oprichting VVV Souburg Hij schetste de Witte Paardstraat in Goes Aantrekkelijk programma voor Koninginnedag te Goes Grote belangstelling van particuliere zijde se Kanaalgemeente door toeristen ontdekt Zeeuwsch Dagblad Bouwbeleid I Bouwbeleid (II) IN MIDDENHOF EN IN WEST Pantomime-theater trad op voor Goese scholieren Zelfbediening in grossierderij a lotiëi. Personeel v. Hattum Blankevoort zag caisson plaatsen Koningin maakt tocht over Noord-Beveland OPPERMAN EN KUNSTENAAR Bescheiden Ook portretten Muziek uit de West in Goes Zaterdag 22 april 1961 ZEEUWSLH DAGBLAD Pag. Protestants-Chrutelük ïyjlNISTER Van Aartsen is de volks vertegenwoordiging wel zeer ter wille geweest in zijn gisteren aange kondigd beleid. De volksvertegenwoor diging vroeg meer goedkope wonin gen wij krijgen ze. De volksver tegenwoordiging wilde de bouw van goedkope woningen i.v.m. vrees voor overspanning op de bouwmarkt ge realiseerd zien door het afremmen van de bouw van duurdere huizen het gaat gebeuren. Of wij nu met die maatregelen erg gelukkig zijn, durven wij te betwijfelen. Natuurlijk zijn wij verheugd over het feit dat er meer zogenaamd goedkopere woningen worden ge bouwd. Maar wat wil dat zeggen? Er zullen 1250 meer woningvetwonin- gen en 1250 meer premie-A-woningen worden gebouwd. Dat betekent dat huizen worden gebouwd, waarvan de huur zal variëren van zestig tot tach tig gulden per maand; in de grote steden nog iets hoger. Voor alle woningzoekenden zijn slechts déze woningen ter beschik king. Ook voor hen, die niet onbe langrijk meer aan huur kunnen be talen. In Zeeland woont een burgemeester in een woningwetwoning. Talrijke goed betaalde functionarissen van de gemeenten zijn gehuisvest in woning wetwoningen. Onderwijzend personeel vaak alleen dan bereid een aan stelling te accepteren als een eenge zinswoning met een aantrekkelijke huurprijs wordt aangeboden woont in woningwetwoningen. En zo kunnen wij doorgaan. Minister Van Aartsen, daartoe gedwongen door onze volks vertegenwoordiging, gaat ook zo door. Duizenden woningen worden ten on rechte of tot een veel te hoog be drag gesubsidieerd als wij letten op de mensen, die deze huizen bewonen. Zelfs de minst draagkrachtigen wor den via hun bijdrage tot de algeme ne middelen gedwongen mee te be talen aan de bouw en exploitatie van woningen, waarin mensen zijn gehuis vest met zeer behoorlijke inkomens. Wij hebben niet alleen behoefte aan goedkope woningen voor de minst draagkrachtigen, doch ook niet min der aan woningen met een ietwat ho gere huur voor die groepen, die in staat zijn deze huur te betalen. Dit is een zeer ernstige zaak, waar voor een radicale oplossing moet wor den gevonden. 'J'OT nu toe kon iemand in de vrije sector een huis bouwen zonder rijksgoedkeuring. Nu niet meer. Be treft het een zomerhuis, dan juichen wij het toe dat de arbeidscapaciteit niet voor de bouw van een tweede verblijf wordt benut, maar ter be schikking wordt gesteld voor de rea lisering van bouwwerken, waar een dagelijks gebruik van wordt gemaakt. Wij betreuren het echter dat de rijks goedkeuringen ook moeilijk ver kregen zullen worden voor het bou wen van een permanent te bewonen huis in de vrije sector. Dit lijkt ons namelijk een stap terug. Ieder, die bereid en in staat is zonder overheids hulp een eigen huis te bouwen, moet niet geremd worden door belemme ringen. Het ligt in de bedoeling in het al gemeen het rijksgoedkeuringsbeleid drastisch te beperken. Dat is naar onze mening in Zeeland volkomen overbodig. Dat de minister nu ook nog een stukje goedkeuringsbeleid (de scho len) uit handen van de gemeenten haalt, is naar onze mening in strijd met de bedoeling van het kabinet, dat beweerd heeft er naar te zullen streven verschillende bevoegdheden te decentraliseren. Het streven naar verruiming van de staatsvrije sfeer is lofwaardig, maar in de praktijk zal daar ook iets van moeten blijken. Juist in het bouwbeleid zal een be wuste en duidelijke keuze moeten wor den gemaakt tussen het gebondene en het geleide enerzijds en een vrije ont plooiing anderzijds. Het verleden heeft geleerd dat geleide bouwpoli- tiek, die sterk is gebonden aan al lerlei voorschriften, in het slop voert. Het is teleurstellend dat de regering op het gebied van het bouwbeleid weinig laat blijken dat het haar ernst is met dit streven naar een vrije ontplooiing. SOUBURG. De gemeente Oost- en West-Souburg heeft het voornemen twee bungalow-parken te doen verrijzen, een in Wesst- en een in Oost-Souburg. Met het laatste is men eigenlijk reeds begonnen, maar de vraag naar bungalows is zo groot, dat de gemeente zich genoodzaakt heeft gezien een nieuw plan-Middenhof op te stellen. In dit plan zullen in totaal drieëntwintig bungalows verrijzen; het aantal dat in West-Souburg in de omgeving van de Noordbeekseweg zal worden gebouwd, is vermoedelijk nog groter. De uitbreidinq van het bunaa- stelling van particuliere zijde voor het plan. De bungalows komen te staan in lowpark in Middenhof brengt met zich dat burgemeester A. H. S. Ste- merding, die aan het Oranjeplein woont, een flink stuk van zijn tuin zal moeten verliezen. De burge meester heeft dit echter voor de goede zaak overgehad. Blijkbaar als dank voor de bereidwilligheid van de burgervader hebben de op stellers van het plan voorgesteld een nieuwe rondweg rond Sou burg, die dwars door het plan-Mid denhof loopt, de Burgemeester Stemerdinglaan te noemen. Deze weg loopt door tot aan het kerk hof. In de woensdag te houden raadsvergadering zal de raad moe ten beslissen over de verkaveling van de percelen, die liggen tussen de Burgemeester Stemerdinglaan, de Oude Waterlaan en de Steen- wijklaan. Prijzen In Middenhof zullen 17 enkele en zes dubbele bungalows verrijzen. De enke le vallen in de prijsklasse van onge veer 7000 gulden en de dubbele in die van 14.000 gulden, terwijl er ook nog een enkele zal zijn van 13.000 gulden. De oppervlakte per perceel Varieert van 360 tot 780 vierkante meter. Of schoon er nog geen kavel verkocht is, bestaat er toch een zeer grote belang- een fraaie, rustige omgeving met in de onmiddellijke omgeving wein'ig snelver keer. Wanneer de raad het plan zal heb ben goedgekeurd, zullen de gronden snel bouwrijp worden gemaakt. Dit is mogelijk omdat de gronden al jaren lang eigendom van de gemeente zijn. Plan-west Het bungalowplan in West-Souburg bevindt zich nog in een embryonaal stadium. Het vormt een onderdeel van het uitbreidingsplan-West dat nog niet Advertentie de sigaar waar sheiks voor in da rij staan AM160 bijvoorbeeld... 'n nieuw 6 cents sigaartje Onder auspiciën van Z.V.V. GOES. De leerlingen van de Goese middelbare scholen hebben gistermor gen en gistermiddag in de Prins van Oranje kunnen genieten van het pro gramma dat het pantomime-jeugdthea ter Carrousel onder auspiciën van de Z.V.U. heeft gebracht. Voordat enige pantomimestukjes wer den uitgevoerd vertelde de artistieke leider Jan Bronk de promotor van deze kunst in ons land iets over het wezen en het doel van de pantomime. Het pantomime tracht door gebaar en mimiek de kern van het menselijk be staan te treffen. Juist door het ontbre ken van het gesproken woord oogst het hierdoor succes zowel bij kinderen als volwassenen. De toeschouwers scheppen immers zelf door hun fantasie (en vul len het aan) hel gebeuren op het to neel. De fijne, satirische en speelse uit beeldingen van de wielerwedstrijd, het duel e.a. brachten de jeugd dan ook tot groot enthousiasme. De Z.V.U. heeft door het engageren van het pantomime theater een goede -greep gedaan. Onder voorzitterschap van burge meester "Th. de Meester vergaderde in Westkapelle het bestuur van de oranje vereniging. In hoofdzaak werd het pro gramma voor de Koninginnedag opge steld. Dit zal zo spoedig mogelijk wor den bekendgemaakt. De Simavi collecte heeft in Stave- nisse f 501,60 opgebracht. GOES. Het bestuur van de Oranje vereniging: heeft voor de viering van Ko ninginnedag, dit jaar op maandag 1 mei, een aantrekkelijk feestprogramma sa mengesteld. Weliswaar zijn er een aan tal traditionele onderdelen van de feest viering weer in het programma opgeno men, maar toch biedt de Koninginne dag voor elk wat wils. Het feest begint des morgens om acht uur met klokgelui. Om tien uur wordt op de Grote Markt een grootscheeps appèl georganiseerd voor jong en oud. De schoolkinderen zullen een zanghulde brengen en de waarnemend burgemees ter van Goes, dr. J. W. Noteboom, zal een toespraak houden. Het ochtendprogramma vermeldt ver der voorstellingen met de toverlantaarn voor de kinderen van de kleuterscholen. De leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen van de lagere scholen zul len kunnen genieten van een poppen kastvoorstelling. Voor de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 en v.g.l.o- wordt op het Markt plein een Oranjemarkt gehouden. Tij dens deze markt, waarbij de kramen heus niet zullen ontbreken, kunnen de leerlingen op verschillend gebied hun vaardigheid tonen. Het middagprogram ma begint om twee uur met een korf balwedstrijd tusen Togo en Tjoba uit 's Heer Hendrikskinderen. Deze match wordt gespeeld op de Grote Markt, waar in de middaguren alle festiviteiten zullen worden gehouden. Om drie uur start een estafette-wed strijd van de leden van de atletiekver eniging A.V. '56. Van half vier tot half vijf geeft O.K-K. een gymnastiekde- monstratie en tot slot wordt van half vijf tot vijf uur een gecostumeerde voetbalwedstrijd gespeeld. In de avonduren, begint het chr. mu ziekgezelschap Hosanna" met een con cert tot negen uur. Om hall negen start in de beide stadsdelen oost en west een grote lampionoptocht voor de kinderen met begeleiding van de muziekvereni ging „Euphonia" en het pijperkorps ..Excelsior". Deze optocht wordt op de Grote Markt ontbonden. Tegen lialf tien staat het optreden van de band „The Blue Stars" op het programma en tenslotte wordt van tien tot elf uur het volksdansfeest gehouden onder de bekende leiding van wika D. E. Hiensch. VLISSINGEN. Firma gebr. Duve- kot, groothandel in levensmiddelen te Goes, heeft in Vlissingen een zellbedie- ningsgrossierderij geopend tegenover de centrale van de P.Z.E.M. Deze zelfbe- dieningsgrossierderij, die de naam „Kij- ko-centrale" draagt kan door alle de taillisten in levensmiddelen worden be zocht. Zij kunnen zich hier bedienen op dezelfde wijze als dat gebeurt door de bezoekers van zelfbedieningswinkels. Dit is het eerste zelfbedienings-gros- siersbedrijf in Zeeland. Er zijn op het ogenblik in Nederland zes van dit soort bedrijven. Feest voor M-brigadiertjes GOES. De melkhandelaren in Goes hebben. in samenwerking met het Ne derlands züivelbureau een feestmiddag aangeboden aan ongeveer zeshonderd M.-brigadiertjes.Het uitstekend 'ver zorgde programma bestond uit de ver toning van een prachtige film, accor- deonmuziek en het optreden van een clown- en een goochelaar. In de pauze werden de kinderen getracteerd op melkt is vastgesteld en waaraan bovendien nog de laatste hand moet worden ge legd door het stedebouwkundig-advies- bureau Schut te Middelburg. Wel be langrijk zou zijn dat indien dit tweede bungalowplan spoedig doorgang zou vin den ook de Noorbeekseweg zou kunnen worden verbreed. Burgemeester Ste- merding heeft hierover in de jongste vergadering van het Wegschap Walche ren al eens een balletje opgegooid, om dat deze weg naar zijn mening steeds intensiever bereden zal worden en een rechtstreekse verbinding vormt van Souburg met Koudekerke en het duin gebied. Zo zal dan Souburg eerlang twee „recreatiegebieden" rijker worden. Een bewijs dat ook deze gemeente haar aandeel in de toeristische sector ruim schoots wil leveren. Advertentie Zeelands enige woninginrichting met een speciale afdeling klassieke meubelen Unieke Boussac collectie middelburg-goes gratis advies van onze binnenhuisarchitecten franco levering door heel nederland 0 Voor het komende seizoen is in Zou- telande tor badman aangesteld de heer Joh. Francke. VROUWENPOLDER. De zon die tot nu toe steeds de plaatsing van dé doorlaatcaissons in het Veerse Gat heeft begeleid liet gisteren ver stek gaan. Onder een loodgrijze he mel waaruit regenvlagen over het Veerse Gat striemden werd de vierde caisson op haar plaats gebracht. Zo als gewoonlijk verliep deze „opera tie" aan de Noord-Bevelandse kant weer vlot. Iets later dan het geplan de tijdstip door de zuidelijke wind liep de ebstroom iets langer door werd de kolos op de drempel gezet. Om precies half een werden de afslui ters opengedraaid, drie minuten later had ook deze caisson haar laatste rust plaats gevonden. Dit werd door een oor verdovend fluitconcert openbaar ge maakt. Aanvankelijk zakte ook de vier de kolos evenals zijn voorganger scheef, maar al spoedig trok hij netjes recht. Het scheef zakken van de derde caisson heeft tot gevolg gehad dat rijkswaterstaat aan alle kapiteins van bootjes die tijdens de plaatsing met bezoekers rondvaren, opdracht neeft gegeven een bepaald aantal meters uit de buurt te blijven. Ook voor ver schillende cameramensen is het dus niet mogelijk hun plaatjes van dicht bij te schieten. Het is gebleken dat de peilingen die donderdag zijn verricht hinder ondervonden van het schroefwater van de „zwerm" rondvarende bootjes. Dit is echter niet alleen de oorzaak ge weest van het scheefzakken van de caissons, ook het feit dat het peil- bootje niet in, maar achter het stroomgat lag was van invloed. Op de drempel is def stroom namelijk sterker dan er buite'n. De plaatsing van de vierde caisson werd vanaf de „Delta", een van de vaartuigen van de rijkswaterstaat, gade geslagen door de directeur-generaal van rijkswaterstaat 'ir. A. G. Maris. Ook prof P. H. Jansen en de heer Van der Kerk, hoofd afdeling natte waterstaat alsmede zeven leden van de Deltacom missie bevonden zich aan boord van dit vaartuig. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden was er vrij veel belangstelling zowel op de Walcherse als op de Noord-Bevelandse oever. Zo is gisteren in het Veerse Gat het evenwicht hersteld, aan beide kanten zijn nu twee caissons geplaatst. SOUBURG. Naar wij vernemen hoopt men in Souburg binnen afzienbare tijd te komen tot de stichting van een open zwembad, dat het huidige „kanaaibad" zal moeten vervangen. In de boezem van het gemeentebestuur van Souburg zijn namelijk bezwaren gerezen tegen de zweminrichting aan het kanaal, omdat B. en W. ervan over tuigd zijn dat het kanaalwater niet zuiver genoeg is'en schadelijk voor de gezondheid. Zij staven deze mening op uitlatingen van de inspectrice voor de volksgezondheid. Zoals wij gisteren reeds meldden zal er dan ook woensdag een voorstel in de raad in behandeling wor den gebracht, dat in feite neerkomt op het voteren van gelden voor het bestuderen van de mogelijkheden die er liggen voor de stichting van een open zwembad ergens in de gemeente. In het voorstel wordt de raad gevraagd gelden beschikbaar te stellen ter bestudering van de vraag welke gevolgen de Deltawerken in het Veerse Gat en de daaruit voortvloeiende samenstelling en stand van het kanaalwater hebben voor de gemeente Oost- en West- Souburg. Een bijzonder vaag geformuleerd voorstel, dat echter zoals gemeld inhoudt dat de gemeente Souburg een nieuw zwem bad wil hebben. Waar en wanneer dit zal worden gebouwd is uiteraard nog niet te zeggen. Niettemin mits de raad zijn goed keuring aan het voorstel hecht, waaraan overigens niet valt te twijfelen wordt er aan verbetering van de zwemgelegenheid gewerkt. Extra-trein voor excursie GOES. Op het station van Goes kwam gistermorgen een extratrein aan met 250 personeelsleden van de N.V. van Hattum Blankevoort. Zij, die zo nauw betrokken zijn bij de werkzaam heden in het Veerse Gat, hebben aan boord van de Pieter Caland kunnen zien hoe weer een caisson werd geplaatst. De excursie werd georganiseerd door de directie van het bedrijf. Aan het Uit stapje nam deel het voltallig personeel van de N.V. WISSENKERKE. De burgemeester van Wissenkerke, de heer J. van Halst, heeft officieel de mededeling ontvangen dat Hare Majesteit de Koningin op maandag 24 april, ter gelegenheid van de plaatsing van de laatste caisson, 'te gen drie uur met de Piet Hein in het Veerse Gat zal arriveren. Zij zal daar door de heer Van Halst worden ontvan gen. Na de plaatsing van de caisson zal de Piet Hein nabij de Noordbevelandse werkhaven voor anker gaan. De konin gin zal dan in de auto's die op de dam gereed zullen staan een tocht over Noord-Beveland maken. Via Kamper land, Wissenkerke en Geersdijk zal de stoet in de richting van de Zandkreek- dam gaan. Op de kop van de dam zul len de Noordbevelandse schoolkinderen staan opgesteld, waarbij het in de be doeling ligt dat ze het Wilhelmus en het Zeeuwse volkslied zingen. Hiervoor zal nog de medewerking worden gevraagd van de verschillende muziekcorpsen. Naar wij vernemen zal het ook in dti bedoeling liggen dat de koningin met de Piet Hein een bezoek aan het Zuid-Sloe zou brengen. SOUBURG. Naar wij ver nemen bestaan er in de gemeente Oost- en West-Souburg plannen MARAIS ATHA-A VOND GOES. Op woensdag 26 april a.s. wordt in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische gemeente een Maranatha- avond gehouden. Sprekers zijn ds. J. Karelse en de evangelist-journalist J. J. van Capelleveen. Het onderwerp is: „De komende hemelvaart aller gelovi gen". Medewerking wordt verleend door het zangkoor van de Vrije Evan gelische Gemeente. Het was de groot ste wens van de overleden evangelist Johannes de Heer. dat zijn werk, waar onder ook vielen de Maranatha-samen- komsten. zou doorgaan. In dat licht moet ook deze avond worden be schouwd. "IJ STELDE zich op voor het etalage' van het kantoor van ons - blad in Goes. Keek een poosje naar de Witte Paard- straat, nam aandachtig de con touren van een deel van de Grote Kerk in zich op en pakte toen haastig het schetsboek uit zijn tas. Een potlood, en snel flitsten lijntjes en krabbeltjes over het tot voor kort zo maag delijk blanke papier. Nog geen half uur later tekenden de vor men zich af: de Witte Paard- straat in Goes, met als achter grond de kerk. Dit gebeurde op een zonnige middag deze week. Een bescheiden man, maar, Cor Hamelink (41) uit Hans- weert. En eigenlijk wist hij niet goed raad met de overvloedige compli mentjes van de verkoopstertjes uit een winkel tegenover ons bureau, die al spoedig de resultaten kwamen be kijken. En aangemoedigd door hun vrouwelijke nieuwsgierigheid, (wie van de vrouwelijke lezers van me ning zijn dat mannen tóch véél nieuwsgieriger zijn dan vrouwen, kun nen het me. mits vergezeld van de nodige bewijzen, schriftelijk doen we ten) kwam ik er toe de tekening van daag in de krant af te laten drukken. En ik geloof dat de schets het publi ceren beslist wel waard is. De heer Hamelink gaat er zelf hele maal niet zo prat op, „Er zijn er dui zenden die het beter kunnen." Dat is ongetwijfeld juist, maar voor een amateur, en iemand die nimmer eni ge scholing kreeg, vind ik het toch een knap staaltje. „Ik ben opperman van m'n vak en natuurlijk is dit al leen een liefhebberij. Ik doe het vooral om een mooi plekje vast te kunnen leggen in mijn herinnering." Meestal gaat het aldus: de heer Ha melink komt honderden keren langs een plekje dat hem treft door zijn schoonheid. Het duurt zo lang tot hij een onbedwingbare lust krijgt het op het papier te herscheppen. „En dan de moed om er met potlood en papier te gaan staan", verzucht hij. „Vooral als je, zoals ik, geen vir tuoos bent en er van overtuigd bent dat er nog de nodige fouten in schui len." Ofschoon hij op school al de aan dacht trok, is hij toch de laatste ja ren pas begonnen met het tekenen als hobby. „Er zat een vriendje naast me op de schoolbank, die er niets van kon, dus hielp 'ik hem dan door teke ningen voor hem te maken. Maar daar stak de meester gauw een stok je voor!" Uit zijn verzameling ban de heer Hamelink heel wat werkstukjes laten zien. Het zijn merendeels pot loodschetsen die het' Zeeuwse land schap en stedenschoon tot onderwerp hebben. Ook heeft hij enige tekenin gen gemaakt in Brugge. Gent, Ant werpen, Keulen en Amsterdam. Opvallens id dat hij zijn liefde voor het landschap heeft weten te combi neren met de kunst van het portret tekenen. Het is een keer voorgekomen dat hij tussen de werktijden, 's mid dags. meerdere collega's portretteer de. en dat zeer tot hun tevredenheid. Jammer is dat Cor Hamelink nooit de gelegenheid kreeg zijn gave door studie te ontplooien. Want het is dui delijk dat de technische routine hem ontbreekt. Hij zegt echter: „Ik ben van plan een cursus te gaan volgen." Het is niet onmogelijk dat we dan meer zullen horen van het natuurta lent uit Hansweert. om te komen tot de oprichting van een plaatselijke VVV. Reeds hebben vertegenwoordigers uit middenstandskringen in overleg met het gemeentebestuur contact opgenomen met de heer G. W. Oskamp, directeur van de Provin ciale Vereniging voor Vreemde lingenverkeer. Hoewel Souburg geen badplaats en zelfs geen bekend vakantieoord is, zijn er de laatste jaren in het dorp toch veel toeristen neergestreken. Voorna melijk was dit een gevolg van het feit dat aan de kust of in de steden Mid delburg en Vlissingen alle hotels bezet waren en de vreemdelingen dus genood zaakt waren meer in het „binnenland" van Zeeland naar nachtverblijf te zoe ken. Het aantal toeristen in Souburg heeft vorig jaar echter zo'n grote vlucht genomen dat men in de kanaal gemeente de koppen bij elkaar stak om te zien of het onderbrengen van toeris ten niet wat meer georganiseerd kon gebeuren. Een veel voorkomend verschijnsel in de laatste jaren is dat badgasten er de voorkeur aan geven niet in de onmid dellijke omgeving van de zee te loge ren of te bivakkeren, maar in het ach terland logies te betrekken. Midden standers in Souburg, alsook burgemees ter A. H. S. Stemerding, hebben dit verschijnsel onderkend en daarom de mogelijkheden onder ogen gezien om in Souburg te komen tot een eigen VW, die niet alleen klaar zal staan in het specifieke vakantieseizoen om voor nachtverblijf te zorgen of „bureau" te houden, maar die ook Souburg in het licht van de toeristische belangstelling zal stellen. Er zijn immers ook in de omgeving van Souburg volop aantrek kelijke plekjes. In de jongste vergade ring van het Waterschap Wegschap Walcheren werd nog opgemerkt, dat binnen afzienbare tijd Walcheren één groot recreatiegebied zal worden. Daar onder valt dus ook Oost- en West-Sou burg. GOES. De hervormde jeugdraad in Goes belegt van avond in het Schuttershof een Suriname-avond. Het orkest „Guyana", bekend door de ra dio en de televisie, zal optreden met muzieknummers uit de west. Dr. G. D. van Wengen, musicoloog te Leiden, zal de muziek toelichten. Deze avond wordt georganiseerd in samen werking met de stichting voor culturele samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen (Sticusa). De Suri naamse muziekdie ten gehore tuordt gebracht, is specifieke volksmuziek. Ten dele vindt de ze muziek zijn afkomst in Afri ka. De helft van het instrumen tarium is vroeger met neger slaven uit Afrika meegekomen. Het orkest speelt regelmatig in allerlei plaatsen van ons land. Vorig jaar speelde het orkest op het Internationale filmfesti val in Berlijn in het kader van de bekroonde film Faja Lobbi van de cineast Herman van der Horst. Ook zullen op deze auond enkele films worden vertoond o.a. de kleurenfilm van het be zoek van prinses Beatrix aan de West. 0 Voor een groep studenten uit Mul- lieim die momenteel in het kinderheim te Westkapelle vertoeven heeft burge meester Th. de Meester een lezing ge houden. Ook werden films vertoond. 0 De Emmabloemcollecte heeft in Zierikzee 415 gulden opgebracht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 3