Richtlijn 5-daagse houdt gevaren in BABY PAOLA in het GEDING Qpilf e terreur in Havanna Niet Gagarin, maar Iljoesjin was de eerste ZAAK-STALMANN BEGON MET TELEFOONTJE VAN MINISTER MARIJNEN Sjeik verstootte zijn jonge Duitse vrouw Mr. Stikker unaniem gekozen BAAYENS De Bilt: Buien Wisselvallig Teleurgestelde Stichting van den Arbeid vraagt gesprek met regering ff speciaal Nog geen ivoord van Castro PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Discriminatie Overleg Opnieuiv een bericht: NATIONALE LOTERIJ W ereldsnelheidsrecord verbeterd in X-15 JhCCZiS KORT NA SPROOKJESHUWELIJK Festival Blokker nodigt Elvis uit Nog geen opvolger in „overbodige" functie Schrijve! CITY THEATER rs's Stoffenhuis iw,i»nse™nae ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" MAIS0N VAN WESTEN 't Interlockhuis Viola Restaurant WÖHLER J. DE JONGE DE MUYNCK Bevahuïs I Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, f 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4837 Zaterdag 22 april 1961 BELEID MOEILIJK TE VERTEREN Van onze Haagse redactie DEN HAAG. In een brief aan de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, beeft het bestuur van de Stichting van den Arbeid opnieuw een gesprek met de regering gevraagd. De stich ting ziet zich voor de ernstige vraag geplaatst of haar door de regering nog wel de plaats en betekenis wordt toegekend, waarop zij als adviesorgaan van het georganiseerde bedrijfsleven aan spraak meent te mogen maken. De tekst van dit schrijven is gis termorgen opgesteld tijdens een ver gadering van de stichting in het ge bouw van de Sociaal Economische Raad, die drie en een half uur duur de. De stichting spreekt haar teleur stelling uit over de nieuwe algemene aanwijzing aan het College van rijks bemiddelaars, die een rem legt op de arbeidstijdverkorting en over de wijze, waarop deze aanwijzing tot stand is gekomen. Maandagavond had de stichting tegenover de minister en de staatssecre taris van sociale zaken uiteengezet, op welke gronden zij gunstig meende te moeten adviseren over de invoering van de 45-urige werkweek in het bouwbedrijf. In soortgelijke vroegere gevallen is daarop steeds een goedkeu rende beslissing van het college gevolgd. De stichting herinnert eraan, dat nu een nieuwe algemene aanwijzing is gegeven, die leidt tot discriminatoire gevolgen en tot onzekerheid in het bedrijfsleven. Wij erkennen, aldus de stichting, de eigen verantwoordelijkheid van de regering voor het sociaal-economisch beleid in ons land, die van een andere orde is dan de verantwoordelijkheid die de stichting en de daarin samen werkende organisaties dragen. Het is duidelijk dat dit ertoe kan leiden, dat de regering op grond daar van een afwijkend standpunt kan innemen. Intussen is ons bestuur van oordeel, zo staat in de brief, dat er zoveel Serge Iljoesjin PARIJS (Reuter). De eerste ruimtevaarder heet niet Joeri Gaga rin, maar Serge Iljoesjin, de zoon van een beroemde Russische vlieg tuigconstructeur. Volgens de Franse radioverslaggever Eduard Bobrows- ki ligt Iljoesjin sedert 8 of 9 april bewusteloos in een Moskous zieken huis. Deze mededeling van de Franse ra dioreporter klopt met een bericht van het Londense comfnunistische blad Daily Worker, dat vlak voor de ruim tereis van majoor Gagarin had be richt dat de eerste man in de ruimte de zoon van een Russische vliegtuig constructeur was. Ook van Amerikaan se zijde is dit indertijd beweerd. Bobrowski zei gisteren voor de Franse radio en televisie, dat een ruimteschip met de jonge testpiloot Iljoesjin drie maal om de aarde heeft gecirkeld. Een wrak Iljoesjin had echter niet als Gagarin een speciale opleiding voor ruimte vaarder gevolgd, die in de Sowjet- unie twee iaar duurt. Door de invloed van zijn familie had hij zijn zin om de eerste mens in de wereldruimte te worden kunnen doorzetten. Iljoesjin keerde in zijn ruimteschip volgens plan op aarde terug, maar hij zelf was toen nog slechts een menselijk wrak. Gagarin, d'ie dus niet de eerste maar de tweede ruimtevaarder in de geschiedenis is, was niet op de hoogte van Iljoesjins vlucht, toen hij zelf de ruimte werd ingestuurd. In de Franse hoofdstad hecht men veel waarde aan de mededelingen van de radioverslaggever, die beweert zijn inlichtingen van beslist betrouwbare Russische bronnen te hebben gekre gen. mogelijk naar gestreefd dient te wor den in gezamenlijk overleg tussen regering en stichting tot eenstemmig heid te komen over de algemene grond slagen en de gedragsregels voor het beleid op loonpolitiek terrein. Bij zulk een gezamenlijk overleg past een procedure, waarbij aan de weder zijdse opvattingen in een volwaardige gedachtenwisseling volledig recht wordt gedaan. Ons bestuur is van mening, dat het overleg over de inhoud van de algemene aanwijzing van 18 april niet ten volle aan deze voorwaarden heeft voldaan, aldus de stichting. De wethouders van personeelszaken in Amsterdam, Den Haag en Rotter dam zijn gistermiddag in Amsterdam bijeengeweest om over de consequen ties van de jongste regeringsmaatregel inzake de vijfdaagse werkweek te pra ten. Zij wachten nu op de interpellatie over de werktijdverkorting, die woens dag of donderdag in de Tweede Kamer wordt gehouden. Advertentie (Ministerieel goedgekeurd) zoekt contact met winkeliers die op gunstige voorwaarden loten willen ver kopen. Vraag omgaand schriftelijk in lichtingen onder opgave van branclie aan Postbus 1400, Amsterdam. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een telefoontje van minister Marijnen aan zijn West- duitse collega Schwartz is het begin geweest van de zaak-Stalmann. Dr. Otto Stalmann, het hoofd van de af deling buitenlandse handel van het "Westduitse ministerie van voedsel voorziening werd deze week gear resteerd onder de verdenking dat hij steekpenningen zou hebben aange nomen. De Haagse officier van jus titie mr. J. C. Maris heeft gisteren verklaard, dat het onderzoek in deze raadselachtige affaire zich zeker ook tot Nederland zal uitstrekken. Twijfel Minister 'Marijnen, die op zeer goede voet stond met zijn Westduitse colle ga, heeft Schwartz omstreeks Pasen opgebeld en hem toen verteld dat hij was gaan twijfelen aan de integriteit van Stalmann. Met grote voortvarend heid is daarna in de Bondsrepubliek de justitie aan het werk gegaan. Dr. Stalmann werd deze week ge arresteerd in een ziekenhuis, waarin hij werd verpleegd wegens een hart kwaal. Twee dagen geleden kwamen twee Duitse officieren van justitie naar Den Haag, waar zij via de pro cureur-generaal, mr. D. J. van Gilse, contact opnamen met de Haagse offi cier van justitie. Dr. Stalmann wordt ervan verö'acht steekpenningen te hebben aangenomen van buitenlandse ondernemingen of instellingen op het gebied van de ex port, in ruil waarvoor hij de invoer contingenten voor land- en tuinbouw- produkten zou hebben verruimd. De steekpenningen zouden afkomstig zijn geweest uit Denemarken, Polen en Nederland. Centraal bureau Het Duitse blad Generalanzeiger be richtte, dat een deel van de steekpen ningen afkomstig zouden zijn van het Centraal bureau van de tuinbouwveilin gen in Nederland. Een hoge functiona ris van deze instelling ontkende dit gisteravond ons ten stelligste. Hij ver telde dat de voorzitter van het bureau de heer M. Prins gistermiddag was uit genodigd door de Haagse officier van justitie voor het geven van inlichtin gen. De indruk bestaat, dat voor zover de zaak een verlengstuk heeft in Ne- SAN FRANCISCO (AP). Het we reldsnelheidsrecord, dat op 7 maart ge bracht was op ruim 4648 kilometer per uur. is verbeterd. Gisteren heeft ma joor White van de Amerikaanse lucht macht in ^een X-15 raketvliegtuig een snelheid bereikt van ruim vijfduizend kilometer per uur. Hij heeft daarmee zijn eigen record van 7 maart verbe terd. White behaalde zijn record op een hoogte van ruim 31 kilometer. De Amerikaanse ruimtevaartdeskun digen hebben er met nadruk op gewe zen dat dit een record is voor een ge controleerde vlucht. De Sowjetunie heeft nl. verklaard dat zij een bemand ruimtevaartuig in een baan gebracht heeft met een snelheid van 27000 kilo meter per uur. ..Maar de man in de cabine had weinig of geen controle op zijn voertuig", aldus de Amerikaanse deskundigen. derland dit niet zal liggen in de ambtelijke sfeer. De geruchten als zou van Nederlandse zijicPe om landbouwpo litieke redenen zijn geprobeerd dr. Stal mann in een kwaad daglicht te stellen worden door het Ministerie van land bouw met grote stelligheid tegenge sproken. LONDEN CReuter tDe Britse re gering heeft de Londense National Gal lery 163.500 pond sterling gegeven voor de aankoop van twee schilderij en van de Franse impressionist Augus- te Renoir. Het zijn de doeken De danseres met de tamboerijn en De danseres met de castagnettbn. Advertentie speciaal voor BRILLEN Dit is dan de baby uit. Oegstgeest om wie het gaat in het korte geding, dat de heer S. de Leeuw tegen de Nederlandse staat heeft aan gespannen. Mag Paola in het gezin. De Leeuw blijven, om daar als kind van de familie verder te worden opgevoed? Op 2 mei zal de rechter in Den Haag de beslissing nemen. De heer en mevrouw De Leeuw, dié we hier samen met Paola op de foto zien, hopen dat de uitspraak gun stig zal zijn. Paola, die al zo vele maan den in Oegstgeest verblijft een echt doorzettertje, zo typeert een van haar pleeg zus j es het meisje heeft er nog echt geen weet van dat er een juridisch steekspel om haar is opgevoerd, waarvan de uitspraak nu nog niet be kend is. Zij weet niets van minister Beerman, die het beter vond haar verblijfsver gunning in te trekken zodat zij teruggestuurd kan worden naar het land, waar zij is ge boren. Van onze correspondent BONN. Als een exotisch sprook jeshuwelijk, zo schilderde de Duitse pers enkele weken geleden de trouw partij tussen de 19-jarige verkoopster Heidi Dichter uit Kiel en de schatrij ke sjeik Abdallah Al Jaber Al Sab- Van onze correspondent ALKMAAR Op het lustrumfesti- val van de Stichting Festival Blokker, dat door Ben Essing wordt georgani seerd, zal waarschijnlijk de Ameri kaanse zanger en filmster Elvis Pres ley optreden. Ben Essing heeft con tact opgenomen met dit idool der tie ners en verwacht begin volgende week diens beslissing. Het lustrumfestival wordt gehou den van 11 tot en met 14 mei. Als Elvis Presley komt zal hij de laatste dagvan dit festival optreden, zowel 's middags als 's avonds. Onder de andere deelnemers zijn Rex Gildo, Jan en Kjeld, Ping Ping, The Blue Diamonds, Anneke Grön- loh, The Skyrockets, The Blue Angels, Herman van Keeken, de Kees Kuyt combo en de Middletown jazzband. Louis Armstrong speelt 30 juli in Blokker. Hij treedt dan op van half drie tot half vijf 's middags. Hij komt voor dit optreden even uit New York overvliegen en zit daarvoor achttien uur in het vliegtuig. bah, een neef van de regerende vorst van het olierijk Kuweit. De 42-jarige sjeik had het meisje op een dansmiddagje in Bad Homburg leren kennen. Het leek liefde op het eerste gezicht. Drie weken later stond het jonge paar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ontbonden De sjeik verklaarde onder ede we duwnaar te zijn en beloofde dat Heidi zijn enige vrouw zou blijven en dat hij alle wensen van haar ogen zou aflezen. Zover is het echter niet ge komen. Nauwelijks was de sjeik in zijn pa leis in Beirut teruggekeerd of hij zei driemaal achtereen: ik verstoot haar. Dat betekende dat volgens Arabi sche zede het huwelijk was ontbon den. Heidi zelf wist er niets van, die was na de wittebroodsweken op Las Palmas gebleven totdat haar sjeik weer terug zou komen. Diplomaat Nu is zij zelf bals over kop ver trokken en in de ouderlijke woning te Kiel teruggekeerd, een bittere er varing rijker. Tegen ue sjeik zal men langs de gerechtelijke weg niets kun nen uitrichten. De olieprins is diplo maat en bezit als zodanig diplomatie ke onschendbaarheid. Hij is in Ku weit minister van justitie en van op voeding en bezit reeds een harem met drie vrouwen. Heidi heeft voorts voor het huwelijk schriftelijk afstand ge daan van alle rechten die volgens de Duitse huwelijkswetgeving de bruid toekomen en de sjeik heeft gehan deld volgens de zeden en gebruiken in zijn eigen land. Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. De Zwitserse ambassade in Havanna, die de Amerikaanse belangen in Cuba behartigt, heeft bekendgemaakt dat de regering van Castro is begonnen opruiming te houden onder haar tegenstanders. Er woedt in Havanna een bloedige terreur. De ambassade heeft de Zwitserse regering volmachten gevraagd om drastische maatregelen te nemen tot bescherming van het leven van de meer dan duizend Amerikaanse burgers die nu aan ver volging blootstaan. In een telefoongesprek met New York gebruikte de Zwitserse ambassade het woord terreur. Er is van feestvreugde in Ha vanna niets te bemerken, hoewel de regering officieel heeft meege deeld dat het Cubaanse leger de in vasiestrijdkrachten geheel heeft ver slagen. Er heerst enige ongerust heid over het feit dat premier Castro al in geen dagen iets van zich heeft laten horen. Anders laat hij geen gelegenheid voorbijgaan om rede voeringen te houden en de neder laag van de vijandelijke troepen zou daar toch een prachtige aanleiding toe zijn geweest. Volgens de Cu baanse radio bevindt hij- zich aan het „front" en leidt hij de zuive ringsacties. Opnieuw landing Misschien is de overwinning op de invallers niet zo vólkomen als Castro's radio het wel wil laten voorkomen. Gisteravond namelijk hebben de revolutionairen bekend gemaakt dat zij opnieuw een landing op de Cubaanse kust hadden uitge voerd. Nog meer landingen waren in voorbereiding. De reeds gelande troepen, „geslagen doch niet ver slagen" handhaven zich, aldus de berichten van de revolutionaire raad, in de bergen in het binnen land, waar zij zich hebben verenigd met de guerrillatroepen. De revolutionaire raad geeft wel toe dat de invasietroepen zeer zware verliezen hebben geleden. Hij Eigen nieuwsdienst APELDOORN. Ir. K. H. Tusenius, die vorig jaar in Apetóoom ontslag nam ais directeur met bijzondere op drachten, omdat hij tot de overtuiging was gekomen, dat hij overbodig was, heeft nog geen opvolger. Het ziet er ook niet naar uit dat die er ooit zal komen. De commissie die een onderzoek heeft ingesteld' naar de noodzaak van coördinatie tussen de diensten van de landelijke eigendommen, bad- en zweminrichtingen en natuurbaden en de centrale administratie, is tot de con clusie gekomen dat piet in de .vacature behoeft te- worden voorzien. spreekt echter tegen dat de aan vallen zinloos geweest zouden zijn. De meerderheid van de gelande 'troepen is er in geslaagd, het bin nenland te bereiken. Daarom kan de raad de verzekering geven dat de strijd op Cuba voortgaat. Censuur De telefoon- en; telegraafverbin dingen met Cuba zijn hersteld, maar bij bepaalde passages in de gesprek ken (over de strijd b.v.) wordt de verbinding plotseling verbroken. De Cubaanse regering zegt dat haar troepen 350 krijgsgevangenen hebben gemaakt en dat massa's Amerikaans oorlogstuig zijn buitge maakt, waaronder zelfs tanks. Vol gens de Cubaanse president, Dor- ticos, worden de gevangen genomen revolutionairen behandeld als krijgs gevangenen. 't Is een Stradivarius. Eigen nieuwsdienst PARIJS. Op een speciale zit ting van de permanente raad van de Noordatlantische verdragsorga nisatie in Parijs is mr. D. U. Stik ker gisteren unaniem tot secreta ris-generaal van de Navo gekozen. Mr. Stikker is daardoor nu officieel de opvolger geworden van de Belg Spaak. Na zijn verkiezing verklaarde mr. Stikker niet pessimistisch te zijn over de mogelijkheid dat de Navo de vier de atoommacht wordt. „Wij zullen nieuwe openhartige gesprekken heb ben over deze kwestie en ik ben niet pessimistisch over de kansen dat een Stelsel zal worden uitgewerkt dat voor ahe leden aanvaardbaar is". Mr. Stikker zei, dat de rugge spraak onder de bondgenoten, beter geschiedt dan men denkt. Die vorm van overleg heeft in het verleden ver scheidene keren aanleiding gegeven tot klachten. Op de ministeriële con ferentie van 8 tot 10 mei in Oslo, zal de kwestie worden besproken. (Advertentie) DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 33.15 uur: Wisselend bewolkt met enkele buien. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Onge veer dezelfde tem peraturen als gis teren. MIESJE: Als het water maar niet op het corso valt. 23 april: zon op 5.28, zon onder 19.50; maan op 11.53, maan onder 2.30. Van onze weerkundige medewerker Het weer van het weekeinde ziet er wisselvallig uit. Om de depressie ten zuiden van IJsland heen beweegt zich lucht van de oceaan over de Golf van Biscaje en het Kanaal naar onze streken. Deze lucht heeft door haar lange reis over zee heel wat vocht aan het zeewater onttrokken, maar ook is zij onderweg warmer ge worden- In deze stroming bewe gen zich kleine depressies die het weer een somber karakter geven. Nadat ze zijn gepasseerd kan evenwel de zon doorbreken. Er moet dus met een bui reke ning worden gehouden, temeer daar ten noorden van de Azoren een niéuwe depressie in aantocht is die op zijn vroegst vanavond het weer kan doen verslechteren. Zondag zal er wel weer eens ruimte overblijven voor de zon. Advertentie bent altijd welkom bij HET ZEEUWSCH DAGBLAD DE KRANT VOOR DE ZEEUW Om gezellig te winkelen. collectie Lange Vorst modestoffen. MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAKvoor zeer moderne vitrage* en dekoratiestoffen. Hoek Lenge Vorststraat-Ganxepoortstraat Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Gees SPECIAALZAKEN U ontvangt elke dag 10% korting het gehele jaar door. Lange Vorststraat 45-47 Goat en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL LANGE KERKSTRAAT 33 tel. 011005309-Bijna 100jaar boekhandel OPTIEK - F0T0HANDEL Oanxepoortetraat 3 Goes Tel. 5214 L. Vorststraat 64 GOES Maak eens ken- nis met Oxford i en Superdam cos- tuums. In onze jzaak voordeliger! Ook als maat- 1 confectie

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1