UITNODIGING EO MARKT Kwekerij M. H. Dekker g Landbouwonderwijs van de Z.L.M. g Voor de groentetuin: I Gazonzadenbloemzaden, Prijscourant Dagelijks verse snijbloemen: Fa.L. Minderhoud VAKBEKWAME VERKOOPSTERS VAKKUNDIGE VERKOPERS VROOM DREESMANN g Voor de siertuin: 53 53 53 53 53 53 53 53 Bloembollen 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Voor de kamer: 53 53 53 53 53 n n sc SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC s; 53 53 53 53 g Nieuw zijn onze stift-o-matic sierpotten SC SC SC SC SC SC Si SC SC 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 33 - 53 KKKÏÏKKKKKKKK SC 1. MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN 2. leerling-monteur 53 33 53 33 ALLE KLANTEN, COLLEGA'S, VRIENDEN EN ALLE RELATIES OP ZAKELIJK EN MAATSCHAP PELIJK GEBIED DIE, RESPECT OF WAARDE RING HEBBEN, VOOR DE PERSOON OF HET WERK VAN ONZE OUDSTE FIRMANT EN VADER, DE HEER HUBRECHT JOOSSE, NODIGEN WIJ U UIT, OP DE RECEPTIE DIE GEHOUDEN WORDT A.S. MAANDAG 24 APRIL VAN 3 TOT 5 UUR IN HOTEL „CENTRAAL" GROTE MARKT, GOES Namens zijn medefirmanten P. H. JOOSSE Dienstbode Openbare aanbesteding Aangifte Leerlingen Aanmelding van leerlingen Aangifte van leerlingen „DE SCHELDE" Bedrijfsschool voor voortgezette vakopleiding ZATERDAG 22 APRIL 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD PAGINA Maandag: Hulst en Breskens Dinsdag: Goes Woensdag: Oostburg Donderdag: Middelburg voor het stadhuis Yrydag: Sluis Zaterdag: Vlissingen en Middelburg 5§ 5^ Hebben we reeds mooie stevige afge harde TOMATENPLANTEN in perspot en in perspot gekweekte planten van KOMKOMMERS en MELOENEN. Verder ook nog prima koolplanten en 4 groentezaden. K Vele soorten VASTE- en ROTSPLAN- TEN voor border en snijbloemen, o.a. delphiniums, pyrethrums, margrieten, gaillardia's, trollius, vuurpijlen, etc., etc. Mooie aware planten van CHRYSAN TEN, madelieven (10 voor f1,anjers (dubbele gemengd 5 voor 11,—), Vergeet- mij-nieten (10 voor f 1,25), 5 bakkruid voor 11,en violenplanten. 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Rietmatten, A.S.F.-kunstmest (ook in linnen zakjes) voor tuin en gazon, pot aarde, kamerplantenmest, compost, pot aarde en in plastic verpakte turfmolm. Gladiolen, anemonen, ranonkels, mont- bretia's, acidanthera's, tigrida's, fresia's, zuidewindlelies en vele soorten dahlia knollen (decoratieve - cactus - pompoens en perkdhalia's). In onze prijscourant vindt U alle soor ten plantgoed voor de siertuin duidelijk aangegeven naar kleur, hoogte en bloei tijd. Vraag gratis toezending hiervan. Ook aan onze Marktstandplaatsen ver krijgbaar. Amaryllisplanten in knop! Mooie horten sia's, cineraria's, ficus, sansevierea's, begonia's en anthuriiims (flamingo's) SC SÈ SC 2C 2C $C SC SC SC SC SC SC SC SC tegen zeer aantrekkelijke prijzen even als onze mooie collectie bloeiende hang- planten en hertshoornvarens. Groot sortiment sierpotten, plantschalen, hang-, wand- en speciale sansevierea- potten. (de enige bloempot die de watertoevoer naar de plant automatisch regelt). Vraagt demonstratie!! Iets aparts voor tegen moederdag, even als de mooie fris rode RIMAC-BLOEM- LANGEVIELESINGEL 34-38 - MIDDELBURG telefoon 0 1180-2661 y*ai SY BAKKEN op stevige standaards. Een sie- g* raad in uw kamer, serre of balkon. Ook moderne ronde plantschalen op srlé voet. U houdt 2e Pinksterdag a.s. togh vrij voor het grootse Internationale Paardensportfestftn te Axel? De historie herleeft! De Belgische renpaarden komen in groten getale naar het concoursterrein. Volop spanning. 5 x 2400 m. Daarnaast Sprinconcoursen van Landruiters. Voor uw kinderen vooral de leuke pony's ens. ens. 10# paarden. Grote extra tribunes. Non-stop programma. Reserveer u deze datum! N.V. DE VITRITE FABRIEK Fabriek van Lampvoeten voor de Gloeilampen industrie en van kleine Metaalwaren Maisbaai 6-8, tel. (0 1180) 3143, Middelburg vraagt voor diverse produktie-afdelingen voor de Sorteer- en Pakafdeling In bepaalde gevallen is het mogelijk -en dienstverband aan te gaan voor halve dagen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.V. De Vitrite Fabriek, Personeelsdienst, Postbus 1. Middelburg. Mondelinge aanmelding is mogelijk op maandag t.m. vrijdag van 9—11 uur en bovendien op don derdag van 17.3018.30 uur. Wij vragen voor zo spoedig mogelijk «en Aanmelden bij de chef werkplaats. ZEEUWSE MOTOREN REVISIE N.V. Grotstraat 50 Middelburg telefoon 0 1180-2480 %A- "■V Deze receptie wordt gehouden ter ere van het feit, dat het deze maand 50 jaar geleden is dat de heer H. JOOSSE, als jongen van twaalf jaar, z'n eerste schreden zette op het zakenpad. gevraagd voor hele dagen HOOG LOON P. J. Schrijver, Wilhelmina- straat 22, Goes. Voor Uw oud Goud, Zilver, Kralen, enz. geven wij de hoogste waarde. WESTKAPELLE Zuidstraat - Tel. (0 X178) 284 Donderdags van 10-5 uur in Middelburg, Zuidsingel 54. Burgemeester en Wethouders van Yerseke zullen op 6 mei 1961, te 11.00 uur, in het gemeentehuis trachten aan te besteden: Bestek nr. 1: Het opbreken van verhardingen, rio lering en duiker, hét leggen van riolering en het aan brengen van opgebroken en nieuwe verharding met bijbehorende en bijkomende werken. In de gemeente Yerseke. Bestek en tekeningen zijn verkrijgbaar tegen betaling van ƒ10,00 per stel bij de directeur van gemeentewerken. Burgemeester.en Wethouders voornoemd: A. C. Willemsen, Burgemeester H. J. de Jager, Secretaris Kamer van Koophandel ,en Fabrieken voor de Zeeuwse Eilanden te Middelburg Op grond van het bepaalde in art. 20, 2e lid van de wet op de Kamers van Koop handel en Fabrieken 1950 (Stbl. K 367) is de rekening van inkomsten en uitgaven over het jaar 1960 van 24 tot en met 29 april 1961, ten kan tore der Kamer voor een ieder ter inzage gelegd op de uren dat het kantoor voor het publiek is geopend. De Kamer voornoemd, C. A. Kammeraad, Voorzitter A. S. de Jonge, Sekretaris. Notaris VAN DISSEL te Goes zal op vrijdag 26 april 1961, om 14.00 2uur, in het Café ,,De Koophandel" te Krab- bendjjke, ten verzoeke van de fam. De Smit-De Hamer: publiek verkopen: HET HUIS met schuur en erf, onder Krabbendflke, aan de J. W. Frisostraat 23, met het recht van erfpacht tot 31 december 1965, groot 4.49 are. Vrij van huur te aanvaarden bij de -betaling, behoudens toestemming van B. en W. Bezichtiging op 22 en 26 april, van 1416 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van de notaris. LAGERE LANDBOUWSCHOOL KRUININGEN voor de nieuwe vierjarige cursus, welke opleidt voor het „Rijks Landbouwdiploma" en per 1 sept. aanvangt, kunnen jongens worden ingeschreven, die de zesde klas van de lagere school hebben doorlopen. Spoedige aangifte met het oog op materiaal- aanschef is zeer gewenst. Inlichtingen worden gaarne verstrekt. Aangifte mondeling of schriftelijk bij de directeur der school J. C. de Ridder, Rijksweg 41, tel. 6 1130-476 TECHNISCHE SCHOOL TE MIDDELBURG Molenwater 8, telefoon 2264 voor het nieuwe kursusjaar, zo spoedig mogelijk tijdens de schooluren. De leerlingen moeten 6 klassen van de lagere school heb ben doorlopen en worden geplaatst in de voorbereidende klas (le leerjaar). De verdere vakrichtingen zijn: Timmeren Metselen Schilderen Metaalbewerken Elektrotechniek Brood-banketbakken De Direkteur: J. Huisman CURSUSJAAR 1961-1962 Net Meisje voor hulp in de huishouding gevraagd. Londense kade 33 beneden, Middelburg. Gelegenheid tot leerlingenaangifte vóór 1 juni a.s. (tenzij anders vermeld) voor de vol gende opleidingen, aanvangende in september a.s. a. 2-jarige primaire opleiding (aansluitend op de 6e klas lagere school). b. Assistente in de huishouding (vereiste: getuigschrift prim, opleiding). Duur 1 jaar. Ook mogeljjk na 2 jaar voortgezet onderwijs. Duur 2 jaar. s. Naaister (vereiste: getuigschrift prim, opleiding). Duur 2 jaar, waarna moge lijkheid tot opleiding voor costumière en coupeuse. d. luriehtingsassistente (vereiste: getuigschrift assistente in de huishouding). Duur 2 jaar. e. Vormingsklas (vereiste: Ulo-diploma of 3 jaar h.b.s., gymnasium of m.m.s.). f. Vooropleiding voor Verzorgende Beroepen (vereiste: getuigschrift assistente in de huishouding). Duur: 1 jaar. Voor de opleidingen b t/m f: schoolgeld naar inkomen. Voor alle opleidingen kan desgewenst een tegemoetkoming in de reis- en studiekosten worden aangevraagd. Bovendien worden voor volwasenen en niet-leerplichtige leerlingen de volgende cur sussen georganiseerd: Naaicursussen voor beginners en gevorderden. Kookcursussen gewone keuken fijn ekeuken. Fraaie handwerkcursussen. Alle inlichtingen worden U gaarne verstrekt door de directrices van onderstaande scholen. Zierlkxee Landbouwhuishoudschool „Prinses Juliana", tel. 2091 (0 1110). Opleidingen a-b-c-d-e (bij voldoende deelname). Spreekuur van de directrice mej. C. N. van Liere: elke donderdag van 1112 uur en van 5.307 uur. Aangifte: tijdens spreekuur vóór 15 mei. Graslinnen Lakens en Slopen, 1 persoons f 5,50, 2 persoons 17,50. Kussenslopen 139185. Jacobse, Korte Noordstraat, Middelburg. Zeer goed onderhouden Chevrolet '54, gek. A.N.W.B., wegens sterfgeval. Te bevr. bij Mevr. Nuijten, Zuivelstr. 10 A, Bergen op Zoom, tel. 4741. Wildebras-poppen!!! Ster ke poppen!! Bij 't Jantje van Alles vindt u Wildebras-pop- pen vanaf f 0,75, met kambaar haar f 2,95. Rieten Poppen wagens f 4,95, Kruiwagens f3,95. Korte Noordstr. 11-15, Middelburg, tel. 3733. HUIS EN BOOMGAARD KAPELLE Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op vrijdag 26 april a.«., des voor middags 11 uur, in hotel „De Zwaan" t.v.v. de heer P. L. van Oeveren, publiek ie verkopen: Het Woonhuis mot schuurtje en boomgaard a. d. Vroon- landseweg 1, groot 21 a. 60 c.a. Beh. toest. B. en "W. op ge bruik te aanvaarden na be taling. Bij 't Jantje van Alles vindt U steeds tegen billijke prijs een moderne omlijsting voor uw foto, plaat, tegel of schil derstuk. Vraagt nog heden vrijblijvend prijsopgaaf! Korte Noordstraat 11-15 Middelburg, tel. 3733. Te koop: Tomatenplanten. M. Ton, Seisweg 200, Middel burg, tel. 3951. mm Te koop: Restant Poot- aardappelen Bintjes, klasse „A". A. Simonse, Noord dorpsweg 5, St. Laurens. Te koop: een Tafel, 4 Stoe len, rond Tafeltje en 2 Club fauteuiltjes, een Radio en Ledikant je. Spuistraat 8 Middelburg. Leuke Sjaals, in effen en gebloemd. - Jacobse, Korte Noordstraat, Middelburg. Mevr. Lemen, Stationstraat 7, Bergen op Zoom, vraagt Vraagt flinke kuip in de huishouding Zelfst. kunnende werken. Meerdere hulp aanwezig. Liefst intern. Donderdag 27 april a.s. hopen onze geliefde Ouders A. BUIJS en F. E. BUIJS-ARBNDftE hun 4#-jarige Eehtvereniginf te herdenken. Hun dankbare kinderen. Souburg, april 1961 Beciusstraat 15 Gelegenheid tot feliciteren van 16.30—18 uur, in zaal „Rehoboth", Paspoortstraat. Haamstede, Tholen Kruiningen Kortgene Prot. Chr. Landbouwhuishoudschool. tel. 370 (0 1115). Opleidingen a-b. Spreekuur van de directrice, mej. M. G. J. Nieuhoff*. elke donderdag van 34 uur. Aangifte op woensdag 10 mei tijdens de openbare les, van 2.304 uur. Vervolgens dagelijks, behalve 's zaterdags, van 3—4 uur. Tel. 405 of 319 (0 1160). Opleidingen: a-b. Spreekuur van de directrice mej. A. C. ter Haar: elke woensdag 34,30 uur. Aangifte tijdens het spreekuur vóór 20 mei of tijdens de openbare les op 10 mei. „Prinses Beatrixschool", tel. 306 (0 1130). Opleidingen a-b. Spreekuur van de directrice mej. S. Kleinepier: elke donderdag van 24 uur. Aangifte tijdens spreekuur. Tel. 269 (0 1108). Opleidingen a-b. (bij voldoende deelname). Spreekuur van de directrice, mej. M. W. den Engelse: elke woensdag van 1012 uur. Aangifte tijdens het spreekuur of schriftelijk. Terneuzen Landbouwhuishoudschool „De Leeuwtjes", tel. 2570 (0 1150). Opleidin gen: a-b-e-f. (bij voldoende deelname). Spreekuur van de directrice mej. M. W. van Nieuwenhuyzen: elke dinsdag van 2—4 uur. Aangifte: tijdens het spreekuur of schriftelijk. Axel Tel. 826 (0 1155). Opleidingen a-b. Spreekuur van de directrice, mej. M. Geluk: elke dinsdag 3.30—4.30 uur. Schoondyke Landbouwhuishoudschool „Prinses Marijke", tel. 265 (0 1173). Opleidin gen: a-b-e. Spreekuur van de directrice mej. S. S. de Feyter: elke dinsdag van 2—4 uur. Aangifte: schriftelijk of tijdens spreekuur. Oostkapelle Prot. Chr. Landbzouwhuishoudschool „Oranjezon", tel. 507 (0 1188). Opleidingen: a-b. Spreekuur van de directrice mej. P. M. de Wilde: woensdag en donderdag van 2—4 uur. Aangifte tijdens spreekuur, schriftelijk of telefonisch. 1 BREDA- en BERGEN OP ZOOM vraagt in verband met haar uitbreidingen en de 5 DAAGSE WERKWEEK en voor haar nieuw te openen zaak te OOSTERHOUT voor alle afdelingen voor de afd. woninginrichting en meubelen Zonder ervaring onnodig te solliciteren. Aan prima krachten bieden wij Goede salariëring Prettige werkkring Prima sociale voorzieningen o.a. 5 daagse werkweek trein- of buskostenvergoeding t.z.t. opname in het pensioenfonds Persoonlijk aanmelden dagelijks van 9 tot 1 uur en van 2 tot 6 uur. Gemaakte reiskosten worden op vertoon van trein- of buskaartje vergoed. Gemeentelijke Technische School (Lager Nijverheidsonderwijs) Zaaihoekweg 1 - Vlissingen - tel. 01184-4021 Kjrsus 1961-1962 dient te geschieden zo mogelijk vóór 1 juni a.s. 3-jarige en 4-jarige opleiding voor de vakrichtingen: Metaalbewerking Houtbewerking Elektrotechniek Aanmelding kan geschieden dagelijks aan de school van 9.00—17.00 uur, alsmede gedurende de maand mei op maan dagavond van 19.0020.00 uur. Aanmeldingsformulieren en aanvraagformulieren voor stu die- en/of reiskostenvergoeding zijn aan de school verkrijg baar. Toelatingseisen: 5 klassen lager onderwijs. N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ Scheepswerf en Machinefabriek Vlissingen A. Bemetel - leerlingenstelsel 1. Voor jongens, die dit jaar een L.T.S.-diploma sullen behalen voor algemeen metaal, bankwerken en derge lijke, bestaat de mogelijkheid van voortgezette opleiding in onze Bedrijfsschool in een der vakken: METAALBEWERKEN SCHEEPSBOUW PLAATCONSTRUCTIEWERKEN PIJPENBEWERKEN FREZEN DRAAIEN MACHINE BANKWERKEN VORMEN EN IJZERGIETEN BREDA en BERGEN OP ZOOM De opleiding duurt 2 jaar. Naast de praktische vorming in de Bedrijfsschool volgens de leerlingen gedurende 1 dag per week aanvullend algemeen vormend en theore tisch onderwijs aan een Technische School. Na de opleiding kunnen zij het landelijk erkende Be- metel-diplomi behalen. 2. Voor jongens, dit dit jaar een L.T.S.-diploma zullen behalen voor timmeren, houtbtwerken en dergelijke, be staat in gelijk verband en onder dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd de mogelijkheid te worden op geleid in een der vakkon: SCHEEPSBESCHIETEN MODELMAKEN B. Éénjarige opleiding 1. Voor jongens, die dit jaar een L.T.S.-diploma zullen be halen voor algemeen metaal, bankwerken en dergelijke of dat diploma reeds eerder behaald hebben, bestaat de mogelijkheid aan onxe Bedrijfsschool gedurende een jaar een voortgezette opleiding te volgen in de vakken: PLAATCONSTRUCTIEWERKEN PIJPENBEWERKEN METAALBEWERKEN SCHEEPSBOUW VORMEN EN IJZERGIETEN 2 Voor jongens, die dit jaar een L.T.S.-diploma zullen be halen voor timmeren, houtbewerken en dergelijke, of dat diploma reeds eerder behaald hebben, bestaat de moge lijkheid gedurende een jaar een voortgezette opleiding te volgen in het vak: SCHEEPSBESCHIETEN Bij deze eenjarige opleidingen zal, naast het praktische werken, aandacht besteed worden aan tekening lesen en kennis van de materialen en gereedschappen. Het zal op prijs gesteld worden als deze leerlingen het ■"derwijs volgen aan een Avond Nijverheidsschool. C. Verkorte opleiding Voor een verkorte opleiding tot metaalbewerker in de Scheepsbouw of tot pijpenbewerker kunnen eveneens in aanmerking komen niet meer leerplichtige jongelui. Alle geldende sociale bedrijfsvoorzieningen zijn mede van toepassing op de leerlingen van onze Bedrijfsschool. Uurloon volgens Collectieve Arbeidsovereenkomst - B m de Metaalindustrie. Zij, die voor één der groepen A, B of C in aanmerking wensen te komen, gelieven zich véóf 1 mei a.s. op te geven op de afdeling Personeelszaken, Glacisstraat 165, Vlissin gen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Tevens worden door deze afdeling alle gewenste inlich tingen verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 19