ADVERTEER, TELKENS WEER! 1 Keer „ja" is voldoende! Zeeuwsch Dagblad avond HOOGOVENS DKUIDEN Verstelle artifex tv'ill KWEKERIJ M. H. DEKKER NYLONS i U staat perplex van De POLITIE te AMSTERDAM Al hoorde u 15.199 keer nee... Zaterdag 22 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 1B ADSPIRANT-AGENTEN (mnl. en vrl.) VERKEERSASSISTENTEN (vrl.) ADM. KRACHTEN (mnl.) BOEKDRUKKER X X X Wat moet uèr mee? V et u er mee? y Plaats een „Kabouter" - Vanavond nog! Bent u die avond bezet? Stuur dan deze bon inl PROVINCIAAL ZIEKENHUIS LeeilËng-^erpIeegsters Pilostro, het wandsysteem dat talrijke mogelijkheden biedt. Gratis advies van onze woning adviseurs. LANGE DELFT 103-105 MIDDELBURG - TELEF. 2905 Industrie- en Huishoudschool AANGIFTE AAA LEERLINGEN ERVAREN PIJPFITTERS Administratieve kracht m. of vr. aardappelruggen bewerken Firma De Voogd en Poppe NIEUWE LEERLINGEN heeft plaatsings-mogelijkheden voor: FUNCTIE: LEEFTIJD: (SCHOOL) OPLEIDING: 20 - 28 jr. bij voorkeur ULO 18 jr. ten minste bezit MULO-dipl. A of B 20 - 25 jr. ten minste bezit MULO-dipl. A of B 20 - 35 jr. grafische school Nadere inlichtingen over salariëring, sociale voorzieningen, enz. kunnen worden gevraagd aan het Hoofdbureau van Politie, Elandsgracht 117 te Amsterdam, onder vermelding van de functie waarnaar wordt gesolliciteerd en onder kenmerk ZHZ. De een verzamelt postzegels, de ander suikerzakjesen me neer Damstra verzamelt album plaatjes! Eén album dat over planten en bloemen handelt, had hij bijna volop een paar plaatjes na. Die kon hij met geen mogelijkheid te pakken krijgen! Wat moet u er mee - wat doet u er mee? Een „Kabouter" plaat sen! Meer dan 16.000 mensen lezen elke avond de „Kabouters" in het Zeeuwsch Dagblad. Daar zijn mensen bij die van alles ver zamelen. Ook albumplaatjes. En al hebben 15.999 mensen niet wat u zoekt de 16.000ste kan de redder uit de nood zijn! Daarom plaatste meneer Damstra deze „Kabouter": Wie is in het bezit van de plaatjes nr. 3, 26 en 37 uit het album „Onze bloemen en planten?" Brieven onder nr. 1111 van dit blad te Middel burg. Meneer Damstra had succes met zijn annonce (die slechts f1.89 kostte). Hij kreeg zijn plaatjes. Want een „Kabouter" werkt fan tastisch! .J/- v s» - V -f. >JWS% 4MK. a .«4 i -I' ^-^.v s»' i.%?; V# v VV*£'. -it V- Tot 's avonds 9 uur kunt u uw annonce telefonisch opgeven! 2009 (01180) Is een. toekomst u ÉÉN waard Prettig en vist werk in een goed georganiseerde, solide gemeen schap - goede sociale voorzieningen en eerlijke kansen om vooruit te komen - een zeker bestaan voor uzelf en uw gezin... dat zijn punten die tèllen in uw leven 1 Want u wilt van dat leven het beste maken en uw werkkracht geven in ruil voor een goede, zekere toekomst I Als u er zo over denkt, dan mag u de komende voorlichtingsavond van de Hoogovens niet missen. Daar hoort u alles over de vele mogelijkheden die deze steeds groeiende industrie biedt aan vaklieden en niet-vaklieden, in uw eigen beroep of - na bedrijfsopleiding - in een geheel nieuwe funktie. U kunt op die avond zoveel vragen stellen als u wilt. U krijgt eerlijke, openhartige antwoorden. Geen lege beloften, geen vage woorden, maar nuchtere en tegelijk vaak boeiend- leerzame feiten. Besteed die ene avond aan het belangrijke onderwerp van uw leven: uw toekomst. Datum en plaats van voorlichting staan hiernaast in deze advertentie. Knip dat stukje uit en bewaar het - om het niet te vergeten I De voorlichting vindt plaats op: MAANDAG 24 APRIL a.s. te: ZIEH1KZEE - in het Café Rest. „Het huis van Nassau", Lange Nobelstraat 2 te Zierikzee. OUDE TONGE - in de C.C.H.-barak, Julianastraat 1 te Oude Tonge. DINSDAG 25 APRIL a.s. te: SOMMELSDIJK - in het Hotel „Spee", Marktveld 2 te Sommelsdijk. ST. MAARTENSDIJK - in het Café „Smerdiek", Markt 46 te St. Maartensdijk. WOENSDAG 26 APRIL a.s. te: MIDDELBURG - in het Café Rest. „De Eendracht" (zaal 6), Markt 65 te Middelburg. OOSTBURG - in het Hotel „De Eenhoorn", Markt 1 te Oostburg. DONDERDAG 27 APRIL a.s. te: GOES - in de Schouwburgzaal „De Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes. TERNEUZEN - in het Hotel „Centraal", Markt 6 te Terneuzen. Aanvang van de voorlichting 's avonds 7.30 uur. De max. leeftijd voor aanneming is gesteld op ca. 45 jaar. M»( Opzenden in open envelop gefrankeerd met 4 cents postzegel aan: Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Af d. Aanneming Arbeiders, XJmuiden. Ik heb geen gelegenheid uw voorlichtings avond te bezoeken, maar wil toch graag volledige inlichtingen hebben over het werk bij Hoogovens. Woonplaats Huidig beroep: Geb. datum: Gehuwd/ Ongehuwd Handtekening: Op de voorlichtingsavond van Hoogovens wordt o.m. gesproken over: mogelijkheden voor vaklieden in vele beroepen mogelijkheden voor niet-vaklie de n bedrijfsopleidingen lonen en premies sociale verzorging huisvesting In het nabij SANTPOORT (gem. Bloemendaal) kunnen worden geplaatst enige iding voor er maand: 122.15 f 139.40 161.55 l J ter opleiding voor het Staatsdiploma B. Brutosalaris per maand: Eerste jaars 122.15 boven het genot van kost, Tweede jaars 139.40 j inwoning, geneesk. be- Derde jaars 161.55 l handeling, bewassing enz. Ook 17-jarigen kunnen in aanmerking komen. Mulo, voortgezet L.O. of Huishoudschool strekken tot aanbeveling Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reiskosten voor bezoek aan ouderlijke woning. Ruime eerste aanschaf dienstkleding vrij. Bij eventuele oproep vergoeding van reiskosten, ook voor één van beide ouders, die de minderjarige sollicitant wenst te vergezellen. Schriftelijke sollicitaties onder letters L.V. aan de Eerste Geneesheer-Directeur. Eén dezer mogelijkheden tonen wij in onze etalage. Franco levering door geheel Nederland. Voor de verkoop van onze uitgebreide huishoud- en keu kenmachine zoeken wij betrouwbare vertegenwoordigers/vertegenwoordigsters propagandisten en demonstratrices Hun taak is onze huishoudmachine ten huize van de par ticulier uitvoerig te demonstreren. Voor goede demonstra- teurs/demonstratrices zijn zeer goede verkoopmogelijk heden aanwezig. Uitvoerige sollicitaties aan of persoonlijk aanmelden bij: ELECTRO-AS HOLLAND N.V. Amsterdamseweg 152, Amstelveen, tel. 0 2964-8391 Schiekade 189, Rotterdam, tel. 0 10-120589 Middelburg, tel. 01180-4649 MOLENWATER 125 - MIDDELBURG PRIMAIRE OPLEIDING (zes jaar lagere school) OPLEIDING NAAISTER (getuigschrift primaire opleiding) OPLEIDING ASSISTENTE IN DE HUISHOUDING (twee klassen voortgezet onderwijs) VORMINGSKLAS (diploma ULO of bewijs tot toelating 4e klas H.B.S., Gymnasium of Middel bare school). KINDERVERZORGSTER (diploma Assistente in de Huishouding of Vormingsklas) Spreekuur direktrice: donderdags 24 uur. De Direktrice, J. M. STOLK N.V. Koninklijke Maatschappij „DE SCHELDE SCHEEPSWERF EH MACHINEFABRIEK TE VU5SINGEN vraagt voor het bewerken van pijpen, zowel In de werkplaats als aan boord van schepen. Lonen volgens de Collectieve Ar beidsovereenkomst In de Metaal- Industrie (C.A.O.-B). 5-daagse werkweek. Woningen beschikbaar. Sollicitaties ia richten aan de afdeling Personeelszaken, Glaclssiraai 165, Vllsslngen, Goed zelfstandig kunnen werken. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan: Langevielesingel 34-38 Middelburg telefoon 01180-2261 jjjlllllllllllllllHIllilllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllljU I LANDBOUWERS, Laat ons uw j| met onze nieuwe drie-rijige Nobel H freesmachine, speciaal geschikt voor voorraad- en zakkenrooier. B Beleefd aanbevelend, B H Grijpskerke, telefoon 01189439 H liII brengen wij steeds in de allernieuwste tinten. Kent U de bekende 3-sterren NYLONS 1 Lydia, een solide wandelnylon, slechts Ingrid en Lola nylons met en zonder naad Marianne, 'n zeer mooie nylon zonder naad Ook steeds voorradig de zeer mooie Brillant nylons in diverse soorten voor Dubarry nylons, zijn bijzonder mooie nylons Sterke Crêpe mousse nylons voor 2.98 Leuke crêpe mousse kindersokjes voor0.98 Moderne crêpe mousse heren ankiets f 1.98 Ook voor een paar mooie nylons even kijken in SPECIAALZAAK S 1.98 S 1.98 2.95 •f 1-98 2.95 9 Klokstraat 21 GOES Lange Delft 8 MIDDELBURG RIJKS H.B.S. A en B en MIDDELBARE SCHOOL VOOR MEISJES te Middelburg Aangifte van vanaf heden tot I juni a.s. De aangifte kan schriftelijk gebeuren, gericht aan de direkteur van de Rijks H.B.S. en de M.M.S of monde ling aan de school, St. Pieterstraat 25 dagelijks van 9-12 uur, behalve op zondag of via het hoofd der schooi net ?laats ln de sch°o1 wei i in i „f,r h gedeelte op 13 en 14 juni van 9-12 en waa'rna de Mtsl^vofit® Sedeelte op 24 3uni om 9 uur- De Direkteur: E. KUIPER Het scheermesje dat U BLIJFT gebruiken, vanaf 65 ct. per 10 stuks.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 18