bren verbroedering DRIE- EILANDEN Kampioenen sneuvelden - outsiders aan de kop Botwinnik drukte Tal in de hoek MARTINEZ KRYPTOGRAM De wraak van Fischer.... WERELDKAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN H 1 OLIFANT E i De winnaars I komen JarttafelS ln de finales z"Uad Zaterdag 22 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 17 DIT ZEGT TINEKE Bij het afscheid Gouden medaille Teegelaar miste eerste winst Hoofdrollen Toch nog? Adembenemend Bijna volle zaal Veel karotte Herstel Grote instemming Taak der jeugd Zwaar positioneel gevecht werd afgebroken 'n mannelijke borrel l a|| HP voor mensen met pit Een van de voorvechters voor de „drie-eilanden spelen" is de heer J. Fonkert, die zelf de sport zeker niet veronachtzaamt. Met zijn sportwagen is hij in Zand- voort zeker geen onbekende. anvoerdster van het vol- ■^5- leybalteam van de ver eniging Kracht door Oefe ning (K.D.O.) is Tineke Veenstra (17 jaar, donker blond haar, grijze ogen). Zij zou ggpp kunnen be horen tot de groep van jonge ren, die al leen tijd m VOOr StU- Tineke Veenstra die, jazz en andere zaken hebben, maar niet voor de sport. Zij behoort daar niet toe. ,,Het is heerlijk dat de „drie-eilanden spelen" wor den georganiseerd", vertel de zij. „Tot nu toe bemoeien b.v. de mensen in Brielle zich veel te weinig met de inwoners van Hellevoetsluis en daar kan de sport veran dering in brengen. Ik geloof vast en zeker dat vele vrien den en vriendinnen er net zo over denken als ik of zo zullen gaan denken Sport is goed en bovendien fijn." Van een onzer verslaggevers DE zon blinkt op de straten in het nieuwe Hellevoetsluis aan het Haringvliet. Zij laat haar warmte in edelmoedige on partijdigheid neerkomen op en buiten de grond van deze gemeente, die pas sinds 1960 bestaat. Zij staat hoog hoven het krakeel van de mensheid beneden haar; krakeel dat ook in Hellevoetsluis wordt gehoord. De heer J. Fonkert, die o.a. uitgever is van het plaatselijk blad aldaar, vertelde hierover het volgende: „Er bestaan in deze gloed nieuw „gemaakte" plaats door de historie gevormde tegenstel lingen. Voor 1960 immers waren er drie gemeenten: (Oud)-Hel- levoetsluis, (de vroegere garni- zoens- en marinehavenstad) Nieuw-Helvoet en Nieuwen- hoorn. De inwoners van deze plaatsen waren en zijn nog vaak verknocht aan hun „oude" gemeente. Zij kun nen zich moeilijk verenigen met de gedachte, dat hun plaats nu toch ei genlijk is opgegaan in een andere. ER is het voorbeeld", aldus de heer Folkert, „van de man in het oude Hellevoetsluis, die gepensio neerd werd, kort nadat de samenvoe ging van de gemeenten een feit was en die bij zijn afscheid de volgende woorden sprak: „We hebben in onze gemeente geen openbare noch een bij zondere school, maar een (oud)-Helle- voetse school. Er zijn geen neutrale of christelijke verenigingen, maar (oud-)Hellevoetse verenigingen. In (oud-)Hellevoetsluis wonen... dat houdt alles in... dat is min of meer een ge loof." Tegenstellingen dus, grote tegenstel lingen misschien wel tussen de inwo ners van verschillende gemeenten, die nu samengaan. Voor de vele „immi granten" zal dit probleem niet aan wezig zijn; voor de ouderen die htm gehele leven in ,,hun" plaats hebben gewoond, is het er wèl... De heer Fonkert behoort tot de mannen, die zich niet bij dit feit wil len neerleggen. Deze 41-jarige (kwiek, getrouwd, twee kinderen) vecht met zijn vrienden voor een grotere een heid in zijn gemeente. Hij wil dat bereiken door middel van sport. Hij heeft zijn wens reeds in daden omgezet. QP 23 januari werd in het café van In Hellevoet- SPELEN sluis is een comité opgericht, dat de „drie eilanden spelen" (voor Voorne, Putten en Roozenburg) zal gaan organiseren. Deze spelen, die elf takken van sport omvatten, zijn niet zó maar in het leven geroepen. Zij zijn o.a. een gevolg van zoals men ons zei „tegen stellingen tussen gemeenten en eilanden, die men door de sport hoopt te verzachten; ja zelfs te doen verdwijnen." Sportvrouw van het jaar werd het zwemstertje Ineke Achterberg, (14 jaar), die omgeven door de andere prijswinnaars, blij alle huldigingen in Hellevoetsluis in ontvangst nam. H. Kramer ET gebeurt niet vaak dat een partij tussen grootmeesters binnen dertig zetten wordt ge wonnen. Indien het wèl gebeurt betekent dit een sensatie met ge volg, dat de partij in alle schaak rubrieken ter wereld wordt op genomen. Een dergelijke sensatie was de overwinning die de Westduitse kampioen Unzicker in het toernooi te Buenos Aires 1960 op de jonge Amerikaanse kampioen Bobby Fischer be haalde. In 22 zetten werd Fischer van het bord gezet. Pas later werd bekend waarom hij zo snel had verloren. Hij had op de twaalfde zet zijn h pion in gedachten verzonken in de hand genomen, blijkbaar in de me ning, dat hij een pion om en om draaide die kort daarvoor van het bord was geslagen. Totdat hij tot zijn schrik bemerkte dat het een pion was, die nog in het spel behoorde. Unzicker stond er op dat hij met de pion een zet deed (wat overigens zijn goed recht was); een slechte zet die snel tot verlies van de partij leidde. BOBBY FISCHER vergat dit voorval niet. Toen hij enkele maanden later in de schaakolympiade opnieuw tegen Unzicker moest aantreden speelde hij met grote verbetenheid, belust op re vanche. Met het slot van deze partij bracht hij de kenners in vervoering. Hieronder eerst de verliespartij van Fischer uit Buenos Aires en daarna het slot van zijn partij uit Leipzig. Wit: Unzicker. Zwart: Bobbv Fischer. 1. e2—e4, c7—cö; 2. Pgl—f3, d7—d6 3. d2d4. c5xd4; 4. Pf3xd4, Pg8f6 5. Pblc3, a7—a6; 6. Lel—g5, e7—e6 7. f2—f4, Lf8e7; 8. Ddl—f3, Dd8—c7 9. 0—0—0, 0—0: 10. Lfld3, Pb8—c6; 11. Pd4xc6. b7xc6: 12. Df3—g3, h7—h5? (Een zet die de zwartspeler in nor-' male omstandigheden nooit gespeeld zou hebben. Vergelijk de inleiding.) 13. e4e5, d6xe5; 14. f4xe5, Pf6—g4; 15. Lg5xe7, Dc7xe7; 16. Pc3-^e4, De7 c7; 17. h2h3, Pg4xe5; 18. Pe4—I6t, Kg8h8; 19. Dg3—gö!, Pe5xd3t; 20. Tdlxd3. g7xf6; 21. Dg5xh5t, Kh8—g7; 22. Dhög4t en zwart gaf op. UNZICKER Waardenburg een gouden medaille Hellevoetsluis, uitgereikt aan mejuffrouw Ineke Achterberg, die daar werd uitgeroepen tot sportvrouw 1960 van haar gemeente. De heer Folkert had deze verkie zing op 12 december van het vorige jaar aan het rollen gebracht. In zijn Hellevoetse Courant verschenen fo to's van kandidaten en er werd in dit blad duidelijk gesteld aan welke eisen de toekomstige sportman- of vrouw moest voldoen: Actief de een of andere tak van sport beoefenen: getoond hebben, over de juiste karaktereigenschappen te be schikken, die hem of haar maken tot een sportieve figuur; zich ook in het dagelijks leven laten leiden door zijn of haar liefde voor de sport en zich voor die sport bepaalde beperkingen opleggen. Ook de resultaten spelen uiteraard een rol, maar deze mogen nimmer de enige maatstaf zijn. Men is niet gebonden aan leeftijdsgrenzen. Met deze zinnen begon de verkie zing, die onder veel belangstelling verliep en waarbij het niet is geble ven. De voorzittèr van de gymnastiek vereniging Kracht Door Oefening (K.D.O.), de heer A. L. v. d. Meer (34) zag in een slapeloze nacht het vervolg van de verkiezingen plotse ling voor zich: er zouden Spelen wor den georganiseerd, niet alleen in Helle voetsluis, maar in geheel Voorne, Putten en Roozenburg. Er moesten selectiewedstrijden komen en de fina- DOOR de gemeenteraad van Hel levoetsluis is 185.000,— toege zegd voor uitbreiding en vernieu wing van het zwembad in deze plaats. Het is nu afwachten wat Ge deputeerde Staten zullen beslissen. Te hopen is dat de goedkeuring loskomt, want zoals de leidster van het zwembad, mevrouw Le Comte dit uitdrukte „Het is hard nodig." Door de „Vereniging tot Instand houding van het Zwembad" (V.I.Z.) is reeds lang geijverd voor het pro ject, dat mevrouw Le Comte zo dierbaar is. voetsluis dat, ondanks zijn slechte staat, een (te) grote belangstelling geniet. „U moet niet vergeten alleen hier en in Brielle is een zwembad. Oostvoorne heeft een instructie bassin, maar dat is zo verzand..." Mevrouw Le Comte is en dat zeggen niet alleen de kinderen een schat van een vrouw. Zij be hoort tot de velen in Hellevoetsluis, die een groot deel van hun hart verpand hebben aan de sport en aan het goede dat daaruit voort spruit. Daarom ook hoopt zij op een he ter zwembad en op het welslagen ZIJ loopt reeds tien jaar mee op ter zwembad en op nci wrisiag». het houten zwembad in Helle- van de „drie-eilanden spelen". Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM. De spanning straalt aan alle kanten van het wereldkampioenschap driebanden af. Geen enkele speler is in hotel Krasnapolsky te Amsterdam meer ongeslagen; het is voorlopig het toernooi van de outsiders ge worden. Een Europees kampioen met reeds twee nederlagen, een Zuidamerikaan- se titelhouder die al drie keer het onderspit heeft moeten delven, een Nederlandse kampioen die ook reeds tweemaal is verslagen en een remise heeft moeten toestaan waardoor zijn kans praktisch is verkeken; dat is het resultaat met nog drie ronden voor de boeg. De outsiders: Siguret, Vieira, Suarez en Domingo zijn de mannen die tot nu toe hoofdrollen hebben gespeeld. Bijna ongemerkt, terwijl de grootste aan dacht zich op de favorieten concen treerde, zijn ze naar voren gekomen. De Spanjaard met vier overwinnin gen, Vieira reeds met zes punten, Suarez eveneens met zes punten ter wijlook Siguret pas één keer het hoofd heeft moeten buigen. waafschiJ'nlUk, zeer waarschijn- zelfs genei het geringe klassever- sohü in dit toernooi, dat vier kansheb- beis morgenmiddag om vier uur aan de U-En .faai'kan ook Henny de Ruyter nog bij zijn, ondanks zijn twee nederlagen en een remise. Maar het moet de wfaT wijker in het verdere beloop dan wel bijzonder meezitten. Het feit dat hii rie enige van de negen deelnemers is" die na zes ronden nog met een gemiddelde ïhk ShfV t®66!4! geeft hem daar eigen lijk ook het recht toe. 8 Henny de Ruyter mag wel de grote pechvogel uit de vierde en vijfde ronde worden genoemd. In de strijd tegen dl mtehf -Jzo sterk geworden Suarez miste hij door een onberekenbaar klosje w?e nabeurt de laatste carambole die lieverd"02 6611 r6miSe Z0U hebb?n °Pge- d»°«0„k«jLSt?r?idda? hield een klosje, dat de speelbal de geringst mogelijke afwii- artembf bem wellicht van winst. In het adembenemende duel met de Europese kampioen Scherz had De Ruyter, met de eindstreep in zicht, voor de derde maal een grote achterstand in een geringe voorsprong omgezet. De laatste kelr defd hu dat door van de stand 41—51 in zijn stormennaar zijn voordeel te kwam dat lichte stootje dat de speelbal een amper waarneembare af- hn™ Lfs i, Ki»yter resMe sJechts hoop dat Scherz, die in de beuren daar voor misser op misser en slechts zeiden een carambole had gemaakt, ook nu niet tot een serie zou komen. Scherz kwam dat echter wèl: een serie van zeven, hetgeen voor De Ruyter opnieuw een nederlaag betekende. von» b°ei,ende S<:vecht had van de bijna volle zaal overigens slechts gedeelde aandacht want op de andere tafel werd eveneens bijzonder gespeeld. Daar werd de Portugees Vieira, die met zijn specta culaire spel op de eerste dag de lieveling van het publiek was geworden, door de Peruaan Suarez volkomen overschaduwd tegen dl, ,I^nfteenv.gemi^elde dat steeds tegen de 1.500 schommelde, liep Suarez in twintig beurten naar een voorsprong van zestien punten: 31—15. Die voor sprong werd zelfs nog tot twintig caram boles vergroot (42—22); een verlchil dat na slechts 47 beurten ook nog op de eindstreep bestond. De traag maar beheerst spelende Franse ingenieur Siguret rekende in tachtig beurten met de Rotterdammer Teegelaar af. Onze tweede man in dit kampioenschap was in dit duel mentaal bijzonder zwak, gooide zijn keu een keer tegen de grond en maakte onbegrijpelijke grimassen toen hij eens twee caramboles scoorde. Toen hij kort daarop een keer tot zeven punten achtereen kwam, bleef hij uiterlijk volkomen ongestoord. De Belg Ceulemans is door de Argen tijn Miro bijna zeker voor de titel uit geschakeld. Hij miste in de eindfase van het met veel karotte doorweven spel bij de stand 5656 juist de kracht om met een serie toe te slaan. Het was hem slechts vergund toe te kijken hoe Miro dat wèl deed. Hoe enorm snel heeft De Ruyter zich gisteravond hersteld. Hem was niet aan te zien dat de teleurstelling de Waalwij- ker in haar volle greep heeft gehad. Te gen de Argentijn Miro vocht de Neder landse kampioen met ijzeren wil; hij boog het hoofd niet toen hij 18 punten achter hem kwam te staan. Zelfs op 55 stond de Argentijn reeds toen De Ruy ter nog in het begin van de 40 zweefde Met grote wilskracht kwam hy terug; Miro bleef erdoor aan de stoel genageld, kon zijn keu niet meer bewegen en stond nog op 58 toen De Ruyter onder luid applaus de eindstreep haalde. Maar een minuut later klaterde het applaus op nieuw op. In de nabeurt had Miro de nog noodzakelijke twee caramboles bereikt om tot remise te komen. Teegelaar is dicht bij een zege op Do mingo geweest, heeft zelfs lange tijd de leiding gehad met 35—30 nog. Een serie van zeven van de Spanjaard vormde daarna echter de inleiding tot de zesde achtereenvolgende nederlaag van de Rot terdammer. 57 7 1.052 57 1.035 89 4 0.539 89 5 8.674 Siguret 60 80 5 0.750 80 6 0.612 78 8 0.717 78 7 0.769 47 6 1.276 47 b 0.851 64 6 0.859 64 V 0.937 70 4 0.685 70 7 0.857 70 5 0.857 70 6 0.857 le zou dan het eerste jaar ïn Helle voetsluis worden gehouden, het volgen de jaar ergens anders... (Advertentie) de sigaar waar sheiks voor in de rij staan AMIGO bijvoorbeeld... 4n nieuw 6 cents sigaartje ZIJN plan vond grote instemming: er werd een comité gevormd waarvan de heer v. d. Meer voorzit ter werd en waarin o.a. ook de wet houder L. Riedijk en de heer Fonkert zitting hebben. „Verbroedering door de sport". Dat is het voornaamste streven zo zei men ons van dit comité. „Tegen stellingen verzachten, die niet alleen in het nieuwe Hellevoetsluis maar ook tussen Voorne, Putten en Roozen burg bestaan." Dat is de hoofdreden. „De jeugd vooral de teenagers meer interesseren voor de sport." Dat is de tweede reden. De uitvoering van deze „drie-eilan den spelen", die dit jaar voor het eerst zullen worden gehouden, hebben grote kans van slagen ook al door de steun van de Sportraad van Voorne Putten en Roozenburg, die zal zorgen dat met haar advies en hulp elk jaar opnieuw een ander comité de spelen zal organiseren. De bedoeling is overigens, dat veel van het werk (zoals de selectiewedstrijden) zal wor den vergemakkelijkt door een hechte samenwerking tussen de sportvereni gingen. Om de opzet het eerste jaar nier te pompeus te maken, heeft men slechts elf takken van sport op het program ma staan. „Dat wordt het volgende jaar meer", verzekerde men. dan zullen MOSKOU. De vijftiende partij van de tweekamp TalBotwinnik om de wereldtitel schaken, waarin uit dager Botwinnik wit had, is na een zwaar positioneel gevecht afgebroken na de 41ste zet. Botwinnik staat in de afgebroken stelling beduidend beter en het bemoedigendste wat men voor Tal kan zeggen is dat hij heel mis schien remise haalt. De stand is 95 voor Botwinnik. De afgebroken par tij wordt vanavond voortgezet. Een zeer hoogstaande partij, geheel in de stijl van Botwinnik, waarbij Tal zich ten volle aanpaste. Geen flonke rende combinaties, maar een reeks diep doordachte zetten die „slechts" gingen om de beheersing van een open lijn, om de verovering van een sterk, casu quo een zwak veld, de strijd om het bezit van het loperpaar. Tal heeft sterk gespeeld, heel goed zelfs. Maar op dit terrein is hij nu eenmaal een klasse minder dan Bot winnik, die in deze match nu al vier-, vijfmaal blijk heeft gegeven verder te kunnen zien, een stelling beter te kun nen „doorlichten" dan Tal. De opzet van Botwinnik was ori gineel en merkwaardig genoeg liet hij zichzelf een bijzonder zwak veld op d4 bezorgen. Tal had ook wel zwakke punten, maar daar kon Botwinnik niet gemakkelijk bijkomen. Maar heel in de verte had Botwinnik gezien dat in een opmars van zijn pionnen op de koningsvleugel fraaie perspectieven verborgen waren. Een loper van Tal verdween tegen een paard van Bot winnik en vele zetten later gebeurde datzelfde nog eens. De f-pion van wit begon een snelle opmars, de lopers beheersten machtige diagonalen en plotseling kon Tal eigenlijk geen vin meer verroeren. Hij kan alleen maar afwachten wat Botwinnik met hem belieft te doen en hij moet ervoor DBOBBY FISCHER 44. Df3—dl! (Ondanks de schijnbaar eenvoudige stelling, weet Fischer giftige dreigin gen in de stelling te vlechten. Er dreigt nu 45. Da4.) 44Lc3d4; 45. Le3xd4, e5xd4; 46. g4g5! (Een onverwachte tussenzet, die veel sterker is dan het eenvoudige 46. Dxd4. Als zwart de volgende uitval door 46g5 verhindert is echter 47. Dxd4, Pc2 48. Df6 zeer sterk.) 4 6Dc8b8; 47. Ddl—h5ü (Een schitterend loperoffer.) 4 7Db8xb5; 48. Dh5xh7t, Kg8— f8; 49. Dh7h8t, Kf8—e7; 50. Dh8xg7, Pb4xd5! (Zonder dit tegenoffer zou wit snel winnen door 51. Df6t, in verbinding met 52. Th8.) 51. Dg7xd4!Pd5c3; 52. Dd4—f6t Ke7d7; 53. g5r-g6ü (Deze verborgen mógelijkheid vormt de clou van wits combinatie. Na 53. fxg6 wint 54. Th7f, Kc8 55. Txc7t, Kxc7; 56. Dxc3f.) 53. Pc3xe4; 54. Df6xf7t, Kd7—c8. (of 54Kc6 55. De8t met ver overing van het paard.) 55. g6g7! Zwart gaf het op. (^AAT alles naar wens eind augustus van dit jaar en in de eerste week van september de fi nales in Hellevoetsluis worden gehou den. Daar rekent men op, dèar ziet ook de jeugd met spanning naar uit. Van deze jeugd immers moet hetl komen. Zij gaat daadwerkelijk mee- helpei. om een door de gemeente be schikbaar gesteld terrein om te vor men tot een atletiekveld. Zij zal in contact komen met leeftijdsgenoten uit andere plaatsen op de drie eilan den. Zij zal naast de jazz en studie méér tijd willen maken voor de sport. Wanneer dat doel wordt bereikt, wanneer de, onder de rook van Rot terdam liggende eilanden, zich zó gaan ontwikkelen, dan is men in Helle voetsluis al dik tevreden. Dan zijn alle uren van werk in vrije tijd, dubbel en dwars terugbe taald. Horizontaal: 1 Echo's storen er onze behaaglijkheid wanneer de wind er in blaast (11) 8 Hoe ouder hoe geuriger (5) 9 Ook woorden van verzet moet men waarderen (11) 11 Een van het twijfelachtige gilder der lange messen (3) 12 Met opgestreken knevels naar een vrachtje speuren (7) 15 Een dronk met de ouwe (5) 16 Daar was ereis een kapper in een Drents gehucht (3) 17 Een riant streven naar uitzicht (7) 18 Pas op dat men niet de risee wordt (5) 21 Wat een strop betekenen kan, wanneer het om gokken gaat (5) 23 „Het eigen ik voorop", is me dat wat (7) 25 Van de hak op de tak, maar die komt op zijn pootjes terecht (3) 26 Nu of later maakt hij veel misbaar (5) 28 Iemand die niet laf zijn uren verdoet (7) 31 Nou, dat is een begin van eensgezindheid (3) 33 Door op zijn stuk te blijven staan wint men per se niets (11) 35 Leest het opschrift, dit een grafmonument (5) 36 Volgens rooster geeft hij nood aan (11). Verticaal: 1 In een pas zit toch al tijd wel kracht, zegt men (3) 2 Tol een waterdier scheel van ziet (5) 3 Wie van een kikvors veren wil pluk ken, wordt een dwaze eiser (5) 4 Van iet tot niet, het kan verkeren (4) 5 In het jaar „N" doet een dame als een religieuze voor (5) 6 Ga ver en keer weer en kijk uit (7) 7 Wie niet werken wil kan rekenen op slechte gevolgen (6) 10 Van de vrucht heeft men pro fijt (5) 13 De strekking ligt in het trio van a tot z besloten (5) 14 Zelfs voor eenmaal zit men er opgesloten (3) 15 Vooruit! voor de gift (3) 17 Heen en terug (2) 19 „O last, te zwaar voor mijne schouders" (5)... 20 Met een bij zondere bode (2) 21 Er zit een strop voor hem in (7) 22 Onze bestemming herinnert ons aan een stuk speelgoed (3) 23 Het nummer van de lef-nozem (3) 24 Had een Nederlandse landschaps schilder voorkeur voor deze kleur? (5) 25 Geef me de vijf, bijna alles is nu kits (6) 27 Individuen: lichtelijk getikt (5) 29 Als dit voor de os maar geen strop wordt (5) 30 Meer en minder dan verticaal (5) 32 Hoe de Griekse oor logsgod het brengen kan tot een van Jacobs zonen (4) ?4 Zo'n dwaas wil op de gade van een zeegod lijken! (3). Advertentie O zorgen geen fouten te maken. Ver moedelijk zal de nachtelijke analyse voor Botwinnik wel raad schaffen. Wit: M. Botwinnik Zwart: M. Tal Konings-Indisch 1. d2d4 Pg8f6 2. c2C4 g7g6 3. Pbl—C3 Lf8—g7 4. e2—e4 d7—d6 5. f2—f3 0—0 6. Lele3 c7c6 7. Lfl—d3 Tot nog toe allemaal bekend. Maar Botwin nik heeft weer wat nieuws uitgedacht. De tekstzet is in deze variant ongebruikelijk. Wel wordt ze gespeeld als zwart in plaats van ...c6 6b6 speelt, want dan kan wit de zet c5 beletten. 7. e7—e5 8. Pgl—e2 e5xd4 Als zwart nu niet afruilt volgt sterk 9. d5 en dan is Tal in een ongunstige variant van de Ben-Oni verzeild geraakt. 9. Le3xd4 c6—c5 Zwart heeft nu al het veld d4 in handen en Botwinnik bekommert zich er helemaal niet meer om. Hij gaat zich concentreren op de e- en de f-lijn. 10. Ld4—f2 Pb8—c6 11. 0—0 a7—aG 12. Ddl—d2 Lc8—eG 13. Tal—dl Dd8a5 14. b2b3 Ta8—b8 Tal speelt met de gedachte van een door braak op de b-lijn, maar daar komt niets van terecht. Deze toren is weldra ergens an ders nodig. 15. Ld3—bl TfG—d8 16. f3—f4 Dreigt 17. f5 gevolgd door Lg3. 16Le6—g4 De stelling is bijzonder moeilijk, de partij bijzonder zwaar. Er zijn tal van mogelijkhe den, tal van zetten die evenwaardig of vrij wel evenwaardig zijn. Botwinnik heeft een zwak veld op d4, waartegenover hij veld d5 „bezet", terwijl pion d6 zwak is. Maar dat laatste weegt niet zwaar, omdat Botwinnik er niet goed bij kan komen. 17. h2—h3 Lg4xe2 18. Pc3xe2 Da5xd2 19. Tdlxd2 Botwinnik heeft met een klap twee harte- wensen vervuld: de dames zijn van het bord en hij beschikt over het loperpaar. Maar veel verder komt hij voorlopig niet. 19Td8e8 20. Pe2—g3 Lg7—f8 21. Tfl—el Omdat Botwinnik tegen d6 niet veel kan beginnen gooit hij het nu op de e-lijn. 21Tea—e6 22. Pg3—fl Tb8—e8 23. Td2—e2 Lf8—g7 24. g2g4 Pf6d7 25. Kgl—g2 Te6e7 26. Pfl—h2 Pd7—f8 Een moeizaam positioneel gevecht, we zei den het reeds. Beide spelers spelen op de in gewikkeldste manier hun paarden naar nieu we, betere velden. 27. Lf2—h4 Pf8—-eG 28. Tel—fl Te7—d7 29. g4—g5 Met voortreffelijk strategisch schaak komt Botwinnik telkens een stapje verder. 29h7h5 Tal moet zich lucht verschaffen, want anders komt het witte paard via g4 naar f6 en eventueel d5. Dan kan zwart zich niet meer verroeren. 30. g5xh6 e.p. Lg7xli6 31. Ph2g4 Lh6—g7 32. Pg4—f6f Lg7xf6 33. Lh4xf6 Weer is Botwinnik een flinke stap dichter bij zijn doel gekomen. Hij heeft nog beide lopers en Tal heeft twee paarden die moeilijk geplaceerd staan. 33Pe6g7 34. Te2d2 Pg7—h5 35. Lf6—C3 Te8—d8 36. Lbl—C2 Kg8—f8 Veel meer dan afwachten kan Tal niet. 37. Lc2—dl Kf8—e7 38. Ldl—g4 Td7—c7 39. f4—f5 Ke7—e8 40. fa—f6 b7b5 41. Td2da b5xc4 1 2 3 n S 6 '3ÉI 1 8 9 10 è|ig M.rtl lï. <1 12 IS w 15 16 i a i9 lil yy 2© ai 23 25 21 15 •.v 25 a? 18 19 30 51 32 y t •N \A 35 35 •v y y 36

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 17