Wie jjgf is hier uitstekend terecht RAKONA RAKONA Scheepsbouwafdeling tot eind 1962 volledig bezet J. VAN SABBEN SCHRIJVER STURM'S DE GRAAG Geschenkenhuis TELEVISIE-RADIO enz. HEIJKAM MASSEE A. W. Verschoore KOEJEMANS RAKONA Zaterdag 22 april 1961 ZEEUWS:.*] DAGBLAD Pag. Ié WED. C. DOMINICUS J VROOM&PREESMANN RAKONA Rotterdamsche Droogdok Mij. LEUK JAARFEEST VAN JEUGDCLUBS DUIVENSPORT i OP SCHOUWEN Buitenlands bankpapier Notering edele metalen Betaalbaarstellingen Filmavond N.C.R.V. Raad 's Heer-Abtskerke Radio-t.v. Onze bruidswagens i>J rijden U op de mooiste dag van Uw leven naar kerk en stadhuis Het adres tevens voor A Uw taxi's. FR. DEN HOLLANDERLAAN 7 GOES TELEFOON 6671—5268 STOFFENHUIS N.V. in de Lange Vorslstraat - Goes Toonaangevend op modegebied Voor Uw wandversiering »ek- en Kunsthandel, LANGE KERKSTR. 5. GOES Toonzalen Korte Kerkstraat Z. Serviezen, Gero Zilmeta en duizend en één luxe huish. geschenken COMPLETE WONINGINRICHTING Kiokstraat 7 Lange Vorststraat 8 GOES GOES MIDDELBURG Leuke nachtjaponnetjes pyama's baby-dolls KREMERSTRAAT 4 BERGENOPZOOM Filialen te Breda en Waalwijk Eigen Servicedienst. Eigen haard Is goud waard Een kachel oi haard naar UW smaak vindt U beslist bij KREMERSTRAAT 4 BERGEN OP ZOOM Filialen te Breda en Waalwijk. GROTE MARKT 5 Goes tel. 5669 Perfect gekleed met een kostuum van Voor uw foto's naar GOES VLISSINGEN Efctv KBUININGEN KLEDINGMAGAZIJN „De zaak met de klok" LANGE DELFT 19 MIDDELBURG Cassettes e- Echt zilver Keltum pleet Durfine edelslaal, VOOR Stofzuigers, wasmachines Pr. electr. huish. app. ent. Ongeëvenaarde keus Eigen Servicedienst Degelijkheid, en kwaliteit Juweliers sinds 1834, Wij verhuren zalen V9or bruiloften, feesten en vergaderingen. CAFÉ RESTAURANT KREMERSTRAAT 4 BERGEN OP ZOOM Filialen te Breda en Waalwijk LANGE DELFT MIDDELBURG Voor bruiloften, feesten en partijen naar WIJN- EN S GEDISTILLEERDHANDEL Korte Kerkstraat 8 -J" Goes Telefoon 6119 Op koninginnedag en op de dag dat Walcheren en Noord-Beveland definitief met elkaar worden verbon den, zullen van alle gebouwen en schepen de vlaggen worden uitgestoken. Indien uw vlag versleten is, kunt U nog op tijd een nieuwe vlag uit onze grote collectie uitzoeken. NATIONALE VLAGGEN in katoen, halfwol en nylon met wol 75 X 100 cm 5,75 2,95 100 x 150 cm 9,75 6,75 5,75 120 X 180 cm 14,75 8,90 150 X 300 cm 38,00 32,00 225 x 400 cm 64,00 75,00 VLAGGESTOKHOUDER roestvrij VLAGGESTOKKEN met oi an je knop 100 cm 1,95 150 cm 2.50 210 cm 2,95 KINDERVLAGGETJES met stokje, in rood-wit-blauw en oranje 39-25-19 Natuurlijk koopt U Uw Radio en Televisie bij een zaak van vertrouwen. D A If rtlÜ A zorgt nauwgezet en vol interesse voor de belangen van haar cliënten. RAKONA geeft een juist advies en uitvoerige demonstratie. zorgt voor perfekte plaatsing en blijvende service. Bergen op Zoom, Kremerstraat 4, telef. 3068 Filialen te Breda en Waalwijk. MIDDELBURG VLISSINGEN ROTTERDAM. Door een lichte toe neming van het prijspeil op de droge vrachtenmarkt zijn in 1960 de aanvragen voor de bouw van vrachtschepen met zeer korte levertijden toegenomen. Daar de scheepsbouwafdeling van de Rotter damsche Droogdok Maatschappij al tot eind 1962 volledig bezet is, kon de maat schappij hiervoor geen aantrekkelijke aanbiedingen doen. De prijzen voor nieuwbouw waren nauwelijks bevredi gend. Op het ogenblik zijn de voorzieningen, die men heeft moeten treffen om de dokken, ligplaatsen, hellingen en verdere uitrusting en werfinrichtingen aan te passen aan de spectaculaire groei van de te bouwen en te repareren tankschepen, vrijwel voltooid. De nieuwe werkplaats voor hogedrukketels. zware-drukvaten en apparaten voor de olie- en chemische industrie kwam vrijwel gereed. Met dit aanpassings- en uitbreidings programma waren zeer grote bedragen gemoeid. In de jaren 1956 tot en met 1960 werd voor meer dan 100 miljoen geïnvesteerd. Verreweg het grootste deel hiervan kon uit eigen middelen worden gefinancierd. Hoewel voor de eerstkomende jaren op een lagere investering gerekend mag worden, zullen toch nog grote bedragen nodig zijn voor zg. diepte-investeringen. De grofsmederij en machinefabriek waren ruim van opdrachten voorzien. De resultaten over 1960 weken niet veel af van die over 1959. Het exploi tatiesaldo beliep 21,88 (v.j. 21,98) miljoen. Na afschrijvingen resteert een onver anderde winst van 5.243.000. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 30% op de aandelen. Per oprichtersbewijs zal 3.640 worden voor gesteld. Uit de aandelenemissie van 1960 kwam een agio voort van 4,26 miljoen. GOES. Dat voor het werk van de gereformeerde jeugdclubs in Goes doe- de belangstelling bestaat bij de ouders bleek gisteren tijdens het jaarfeest, dat in de Oosterkerk werd gehouden De kerk was gehel gevuld en dat talrijke publiek zal geen spijt van hebben ge had de avond op deze wijze te hebben besteed. Het programma was geva rieerd en het optreden van de jongens en meisjes oogstte terecht grote waar dering. Men wist muziek, zang en spel vlot en leuk te brengen, en de hulde betuigingen van het publiek waren hartelijk en spontaan, in veel gevallen via de jeugd ook bestemd voor de leid sters en leiders. De voorzitter van de oudersvereniging de heer J. Meindersma garf een kort jaaroverzicht, waaruit de ouders een in druk kregen van de clubs. Het ledental is gestegen en bedraagt nu ongeveer tachtig. Er is een batig saldo. De lieer Meindersma gewaagde van de grote waardering, die de oudersvereniging heeft voor het werk van de leidsters en de leiders der vier clubs. BRUINISSE. In Het Centrum is een vergadering gehouden van de Con courscombinatie Sohouwen-Duiveland, de afdeling van de Bond van Zaterdag vliegers, onder leiding van de heer H. Slagboom te Zierikzee. De eerste officiële vlucht wordt ge houden op zaterdag 29 april uit Neufvil- les, (120 km). De hèer IJzelenberg uit Bruinisse werd opnieuw bereid gevonden de dui ven van het gehele eiland naar de trein te vervoeren. De voorzitter dankte voor de correc te wijze waarop dit vervoer in I960 had plaatsgevonden. De kampioensprijzen 1958 en 1959 werden daarna uitgereikt. Deze wer den behaald resp. door de iheren T. Da lebout Nieuwerkerk, Ph. Steketee Brui nisse en N. van der Wielen Brouwers haven. De prijzen bestonden uit medail les en bekers. Voor een in 1961 te organiseren vlucht uit Bordeaux werd door het Sport- huis Wijnands en Rensen een le prijs beschikbaar gesteld. De heer W. Jumelet uit Bruinisse zal worden voorgedragen voor een bestuurs zetel in de Zeeuwsche Concourscombi natie. AMSTERDAM, 21 april De advieskoer- sen voor buitenlands bankpapier, geldend in Amsterdam op de volgende werkdag, lui den: Engelse pond 10.02—10.12, Amerikaanse dollar 3.57—3.61. Canadese 3.61—3.66, Franse frank (100) 72.45—72.95, Belgische (100) 6.90— 6.95,. Duitse mark (100) 90.20—90.70, Zweedse kroon (100) 68.70-69.70, Zwitserse frank (100) 83—83.50, Italiaanse lire (10.000) 56.75—58.75, Deense kroon (100) 51.50—52.50, Noorse (100) 49.80—50.80, Oostenrijkse schilling (100) 13.77»2 13.87»/2, Portugese escudo (100) 12—12.15, Spaanse peseta (100, gr. coup.) 5.92»/2—6.07»/2. AMSTERDAM, 21 april De goud- en zilvernoteringen zijn deze week onveran derd gebleven. Veredelingsgoud noteert dus 4.100—/ 4.150, binnenlands goud 4.250 en zilver 106—/ 111.50, alles per kg fijn. De informatiekoersen voor gouden munten lui den: tientjes 29—30.25 (29—30.50), ponden 34—39 (onv.), napoleons 28.50—31.50 (28.50—31), vrenelis 28.50—31 (onv.), 20 Belgische fran ken 28.50—31 (ohv.). Ver. Bezit Spaarnestad no. 28 prior, aand. 5%, no. 31 pref. aand. 7®/o, no. 36 gew. a and 19°/o, 1 mei. Holl. Beton no. 70 75, no. 71 2»/2% agio- bonus, 24 apr. Kon. Hoogovens no. 20 priof1. aand. 20,40, no. 28 gew. aand. 119 netto, 21 apr. GOES. De leden van de afdeling Goes van de Nederlands Christelijke Reisvereniging kregen donderdagavond in het ,,Slot Ostende" te Goes alvast een voorproefje van hetgeen het komen de reisseizoen hen te bieden heeft. De N.C.R.V. organiseerde hiertoe een film avond onder het motto „Toeristisch Pa let 1961". Nadat de talrijke aanwezigen waren verwelkomd door de voorzitter van de afd. Goes van de N.C.R.V, de heer H. C. van Donk, werden een aan tal zeer aantrekkelijke reisfilms op het witte doek gebracht. De Heer Kennedy, die namens de N.C.R.V. het commentaar sprak bij deze films, vertoonde allereerst een dia reportage over de Zwitserse plaats Adel- boden in het Berner Oberland waarbij hij de N.C.R.V.-ers in gedachten mee nam voor een wandeling in deze prach tige omgeving waar dit jaar door de N.C.R.V. het Hotel-Chalet „Mon Rêve" in gebruik zal worden genomen. Vervolgens werd een film vertoond over gebieden in Zwitserland, Oosten rijk, Luxemburg en Duitsland waar jaarlijks reeds duizenden N.C.R.V.-ers hun vacantie doorbrachten, een film die - ook inhaakte op het Reisplan 1961. Een film over Noorwegen, die een tocht dwars door dit markante land van fjorden, bergen en meren uitbeeldde, toonde duidelijk aan, dat ook in dit land 's HEER-ABTSKERKE. De raad van 's Heer-Abtskerke komt woensdag 26 april 1961 's avonds 8 uur in het ge meentehuis bijeen. De agenda vermeldt o.a. een voorstel tot wijziging van het ambtenarenreglement dat invoering van de vrije zaterdag (voorlopig 1 per 14 dagen) mogelijk zal maken. De gemeentebegroting 1960 zal worden gewijzigd i.v.m. de sluiting van de dienst per 30 april. Medewerking aan elektrificatie van het pand Bergweg 2 wordt door B. en "W. voorgesteld. Hier mee is een bedrag van 462 gemoeid. Amsterdamse wisselmarkt AMSTERDAM, 21 april Contante prijzen: Londen 10.04%—10.05»,4, Montreal 3.63%— 3.63V2, Brussel 7.17%—7.18»/4, Stockholm 69.55—69.60, Milaan 57.88» 2—57.93»,2, Oslo 50.22—50.27, Lissabon 12.53—12.54»,2, New York 3.59i30—3.59Ü;, Parijs 73.29» 2—73.34V2, Frankfurt 90.49—90.54, Zürich 83.03»,2—83.08»/2. Kopenhagen 51.92»/2—51.97»,2, Wenen 13.78— 13.79. vele toeristische genoegens te beleven vallen. Met verrassende filmbeelden over het nog immer fascinerende Lon den, een wereldstad waar traditie en stijl verweven z'ijn in de gebeurtenissen van het dagelijks leven werd deze film avond besloten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 16