Onrust groeit in het televisiebedrijf HALFLINNEN Geen „noodprogramma" bemande ruimtevaart Man van de notenwatervallen moet nu met één hand spelen Ton van Duinhoven in nieuwe televisieshow LAJOS VERES heeft een omgekeerd leven AMERIKA HEEFT GROTE ACHTERSTAND I TOENEMEND AANTAL STORINGEN GEVOLG VAN GEBREK AAN ONDERHOUDSTECHNICI Kritiek op beleid inzake Cuba Plan voor tweede havenvakschool in Rotterdam programma's Bitterheid na instelling van vijfdaagse werkweek HALF LINNEN Televisiereportage van wereldkampioenschap ballroomddnsen radio IN HET KORT televisie radio ("televisie Geen vergadering wantvoetbal op t.v. >J)e weduwe van de wielrenner" gaat vrijuit Zaterdag 22 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 1™' Van een onzer verslaggevers BUSSUM. Er heerst een dreigende onrust in alle takken van de Nederlandse televisie. 1 mei, de dag waaróp het ultimatum over de salariseisen van het voltallige personeel afloopt, nadert met rasse schreden, maar gezien de traagheid die de onderhandelingen tussen vakorganisaties en omroepdirecties tot nu toe heeft geken merkt en het absolute stilzwijgen dat er ivordt bewaard, heeft niemand er vertrouwen in dat er voor die datum inderdaad belang rijke beslissingen uit de bus zullen komen. Advertentie heeft alléén voordelen, let op dit garantiemerk Dit heeft de laatste weken de spanning in het bedrijf aanzienlijk verhoogd en het gebrek aan vertrou wen dat er werkelijk een eind zal komen aan de sociale nood, waarin het merendeel van de televisiemen sen langzamerhand is komen te ver keren, heeft opnieuw geleid tot het vertrek van een aantal zeer bekwa me technici dat het bedrijfsleven boven de N.T.S. verkoos. Het aantal vacatures is reeds gestegen tot over de honderd! Schrikbarend Het is de kijkers de laatste tijd op gevallen dat het aantal storingen tij dens de televisieuitzenddngen schrik barend is toegenomen. Dat zowel tijdens film-, directe en Eurovisieuit zendingen ied'er ogenblik en soms lange tijd het programma „wegens technische moeilijkheden" moest wor den onderbroken. Deze storingen zijn geen gevolg van sabotage maar van de steeds slechter wordende conditie van de apparatuur die niet naar beho ren wordt onderhouden. De oorzaak hiervan is gemakkelijk te raden. Er zijn te weinig onder- houdstéchnici en eventuele sollicitan ten verlangen een salaris dat tenminste gelijk is aan dat in het bedrijfsleven. Eigen nieuwsdienst BUSSUM. De wereldkampioen schappen ballroomdansen voor ama teurs en professionals komen dins dagavond 2 mei op de Nederlandse televis'ie. Deze kampioenschappen worden ge houden in Londen en de uitzending is van vijf over elf tot middernacht. De begeleidende orkesten zijn die van Victor Sylvester en Joe Loss. WASHINGTON (Reuter) „Als wij eerder dan de Russen op de maan kunnen komen, moeten wij dat doen" heeft president Kennedy gisteren op' zijn wekelijkse persconferentie gezegd. „Reizen naar de maan liggen mis schien nog wel tien jaar in het verschiet", zei de president, „misschien een beetje minder. In elk geval zijn wij nog lang zo ver niet. Er zijn geweldige bedragen mee gemoeid." gend jaar zal de regering ongeveer twee miljard dollar voor het onder zoek van het heelal uitgeven. An dere onderwerpen die Kennedy be sprak waren: CUBA. Hij wenste niets toe te voegen aan zijn verklaring van 24 uur geleden, waarin hij had gezegd dat de Ver enigde Staten niet zullen dulden dat het communisme zich op Cuba nes telt. ONTWAPENING. In weerwil van de crisis van dit ogenblik die de gehele wereld om spant zullen de Verenigde Staten Kennedy gelooft niet dat de Ver enigde Staten zich op het gebied van de bemande ruimtevaart nu hals over kop in een „noodprogramma" moeten storten. Hij scheen ervan uit te gaan dat de Verenigde Staten vele jaren nodig zullen hebben om de achterstand in te halen. Middelen daartoe worden echter reeds be studeerd onder leiding van vice- president Lynaon Johnson. Het vol- Van een onzer redacteuren "TIEN HAAG Neem een Engelsman zijn thee af, desnoods een Nederlander zijn hengel en in het uiterste ge val een Amerikaan zijn camera, maar beslist niet een Roemeense pianist zijn ringvinger. De musicus Colea Serban (36) weet daarvan mee te praten sinds hij vorige week donderdag „jawel, de der tiende en ik ben bovendien nog bijgelovig" uit zijn auto stapte, slipte en met een van zijn razend virtuoze pianovingers op de stoeprand sloeg. Vijfdaagse De bitterheid onder het personeel is dezer dagen nog toegenomen door d'e bekendmaking van de zijde der vak bonden en omroepverenigingen dat met ingang van 29 april een begin zal wor den gemaakt met de invoering van de vijfdaagse werkweek. Dit punt staat namelijk als zesde en laatste eis op het lijstje van de N.T.S.-mensen met be trekking op de toekomstige status van ons televisiebedrijf. De bitterheid is nu tweeledig: enerzijds ziet men in Bus- sum er een misplaatste grap in, want aan de bekendmaking is toegevoegd dat het aantal werkuren gelijk moet blijven. Bovendien blijft bij het toene mende personeelstekort een normale wekelijkse vrije dag een utopie, laat staan twee vrije dagen. En dan is er nog de zendtijduitbrei ding in zicht die nog meer inspanning en tijd! van het hele personeel zal vergen. Zeer ernstig „De toestand is zeer ernstig", zover- zekerden enkele vooraanstaande televi siemedewerkers ons gisteren. „Tien jaar lang betracht men nu al in Den Haag een onbegrijpelijke zuinigheids tactiek waardoor wij ver bij het bui tenland achter liggen. De meeste omroepdirecties hebben nog nooit eni ge realiteitszin of vechtlust getoond om hieraan een eind te maken, en nu de toestand' onhoudbaar is geworden, nu de programma's in kwaliteit achter uit gaan nu er steeds films en buiten landse telerecordings worden inge schakeld omdat wij geen geld, appa ratuur en mensen meer hebben om een verantwoord eigen programma te maken, komen zij met een poging tot een vijfdaagse werkweek uit de bus!" Waar wij d'e afgelopen dagen 'het oor ook te luister legden, in studio's, kan tines, werkplaatsen, bureaus of bij de produktiestaven, overal heerst groot pessimisme over de gang van zaken en wanneer er niet binnen zeer afzien bare tijd een drastische sanering van het hele televisiebedrijf tot stand komt, dteigt een ernstig en ingrijpend arbeidsconflict. De Haagse Vondelstraat was getui ge van een tragisch gebeuren, dat Colea twee maal vierentwintig uur in tranen hield. Gevoelig als alle Roemenen brak toch weer de onstuitbare levensvreug de door. Vanavond speelt Serban in zijn eigen show van vijftig minuten met de linker hand wat hij met twee han den zou hebben gespeeld. Anders, maar met evenveel gevoel, het ene moment mijmerend, wazig, het andere moment sprankelend en gevoelens bij de kij kers loswekend die boven de Moerdijk in het bijzonder al lang afgeschreven leken. Woedend Woedend was Serban toen de nacht zuster in het ziekenhuis hem aan de rechter ringvinger trok om te consta teren of deze gekwetst of gebroken was. Zij deed een aanslag op het le ven zelf en deze grote vakpianist, leer ling van Stephan Askenase was wan hopig. De televisieshow afzeggen en a Ton van Duinhoven: „Roep me dan!" HUGO CLAUS heeft opnieuw een fantasie voor Ton van Duinhoven geschrevendie ivoensdag 3 mei op de televisie komt onder de titel Roep me maarOok hierin is de verhouding man-vrouw weer aan de orde waarhij Yoka Beretty als zijn tegenspeelster optreedt. Evenals in vorige shows is plaats ingeruimd voor modern balletdat door leden van het Nederlands Danstheater zal worden uitgevoerd op choreografie van Aart V er stegen. Pepita Goedemans en Olga Dzaliner hebben daarin een belangrijk aandeel. Wim Jongbloed en zijn combo zorgen voor de muzikale omlijsting. Colea Serban D OTTERDAM „Het is verschrikkelijk voor Colea Serban", begint Lajos llVeres het gesprek. „Een pianist die zijn vinger breekt, is een beklagens waardige man. Ik moet zijn programma voor de televisie nu aanvullen. Een paar dagen geleden hoorde ik wat er gebeurd was en toen kreeg ik de uitnodiging om bij te springen." Lajos Veres, gekleed in een rood witte tuniek met op de mouwen de kleuren van de Hongaarse vlag, ont vangt ons in het Café Belmont te Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. De Stichting Vak opleidingen Havenbedrijf overweegt een tweede Havenvakschool in Rotter dam te bouwen. Deze zou op de rech ter oever van de Maas moeten komen. Het is echter moeilijk daar een ge schikt terrein te vinden. Het bestuur van de Vakopleidingen Havenbedrijf constateert nu reeds anderhalf jaar na de ingebruikneming van het grote schoolgebouw aan de Waalhaven dat er gebrek aan ruimte is als school, leerlingenstelseis en dag cursussen aan de gang zijn. Het opleidingsschip blijkt eveneens vaak overbezet. Er bestaat behoefte aan ten minste een tweede schip, omdat voor de praktijklessen het „school- schip" de belangrijkste outillage biedt. Jaarverslag Het jaarverslag over 1960 deelt mee, dat het aantal jongens van de Haven vakschool flink is gestegen. Daarente gen ondervindt de vakopleiding voor volwassenen onvoldoende medewerking van de bedrijven, waar zij werken. Om die reden kwam de basisopleiding voor havenarbeiders die al in dit vak werk ten, nagenoeg tot stilstand. Voor de opleiding van toezichthoudend personeel konden met moeite twee cur sussen voor bazen uit de bedrijven wor den georganiseerd. Het verslag zegt daarom: .Indien men de aantallen op geleide werknemers beziet tegen de achtergrond van het totale arbeiderspo- tentieel van veertienduizend man, is dit resultaat zeker teleurstellend te noe men". Aan deze school, die bijna dagelijks wordt bezocht door havenautoriteiten uit de hele wereld, bestaat ook een ernstig tekort aan medewerkers van de directie. ZONDAG 23 APRIL HILVERSUM I, 402 M. VARA: 8.00 Nws. 8.18 Gevar. progr. 9.45 Geestelijk leven, toespr. VPRO: 10.00 V.d. jeugd IKOR: 10.30 Herv.-kerkdienst. 11.30 Vragenbeantw. VPRO: 11.45 Berichten uit de kerken, lezing. AVRO: 12.00 Lichte mu ziek. 12.30 Sportspiegel. 12.35 Orgelspel (verz.progr.). 13.00 Nws. en meded. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Me ded. of gram. 13.20 Verz.progr. v.d. sold. 14.00 Gezien, gehoord, gelezen, kunstkritie ken. 14.40 Vocaal sextet. 14.55 Kamermuz. 15.50 Gram. 16.00 Lichte muz. 16.30 Sport- revue. VPRO: 17.00 Gesprekken met luiste raars, lezing. 17.15 De Doopsgezinde broe- derscnap, gesprek. VARA: 17.30 V.d. jeugd. 17.50 Nws., sportuitsl. en sportjourn. 18.30 Amus. muz. 18.55 Journalistenforum 19.30. Cabaret. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Zangreci- tal. 20.45 Zin en onzin in goede manieren, lezing. 21.00 Gevar. muz. 22.00 Gram. 22.30 Nws. en meded. 22.45 Journ. 23.00 Zang en piano. 23.15 Sportuitsl. 23.20 New York call ing. 23.25 Nieuwe Franse gram. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II, 298 M. NCRV: 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Or- gelconc. 8.30 Morgenwijding. 9.15 Gram. KRO: 9.30 Nws. 9.45 Gram. 9.55 Plechtige hoogmis. 11.30 Gram. 11.40 Barokensemble. 12.15 Buitenl. comm. 12.25 Gram. 12.40 Lich te muz. 13.00 Nws. 13.05 De hand aan de ploeg, lezing. 13.10 De Wadders, hoorsp. 13.30 Strijkork. 13.50 Boekbespr. 14.00 V.d. kind. 14.30 Utrechts Stedel. ork. en soliste. 14.50 Letterkundige persoonlijkheden, die ik gekend heb, lezing. 15.00 Pianorecital. 15.30 Gram. 16.00 Sport. 16.30 Vespers. IKOR: 17.00 V.d. jeugd. 17.15 Oecumenische zang- dienst. 17.45 Mensen, lezing. 18.00 Critie- ken. 18.30 Act. van het kerkelijk erf. 18.40 Alarm '61, klankb. NCRV: 19.00 Nws. uit de kerken. 19.05 Samenzang. 19.30 Weg en werk der kerkhervormers, lezing. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Cabaret. 20.30 Act. 20.35 Promenade-ork. en sol. 21.15 De meester met de narcis, hoorsp. 22.30 Nws. 22.40 Avondcollege. 23.00 Avondgebed. 23.15 Gram. 23.55-24.00 Nws. NTS: 16.00-17.30 Eurovisie: Biljarten. KRO: 20.00 In woord en beeld. 20.10 Poging tot gesprek, TV-eenacter. (V). 20.35 Film- progr. 21.00 Operetteconc. 21.40 Documen tair progr. NTS: 22.00-22.30 Sport in beeld. DUITSLAND 12.00 Intern, borreluurtje. 13.00 Regionaal weekjourn. 14.30 V.d. jeugd. 15.10-15.55 Filmrep. 16.00 Wereldkampioensch. biljar ten driebanden. 17.30-19.00 TV-spel. (Regio naal progr.: NDR: 19.00-19.25 Die Nord- schau. WDR: 19.00-19.25 Hier und Heute). 19.30 Weekjourn. 20.00 Nws. 20.05 Muzik. show. 21.00 Telekalypse. 21.40 Filmrep. 22.10 Nws. 22.15 Rep. BELGIË VLAAMS 11.00-11.40 H. Mis. 14.00 Voor boer en tuin der. 14.30 Weekjourn. 15.00 Reisroutes. 15.30 V.d. kleuters. 15.50 Poppenfilm. 16.00-17.30 Sportreportages. 19.00 V.d. jeugd. 19.30 Filmrep.'s. 20.00 Nws. en sportuitsl. 20.30 Amus. progr. 21.45 Sportact. 22.05 Gevar. muz. 22.25 Nws. BELGIË FRANS 15.00 V.d. jeugd. 16.15 Sportuitsl. 16.20 Film. 17.20 Sportuitsl. 17.30-18.00 Natuurwe tenschappen. 19.30 Rayon-Images. 20.00 Journ. 20.30 Gevar. progr. 21.15 Spel. 21.40 Reisverh. 22.30 Journ. recital. 14.30 Gram. 14.45 In den beginne...., lezing. 15.05 Gram. 16.40 Gram. 17.00 V. d. padvinders. 17.15 Gram. 17.50 Milit. comm. 18.00 Nws. 18.15 Polit. lezing. 18.25 Milit, ork. 19.00 Kamermuz. 19.30 Inleiding tot muziekbegrip, muzik. lezing. 19.45 V. d. jeugd. 20.00 Nws. 20.05 Gevar. progr. 22.30 Nws., beursber. v. New York en meded. 22.45 Journ. 23.00 Gram. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II, 298 M. NCRV: 7.00 Nws. en S.O.S.-ber. 7.10 Gram. 7.30 Een woord voor de dag. 7.40 Gram. 8.00 Nws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Gram. 9.00 V. d. zieken. 9.35 Gram. 9.40 V. d. vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Theologische etherleergang. 11.00 Pianoduo. 11.30 Quiz- progr. 12.05 Gram. 12.25 Voor boer en tuin der. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Lichte muz. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.05 School radio. 14.35 Gevar. progr. 15.20 Hobo en cello. 15.50 Sluiting Veerse Gat, rep. 16.10 Gram. 16.15 Bijbeloverdenking. 16.45 Gram. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. jeugd.17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsuitz. 18.00 Orgelspel. 18.30 Gram. 18.50 Openbaar Kunstbezit. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Gram. 19.30 Ra- diokrants 19.50 Lichte muz. 20.10 Een staats man van verdienste, hoorsp. 22.00 Parle mentair comm. 22.15 Gram. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespr. 23.05 Het spel der (ver) gissingen, muzika le lezing. 23.35 Gram. 23.55-24.00 Nws. EE HILVERSUM 1,402 m. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. v. d. ou dere luisteraars. 9.10 De groenteman. 9.15 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 11.00 Kamerork. en sol. 11.40 Voordr. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 V. h. platteland. 12.43 Orgelspel. 13.00 Nws., meded. en beursber. 13.30 Promenade-ork. en solist. 14.00 Piano- NTS: 15.15-16.15 De afsluiting van het Veerse Gat, rep. 20.00 Journ. en weerber. AVRO: 20.20 Act. 20.30 Discussie. 21.00 Do- cumentair progr. 21.40-22.05 Muziek Mo zaïek. NTS: 22.30-23.30 De afsluiting van het Veerse Gat, rep. (herh.). DUITSLAND: 17.00 V. d. kind. 17.10 V. d. kind. 17.20- 18.05 V. d. kind. (Regionaal progr.: NDR: 18.25 Progr.-overz. 18.30 Die Nordschau. 19.25 Dennis - Geschichte eines Lausbuben. WDR: 18.40 Hier und Heute. 19.15 Familie Michael in Afrika). 20.00 Journ. en weer- overz. 20.20 Detectivespel. 21.40 Bokskamp. 22.25 Laatste nws. BELGIË VLAAMS 19.00 Automobilistenkron. 19.45 Cult. act. 20.00 Nws. 20.25 Ballet. 20.55 TV-feutU. 21.40 Toneelkron. 22.10 Wetensch. progr. 22.55 Nws. BELGIË FRANS 19.30 Sport. 20.00 Journ. 20.30 Film. 22.00 Cult, progr. 22.45 Journ. ook de grammofoonplaatopnamen wa ren zijn eerste gedachten. Zijn huisgenoten en speciaal zijn verloofde, het zangeresje Ellen van Wijk, tilden de ontroostbare over het diepe gat dat het lot voor hem had gedolven. Nu is Serban over het ergste heen en als hij even voorspeelt wat van avond wordt uitgezonden, werkt zijn hele wezen mee, inclusief de muizenbuikjes in zijn goedig, massief gezicht. „Asehai" (ziehier) roept hij zich zelf toe ter aanmoediging. Zich om draaiend: „allemaal pure muziek, zo van de levensblije dorpen in het land dat ik al in 1931 verliet." Zijn kleurig, blij, gelovig volk doemt op in zijn schemerachtige ka mer. Ineens: Prachtig gebroken. Zo gaaf als het maar kan. Geen complicaties, geen splinters." En dan: „Als het maar goed komt." Zijn bezorgde ogen veranderen van kleur: „Niet te ge loven, precies op dezelfde dag brak de dirigent Harry de Groot zijn pols. Net als ik nooit wat gehad!" Zo nam de ongevallenwet bezit van de muzeman-entertainer-solist. Maar in het beeld komt hij. Met twaalf violisten rond de vleu gel. televisie vandaag 1 ZATERDAG Colea Serban wordt vanavond geassisteerd door zijn colle ga Lajos Veres in Marinade (9.20). De uitzending begint met Memo, dan een licht lenteprogramma uit de Sin ger foyer in Laren (8.30) en daarna nog een nieuwe aflevering van Vader weet het beter. België Vlaams: Voor de zesde maal zullen Omar Grawet en Fons Robberechts een reportage verzorgen over „Kongo nu" (8.30). Na een „In- terpol"-film over valse munters (8.55) schakelt men over naar Nederland voor het amusementsprogramma van de N.C.R.V. „Marinade" (9.20), en met een Perry Como Show eindigt het pro gramma (10.05). België Frans: Bij de tandarts (8.30), is een amusant tekenfilmpje. Daarna wordt een programma van de Franse tv overgenomen in de serie „La ca mera explore ie temps', vanavond over de geestelijke ridderorde van de Tempeliers, die ten tijde van de Kruis tochten werd gesticht (8.45). Duitsland: Voor trouwe kijkers naar het programma „Boven en be neden" is er vanmiddag (3.00) weer een aflevering: De waterkraan. Het probleem van de inwonende ouden van dagen bij hun kinderen wordt in de klucht „Opa wordt verkocht" op briljante wijze opgelost. radio vandaag Rotterdam, waar hij met zijn orkest de muziek verzorgt. Een Hongaars- Nederlandse combinatie is zijn or kest. De pianist en de bassist zijn Nederlanders, de andere drie Honga ren, AI heel lang Lajos Veres is al heel lang in Ne derland. Van 1939 af. En daarvoor, in 1935, had hij ons land reeds een keer bezocht. Hij woont in Den Haag en is (in 1941) met een Nederlandse vrouw getrouwd. In zijn geboorteplaats Boedapest is hij nooit meer terug ge weest. „Ik zou niet kunnen", zegt hij, „want ik heb geen paspoort meer van mijn vaderland. Ik heb een Nederlands vreemdelingenpaspoort. Maar ik ben gelukkig als ik muziek kan maken. Mijn hele familie bestaat uit muzi kanten. Mijn vader, grootvader en overgrootvader speelden ook viool. Uw land is mijn tweede vaderland gewor den. Ik ben mijn hele leven hier ge weest. Mijn kinderen krijgen een Ne derlandse opvoeding. Mijn dochter Ilonka studeert aan het Haagse con servatorium". Lajos Veres en zijn orkest zijn geen onbekenden voor de Nederlandse kijk- lustigen. Ze zijn vroeger al drie keer voor de camera's verschenen met hun volksmuziek uit Hongarije, Bo- hemen en Rusland. Tis liet De uitzending van vanavond die gistermiddag op de beeldband is ge zet zullen Veres en zijn muzikan ten niet zien. Want op dat uur moeten zij spelen om de cafébezoekers te ver maken. „Och", zegt Lajos Veres in zijn mengeling van Hongaars, Nederlands en Duits, „dat is het leven van een muzikant nu eenmaal. Hij moet spe len op avonden dat de mensen uit gaan en daarom heeft hij altijd een beetje omgekeerd leven". De tijd is om. Resoluut staat Ve res op. „Neemt u mij niet kwalijk, ik moet nu weer gaan spelen". Energiek loopt hij de trap af, pakt zijn viool en strooit zijn weemoedige melodie over de mensen uit. ZATERDAG. Lia Dorana is van avond tweemaal te beluisteren. In „Week-uit, week-in" (Hilversum 1, vijf over acht) zingt zij met Steye van Brandenberg chansons uit de mu sical Irma la douce, die vorige week zaterdag in Rotterdam in première ging. Later op de avond is zij de gast van Ton van Duinhoven in „Niet sto ren(Hilversum 1, tien over half- elf). Op de andere Hilversumse zender is Sonja Oosterman gast in ..Tierelan tijnen". Zij levert waarschijnlijk het zout in de overigens smakeloze pap, die om tien over negen wordt opge diend. Vanavond om acht uur over Hil versum 2 een uit 1939 stammende opname van de vierde symfonie van Mahler door het Concertgebouwor kest onder leiding van Willem Men gelberg. Jo Vincent zingt in de fi nale het fragment uit des Knaben Wunderhorn. Om elf uur bespreekt prof. dr. J. Smits van Waesberghe in de cyclus Meesterwerken van de religieuze muziek de Cantate „Ihr lieben Chris ten, freut euch nun" van Dietrich Buxtehude en de Cantate „Liebster Gott, Wann werde ich sterben" van Bach (Hilversum 2). Om midder nacht begint over de zenders van de W.D.R. een kamermuziekprogram ma met het Klarinetkwintet van Mo zart en het Octet, of zo men wil Dubbelkwartet opus 20 van Ludwig Spohr, een vroege romanticus die nogal verwaarloosd wordt, maar voor wie met name in Engeland groeiende belangstelling is waar te nemen. BONN. In verband met de tele visieuitzending van de halve finale om de Europese voetbalbeker tussen Hamburg en Barcelona heeft de ge meenteraad van Gladbeck in Westfa- len de zitting die woensdag zou plaats hebben op voorstel van de sociaal democratische fractie 24 uur ver daagd. hun pogingen om te komen tot een akkoord met de Sowj et-unie over het stopzetten van kernproeven voortzetten. LAOS. De Verenigde Staten blijven ho pen op een spoedige wapenstilstand. Onze correspondent te Washington telegrafeerde ons gisteravond. Men had zich meer voorgesteld van Kennedy's persconferentie. Met name had men verwacht dat hij zich zou ver dedigen tegen een aanval op zijn beleid van de zijde van de invloedrijke New Vork Times. Toen men hem naar de juistheid van de beweringen in die krant vroeg, verklaarde de president echter dat hij op het ogenblik over Cu ba niets te zeggen had. Volgens de New York Times heeft Kennedy tegen de adviezen van zijn minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, in gehandeld door steun te verle nen aan de tegenstanders van Fidel Castro die de aanval op Cuba hebben ondernomen. Het was de president der Verenigde Staten, aldus James Reston in de New Vork Times, die besloot Cubaanse vluchtelingen te laten opleiden met wapens die de Amerikaanse regering ter beschikking stelde. Hij maakte ook de schepen vrij en zorgde voor de be nodigde brandstof om de aanval op het vastgestelde tijdstip te beginnen. Niet alleen minister Rusk, ook Ches ter Bowles, de onderminister van bui tenlandse zaken, was gekant tegen het standpunt van Kennedy. De president trok zich niets van hun bezwaren aan en hij deed dat volgens James Reston, op gezag van de Central intelligence agency, de inlichtingendienst van de Verenigde Staten. Deze dienst meldde hem namelijk dat Cuba „rijp was voor een opstand". Er kwamen uit andere bronnen even wel inlichtingen die het tegendeel wil den doen geloven. Kennedy ver trouwde echter op die van zijn eerste bron. Zonder verder overleg binnen het kabinet besloot hij de knoop door te hakken. Men vraagt zich in Washington af hoe het mogelijk is dat de centrale in lichtingendienst de toestand in Cuba zo volkomen verkeerd heeft kunnen be oordelen. Men verwacht dat het gehele stelsel van de Amerikaanse inlichtin gendiensten aan een nauwgezet onder zoek zal worden onderworpen. Kennedy heeft zijn besluit inzake Cuba genomen zonder verder overlefi met de Amerikaanse veiligheidsraad. Hij gaf er de voorkeur aan dit soort kwesties alleen met eeri kleine groep naaste medewerkers te bepraten. AMSTERDAM (A.N.P.). Het hoofd van het Amsterdamse arrondissements parket, mr. W. P. Bakhoven, heeft be sloten dat er geen strafvervolging zal worden ingesteld tegen de directeur van het Stedelijk museum, de heer Sandberg, in verband met het expose ren van „De weduwe van de wielren ner'; op de tentoonstelling Bewogen Be weging in het museum. Nu deze expositie is afgelopen, aldus mr. Bakhoven, zijn er geen termen meer voor een vervolging aanwezig. Over dit „toestel" waren klachten binnengekomen bij de justitie. Deze liet toen door de politie tegen de museum directeur proces-verbaal opmaken we gens het „openlijk tentoonstellen van een voorwerp, dat aanstotelijk is voor de eerbaarheid." De weduwe van de wielrenner werd bovendien van de ten toonstelling verwijderd. (Advertentie) Miljoenen moderne vrouwen voelen zich met o.b. tampons veilig - altijd en overal! Want de o.b.-methode is beter om de volgende redenen: o.b. geeft Onmerkbare Bescherming: o.b. tampons, inwendig gedragen, voelt men niet, merkt men niet, ziet men niet Gemakkelijke toepassing: Bij o.b. tampons heeft men geen schuif- koker nodig. Men kan ze meenemen in het kleinste tasje en ra gebruik onge merkt wegdoen. Volkomen bewegingsvrijheid: Niet langer gehinderd door gordef. zwachtel of spelden, kunt u gewoon alles blijven doen: sport, fietsen, dan sen, uitgaan, baden enz. Onopvallend: o.b. tampons kunnen zich niet aftekenen onder dunne, nauwsluitende kleding of badpak. Absoluut safe: Men voelt zich overal en onder alle om standigheden veilig beschermd. Medisch verantwoord: Wetenschappelijk onderzoek in Ame rika en vele Europese landen heeft aan getoond. dat de o.b. methode aan alla eisen van de moderne hygiene voldoet. tampons de moderne hygiëne Per pakje van 10 tampons voldoende voor maandelijks gebruik. Normaal f I... Speciaal f 1.25 ORAT.I Aan Drogerijen Mij., Mijdrecht Gelieve mij in discrete blanco envelop te zenden gratis en franco, uw uitvoerige. ob.tampons! me' Praelpak'9 Naam Straat Woonplaats

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 15