Koninklijke/Shell iets dalende winstmarges 8T| TW1 ubicfl MATRASSEN De krant kunt u niet missen geen dag! Vraag naar olieprodukten sterk gestegen CONCURRENTIESTRIJD HIELD IN 1960 ONVERMINDERD AAN m <3 r ubicaj Zaterdag 22 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 11 van effectenbeurs grotere efficiency investeringen financiering VRIJDAG 21 APRIL ACTIEVE OBLIGATIES ACTIEVE AANDELEN veel gesloopt verwerking nieuwe produkten stijgende verkoop MATRASSEN i latu.it schuimrubber MARKTBERICHTEN de chemie nettowinst FURNESS FLINKE WINSTSTIJGING Eerste gedeelte zeevaart Grofsmederij was in 1960 goed bezet rijnvaart scmeldevaart sleepbedrijf waterstanden PUBLIKATIE VAN HET CEBUCO - CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT Van onze beursredacteur T^EN HAAG De maatschappijen van de Koninklijke/Shell Groep konden in 1960 betere resultaten behalen dan in 1959. De op brengst van de verkopen en andere bedrijfsinkomsten stegen tot 2,67 miljard tegen 2,58 miljard in 1959. Na aftrek van omzet belastingen, accijnzen e.d. komen de omzetten in 1960 uit op 1,95 miljard tegen 1,91 miljard in 1959. De Groep ontving in 1960 30,9 miljoen uit dividenden en andere inkomsten tegen 24,5 miljoen in 1959 zodat de ontvangsten na aftrek van omzetbelastin gen zijn uitgekomen op 1,99 miljard tegen 1,93 miljard in het voorgaande boekjaar. Van deze ontvangsten komt ongeveer tien procent voor rekening van chemische produkten. Ook in 1960 vertoonde het oliever- bruik in West-Europa weer de groot ste stijging en wel met 14 pet. In de wereld buiten Europa en de Verenig de Staten nam de vraa; naar olie met 11 pet. toe. In de Verenigde Sta ten steeg deze vraag slechts V1 pet. hoven die van 1959. De groter wor dende behoefte aan olie kon ook in 1960 gemakkelijk worden opgevangen doordat het potentiële aanbod nog steeds groot is. De ontwikkeling van olievelden in het Midden-Oosten vond in 1960 gerede voortgang en de pro duktie steeg daar met 14 pet. Juist doordat er voldoende aanbod van ruwe olie was moest de Groep meer de klemtoon leggen op toenemende ef ficiency bij het winnen van de olie dan op uitbreiding van de produktiecapaci- teit. De produktie van ruwe olie en gas- benzine steeg in 1960 (met inbegrip van de hoeveelheden op basis van leverings contracten) tot gemiddeld 2.569.900 va ten per dag. een stijging van 4 pet. ten opzichte van 1959. Het zwaartepunt bij de opsporing lag in 1960 op het Noordamerikaanse vaste land, waar de Shell Oil Company in de Verenigde Staten en de Shell OlL Com pany of Canada het leeuvvedeel toege meten kregen. De reserves van eerstge noemde maatschappij konden aanzien lijk worden verhoogd. De produktie van ruwe olie door de Canadese onderne ming kon in 1960 zelfs met 50 pet. wor den opgevoerd en kwam eind 1960 op 25.000 vaten per dag. De verkoop va,n aardgas steeg in het afgelopen boekjaar met 18 pet. De Groep heeft een exclusieve over eenkomst kunnen sluiten voor de ont ginning van een groot in zee gelegen areaal in Koeweit, dat als één van de belangrijkste nog onontgonnen gebieden in het Midden-Oosten wordt beschouwd. Ook de mogelijkheden in de Sahara worde%v£ee£ bemoedigend genoemd. miljoen tegen 147,6 miljoen) steeg de nettowinst tot 177,5 miljoen (v.j. 175,5 miljoen). Uit deze winst zal het concern over 1960 een dividendbeaYag uitkeren van 63,2 miljoen (v.j. 58 miljoen) of 35 De rest werd als ingehoudeh winst in het bedrijf belegd. Voorgesteld' wordt een o'ividend van 5,25 per aandeel van 20 nominaal plus een uitkering van 10 in aandelen. Over 1659 werd eveneens 5,25 uitge keerd. De uitkering in aandelen bedroeg daarentegen slechts 2 Teneind'e de vereiste expansie en groei te kunnen financieren moest ook i" 1960 weer een groot bedrag worden uitgegeven. Dit beliep in 1960 419 mil joen. hetgeen 3 miljoen minder was dan in 1959. Ook nu lag weer de klemtoon in Noord-Amerika, waar ongeveer 40 van deze kapitaalbestedingen werd aangewend'. Een deel hiervan was be stemd voor de verwerving van de North Star Oil Ltd. een geïntegreerde olie onderneming in het westen van Canada. Verder waren de uitgaven voor winning en opsporing in Canada aanzienlijk ho ger dan in 1959. Lager waren de kapitaaluitgaven in de overige werelddelen. De uitgaven voor de winning daalden zoals uit bij gaand staatje blijkt in I960 tot ongeveer tweederde van het bedrag in 1959. Door de opsporingen in Libië en het Midden- Oosten waren de uitgaven voor opspo ringen iets hoger. De uitgaven voor de chemische sector stegen opnieuw maar die voor zeesche pen liepen terug. Kapitaaluitgaven en opsporingskosten 1960 1959 Opsporing en rechten op olieproduktie Winning Olieraffinaderijen Chemische fabrieken Verkoop Pijpleidingen en afscheepstations Zeeschepen Diversen Aandeel Groep in uit- gaven niet-geconsoli- deerde mijen (in miljoenen ponden sterling) 97 87 76 90 53 60 27 26 73 60 13 10 11 18 13 13 363 364 56 53 Totaal 419 422 58/1000 4%. 103 A 102» 50 f 1000 4%... 103 A 102» 60 1 1000 4% 103A 102» ld ii 103 1027s 5U 1000 4%... 102% 102 ckJ t 1000 4% 102% 102% t>\ I IOOD4Va... 102 !36 102 Va >3 1000 3%... 99(4 99%§-,7«( Gb i 1000 3%. 82 (a 4/ 1000 3%. 95 it 95-% Dl l 1000 3%... 98 Vit 98» 53 t 1000 3Va... 97% 977a 56 1000 3%... 97% 97% 48 1 1000 3%... 92 (a 92 >/a* öelegg C 3%. 91% 92 50 t 1000 3%... 92 Va* 92%* 54 r 1000 3%... 93% 93% 551 1000 3%.. 93% 93 ,V Kill 94% 95 Üb. 1000 3... 72% 73(i 37 1000 3 95 94% 46 Gb 1 1000 3 94% 945/B 47 5 10U0 3 90 90 inv eert. 3 IOOJV-TV 100 V-M 100,1,- N 1962-'64 3 100f 100 A- 100% Bel .c. 1000 2% 9912 ld. 10.000 99% Gb 1000 2%. 62% 62% N.I 35 3Va 97% N.I.37 3 100 100 N.I 37A 3 97% 97% Insch. Gb. 3. t>l Banken Woningbouw» 111% 111 r7e BJS.G 58/9 4% 102i/8 102% BJM.G. 59 4%. 102% 102 ('g BJVG 60 4% 102% 102% Wat de financiering van de uitgaven betreft verkreeg het concern in 1960 zo als reeds opgemerkt 186 miljoen pond uit afschrijvingen terwijl van de behaal de nettowinst 115 miljoen werd in gehouden. Dit maakt tezamen ca. 300 miljoen uit. Doordat 24 miljoen kon worden verkregen uit langlopende leningen kon in 1960 met een beroep van 70 miljoen op de liquide middelen worden volstaan. Deze liepen terug tot 420 miljoen (v.j. 490 miljoen) maar bleven desondanks toch een respectabel bedrag vormen. Aangezien verwacht wordt dat voor de normale kapitaalbehoeften in het lo pende boekjaar niet meer nodig zal zijn dan in 1960 ziet het er naar uit, dat ook de financiering in 1961 wel rond zal zijn. Dit temeer omdat het bedrag der uitstaande langlopende schulden ad 175 miljoen naar verhouding uiterst klein is vergeleken met het eigent vermogen van 2,1 miljard. Advertentie De Groep beeft in 1960 een belang rijk steentje bijgedragen in de pogin gen de tankerrnarkt te saneren door 59 verouderde schepen met een- gezamen lijke tonnage van ongeveer 750.000 ton voor de sloop te verkopen. Desondanks worden de mogelijkheden voor verbetering van de tankvrachten- markten, "nog niet hoog aangeslagen. De Koninklijke/ Shell Groep bezat eind 1960 505 tankschepen met samen 10,2 miljoen ton dra alvermogen. Dit is ongeveer een zesde déél van de gehele' tankertonnage in de'wereld. Wat de verwerking betreft had de Groep ook in 1960 te kampen met'sterk toenemende concurrentie die de winst marges. in. deze sector van het geïnte greerde produktiebedrijf deed dalen. Om deze tendens op té vangen wordt steeds meer de nadruk gelegd op de fa bricage van meerdere soorten produk ten vari speciale kwaliteit. Autobenzines, middelbare derivaten alsmede stook oliën worden het voorwerp van specla lisatie, In 1960 werden door de raffinaderijen van d^. Groep gemiddeld 2;5 miljoen va ten rufvye olie per dag verwerkt, hetgeen een stijging van 7 pet. betekent, verge leken met 1959. Als geheel, nieuwe produkten fabri ceerden de, raffinaderijen in 1960 stook oliën met hoog stolpurit die voortkwa men uit de ruwe oliën van Nigerië en de Sahara. Verder bracht het concern een motorolie van speciale kwaliteit op de markt, die in de verbrandingsruimte geen as achterlaat. Belangrijk waren ook de asfaltbitumen, die bij de aanleg van nieuwe zeeweringen in Nederland worden aangewend. De verkoop kon door al deze nieuwe produkten in 1960 verder word'en opgo- voerd. Deze bereikte een totaal van 2,6 miljoen barrels per dag. De verkoop van autobenzine "handhaafde zich met vooral in Westeuropese landen een sterke stij ging. Oo-k dq verkoop van middelzware des tillaten en stookoliën gaf een sterke vermeera'ering te zien. De ruimtever warming neemt steeds meer van deze oliesoorten af. Zowel voor diesel- en stookoliën voor bunkerdoeleindcn als voor vliegtuig brandstof behield de Groep haar voor naamste leverancierspositie ter wereld. Bunkerbcandstoffen van Shell zijn thans in 325 havens verkrijgbaar. ANTI-HERNIA TOONZALEN TE AMSTERDAM, ROTTERDAM, UTRECHT, BREDA Er is in het verslag veel aandacht aan d'e chemie besteed. Onbegrijpelijk is dat niet want deze sector van het concern wordt elk jaar belangrijker. De verkochte produkten zijn in vier categorieën te onderscheiden: kunstmest stoffen en bestrijdingsmiddelen, grond stoffen voor verdere verwerking, kunst stoffen en synthetische rubbers. Het is het streven van net concern eenheden op te bouwen die grote hoe veelheden op de markt kunnen brengen. Er zijn dan ook een aantal eenheden die jaarlijks met 30 000 ton chemische produkten op de markt verschijnen. Dank zij de hulp van een actieve re search wist Shell ook in 1960 weer een aantal nieuwe eindprodukten in de sec tor van o'e landbouwchemicaliën te fa briceren. Zoals reeds opgemerkt hebben alle vorengenoemde factoren er toe meege werkt dat de Koninklijke/Shell Groep in 1960 een omzet van 2.67 miljard heeft kunnen bereiken. Doordat de kos- NEW YORK (Reuterl De winst ten stegen van 1.40 miljard tot 1.46 van Republic Steel Corpöration over het miijard" o'e afschrijvingen werden ver- eerste kwartaal 1961 is gedaald tot 0.37 hoogd van 179.7 miljoen tot 186.6 per aandeel tegen vorig jaar 1,80. In miljoen maar voor belastingen minder maart is het aantal orders belangrijk bcnocide te worden uitgetrokken 133,6 toegenomen. De stijging houdt nog aan. AARDAPPELEN LEEUWARDEN, 21 aprU. Bintjes 7—9, Burmania's 78, handel kalm. GROENTEN EN FRUIT BARENDRECHT, 21 apr. Bloemkool AI 55—82, BI 35—43. Cl 22—27, Staandglaskom- kommers AA 54—56, A 45n48, B 3846, 3035, Prei 1013, Selderij 614, Spinazie 2230. Rabarber 48, Radijs AI 1624, Lom bar! Calville: A 67—75, B 66. C 49. Goud- reinette: A 47—56, B 36-41. C 29—33. Jon a than: A 59—63, B 52—56. C 42—43, Golden Délicious: A 75—87, B 61—66, C 52. BERKEL, 21 april. Komkommers kas 60 en op 51—58, 50 42—50, 40 36—37, 35 31 38, 30 2433, kg krom 6180, bloemkool 59, 8 35—54, 10 35, 12 19—21, glassla A 5— 6.60, B 55.40, exporttomaten A 2.803.20, B 2.90, C 2.80—3.10, CC 2.70, binnenl. A 2.10 •2.40, B 2, C 1.80—1.90, CC 1.60, gelichte sta I 6.108, II 55.60, snijbonen 2.903.70, spi nazie 1112, prei 11, rabarber 47, radijs 5.50—8, komkommerstek grof 5966, fijn 17 ■31, slavellen 20. GELDE RMALSEN, 21 april. Appelen. Jonathan K 8—31, II 21—29, maat 60-65 39— 47. 65-70 46—57, 70-75 52—61. 75-80 53—58, Klasse II maat 60-65 37, 65-70 35—45, 70-75 41—44, 75-80 40—43. Golden Delicious K 20— 57, II 27, maat 65-70 83—84, 70-75 93—94, 75- 80 98, Klasse II maat 60-65 58. Lombart Cal ville K 21—43, II 17—22, 60-70 56. 70-80 74, 80-90 74. Goudreinet K 11—26. II 14—19, maat 65-75 36. 75-85 49. 65-70 27—28, 70-80 38II, 80-90 42—54. Klasse II maat 65-75 28—32, 75-85 42, 65-70 23—27, 70-80 28—37, 80-90 40. Aardbeien per doosje van 2 ons. stek 50—54, AW 64. II 139, EI 141—180, EJgr 181—205. KAPELLE, 21 april. Aardbeien per doos van Ui ons: Deütsoh Evern Extra 124-^159, I 128144, II 5398. Groenten: Bloemkool AI 40—77, All 26—58. BI 31—46, Bil 14—38, Cl 12—21, CU 9—16, Dl 4—7, DII 4—5, afw. 418. Kropsla II 55',2, Rabarber I 2, II 1% —3%, Spinazie I 22, II 8%. Radijs I 10. II 9. Peterselie I 5',2. Bosselderij 14. Aardappelen II 8, bonken 8%. POELDIJK, 21 april. Druiven Franken- thalers 7.20, eerste nieuwe aardapp. 2.10 3.20 p. kg., andijvie 3451, prei 10, postelein 06—86, rabarber 5—10, prinsessebonen 4.80, snijbonen 2.70—3.40, spinazie 8(2—13, stoofsla 20—21, tomaten A 2.80—3.20. B 2.60—3. C 2.60 —3, CC 2.20—2.50 p. kg., bloemkool (6) 81— 82, 18) 6009. (10) 45—59. (12) 32—42. (15) 23—27, aanv. 34.000 st., paprika's 18—47. prui men 2465 p. st., sla 6.50—10, groene pepers 6.50 p. 100 st., selderij 210, peterselie 8(2 14, bospeen 88—1.05 p. bos. ROTTERDAM, 21 april Winterbloemkool Kw. I: 4 90—96 6 09—88 8 46—78; 10 34—55; 12 22—45; Kw. II: 4 60—78; 6 45—09; 8 31— 58; 10 24—46; 12 16—31; Aanvoer 51.000 stuks, bospeen export 8895; aardappelen 5 —12; andijvie I 64;; II 2648; spinazie I 12 23; II 8',211; radijs witpunt 8—14; sla I 8,60 —11.30; II 5,20—9,40; B 5,00; stoofsla 22—30; komkommers I 46—57; witlof IIA 94—1,04; IIB 5607; selderij 59; peterselie 11:8; rabarber 7—12; prei 10—15; uien i3—39; aardbeien I 1,00—1,60; II 1,00; golden de licious IA 97; IB 76; jonathan IA 63—74; IB 56—70; IIA 4666; IIB 42—63; IIC 35—45; goudreinette IIA 38—50; IIB 31—32; IIC 25— 27; Lombart calville IIA 65—68; IIB 48; IIC 43. ROTTERDAM Volgens de geconso lideerde cijfers heeft Furness' Scheep vaart- en Agentuur Mij. over 1960 een totaal aan bedrijfswinsten geboekt van 5,84 (v.j.,4,74) miljoen. Het boekjaar sluit met een winstsaldo van ƒ2.796.600 (v. j. ƒ2.375.894). Voorgesteld wordt een dividend van 30 (v. j. 25) procent waarvan al 5% inte rim is betaald. Tevens wordt voorge steld 1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Op de geconsolideerde balans staat deze reserve daarna te boek met 14,11 (v. j. 12,73) miljoen. De li quiditeit is ten opzichte van 1959 verbe terd. Over de dochtermaatschappijen wordt o.m. meegedeeld dat de Rotterdamse Stuwadoor Mij. betere resultaten heeft geboekt dan in 1959. Dit geldt even eens voor de Zuid-Hollandsche Scheep vaart Mij. ondanks de nog verre van rooskleurige vrachtprijzen. Banken CuIt.H.enl.Bk 37 37% Nat. H. Bit. A. 251% Ned H.M./250 314 316 Culture» A'dam Kubber 120 ('2-17 120%7 120 H.V-A Ver. 143% -4144 -5 t 145%-% 7 Senemb 1 530 530 Handel, industrie, diversen Alg.Kunstz U 504 Va'-6 506 Va-77 507*-% B Jrg. f 250 310 308 r.Berkels Pat. 405* 401* Calvé-Delft A 850 Va id. eert. 868% 869 DeliMqCert./ 170 168.60 Fokker N VI.. 3297 328 ld. div. '60 ld. div. '61. 324 Ford Auto A« 820 800x Gelder Zn. A.. 410.% 420* Hoogov.. 1114-17 1065*-76 1068-73X Muller Co.. 538 534% N. Kabeif.A, 716* 685 Pbll. Gl. GB A 1164--657 1166*-687 1170 %-27 ld. Cum. pr.. 315 316% Unilever. 872-3 869*-71% 874-% Wilton F(Jen.. 310 313 ld. DJ.C. 310 313 Mijnbouw en petroleum BilHt. Mij. (1) 610 630 idem (2) 535 534% id. div. '61. 527 5271/4 Dordts Petr.A 715 708% Dordts Petr.pr 712 707% Kon. Petr. 20 152.90 152.10 Kon.Ptr. 5a20/ 150.80 149.70 KonPtr.50a20) 150.4*-0.7 149*-9.57 149.1-9.3 Moeara En. A 1350 MoearaElWbf 2237.50 MoearaE4Wbf 2127.50 Scbeepfaart en luchtvaart HoU.-ArmLijn 170%-lt 170% 183 K. Java-Ch. P. ia n roy c. K.L.M. K-N.S.M.NatB Kon.Paketvrt. NederiandMij. NteveltGoudr. Ommeren K. Rott. LJoyd N. Scheepv U 185* 94 - 208%-9 207(2 *-8/a 180 Va 164% 351 165% 178-Va 175% KNSMNat.Bz. N.Handel-Mij Philips A&GB Philips cprWd Claims en Stockdividenden 51.10 314 581 116.20 170%-71t 185% 95 207 Va 180Va 188 165'% 351% 165% 176 316 585 117 VJt 14.05 OBLIGATIES Ned. Antillen N.A.'59 4J 102%1021/a* Prov. en gemeenten Ad 47 3Va 96,'s 96,* Arnh5)/72a 154 A 'S-Gr.52 44 100% 101 la' N.H 47 3 97% Rd.1 52 4% 101 101V Rd3? 1-3 31 96% 963/, Vlrd 51 82 174% Bank-, krediet- en verzekeringswezen B.N.G. 106% 106% BNG 0/5/10 145 146 B.N.G 58 5 106 106 BNG 58 4Ï 103% 104 BNG 30j 44 101 x9,, 101 x® BNG 25j 4j '101,6 101 j*6 Rsp D '57 149 149 ld. 58 128 BOZsch.b.. 87 Mg Hypotheekbanken Fr.Gron. 5 102% 102% id.De-Ve34 'sGr JiB 31 H.v.Ned.3i NalHypAS RcLHAD 34 Westl. U 5 id.NO 3% 88% 88% 89 85 88% 101% 102% 91 90% Handel, industrie, enz. AK.U 3% 100 100§ A. Heijn 6 140 141 A, Heijn 4 130 129 Berg Jrg3j 97% EBZHoU. 6 105% 105% indola 5Va 107 Limb.St.3£ 96% 96% NGrB37 34 91% Ov. Gas 5i 106% 106 Va Phii. 4 51 91 Va ld. 134 48 99% 99% ld $34 49 89% Pegem 6. 110% 110% Pegem5%. 107% 107% Pegus 6 109% N.BJD1. 4% 102 102 Z.Ei.Mq.44 102 102§ R.R.PUp5i 105% 105% W.Gusto44 101% 101% Wilton 3% 97 Scheepvaart en luchtvaart /K.LJÜ. 42 101% 102 VNTank44 101% Spoor- en tramw- N.S/57 4% 104 103% Rd Trm 34 84% Converteert», oblie A.K.U 4% 138 ('2 139V2* Biliiton 5 234 233 Bbe&H 41 115% Borsum 32 86% 86 Va* Bronsw. 5.. 126 127* Du Croo 5 143 Enkes 4. 208 Giessen 5. 138 Heybr. Z.. 220 Hooim. 5. 126 126(i Indola 4% 179 180* Ketjen 4. 389 KJ,.M.*4i 98% 98% Llndetev.5 114%jl3%7 Meteoor 5 143 145§ Naarden42 280 N Jt.C. 5. 139 Nymfc4. 110 1101/2 Oranjeb. 5 204 Pieters 5 Va 128 128 Rubaak 4. 114 113 Sanders 5. 135 Schokb. 3i 106% 1077 StTwenthe 127% 129 VerJtfch.5 223 ZM. Bier5 310 Premie-obligaties Al km, 2% 83 83% VJC 14.05 A'd.195124 ld. 561.. id.ll 2% ld ill 2% ld. 59 2 Va Breda 2»% Dordr. 2Va Eindb 101)2$ £nscn)U02< 's-Gr 1 2 Va ia. a 2% R'damJ 2Va ld. 2% ld. 5? Utr.100 2% W. Kruis 249 Z.-Holl. 57 98% ld. 59 105% Buitenland België 87 82% 82% 95% 96 v 95 95%t 98% 98% 83% 82% 82% 82% 82% 83% 92% 92% 95 957 93% 93%* 93 100% 101 92% 92% 99% Antw. 3% 90 90% Belg pr. 1 88 Belg.55 3% 94v*« 94% CockeriD 93% Petrof6% 122% 122 Petrol 4. 98% 98 ('2 Wag.L.55 4 97% 97%* Duitsland A.E.G.8 105%105% Bosch R 8.. 104% Dü order 1 103% 103% Dawes 24 7 156 Young30 54 238% 237% Gelsenk. 7. 102% 102V« Hit hein 8. 103 Va 103% V.K. 14.15 depotfrache- BEWIJZEN ENZ. Nederland Participatlebewijzen Alg.Fl/10. 151 Va 150% Alg-F. Va-l 1490 1480 Converto j 1202 1200 HBBbeid 998 1004 Interb. 1753 753 Aand. Delete. Mijen taterume; 226 Nd-FdsMjj 133 Obana 347 Robeco t252 Umtas514 226.50 133 347 252 518 V.fiez.94 151.50150.50 Canad. GD Canafund 14% 40 Ver. Staten 512 12% 14% 512 1211 14% Atom P.S. Chemfund Mass 1. Tr. Teiev. El. 9% 9X*S AANDELEN Bank-, krediet- en verzekeringswezen AmstBank 390 394% B.O.Z.c. 163 163 GrJ.Cr.B. 201 204 Herstelt».. 94% 94Va* HJB.UnieC 218% 217% Ka* Ass..142 143 N.B. Inst. 218 N.Credietb 236 238% NJUldd.B.. 199 201 N.Overz. 196 Va 195% Rott.Bank. 350 353* R.V.S720 722% SlavcnbJS. 203 %204%* TwentBkC 327 327* Z.-Holl J3. 168% 168% Cultures Ngombezi NJ.S.U.. O.JJRubb,.. Prjlubb... 220 220* 660 4% 4%§ 23 VJC Gruyt prk 185 V.K 14.15 Rd.Tap.pt 51 50f SedepCuit 61 Serbaajad 20% 20% Sum. Rubt 42 42 Transatl. 91 91| Vico 15 15< V Vorst 2» Z.-Preang 8 8( 402* Handel, Industrie enz 507 600* AJK..U.C. 504 Aib. Heijn 585 A. Heyn c 583 AlgNontA 861 AmsteiBr.. 565 Ad Ball.A 457 AinCuJtAs 180 A&Droogü 364 AJUA.. 244V AniemNB 60% 61* Ap.Nelten 145 Va 146 Aut.Scr.W 398 392 AutoRdam 350 Bakoven300 - Bat.aanmt" 401 871* 565 458% 364 250* 413 V 115 230 170 145 420% 209 Batava Becht&D.. AX.vBeek Beeren ïr. Bergh Pap Blaauwh.. Blijdenst... Bueke &H BoerDruk Bols Bontek&A Boom R. BorsumijC Braai M.. Breda Mfb Breroèd'60 Brocades. Bronsw.. Bührmann 761 Buttinger. 246 Bijenk. c 1169 Calve cpw 176 Caive cp c Carps Gar. C.SuikJMa 117 169 147* 422% 212% 220% 221 214 216* 245 247Va* 776 766 250 253* 185 185( 41% 108 104* 408 412* 464 459 551 580* 188% 192* 770 245 1175* 176 418 565 565 440 200 Chamot 435 Cobra 200 Cur. Hand 156 154% Curacct. 155% 154% Daalderop 306 309* Dekkers 183 DeltDrukk 94 Demka... 355 Dikkers.420 Doet. IJz. 1801! 95§ 347* 410 184 Dorp Co 83% Drie Hoef. 433 D.R.U..150 Du Croo. 195 Duyvis 350 Elsevier. 498 Smb.Hth. 232 Enkes 1000 279 Enot. 335 Entcomay 117 Enthoven 340 Erdal952 Euraz.20 Excel. Mf. 275 279%' 430 152 192 360 495 240* 278 339 119 948 20* Figee260 259 Fittingfab 154% 155* ld. pref. 142 141 Gazelle 262% Gelder ct. 415 424 Gelder pr. 398 409* General B "2% 113* GeoWehry 41% 41* Gerzon cp 'J-77 179 Geveke... 625 830* Giessen... 228 235* Gist-enSp. 489 483f Goudsmit. 116 Graseo... 377 382 Grinten 1500 15105 Grofemed 195 200 Gruyt PA 141% HapnCoA 395 HandCmp 260 t Hart 197 Havenw. 225 Haz.meyei 550 Heem v d 400 Heemaf 468 Hemeken. 645 Heuiekenc 836 Hensen M 230 Hero A 280 Heybr.Co 270 275 Heybr. Z. 355 353 Hoek's M2 824 830 Holl^and 97% 97% 193 225 569 412 475* 230 V Boll Kat. 136 H.Beton A 390 HCunstrW 575 H.Melks.l 248 Hoogenb. 338 Hooim 258 Indola 694% I.B Bouw.. 315 Internatio 177 l.Gew-Bet 306 137* x 577 249 340 256 699* 375 155* l.Kunstst.. 88 IntViscose 367 Intervam. 154 Jans.Sul. 160% 164 J. Heybr.. 195 Jongeneel 365 360 Kemo 779 766 KempBegi 148% 148% Kemp. Zk. 445 446 Kempkes 200 Ketjen 675 680%* Key Hout 255 250Va Key Kr. 430 Kiene 1000 350 Kloos Z 340 335 Kondor A 413% 415* KN Papier 512 KN Zoute 1400 1420* Korensch.. 166 175 Koudijs.332 328 Krasnap. 625 Kromhout 248 251%* K V.TapA 385 Kwatta 200 386 204* LeeuwPap 338 LeidWolsp 644 i*A'damA 618 Lmdeteves 133 Lint. ind. i6l Lohulzen162 Lijempf 117 Lijm-GelC 259 Mahez467 Maintz248 MixwelL. 540 MeelfNBC MeesBouw Menko Meteoor B Misset Moea Pors Muld.R.M 339% 644% 610 133* 161 169 117% xcl 245( 541 468 478Va* 208 210 V.K. 14.15 Radem.M 170 168 Reesink 244 244% Reeuwijk 380 Reinev-Mf 237 238% Riva397 400* Rohte&J 169 Va 169 Kommenh 795 785( RdDrougd 600 600 Ruuppe V 125% 125 Rutuak 153 153 Vat KuttenasB 267 267 Rst üunk. 176 Rosdijk 320 180* Sanders 243 Scheld .NB 340 Schok bel. 180 Schol .Fox 1095 1105* ScboltCart 593 SchUJtema 198 Scbuttersv 355 SiKKens. 915 245' 341% 181 197% 358 915 Sim Wit Simons E. 340 164% 163 1521 408* Simplex R 152( SmitCoTr 406 Smulders. 148 Spaarn gr 770 Spanjaard 195 StukvisöOO 397 S.Twenthe 247 Va rab-Pb.ct 85 84 TJ3 Mariji 225 Tels44 Thom&Dr 745 Thom Mi 282 Thonts Hb 213% Tricotbest 170 170% Tw .Kabel. 725 Tw.OverB 62 Twqnstra. 140% Ubbink 212 210 V: UniJev 7150% 156% 386 769 284% Am. Enka. 24% 24{l Am. Metal 28% 29 Am. Mol... 19% 19 A A.Hacüatoï 14/6 AmSmeltC 64 (2 64% Am. T.&T. 129 128 Am.Tobac 78% Anaconda 57% 58% Atcb. Top. 24 24(8 Balt Ob. 32 Beth.SteeJ 48 Va 48 Cbesap. 62 Cbrysler. 4616 4616 Cit.Serv. C 52 51% Colgate. 37 35% 138 138* 95 V MulLNBpr MünbkwC 285 290 406 «00 177 131 680 NaardenC 620 Nedap 195 NAann.M 490 N.Dok Mij 225 N.Schpsb.. 225 N. Springs 250 Nea. Vlas. 430 Nellev.... 298 Netam.... 331 Nieal238 Nierstrasz 124 N.R.C. ert 224% Nymacrt.. 166% 165* N.ten Cate 481 488 Oranjeb.. 440 Orenst&K 250 Ov.Gae NE 28& PaJthe.226 PapG'land 945 Pietersen.. 147 Pont Hh.315 Poorter de 150% 150 ProOSt&B. 248 249 286 290 410§ 400§ 190* 134 685 600( 198% 22834 227* 260* 430§ 300%' 330* 236 123%" 223 440 255 286 226 950* 149 325» ld 6%.. ld. 4%.. Union 257 UtermöhJ 420 Utr. Aspb. 545 Veenend^c 371 Ver-Blik C 370 V.GlasN.B 372 V.Hoi.Sig. 84(4 VerJdachf 295% 297 V.NJtubb. 363%360% V. Touw 390 390 Verschure 335 Vette wink 345 Vezelv.. 182 Victoria250 Vihamy... 195 Viismar.. 197 Vtiss.Kat.c 505 id. d. '60 495 id. prei. 204 VredJt.ct 504 425 544% 375* 360* 340 345* 182 255 192 198 502 Vries IJz.. Vromen VuJc'oord Wabo. 185 425 140 V 159 504 185 140 214% 408* 207 527 490 144% 154% V\a!visvrt, 106% 106% Wereldh.. 147 146( WerfGusto 212 Wernink 200 Wessanen 407 Wilton nep 109 Wit'sText. 205 W.Winkel 530 Wyers500 Wijk&Her. 145 Zaalberg.153 Zeeuw Cf. 490 Z.A. Hand 140% 141%* Z.H. Bier. 397 Zwaardem 240 236* Zwan.Org. 1060 1020 Zwitsal... 600 600 Mijnbouw en petrol. Singkep 248 Tarakan../ 162 160 Scheepvaart Furness S. 704% 710* HilTberg.. 678 680 Routvaart. 285 286 Noordzee.. 82 81* V.K. 14.15 Oostzee.151% 152 WyklUn.. 250 Zeeland550 Zeevaart. 155 Spoorwegen Dell Sp.A.. 4 NJnd.Sp Ned. Antillen Ant. Verf- 188 189 8ultenland Canada Aiumin. BeUTeJ... CanJPac.C intJ^lckei int.Pipe L. F erg 36% 50% 23% 71 70% 13% 37 51 23% 71 70% 13% Ver. Staten Comm. Ed 78(4 77 Consol Ed 80(4 80 Cont OU.. 58 Va 58% Curt Wr.. 20 Vs DüUgi. All 33 Va 35* E. Kodak. 119% 117 Gen. Cigar 29 28ix« Gen-Electr 65 64%t Gen.Motor 4545% Gillette 108(4 Goodyear. 37 36(4 Greyhnd.. 23(4 24 HLlnols-C. L Bus M.. Int. Paper lnt.T. T. KansasCS Kennec C.. Loriliard. Louisville. MarshFld. Miss K T. Montg. W. Nat. Cash. N.Y.Centr. NAmiv.. North Pac. PennsylvC Phillips. RadioCorp Rep. Steel. SearsRoeb Shell Oü... South Pac. South Rw„ StBrandsC SLOJ4.J... Studeb. P. Tennessee Tex Instr.. Tide Wat.. Un. Alrcr.» U.SJtubb... U^^teelC Kon.Pap.. LijmD.a.. 37% 715 700 33% 33% 58% 57 78% 80 87% 87% - 54% 54 70 72 30% 30% 89 18% 18 45 46% 43 •14 13% 58 593i 59% 63% 61% 58% 58% 43,», 43% 22% 50% 62 61% 47% 47 8/8 9l56* 65 189% 191 24% 24% 41% 41% 53% 88 86% IMS 225 222 30 30.50* 85* 13* 585 550 LEIDEN. De Koninklijke Neder- landsche Grofsmederij is in 1960 over het algemeen goed bezet geweest. De omzet is slechts weinig gestegen, maar eind 1960 waren nog belangrijke opdrach ten onderhanden. Voor verscheidene werkplaatsen is al een goede bezetting voor 1961 verkregen. Het saldo bedrijfs- rekening steeg tot 1,17 (v. j. 1,12) miljoen. Het boekjaar sluit met een winstsaldo van 278.624 (v. j. 227.752), waaruit een dividend van 7 (v. 3. 6) pro cent wordt voorgesteld. Wegens de stij ging van voorraden en onderhanden wer ken werd een onderhandse lening van 1 miljoen gesloten. Dividendvoor stellen Grotere uitkering Calvé, Hoek en V.M.F. Jansen 31 mei De Machinefabriek v/h Sutorius zal aan de op houden jaarvergadering over 1960 een dividend voorstellen van 8 Over 1959 werd 6 uitgekeerd. Calvé-Delft zal over 1960 een dividend op de gewone aandelen voorstellen van 25 (v. 3. 23%) procent. Op de 6 comulatief preferente aandelen zal een dividend van 7,9 (v. j. 7,75) procent worden voorgesteld. De Ver. Machinefabrieken (Stork- Werkspoor zullen over 1960 een divi dend voorstellen van 12% in contanten (v.j. 10%). W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffa- briek stelt over 1960 een dividend voor van 17%. waarvan 12%% in aandelen. Over 1959 werd 16% uitgekeerd, waarvan 10% in aandelen. N. Waterweg binnengekomen 21 april BERKHOUT Xed Bilbao Dovdvecht eits •am: LEA PAUL Dts Hamburg Bijnlia- u loods oost Xierelt Goudriaan; HOLMI aen leer Binnenhaven ledig Kersten Hu k: HAMINEA Eng Gothenburg Pernis ïell 2 ledig Van. Ommeren; HR. MS. KA. REL DOORMAN Ked .Noordzee rivier boei vavirie; GEESTSTRQOM Ned Boston ssluis ledig Kon fik-li Ag Dirkzwager; PRINSES IRENE \ed Londen Waalh SHV ldg Buys; OSTERTOR Dts Oxelosund Waal haven Kruwal erts litidig Veder; UDEDOM Dts Grangemouth Duitsland Parkkade Zee- polio Van Ommeren; HEIGE Dts Lubeck Dordrecht stg Mauvuz; UHENFELS Dta Hamburg Waalhaven Pelshaven stg Voigt N. Waterweg vertrokken 21 april: HELtSOMA Eng Curaijao; VLIST Ned Hampton JKoads: GRECIAN VALOUT Lib New Orleans; FATEHABAD Pakistan Ant werpen; BALTICBORG Ned Delfzijl; BE- ROLINON Griek Londen; AMERICAN TRAPPER Amerikaan Antw; WIRTA Fin Montreal; FUENNA Kolulou Drs Hamburg; AWARDITY Eng Kircaldy; J ARM IN A Noor Mena; GELE ZEE SIbt Noordzee; BRAE- MAR CASTLE Eng. Aangekomen in Amsterdam 21 april: HEN RIK DANICA' Deen Antw leeg Westh Gruno: MARIE BOTT Dts Otterbaecken ens Rietl Seam; HELNY Fin Kotka Coenh VCK Vertrokken uit Amsterdam 21 april: AZGAT Isr Ms Palmas; WILLEMSTAD Southampton. W Indifi; WOLANDA Ned IJiinuiden; MATTHEW Eng Hamburg; ROELOF BUISMAN Ned Wormerreer. SCHEEPVAARTBEWEGINGEN ALCOR pass 20 Gibraltar n Marseille ALPHERAT 21 te Buena Ventura ALWAKI 20 te Antwerpen AERSKERK 20 v Newcastle n Brisbane A RCA 20 v Kaapstad n Curacao AVERDYK 21 te Bremen ACILA 22 verw aank Adelaide ABBEDYK 21 -14 mill W Bishoprock ACAMEA 21 105 mijl NO Port Sudan ALGORAB 21 Bahia nr Las Palmas ARENDSKERK 21 aank Aden ASM I DISKE 21 315 mijl NNW. KaaR Finis- erre ALM KERK 21 105 m ZWfZ Ouessant ME LAND 21 250 m WZW Las Palmas AAGTEDYK 21 te Davessalaaiu ACILA 22 te Adelaide verw AMSTELDIEP 21 750 m XXW Wakeeiland ALHENA 20 34 111 NO Abrolhos ALMDYK 20 70 m NNW Dakar AMSTELKROON 21 1210 111 WiX Sun Fran cisco Vancouver- Yokohama AN DYK 20 300 m Z Halifax Galveeton-Le Havre ABIDA 21 verw Kielerkanaal ALPHACCA 21 fiO m NO Kp Guardafui AMSTELMOLEN 21 870 m ZW Sabang ANNENICERK 21 Barcelona 11 Antwerpen BATJAN 21 SCO 111 OfZ Shanghai. BENG KALIS 21 48S m O Ceylon BREDA 21 dwars Vlissingen n Bcomen BALONG 20 v Le Havre 11 Lissabon BEN IN KUST pass 21 Ouessnnt n Freetown BANTAM 21 Singapore nr Labium BATU 2] aank Djibouti BLITAR 27 25 m W Guernsey BARENDRECHT (t) 21 HOI) m WNW Cape BONITA 21 20 m O Miami CALAMARES 20 v Cortez 11 Baltimore GAMITIA (tl 21 te Curasao CASTOR ill te Antwerpen CHARIS 20 v Cartagena n Kingston CALTEX THE HAGUE 20 165 n) ZZW Ras- h] Hadd COLYTTO 20 120 m XNTO Cape Hattcras CALTEX UTRECHT 21 Tern* Rastanuru CAMEROUNKUST 2! Freetown nr Monrovia CHIRON 27 500 m ZW Landsend CALTEX AMSTERDAM 21 20 m NW Pan telaria CALTEX MADRID 21 7 m NT Casnuets CALTEX NAPLES 21 Fredericia n Kopen hagen CALTEX ROTTERDAM 21 20 m '//W Kp Da Gat a DELFT 21 te Antwerpen DIOGENES 2J r Buena Ventura n Guaya quil DO REST AD 20 40 m ZW Kaapstad ESSO AMSTERDAM 21 35 »i NW Daedalus ESSO ROTTERDAM 2H t Bougie n Wil- helmsbaven ESSO NEDERLAND 21 Banlns nr Angusfa FORESTLAKE 2) 3 m ZW Little Quoin FORESTTOWN 21 70 m Wt-N* v Casablanea FRIESLAND 22 verw Napier FINA NEDERLAND 20 520 m NO t Saba FOREST HILL 21 te Trinidad GAASTERKERK 21 30 m ZO B'ighr GAASTERLAND 22 verw Amsterdam GIESSEN KERK 21 pass TOera n Genua HEELSUM 21 pass Texel Bremen ITTERSUM '21 te Taoksonvllle IVOORKUST 20 v Dakar n Le Havre JACOB VEROLME 21 te Cristobal JOSEPH FRERING 20 50 m N Kaap Verde JOHAN V OLOENBARNEVELT 21 10<" ONO Port Sudan KARACHI 21 pass Ouessant nr Le Havre KLOOSTERDYK 21 140 mijl ZZW Laudsend KARAKORUM 21 420 mijl Z Newfoundland KERKEDYK 20 800 ml O Cape Race KAAPHOORN 20 100 miil ZW Curacao KABYLIA 20 135 mijl ZZO Feni&ndonovon- ha KERM IA (T) 21 dw Kharg Eil N Turku K HAS I ELLA 2(1 pass Lissabon n Malta KYLIX 21 20 iMjl O Ras al Hadd KALYDON 21 te Curacao KAS!MBAR 20 te Kokonao KORENIA (T) 2d te Suez LISSEKERK 21 180 mijl NW Guardafui LOOSDRECHT 21 115 mijl O Mukalla LEEUWARDEN 21 te Panama kanaal LETO 20 175 mijl Z Tehuantepoc LYCAON pass 21 Minikoi 11 Peuang LA DON 20 200 mijl ZW Azoren MARDN 20 30 ml W Jamaica MAASHAVEN 21 20 mijl ZW Beachyhead MATARAM 21 te Bilbao MEERDRECHT 21 27 mijl OZO Gibraltar MOORDRECHT 21 70 mijl NO Bougie MYDRECHT 21'135 mijl NNW Muscat MIRFAK-N 20 140 ml NO Salvador MAASKERK 21 100 m O t N Mogadiscio MARNELLOYD 21 Miri nr Tgmani MEMMON 21 to Laguaira MISSISSIPPI LLOYD 21 te New Orleans MOLEN KERK 21 te Genua NAESS COMMANDER 21 120 mijl N Bah rein NAESS LION 21 180 mijl O Malta NIEUW AMSTERDAM 21 verw Cartagena NEDER ELBE 21 220 mljl NO Singapore NEDERWAAL 20 800 mijl OZO Fiji Eil&n den NAESS TIGER 21 24 mijl Z Berlenga NESTOR 21 35 nxljl NNO Schiermonnikoog NEDER EBRO 20 dwars Malta 11 Barcolo- NEDER WESER 20 v Philadelphia n Hous ton NOORDAM 21 440 m W Scillys ORANJEFONTEIN 21 400 m ZO Monrovia OSSENDRECHT 20 330 mi.il W Faval ORANJENASSAU 22 verw Plymouth OSIRIS 21 te Cap Haitien OM MEN KERK 20 150 m O St. Helena PHI LINE 21 v Mena al Ahmadi 11 Rotter dam POLYDORUS 20 v Aden n Suez POSEIDON 21 te Guanta PRINS CASIMIR 20 te Le Havre PRINS WILLEM 3 21 v Gandia n Rotter dam PEPERKUST 236 mijl NW Freetown PRINS WILLEN VAN ORANJE 21 700 mijl ONO vn Cape Race PENDRECHT 21 50 miil ZZW Ushant PHI LI DORA 21 25 mijl Z Masira ROSS.UM 20 100 ml W van Bermuda RYNKERK 20 70 mi NNO Las Palmas ROTTERDAM 21 930 mijl WZW Land send RYNOAM 21 pass Landsend Southampton RANDFONTEIN 21 te Antwerpen SCHELPWUK 21 dw St. Vincent nr Pt Said SCHERPENDRECHT 21 verw Livorno SCHIEDYK 21 540 m NNO Azoren SIB I GO 23 verw Newcastle STAD ARNHEM 21 15 m O Gibraltar STAD HAARLEM 21 52 m NW Bougie STAD LEIDEN 21 50 m WZW Kp Da Gata STATUE OF LIBERTY 21 2«0 m ZO Sue/. STRAAT L0MB0YC 21 400 m O Amsterdam ell STEVEN 21 70 m ZW lie de Yeu SCHOUTEN 21 090 111 ZZW Mauritius STAD DORDRECHT 21 190 m NNO Kp Vllla- SOLON 20 320 m NO Georgetown STAD ROTTERDAM 21 24 m ZZO Berlengfl eil SCHIELLOYD 21 pass Minicoy nr Aden SLOTERDYK 21 te Baltimore STAD BREDA p 19 Kp De Goede Hoop nr Bei- STA O DELFT 20 rede Vitorla STRAAT MAGELHAEN 19 vn Kaapstad nr Vitoria STRAAT RIO 21 te Port Swcttenham TEXEL 21 re Aden THUREDRECHT 20 vn Norfolk nr Venetle TJIKAMPEK 21 590 m WZW Colombo TOGOKUST 21 vevw Monrovia TALISSE 21 600 m ZO Newfoundland TRITON 20 450 m ZW Azoren TJILUWAH 21 120 m XtW Hollandia TWEELINGEN 21 105 m O Pmita Delgad UTRECHT 20 dw Pulu Perak nr Colombo VAN LINSCHOTEN 2: 175 m W Benguela VAN RIEBEECK 21 vn Kuwait nr Basvah VI AN A 21 90 m ZW Kreta VIVIPARA 21 80 111 NNW Perim VOCO 21 60 111 X Alexapdrie VAN SPILBERGEN 21 120 m NO Formosa VASUM 21 85 ni WXW Malta VLIELAND 20 310 m NO Sombrero VI DEN A 20 vn Curacao nr Rotterdam VAN NECK 21 1380 m WtN Suva WITMARSUM 20 te Antwerpen WONOSOBO 21 re Le Havre WONOSARI 21 12 m ZtW Beachyhead WAINGAPOE 22 verw te Muscat ZAFRA 21 80 m O Malta ZAAN KERK 20 vn Suez nr Djibouti ZONNEKERK 20 vn Singapore nr Pfc Swetten- ham ZARIA 2a pass Finisterre nr Thameshaven ZAANLAND 21 120 m W Lissabon ZWIJNDRECHT 21 200 m WZW Casablanca KUSTVAART AD INE 24 te Antwerpen verw AMAZONE 22 te Felixstowe ARGO 21 te Huil ALBATROS 21 Thames Londen AERDENHOUT 21 80 m N Kaap Yillano ADRIAANTJE ELISABETH 21 10 m NO Texel AMAZONE 21 dw Texel n Felixstowe ANNA HENNY 21 Beachyhead n Amster dam ARIZONA 21 10 m ZO Elba AR DE AS 21 Texel n Amsterdam ARGONAUT 21 20 m NW Palermo ARNOUDSPOLDER 21 35 m ZW Casquets BERKHOUT 21 Goeree VS n Botterdam BARBARA 21 ten anker Lowestoft BETTY JEAN 21 Noordhinöer VS Botterdam BISCAY A 21 45 m N Landsend BONAFIDE 21 Farabay n IJsland BRANDARIS 21 dvr Norderney n Londen BATAVIER 3 21 40 m NO Casquets CADANS 21 2 nr W Texel CATHARINA 21 50 m WZW Beachyhead COLETTE 21 40 w N Terschelling CORRIE BROERE 22 te Donges CHEETAH 21 1000 m op Kio de la Plata DELFBORG 21 Texel n Delfzijl DELTA 21 3 m Z IJmuiden ELSENBURGH 21 10 m W Burlings FOKKE DE JONG SR 21 20 m ZW Tfavbo ron FREAN 21 Dun gene js n Westonpoint BLOKZIJL 21 dw Wight n Dublin FOREL 21 rede Graveaend FIDUCIA 21 7 m N Cape .Tarmouth FRANS VAN SEUMEREN p 21 Vlieland n Strahlsund GEMMA 20 vertr Montevldeo-Vitorla GEZIENA HENDERIKA 21 120 m W Kaap bon GEERT 21 5 m Z Hoek unwncon 21 Kp Dagata n Avonmouth !19^ R5..9- ^1 -'5 m N Noordhinder HAG NO 21 250 m ZZO Valparaiso HOOGLAND 21 10 m O Humber RSP.SYA'mT., v«lmN21 7 SeviUa n Imperia HOUTMAN 21. dw Ostende Rotterdam IDA PIETER 20 40 m X Smal!» IRENE S 21 Terschelling Bank Vg Port Talbot INKE 21 Gibraltar n Algiers JUVALTA 21 80 m O Humber JOHANCA 2l Terse Zee n Oslo KEMPHAAN 21 20 raZ Barcelona LABOTA8 21 GO m O Algiers 1"m"r pTT.n 21 n Amsterdam LIBERTY 21 20 m ZW Caen LIBRA R 21 50 m ZW Dungcness LIEN 21 Corton VS n Dundee LEEMANS 22 te Londen dw SUrtpolnt Rotterdam MARIAN MARIA 20 500 m WNW Fei-nado Noronha D Pi*r),na Montevideo MEGREZ N 21 200 m ZZW Gtancanavies J!llD.(l0,!,N®,NGEL 20 30 Ksap Major M E RAK N 20 210 m NW Kaap Vei de MYNIAS 21 Finiaterre Leitli MALTA 21 2 m O Start point. MARCELLA 21 140 01 NO Villano MEIDOORN 21 dw Koyai Sovereign n Har- MERES N 21 60 m W Öuessant MUPHRID N 21 Holyhead n Pt Ta bot Ml DAS 21 30 m NO Ouessant MYRA 21 80 m N Burlings 21 rie tle Vierge Botterdam MYFEM 21 te GeMe N EELT JE BROERE 23 te Laraclie verw N USA KAN 2120 m ONO Villano ORANJEBORG 21 dw Terschelling li Ham burg PHECDA 20 50 m O Vitorla PHIDIAS 21 Ouessant n Rotterdam PROGRESS 21 90 ni ZW Lindesnes* REI ABLE 21 25 m ZW Üathaiinapauit SKAGERRAK 21 15 m N Ymulden SPOLESTO 21 rede Par STELLAPRIMA 21 120 m ONO Algiers STYPE 21 40 m N Burlings SABA 20 40 ni W Dageroit SCHELDEBORG 21 22 m ZW Utklippan SCHELDESTROOM 21 te Londen SOEMBA 21 15 ni ZO CTomer I!.TAN. a?3« /iw H"stings n Kopenhagen TUBAL 21 Scillr eil n Liverpool TITAN 20 dw Cherbourg Denemarken TRIGON 20 m O Moen TILLY 21 dw Ameland n Dolfzyl TINY 21 90 m ZW Hanstholm TUKO 21 dw eil Juist n Harlingen VRIJBURGH 21 ten anker Kenitrx WADDENZEE 20 120 m ZW Ouessant WEST ER DOK 20 Terneuzen n Rotterdam WE8TR0PA 20 40 m ZO Kp St Vincent WICKENBURGH 21 30 m N Kaap Roca WILLIE BOEHMER 22 te Dover ZEEVAART 21 30 m O Blyfh ZOSMA 20 440 m NNO Saba Afvaart: RHENUB 8 Kist; LINUS I De LOBITU gepasseerd 21 april 1961: Bruin: LOWE KunPOTGIETER De Wit; HARMONIE GaratenLIGI Tichelaar: VUL- CAAN 3 IluysmnnPALATIA Bonnes; ZE- PHIR De Lange; RHENUS 19 Bich! VUL-; CAAN 10 Leasen; HARRY Tulleman; WIL- JO Willemsen; SHV 73 v.d. Rijken; HER MANN HOPKEN Kunn; GELRIA Michiel- sen; ALVRACHT 4 Schoof; ESSO HAMBURG Labe; NASSHDRN Vlnokiow; BITUMA I Hardam: JOH ANN Behert: TriEODORUS De Jong; CORNELIA Hazewindes; ZWERVER Wijgerden; CLliA Bruinsrua.; CANDIA file- veld; KWIEK Krap; ELLY Doorst; ARGO Pols; MAANI Reunings; AMPAUMAR Van Drlel: BRILLANT Veltz: M. STINNESS 14 DuinUr; DB GE1ER Muller; ALVRACHT 12 Vermeulen DAMCO 46 Egmont; PASCAL Aerrs; ELVIRE v. Denderen; CAIA Kreuze: VULCAAN 107 *.d. Helm; ESSO AUGSBUR- GER Schmitt; JOHANNA Driessen; ELISE Sack; KRUPP 10 Fikus; ALVRACHT 7 v.d. Adel; KARAKAL Deutsch; FALCO Bok; EXPRESS 44 Hiffler; ELISABETH Steg maun; EDELWEISS 31 Brugmann; NEDER LAND v. Dijk; FIRMINE 2 Kessel; NOLDI- NA t. Emmerloot; MARIANA Krans; ZU RICH Gotz; SPES Wagcer; LEJO Pik, alle Rotterdam. GEMAJO Vegter Amersfoort; SPES Oos ten Voorburg; ANTON HUGO Pikkait Ven lo; HOOP DOET LEVEN Lagerberg Hoorn'. SOLI DEO GLORIA Jansen Wieden; TWEE GEBROEDERS Verboom Deventer; HOOP OP ZEGEN Berends Kampen; CITO Be rends Kampen; DANKBAARHEID Bouwman DoetincheuiRIJ AN De Bie Maarsen: AL- RIK Cazemicr Arnhem; VERANDERING Smit Zwolle; ALPJA Kolkman Arnhem; JO HAN N Meidèrlch G eert ruidenh erg; JOMA Driessen Uithoorn; RIVAL Witjes Almelo: COSMOPOLIET Fernhout A'dam; ERFT Kruidhof Muiden; VIER GEBROEDERS De Joode Steenwijk; RELA De Jonge Leeuwar den; ENERGIE 8 Kiers Arnhem: SCHWAO Berkenpas Wolvega; VOORWAARTS 2 Wieg- gers A'dam: WIM v.d. Sluis Nijmegen: JU- TERNA Sempel A'dam; WILH. GESTMANN I-ohr A'dam; PIET HEIN Koster Deventer KONINGSBERG Kolowski Druten; RIKA We geman Zwolle; GORETTI Theuns Dordrecht:. AVONTUUR Hoekstra Dedemsvaai tIJS- SELMEER Schreuders Ter Apel; SPES 2 Ke telaar Stadskanaal; REGEOR Wieggera De- venler; HE AN v. Bommel Kampen; JOD1 Stoter Deventer; GEAN Patjes Montfoort; MA Dl Huisman Lochmn: WILHELMINA Ste- becker Groningen; SPES StenecUer Gronin gen; THEA CorporAal Tholen: LOTELINDEN Vredenborg A'dam; GOVERT FLINK Koek A'dam. Opvaart: MADELEINE Neijnhof.'AM BULANT v Koot; PROGRESIER Kriek; IRMGARD Port; WUPPER Neumann; WIL- LY Barvenveld; MORGENSTOND I Bak ker; RODORT 3 v. WeijenRODORT 2 v. Steen; B.M. 50 16 Zerafin; B.M. 5002 Fran- •i/.ek; ANNIE boliner; ClTERNA 18 Baav; ESSO MAINZ Bielev: DAMCO 2fll LeUteslu- ger; WIECHERTJE Tulp; TRAVIA Klomp; VULCAAN 161 Ge» st ha gen; VULCAAN 162 Lohr; NELCOR de Groot: ALY Touwen; ANKOR Va lp, VERTROUWEN Figge; TRIO Hut; ELLY Hut; LOUIS Hofman: JALI Seine; MOGUNTIA Pols; GREIr ENSEE DJiessenARM AND Thomassen; TALING de Waardt; ZAGRIBA I v. Dijk; CARSELA Weishaupht: POOLSTER 4 Borms; JQANTO Derksen; QUO VADIS Brouwer; CONSTANT r. Habcn: ROELANDA Kleine; SOLI DEO GLORIA 4 Migffclbrink; GRE v Yren; LUC- TOR niksten; ATALANTA Speksnijder; DAMCO 212 Brink; ESSO WIESBADEN Georg SteffanBITUMA 3 Doom; DE HOOP Horman; RISICO De Jonge; AD MA van Strien; JOHANNA Sanders: VIOS Deur waarder- CATHARINA Schot; ROEKWIJK Verloop; HUGO Herder. DAMCO 246 Hurler; ALBERT JANUS Preusslg; RHE NUS 34 Bannmirdt; NASSAUKADE de Gelder: PRESSBURG Pie'res; WILHELM Gehrmann; STERRENBERG I'vhIuur; SPES VERA Verhagen; SAN ANTONIO Hammer: SIONA Urmetzer; HANS ANTONIE Apel doorn; DIEU DONNE Klutvriuar; FIAT Vroome: RIKA Korporaal: MARIA gen; PETER Hoferecht; EB EN HAëZER Lelninga; NOVA v. Leiden; EJA PAUMA Hofman; APPOLQNIA Launglus; TESSlN Riebold; BERNGARD MULLER Teiwcs; MAJA Annink; WILJAN de Hoog; HILGUS 3 V. d. Heii'lent MISTRAL Jansen; MAR- GRIET de Koster; CORRIE Brake!: BETA Wieland; MERCURIUS Corbeau; FRAROv. Houteghem; M ALLERMO Schot; TJOBA Oomens; UOO MANFRED Zihn; NELLY Stenhnis; HOLASTIAN Lentjes; A 3 Kerm- bev: MAURICE MARCH AL Biien; NESKA- DUW 7Ca tersels; NESKADUW 8 Catersels: VULCAAN 28 Melier; VULCAAN 54 v Diik; VULCAAN 10» Pors: ANTARES Pipies: RHEINSTAHL 36 Wischer; HARPEN 81 Knpevs; R. K ARCH ER 28 Gleich: LUDW1G Büstein; MARS Werlf; FRETERNITE 2 Giet el; DAMCO 126 Minnaard; VULCAAN 103 v. rl. Pluvm: PUCCINI XT^Hor; PARSI- FAL den Breeyen: BHEINGOLD Kamerik; S.H.V. 2 Milling; BALZAC Sc-how; DUMAS Forelle; TONKIN SleraRIJNDUW 9Ebert: RIJNDUW 11 Bbert; RIJNDUW 12 Eberi RIJNDUW 10 Ebert; GERMAINE Roelofs; FLORA Woltheus; DAMCO 106 Werkhovfn; DAMCO 140 Durlnk; DAMCO 104 Groen; NESKADUW 5 Cafetsels; NESKADUW 6 Ca- tersels: MOLDAVIA v, Gurp; DAMCO 165 r ESS0 3 RAPIDE Buil; yyfJF.S i2 H.rmflnd: HOESCH 9 Eilk.: STROMEIJER 7 Leurt aINGE Sttaoken- RAL ■G"LDE'Ï-L"—--^ ^i'debeestMINE- W.T.A.G. 144 Keschage; MANNESMANN 14 Kappmger; GERHARD Gradussen; RHEIN- STAHL 27 Fleicher; RHEINSTAHL 37 Kre- mer; RHEINSTAHL 42 Kolder; WITICHIS Kooyman; MARTINI Hekhuis; GISCHELde Jong; STROOMVAART Karcliis; ATLAS Goyvaeits; BOURGUIGNON Reiff; CRE- CENOO Villena; DAMCO 5 Opperman; Dl- NA Kautinann; REIGGA Bot; HARWIL Boontjes; HEEOR 3 Witjes; HERMAN Wegh; HUGIN Stouthardt; LAMBERT v. U'oercom; LEONARD v. Lent; LIMBUR6IA KaUen; LIS 2 Spaan; NORMAND Baaia; NIJLPAARD Ebcrt,; OLIVIER V. NQORT Catersels; OVERSTOLZ Mannesmann; PO SEIDON Kluge; RHEINSTAHL I Plat*; ST MARIA Suykerbuyck; TILLY Rheinen; VER- TROUWEN Kallenkoot; HEIMWARIS Gir- golitz; LIES Kamse, alle Duitsland. HANSWD13RT, Gepasseerd, 21 april 1961: PURFINA 27 Deen; SALF 10 Kops; EUGENE Boeiers VERA CRUZ de Wach ter AUGUST Lam; DELTA Pieters; JO- HANNA Heeren HOOP OP WELVAART Stavast PURFINA 29 Kap; JOMA Ruiten berg; FULTON De Ridder RUPELZOON 2 van Berchem VEENWOUDEn Koekkoek; MARTINE Greiff; ANNELIES Tilman; SANTA VIRGO Menu; PATRICK Kiev BUTANIA I v. d. Weide MERCURE de Seek; FIAT v. d. Starre; BERTHA Broec- kaeit MAPI v. d. Jagt; SPES Bode; RO MANIA de Hnan; ZWARTE WATER Hart- mans; BRUGGE Clapdorp; RALLUS Hoo- gendoorn; MUBO Muller; ROERSTROOM Rink AMSTEL 4 Sijs; JOHANNES Kruid hof; RIVAL van Kaam; GERARD KRE- MEB Seeldraayers; CONTINU Kets; LIZA Peters CAROLINA Panman; CARNEGIE Moutliaan; FLUVIALE 43 Schott; ROSALIE Bike; JUDITH do Boer HARINGVLIET Keijzer; MANDEL Verhage; G 43 Leeu- wenstein; ERA de Decker MARLIJNE M Meyer; GERDI WILLY Meyer; SAGITAIR- TE Ebling; ELISA Maes; confjance Mnes HENRI Oom; PIZLA. Margna, Kicf- ter; DBEOCIC van ïeeffolen WILLEM Meyer EMC A X 1 Deurlo LEONARD de Decker ADRIANA Kole ADRIANUS Warns; SEOLTO Huibers; Ml LEND Tab- bers; NIVAL Dijkema; EXPRESS 47 v. d Vlies WILLEM ADRI Jiskoot; MOULIN CunnstLt; VITA von Pelt; SAU- TERNES Loilz; IZAR Tsoh»P6: ARFREO MoJegraaf VERA Heulle alle België, ..15*>MÖWEERT' gep- 21 3-DLll 1961. MARIA Broeckaert; HOOP Ilmtenbei-ff ONDERNEMING do Waal; ROMA Ruhon- berg; WIlLEM ADRI Versluis; BUBENS R,° Ruitenberg; RIVAL Koine:; Ruvan Loon; ALBATROS de Waal; fkVrnwA -r» i rranr^LOON Verhoeven; 510,ed"s'rittI1« Kevkdriel; VRIE- ZEVEEN Verkalk Hoogezand; MIRO v. d. Weyer Veghel; PURFINA 33 Boer; PURFI- Weyt' beide Hoogezand; PROSER PINA van Reenen Vlaardingon; GERRIE •oender Putterslioek; HENSIE Kuiipers Roode Haan; MADY Vermeulen TJrlt; MA- uy v, d. Adel Heerenwaarden; ROSA Dorst Werkendam; DASS Klomp; ADOUT Volkei" D,EDY Smit Leerdam; RES NOVA van Laar Roosendaal- KATY Peeteix Rozenburg; VIOS v. d. Heuvel Wa penveld; PATY Vermeer Middenmeet-; COR- BleRES Buitendl.il; Hansweert; CORNELIA d. Broek Bniinisse; D9 Bioeken Koit- gene; CHAVIGNOL Murfing Stein; LLOYD 9 Bender; SPES Smit beide Dordt; PUR- FINA 30 Mnarschalkerwitard; VIJF GE BROEDERS van Rijk; HENDRIKA Olden burg alio Amsterdam: SPES Smit- ARJA- MA Kerkhof; MOSELIA DuyzeifesCOTI A VerbvughtClTERNA 21 Temmerman; BOUILLON Verstrepen; MEN API A de Dik ken; GEA den Bree.ieu; DAMCO 89 Nou-» wen; BIETSCH HORN Rillingen; AMBROU SE PARE Febry; CORNELIA Schoenma kers; GEGERDI v. d. Molen; DANKBAAR HEID van Gent; ARTEMISIA Ullrich; RO DORT 6 Buismans; LEENTJE JOHANNA Struik; NEFRAM de Boer; ALMA Ganke- nia; KRUPP 28 Geler alle Rotterdam; SALF 3 v. d. Poel; EVEROINA Tahbera; KLASINA van Aasperen; EXPRESS 150 Schut zMARURI Mover; EDISON van Weelden; TROMP -Slngter; WALTRAUD Biedermann; MOGADOR v. d. Heuvel- LLOYD 15 Ballinger; SALUTé Pikaait' LLOYD 10 Kaufmann alle Duitsland; HAN. KUR1ER 30 Mattejat; GASCHURN Schurr beide Basel. CYCLOOP 20 v Suez nr Colombo FRIESLAND 20 150 mijl N Dakar nr Bot terdam HELP 20 v Suez nr Colombo SCHELDE 17 te Bahrein ZEELAND 20 900 mijl W Brest nr Montreal aWM;4»4!?,?-0-* 23'4 Ilai- .f?4olilWo.5ó58ls2^7' RAL I MusMINERAL 20 Rtv'ien- Ml- ViissiriBeii 2-2-4 fi 30 io m 00 1 v a an NERAL 3 Engels; BREMEN 4 MangMd; 24TRf 35. M-4 1Ó.M *.55. M S0,11 A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 11