Bombarderende Amerikaan neergeschoten van de vangst van infiltranten Hoge ambtenaar in Duitsland in arrest I Gf DE Mföi; Schadevergoeding voor slachtoffers misdaden Beul van de Baliemvallei gearresteerd Crisis in looncommissie Stichting v. d. Arbeid Vakcentrales zeer ontstemd FOTO X NIEUWS Britse minister overweegt: De Bilt: Bewolkt Brand gesticht om diefstal te verdoezelen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Donderdag 20 april 1961 Invasiestrij dkrachten hebben succes i i Verontwaardigd Groeiende oppositie in Nieuw-Guinearaad Lijfstraffen VERDACHT VAN ACCEPTEREN VAN STEEKPENNINGEN Ir. Visser bij McNamara KRACHTIGE STEUN AAN NAVO, MAAR GEEN ATOOMBOM Kolendamp doodt bejaarde man Eenheid van spelling in 1962 verplicht VERWARRING AMERIKA BEZORGD Dodelijke val van trap Zonder moeite Weer ontsnapt Opluchting Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Lew* nummer» 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwart*ri' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T eest per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4835 POLITIEK TUMULT OM REM OP VIJFDAAGSE Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Het besluit van de regering tot afremming van de werktijdverkorting dreigt op zeer korte termijn uit te groeien lot een omvangrijk, poli tiek confliet. De nieuwe algemene richtlijn aan het College van rijksbemiddelaars en de voorge nomen schorsing van raadsbeslui ten der drie grote steden, hebben grote verbazing en verontwaardi ging gewekt. Dit bleek gisteren hieruit. IDe looncommissie van de Stichting van den Arbeid heeft gisteren ver gaderd, waarbij de vraag ter spra ke is gekomen of zij onder deze omstandigheden haar werk kan voortzetten. Om hierover tot een beslissing te komen zal de Stich ting vrijdag opnieuw bijeenkomen. Zou zij besluiten heen te gaan, dan wordt de positie van dit kabinet onhoudbaar. O Het socialistische Tweede-Kamer- lid de heer J. Blom zal, tevens na mens zijn fractiegenoot I. Baart, de ministers Van Rooy (sociale za ken) en Toxopeus (binnenlandse zaken) interpelleren over de ar beidstijdverkorting. De Tweede Kamer zal vandaag beslissen wan neer deze interpellatie zal worden gehouden. De drie vakcentrales, het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. hebben zich hoogst ontstemd getoond over de nieuwe richtlijn aan het col lege. Dit overheidsbeleid schept een hoge mate van onzekerheid en werkt discriminerend voor liet be drijfsleven. Uit hun mededelingen blijkt dat zij zich ernstig hebben beraden over de vraag of het onder deze omstandigheden nog zin heeft dat de Stichting van den Ar beid als adviesorgaan onder zulk beleid doorwerkt. A. De samenwerkende centrales van overheidspersoneel hebben, als ge volg van de aangekondigde schor sing der raadsbesluiten van Am sterdam, Rotterdam en Den Haag, aan minister mr. E. H. Toxopeus een telegram gestuurd, dat luidt: „Samenwerkende eentrales van overheidspersoneel zijn ernstig ver ontrust over de te verwachten ge volgen van de voorgenomen schor sing van besluiten lagere organen inzake vijfdaagse werkweek". De interpellatie-aanvraag van de heer Blom kwam, toen de vergadering van de looncommissie van de Stichting van den Arbeid was geëindigd. Ook dit is een aanwijzing dat in de boezem van de Stichting oprechte verontwaardiging heerst over het beleid van de regering. De nieuwe richtlijn aan het College van rijksbemiddelaars is voorbereid, zonder de Stichting erin te kennen. Pas op het laatste ogenblik, namelijk maandagavond, kwam het tot een ge sprek tussen de regering en de Stichting: al vijf dagen tevoren had een van de rijksbemiddelaars het bouwbedrijf laten weten dat een dergelijke richtlijn op komst was. Het verbod de werktijd tot minder dan 46,5 uur te verkorten, treft overigens niet alleen de bouwerij, maar alle bedrijfstakken met een lopende c.a.o waarin de werktijdverkorting wel is voorzien, maar nog niet uitgevoerd. Het College van rijksbemiddelaars is evenmin erg gelukkig met deze gang van zaken. Dat het College vorige week de komende nieuwe richtlijn al bekend maakte, zou uit deze ontstemming zijn voortgekomen een ondoordringbaar stuk schadelijk worden gemaakt, oerwoud in de buurt van de Met deze fotografische wereld- Geelvinkbaai hebben deze vier primeur brengt ons blad een ex- haveloze Indonesische infiltranten clusief beeld uit Nieuw-Guinea, zich na hardnekkig verzet overge- waar nog steeds kleine infiltratie geven aan de inlandse politie van pogingen worden ondernomen. Nieuw Guinea. Het was een goede vangst: Hen- De vangst van luitenant Benkie kie Antalibaba, de Indonesische en zijn kompanen was het einde Nabiré was deels getuige van de luitenant (met baard) en drie van een avontuurlijke jacht, waar- jacht. Een van de infiltranten der vindingrijk toonde: nadat zij een cordon om het groepje had ge legd, werden de infiltranten voor zichtig beslopen de politieman nen hadden hun kleren uitgedaan om zich gemakkelijker te kunnen bewegen en ingerekend. De bevolking van het dorpje andere infiltranten konden on- bij de inlandse politie zich bijzon- raakte gewond (uiterst links). Zie verder pag. 5 HOLLANDIA (AP) De afge- vaardigde voor Biak in de Nieuw- Guinearaad, Wonsiwor, heeft ver klaard diep teleurgesteld te zijn over de „bittere atmosfeer die onder de autochtone leden van de raad heerst". Hij waarschuwde zelfs Nicolaas Jouwe om voortaan met meer zelfbeheersing op te treden. De heer Wonsiwor was weinig ingeno men met het debat van maandag over de benoeming van de griffier, mr. J. W. Trouw. „We voelden ons als schooljon gens die luisterden hoe de meestérs het allemaal hadden geregeld. Laat men ons toch de tijd geven onze eigen mening te vormen en ons niet blootstellen aan propaganda en dwang als het op stem men aankomt". Van onze correspondent LONDEN „Groot-Britannië be leeft een golf van misdaden die zonder weerga is". Deze ernstige woorden werden gisteren in Lon den gesproken door R. A. Butler, de minister van binnenlandse zaken. Hij hoopte dat de rechtbanken in het vervolg nog strengere straffen zul len uitdelen dan thans het geval is. Minister Butler, die sprak op een congres van de vrouwenafdeling van dat hij denkt over middelen om slacht- de Britse Conservatieve partij, onthulde offers van misdaden schadeloos te stel len. Binnenkort zal hij daar nadere bijzonderheden over bekend maken. Voordat de minister aan het woord kwam. hadden verscheidene vrouwe lijke afgevaardigden in dikwijls felle bewoordingen aangedrongen op het weer invoeren van lijfstraffen voor be- Van onze correspondent WASHINGTON. De Nederlandse minister van defensie, ir. S. H. Visser, heeft gisteren besprekingen gevoerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot McNamara. Aangenomen wordt, dat het belangrijk ste onderwerp van de onderhandelingen de versterking van de Navo met con ventionele wapens is geweest. De Verenigde Staten stellen zich op het standpunt, dat het Amerikaanse leger krachtig en mobiel moet zijn om een gestage erosie van de vrije wereld door kleine oorlogen te voorkomen. Zij menen dat te kunnen bereiken door die landen militaire hulp te verlenen-die in de eerste plaats op eigen krachten bou wen. De Verenigde Staten menen anderzijds dat het verkeerd zou zijn de nucleaire bewapening in de Navo te versnipperen. Zij voelen er daarom weinig voor andere leden van de organisatie atoomwapens te geven. De besprekingen tussen de beide mi nisters zijn vriendschappelijk verlopen. Minister Visser werd vergezeld door vice-admiraal Pröpper. De minister zal 28 april naar Nederland terugkeren. Daarvóór zal hij nog enkele militaire installaties bezichtigen. paalde soorten misaadigers. De minis ter voelde daar weinig voor. vooral niet omdat deze straffen pas betrekkelijk lang na het vergrijp kunnen worden voltrokken. Van onze correspondent UTRECHT. De 74-jarige W. F. Odijk is gisteren dood aangetroffen in zijn huis te Utrecht. De man is door kolendampvergiftiging om het leven ge komen. Zijn zuster, de 69-jarige me juffrouw A. M. Odijk. is bewusteloos in een ziekenhuis opgenomen. De man en de vrouw werden gevonden zittend in een stoel. De kachelpijp in het vertrek was verstopt. De 21-jarige L. Winter uit Tilburg is gistermorgen in zijn woonplaats bij het oversteken onder een auto gelopen en verongelukt. BONN, (DPA) Dr. Otto Stal- mann (59), hoofd van de afdeling buitenlandse handel van het West- duitse ministerie van landbouw, is gearresteerd. Hij wordt er van ver dacht steekpenningen te hebben aangenomen. De arrestatie is ge schied nadat bij officiële Nederland se zijde twijfel was gerezen om trent de integriteit van deze hoge ambtenaar. Den Haag deelde dit mee aan officiële instanties in de West- duitse hoofdstad. Dr. Stalmann heeft met landen als Nederland, Denemarken en Polen con tracten afgesloten, die in de miljoenen marken liepen. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen als tegenprestatie voor het verlenen van hogere invoer contingenten van landbouwprodukten dan in de handelsovereenkomsten wa ren neergelegd. Het geld voor hem zou gedeponeerd zijn op banken in Zwit serland en de Verenigde Staten. Hel onderzoek in de zaak-Stalmann is zo ver gevorderd, dat de Bonner officier van justitie moigen naar ons land zal reizen. Van Nederlandse zijde is reeds meegedeeld, dat hierbij de gebruike lijke medewerking via de normale justitiële en politiële kanalen zal wor den gegeven. GROTE VERRASSING Stalmann, die zich niet in een ge vangenis maar in het ziekenhuis te Bochum bevindt waar hij wordt ver pleegd wegens een hartkwaal, leefde naar verhouding op zeer bescheiden voet: hij had zelfs geen auto. Te Bonn en Kopenhagen heeft zijn arrestatie grote verrassing gewekt. In de West- duitse hoofdstad gewaagde men van „een politieke intrige" tegen de hoge ambtenaar, omdat deze het niet met de landbouwpolitiek van de commissie van de Europese Economische Gemeen schap te Brussel eens zou zijn. Men suggereerde zelfs, dat van Nederlandse zijde te Brussel op Stalmann „wraak" was genomen. Maar te Brussel heeft men zich met verontwaardiging van deze Duitse verdachtmaking gedistan tieerd. Vooral te Kopenhagen is men ge schrokken van de arrestatie van Stal mann. Het vooraanstaande Deens blad Berlingske Tidende zette boven het be richt van de arrestatie de bijzondere kop: „Goede vriend gearresteerd". Een hoge Deense regeringsfunctionaris schreef in het blad, dat het aan Stal mann te danken is dat Denemarken ^voor de periode tot 1966 zo'n goed han- delsaccoord met West-Duitsland heeft kunnen krijgen. Deze hoge ambtenaar alsmede vertegenwoordigers van Deen se exportorganisaties en van grote par ticuliere .bedrijven noemden Stalmann „een correcte, hulpvaardige en voor zichtige man", van wie men niet gelooft, dat hij ooit steekpenningen heeft aan genomen. GEHEIME REKENING Zelfs deelde het Deense ministerie van buitenlandse zaken mee, dat na een eerste onderzoek is gebleken dat „met grote zekerheid" is komen vast te staan, dat Stalmann van Deense zijde nooit steekpenningen heeft aange nomen. Reeds in 1953 heeft een koopman in Hamburg, Henssler, Stalmann ervan beschuldigd, geld te hebben aangeno men van andere kooplieden. Voor dit soort transacties zou hij toen een ge heime rekening bij een bank in New York hebben gehad. Stalmann klaagde Henssler aan wegens laster; de zaak werd echter in der minne geschikt. Toen Henssler echter later zijn be schuldigingen in een brief aan de voor zitter van de Bondsdag te Bonn her haalde, kwam het in 1960 tot een strafproces. Henssler werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar het vonnis heeft nog altijd geen rechts kracht, daar Henssler om revisie heeft verzocht. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Tegen september 1962 zal ons land eenheid van spelling hebben. Minister Cals heeft gisteren in de Eerste Kamer aangekondigd, nog dit jaar met maatregelen te komen om eenvormig heid te verkrijgen in de schrijfwijze zo dat daarmee alle onzekerheid over voor keurspelling, bastaardwoorden en tussen- leters uit de wereld wordt geholpen en alle andere oneffenheden worden glad ge streken. Er zal op den duur één spelling moeten komen, die behoorlijk kan worden onder wezen. Voor de voorkeurspelling en de bastaardwoorden kan dit vrij gemakke lijk gebeuren bij koninklijk besluit, maar voor de tussenletters en de overige maatregelen zou wetswijziging nodig zijn. Om het onderwijs in staat te stel len zich daarop voor te bereiden zal de eenheidsspelling tegen 1 september 1962 verplicht worden gesteld. Het K.N.M.I. in De Bilt bericht te gisteravond om 23.15 uur: Over het alge meen veel bewol king en plaatselijk wat regen. Matige tuidelijke wind. Iets zachter dan gisteren. MIESJE: Ze had den mij moeten op stellen tegen Mexi-, co. 21 april: zon op 5.32, zon onder 19.47; maan op 10.01, maan onder 1.09. Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. De invasie strijdkrachten hebben, volgens hun eigen berichten althans, de eerste faze van hun optreden met succes bekroond. Zij hebben op tal van plaatsen vaste voet gekregen op Cubaanse bodem en zijn erin geslaagd zich te ver enigen met guerrillatroepen in het binnenland die al maanden lang het regiem van Castro be strijden. Deze berichten maken melding van voortdurende tegenaanvallen van Cas tro's troepen die gesteund worden door tanks en vliegtuigen die uit de Sow- jetunie en Tsjechoslowakije afkomstig zijn. Uit berichten die zijn opgevangen aan de Amerikaanse kust kan men opma ken dat er zich nog altijd een invasie- vloot op zee bevindt. De Cubaanse kustwacht maakte zich gistermiddag erg zenuwachtig over niet geïdentif ceerde schepen die door vliegtuigen werden begeleid. Bij een vuurgevecht moet een Cubaanse kanonneerboot in de grond geboord zijn. De radio van Fidel Castro heeft nog altijd geen berichten gegeven waaruit opgemaakt zou kunnen worden hoe de regering te Havanna de militaire situa tie beoordeelt. Wel is melding gemaakt van het neerschieten van vier vlieg tuigen die bombardementen uitvoerden. Daaronder zou zich een Amerikaans militair vliegtuig hebben bevonden, waarvan de piloot dood in het wrak van zijn toestel werd aangetroffen. Men vond, aldus Radio-Havanna, op hem een kaart van de verzekering waaruit bleek wie hij was. In Amerika is daarop onmiddellijk een onderzoek begonnen. Er heerste in Washington enige verwarring, want de man, die de Cubanen beweren te heb ben neergeschoten bleek inderdaad te bestaan. Daar president Kennedy nog geen 24 uur tevoren de verzekering had gegeven dat de Verenigde Staten zich van inmenging zouden onthouden, vreest men dat het vinden van een Amerikaan in het wrak van een Ame rikaans vliegtuig dat aan een bombar dement zou hebben deelgenomen, de Verenigde Staten in grote politieke moeilijkheden zou kunnen brengen. Het raadsel waar de invasiestrijd krachten eigenlijk vandaan komen is nog altijd niet opgelost. Wel wordt er nu een havenstad genoemd in Nicara gua. Het is Puerto Cabezas, waar nog maar kort geleden veertien grote Amerikaanse transportvliegtuigen mili taire voorraden hebben aangevoerd. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de duizenden Cubanen die aan de in vasie deelnemen, alle daar vandaan zijn vertrokken. Er moeten meer havens en ook vliegvelden zijn geweest die als uit gangspunt hebben gediend. De Amerikaanse regering maakt zich bezorgd over het lot van de meer dan duizend Amerikaanse onderdanen die zich nog altijd in Cuba moeten bevin den. Zij heeft Zwitserland, dat de Amerikaanse belangen behartigt, ver zocht te protesteren tegen de terecht stelling van ten minste twee Ameri kaanse burgers. Deze mensen zouden geen behoorlijk proces hebben gekregen. Zij waren beschuldigd van het smokke len van wapens. Eergisteravond zijn zü doodgeschoten. Tal van Amerikanen zouden gearresteerd zijn onder wie vele verslaggevers van kranten en pers bureaus. De demonstraties tegen „de Ameri kaanse interventie op Cuba" in de communistische landen zijn gisteren doorgegaan, maar op veel kleinere schaal dan de dag tevoren. Hoezeer zij georganiseerd zijn (en dus met spon tane reacties niet te maken hebben) bleek gisteren te Moskou waar een politie-officier bekend maakte dat er geen grote demonstraties werden ver wacht. Inderdaad gebeurde er weinig, maar duizend man troepen werden vlak bij de Amerikaanse ambassade gereed gehouden voor het geval er toch demonstraties gelast zouden worden. In Kaïro heeft het weinig gescheeld of de Amerikaanse ambassade was be stormd door een „woedende" menigte. De politie trad op het laatste ogenblik hardhandig op en joeg enige duizenden mensen uiteen. Ernstiger was wat er gebeurde in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Bij heftige betogingen ten gunste van Castro werden veertien mensen ge wond. Een jongen van veertien jaar werd door een pistoolschot gedood. Van onze correspondent VENLO. De rijkspolitie in het Noordbrabantse plaatsje Liessel heeft een zeventienjarige fabrieksarbeider aan gehouden die ervan wordt verdacht hon derd gulden van zijn zuster te hebben gestolen en om die diefstal te ver doezelen brand te hebben gesticht. De jongen heeft bekend. Aanvankelijk had hij het doen voor komen, alsof het geld was verdwenen bij het blussen van de brand. Bovendien had hij gezegd geen idee te hebben hoe de brand kon zijn ontstaan. Hij had ztch slapende gehouden, toen zijn broers thuis waren gekomen. De arrestant wordt ter beschikking van de officier van justitie gesteld. Van het geld is nog niets terecht. Is dat ding nog niet klaar? Advertentie Strijk en zie: glanzend strak vloeit de lak. Eén Flexaschilderfeest geeft jarenlang voldoening! Van onze correspondent GRONINGEN. De 72-jarige T. van Egmond te Groningen is gister nacht in zijn huis van de trap geval len en om het leven gekomen. Hij werd onder aan de trap gevon den door een medebewoner. Hij bleek zijn nek te hebben gebroken. VRIJETIJDSVERF - KWALITEITSVERF door H. J. van den Akker WAMENA (Nw.-Guinea). De beul van de Baliemvallei in Nederlands Nieuw-Guinea is gearresteerd. Ik zat net te praten met de contro leur mr. C. J. Schneider te Wamena, toen een loper buiten adem kwam mel den dat de beul, Colon Amoeli geheten, was gepakt. De koerier had zeven uur gelopen om het nieuws van de be stuurspost Koelima, aan de zuidoost zijde van de Baliemvallei, waar Amoeli thans zit opgesloten, naar Wamena te brengen. Amoeli was 's nachts om vier uur opgepakt in een dorpje tegen een berghelling, twee uur lopen in zwaar terrein van Koeiima verwijderd. Het dorpje was omsingeld door de inspec teur van politie Van Stigt, de bestuurs ambtenaar Veling, de kandidaat-be stuursambtenaar Roembiak en drie po- litie-agenten. Amoeli, verdacht van het plegen en/of aanzetten tot meer dan vijftig moorden, gaf zich zonder slag of stoot over. Om zes uur in de ochtend sloot het bamboehek van de primitieve ge vangenishut zich achter hem. De laatste negen maanden had Amoeli in de vallei grote moeilijkheden ver oorzaakt. Hij streefde naar het leider schap van zijn stam door terreur: het doden van vrouwen en kinderen. Op 1 oktober was hij na een gevecht voor het eerst door mr. Schneider ge arresteerd, maar kort daarna was hij 's nachts uit de gevangenishut in Wa mena gevlucht tijdens het bezoek van de gouverneur daar. De bewakers had den toen geen alarm durven slaan om dat zij de gouverneur niet in zijn slaap wilden wekken. Na zijn ontvluchting verzamelde Amoeli weer vijftig krijgers om zich heen om zijn terreur voort te zetten. Begin december viel een patrouille on der leiding van inspecteur Van Stigt het roversnest aan dat zij op een pla- teautje hadden ingericht, met borst weringen en loopgraven incluis. De pa trouille maakte vijf gevangenen, maar Amoeli ontsnapte. Het roversfort werd in brand gestoken wat later in Neder land, waar het nieuws kort na de af faire Gonsalves bekend werd, grote deining veroorzaakte. Amoeli, beroofd van zijn basis, ver dween voor enkele maanden uit de vallei. Kortgeleden ontving mr. Schnei der inlichtingen waaruit bleek dat Amoeli was opgedoken in de buurt van Koelima, waar hij bondgenootschappen had gesloten met hoofdmannen in het gebied tussen de Baliem- en Jalimoval- lei. Spoedig daarop kwamen er duide lijke tekenen van Amoeli's aanwezig heid: Toen mevrouw Roembiak vorige week in de keuken van de bestuurspost Koelima stond, trilde er naast haar in de deuropening plotseling een pijl in de grond. Korte tijd later werd er nog maals een pijl op de post afgeschoten. Maandagochtend gaf mr. Schneider inspecteur Van Stigt opdracht maar eens bij Koelima te gaan kijken. Nog dezelfde nacht werd Amoeli gepakt. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje onder de bevolking van de Baliemvallei. Meteen kreeg inspec teur Van Stigt uit dank enkele var- kens aangeboden. Ook voor de zending, die de Jalimovallei verkent om te kij ken of er een zendingspost kan wor den gevestigd, was de arrestatie een grote opluchting. Amoeli had welis waar tot dusverre tegen de zending mets ondernomen, maar de situatie was toch onplezierig, want hij opereerde in het enige goede toegangsgebied tot Jalimo. Amoeli zal vrijdag op transport wor den gesteld naar Wamena, waar hij zal worden berecht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1