Verwarring onder de troepen van Fidel Castro INVASIE MET GROOT MATERIEEL Straalj agers stortten in boomgaard veroverd 1 Ernstige waarschuwing tegen industrialisatiecomplex" RUSK: LAOS NOG STEEDS KRUITVAT Vandaag valt beslissing over korter werken in bouwbedrijf F? ■N'M&T it tJg&m Tragische afloop van verboden rit Niets geleerd en niets vergeten Smulpapen wilden op het droge uit vissen gaan K.L.M. NIET NAAR HAVANNA AVONDKLOK VOOR WEEKEND-DRINKER Radiozender TANKWAGEN HAALDE IN OP HELLING DRIE DODEN Bevolking Weer toestemming voor buitenlandse obligatie-emissies Portugal stuurt spoed-transport naar Angola De BiltOpklaringen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND }612QB|y.PELT lATANZAS- faVana •GUINES Colorv^-^^^^^S PLXÊE^S^g jCienfue- .T>^^ qos STA. Hanidad SP'WTUS - Pin,ar del Rio; :300km •CUBA CIEGO AM WH. BASIS IBUANTANAO :Monzqnillo Santiago de Cuba. MEXfCOj ZWARE STRIJD WOEDT OP CUBA^ms»! Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. Sinds gisterochtend vroeg woeden er op het gehele grondgebied van de republiek Cuba zware gevechten: Op vele punten zijn troepen van de Cubaanse revolutionaire raad aan land gegaan. De invasie was gisteravond het stadium van de vorming van bruggehoofden al voorbij, als men tenminste de berichten van de revolutionaire raad mag geloven. Deze berichten zijn de enige brön van nieuws. Alle directe ver- bindingen tussen Cuba en de rest van de wereld zijn verbroken. De regering van premier Fidel Castro beperkt zich tot het geven van uiterst summiere berichten, doorspekt met scheldpartijen aan het adres van de Amerikaanse regering. Zij stelt de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de invasie. Afgaande op de berichten van de revolutionaire strijdkrachten kan men zeggen dat op verscheidene plaatsen de aanvallers in volle opmars zijn naar doelen in het binnenland. Bij de strijdkrachten van Castro zou de grootste ver warring heersen en verscheidene steden zouden vrijwel zonder strijd in handen van de invasie strijdkrachten zijn gevallen. De eerste werkelijk grote stad die de tegen standers van Castro hebben veroverd volgens hun eigen berichten althans is Santiago, in het uiterste zuidoosten van het eiland. Deze stad ligt dicht bij de grote Amerikaanse basis Guantananio. Om het bezit van deze stad zou echter wel hard gevochten zijn. De berichten van de radio der rebellen zeggen dat er in de hoofdstad Havanna ook al gevechten zijn uitgebroken. ÉËÉÉËËiÉÉ Aan de zoom, van een in volle bloei staande boomgaard op slechts enkele meters afstand van de boerderij van de familie Van Dijk in Herveld sloeg een van de twee Deense Sabre-straal- jagers te pletterdie gisterochtend boven de Betuwe tegen elkaar botsten. Onmiddellijk spoten aan alle kanten de vlammen uit het wrak en was de lucht vol van knallen van ontploffende munitie. Er moesten schuimblussers aan te pas komen om het vuur te blussen. De piloot van het toestel kon zich evenals de vlieger van de andere jager met zijn schietstoel redden. geklommen Op vrachtauto Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Onder het spoor wegviaduct over de Bergse Linker Rottekade is gistermiddag omstreeks twee uur de twaalfjarige Freddy- Buys uit de Kabeljauwstraat te Rotterdam, die stilletjes op een met kisten geladen vrachtauto was ge klommen, vermoedelijk met zijn hoofd in aanraking gekomen met de onderkant van het viaduct en op slag gedood. De van Terbregge komende chauf feur was juist het viaduct gepasseerd toen een hem tegemoet rijdende be stuurder van een grijze Renault hem beduidde dat er met zijn lading iets niet in orde was. De chauffeur van de vrachtauto stopte, stapte uit en zag tot zijn schrik half op zijn lading een jongen liggen die op zijn roepen niet reageerde. Hij herkende in hem het ventje dat eerder een paar ritjes met hem had mogen meerijden. Hij had hem naar huis gestuurd toen hij een buitenrit moest maken; de jongen was toen stiekem achtei op de auto geklommen. De politie van het bureau Boezem singel verzoekt de bestuurder van de grijze Renault om nadere inlichtingen. Van onze correspondent BONN Weyer, de voorzitter van de afdeling Noord-Rijnland-Westfalen van de Westduitse liberale pattij, de F.D.P., heeft zich waarderend uitge sproken over de arbeidsdienst onder Hitler. Hij voerde het woord in een bijeenkomst van de vereniging van oud-leden van de arbeidsdienst „Al-s er nu nog een arbeidsdienst zou be staan, zou men in de Bondsreoubliek geen nozemprobleem hebben" zei de liberale leider De beoordeling van het naticnaal- socialistisch verleden in Duitsland mag, volgens Weyer niet beginnen met herinneren aan de gruwelen tegen de joden. Het aan de macht Komen van Hitier moet worden gezien in verband met de gevolgen van het verdrag van Versailles en de grote economische crisis in de wereid m de jaren van 1920—1930; in het buitenland zoekt men, aldus Weyer. voor Je misdaden van Hitier, gaarne de schuld alleen bij het Duitse volk. Maar Hitler is inder tijd ook door buitenlandse diplomaïen cu politici erkend en zelfs het hof ge- pv>"'*t." Eigen nieuwsdienst BRUMMEN Honderden mensen, „gewapend" met emmers, probeer den gisteravond in Brummen voor deel te trekken uit een ongeluk, waardoor een met haring geladen aanhangwagen van een trailer was gekanteld. ,De hele lading vis lag over de straat, maar niemand kon de politie en daarmee een harinkje verschalken. De chauffeur van de vrachtwa gencombinatie moest in een bocht van het marktplein remmen, omdat een voor hem rijdende auto plotse ling vaart minderde. De aanhang wagen kwam met de wielen tegen een trottoirband en sloeg om. Het duurde ruim twee uur voordat de wagen weer overeind stond. Gedu rende al die tijd moest liet verkeer worden omgeleid. Van onze correspondent ARNHEM. Twee straaljagers van het type Sabre F 86 d van de Deense luchtmacht zijn gisteroch tend boven de Betuwe tegen elkaar gebotst. De beide piloten konden zich met hun schietstoel redden. De eerste-luitenant Larsen kwam neer op een rijwielpad hij de veiling in Andelst. Hij werd daarbij licht ge wond. Zijn collega, de tweede-lui tenant Home, streek ongedeerd onder Herveld neer. In vlammen De toestellen waren opgestegen van de vliegbasis Twente, waar zij in het kader van de Navo-uitwisseling tijde lijk waren gestationeerd. Van de bot sing heeft niemand iets kunnen zien door de laaghangende bewolking. Een van de toestellen gierde na de klap in glijvlucht boven het plaatsje Herveld naar beneden. Het kwam op een stuk weiland terecht, hobbelde een eindweegs over het terrein en sloeg vlak voor een schuurtje naast de boer derij van de familie Van Dijk over de kop. Het wrak stond meteen in lichter laaie. Ontploft Het tweede toestel stortte zeven kilo meter verder in de buurtschap Eime- ren onder Eist neer. Het raasde vlak over vier boerderijen en explodeerde in een boomgaard. Overal lagen brok stukken; de wielen van het toestel lagen honderd meter verder op een tarweveld. De boomgaard zag er uit alsof er een windhoos doorheen was getrokken. V1 Van onze correspondent LEEUWARDEN. Bij de opening van de tentoonstelling Koopvaardij in de Beurs in Leeuwarden heeft de directeur-generaal van de scheep vaart, de heer W. L. de Vries, ge waarschuwd tegen een te fanatieke aandacht voor de industrialisatie. Het „industrialisatiecomplex", dat daaruit zou kunnen groeien, kan, volgens de heer De Vries, in ons land weieens leiden tot bewustzijns vernauwing. Friesland, aldus de directeur-gene raal, toont nu de scheepvaart als een wezenlijke trek in ons volkskarakter, die niet kan worden veronachtzaamd. .Hopelijk zal deze tentoonstelling een krachtige stimulans zijn om ons volk op de zee te richten." De commissaris der Koningin, rar. H. P Linthorst Homan. zei, dat voor de ontwikkeling van de scheepvaart in Friesland nog verscheidene maat regelen kunnen worden genomen. Hij noemde de uitbreiding van de Har- iinger haven, het uitdiepen van de Friese kanalen en het op diepte bren gen van een vaargeul door het IJssel- meer van de Friese kust af. De tentoonstelling geeft een overzicht van diverse facetten van de koopvaar dij, de kleine kustvaart, de scheeps werven en het werk van de rederijen, het reddingwezen en de belangrijke havens. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Alle vliegvelden op Cuba zijn voor de burgerluchtvaart ge sloten. De K.L.M. zal derhalve tot na der order geen diensten op Havanna kunnen onderhouden. WASHINGTON (Reuter). De Amerikaanse minister van buitenland se zaken, Dean Rusk, noemde giste ren de situatie in Laos nog steeds ge vaarlijk. Het is noodzakelijk om via de aan de gang zijnde' diplomatieke discussie over de burgeroorlog in dit Zuidoostaziatisehe land snel tot een op lossing te komen teineinde te voorko men, dat de toestand nog kritieker wordt. Rusk zei voorts, dat het daar bij noodzakelig is snel een staakt-het- vuren te bereiken. De Amerikaanse minister zei over het Brits.Russische overleg over Laos dat het er op lijkt dat de Russen de meeste van de constructieve Britse voorstellen zullen overnemen. Hij toonde zich echter teleurgesteld over de jongste Russische nota over Laos; daarin wordt namelijk niet duidelijk gesproken over een staakt-het-vuren en over toezicht op een wapenstil stand. Inmiddels is de neutralistische voor malige eerste minister van Laos, prins Soevanna Phoema, van Moskou naar het vakantieoord van de Russi sche minister-president Kroesjtsjef aan de Zwarte Zee vertrokken. Soe vanna Phoema's reis naar Washing ton, waar hij heden werd verwacht, is daardoor één dag uitgesteld. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De Haagje politie rechter heeft een Delftse classificeer der o.m. als straf opgelegd dat hij 's zaterdags en 's zondagsavonds na elf uur niet op straat mag komen. Doet hij dat binnen een jaar toch, dan hangt hem een gevangenisstraf van vijf weken boven het hoofd. De classificeerder de 23-jarige R. V. stond terecht wegens diefstal van een fiets in Den Haag. Hij ver telde, dat hij ieder weekeinde te veel dronk. Hij had al tweemaal onder in vloed misdrijven gepleegd De politierechter vond. dat R. nu maar eens van dat drinken in het weekeinde af moest. Hij legde twaalf weken gevangenisstraf met aftrek op, waarvan vijf weken ónder de genoem de voorwaarde. Van onze Haagse radactie DEN HAAG Wanneer de re gering te elfder ure nog wil ingrij pen in de werktijdverkorting in het bouwbedrijf, dan zal zij dit vandaag doen. Dit was de conclusie gisteravond na een gesprek tussen de regering, vertegenwoordigd door de minister en de staatssecretaris van sociale za ken, en de Stichting van de arbeid. Het gesprek duurde twee en een half uur, waarna de regering zich nog wilde beraden over eventuele stappen. Die stap zou kunnen zijn een nieuwe algemene aanwijzing aan het college van rijksbemiddelaars, inhoudende dat de arbeidstijdverkorting in het bouw bedrijf en analoge bedrijfstakken met ingang van 1 mei niet verder mag gaan dan tot 46,5 uur per week. Het college van rijksbemiddelaars heeft werkgevers en werknemers vorige week van deze mogelijkheid op de hoogte gesteld. Clausule -Dit college staat- voor de taak nu "en beslissing te nemen over de clau sule in de bouw-c.a.o., waarin in een verkorting van de werktijd tot 45 uur wordt voorzien. De Stichting van de arbeid heeft zich daarmee al akkoord verklaard. Het ligt in de lijn der verwachting dat het college de clausule zal goed keuren, tenzij de regering met een niéuwe aanwijzing komt. Dit laatste zou vóór morgen moeten gebeuren, omdat dan de kwestie voor de derde maal (de beslissing is al tweemaal een week uitgesteld) tussen college en bouwbedrijf aan de orde komt. Openhartig Het gesprek is zeer openhartig ge weest, zei men gisteravond zowel van de zijde van het college als van de regering. Nieuwe gezichtspunten zijn niet ter tafel gebracht, er was slechts behoefte aan een grondige uitwisseling van gedachten. De Stichting is niet teruggekomen op haar oordeel over de arbeidstijdverkorting in de bouw, .de regering blijft bevreesd voor een te groot produktieverlies met alle ge volgen voor de woningbouw. Wanneer de jubelende toon en de inhoud van de berichten die de revolutionaire troepen geven, niet bedriegen, was Cuba gisteravond in tweeën gedeeld door de invasiestrijdkrachten. Aan de zuidkust waren op drie plaatsen over een afstand van neg geen driehonderd kilometer troepen aan land gezet, pal ten zuidoosten van de hoofdstad. Deze troepen moeten snel hebben kunnen doorstoten tot over de spoorlijn die van west naar oost loopt. In het zuidoosten van het eiland is de tweede stad des lands, Santiago, de aanvallers in handen gevallen. Ten oosten van Havanna, bü Matanzas, zijn ook landingen uitgevoerd. Matanzas en Colon zouden zich in handen van de rebellen bevinden. In het zuidwesten zou Pinar del Rio gevallen zijn; het Eiland der Pijnbomen eveneens. In Midden-Cuba zou de stad Colon gevallen zijn en in het uiterste wes ten Pinar del Rio. Ten zuiden van deze stad ligt het Eiland der pijn bomen dat ook reeds veroverd zou zijn. Daar waren vele duizenden tegenstanders van Castro geïnter neerd. Zij zouden zonder tussén- komst van hun bewakers door de invasiestrijdkrachten zijn bevrijd en zich aan de zijde van de aanval lers hebben geschaard. Wanneer al deze berichten over suc cessen van de revolutionaire troepen juist zijn, moeten de aanvallende strijd krachten zeer talrijk zijn geweest. De radio van de rebellen spreekt van vijf tienduizend man. Aangenomen dat dit getal juist is, zouden de landingen zeer veel schepen en vliegtuigen hebben vereist. De rebellen zeggen dat zij zo wel van zee uit zijn geland als uit de lucht. Wat het uitgangspunt van de inva sie geweest is schijnt niemand te we ten. Van Amerikaanse zijde wordt vol gehouden dat geen enkele rebel van Amerikaans grondgebied af kan heb ben geopereerd, maar het is mogelijk dat de invasievloot zee heeft gekozen van Middenamerikaanse havens uit. Volgens de regering van Castro zouden de rebellen de beschikking hebben ge had over bases in Guatemala. Een van de grootste successen moet zijn geweest dat de troepen die San tiago innamen de hand konden leggen op majoor Raul Castro, de broer van premier Fidel Castro. Op sommige plaatsen zouden de aan vallers reeds tachtig kilometer diep in het binnenland zijn doorgedrongen. De bevolking zou zich vrijwel overal achter hen scharen. Ten minste één radiozender is hun in handen geval len. Dat is eigenlijk het enige bericht dat door de regering van Castro is be vestigd. De regering liet namelijk om roepen dat er naar dat station niet meer mocht worden geluisterd omdat het „tijdelijk in handen van de vijand was". Op grond van al deze berichten van de rebellen zelf zou men moeten zeg gen dat Cuba gisteravond op het punt stond, bevrijd te worden van het bloe dige regiem van Fidel Castro. De rege- U hebt het goed gehoord mevrouw Smit: Geen brood of aardappels! Van onze correspondent BEEKBERGEN. Drie men- sen hebben gistermiddag het leven verloren bij een verkeers ongeluk op de rijksweg Apel doornArnhem. Bij Beekbergen op de Stoppelberg botsten een Nederlandse tankwagen en een Duitse personenauto op el kaar. Uit de brokstukken werden twee doden te voorschijn gehaald: de veertigjarige Duitser Sella uit Wuppertal en de 57-jarige chauffeur J. IJsbrand uit Amsterdam. De vrouw van de Duitser, me vrouw Selle-Spielhoff, was levens gevaarlijk gewond. Zij stierf korte tijd later in een ziekenhuis te Apel doorn. Frontaal De auto's waren elk aan een kant ongeveer tegelijk de Stoppelberg op gereden. De chauffeur van de tank wagen ging tijdens de klim inhalen. Nauwelijks had hij zijn voertuig op de linker weghelft of boven aan de heuvel verscheen de Duitse personen auto. De wagens, die beide met grote snelheid reden, vlogen tegen elkaar op. JOSE MIRO CARDONA ring in Havanna beschikt echter over een leger van een kwart miljoen man. Dat leger bevindt zich sinds enkele dagen in volledig gemobiliseerde toe stand en het beschikt over voortreffe lijke wapens, voor een deel pas uit de Sowjetume aangekomen. Het is weinig waarschijnlijk dat deze troepen, die voor het grootste deel Castro zeer toegewijd zijn, Cuba zonder slag of stoot in handen zouden laten vallen van strijdkrachten die in het gunstigste geval vijftienduizend man tellen. De rebellen zelf stellen hier tegen over dat Cuba een bevolking heeft van zes miljoen zielen en dat de meerder heid daarvan meer dan genoeg heeft van de eindeloze terechtstellingen die het voornaamste kenmerk schijnen te zijn van Castro's bewind. Zij rekenen er dan ook op dat de bevolking zich in grote meerderheid tegen Castro en zijn leger zal keren zodra het duidelijk is dat de invasie strijdkrachten indrukwekkende succes sen hebben geboekt. Ook is er, getuige de zuiveringsacties die Castro's troepen voortdurend hebben moeten onder nemen, een sterke ondergrondse be weging op Cuba, die goed is uitgerust met uit Amerika gesmokkelde wapens. Het spreekt vanzelf dat deze beweging zich meteen bij de rebellen heeft gevoegd. De troepen van Castro hebben order gekregen „om eerst te schieten en dan pas te denken". In kleine groepjes wor den zij naar bedreigde punten gediri geerd. Over de radio hoort men voort durend aanwijzingen voor de troepen en verzoeken om ambulances. Daar de ze aanwijzingen vaak met elkaar in strijd zijn, zou men kunnen conclude ren dat de rebellen gelijk hebben met hun bewering dat er grote verwarring heerst bij de regeringstroepen Cuba was gisteravond geheel geïso leerd. Alle havens zijn gesloten, alle telefoon, en telegraafverbindingen ver broken en geen vliegtuig mag landen of opstijgen. Alle luchtvaartmaatschap pijen hebben te horen gekregen dat hun vliegtuigen zich aan beschieting bloot stellen wanneer zij de kust proberen te naderen. De leiders van de opstand, onder wie de voorzitter van de Revolutionaire raad, Cardona, hebben de Verenigde Staten gistermiddag verlaten en zijn naar „het front" gegaan. Zij bevin den zich dus reeds op Cuba. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De Nederland- sche Bank zal weer incidenteel toe stemming geven tot het plaatsen van buitenlandse obligatie-emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt. De bank heeft sedert 1955 niet meer van derge lijke vergunningen verleend. De vergunningen gelden alleen voor openbare emissies. Zij zullen slechts op beperkte schaal kunnen worden verleend. Toegestaan zal worden dat het lenmgprcvenu ter zake van deze emissies op convertibele guldensreke ning wordt gecrediteerd. Voorfinanciering van obligaties, die deel uitmaken van dergelijke emis sies, is niet toegestaan. Wij tekenen bij dit besluit van de Ne- derlandsche Bank aan, dat dit na de revaluatie een logische stap is, al wordt de deur van de kapitaalmarkt voor het buitenland nog slechts op een kiertje gezet. De Nederlandse betalingsbalans kan zeer zeker sterk genoeg worden ge acht voor de toelating van buitenlandse leningen. Bovendien zullen de buitenlandse emis sies een wellicht welkome uitlaatklep kunnen vormer, voor een eventuele toe stroming van buitenlands kortlopend ka pitaal, dat aangelokt kan worden door de nu harde gulden. Overigens zal het met deze toestro ming nog wel loslopen. Zij zal zeker niet de omvang bereiken als in West- Duitslaad. Met de nieuwe maatregel wordt het belang van Amsterdam als interna tionale kapitaalmarkt aanzienlijk ver sterkt. Zij past ook in het streven van Ne derland tothet slopen van alle moge lijke barrières tussen de landen van de Euromarkt. LISSABON. Een groep van zes tienhonderd soldaten zal zich vrijdag inschepen voor Angola en een even grote groep zal op 27 april vertrekken. In Loekoenga in Noord-Angola hebben de rebellen in vijf dagen tijd twee aan slagen uitgevoerd, waarbij verscheidene Europeanen zijn gedood en vele huizen in brand werden gestoken. Vluchtelingen, die in de hoofdstad Loeanda zijn aange komen, hebben meegedeeld dat de aan vallers zich met verdovende middelen tot een toestand van razernij hadden opgezweept. Er zouden ook vrouwen en kinderen bij geweest zijn. Het K.N.M.I. In De Bilt bericht te gisteravond om 33.15 uur: Plaatselijk opkla ringen, maar op sommige plaatsen ook een bui. Over wegend matige wind tussen noord en oost. Weinig verandering in tem peratuur. MIESJE: 't Valt niet mee een vrouw te zün. april: zon °P 5-36« zon onder 19.43; maan op 8.27, maan onder Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26 Giro 116666. telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90. Postbus 4. telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38. telefoon 011503189. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter! T cent per woord met een minimum van 1.—s 16e JAARGANG No. 1833 Dinsdag 18 april 1961

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1