EIS LEVENSLANG wegens de moord op Joke v. Groenendaal Rechter leidt monsterproces met strakke hand Russen willen dit jaar mens ruimte in schieten 'n Roxy?... j; niet tMWP ZELF GEDAAN - ROXY VERDIEND AANKLAGER MIJN MACHT IS BEPERKT TOT ISRAËL Woensdag 12 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 9 AMERIKA ONGERUST OVER KVESTIE-LAOS Loodgieter verdacht van brandstichting Vervolg van pag. 1 Geen aanval Befehl Overleden na half jaar bewusteloosheid De verklaring De president van het Israëlische gerechtshof. Mosje Landau, op weg naar het gerechtsgebouw waar het historische proces tegen de nazi Adolf Eichmann zal worden gehouden. De openbare aanklager Gideon Hausner verlaat hier het gerechtsgebouw na de zitting van dinsdagmorgen. Van een onzer verslaggevers ROERMOND. De officier van justitie te Roermond, inr. W. Uiter- waal, heeft gisteravond voor de rechtbank te Roermond levenslange ge vangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Karei M., die ervan wordt verdacht op 10 mei vorig jaar de zestienjarige Joke van Groenendaal uit Venlo in de bossen bij Tegelen te hebben gewurgd. Mr. Uiterwaal achtte moord met voorbedachte raad bewezen. Hij vond dat deze jonge man, die reeds ter beschikking van de regering was gesteld, te gevaarlek is om nog ooit in de maatschappij te mogen terugkeren. Hoewel de officier zekerheidshalve niet alleen moord te last had gelegd, vond' hij het niet nodig om na het uit gebreide politie-onderzoek en hetgeen gisteren op de zitting in ruim zes uur naar voren was gekomen, ook de dood slag met geweldpleging en de mishan deling met dodelijk gevolg, die nog in o'e dagvaarding waren opgenomen, in aanmerking te nemen. „Er is hier dui delijk sprake van moord", aldus de officier, die in zijn uitvoerig requisi- toor opsomde hoe M., na een telefo nische afspraak eerst zijn snor had laten afscheren en een zijden sjaal had gekocht voor hij zijn slachtoffer ont moette. Het was volgens de officier geen toeval dat hij het meisje juist met die sjaal heeft gewurgd. Onaanvaardbaar vond de officier van justitie het ver weer van M., dat hij het meisje tot zwijgen wilde brengen nadat hij ge poogd had 'haar te overvallen. De fei ten hebben naar de overtuiging van de officier van justitie duidelijk uitgewe zen dat hij haar heeft gedood uit een zucht tot doden. mei de ontmoeting plaats tussen Joke en M. In plaats van naar het af gesproken hotel te gaan, nam hij Joke mee naar 'het buitenhotel De Bovenste Molen, vanwaar Joke haar ouders bel de met de mededeling dat zij een uur tje later zou thuiskomen. Naar de officier van justitie meen- dé, duidde dit alles op een welover wogen plan. In de dichte bossen bij de bron De snelle sprong overviel en wurgde hij het meisje. Zeventien getuigen, onder wie de winkelierster bij wie Joke heeft ge werkt en de kapper die M.'s snor had afgeschoren werden gisteren gehoord. Dr. J. Zeldenrust, die sectie had ver richt gaf een uiteenzetting over de doodsoorzaak, waaruit de officier ver sterking voor zijn stelling putte, dat M. het meisje met opzet heeft ver moord. Gesoigneerd Na de behandeling van de zaak ach ter gesloten deuren, zei mr. Uiterwaal ons dat hij onmogelijk dieper kon in gaan op de elementen waarop naar zijn overtuiging het bewijs voor ote moord is opgebouwd. Daarmee zou hij te veel moeten ingaan op zedenkwet- sende bijzonderheden, reden waarom de zaak juist achter gesloten deuren was behandeld. „Bij zulk een ernstig feit als moord", aldus mr. Uiterwaal, „vallen ook de andere te last gelegde feiten in het niet. Zeker de diefstal die hij na de moord heeft gepleegd. De rechtbank heeft zich daar ook nauwe lijks mee bezig gehouden, ofschoon het aanvankelijk in d'e bedoeling 'heeft gelegen dit onderdeel van de zaak in het openbaar te behandelen". Wel mochten pers en publiek voor de aan vang van de zitting tegenwoordig zijn bij de voorgeleiding van de verdachte en het uitroepen van a'e zaak. M. zag er zeer gesoigneerd' uit. Hij droeg een keurig sportjasje en had een nieuwe diplomatentas bij zich met stukken die hij tijdens zijn voorarrest voor zijn verdediging had opgesteld. Hij werd bijgestaan door mr. R. van Boven uit Roermond'. Deze heeft tij dens de zitting enkele onderdelen van het vooronderzoek gekritiseerd en om een hernieuwd onderzoek gevraagd. De rechtbank ging daarover in raad kamer, maar wees het verzoek af. Nadat de officier van justitie levens lange gevangenisstraf had geëist, be toogde mr. Van Boven dat zijn inziens de moord niet bewezen was. Afgaan de op de feiten zoals bij het onderzoek van de politie zijn vastgesteld, zou men ten hoogste kunnen spreken van zware mishandeling, waaraan het slachtoffer is overleden, ala'us mr. Van Boven. De verdachte zelf had voordien ook in die geest gesproken. Hij erkende wel dat hij het meisje had gedood, maar hij zei dat hij geenszins d'e bedoeling had gehad haar te doden. Toestemming Bij de recapitulatie van de gebeurte nissen zag de officier echter duidelijk een lijn. Op 9 mei dook M. op in een snackbar te Venlo. Hij vertelde dat hij fotograaf was voor damesbladen. De serveerster in de snackbar meende dat Joke van Groenendaal, een vrien din van haar, een goed fotomodel zou zijn. Zij belde hef meisje, dat er wel voor voelde, mits haar vader toestem ming zou geven. De heer Van Groe nendaal stemde toe, toen hij de verze kering had gekregen,, dat de foto's in een bekend hotel te Venlo zouden wor den gemaakt. Joke kreeg de volgende dag vrij van de winkelierster bij wie ze in de tex tielzaak werkte en zo had pas op 10 Advertentie pel ~!tarr rrrcr tr p. een ha®digc £lasj zoiWii APOTHEEK ïrs), hogist. MEENK'S POEDERS helpen? Er zijn Meenk's Poeders^fci hoofdpijn, kies pijn, hoest, griep,^arrhee, influenza, rheumatick, koortsj^Teid bij gevatte kou, periodieke pijnen uz. enz. Verkrijgbaar in etuis met 6 Reders maar ook in een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis a 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. p.|ff|cEE |im_ rheumatiek, koortsigïïeiabij gevatte"kou, fcrkfjgbaar in etffis %ftKK#o8ieK^NMbr«ook in UnJ.nn UI tIC A DfiTUCCf ÉÉN JAAR GEËIST 'Levensgevaarlijke steek gevolg van familietwist Van onze correspondent ARNHEM De Arnhemse recht bank heeft gisteren de steekpartij behandeld, die op 29 januari de 29- jarige sloper A. O. uit Arnhem bijna het leven kostte. De 28-jarige vertegenwoordiger W. L. R. uit Arnhem had met een spits vleesmes de sloper door de lever en twaalfvingerige darm gestoken. Het was volgens de officier van justitie slechts aan de kunde van de chirurg te danken geweest dat O. aan de dood was ontsnapt. De steekpartij was een uitvloeisel ge weest van een soort bloedwraak tussen de families R. en O. In augustus vorig jaar was het begonnen met een dronke mansruzie, waarin dé 36-jarige koopman J. O de vertegenwoordiger R. bewuste loos had geslagen. De gemoederen waren daarna steeds meer verhit, totdat een broer van R. eind januari een buil opliep, volgens hem zelf vermoedelijk door een klap van O. R. had daarop de politie ge waarschuwd dat O. in een café met een pistool zat en dat er wel oorlog zou ko men. In het café was daarop ruzie ontstaan tussen vader en twee zoons R„ twee poli- tie-agenten en O. met zijn aanhang, die met biljartkeus gewapend was geweest. Er was een chaos ontstaan die de politie volledig uit de hand was gelopen, aldus zei dè president van de rechtbank giste- :n. In het heetst van de strijd had R. naar zijn mes gegrepen; hij had er in het wilde weg Mee gestoken. Omdat dat zo'n ernstig gevolg had gehad eiste de officier van justitie tegen R. een jaar gevangenis straf, waarvan vier maanden voorwaar delijk. WASHINGTON (Reuter) Er is in de Verenigde Staten enige ongerustheid gerezen over de mogelijkheden voor een wapenstilstand in Laos. Het Amerikaan se departement van buitenlandse zaken heeft verklaard dat de laatste dagen de Russiscne wapenleveranties aan de Pathet I-ac zijn toegenomen. Het voeg de er aan toe dat er nog geen ver andering in de militaire situatie in Laos is gekomen. De besprekingen in Moskou over de vredesvoorstellen schenen vorige week goede vorderingen te maken en de ver wachting was dat Rusland en Engeland met een voorstel voor wapenstilstand zouden kernen. Dat is echter tot nu toe niet gebeurd. CULEMBORG. Een lid van de Culemborgse vrijwillige brandweer, de 29-jarige loodgieter Van der H. is we gens brandstichting op de zolder van een huis aan de Zandstraat gearres teerd. De man was vorig jaar voor het examen voor brandweerman gezakt en zou zich voor zijn collega's hebben wil len rehabiliteren. Hij zou een brandje hebben willen stichten om dat vervol gens zelfstandig te blussen. Het brandje kwam er inderdaad, maar het werd geblust door omwonen den en niet door de loodgieter. In Schiedam is gisteren het lijk van een zestigjarige vrouw uit het water gehaald. Gisteravond was haar identiteit nog niet vastgesteld. HET was goed dat rechter Halevi de openbare aan klager Hausner lastig viel, toen die van een kruisver hoor van Duitse getuigen wilde afzien om dr. Servatius' argu ment, dat het ontbreken van deze mensen een behoorlijk rechtsgeding onmogelijkmaakt, te ontzenuwen. Maar hoe kan het Hof nu een juist oordeel vormen als de verklaringen niet in een verhoor worden ge toetst, zei de rechter In zijn betoog over de gang van zaken kwam de openbare aanklager tot een opzienbarende uitlating: „Het is inder daad onmogelijk om onwillige getuigen te dwingen om te verschijnen. Mijn macht is alleen tot Israël beperkt. Als Eichmann in Duitsland terecht zou staan zou het veel eenvoudiger zijn." Toen de vertaling van deze woorden doorklonk wisselde dr. Servatius een veelbetekenende blik met zijn jonge as sistent Wechtenbruch. Dr. Servatius was zeer uitvoerig in zijn argumentatie. De wet op grond waarvan Eichmann is gearresteerd is van terugwerkende kracht, dus niet geldend; bovendien heeft Eichmann zijn misdaden niet in Israël gepleegd. Wat iedereen had verwacht, gebeur de niet: dr. Servatius ondernam geen directe aanval op rechter Halevi, die bevooroordeeld zou zijn omdat hij en kele jaren geleden Eichmann „een mon ster" had genoemd. In plaats daarvan trachtte de Duitse verdediger de be vooroordeling van het gehele gerechts hof aan te tonen. De openbare aanklager vond dat uit dr. Servatius' rede één ding kon worden afgeleid: namelijk dat Joden geen recht aan Eichmann kunnen doen. Dan zou een spion ook niet in zijn land worden berecht. Hausner zag geen enkele rede lijkheid in dr. Servatius' betoog, dat een neutrale rechtbank misschien beter zou kunnen oordelen. Hij was het eens met de stelling van een Engelse hoogleraar, die naar aanleiding van het proces in Neurenberg had gezegd, dat neutraliteit niet een vereiste is. De rechter geeft de verdachte een „fair trial". Hausner voegde daaraan toe: als ie mand zich tegenover de aanklacht die hier wordt uitgebracht neutraal kan voelen, zou hij een bijzonder slechte rechter zijn. De davidsster, die de drager onder het nazi-regiem een vrijwel zekere dood voor ogen stelde, wordt nu met trots gedragen door deze joodse emigrant uit Europa. De foto werd genomen voor de ingang van het ge rechtsgebouw. (Telefoto) De aankomst van dr. Servatius, de verdediger van Adolf Eichmann, voor het gerechtsgebouw in Jeruzalem. (Telefoto) UTRECHT. Na een half jaar be wusteloos te zijn geweest, is in het mi litair hospitaal in Utrecht de huzaar H. W. A. C. Ingenhou uit Afferden overle den. De huzaar, die diende bij het 41ste Tankbataijon, verongelukte op 17 okto ber vorig jaar, toen tijdens de oefening Hordenloop de militaire vrachtwagen waarin bij zat, op een onbewaakte in de buurt van Meppel door een trein werd aangereden. Dr. Servatius heeft al een tipje opge licht van de sluier die de ware aard van zijn verdediging bedekt: hier staat een man terecht, zei hij, die een instrument was in de handen van zijn staat. Die staat is schuldig, niet hij. Dus ook in Jeruzalem zal de komende weken het moeilijke probleem van het „Befehl ist Befehl" breed worden uitgemeten. De president van het hof, Mosje Lan dau, leidt het proces waardig en met strakke hand. Hij wenst absolute stilte en duldt geen gelach als er snedige opmerkingen worden gemaakt. Op een gegeven ogenblik stuurde hij een bode naar een van de aanwezigen, die tijdens het ontvouwen van de formele aspecten een krant zat te lezen. Dr. Landau is tegenover de verdedi ger van Eichmann de voorkomendheid zelf, maar hij weigert, hoewel hij de taal door zijn opvoeding machtig is, een woord Duits met hem te spreken. Als hij iets tegen hem wil zeggen, dat bui ten het officiële protocol zal blijven, bedient hij zich van het Engels. Dr. Halevi, de veelbesprokene, is een rijzige figuur met een zwierige kuif. Hij maakt zijn opmerkingen abrupt, onderstrepend met korte gebaren. De derde rechter, dr. Raveh, heeft tot nu toe geen woord gezegd. Hausner, die gistermiddag na de schorsing alle mogelijke Engelse en Amerikaanse jurisprudentie overhoop haalde, wordt bijgestaan door vier assistenten. Dr. Servatius heeft de jonge advocaat Wechtenbruch en een elegante secretaresse aan zijn zijde. Draagbare radio's stellen de journa listen in staat het proces in de pers zaal te volgen. Het is daar een voort durend gevecht om tikmachines, die verstommen als een belangrijk aspect wordt aangevoerd, zoals bijv. de ver klaring, die Eichmann na zijn ontvoe ring in Argentinië schreef. Daarin zegt hij, dat hij vrijwillig naar Israël zal gaan om zich aan de gerechtigheid uit te leveren en zijn geweten te ontlasten. Dr. Servatius spoort het Hof aan om te bewijzen, dat Eichmann wel degelijk onder druk zijn verklaring heeft afgelegd en onder tekend. Hausner, de openbare aan klager, volgt deze bewering van dr. Servatius niet na. Hij zei, dat hij de verklaring van Eichmann van geen enkel belang achtte en hij zag niet in waarom dr. Servatius er zoveel kritiek op kon hebben. Hij had er immers zijn eis, dat de Israëlische regering de kos ten van de verdediging zou betalen, indertijd op gebaseerd. Er ontstond, toen dit punt ter sprake werd gebracht, even een stekelige situ atie, waaruit echter dr. Servatius, ge steund door het gerechtshof, als over winnaar te voorschijn trad. Hij kon aantonen, dat de verklaring van Eich mann twee elementen bevat: namelijk de hem afgeperste mededeling over het vrijwillige karakter van zijn gaan naar Israël en een ingekapselde toezegging van zijn ontvoerders dat hem een ver dediger zou worden toegewezen. Het was op dit laatste gedeelte, dat dr. Servatius indertijd zijn eis tot vergoe ding van de kosten had gebaseerd. Gisteravond, toen de zitting voor de tweede maal werd geschorst, kreeg men volop de indruk dat Eichman een eerlijk proces zal krijgen, dat geheel zal verlopen volgens de regels, die in een beschaafd land behoren te gelden. Israël mag dan een jong land zijn, de manier waarop de rechters en de open bare aanklager zich tegenover Eich mann gedragen, toont eens te meer aan, dat het met recht kan bogen op een eeuwenoude cultuur. Van een onzer redacteuren (Advertentiën) „Doe-het-zelf" geeft veel voldoening. Kijk: het werk komt prachtig „uit de verf"! Nu even de kwast weggelegd en... tjonge, wat smaakt zo'n Roxy fijn! Alleen Roxy heeft het uiterst dunne Elfin papier. Zo geniet u méér van de beste tabakken uit Amerika. ■pLORENCE De verwezenlijking -l van de bemande ruimtevaart is het belangrijkste van de doelen, die de Sowjetunie zich dit jaar heeft gesteld. Dit nieuws was vervat in het over zicht van de recente Russische vorde ringen op het gebied van de ruimte vaart, dat gistermiddag de eerste dag van het tweede Internationale sympo sium over ruimteonderzoek afsloot. Het kwam aan het einde van een droge, weinig interessante opsomming van Russische „wapenfeiten", die uit naam van de Rus Anatoli Blagonra- wof hakkelend werden voorgelezen in het Engels door een Russische tolk. In de voordracht, gehouden in de prachtige, geheel met marmer gede coreerde witte zaal van het Palazzo Pitti, werd de ruimtesonde die vol gens Russische mededelingen op weg is naar de omgeving van Venus, het „eerste ruimteschip ter wereld" ge noemd. Toch had nog geen uur eerder de Amerikaan dr. Richard Porter, spre kend namens de Amerikaanse natio nale academie van wetenschapppen. nog eens naar voren gebracht dat met de Amerikaanse ruimtesonde Pioniet V per radio meer dan twintig miljoen mijl in de wereldruimte was over brugd. Die ruimtesonde, in alle op zichten efficiënter dan de Russische, werd verscheidene maanden eerder dan de Russische de kant van de pla neet Venus uitgestuurd. Over de daarmee bereikte resulta ten alleen al is veel meer te lezen in het lijvige en rijk geïllustreerde Ame rikaanse rappport dat dr. Porter in diende, dan in de Russische voor dracht, waaruit geen van de vele ge leerde deelnemers aan het symposium veel wijzer zal zijn geworden. EFFECT Het Russische rapport was ook al lesbehalve up to date. Er werd geen melding in gemaakt van de laatste twee Spoetniks, die de vorige maand met honden aan boord naar het grond gebied van de Sowjetunie zouden zijn teruggekeerd. Toch bereikte Blagonra- wof„ vice-voorzitter van COSPAR, de organiserende wetenschappelijke or ganisatie, het effect dat hij wilde sor teren. Zodra de tekst van zijn voor dracht was uitgesproken, holden de aanwezige Engelse journalisten naar de telefooncellen om de wereld te be richten dat dit jaar een Rus een reis door de wereldruimte zou gaan ma ken Wat voor een reis? Een tocht in een kunstmaan om de aarde? Een korte kogelbaanvlucht in de neus van een raket? Dat wisten ze niet, want daar over was het geleerde gezelschap in de witte zaal van het Palazzo Pitti in het ongewisse gebleven. Het voorarrest van de Amsterdamse redactiestenograaf Sal S. en de Griekse ingenieur Michel R., die zijn gearresteerd omdat ze betrokken zouden zijn bij een valsemuntersaffaire, is opnieuw met de:* tig dagen verlengd. ISRAËL KLAAGT AAN i.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 9