GRONINGEN ZEGT: Dit zijn nu BELEID MR. VAN AARTSEN SCHERP GEKRITISEERD STAD ZAL MEESPELEN IN DE MUZIEK VAN DE GROTEN Levenslang voor Chmielewski MONTEURS MOGEN NIET NAAR DUITSE BAAS Drie Groningers „Gewichtige noch dwingende reden" radio „Doe het zelf in de woningbouw oensdag 12 april 1961 ZEEUWSCH 'JAGBLAD Pag. 7 SAMEN MET DRENTE Een paravitamine geeft grijs haar leven en kleur terug |ln het kort Eerste Kamermeer woningwetwoningen nodig i televisie i NIET TREUREN OVERTUIGING Wegens ten minste 282 moorden de veelzijdige voeding óók voor de schoolgaande Bij het ontbijt, ieu9c'- onder het speelkwartiertje, als 4 uurtje. programma's Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Het christeiyk- historische Eerste-Kamerlid J. Reijers heeft minister Van Aart- sen gewezen op de mogelijkheid de actie Doe het zelf te gebrui ken bij de woningbouw. In andere landen, o.m. in Oos tenrijk, worden nieuwe huizen glasdicht afgeleverd door de aan nemer. De afbouw, het schilder werk etc. verzorgen de nieuwe bewoners zelf. De heer Reders meent dat dit, samengaand met de vijfdaagse werkweek, in Nederland ook kan. „Het zou een goede vrijetijdsbe steding zijn, die kleur en fleur aan het leven geeft", zei hij. „Wellicht is hier een taak voor de woningbouwverenigingen." Advertentie Van het station rijdt men naar de Herenbrug, waar het vrouwenbeeld met haar lam en korenaren, de vrucht baarheid van het land, de veeteelt en landbouw in Groningen symboliseert. Het beeld werd in 1953 geplaatst. Maker is Wladimir de Vries. Mr. W. A. Offerhaus. We hebben de hulp van de rege ring nog geruime tijd nodig in de toekomst ongetwijfeld meespelen in de muziek van de groten". Hij wees er in dit verband op dat de volgende punten de te verwachten ont wikkeling van zijn provincie zeer be langrijk zullen versnellen:- le Goede verkeersverbinding over weg en rail van de Randstad Holland via de noordelijke provinciën naar de Hanzesteden in noord-west Duitsland. 2e Het doortrekken van het Winscho- terdiep naar de rivier de Eems. 3e Verdieping van de toegang tot de zeehaven Delfzijl. 4e Het opvoeren van snelheid en fre quentie (drie a viermaal daags in plaats van één keer per dag) van de treinverbinding Groningen-Bremen. 5e Het gereedkomen van de weg Gro ningen - Steenwijk - Leliestad - Amster dam. Ir. Joustra zou echter nog verder wil len gaan. Hij ziet als ideaal voor de toekomst een volledige samensmelting van de provincies Drente en Groningen, die nu gescheiden zijn door een grens, die „verouderd, hinderlijk en onlogisch is". „Onze hoofdstad", aldus de oud-di recteur van de NETO, ligt aan de rand van de provincie. Vele „stad-Gronin- gers", een groot aantal werknemers, maar vooral ook leidinggevende figu ren wonen thans in Drente. (Eelde, Peize, Roden en Zuidlaren). Als Drente en Groningen als één ge heel zouden samenwerken, zou er meer, nog veel meer kunnen worden bereikt. Advertentie Onderzoekingen van cosmetologische des kundigen leidden tot de ontdekking van het Paravitamine Complex FB 2, dat de uitzonderlijke eigenschap bezit aan grijs haar de natuurlijke kleur terug te geven. Deze ontdekking betekent een omme zwaai op het gebied der haarverven, want in enkele dagen krijgt grijs haar zelfs indien dit al verscheidene jaren werd geverfd weer leven, het krijgt steeds meer de natuurlijke kleur die het dan behoudt. Dit resultaat is geheel natuurlijk, want de laatste wetenschappelijke waarne mingen hebben aan het licht gebracht dat het Paravitamine FB 2 het kleur- gevend pigment van het haar is. Lezeressen en lezers die verdere bijzon derheden wensen omtrent dit Paravita mine FB 2, kunnen zich wenden tot het Comptoir Général des Produits d'Hy- giène et Beauté (afd. E 751), rue de la Réforme 70, Brussel. Een uiteenzetting zal hen gratis toege zonden worden onder discreet omslag HILVERSUM 1 - 402 M. AVRO: 7.00 Nws; 7.10 Gym; 7.20 Gram; VPRO: 7.50 Dagopening; AVRO: 8.00 Nws; 8.15 Gram; 9.00 Gym v d vrouw; 9.10 De groenteman; 9.15 Gram; 9.35 Waterst; 9.40 Morgenwijding; 10.00 Gram; 10.50 V d kleu ters; 11.00 V d vrouw; 11.15 Gram; 12.00 Lichte muz; 12.30 Land- en tuinb meded; 12.33 Lichte muz; 12.50 Uit het bedrijfsle ven, lezing; 13.00 Nws, meded en beursber; 13.30 Lichte muz. 13.50 Gram; 14.00 Bari ton en piano; 14.30 V d vrouw; 15.05 Mu- zik biografie; 16.00 Gevar progr; 17.00 V d jeugd; 17.30 Lichte muz; 18.00 Nws; 18.15 V d jeugd; 18.30 Lichte muz; praatje; 18.50 Gesproken brief; kind; 19.00 Gevar.progr; 20.00 Nws; 20.05 Concertgebouw ork; (Om ca. 21.05-21.15 in terviews); 22.05 Toespraken; 22.30 Nws, beursber v New York, en meded; 22.45 Act; 23.00 Sportact; 23.10 Nwe gram; 23.55-24.00 Nws. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Zijn wij met de volkshuisvesting op de goede weg? Deze vraag, die minister mr. J. van Aartsen als retorisch heeft betiteld, kwam gisteren in het debat over de begroting van volks huisvesting en bouwnijverheid in de Eerste Kamer herhaaldelijk naar voren. De rooms-katholieke senator ir. E. H. A. Kraaijvanger, architect te Rotter dam, beantwoordde aan het eind van zijn rede de vraag met „neen". Dit be zorgde hem krachtige bijval van de kant van de socialisten, bij monde van de heer J. B. Broeksz, die maar heel weinig goede woorden voor het beleid van de minister had. „Die instemming maakt mij wel een beetje benauwd", zei ir. Kraaijvanger en dat was ook wel te begrijpen, want zijn argumenten hadden heel andere accenten dan die van de heer Broeksz. De woningbouw in Nederland moet de hoogste prioriteit hebben, aldus ir. Kraaijvanger. Hij vond het verzet van de minister tegen 2500 woningen extra „onbegrijpelijk". Als er geen ruimte voor zou zijn, dan moet elders, bijvoor beeld in de vrije sector, de bouw wor den geremd. Die vrije sector zag er op papier het staatje met de bouwkosten wel licht niet slecht uit, maar weet de mi nister ook voor welke prijzen die huizen worden verkocht of verhuurd? Al zijn dan de bouwprijzen laag, de koopprij zen zijn hoog. Zo lang er schaarste aan huizen is, behoort er een prijsbeheer- sing te zijn, aldus de rooms-katholieke woordvoerder, die er bij de bewinds man op aandrong dit niet te laten lo pen. „De bouw van grote huizen in de vrije sector, die niet in opdracht maar „als speculatie" worden gezet, behoort niet te worden toegestaan zo lang er woningnood is", zei ir. Kraaijvanger. Harde kop Ook de christelijk-historische senator ir. M. A. Geuze bekeek de bouw in de vrije sector argwanend. „Als deze uit loopt", zei hij, „komt dan het huisves tingsprogramma niet in gevaar? De minister toont hier een harde kop, in een zaak waarin wij egn hard hoofd 'hebben", zo drukte hij zich uit. De heer Broeksz zei ronduit dat de stelling van de bewindsman als zou een kwart van de bouw in de vrije sector zijn aan te merken als volkswoningen, voor hem onhoudbaar was. Met een vloed van cijfers rekende hij mr. Van Aartsen voor dat de huren van de goedkoopste huizen in de vrije sector tussen elf- en dertienhonderd gulden per jaar liggen. Premiebouw Het Eerste-Kamerlid de heer J. Reijers (c.h.) meende dat minister Van Aartsen de vindingrijkheid van de bou wers onderschat en daarmee de bouw capaciteit. De minister houdt thans hü- na tachtigduizend premie-aanvragen vast. Laat hier maar in huizen van de A-sector (de goedkoopste huren) meer van los, dan komen de 2500 extra huizen er vanzelf. Ir. Kraaijvanger had ernstige beden kingen tegen de huren van de A-wo ningen. Die liggen niet onaanzienlijk hoger dan van de woningwetwoningen en daarom deugt de verdeling van het bouwprogramma voor de helft wo ningwet- en voor de helft premiewo ningen volgens hem niet. Er worden A-woningen met allerlei voorzieningen opgesierd, men treft ze zelfs aan met garage. Zijn dat de volkswoningen waaraan zo'n grote behoefte bestaat? De heer Broeksz ging hier nog ver der: Er is behoefte aan tenminste tien duizend woningwetwoningen meer, desnoods ten koste van de premiewo ningen. Zoals het nu gaat, is er geen werkelijke oplossing van de woning nood, want de mensen om wie het gaat vinden geen betaalbaar huis. In vele gemeenten ligt dat al moeilijker dan enige jaren geleden. De kwaliteit van de nieuwe huizen is gedaald tot beneden het minimum. Zowel de socialist prof. dr. ir. J. P. Mazure als ir. Kraaijvanger vroeg de minister of het, nu de woningnood ge leidelijk wordt ingelopen, niet tijd wordt hogere eisen te stellen aan de kwaliteit. „Op 4 en 5 december water den de muren van half Nederland door", interrumpeerde ir. Geuze. Hogere eisen zijn noodzakelijk, vooral op het gebied van geluiddemping en verwarming, meende prof. Mazure, die hierbij het geluk van het gezinsleven ter sprake bracht. Hij steunde ir. Kraaijvanger, diA, had gezegd dat over 25 jaar geen méns meer zou willen wonen in de huizen die wij thans bouwen. De woningen moeten beter worden. Dat kost meer geLd, ook meer subsidie, maar het zal uiteindelijk veel economi scher zijn dan woningen die over en kele tientallen jaren leeg staan. De Rotterdamse architect gaf minister en Kamer als zijn „diepste" overtuiging te kennen: Flats in hoge bouw en zg. woonpalen zijn fataal voor jonge ge zinnen. De minister behoort deze waar hij kan tegen te houden. Tot enig politiek conflict tussen mi nister Van Aartsen en zijn partijgeno ten (zoals in december in de Tweede Kamer) kwam het nu niet. De anti revolutionaire woordvoerder de heer P. C. Elfferieh volstond met op te merken dat zijn fractie het beleid van de minister kon volgen, al waren er verschillen over de uitwerking van sommige beleidslijnen. Ook de liberale baron De Vos van Steenwijk bleek het grotendeels met mr. Van Aartsen eens. Huurverhoging De liberale senator drong aan op een spoedige beslissing over een huurver hoging, want het Ruurvraagstuk speelt mee in de opheffing van de woning nood. Dat het advies van de SER in drie stukken uiteen is gevallen, achtte hij een voordeel: de regering kan nu een eigen beleid voeren. Van één oneer verslaggevers ROTTERDAM De Rotterdam se kantonrechter mr. H. J. H. van der Brug heeft gistermorgen twee monteurs van een bedrijf in Rot terdam niet toegestaan ontslag te nemen om in West-Duitsland te HILVERSUM TI - 298 M. KRO: 7.00 Nws; 7.15 Gram: 7.30 V d jeugd; 7.40 Gram; 7.45 Morgengebed en overweging; 8.00 Nws; 8.18 Gram; 8.50 Voor bejaarden; NCRV: 10.00 Gram; 10.15 Morgendienst; 10.45 Gram; KRO: 11.00 V d zieken; 11.45 Gewijde muz; 12.00 Middag klok - noodklok; 12.04 Gram; 12.25 Wij van het land, praatje; 12.35 Land- en tuinb me ded; 12.38 Gram; 12.50 Act; 13.00 Nws; 13.15 Zonnewijzer; 13.20 Lichte muz; 13.35 Chansons; NCRV: 14.00 Splijtstof, hoorsp (Horh); 14.40 Gram; 15.30 Koorzang; 16.00 Verkenningen in de Bijbel; 16.20 Cello en piano; 16.55 Gram; 17.00 V d jeugd; 17.30 Lichte muz; 17.40 Beursber; 17.45 Politie- kapel; 18.15 Sportrubriek; 18.30 Meisjes koor en instrum kwintet; 18.50 Sociaal perspectief; 19.00 Nws en weerber; 19.10 Op de man af, praatje; 19.15 Lichte muz; 19.30 Radiokrant; 19.50 Polit praatje; 20.00 Ge var.progr: 21.30 Gram; 21.50 Periodieken parade; 22.00 Interkerkelijke samenkomst, rep.; 22.30 Nws; 22.40 Avondoverdenking; 22.55 Boekbespr; 23.00 Platennieuws; 23.30 Vergelijking van vergelijkingen: Homerus en Gorter, lezing; 23.55-24.00 Nws. NTS: 20.00 Journ en weeroverz: VARA: 20.20 Achter het nieuws: 20.30 De wereld van vandaag, polit lezing; 20.40 Kent gij het land...?: Reizen door Nederland. 21.00 TV-spel. VLAAMS BELGISCHE TV-PROGRAMMA's 19.00 V d jeugd: 19.30 Sportprogr; 20.00 Nws; 20.30 Filmrep; 21.00 TV-spel; 22.20 Gezinskroniek; 22.50 Nws. kunnen gaan werken. Hij meende, dat de nieuwe betrekking voor de mannen geen positieverbetering zou inhouden. De monteurs hadden ontslag ge vraagd, omdat zij bij de apparatenfa- briek van Siemens en Halske in Aken zouden kunnen gaan werken voor een loon dat dertig tot vijfendertig pro cent hoger zou zijn dan het loon dat zij in Nederland verdienen. Bovendien zouden zij een extra verblijfstoelage krijgen van tien mark per week. De directeur van het Gewestelijk arbeidsoureau weigerde toestemming te geven tot het beëindigen van de ar beidsovereenkomst tussen de monteurs en net Dedrijf in Rotterdam. Hij acht te daarvoor geen „gewichtige reden" aan.vezig, zoals juridisch vereist is. Daarbij hield hij rekening met de schaarste op de Nederlandse arbeids markt. De kantonrechter, bij wie de mon teurs tegen deze uitspraak in verzet gingen, overwoog onder meer dat de mannen bij het Westduitse bedrijf slechts een ondergeschikte positie zou den krijgen. De Rotterdamse werkge ver had hun promotie in het voor uitzicht gesteld. Ook vond hij de be loofde vergoeding voor verblijfkosten van tien mark niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken die een verblijf in West-Duitsland voor de monteurs met zich zou brengen. Het nieuwe ioon zou bovendien belangrijk lager zijn dan het schijnt te zijn, voor namelijk wegens de hoge levensstan daard in West-Duitsland. Verder meende mr. Van der Brug dat Je verandering van omstandighe den voor de mannen niet van dien aard zou zijn, dat zij als een dwin gende reden voor ontslag kon gelden. Van een onzer verslaggevers E ACTIVITEITEN, die zich deze week in Groningen afspelen, zijn in feite een symptoom van de snelle v ontwikkeling in stad en provincie." Met deze zin zou men delen van gesprekken kunnen samen vatten met mr. W. A. Offerhaus, commissaris van de Koningin in Groningen en ir. U. S. F. Joustra, die tot voor kort als direc teur was verbonden aan de Noordelijke economisch technologische organisatie (NETO) en die daar nu nog als adviseur werkt. „Groningen ontwikkelt zich snel en verandert snel", aldus mr. Offerhaus (63). „Er komen steeds meer industrie- en; het agrarische aspect van de pro vincie neemt meer en meer af. Ook in de stad komt het accent sterker op de industrie te liggen. Dat alles heeft ingrijpende gevolgen. De opbouw van de bevolking verandert. Delen van het platteland lopen min of meer leeg; in andere gedeelten van Groningen vestigen zich industriële werkkrachten. Niet alleen de samenstelling van de bevolking van stad en ommeiand ver andert aldus, ook de mentaliteit gaat zich wijzigen." Mr. Offerhaus wees er in dit verband op dat de bovenlaag van de Groningse bevolking eeuwen lang werd gevormd door hereboeren. ..Het primaat van de boeren was zeer sterk.Nu zullen in bepaalde streken de industriëlen de toon aan gaan geven. Men mag hier niet om treuren", al dus mr. Offerhaus. „Integendeel. Het provinciale bestuur moedigt juist in dustrialisatie aan om een leeglopen van de provincie tegen te gaan. Het feit dat niet-Groningers zich in onze pro vincie vestigen heeft óók zijn voorde len. Op het terrein van personeelsbeleid bv. kunnen wij nog wel wat leren van bedrijven als Philips en de AKU. En verder? Het is prettig om te kunnen consta teren dat Groningen zich zo goed ont wikkelt; het is tevens goed om zich te realiseren dat wij er nog lang niet zijn. Als de regering ons nog geruime tijd blijft steunen, zoals ze dat nu doet, dan komen wij er wel; dan zal ook het cul tuurcentrum. dat onze stad zo nodig heeft, niet alleen als tekening blijven bestaan. Dan zal de oude Harmonie haar moede deuren ten leste mogen sluiten; dan zal de hotelaccommodatie ten slotte worden uitgebreid". Een ander aspect van de snelle ont wikkeling van Groningen werd door ir. U. S. F. Joustra belicht. „Onze provin cie is op weg een van de belangrijkste mijnbouwgebieden van Nederland te worden. Daarvoor staan immers de im mense hoeveelheden zout en aardgas, die zijn ontdekt, wel borg. Er zullen zich in dit noordelijke deel van Neder land, evenals in het naburige deel van Duitsland, dat snel in belangrijkheid toeneemt, zonder twijfel grote chemi sche bedrijven gaan vestigen, zowel links als rechts van Dollard en Eems. Deze factoren tezamen bepalen zeker de toekomst van Groningen." Ir. Joustra is er dan ook persoonlijk volkomen van overtuigd, dat deze pro vincie in de toekomst een veel belang rijker gebied van handel, verkeer en industrie zal worden, dan het nu is. Hij lr. U. S. F. Joustra. Groningen en Drente moeten samen gaan is het geheel oneens met de mening, dat Groningen er mee moet rekening houden, dat het steeds buiten het „krachtenveld" van de „dynamische" driehoek Rotterdam-Hambur.g-Ruhrge- bied blijft liggen. „Deze opvatting werd", aldus ir. Joustra, „in 1957 weergegeven door prof. ir. Jac. P. Thijsse, die toen nog verbonden was aan de Rijksdienst voor het nationale plan en dezelfde gedachte werd opnieuw ca. anderhalf jaar gele den onder woorden gebracht door dr. J. Winsemius, die nog steeds aan het nationale plan is verbonden. Deze heren", zo stelt ir. Joustra het, „vinden het voor Groningen „wel sneu maar waar" dat Groningen geheel bui ten de genoemde driehoek is gelegen. Ik zou daartegenover willen aanvoeren: een krachtenveld kan in zijn vorm wor den gewijzigd; een driehoek kan een vierhoek worden. Groningen, dat dich ter bij Bremen, dan bij Utrecht ligt, zal Verschil van dag en nacht. Voor deze speciale gelegenheid zijn ze naast elkaar geplaatst: twee gebouwen, die op verschillende punten in de stad staan; die beide zo thuis horen in Groningen: links de Academie die in 1909 in oude stijl (na een grote brand) werd herbouwd; rechts de Wielewaalflat (29 meter hoog, gebouwd in 1958). Koos KerstholtZijn naam is een begrip in Groningen. door Koos Smedes KOOS KERSTHOLT is Gronin ger. En daar is alles mee gezegd. Dat hij in de amateurwereld van toneel en operette een bekende fi guur in zijn stad is, staat er eigen lijk los van. Voor alles is Koos Kerstholt de joviale jongen, die on- lanks zijtn zestig jaren jongen blijft. Zijn handen spelen een spel van woorden; zijn mond kan moeilijk stil staan als het onderwerp zijn stad is. Men kent hem. Men beschouwt hem als een begrip. Wanneer ge aan de grijsgeworden sprankelende man vraagt hoe hij over Groningen denkt, over de „import" van niet- Groningers, over hun invloed dan hoeft hij niet na te denken. Dan zegt hij en de kop koffie is in één teug leeg „Groningen blijft Groningende gezelligste stad met haar eigen niet te ver anderen sfeer..." Het is zijn vaste overtuiging. dan S. van Weerden In het noorden van Groningen woont Jan S. van Weerden (72) Hij houdt van zijn provincie; hij kent deze als bijna geen ander. Vele stukken en boeken heeft hij reeds geschreven over noord-Gro- ningen, dat wonderlijk mooie land, waar de trots van vroegere ge slachten nog schier voelbaar rond waart. Van Weerden is, ondanks zijn jaren, een man gebleven die het oog heeft gericht op het wel en wee van zijn provincie. De oud hoofdonderwijzer van de lagere school in Zuurdijk verwacht dat o.a. door afsluiting van de Lauwerszee en door de spfecialisa* tie in de landbouw een goede toekomst voor noord-Groningen is weggelegd. Mr, Kuiper Secretaris van de actie „Dit is Groningen" is mr. A. A. J. Kuiper. Hij heeft vele van zijn vrije uren opgeofferd; hij heeft daar geen spijt van. „Ons doel immers", ver telde hij, „is Groningen aan ande ren te laten zien, zoals het is. Onze provincie wordt nog te vaak als „niet vol" beschouwd. Wanneer daar nu verandering in komt ben ik dubbel en dwars tevreden." Advertentie Van onze correspondent BONN De 56-jarige Karl Chmielewski, de gewezen comman dant van de concentratiekampen Gusen en Vught is gisteren door de rechtbank te Ansbach veroordeeld tot levenslange zware gevangenis straf met ontzetting uit alle burger rechten. Dit vonnis is overeenkom stig de eis van het openbaar minis terie. De verdediger had vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs. Chmielewski stond terecht voor slechts een deel van de misdaden, die hij in het kamp Gusen heeft begaan. Dat is zo geregeld om het proces niet onnodig te rekken. Chmielewski is moord in 293 gevallen ten laste gelegd. Daarvan acht het hof 282 gevallen be wezen. De medeverdachte Junge, die zich moest verantwoorden wegens medeplichtigheid aan moord m één ge val, is vrijgesproken. Chmielewski, die te Frankfurt is ge boren was van 19201929 beeldhouwer en daarna drie jaar plakkaatschilder. Toen de nationaal-socialisten aan de macht waren gekomen, werd hij lid van de staf van de Reichsführer SS, Himmler. Vervolgens werd hij als lid van de doodshoofdeenheden van de SS naar het concentratiekamp Oraniën- burg gezonden waar hij hoofd van de afdeling administratie was. In 1940 werd hij overgeplaatst naar het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk en kreeg daar de leiding van het Gusen I. een soort depen dance van Mauthausen. Nadien heeft hij enige tijd in het kamp Vught „ge werkt". De 54-jarige recidivist Walter Junge werd in 1937 in het concentratiekamp Fuhlsbüttel opgesloten, later was hij metselaar-kapo in Gusen. Daar is hij een werktuig geweest van Chmielewski. In de motivering van het vonnis is gesteld, dat een aantal geloofwaardige getuigen hebben verklaard, dat in het kamp Gusen niets kon geschieden zon der medeweten van de commandant Chmielewski. Daarom is Chmielewski ook in het algemeen verantwoordelijk voor de misdaden, die in het kamp zijn gepleegd. Voor Chmielewski telde het leven van mensen, die niet meer kon den werken en van joodse gevangenen, niet. Hij heeft deze mensen nutteloze eters genoemd, die hij niet meer wilde zien. Uit het verhoor is verder ge bleken, dat Chmielewski op de hoogte is geweest van het aantal vermoorde en omgekomen gevangenen in het kamp. Voor het station van Groningen staan ze nu al weer enkele jaren; „het peerd en ome Locks", die door beeld houwer De Baat in steen werden vereeuwigd. Het lied „Peerd van ome Loeks is dood" hoeft ge geen Groninger te leren DIT IS GRONINGEN. Onder dit motto viert de Commerciële Club in de noordelijke provincie van 10 tot 15 april haar vijftienjarig bestaan. Het feest is niet alleen voor de leden van deze club. Het is geworden tot een manifestatie voor de andere Nederlanders, waaraan ook de winkel- en horecabedrijven deelnemen. „Dit zijn wij nu", wordt er deze week in Groningen gezegd en op velerlei wijzen getoond aan de gasten, die naar de noordelijke provincie zijn gekomen. Onderdelen van de feestelijkheden zijn o.m. een modeshow, school- wedstrijden, een forumavond onder leiding van Godfried Bomans, lezingen, recepties, marswedstrijden en tot slot een taptoe op de Grote Markt. Vandaag is een belangrijke dag' in deze week van feestelijkheden. Oin 8.39 uur is uit Utrecht een speciale trein naar Groningen vertrokken, waarin zich o.m. de minister van financiën, prof. dr. J. Zijlstra, tachtig leden van de Staten-Generaal, vele hoge ambtenaren en meer dan honderd zakenlieden bevinden. Zij zijn deze dag de gasten van de actie „Dit is Groningen" en zullen in het noorden op waardige wijze worden ingehaald en onthaald. Zij krijgen alle gelegenheid om verscheidene aspecten van stad en provincie te leren kennen. Om 20.50 uur vertrekt de trein weer naar Utrecht. De ge nodigden zullen dan niet alleen verrijkt zijn met kennis over Groningen, maar ook met de hun in de schouwburg voorgeschotelde visie van Wim Kan op „stad en ommeland". Advertentie i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 7