Voorlopig geen overkoepelend in Goes sport orgaan voor de Vlijt en Volharding" musiceert 40 jaar Gestadige groei Roode Kruis, afd. Zeeland Besprekingen afgebroken Negende St. Joris wandeltocht werd een groot succes Kerk van vrij evang. gemeente te Wemeldinge gerestaureerd Generale synode Ger. kerken art. 31 in Assen begonnen Afstammelingenkeuringen „De Schakel'' werd officieel in gebruik genomen Heer Hendrik sloot toneelseizoen af Pag. 5 DIEPGAANDE MENINGSVERSCHILEEN Verkeersmoeilijkheden in cïe Stationsstraat Afmars der tinnen soldaatjes Ziekenhuisverpleging Zeeuwsch-Vlaanderen Korfbalcompetitie op Schouwen begint zaterdag Scheepvaart Vlissingen Installatie van burgemeester Zuiddorpe Souburgse vereniging doet naam eer aan Praatavond van veiling Z.H.E. BEZOEKT de Fokprestaties van K.I.-stieren Jazzavond in Hulst Kunstmoeder vatte vlam Verslag eerste kivartaal 1961: Kongo-actie Gevonden voorwerpen Woensdag 12 april 1961 ZEEUWSLtf DAGBLAD GOESHet ziet er niet naar uit, dat er in Goes op korte termijn een overkoepelend orgaan voor de sport komt. Althans niet, zoals de sportwereld in Goes dat graag wil. Dat is het trieste slot van diepgaande meningsverschillen tussen het college van B. en W. en de sportcommissie. Deze commissie, die onlangs is opgericht en waarin vertegen woordigers van alle takken van sport in Goes zitting hebben, kan zich niet verenigen me td estatu- ten, die B. en W. hebben opgesteld voor een overkoepelend sportor- gaan. Het gemeentebestuur wenst pi. alle leden van dit orgaan zelf te benoemen. Dit in feite met Voorbijgaan aan de wensen van de sportwereld. Op dit punt ligt iïi wezen de kern van het geschil. De sportcommissie had daarop in een brief aan B. en W. geschre- yen, dat, indien het college haar standpunt niet wil wijzigen, het geen zin heeft verdere besprekin- te voeren. Op zijn beurt deelde het ge meentebestuur, bij monde van wethouder J. S. Visscher, mede, ook geen lust te hebben in een gesprek. - De besprekingen zijn dus in het slop geraakt. Tijdens een gisteravond gehouden persconferentie van de sportcommissie zijn wij ingelicht over de gang van zaken. Uit deze bespreking bleek dat de gedachtengang zoals B. en W. die voor staat onaanvaardbaar is voor de Goese sportwereld. Na de oprichtingsvergadering in februari op het stadhuis is de sport commissie spoedig aan het werk ge gaan om een advies aan B. en W. uit te brengen. In de stichting zouden zes leden zit ting moeten nemen, drie aan te wijzen door B. en W. en drie aan te wijzen door de sportadviesraad. De voorzitter zou eveneens door B. en W. worden be noemd. Op het eind van de vergadering, waar dit plan werd geboren, wist wet houder Visscher gedaan te krijgen, dat de heer H. C. van de Vreugde daar naast een ander concept zou samen stellen. Toen dit concept klaar was bleek het de bedoeling te zijn de stukken te sturen naar alle sportverenigingen in Goes met voorbijgaan van de commissie. Maar na enig overleg kreeg de com missie alsnog het concept van het ge meentebestuur ter inzage. De commissie was echter bijzonder geschrokken van de inhoud van dit concept en schreef een vergadering uit om met de vertegen woordigers van de sportverenigingen van gedachten te kunnen wisselen.' want er waren nogal bezwaren tegen het ge meentelijke concept. Deze vergadering was duidelijk be doeld als een bijeenkomst van de ver tegenwoordigers van de sport en niet van de commissie zo werd ons gister avond medegedeeld. Tijdens een vergadering die de sport commissie maandagavond op het stad huis heeft gehouden en waarin de be sprekingen abrupt werden afgebroken bleek dat B. en W. niet Ingenomen wa ren met deze wijze van vergaderen. Het gemeentebestuur nam het zelfs kwalijk dat de commissie niet als commissie had vergaderd, maar het grote bezwaar was dat B. en W. in de raad van beheer, een naam waaraan het college graag de voorkeur geeft, de vertegenwoordigers van de sport wil benoemen met voorbij gaan van de sportadviescommissie. Deze MIDDELBURG. In de Stations straat een onderdeel van de beruchte bottleneck worden nu evenals dat op de Blauwedijk i,s gedaan, verkeersstro- ken geschilderd. Het is de bedoeling om ook het verkeer dat naar de Blau wedijk moet door de Stationsstraat te ..loodsen". Van de zijde van de Middel burgse politie werd verteld dat er met de (onduidelijke) pijl op de Konings- brug ook nog wel iets zal veranderen. Maar zo zei men, ..tenslotte is de rege ling met verkeerslichten zowel voor de politie als voor het publiek een experi ment waar ieder zich vertrouwd mee zal moeten maken," Jhr. Röell bedankt voor voorzitterschap van Zeeuwse Groene Kruis GOES De voorzitter van de pro vinciale vereniging Het Groene Kruis, jhr. R. J. H. O. Roel heeft aan het be stuur medegedeeld dat hij zich wegens drukke ambtsbezigheden genoodzaakt ziet als zodanig te bedanken. Hij heeft toegezegd deze functie nog te zullen ver vullen tot de eerstvolgende algemene vergadering die in het najaar zal wor den gehouden. In die vergadering zal dan een nieu we voorzitter worden gekozen. 0 In de maand maart werd in de spaarbank van de Boerenleenbank te Krabbendijke ƒ375.924,85 ingelegd en 281.411,52 terugbetaald, zodat de spaargelden aan het einde van genoem de maand ƒ7.454.810,28 bedroegen. Er werden 47 nieuwe spaarrekeningen geopend. MIDDELBURG. Het tijd perk dat tinnen soldaatjes als speelgoed ontelbare kinderen verrukten, is voorbij. Definitief voorbij. Hoe definitief bleek uit een zaak welke zich voor de Middelburgse economische poli tierechter afspeelde. De winke lier C. L. uit Goes stond terecht omdat hij een voorraad tinnen speelgoedfiguurtjes ter verkoop in zijn winkel had, die, na een onderzoek door de keurings dienst voor waren, een loodper- centage van 85 procent ver toonden. Dus gevaarlijk voor kinderen. Want die likken wel eens aan hun speelgoed zoals elk oplet tend ouderpaar zal beamen. Een als getuige verschenen ambte naar van de keuringsdienst ver klaarde dat het trouwens tegen de voorschriften was tegenwoor dig nog van dit speelgoed te ver kopen. Hij had na zijn onder zoek L. geadviseerd het goed weg te doen, waaraan deze geen gevolg had gegeven. Uit een verklaring van des kundige bleek dat de verkoop van tinnen speelgoed slecht is en dat plastic de markt op dit ge bied voor 99 procent heeft ver overd. De officier van justitie eiste een tientje boete en verbeurd verklaring van de tinnen speel- goedpaardjes, koetjes, geiten 'boeren, enz., die op de tafel van de economische politierechter stonden opgesteld. „Maar het is zulk prima spul, riep de winkelier, „en er zit prima lak op. De boete vind ik te hoog. Als u me een gulden gaf - „Dat doen we," zei de politie rechter. die aldus vonniste. Met de verbeurdverklaring. Onder voorzitterschap van de heer M. Maas, uit Biervliet, hield de Vereniging Ziekenhuisverpleging in Zeeuws Vlaan deren haar 28ste jaarvergadering. In zijn openingswoord herdacht de heer Maas het overleden bestuurslid de heer F. A. van Rosevelt, in leven burge meester van Schoondijke, die vanaf 1940, deel van het bestuur uitmaakte. Enkele minuten stilte werden ter zijner nagedachtenis in acht genomen. Ook memoreerde de voorzitter hetneerleg gen van een bestuursfunctie door de heer W. van Sluijs, die hij dank bracht voor het vele werk dat deze se dert 1956 voor de vereniging heeft ge daan. Uit het jaarverslag bleek dat het ledental nog steeds groeiende is. Op 31 dec. 1959 was dit aantal 5579 en op 31 dec. 1960 5598. Het aantal verpleegda- gen steeg van 10210 tot 10984 en de ver schillende kosten van 286.254,68 tot ƒ315.138,99. Het bestuur vroeg en verkreeg de machtiging om zo dat nodig zou zijn, bij eventuele verhoging van de ziekenhuistarieven en/of hogere specialistenkosten, een bescheiden con tributieverhoging toe te passen. Wat dan zou zijn voor de b klasse met max. 10 cent., voor de c klasse met 15 cent, en voor de c klasse eveneens met 10 cent per betalend lid per week. Per 1 april 1960 werd de contributie verhoogd en dank zij deze verhoging konden de stijgende kosten worden op gevangen en sloot het jaar 1960 met een batig saldo van 16.228,47. In verband met de noodzaak tot het afsluiten van een verzekering tegen ziekenhuis- en specialistenkosten, noemde de heer Maas belangrijke ge tallen. Zo zijn er patiënten die 175 da gen in een ziekenhuis werden verpleegd. Bij de bestuursverkiezing werden de heren M. Maas als voorzitter, J. Si mons als secretaris en J, Blok bij ac clamatie herkozen. In de vacature van wijlen de heer Roosevelt werd benoemd de heer P. Oosterling te Breskens, en in de plaats van de heer Van Sluijs werd gekozen de heer M. van Kerk- voort te Terneuzen. Op voorstel van de heer Maas werd het belangrijke be sluit genomen, om de tot nog toe ge bruikelijke 6 maanden wachttijd te la ten vervallen. commissie zou dus niet zelf de vertegen woordigers mogen voordragen. Boven dien moeten de leden voor zes jaar wor den benoemd. De sportcommissie heeft op de maan dagavond gehouden vergadering een uit gebreid bezwaarschrift ingediend tegen deze gang van zaken. Inmiddels was ook gebleken dat het bezwaarschrift reeds in handen van B. en W. was gespeeld door een lid van de commissie. Maar de zin snede in dit bezwaarschrift„Gaan B. en W. niet akkoord met onze wijzigingen dan heeft het geen zin om verdere be sprekingen te voeren", was blijkbaar de druppel die de emmer deed overlopen. Wethouder Visscher was nu op zijn beurt ook niet bereid om de bespre kingen voort te zetten. Dit betekent on getwijfeld, dat de sportcommissie thans ter ziele is. Wellicht komt er toch een overkoepelend orgaan, maar de commis sie vreest dat het dan gaat over de sport zonder de sport. ZIERIKZEE. De Schouwen-Duive- landse korfbalbond kwam onder voor zitterschap van de heer J. Th. Brou wer in voorjaarsvergadering bijeen. Bij de ingekomen stukken bevond zich een verzoek van de s.v. „Burgh" om op zaterdag 8 juli a.s. seriewédstrijden voor adspiranten te mogen organiseren. Besloten werd deze toestemming te ver lenen. De 2e secretaris de heer H.A. Geluk gaf daarna een uitvoerig overzicht van het afgelopen jaar, waaruit o.a. bleek dat geen enkele in het vooruitzicht ge stelde cursus kon doorgaan vanwege te weinig animo hiervoor bij de leden. Bij de daarna gehouden bestuursver kiezingen deden zich geen wijzigingen voor. Daar het lid van de technische commissie de heer A. Clarisse uit Nieu- werkerk zich niet meer herkiesbaar stelde voor deze functie, werd in zijn plaats gekozen de heer H. Bom, even eens uit Nieuwerkerk. In de strafcom- missie kreeg nu zitting de heer K.A. van Langeraad uit Kerkwerve. De com petitieleider de heer J. de Wit reikte daarna aan de vertegenwoordigers van de deelnemende teams van de afgelo pen micro-competitie een herinnerings plaquette uit. De scheidsrechters uit Nieuwerkerk drie in getal ont vingen een aandenken in de vorm van een wapentegel van Nieuwerkerk. De competitie leider deelde verder mede dat de competitie voor de le en 2e klasse zal beginnen op zater dag 15 april a.s. De derde klasse begint enkele weken later. Waarschijn lijk zullen drie afdelingen adspiranten kunnen worden gevormd. Voor deel name aan de korfbalkampen in Om men bleken zich tot nu toe elf deel nemers te hebben aangemeld. Tenein de het scheidsrechtersprobleem op Schouwen op te heffen zal voor elk opgegeven twaalftal dat aan de com petitie deelneemt een scheidsrechter opgegeven dienen te worden. Scheidsrechter H. Schot uit Zierikzee pleitte ervoor om de wedstrijden voor al op zaterdagavond wat vroeger te la ten beginnen. Ook in de derde klasse zal in de komende competitie de nor male speelduur van 2 x driekwartier gelden. Vlissingen aangekomen 11/4 Spa. Viscaya, Ned. Elbe. Vlissingen vertrokken 10/4 Noo. Torvanger, Noo. Elisabeth Bakke. Gepas seerd naar Antwerpen (Ned. schepen) 10/4 Maarsbergen, 11/4 Axeldyk, Prinscasimir, Agamemnon, Musketier, Elda, Atlantide, Doni, Tjoba, Cumules. Gepasseerd naar zee (Ned. schepen) 10/4 Valiant, 11/4 Tero, Peter Winsenius Appingedam, Wonosobo, Finlan- dla, Jura. KRABBENDIJKE, 11 april 1961. Golden Delicious I 80-85 101, 75—80 101—105, 70—75 99—100, 65—70 81—82, 60—65 56, II 80—85 89—95, 75—80 93—96, 70—75 88—98, 65—70 6578, 60—65 54—56, IID 27—32, III gr 58— 69. Ill f 26—38, Kr 22—28, stek 12—18, Jo nathan II 80—85 37—54, 75—80 39—47. 70—75 45—50, 65—70 43—46» 60—65 25—28, IID 18 —20, III gr 22—39, III f 17—29, Kr 13—18. Winston III gr 36—38, III f 20, Kr 18, St. Remy II 75—85 29, 65—75 29, III f 24, bloem kool A I 35—63, B I 21—52, C I 10—19, AH 27—59, B II 9—36, C II 7—24, D II 3—7 A afw 25—33, B afw 11—22, C afw 3—8, D afw 35. Verpakt fruit: Golden Delicious I 85-90 92, 80-85 94—95, II 85—90 81, 80—85 87, 75— 80 89, 70—75 86, 65—70 62, 60—65 43, Jona than II 80—85 50, 75—80 52, 70—75 50, 65—70 46—50, Winston I 70—75 85. 65—70 79, 60—65 57—zö— GOES, 11 april. Export en Industrieveiling. Goudreinette KL II 75-85 41—44, 65-75 34—45, II D 22—26; Jonathan KL I 75-80 61, 70-75 70, 65-70 64, 60-65 49, II D 25—36; KL II 75-80 48—56, 70-75 52—62, 65-70 42—58, 60-65 29—48; Golden Delicious KL I 80-85 95—103, 75-80 101 —108, 70-75 96—106, 65-70 82—91, 60-65 57—67; KL II 80-85 97. 75-80 87—100, 70-75 83—100, 65-70 76—80, 60-65 53—64; Winston KL I 65-75 60—62, 55-65 37—42, II D 25; St Remy KL I 75-85 30, 65-75 29; Div appels kroet 3. Op Monster: Br Seedling KL II 70 mm en op 37, 60—39,10; Jonathan KL I 75-80 57, 70-75 63, 65-70 57, 60-65 46; St Remy KL I 65 mm en op 30. Gewone veiling: Goudreinette grof 2731, fijn 18—23; Jonathan grof 32—42, fijn 22—34; Golden Delicious grof 5070, fijn 36, kroet 25—30, stek 15—22; Winston grof 26—39, fijn 22—30: Br Seedling grof 15, fijn 11—15: Aard beien per stuk II 14; Bloemkool AI 5672, All 48—61. BI 36—42. Bil 17—35, Cl 17—18, afw 844. GOES, 11 april Aardappelen Bintje, 35 rrtm, opw., binnenlandse sortering 68, al pha, 35 mm opw., 55.50; furore, 35 mm. opw., binnenlandse sortering 710. Naar bint je voor export bestond geen vraag. Prijzen per 100 kg. geleverd aan de sorteerinrich- ting, sorteerkosten voor rekening van koper. Voederaardappelen noteerden 1.502.per 100 kg. Hooi: Lucernehooi 105110 per ton, geperst af bedrijf; weidehooi 105110 per ton, idem. Stro. Gerstestro 5055, tarwestro 5560; erwtenstro 57.50; schokkerstro 50. De ze prijzen gelden per ton, geperst af bedrijf en voor directe levering, blanke kwaliteit. Vlas. Goede kwaliteit ongerepeld vlas, af boerderij 1520 cent per kg., afwijkende kwa liteit 1015 cent per kg. Goede kwaliteit ge repeld vlas, af boerderij 2025 cent per kg. afwijkende kwaliteit 1520 cent per kg. Eie ren. Voor de eieren kan een prijs worden ge maakt van 1.821.86 per kg. MIDDELBURG, 11 april. Aanvoer 40.000 stuks. Bloemkool 4 st. per kist 4468, 6 st. per kist 31—59, 8 st. per kist 1943, 10 st. per kist 10—26, 12 st. per kist 8—16. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgar nalen 1129 kg, 1.49—2,61, schar 367 kg, bot 86 kg, wijti.ng 244 kg, tong 101 kg, rog 116 kg, kabeljauw 53 kg, paling 2 kg, visiever 2 kg, doorgedraaide vis 642 kg. ZUIDDORPE. De heer A. J. M. Kesbeke, wethouder te Axel, die met ingang van 1 mei a.s. benoemd is tot burgemeester van Zuiddorpe heeft gis termiddag een officieel bezoek gebracht aan zijn toekomstige gemeente. Bij de bespreking die op het gemeentehuis werd gevoerd is besloten de officiële in stallatie te doen plaatsvinden op woens dag 3 mei om 3 uur. Om 16.15 zal deze plechtigheid wor den gevolgd door een receptie in net Parochiehuis. Intussen zal het afscheid van de hui dige burgemeester, de heer M. A. B. Puylaert die zoals bekend, wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd zijn amlbt neerlegt enkele dagen eerder plaatsvinden. Tijdens de afscheidsreceptie die op 28 april wordt gehouden zal burgemeeser Puylaert een tweetal geschenken worden aange boden. De plaatselijke verenigingen hebben voor dit doel een bedrag van honderd gulden bijeengebracht. A.R. kiesver. Zoutelande Bespreking over samen voeging gemeenten ZOUTELANDE. De A.R. kiesver eniging „Nederland en Oranje heeft tij dens een bespreking over het onderwerp van d'e gemeentelijke samenvoeging van Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande de hoop uitgesproken dat deze samenvoe ging doorgamig zal vinden. De heer K. Wouters sprak over dit onderwerp. Hij vertelde o.m. dat de A.R. kiesvereni gingen van d'e drie gemeenten reeds con tact hebben opgenomen om zich er over te 'beraden. De vergadering stond we gens ziekte van de heer P. Brasser on der leiding van de heer A. Jobse. Een belangrijk agendapunt was de kandidaat stelling voor de Prov. Staten. Onder leiding van mevrouw Van RooijenVan Sighem vergaderde de N.C.L.B. afd. Westkapelle in het Her vormde Jeugdgebouw. Mevrouw van Beest-van Weiland sprak over „Onze taak en roeping". De volgende vergade ring wordt gehouden op 15 mei. TERNEUZEN. Dank zij het bijzonder mooie weer is de negen de Sint Joris wandeltocht een groot succes geworden. Zes hon derd zes en tachtig deelnemers, waaronder vele buitenlanders, lie pen de tocht, die was georgani seerd in opdracht van de Kapitein Van der Deckengroep en de Door mangroep. De start was vanaf de markt en elke groep vertrok met een korte tussentijd. De deelnemers waren naar gelang hun leeftijd ingedeeld in groep A (elf jaar en ouder) en groep B (acht—elf jaar). De B-groep liep tien km; de route was: Nieuwe sluis—Boeregat richting inlagen Zeedijk en terug naar Terneuzen. De groep bestond uit 298 kabouters en wel pen waaronder drie buitenlanders. Groep A, bestaande uit 397 voortrekkers, pad- vindsters en verkenners (zestig buiten landers), liep twintig km, die voerde over de Nieuwe sluis Wulpenbek Vingerling Mauritsford Hoek Braakmandijk Boeregat Terneuzen. De prijsuitreiking geschiedde door ou- baas L. S. Blom. Vele vooraanstaande burgers van Terneuzen, waaronder bur gemeester en mevrouw Rijpstra, hoge functionarissen van de padvinderij woon den de prijsuitreiking bij. Hopman P. C. Gerreman bracht dank aan allen die financieel of daadwerkelijk hebben ge holpen deze tocht te doen slagen. De uitslag was: Groep B: I. Eenhoorn te Oostburg 236 (groepsprijs als zijnde de eerste in het Nederlandse klassement en een beker voor de eerste in het algemeen klassement) 2. Rodanborgh te Aardenburg 236 (groepsprijs); 3. De Zwaluwen II te Gent 231 (groepsprijs voor eerste in het buitenlands klassement en beker voor eerste buitenlandse groep in het algemeen klassement); 4. E.O.S. kabou terkring I Terneuzen 228 (groepsprijs); 5. De leeuwerikken I te Eekloo (België) 228; 6. E.O.S. kabouterkring II Terneuzen 225 7. St. Hubertus I Terneuzen 223; 8. Stanly te Oostburg 216; 9. De Zwaluwen I Gent 212; 10. St. Gertruides Terneuzen 211; 11. Schel- dezwervers Vlissingen 207; 12. De Zwaluwen III Gent 204; 13. De Reiger Gent 203; 14. M. A. de Ruijter te Vlissingen 201; 15. Doorman- groep te Terneuzen en 16. De Leeuwerikken II te Eekloo 174. In deze groep werden „De Zwaluwen II uit Gent voor de derde ach tereen volgende maal de eerste in het bui tenlands klassement, zodat zij nu de wissel beker definintief mee naar Gent konden nernen. Deze beker werd geschonken door de Belgische consul in Terneuzen. De uitslagen in groep A waren: I. St. Pau- lus te Yzendijke 251 (groepsprijs en beker) SOUBURG. De Souburgse muziek vereniging Vlijt en Volharding zal dit jaar haar veertigjarig bestaan vie ren. Dat dit korps zijn naam eer aan doet blijkt wel uit de plannen voor de jubileumviering. Het hoogtepunt van deze viering op 8, 9 en 10 juni is wel het optreden van het korps der Genietroepen uit Den Bosch onder leiding van W. J. von Berg. De militairen beginnen za terdagavond 10 juni met een concert gevolgd door een taptoe. Mogelijk komt het korps in ceremonieel tenue. De feestelijkheden worden geopend met een concert door Vlijt en Vol harding waaraan tevens medewerking wordt verleend door de beide zang verenigingen U.D.I, en Soli Deo Gloria. De volgende avond marcheren Ons Genoegen, Sint Ceacilia uit Vlissingen en het pijperkorps Juliana uit Middel burg door Souburg. Tenslotte worden de festiviteiten besloten met een mars door O.N.D.A. uit Ritthem en de drumband van Oranje Nassau uit Vlissingen. De zaterdagmiddag is uit getrokken voor het organiseren van een marswedstrijd. Het moet gezegd Vlijt en Volharding doet haar naam eer aan. Dat het korps dit in de afgelopen veertig jaar wel meer heeft gedaan werd ons duidelijk toen de huidige voorzitter, de heer A. J. de Pagter, ons iets vertelde over de geschiedenis van Vlijt en Volharding. Op initiatief van de heer A. Antheunis- se werd op 8 augustus 1921 de Christe lijke Harmonie Tot steun ir. de strijd opgericht. Er werd begonnen met zes leden. In de beginperiode leerde de heer G. Kruithof de enige die toen noten kon lezen de muzikanten het muziek schrift. Hierin kwam verandering toen een jaar later de heer J. van Soelen uit Vlissingen tot dirigent werd be noemd, hij is dat geweest tot 1948. In tussen was de harmonie omgezet in een fanfare, en spoedig volgde ook een wij ziging Man de naam in de tegenwoordige. In 1927 sloot Souburg zich aan bij de Zeeuwsche Bond, twee jaar later werd voor het eerst deelgenomen aan een concours wat Vlijt en Volharding een eerste prijs opleverde. Drie jaar voor het uitbreken van de tweede wereldoor log nam het korps een eigen repetitie lokaal in gebruik. Toen Walcheren na de oorlog weer droogviel was dit ge bouw zwaar beschadigd, tevens was na genoeg het gehele archief van Vlijt en Volharding verdronken. De muzikanten zaten echter niet bij de pakken neer; vlijtig en volhardend togen ze aan de opbouw van hun ver eniging. Het eerste resultaat was een ge heel nieuw instrumentarium. Enkele ja ren later gevolgd door nieuwe unifor men, waarvoor het geld in een half jaar bij elkaar werd gebracht. Vlijt en Vol harding dat op de jaarlijkse concoursen uitkomt in de hoogste ere afdeling heeft het gepresteerd om negen keer achtereen met een eerste prijs thuis te komen. Wanneer het onder leiding van dirigent A. J. van Wallenburg lukt op het pinksterconcours dat voor de deur staat voor de tiende keer beslag te leg gen op de eerste prijs zal het straks dubbel feest zijn in Souburg. Bij dit alles weet het korps zich ver zekerd van de steun van het gemeen tebestuur en de burgerij van Souburg. Vlijt en Volharding heeft meer dan vijf honderd donateurs. De muzikanten en zij niet alleen hebben nog een wens dat is een behoor lijke concertzaal in Souburg. Jaarlijks geeft het korps een uitvoering die ech ter in verband met de zaalruimte drie keer moet worden herhaald om ieder een in de gelegenheid te stellen de mu zikale prestaties te beluisteren. Het zal begin juni ongetwijfeld een gezellig muziekfeest worden in Souburg waarbij het Vlijt en Volharding zeker niet aan belangstelling en medewer king zal ontbreken. 2. De Leeuwerikken I te Eekloo 250 (groeps prijs en beker); 3. de Leeuwerikken II te Eekloo 249 (groepsprijs); 4. De Zwaluwen te Gent (groepsprijs); 5. Frank van Borsele te Goes 239 (groepsprijs); 6. E.O.S. junioren 237Yz te Terneuzen (groepsprijs); 7. De Zwa luwen I te Gent 233; 8. St. Gertrudes te Terneuzen 233; 9. Vikking I te Gent 231; II. De Scheldezwervers te Vlissingen 230; 12. St. Jorisvendel te Goes 227; 13. Stanly te Oost burg 226; 14. Kapitein Van der Decken te Terneuzen 225; 15. Oda te Axel 222; 16. Alex de Clerx te Yzendijke 221; 17. St. Hubertus II te Terneuzen 221; 18. Bredenis van Berke lom te Middelburg 220; 19. Grietje Schouten te Kloosterzande 219; 20. Rhodenborg te Aar denburg 218; 21. De Reiger te Gent 212; 22. M A. de Ruijter te Vlissingen 212; 23. St. Agnes te Ovezande 207 24. St. Hubertus I te Terneuzen 207; 25. Lopivo te Middelburg 207; 26. De Scheldezwervers te Vlissingen 203; 27. Doormangroep II te Terneuzen 200; 28. Doormangroep I te Terneuzen 193; 29. Berna- dette te Goes 187. In groep A. won. als beste Nederlandse groep van padvindsters en kabouters E.O.S. te Terneuzen met 262V2 punt en kreeg, daar zij voor de derde achtereenvolgende maal de - WEMELDINGE. Het kerkge bouw van de vrij evangelische ge meente Wemeldinge is ingrijpend gerestaureerd. Met name het in terieur van de kerk heeft een gron dige verandering ondergaan. Zon der tegenspraak mag vastgesteld' worden, dat het kerkgebouw aan de tegenwoordige eisen voldoet. Voor de kleine gemeente van 120 leden moet het ongetwijfeld een grote voldoening schenken om el ke zondag Gods Woord te horen in het gerestaureerde kerkje, dat thans een modern en fris aanzien biedt. De oorspronkelijke plannen waren om het gebouw alleen te schilderen. Bij de ingebruikneming van de kerk in 1926 waren de kleuren enigszins aan de donkere kant gehouden. Maar spoedig bleek, dat het schilderen alleen een halve oplossing zou zijn. Het architec ten- en ingenieursbureau G. Gerritse te Dordrecht werd ingeschakeld en dit bureau adviseerde om het interieur in grijpend te restaureren. Kerkeraad en gemeente voelden daar wel wat voor en in die geest werd dan ook een be sluit genomen. De „tuun", zoals de Zeeuwen zeggefn, zou moeten verdwijnen. Een liturgisch centrum paste beter in de restauratie plannen, Een platform kwam tot stand, een (nieuwe preekstoel wérd gebouwd en een strolkenvloer werd aangelegd. Het elektronisch orgel, dat zich boven de preekstoel bevond, moest daar ook weg. Het front van het or gel werd achter in de kerk aange bracht, terwijl de speeltafel ietwat be zijden het liturgisch centrum werd ge plaatst. Een goed contact tussen pre dikant en organist kon daardoor wor den gewaarborgd. Op de plaats van het orgel boven de kansel werd een groot kruis tegen de muur geplaatst. Deze gevel, de zogenaamde aan- dachtswand, kreeg dus een geheel nieuw gezicht. de beker wonnen, deze definitief in hun r^ia bezit. De beste Belgische groep van verken- verbchting voorzien. De lampen z.jn ners en welpen werd De Leeuwerikken uit nu in de plafonds aangebracht. Het ge- Eekloo met 478 punten. I heel ziet er bijzonder aantrekkelijk uit. Aannemer J. Hoo geste ger uit Wemel dinge zorgde voor een goede uitvoering van de restauratie. Tijdens de uitvoe ring van de werkzaamheden (zes a ze ven weken) kreeg de vrij evangelische gemeente gastvrij onderdak in de gere formeerde kerk. De gemeenteleden hebben voor de ze ingrijpende restauratie diep in de beurs moeten tasten. Zij lieten echter niet verstek gaan. De offervaardigheid was bijzonder groot. Het totale bedrag van 8000 gulden, dat voor de testaura- tie nodig ble.ek, is vrijwel binnen. De 120 leden hebben dit bedrag zelf op ta fel moeten leggen, want subsidiërende instanties waren er nog niet. De plan nen voor algehele restauratie waren nog maar een week oud, toen er al 1500 gulden binnenkwam. Zij weten, dat het geld goed is besteed, want hun kerkje aan de Noordelijke Achterweg voert nu niet meer het predikaat van ouderwets te zijn. MIDDELBURG. Het onlangs ge opende centrum „De Schakel" op de Bachten Steene werd door middel van een zeer druk bezochte receptie officieel in gebruik genomen. De voorzitter, mi. J. Moolenburgh, die wegens ziekte af wezig was, werd vervangen door de heer C. Roelants, vice-voorzitter, deze merkte in zijn openingswoord op, dat het een hoogtijdag voor de gemeente was en dat „De Schakel" niet alleen een verrijking voor de Vrijzinnig Her vormde Gemeente betekende, maar ook een verfraaiing van het stadsgedeelte. De heer G. Sleutel, voorzitter van de stichting „De Schakel" sprak vervolgens zijn dank uit aan het bestuur voor het gestelde vertrouwen. Hij riep tevens een welkomstwoord toe aan de diverse jeugdorganisaties, die ook gebruik van het gebouw gaan maken. Onder de zeer lange rij van sprekers, die hun geluk wensen aan het adres van het bestuur brachten, bevonden zich ds. W. C. F. Metz uit Arnhem, de heer J. L. Ver- hage, voorzitter van de Vrijzinnig Her vormde Vereniging in Vlissingen, de heer De Jong, voorzitter van de afd. Goes, de heer Kramer, voorzitter van het kerkkoor, de heer J. J. de Reij, voor zitter van het eollectantencollege en ds. I- J. van Houte. Na de receptie en de rondgang door 'het gebouw, volgde een gemeenteavond, waaraan werd medegewerkt door de pianiste, mevr. M. E. Stofkoper-Schnei- der, en het vrijzinnig godsdienstig zang koor. ASSEN Ds. H. Bouma uit Assen heeft in de Bethelkerk in Assen de gewone driejaarlijkse synode van de Gereformeerde Kerken art. 31 ge opend. De agenda van de Asser Sy node is een omvangrijke. Er komen enkele punten op voor, welke veei belangstelling hebben. Een van die punten is de Psalm berijming, waarbij ook het zoge naamde Psalter-Hasper aan de orde zal komen. Belangrijke punten zijn voorts de zaak van de samenspre- king met de Cbr. Gereformeerde Kerken. HAAMSTEDE. De vele aanwezi gen, waaronder ook een aantal uit Zie rikzee en omgeving hebben op de praat avond die door de Coöp. veiling der Zuid-Hollandse Eilanden onder voorzit terschap van de heer L. Leeuwe werd gehouden, veel op kunnen steken. Om de kwekers zo veel mogelijk instructie te kunnen geven over de moderne ver pakkingseisen, wat behalve de direc teur van de veiling, drs. J. Hogewoning, ook keurmeester D. Wildeman en chef- loods A. Zoutewelle mee gekomen. De directeur zei dat voor de opslag van fruit goedkope bloemkoolbakken te koop komen. De heer Wildeman die enkele kisten goed en verkeerde appels had meege- bracnt vertelde dat net koelhuisfruit dit jaar bijzonder slecht was. De ou derwetse manier van verpakken, heeft afgedaan, alleen de strip-verpakking heeft nog toekomst, en dan altijd nog het losse fruit in de kist. De 5 mm sortering heeft altijd voordelen boven de 10 mm. De vele vuile vieze kisten, waarin ons land nog steeds exporteert, is oorzaak, dat Nederland steeds meer terrein gaat verliezen op de Duitse markt ten voordele van Italië, dat zelfs zijn 3e kwaliteit nog in een fraai ver sierd bakje verkoopt. 0 Danlk zij de grote belangstelling zal in Serooskerke een vervolgcursus op de kooklessen wordlen gegeven in de boven zaal van het verenigingsgebouw door me vrouw Specht-de Keyzer. (Advertentie) De Generale synode van de Gerefor meerde Kerken heeft bij de Vrijge maakte synode bij herhaling aange drongen op een gesprek. Op de jongste synode van de Gereformeerde Kerken in 1959 in Utrecht gehouden is besloten aan de synode in Assen te verzoeken twee afgevaardigden te wil len ontvangen om een brief van de Ge reformeerde synode persoonlijk toe te lichten. Over deze zaak zijn de meningen in de Gereformeerde Kerken art 31 nog al verdeeld. Enerzijds wordt de opvat ting gehuldigd dat om redenen van hoffelijkheid en christelijke wellevend heid zulk een verzoek behoort te wor den ingewilligd. Anderzijds bestaat de mening vooral de kerkeraad Ensche- de-zuid staat op dit standpunt dat op het verzoek niet moet worden ingegaan alvorens de Gereformeerde Kerken „betering des levens" hebben betoond, door de schorsing en afzettingsbeslui- ten op te heffen en de nieuwe kerke- orde (welke men niet vrij acht van „hiërarchische tendenzen") buiten wer king te stellen. Zowel in de Gerefor meerde Kerken als In de Gereformeer de Kerken art. 31 wordt met grote be langstelling uitgezien naar de beslis sing welke de Asser synode zal nemen. Na de openingsrede van ds. Bouma koos de synode eerst een moderamen. Tot praeses werd gekozen ds. J. van Bruggen uit Assen, assessor werd ds. E. T. van den Born uit Helpman-Gro- ningen, eerte scriba werd ds. M. J. C. Blok uit Utrecht en tweede scriba ds. G. Hagen uit Bussum. Ds. Van Bruggen hield na de verkie zingen een korte toespraak, waarin hij dank bracht aan ds. Bouma en aan de synodeleden voor het in het modera men gestelde vertrouwen. Op de zitting waren aanwezig de hoogleraren dr. L. Doekes, J. Kamp huis en H. J. Schilder, allen te Kam pen, om haar als adviseur te dienen. De beide andere Kamper hoogleraren dr. H. J. Jager en C. Veenhof ver klaarden zich bereid desgewenst even eens als adviseur te willen optreden. De synode besloot dat stukken, die na 14 april bij haar binnenkomen niet meer in behandeling zullen genomen worden. Ook besloot zij alle ingekomen stukken van niet-kerkelijke instanties, die ook niet door de kerkelijke verga deringen aan haar zijn voorgelegd, niet ontvankelijk te verklaren. Haar werkzaamheden zal zij verdelen over vier commissies. van de Walcherse K. I. stieren Dr. Lente's. Verwachting: Orna Adolf en Roorda Wietse op donderdag 13 april a.s. om 10 uur op het Molenwater te Middelburg. En van de stieren Mercedes en Edzard van de K.I. vereni ging Schouwen-Duiveland op vrijdag 14 april a.s. om 9.30 u. op het bedrijf van de heer E. Verburg te Noordgouwe. GOES. Voor het verkrijgen van een inzicht in de fokkerij van de Zeeuwse K.I.- stieren worden op gezette tijden afstammelingenkeuringen gehouden. Het volgen van deze keuringen van fok kerszijde is bijzonder nuttig. Een afstammelingenkeuring 5s in te genstelling tot een fokveedag geen show waar de dieren gerangschikt worden op volgorde van type en kwaliteit, maar een vertoning van een ongeselecteerde groep afstammelingen van één stier. Getracht wordt hiervoor een groep van 50 nakomelingen bijeen te brengen. Voor de jongere stieren wordt bij het voorlopig onderzoek, indien onvoldoende nakomelingen beschikbaar zijn, wel met een geringer aantal volstaan. Het is im mers noodzakelijk zo spoedig mogelijk een inzicht te krijgen in de vererving van de jongere stieren. Dit voorjaar zullen de stieren Dr. Lente's Verwachting, Ornea Adolf en Roorda Wietse van de K.I.- vereniging Walcheren en Mercedes en Edzard van de K.I.- vereniging Schouwen-Duiveland op hun exterieurvererving onderzocht worden. Voor de K.I.- vereniging Walcheren zal dit plaats vinden op donderdag 13 april a.s. om 10 uur 's morgens op het Molenwater te Middelburg en voor de K.I.- vereniging Schouwen-Duiveland HULST. De Zeeuwschvlaamse jazz- sociëteit heeft voor de eerste keer in Hulst een, jazzavond gegeven. Vele jazz liefhebbers uit oost- en west- Zeeuwsch- Vlaanderen, en zelfs uit België, waren in de zaal Oostrom tesamen gekomen om te genieten van „Le rat de St. Jer- min", een dixieland-orkest uit Tilburg. Dit orkest staat onder leiding van de star-solist oude stijl, de trombonist Schutz. BRUINISSE. Toen mevrouw Van B. vannacht wakker werd zag zij vlammen in een schuurtje van de heer J. van P. wiens achtererf aan de Weststraat uit komt. In de stromende regen werd de eigenaar alsmede een buurman gewekt, die samen het begin van brand blusten. Het bleek namelijk dat een kunstmoeder had vlam gevat. Een hon derdtal kuikens kwam in de vlammen om, de verdere materiële schade was tamelijk onbelangrijk. De wekelijkse rondgang met de bus jes voor Kinderzorg in Middelburg heeft in maart in Kapelle opgebracht ƒ134,43. In Giezelinge werd 83,60 bijeen ge bracht. De Paascollecte van de Herv. Kerk in Kapelle heeft opgebracht 970,50. op vrijdag 14 april a.s. om 9.30 uur v.m. op het bedrijf van de heer E. Ver burg te Noordgouwe. s HEER HENDRIKSKINDEREN. Voor een zeer talrijk publiek, bestaande uit donateurs en belangstellenden, heeft de toneelvereniging „Heer Hendrik" het winterseizoen besloten met de opvoering van het toneelspel „Terugkeer" van Warren Chetham Strode. De regie voor deze voorstelling berustte bij Lettie van der Linde-Reeders, terwijl de raamregie werd gevoerd door Toine van Bergen. Over het algemeen mag worden ge steld dat Heer Hendrik zijn oude peil handhaaft wat spelprestatie betreft, doch over de keuze van de stukken kan men van mening verschillen. Het to neelspel dat zaterdagavond ten tonele werd gebracht had bepaald verdiensten voor de periode van na de wereldoorlog II, -maar het blijft een vraag of de pro blemen die er in aan de orde worden gesteld voor de toeschouwer van van daag nog belangstelling hebben. Inder daad beseft men dat er na de tweede wereldoorlog grote idealen zijn gekoes terd aangaande de toekomst van landen en volken, maar voor de rest weet men van de afloop der dingen, zodat op dit punt het stuk verouderd is. Dan blijft de vraag of de terugkeer van een jong echtgenoot, een oorlogs- vlieger, na een scheiding van vier jaar met vrouw en met ma herenigd, een onderwerp is dat voldoende dramatische stof oplevert voor een boeiend stuk. Ondanks bezwaren, dus, die men ook bij Hendrik terdege heeft beseft, werd het spel dermate enthousiast op de planken gezet, dat men niet teveel bij de inhoud van het stuk bepaald bleef. Van de spelers, die zonder uitzondering het geheel tot een -goede uitvoering brachten, vielen op Lettie van der Lin deReeders als de wervelende beredde- rende huismoeder, Hubi Jamse-Glerum als haar dochter en Narmy Bruijnooge als de onstuimige teenager Peggy. Jo- han Lindenbergh en Truus Lindenibergh- Lobbezoo deden als de conflictpersonen van het drama niet onder, terwijl d« kleinere rollen bij Piet Meerman, Han- ny Brandt-de Schipper Paul Proost en Bram Janse in goede handen waren. Truus Vermeulen wa,s weer bijzonder op dreef. De grime van Henk Beeke en het decor waren zoals gewoonlijk zeer verzorgd. GOES. Uit het verslag van het eerste kwartaal 1961 van het Nederland- sche Roode Kruis, Kring Zeeland, blijkt dat de organisatie zich mag verheugen in een gestadige groei. Uit een staat je is te concluderen dat het aantal le den in 1960 met 542 is toegenomen. Naar aanleiding hiervan wordt opge merkt dat de afdeling Terneuzen de grootste aanwas had. Zij maakte een sprong van 612 naar 1089 leden. Het totaal aantal leden bedroeg aan het einde van 1960 22335. Ook Het aan tal donores is toegenomen. Bedroeg dit in 1959 3102, dit aantal is in 1960 geste gen tot 3267. In 1959 werden 2833 trans fusies uitgevoerd, in 1960 was dit 3246. Te Anna Jacoibapolder hield de afd. St. Philipsland haar traditionele jaar lijkse bijeenkomst van medewerkers Csters) aan de Inzamelingscampagne 1960 en leden, alsmede een grote groep donores die later op de avond uit han den van de voorzitter, dokter H. Men ger, de Landsteinerpermingen in ont vangst zouden nemen. „Nadat de voor zitter de revue omtrent de succesvolle inzameling van verleden jaar in een gloedvol betoog nog eens had gepas seerd viel het nieuwe Dagelijks Be stuurslid, de heer mr. J. A, Heyse te Middelburg, de eer te beurt om de afd. St. Philipsland namens het Hoofdfoe- van harte te complimenteren met de achtereenvolgende 7e maal dat zij be slag kon leggen op de landelijke tro- phee". De Kongo-actie van de jeugd is een overweldigend suece-s geworden, aldus het verslag. Stond men in het begin wat sceptisch d'aar tegenover, zodat de verwachtingen niet al te hoog gespan nen waren, het resultaat heeft anders bewezen, mede dank zij het initiatief dat deze keer voornamelijk van de jeugd is uitgegaan hetgeen een zeer verheugend teken is. Uit leerlingen van de in Middelburg gevestigde Kweekscholen werd een co mité opgericht, dat zich met de inza meling van melk in blikjes en zakgeld door alle onderwijsinrichtingen in geheel Zeeland in januari en februari heeft be- heeft beziggehouden. Niet minde dn 40.000 blikjes melk en ruim ƒ18.000, aan zakgeld kon aan de leiding van het J.R.K. te Den Haag worden toegezon den. Raad 's-Heer Arend skerke 's HEER ARENDSKERKE. De raad van 's Heer Arendskerke komt woensdag in openbare vergadering bij- een. Onder meer zal aan de orde komen de verhuur van zes woningwetwonin gen. Daarnaast is een voorstel bouw grond over te dragen aan het bestuur van de Chr. school te Nieuwdorp voor het stichten van een nieuw schoolge bouw. Tenslotte is er een voorstel de heffing van rechten voor de keurings dienst voor vee en vlees nader aan te vullen met tarieven voor herkeuring. BRUINISSE. Op het Groepsbureau van de Rijkspolitie te zijn inlichtingen te verkrij gen over de navolgende gevonden voorwer pen: Een snelbinder, een gekleurde sjaal een bruin lederen dameshandschoen, een klap perpistool, een badhanddoek, een blauw plas tic etui inhoudende een set schroevendraai ers. een dameshandschoen, een meisjesfiets. 2 kinderschopjes, een blauw glacé hanï schoen, een paar nylon kousen (Setter Set),

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 5