PAPIERLAWINE ALS ADMINISTRATIE IN OPLICHTINGSZAAK van deAmsterdamse ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 4 Thans verkrijgbaar 99 LA" („WALCHEREN"'s gepasteuriseerde Vanillevla) KLEUR AROMA SMAAK en SCHENKBAARHEID een onovertroffen EETGENOT „WALCHEREN'"s melkprodukten zijn BETER UW MELKHANDELAAR heeft het MEVROUW 3 grote repen van 60 voor 28 ct 1 pak VéGé-lucifers 1 zakje VéGé-anijs- of vruchtenhagelslag 1 fles zuivere VéGé-limonadesiroop 250 gr. vanillestrips 200 gr. vruchtenagar Jubileum Hervormd geref jeugdbonden Succes voor „Polyhymnia" in Hansweert Bromfietser sloeg over de kop Bejaardenzorg zeer actief Uitvoering CJV ACTIEVE OBLIGATIES ACTIEVE AANDELEN Boerenleenbank te Stavenisse bijeen Juniorenvoetbal Samenwerking tussen Philips en Qualitex Twee jaar met aftrek geëist VEREENIGDE BLIK. LAGERE WINST Verkoop Zaanchemie bij Billiton Chemie s Londense vrachtenmarkt Dank zij een volledige harmonie van kleine adwltffh'ts Te koop partij baddings 6'/2 x 15 Nieuwoostersestr. 32 Middelburg. Te koop Shetlandse po ny merry kar en tuig. Ai- bert Sinke. Hoofdstraat 13, Tel. 210, Kruiningen. Te koop 1-rijïge volauto matische aardappelpoot- mach., Wilmo kunstmest strooier. 6 schotels (losse), 3 vorentrekkers, (dichte wie len). Fa. Hillebrand. St. Laurens. Tel. 011802348. Te koop ingeschreven 2de kalfkoe. A. Groenenberg, Middelburgseweg 29, Grijps- kerke. Wenst u een kippenhok, wagenloods, landbouw- schuur, zomerhuisje, week end huisje enz. dan naar De Groot's houtbouw, Vroomshoop. Vertegenw. L. Wouters, Meliskerke, te- lef. 01186—365. Dames- en meisjesvesten in lindegroen, mosgroen, geel en bleu. Vanaf 14,75. Hollandia onderjurken m. schouderband, 4,90. 4f Nylons, met en zonder naad, vanaf 1,98. Dubar- ry nylons 2,95. Nog gelegenheid tot het contracteren van diverse stam bonen. J oz. Boone, "Vêerdam 6, Nw.- en St. Joosland. Tel. 01182—327. - .Wie ruilt nieuwbouw wo ning in Zierikzee, met nieuwbouw of goede wo ning in Vlissingen. L. Ravia, Rodedorp 18, Zierikzee. Te koop: een vaarskalf met zwarte schets. J. de Visser, Trommelweg 4, Domburg. Te koop 2 vaarzen, no vember gekalfd vierkant stempel en 2 slachtvarkens. M. Janse, Langedam 19, Zoutelande. Voor direkt gevraagd net winkelmeisje leeft. 17 18 jr. Végé Levensmiddelen- bedrijf, J. Bimmel, Leis straat 3J, M'burg. Tel. 4671. Te koop Pootmachines Cormick en Vicon. Eén en drie rij. J. Th. Marcusse, Smederij, Oudelande. Telef. 01104—254. Donderdag, 13 april hoopt ds. A. F. Honkoop op te treden voor de Ger. gem. te Nieuwdorp. Aanvang 19.30 uur. Honderden dames en he ren zoeken via de Nederi. Correspondentie kring een partner. Bent u die mis schien? Wie weet! Bestu deert u in ieder geval hun gegevens eens. U ontvangt die (in gesloten, blanco en veloppe) na toezending van 2,50 aan de N.C.K., Euro paplein 75, Amsterdam (gi ro 602349). Een keurige collectie vi trage vindt u in „De Mag neet"; o.a.: effen, gebloem de en gestreepte terlenka, ook valletjes. Nieuwer- kerk, télef. 265; Bruinisse, telef. 470. 4f Gevraagd, net winkel meisje, bakkerij Rotte. Lon- densekaai 47, Middelburg. Wat doet U in Uw vrije tijd? Doe het zelf'. Het 'is een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding, die ont spanning geeft en geld spaart. Het tijdschrift Doe Het Zelf biedt beginners en gevorderden de helpende hand. Het is de vraagbaak voor actieve mensen, die graag zelf de handen u.t de mouwen steken. Het maakt U óók wegwijs op het gebied van amateurfo tografie, eleetronica eu de verzorging van bloemen en planten. ïn Doe Het Zelf staat voor elk wat wils. Koop het bijzonder interes sante nummer van deze maand bij een kiosk of boekhandel. Indien niet meer voorradig kan bet ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra gefran keerd te sturen aan maandblad Doe Het Zelf met vermelding: „Voor het nummer van deze maand". Hebt U een giro rekening? Dan is het ge makkelijker 0.90 over te schrijven op postrekening nr. 4530 met op het „bij"- strookje dezelfde aanteke ning. 4(. Gezonde mensen, geluk kige mensen. Het maand blad Spreekuur Thuis geeft een gezonde kijk op Uw gezondheid. Het is het voorlichtingsblad van de Kon. Nederlandsche Maat schappij tot bevordering der Geneeskunst. Bijna al le Nederlandse artsen zijn hierin verenigd. Doktoren met een grote praktijker varing vertellen in begrij pelijke taal hoe U gezond kunt zijn en blijven. Zij houden als 't ware „Spreekuur bij U thuis". Spreekuur thuis bevordert uw gezondheid en die van uw naasten. Lees het bij zonder interessante num mer van deze maand. Het is verkrijgbaar bij kiosken en de boekhandel. Het kan echter ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra ge frankeerd te sturen aan Maandblad Spreekuur Thuis, postbus 705, Rotter dam, met vermelding: „Voor het nummer van de ze maand". Hebt U een girorekening? Dan is het gemakkelijker 0.90 over te schrijven op postreke ning nr. 121000 met op het ,,bij"-strookje dezelfde aan tekening. 4f Wasspoeldroogcombina- tie van 598 voor 398 of 5 p.w. Direkt van fabriek, daarom 200 korting. Vr. vrijbl. zichtzending. Dutrag, Postbus 485, Den Haag. -#■ Pracht collectie keuken bont met bijpassende val, vindt u in „De Magneet", Nieuwerkerk-Bruinisse. Te koop: waterwagen m. tank inhoud 1000 1 L. Francke, „Torenzicht", Grijpskerke. voor het bests programma van de week SPECIALE LENTE-ATTRACTIE I bij 3 pakjes VéGé-margarine 27 ct 10 geldzegels 42 ct 1 geldzegels 0.75170 ct @8 geldzegels l o.6i.i2Sct-50 geldzegels 'n werkelijk heerlijk koekje 62 ct 12 geldzegels bijzonder lekker 49 ct 10 geldzegels :S EXTRA deze week! 1 blik kostelijk cn varkensvlees - 200 gr. 0\J 2 grote potten «yn appelmoes - de fijnste! 8 ct samen voor Véél Geldzegels l 4f. Vermager zonder moeite met Gracial, 50 dragees 1,98. Bij apoth. en drogist. ■jf Te koop: zeer goedkope nieuwe naaimachines. Hand naaimachine 198, electr. 250. Electrisch m. zig-zag 275, automatisch zig-zag 375. Met deze machine kunt u beslist alles auto matisch. Alles compleet in koffer, met 15 jaar schrift, garantie. Ook vanaf 4 p. w. Vraagt ze vrijbl. bij u thuis op zicht. J. Cysouw, Zuidstraat 103, Westkapelle, tel. 287. Terlenkarokjes in wit, bleu en groen, 5,90. Klei ne prijsstijging per maat. Kinderjasjes en blazers in de nieuwste kleuren en modellen. „De Magneet", Nieuwerkerk-Bruinisse. Wij galvaniseren uw em mers, teilen, wasketels en verder voorkomend ijzer werk. J. Meeuwse, Grave- straat 59—61, Telef. 3783, Middelburg. Gevraagd voor de perio de 15-75-8. Zomerhuisje of gem. woning langs de kust strook met event, plaats v. tent voor 2 kinderen. L. W. Krijger, Oranjelaan 49, Rijs wijk ZH. Wit heren sportgoed. Hemdjes en broekjes, per stuk 1,65. UTRECHT. De gezamenlijke Bondsdag van de Bonden van Neder lands Hervormde jongelings- en meis jesverenigingen op Gereformeerde grondslag, die op Hemelvaartsdag wordt gehouden in Utrecht, zal in het teken staan van twee jubilea: de jongelings band bestaat nl. op 9 november a.s. vijftig jaar, terwijl de meisjesbond op 13 mei vijfendertig jaar bestaat. Het thema van de Bondsdag is „Uw Goed heid kroont dit jaargetijde". Er zullen enkele inleidingen worden gehouden, en verschillende jongeren zullen mede werking verlenen met zang, muziek en declamatie. Mevrouw A. A. E. Mulder- RuDke, neemt afscheid na dertig jaar hoofdbestuurslid te zijn geweest en sinds 1942 presidente van de meisjes hand. Zij wordt opgevolgd door me vrouw A. A. Streefkerk-Sommer uit Utrecht. In het Utrechtse Tivoli zal in septem ber een jubileumappèl worden gehou den, waarbij onder meer het declama- torium „zij trokken een spoor", wordt opgevoerd. De leden van de jongens- en meisjesverenigingen zijn op het ogen blik druk bezig met het inzamelen van gelden voor een jubileumcadeau. Als de hoofdbesturen ermee accoord gaan zal het bedrag worden gebruikt voor de bouw van een eigen centrum, waar schijnlijk in Utrecht of omgeving, waarin hoofdbestuursvergaderingen en kleine conferenties kunnen worden ge houden, en waarin de Hervormd Gere formeerd jeugdpredikant ds. A. J. Jo- rissen een eigen bureau kan krijgen. De Hervormd Gereformeerde Jongelings- bond omvat op het ogenblik 180 vereni gingen met in totaal 2600 leden, bij de meisjesbond zijn 170 verenigingen aan gesloten met 3180 leden. HANSWEERT. De muziek vereni ging Polyhymnia te Hansweert gaf een uitvoering in het gebouw van kun sten en wetenschappen te Utrecht. De vereniging speelde voor de afgevaardig den van verschillende accordeon mu ziekverenigingen aangesloten bij de Bond van Accordeonorkesten. De be doeling van deze uitvoering was om te bewijzen, dat de guitaren en banjo's ni deze vereniging samen kunnen spelen met jcoordeons Na net spel van „Polyhymnia" is een stemming gehouden over het al of niet aangesloten kunnen worden van de ze verenigingen. De uitslag van deze stemming was 28 stemmen voor, 2 te gen en 2 blanco. Het spel van „Poly hymnia" was zeer goed. De óirigente van deze bloeiende vere niging, Mevr. Beenakker uit Biezelinge, komt a'le lof toe om in een tijd van nog geen twee jaar dit orkest op zo een peil te brengen. TERNEUZEN De heer S. uit Bier vliet kreeg een ongeval met zijn brom fiets waarbij hij zelf gewond werd en zijn bromfiets zwaar beschadigd. Ver moedelijk werd het voorwiel geblok keerd bij het afremmen, waardoor de bromfiets met een schok stopte en S. over de kop sloeg. Voorbijgangers za gen S. op de weg liggen met schaaf wonden aan het voorhoofd. Dr. Bos verleende eerste hulp en liet S. per taxi naar de ouderlijke woning vervoe ren. AXEL Het bestuur van de Protes tants Christelijke Bejaardenzorg is zeer actief. Nog slechts enkele weken gele den publiceerde zij haar plannen. Inmid dels heeft het bestuur contact opgeno men met de diverse vrouwenorganisa ties in de gemeente om hen te verzoe ken mede te werken aan de geldinza meling die in de tweede helft van deze maand wordt gehouden. Dat de bejaar denzorg goede weerklank vindt blijkt wel uit het fe'it dat reeds een behoor lijk aantal vrijwilligsters zich heeft aangemeld. In de loop van deze week zal het Protestantse deel van de bevol king een circulaire in de bus krijgen waarin het doel van de stichting duide lijk uiteen wordt gezet. Op vrijdag 14 april wordt in het verenigingsgebouw van de gereformeerde kerk aan de Kevkdreef met de vrijwilligsters een bespreking gehouden. HEINKENSZAND. Met medewer- king van de CJV van Wolfaartsdijk hield de CJV van Heinkenszand in ge bouw Maranatha een gezellige avond voor donateurs en belangstellenden. Het geheel slond onder leiding van de lei der van de afd. Heinkenszand de heer M. Zuidweg. Er werd een vlot programma af gewerkt oat bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. Het begon al direct na de opening toen E. Reinhoudt en W. Constant met goed gebrachte muziek de samenzang begeleidden. Met vaart werd daarna de rest van het program ma afgewerkt, dat o.a. bestond uit: de opvoering van „De barbier van Sevil- la", „De geheimzinnige prik", „de Scharensliep", enz. DINSDAG 11 APRIL Eerste gedeelte 58/ 100Ü4%... 103 103% 59/ 1000 4%... 103 103% 60 1000 4%... 103 103% td U 103 103% 59/ 1000 4%... lOliVVa 101H 60 1 1000 4%... lQliWa 101H 61 1000 4%... 101 ,V% 101%-H 10112-% 53 1000 3% 98% 99 Gb 1000 3%. 82 Va 47 f 1000 3%.., 94%-tg 94H-1S 51/1000 3%... 98% 99* 53/ 1000 3%... 97§ 97 %S 56 1000 3%... 96% 96% 48 1000 3% 91% 92% Beiegg C 3%. 91% 91% 50 1000 3%... 91% 92 Vb 54 1 1000 3%.., 92% 93 551 t 1000 3%.. 92% 92% td. IJ 94% 94% Gb. 1000 3... 73 733/a 37 1000 3 93% 94 46 Gb 1000 3 94% 95 47 1000 3 89% 89% inv eert 3 100%*-xe lOOrV-iVÏ N. 1962-'64 3 100%§ 100% Bel .c.1000 2% 99jg id. 10.000 99% Gb. 1 1000 2%. 61% 61*1 N.I.35 3%... 971/2 N.I.37 3 100 100 Vb N.1.37A3 97% 97% Insch. Gb. 3. 91 Wonmgbouwe 111% 111% B.NG 58-9 4% lOlfg 102 B.N.G 59 4% 101B 102 B.N.G 60 4% 101H 102 Cult-H enl.Bk Nat H Bk. A Ned HM f250 A'dam Hubbej H.V.A Ver.. Senemb MO r Handel, Alg Kunstz U B JTg. f 250 f .Berkels Pat Calvé-Delft A id. cert. DehMiiCert Fokker N VI.. ld. div. '60 id div. '61.. Ford Auto A„. Gelder Zn. A.. K.N. Hoogov.. Muller Co.. N Kabelf.A PhU Gi GB A id. Cum. pr Unilever Wilton Fljen id. nj.c. 37* - 36% 251 - - 360 365 Cultures 121 121 Va 121*-Va 149-%l46%*-7%t 146%*-% 530 533 industrie, diversen 518*-9% 523*-51 521%-2 Vat 307* 307 445* 850% 905 - 174.40 - 345 345 790* 444%* 1166-70 1182*-7t 600§ - 765* - 1170*-2 1179*-82f 320 - 901*-5 907-10t 330* - 330* - 443* 905 174.90 335 800* 4443,4 1181-4 570( 755* 1174 %-7 320 902-4 331 331 Mijnbouw en petroleum Billit. Mij. (1) 610 idem (2) 530§ - id. div. *61522 DordtsPetr.A 749% Dordts Petr.pr 748% Kon Petr. 20 157.50 Kon.Ptr 5320/ 157.10 - KünPtr .50*20/ 157-7.20 157.8»-8.2f Moeara En. A 1400§ MoearaElWbf 2150f MoearaE4Wbf 2197.50* Scheepvaart en luchtvaart Holi.-Am.iiijn 179-9%tlC0%*-l%t 190* 548 540 750 750 160 158 157,6*-7,9t 1420 2180* K.Java-Ch P id n roy c.. K.JL.M K.N.S.M.NatB Kon.Paketvrt. NederiandMij. NieveJtGoudr. Ommeren K Rott. Lioyd N Scheepv U Claims 190* 95.50 218-9% 220*-21f 182* 199 - 178 380* 166 184-% 187*-7 %f n Stockdividenden 178% KNSMNatJ3z. 53.10 Philips A&G3 585 Philips cprWd 117 181-% 196 95 220%-% 189% 200 177%-8% 374%f 166 187-% 587 117,40 V.K 14.05 OBLIGATIES Ned Antillen NA '59 H 102Va 102Va Prov. en gemeenten Ad 47 3% 96% 96% Arnh51/72a 15411 'S-Gr.52 4J 100% 100% NH 47 3 97% Rd.l 52 4lA 1011/4 101 y4* Rd3? 1-3 3£ 96% Vlrd 51 82 174% Bank-, krediet- en verzekeringswezen B.N.G. 5% «106 106% BNG 0/5/10 141 141 BN.G 58 5 106Va 106Vs BNG 58 43 104% 104% BNG 30j 44 100Jg BNG 25] 44 1001 g Rsp O 57 146% 147 ld 58 123 'i24§ BOZsch b 86 Hypotheekbanken Fr.Gron 5 102 10234 88% 89 89 89 89% 85 88% 103 102% 89 89 td.De-Ve34 sGrüB34 Hv.Ned.34 NaiHypA3 RdH AD 34 Westl. U 5 td.NO 3>i Handel, industrie, enz AJ4.U 3% 100 100* A Heyn 6 137% 137 A Heyn 4 127 127%§ 97% - 105% 106 107 96%* 87% iU6% 106 Va 89% 89% 99% 99 90 'a 111 111* IO6V4 IO6V2 109% 109 V4 102% 102 101 Va 102§ 105 Va 105% 101% 101 93% 97 Berg J rg3j EBZHoU. 6 3 Lndoia 5% Limb St.3£ NGrB37 34 üv Gas 54 PhU 4 51 ld 134 48 ld $34 49 Pegem 6 Pegem 5%. Pegus 6 N.B.E1 4 Va Z EI Mu .44 RR.PUP54 W.Gusto4i WÜton 3% Scheepvaart en luchtvaart /R.L.M 43 101% VNTank44 100% Spoor- en trarow N .S '57 4% 103% 103 Va* Rd Trm 3è 84% Couverte< rh obttg A.K.U 4% 139 142 Billiton 5 230 239 Bke&H 4\ 117% Bursum 32 87 Bronsw 5.. 1331/4 132 Du Croo 5 143 143 Enkes 4 Giessen 5 Heybr Z. Hooim. 5 indola 4% Ketien 4 K.L.M.S 42 182 145 19ü§ 145* 220 130* 180 182%* 446 98 Va 128 98 Lindetev.5 113% 113% Meteoor 5 136% 138 Naarden42 285 N.R C. 5 135% 136 Nyma 4 110 112* Oranjeb. 5 204 PietersöV» 127% 132 Ruhaak 4 111 Sanders 5 131% 132 Schokb 34 107 107 StTwenthe 130 129% Ver.Mch.5 230 247§ ZJ3. Blerö 292 -r Premie-obligaties Alkm. 2% 87 877 VJ4 14.05 A'd.19512! 86% ld. 56 1 82% 82% id.11 2% 95% 95% td.III 2% 95% 95% ld 59 2% 98% 98% Breda 2% 83% Durdr 2% 82 V? 83% Ei ndh 10024 82% Enschi002< 83 VB 83% 's-Gr 1 2% 92% 92% td 112% 94% R'damI 2% 93% 93% td XI 2% 94 td 57 99% 100* Utr. 100 2% 92% 92% W Kruis 239 Z.-Holl 57 96% 96%t ld 59 105 105* Antw 3% Belg pr. 1 Belg 55 3% Cockerili Buitenland België 93% 94% 94% 93% Petrol 6% 122 120% Petrof 4 98% 98% Wag.L.55 4 97 96% Ouitstand A.E.G. 8 106% 106% Bosch R 8. 104% 104% D.JHörder 7 103% 103% Dawes 24 7 156% 156 Young30 5i 237 Gelsenk 7. 102% 103 H .Rhein 8 103 103 V.K 14.15 OEPOTFKAC-11E- BEWIJZEN ENZ Nederland ParticipatieoewuzeD Aig.Fl/10 153 157.50 AJg F. %-] 1530 1550 Con verto ƒ1185 1185 HSBbeld f 985 998 Interb t 750 751 Aand beiegg MUen Interünie; 227.50 229 Nd.FdsMi] 134 134 Obam 351 350 Robeco 253.50 255.50 Unitas 555 560* V Bez 94 154 155 Canada Canad G* 14% 15 Canafund 40 40 Ver Staten Atom P.S. 5% 5H Chemfund 12% 12% Mass 1. Tr. 14% 14% Telev El, 9% 9% AANDELEN Bank-, krediet- en verzekeringswezen AmstBank B.Ü.Z.C. Gr.j CrJ3 Herstelb. H.B.UnieC Kas Ass.. N.B Inst. N.Credtetb N.Midd.B.. N Overz. Rott.Bank. R.V.S., Slavenb.B TwentBkc Z.-HoU.B 397 400 153 151% 202206* 93V4 93% 215 215 141 143 215 215 228 Va 230 205 204% 198 198* 357% 360 719 720 207% 209* 329 330* 167 168% Cultures Ngombezi 220 224% N.1.S.I)625 630* O.J ilubb. 4% 4% PrJlubb... 20 20§ V.K 14.15 Rd Tap pi 50 51 SedepCult 61 Serbadjad 21% 21 Sum Rubt 42 41 Transatl 92% 92% Vico 15 15( V Vorst 3 218 Z.-Preang 7% 7% Handel, Industrie enz A.K U c 518 524 Alb Heljn 600 625 A Heunc 555 AlgNuntA 955 940 AmstelBr.. 615 600% Ad Ball.A 470% 478 AmCultAs 180 AdDrouga 395 399 A.R.M 245 252* Aniem NB 63 60% Ap.Netten 150% 150* A ut Scr W 429 425 AutoRdam 386 375* Bakoven 300 Bat aanxnV 425 435* Batava 124% 124% Becht&D. 243 238 A.L.vBeek 173 172 Beeren Tr 148% 147 Bergh Pap 455 445 Blaauwh 225 220 Blijden st.. 227 225% Bueke &H 225 225* BuerDruk 235 241§ Bols 769 791* Bontek&A 258 260* Boom R 193 194 BorsumijC 43% 43% Braat M. 118 Breda Mfb 450 438* Breroid'60 475 477 Brocades 599 590* Bronsw. 196 I95t Bührmann 800 789f Butunger. 246 250§ Byenk. c 1140 1140* Calvé cpw 170 CaJve cp c 174% Carps Gar 465 480 ^.Suik.Ma 535 590 Chamot U 405 Cobra 200 200 Cur Hand 163% 162 Curac ct. 163 161% Daalderop 318 Va 318% Dekkers 185 DeliDrukk 78 80%* Demka 365 375 Dikkers 445 437 Doet IJz. 180 185% 83* Dorp Co 85 Drie Hoef. 460 462 D.R.U. 148% 149 Du Croo 203% 204% Duyvis 375 371 Elsevier 475 490§ Emb.Htb. 250 245 Enkes 1000 265 285* Enot 344% 348 Entcomay 120 Enthoven 359 359 Erdal 990 990% Eura2 20 19% Excel. Mf, 260 290* Figee 277 273 Fittingfab 153 155t ld. pref 152 140% Gazelle 264 265 Gelder ct 449 448 Gelder pr 435 431 General B 113 113 J/4 GeoWehry 42 42%* Gerzon cp 179 Geveke. 835 830 Giessen 270 268* Gist-enSp 525 534 Goudsmit. 118 118 Grasso. 398 380t Grinten 1560 1575 Grofsmed 207% 208* Gruyt P.A 143 V.K 14.15 Gruyt prlr 187 rtagmCoA Hand Cmp 't Hart Havenw Haz meyei Heem v d Heemai Heineken Heinekenc Herisen M Hero A Heybr. Co Heybr. Z. Hoek's M? Hol! .Hand HoJJ Kat H Beton A HConstrW H Melks i Hougenb Houim Indola l.B Bouw Internatio 1 Gew Bet 388 389 249 214 210 233 235* 595 592 436% 445* 499 495* 688% 680 688 245 245* 260 278 276 373 937 920 97% 133 400 134% 415* 620 620 246 250 371 275 680 369 260 693* 320 321§ 179 179%* 315 l.Kunstst LntV iscose Intervarn. Jans Sut J Heybr Jongeneel Kemo KempBegi Kemp Zk Kempkes Ketjen Key Hout Key Kr. KJene 1000 Kloos Z Kondor A KN Papiet KN Zoute Korenscb. KoudUs Krasnap Kromhout K V.Tap.A Kwatta LeeuwPap LeidWoisp i^.A'damA Lmdeteves Lint Ind. Lohuizen Luempl Lum-GeiC Mahez Mamtz Mixwell MeelfNBC MeesBouw Menko Meteoor B Misset Mosa Pors Muld.R.M Mull.NBpi MijnbkwC Naarden L Nedap N.Aann.M N Dok Mf) N.Schpsb. N Springs Ned Vlas Nelle v Netaro. Nieaf Nierstrasz N .R C. ert l td <%d.) Nyma ert- N ten Cate Oranjeb. Orenst&K Ov.Gas NE Palthe PapG'land Pietersen. Pont Hh Poorter de Proost&B 370 370* 153 155%* 160 161%* 200 200% 400 395 770 - 147 147* 475 460 209 204% 727 730* 259% 263* 480 485 380 390§ 370 372 440 442* 494% 525* 1493 1487 194 1.90 348 335 580 590§ 252 256 395 398 188 190* 344 350 670 675* 625 650 130% 130% 169% 16? 177 176 119% 119 325 330* 500 490 332 240§ 560 560 500 510 215% 220t 298 299% 285 377 400 425 434 174 175* 140 720 740 630 200 211* 515 218 221* 217%220%* 220 217V4* 440 321 325 345 335 254 251 124% 124% 222% 233% 239% 175 176% 525 515 465 466 249% 249% 307 308* 240 240* 1130 150 155t 330% 335* 151' 151% 265 260 V.K. 14 15 Radem.M 174% 175* Reesink 238 245* 380 240* 166 830 Reeuwuk 360 Remev.Mi 240 Riva 400 Rotate J 168 Rommenh 870 RdDruogd 625 Rouppe V 129% Ruhaak 156 159 Rutten'sB 265 265 Hst Oonk 186%183%* RUsdnk 343 Sanders 230 235* Scheld NB 339 331 Schukbet 186 188 Schol.Fox 1135 1125 ScholtCar» 620 Schuitema 195 198 Schutters\ 345 360* Sikkens 1110 1092 343* 157 153 432* Sim Wit 338 Simons E. 157 Simplex R 150 SinitCoTi 434 Smulders 139 Spaarn gi 750 Spanjaarc 195% Stokvis5Ü0 389 389 S.Twentht 255 254 770* l ab Ph ct T.B Mari.1t Tels rhum&Di Ttaom Ml Thorns Hb Tricotbest Tw KabeJ Tw üverH fwunstra Ubbink Uniiev 1% ld 6% ld 4% Union UtermöhJ Utr Aspb 81 81V 45 804 804 300 294t 232% 233 169% 169% 762 760 64 65% 150 210 215* 154Va 154% 134 1343/4* 94% 94% 257 260* 462 476 573 570 Veenend£c 375 380* Ver BJik C 423 428* V GlasN B 404 V Hol.Sig 85 Ver Macbi 317 V.N Rubb 374 405 84 325* 370* V Touw Verscnure VettewmK Vezelv Victoria Vihamy Vhsmar. Vliss.Kat.c id. pref. Vred.R.ct Vries lJz. Vromen Vuicoord Wabo W aivisvrt. Wereldh. WerfGusto Wernink Wessanen Wüton nep Wit'sText W Winkel Wyers Wijk&Her Zaalberg Zeeuw Cf Z A Hand Z H Bier Zwaardem Z wan .Org. Zwttsal Mijnbouw en petrol Smgkep 242 251* Tarakan../ 168 165 Scheepvaart Furness S 730 750* HUJ'berg -678 Hputvaart 285 Noordzee.. 95 412 410 360 358 356% 352 192 191% 250 250* 205 210tf 203 207 520 528Va 204 204 530 527 191 193% 460 499* 150 148( 158 155 107% 107 150 148 215 219 210 419 424* 108 107 203 205* 536% 539 511 540* 149% 153* 148 150* 490 147 397 235 147 V 944* 1165 1155 640 628 V.K 14.15 Oostzee 152 151% WukJtin 270 Zeeland 542 550» Zeevaart 165 1601 Spoorwegen DeiiSpA 3% N Ind Sp Ned Antillen Ant Vert. 196 197Va Buitenland Canada Aiumin BeiJ rei Can Pac.C Int NickeJ lm Plpr L Mass Ferg 35% 36 49 49 23% 23 66Vs 66% 67% 68 13% 13%» ver Staten Am Enka Am Metaj Am Mot... a Hauiatoi AmSmeJtC Am T.&T Am.Tobac Anaconda Atcb Top. Balt Oh Beth.Steel Chesap Chrysler. Clt Serv C Colgate Comm Ed Consul Ed Cont OU Curt Wr.. Dougi Air E Kodak Gen Cigai Gen Electr Gen.Motor GtUette Goodyear Greyhnd Illinuls-C. 1. Bus M Int. Paper Int T T. KansasCS Kennec C.. LorUiard Louisville. MaishFld Miss K T.. Montg W Nat Cash NYCentr. N Am.Av., North Pac. PennsylvC Phillips RadioCorp Rep Steel. SearsRoeb SbelJ OU. South Pac South Rw. StBrandsC St O N.J. Studeb P Tennessee Tex instr. Tide Wat. Un Alrcr.. U.S.Rubb.. U.S.SteeJC 22f2 23% 27 27A* 21 Va 21 %T 14% 15* 60% 63% 130% 133% 79 82% 54% 23% 23% g 33A 33h 47H 48% 62% 62% 46 45% 53% 53% 37 37% 79 79 80Va 80% 56 56%* 20& 19%* 33% 32% 123 121 30% 29%x. 65% 64% 46% 47/. 116% - 37fg 36% 24 24 705 710 35 35 60% 61S 79 79ft 85% 88 49% 51% 57 57! 68% 70% 5% - 33 33% 84 19% 18% 44 44% 45% 45% 14j*é 14A 58% 58% 57% 60% 62 62% 58 Va 58%x 43% 44 24 23% 53 58% 59% 48% 49% 8A 8,'« 65% 66% 195% 196% 26 25%* 41 41 Va 54% 54%| 87% 88% CLAIMS PpGelderl. 2700 2650 STAVENISSE. De coöp. boerenleen bank te Stavenisse hield de algemene ledenvergadering onder leiding van de heer J. van Beveren. Hij deelde mede, dat 1960 een goed jaar was geweest voor de bank. Er werd zelfs een winst gemaakt van 9.980,97. Dit bedrag zal worden toege voegd aan het reservefonds. De omzet bedroeg ruim 1.500.000. Daar de kas sier van de bank, de heer J. Hage in juli aanstaande de 65-jarige leeftijd hoopt te bereiken zal hem eervol ont slag worden verleend. De heer Haage was 21 jaar bij de bank werkzaam. In zijn jaarverslag schetste de kassier de vele moeilijke jaren, die hij had mee gemaakt. Zeer dankbaar toonde hij zich voor de hulp van de heer A. G. van Ysseidijk. De heren J. L. Fotappel, N. M. Klippel en P. J. Moerland wer den in het bestuur herkozen. „De Herleving" hield eerste schieting TERNEUZEN Het seizoen van de handboogschutterij is ingezet met een schieting door de Handboog Maatschap pij „De Herleving" te Sluiskil, waar voor, gezien het vroege seizoen goede belangstelling bestond. Ook vele Belgen waren aanwezig. Uit het feit dat slechts drie vogels niet werden afgeschoten blijkt wel dat de weersomstandigheden gunstig waren. De uitslag was: hoogvo gel, P. van Esbroek te Sluiskil. Zijvo gels, Jos van Esbroek te Sluiskil en G. Mattheeuws te Axel. Kallen, G. van Waes te Westdorpe en B. C. Baart te Koewacht. Groep A I: Middelburg A IVlissingen A I 3—2. Groep A III: Bia A I—Hontenis- se A X 01; Hulst A IICorn Boys A I 0 5. Groep B I: Veere B IOostkapelle B I 101; RCS B IMeeuwen B I 7—0. Groep B II: RCS B IIZeelandia B II 45. Groep B TV: Nieuwland B I—Borssele B I 7—0; Nieuwdorp B ILewed.Boys B I 10. Groep B V: Wolfaartsdijk B IKapelle B I 21. Groep B VI: Kruiningen B 1Yerseke B 1 1—Groep B VIII: Renesse B I—Burgh B I 22. Groep B IX: Sinoto B IZierikzee B II 2—2. Groep BX: Ria W B IZaamslag B I 03. Groep B XI: Terneuzen B IITer- neuzen B III 2—0. Groep B XII: AZVV B I Hontenisse B I 12; Hulst B IKoewacht B I 9—0. Groep B XIII: Axel B II—Hon tenisse B II 2—0; Hulst B IV—Hulst B II 0 1. OESTERVERZENDING YERSEKE. De oesterverzending is in maart als volgt verlopen: Neder land 115.589 (113.828), België 1.229.470 (1.378.244), Engeland 277.200 (245.300). Duitsland 148.036 (166.000), Frankrijk 801.000 549.300), Zwitserland 36.000 (37.900), diversen 32.904 40.000). Totaal 2.640.199 (2.530.572). De tussen haakjes geplaatste cijfers waren de aantallen van vorig jaar. In totaal zijn er nu 33 miljoen oesters weg. België, altijd de beste klant, nam beduidend minder af. Aanrijding te Terneuzen TERNEUZEN. Op de Axelse- straat ter hoogte van de Moffenschans vond gistermorgen een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een motorcarrier. De vrachtauto werd be stuurd door A. T. uit Terneuzen en de carrier door bakker B. eveneens uit Terneuzen. T. kwam uit de richting Axelsebrug en wilde bij de Moffen- sohans zijn erf op rijden waarbij hij door teveel uit te wijken tegen de carrier botste. De motorcarrier werd zwaar beschadigd. Niemand liep enig letsel op. Gewonde bij verkeers ongeval VLISSINGEN. Een verkeersonge val met vrij ernstige gevolgen geschied de gistermorgen omstreeks acht uur op de Badhuisweg. Een zeevaartscholier, C. J. de Z. uit Zuidzande, reed op zijn bromfiets achter een vrachtwagen. Ter hoogte van de Parklaan wilde hij links af slaan en werd aangereden door een hem tegemoetkomende personenauto. Met een gecompliceerde beenbreuk en een hersenschudding werd hij 'In het Bethesda ziekenhuis opgenomen. Droeve plechtigheid HOEDEKENSKERKE. Onder zeer grote belangstelling werd zaterdagmid dag het stoffelijk overschot van mevr. D. Jacobusse ter aarde besteld. Zoals bekend kwam zij woensdag door ver giftiging om het leven. De gehele ge meente leefde met dit droeve gebeuren mee, De leden van de hervormde vrou wenvereniging, waarvan mevr. Jacobus se lid was, waren bij de begrafenis aan wezig. Ds. S.J.M. Hulsbergen, leidde de begrafenis. Internationaal hengel- concours KAPELLE. Op tweede Pinkster dag zal de hengelvereniging in Kapelle deelnemen aan de zeehengelwedstrijd in Tholen. Dit werd besloten tijdens de algemene ledenvergadering. Verder werd ook besloten op 7 oktober een in ternationaal hengelconcours te organise ren in het Kanaal door Zuid Beveland. Aan het bestuur werd een werkcomité toegevoegd waarin zitting hebben de he ren Jos. Remijnse en M. C. Slootma' ker. Raad Stavenisse bijeen STAVENISSE. De gemeenteraad komt donderdag a.s. des avonds om half acht in openbare vergadering bij een. De agenda vermeLdt o.m. voorstel len tot verhoging van de presentiegel den voor de raadsleden van 7.50 tot 10 gulden en het kenbaar maken van be zwaren bij Ged. Staten inzake enkele punten van het plan van wegen en wa> terlopen. Amsterdamse wisselmarkt AMSTERDAM, 11 apr. Contant: Londen lO-Ofi?,—10.06%. New York S.59,'.—3.5911, Mon treal 3.63,'.—3.63A, Parijs 73.35', i—73.401!.. Brussel 7.18?i—7.191/.. Frankfurt 90.54—90.59. Stockholm 69.MK—69.5714. Zurich 83.12',i— 83.17',4, Milaan 57.80)487.8514. Kopenhagen 52.0014—52.W.2, Oslo 50.30',4—50.35',4, Wenen 13.78—13.79, Lissabon 12.56!i—12.5734. De paascollecte heeft in de Ned. Herv. kerk te Heinkenszand 251,30 op gebracht. De opbrengst van de collecte voor het prot. cht. streekziekenhuis was 75.06. Voor de film „Het avontuur in a'e Pacific" die zaterdagavond in het ver- emgingr gebouw te Serooskerke werd ver toond bestond grote belangstelling. Voor al genoten de kijkers van de fraaie na tuuropnamen. ENSCHEDE Besprekingen tussen de elektronische apparatenfabriek n.v. Qua litex te Enschede en Philips over een intieme samenwerking verkeren in een vergevorderd stadium. Qualitex blijft in Enschede gevestigd. Dit bedrijf is vijf jaar geleden begonnen met het vervaar digen van elektronische apparaturen voor de textielindustrie. Van onze correspondent MAASTRICHT Na een menselijk requisitoir in de grootste oplichtings zaak die ooit voor de Maastrichtse rechtbank diende, heeft de officier van justitie, mr. J. Corsten, gisteren tegen de 32-jarige koopman W. J. L. uit Maastricht twee jaar gevangenis straf met aftrek geëist. De koopman, handelaar in meubelen, had de Maastrichtse Discontomaatschappij n.v. tussen januari 1957 en september 1960 opgelicht voor ruim 1,3 miljoen gulden. Een lawine van vijftienhonderd valse huurkoopovereenkomsten had verdachte hiervoor in zijn geraffineerde en gefin geerde administratie geboekt, contracten met bestaande en gefantaseerde personen in Zuid-Limburg. Zelfs waren er blanco contracten bij, die de kopers te goeder trouw hadden ondertekend. Bestelling De meubels werden „besteld" bij de firma Cornelissen te Tilburg, die alleen bestond in de opdruk van een vals stem pel dat verdachte had laten maken om de „inkoop" echt te doen lijken. In septem ber 1960 zaten de knoeierijen in de valse boekhouding zo gecompliceerd in elkaar, dat L. er zelf niet meer uit wijs kon. Daarom ging hij naar de advocaat mr. M. Tripels in Maastricht en biechtte zijn fal sificaties op. De advocaat ging op zijn beurt de pre sident-commissaris van de Discontomaat schappij, mr. L. Schreinemacher, vertel len dat de maatschappij voor 1,3 miljoen gulden valse huurkoopcontracten had gefinancierd. De president-commissaris voelde er niets voor de zaak in der minne te schikken. Hij diende een klacht in tegen L. en vroeg faillissement aan. Tijdens de rechtszitting bleek dat L, ook al voor 1957 op het glibberige pad van de oplichting was geraakt door vals heid in geschrift. De oplichting in grote stijl was begonnen, nadat de bank ver dachte een textielzaak in Geleen had overgedragen. De balans daarvan was nogal opgeschroefd geweest: Er had een schuld van veertienduizend gulden in gezeten. Deze streek wilde hij de Discontobank betaald zetten. Zo kwam L. uit wraak en wrok tot een oplichting van allure. Hij bestookte de bank met valse contracten voor zijn schijnzaak om het ene schuld gat met het andere te stoppen. Naast deze schijnzaak had hij ook nog een echte af betalingszaak, die uitstekend liep. De winst uit deze renderende zaak verdween echter via de schijnzaak naar de bank om de voorschotten en hoge rentebedra gen terug te betalen. De bank, zo vertelde de directeur, de heer M. Schoufs uit Heer bij Maastricht, leefde in de veronderstelling, dat ver dachte L. een bloeiend bedrijf had. Hij was zelfs enige jaren aandeelhouder van de bank geweest en tussen verdachte en het bestuur bestond een vertrouwens sfeer. In november 1958 had hij zelfs de bank kunnen overnemen. Met de controle van de Discontobank op de manipulaties van verdachte was het maar zo zo. Een enkele keer werd er een steekproef in de administratie ge nomen, maar alles klopte, zei de direc teur. Een bankbediende vertelde hoe zo'n controle in haar werk ging. Eenmaal in al die tijd werd één huurkoper bezocht, samen met verdachte, die de adressen leverde. „Wij gingen alleen kijken of de con tractanten werkelijk bestonden", zei de bankbediende, de lieer P. Verberne. Mr. Tripels wees op de ongezonde wijze van financieren, de buitengewoon slappe controle en de zin op gewin: De rente liep in bepaalde gevallen van 25 tot dertig procent. Verdachte L. is geen nor male misdadiger. Hij verbraste het geld niet, hield geen fuifpartijen en leefde sober met ziin gezin van vijftig gulden in de week. Tonnen heeft hij besteed om zijn voorschotten en hoge rénte terug te betalen, aldus mr. Tripels, die pleitte voor uiterste clementie. In eerste maanden 1961 AMSTERDAM. De winstcijfers van de Vereenigde Blikfabrieken zijn in de eerste maanden van dit jaar lager uitge komen dan die van de overeenkomstige periode van 1960. Dit deelde de directie in de jaarvergadering mee. De verwach te omzetstijging bleef uit en voorts kampte het bedrijf met een dalend prijs peil als gevolg van verscherpte concur rentie. Van de samenwerking met de Neder landse Metaalindustrie Polynorm zijn op korte termijn nog geen resultaten te verwachten. De vooruitzichten voor deze fabriek zijn echter niet ongunstig. De Vereenigde Blik brengt haar ijzersector in de Polynorm in. DEN HAAG. Met ingang van 17 april zal de commerciële dienst van de N.V. Zaanchemie, een dochteronderne ming van de Billiton Maatschappij, worden overgenomen door een andere dochtermaatschappij, de Billiton Che mie in Den Haag. Tot directeur van deze maatschappij is benoemd de heer J. M. Ruskamp, die tot nu toe de lei ding had van de verkoop van de pro- dukten van Zaanchemie. LONDEN (Reuter) De Londense vrach tenmarkt was ruim prijshoudend, voorat voor schroot voor Japanse rekening. Enkele ladingen schroot werden geboekt van nor thern range naar Japan tegen 130.000 f.i.o., juni, 132.500 f.i.o., mei en van de Ameri kaanse Golfkust naar Japan tegen 133.000 f.i.o., april-mei. Voorts wercjpn gedaan: zwaar graan van Golfhavens naar Japan tegen 10,75 vrij lossen, mei-juni en tegen 11,50 vrij loggen, directe verscheping, kolen van Hampton Roads naar Japan tegen 0,75 vrij lossen, juli en van Hampton Roads naar de westkust van Italië tegen 4,35 vrij lossen, mei.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 4