Eerste poging caisson te plaatsen strandde (op een zandbank) Hechtenisstraffen voor rooinbotersmokkelaars NIEUWE VEILING AAN DE FRUITLAAN TE GOES Kanaaleiland bij Sluiskil wordt industrieterrein FILMS RIJKSWATERSTAAT NIET VAN BESTAAN OP DE HOOGTE WITTE KRUIS Opgelegd schip weg uit de Zandkreek Woensdag 12 april 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Fag. 3 GEBAGGERD Vandaag bij laag tij zal karwei worden herhaald VANMIDDAG Hoge troef voor Westdorpe WITTE KRUIS Na reusachtige krachtsinspanning Caisson gisteravond vlotgetrokken Phitharmoniica Flandria mee in strijd om Europabeker 1961 Discussie over het verenigingsgebouw R. Hagoort sprak te Goes C.N.V. dient bevolking met publiciteit Zuster Fuijkschot houdt receptie ECONOMISCHE POLITIERECHTER Extra-bussen voor sluiting Veerse Gat André Blanchet over Zwart Afrika Scholieren vingen grote bisamrat Commissie gevormd voor stimulering recreatie Wegmoffelen Verrekijker Tentoonstelling van „De Verzamelaar" Morgenmiddag om Noodgebouwen chr. school verhuurd aan N.V. Elvi Meisje liep onder bromfiets Wegomlegging Advertentie meter westwaarts van het landhoofd een constante zandbeweging heerst als gevolg van de loop van de stroom, die uit de Oosterschelde komend, afbuigt naar de kust by Vrouwenpolder en van daar langs het Walcherse landhoofd het Veerse Gat binnendringt. Ofschoon er regelmatig gebaggerd is raakte het caisson vast, ongeveer een 75 tot 100 centimeter, net niet voldoende om het weer spoedig vlot te krijgen. Gisteravond zou het gevaarte weer drij vende komen, maar toen was het uitge sloten dat alsnog tot plaatsing kon wor den overgegaan, omdat daarvoor beslist dood tij of kentering nodig is. De mist bevorderde het karwei uiter aard niet, maar de strubbeling zou zich ook bij helder weer hebben kunnen voordoen, verzekerde ir. De Lint. Voor dat echter vanavond opnieuw een po ging kan worden ondernomen zal de caisson naar een andere plaats moeten worden gebracht om daarna wederom naar de omgeving van de zandplaat te worden versleept, daar van deze plaats uit de plaatsing het best kan worden verricht in verband met de stroming. Vanmorgen zouden bovendien nog pei lingen worden verricht. Uiteraard kon- stateerde men gisteren niet zonder meer het feit van de stranding. Integendeel, de sleepboten, niet in het minst de „Eu ropa", stelden nog verwoede pogingen in het werk om de caisson van de zand bank af te krijgen, maar tevergeefs. Op een afstandje keken de toeschouwers niets vermoedend in de mist naar de plaats waar zij sleepboten waanden en het ax-caisson, maar allengs bekroop het publiek het gevoel dat het toch een beetje te lang duurde om goed te gaan. Groot was dan ook de teleurstel ling toen officieus bekend werd gemaakt dat de plaatsing moest worden uitgesteld. Diep in de jas gedoken ploeterde men weer door VROUWENPOLDER. Een gistermiddag tussen drie uur en half vier plotseling opkomende mist bank uit zee deed een golf van teleurstelling slaan over de tientallen nieuwsgierigen die zich op het strand bevonden om het schouwspel mee te maken van de plaatsing van de eerste caisson. Een lood grijze massa neveltjes trok een voor het blote oog ondoordringbare sluier over het Veerse Gat. De vier sleepboten van Piet Smit uit Rotterdam, onder welke de grote „Europa" met een paardekracht van 1200, verdwenen uit het gezicht. Af en toe doemde uit de zeearm een begeleidings- of waarnemings vaartuig op, maar van het grote 4200 ton wegende ax-caisson was geen spoor te bekennen. Van het Walcherse landhoofd bekeken werd het ergens in de richting van de Noordzee vermoed. Wie heel scherpe ogen had kon er misschien nog een glimp van opvangen, maar voor de gemiddelde toeschou wer bleef de verblijfplaats van het caisson een mysterie. Geen bezwaar, dacht het pu bliek, straks zal de kolos wel uit haar mistige schuilplaats komen en via enkele manoeuvres voor goed ligplaats kiezen aan de Wal cherse kant van de in aanbouw zijnde dam. En de talrijke belang stellenden trotseerden de door de mist aangebrachte kou, namen ook de natte schoenen op de koop toe en hielden elkaar in spanning met verhalen over „hoe zal het ge beuren". Wel, er gebeurde niets. Het ge weldige gevaarte kwam niet te voorschijn. De mist hield het ge vangen, maar dat niet alleen. Het kon ook niet in de openbaarheid komen, omdat het was gestoten op een zandbankje, waarvan het bestaan door de rijkswaterstaat niet was vermoed. Dat was om streeks vier uur in de middag, waardoor de „generale repetitie" bij een gestrande vóóruitvoering is gebleven. De Algerijnse radioverslaggever op het „genodigden-caisson" moest al zijn Arabische welsprekendheid bij elkaar harken om zijn Noordafrikaanse land genoten duidelijk te maken dat er iets niet klopte in het Veerse Gat. Hij be hield overigens zijn kalmte omdat er in zijn land wel vreemdere dingen ge beuren. maar niettemin had hij op een dergelijke tegenslag toch niet gerekend. t>at had ook Rijkswaterstaat niet, maar in de waterbouwkundige geschie denis van ons vaderland zijn wel meer voorbeelden aan te wijzen van groot scheepse karweien, waarin de mens in de eerste ronde een nederlaag leed te gen de krachten van de natuur. In latere ronden kon die achterstand echter in een definitieve voorsprong worden omgezet. Rijkswaterstaat hoopt nu dat dit ook deze keer wel zal gebeuren. Vanavond omstreeks zes uur wanneer het weer laag tij zal zijn zal namelijk opnieuw een poging worden ondernomen om de ax-caisson ter bestemder plaatse te bren gen. Wederom zullen dan drommen kij kers zich begeven naar Vrouwenpolder, voor de tweede keer komen van her en derwaarts filmoperateurs, fotografen en journalisten in actie om in woord en beeld het evenement van de plaatsing verder uit te dragen. Theoretisch gespro ken had de onderneming ook vanmor gen vroeg kunnen gebeuren, maar dit tijdstip was minder gewenst, waarom dan ook besloten werd de plaatsing een etmaal op te schorten. Ir. M. J. W. de Lint van de N.V. Dijks- bouw gaf grif toe dat tot het moment dat de betonnen kolos met één punt de grond raakte de technici en waterstaat kundigen niets afwisten van het be staan van de zandbank ter plaatse. Wel was bekend dat aldaar ongeveer 200 WESTDORPE. Het zogenaam de Kanaaleiland, dat dicht bij de elektrische centrale van de P.Z.E.M. ligt, dus onder de rook van Sluiskil, zal in het kader van de kanaalverbreding een belang wekkende positie krijgen. Het ei land zal niet alleen door een dam verbonden worden met de weste lijke oever, maar het zal boven dien aanzienlijk worden uitgebreid en een bestemming krijgen voor industrieterrein. Naar wij verne men bestaat reeds voor dit uniek gelegen eiland in industriële krin gen grote belangstelling. Het eiland, dat momenteel ongeveer 25 ha. groot is, zal aan de oostelijke zijde verbreed worden met een totale breedte van het huidige kanaal. Insteekhavens Aan de westelijke zijde van het eiland komt ongeveer in het midden een dam. De westelijke kanaalarm (thans vrij wel niet gebruikt) zal daardoor gesplitst worden in twee insteekhavens, die voor eventueel toekomstige industrievestiging uiteraard van het grootste belang zul len zijn. Het vergrote eiland zal in to taal 35 ha industrieterrein opleveren. Over de dam die het eiland met de vaste wal zal verbinden, zal een weg worden aangelegd, die aansluit op de geprojecteerde rondweg -om Sluiskil. Troef Het eiland, dat nu alleen met een pontje is te bereiken, zal in de toe komst zijn agrarische betekenis verlie zen en door zijn aantrekkelijke ligging voor Westdorpe een hoge troef opleve ren in het steekspel rondom een toe komstige industrialisatie. Zoals gezegd, blijkt intussen in industriële kring be langstelling te bestaan voor deze plaats van vestiging. Het bouwrijp maken van de gronden op het eiland zal door rijks waterstaat ter hand woTden genomen. De gemeentelijke badinrichting te Terneuzen werd in de maand maart door 2157 personen bezocht. In de maand februari bedroeg dit aantal 208S. Advertentie DE €Ckte PIJNSTILLER Een maand gaat snel voorbij! Neem de angst voor nare dagen weg door Witte Kruis in huis te nemen. tabletten, poeders of cachets. DUTIM N.V. - OEGSTGEEST het zand, kroop tegen de asfaltbe- dekking op en haastte zich toen voort over de nieuwe boulevard op weg naar huis. Maar vanavond staan ze er weer, de in de edel ste zin des woords stoere stuur lui aan de wal. Mist of geen mist. Nader vernemen wy dat het transport van het grote Phoenixcaisson dat by de haven van Kruiningen ligt, is uit gesteld. Dit caisson zou als reserve caisson dienst doen by de sluiting van het gat. Vier sleepboten moesten het gevaarte door het Kanaal van Walche ren naar het doel slepen. Deze sleep boten zyn echter nog betrokken by de plaatsing van het eerste caisson. MIDDELBURG. Het ax-caisson is gisteravond omstreeks negen uür vlotge trokken. Het bleek overigens dat het zwaarder geboeid zat dan werd veronder steld. Het was een boeiend schouwspel om gade te slaan hoe de slepers erin slaagden het caisson door het gat te krij gen. Ondanks behoedzaam manoeuvre ren knapten nog twee kabels. Vanaf Noord-Bevelandse zijde heeft men het ge vaarte tenslotte in de luwte van de Wal cherse oever voor anker gelegd. De tegenslagen die de Rijkswater staat gisteren kreeg te Incasseren hebben ertoe geleid dat vandaag een vijfde sleepboot van 1200 pk zal worden in gezet. Op een omstreeks het midder nachtelijk uur gehouden persconferentie heeft Rijkswaterstaat mededeling gedaan van de moeilijkheden bü het vlottrekken van de caisson. Op een gegeven ogen blik brak, terwijl de caisson in volle stroom lag, een bolder en een kabel. Met de grootste moeite is het gelukt de cais son, nadat hij eerst tegen een ander caisson was gebotst, ln rustig water te krijgen. IJZENDIJKE. De accordeonver eniging „Philharmonica Flandria" te IJzendijke heeft een uitnodiging ontvan gen om op 20 en 21 mei deel te ne men aan het muziekconcours te Stutt gart om de Europabeker 1961. Daar de ze vereniging een dergelijke reis niet kan bekostigen stelde B. en W. de raad in een spoedeisende raadsvergadering voor een bijdrage van driehonderd gul den te leveren en tevens een renteloos voorschot van 350 gulden toe te staan, welke laatste in vier halfjaarlijkse ter mijnen terugbetaald moet worden. Te vens worden pogingen in het werk ge steld om andere subsidies te krijgen. Zo heeft men zich o.a. gewend tot het Anjerfonds en het Prins Bernhard- fonds. Na enige discussie en een uit voerige toelichting van burgemeester J. J. J. M. Ficq besloot de raad de voorstellen met algemene stemmen aan te nemen. Raad Oostkapelle OOSTKAPELLE. De raad heeft gis teravond geruime tijd gesproken over de verbouw van het verenigingsgebouw. B. en \V. toonden enkele sehetsplannen voor vergroting en modernisering van het bestaande gebouw, waarbij werd uit gegaan van ingebruikneming van de aan grenzende woning, thans bewoond door het hoofd van de o.l. school. De menin gen der raadsleden liepen zeer uiteen. Verscheidene raadsleden gaven n.l. de voorkeur aan een geheel nieuw gebouw. B. en W. onderschreven de aantrekke lijkheid hiervan, maar wezen erop, dat door de hoge bouw- en exploitatiekos ten dit plan moeilijk te realiseren zou zijn. De heer A. Coppoolse (a.r.) merkte op dat het aantal bezoekers bij diverse evenementen terugloopt en dat bij even tuele nieuwbouw hoge lasten op de ver enigingen zullen gaan drukken. Hij pleitte voor een eenvoudige en doelmatige restauratie. Op voorstel van de heer Don (p.v.d.a.) zal B. en W. de mogelijkheden van nieuwbouw onder zoeken en eventueel met concrete voor stellen komen. In verband met het ko mende parkeerverbod in de zomermaan den voor de Dorpsstraat voteerde de raad een krediet van 1000 gulden voor aanleg van een eenvoudig parkeerter- reintje op het weiland van de boerderij De Kam. De raad benoemde tot waar nemend gemeenteontvanger de heer W. Bernard en mevrouw Sprenger-Starling tot lid van de commissie van toezicht voor de chr. landbouwhuishoudschool „Oranjezon". Burgemeester Sprenger zette uiteen dat hij het aantal toegewezen woning wetwoningen te klein acht, maar gezien het kleineaantal aan Zeeland toegewe zen, niet te versmaden, G. S. verleenden goedkeuring tot verhoging van het kre diet voor financiering van de riolerings werkzaamheden met 32.000 gulden. GOES. Op de laatste besturenver- gadering in dit seizoen van de Christe lijke Besturenbond Goes en omstreken, gisteravond in restaurant „De Opril" heeft de heer R. Hagoort, redactiesecre taris van het C.N.V.-orgaan „De Gids" een interessante causerie gehouden over het onderwerp: „C.N.V. en publiciteit". In zijn betoog, dat de heer Hagoort doorspekte met aardige historische ge gevens, vertelde hij, dat reeds lang voor de oprichting van het C.N.V. in 1909 er een christelijke sociale krant werd uitgegeven. De eerste kwam uit in het jaar 1871. Daarna volgden nog vele bonden, die een eigen blad lieten verschijnen. Weliswaar is het C.N.V.-blad voor het kader en voor de leden van uitermate grote betekenis, maar toch is, aldus de heer Hagoort, het C.N.V. een „bedrijf" van zodanige importantie geworden, dat het moet spreken tot het gehele volk. Het C.N.V. is geen vakbeweging van christenen, maar een particuliere orga nisatie, die zich stelt op een christelij ke grondslag. Publiciteit is daarom no dig. En het C.N.V. probeert door publi citeit niet alleen de leden, maar de ge hele Nederlandse bevolking te dienen. Dat moet niet op landelijk niveau ge schieden, maar naar de stellige overtui ging van de heer Hagoort ligt in dit vlak er ook een belangrijke taak voor de plaatselijke en regionele afdelingen. Een geanimeerde gedachtenwisseling volgde nog op dit onderwerp. De lei ding van de bijeenkomst berustte bij de heer M. Meyboom. GOES Zuster J. Fuijkschot te Goes zal op zaterdag 15 april a.s. in hotel „de Korenbeurs" recipiëren in verband met haar afscheid als districtverpleegster voor kinderhygiëne van de provinciale Zeeuwse ver. „Het Groene Kruis". De afscheidsreceptie is bepaald van half drie tot vier uur. MIDDELBURG. Twee bewoners van het Zeeuws-Vlaamse grensgebied stonden bij de economische politierech ter, verdacht van roombotersmokkel. Op 19 januari werd in een Belgische grensplaats een auto, beladen met bo ter, tot staasi gedwongen door Belgische douaniers. De auto kwam in een sloot terecht en de chauffeur, die enigszins verdwaasd er uit kwam kruipen, was een zekere P.P. Hij werd naar Ant werpen meegenomen en aan een ver hoor onderworpen. P, legde al spoedig een volledige verklaring af, die hij tussen twee haak jes later weer volledig herriep. De douaniers gingen zijn verklaringen na, die merkwaardig veel met de feiten schenen te koppen. Een zekere De R., een Belg uit De Klinge, had hem de auto en de boter verschaft en een ze kere W. uit Nieuw-Namen was zo vrien delijk de te smokkelen boter in zijn garage op te slaan. In samenwerking met de Nederland se douane werd een onderzoek inge steld, waarbij inderdaad de sporen, die Laredo, stad zonder wet Een kieurige, recht-door-zee-gaande Western is in Luxor, Vlissingen voor de liefhebbers van dit genre te zien. Er zit veel vaart maar weinig psy chologische diepgang in dit aardige maar beslist niet hoogvliegende pro duct van regisseur Leslie Fenton. De film is in kleuren, de karakters zijn zwart-wit. Hoofdrollen vervullen Wil liam Holden Mona Freeman en Willi am Bendix. De nieuwe avonturen van captain Blood De onversaagde Engelse scheepsdok ter, die onder de naam captain Blood zich gevreesd maakte onder de zee schuimers van de Caraibische zee, her leeft weer in het Middelburgse Electro- theater. Louis Hayward mag hem spe len en heeft Patricia Medina als lief tallige tegenspeelster. De 'intrige is niet belangrijk, de enorme vechtpartij en vullen een aanzienlijk deel van de film en de opnamen zijn in felle kleu ren. Nooit op zondag De drie Zeeuwse bioscopen, die de première brachten van de alleraardig ste komedie „Nooit op zondag" heb ben terecht deze nog enige dagen op hun programma genomen. Er is dus nog kans voor degenen, die de rolprent hebben gemist. MIDDELBURG. In verband met de sluiting van het Veersegat zullen enkele extra-busverbindingen worden ingelast, en op de desbetreffende data zullen al le diensten tot Vrouwenpolder worden doorgetrokken tot Vrouwenpolder-strand, behalve de ritten 501, 502, 533 en 534. Extra worden ingelast: 11 april 18.10 af Vrouwenpolder strand, 18 april 10.40 af Middelburg; 20 april 10.40 af Mid delburg; 21 april 10.40 af Middelburg; 14.10 af Vrouwenpolder; 11.35 af Mid delburg, 14.30 af Vrouwenpolder. 23 april alle ritten door naar Vrouwenpol der-strand behalve 533 en 534. GOES. M. André Blanchet, profes sor aan het „Institut d'études politi- ques" te Parijs en specialist in kwes ties betreffende Afrika hield in ,,de Ko renbeurs" een lezing voor de Alliance Frangaise onder de titel: „Zwart Afri ka in de huidige wereld". Na een algemene inleiding over de recente ontwikkelingen in dit wereld deel, ging M. Blanchet in het tweede gedeelte van zijn lezing, aan de hand van de hem gestelde vragen, op enkele kwesties dieper in. Deze interessante lezing was de laat ste van dit seizoen. WAARDE. Twee jeugdige scholie ren, K. Krijnsen en Jan Nagelkerke ont dekten in de Westveerpolder een bisam rat. Met enige moeite wisten zij het dier te doden. Dat was de tweede bi samrat binnen korte tijd. Beiden kre gen voor hun „daad" een premie van vijf gulden. BRESKENS Ter stimulering van de recreatie aan de West Zeeuws Vlaamse kust is een groeiende samenwerking waar te nemen. Een van de exponenten van de- ze samenwerking is de gisteravond in het leven geroepen commissie van de mid denstanders, die door óe rijksmidden- standsconsulent voor Zeeland, de heer A. Kostanje in het Wapen van Breskens" ten doop werd gehouden. Deze groep middenstanders, die de of ficiële naam kreeg van „Middenstands-1 commissie kuststreek West Zeeuws Vlaan-j deren" zal de problemen rondom de ont wikkeling van de recreatie in de ruimste zin bestuderen. De commissie, zoals die gisteravond werd geïnstalleerd bestaat uit de volgen de leden: de heer Th. van Laarhoven, Breskens, voorzitter, mevrouw S. Tien stravan der Peyl, Nieuwvliet, secreta resse en voorts als commissieleden de heren B. Brakman, Groede, J. Goud, Groede, H. Brakman, Nieuwvliet, J. Jan sen. Cadzand. J. Luteyn, Retranchement, J. Basting, Retranchement, J. W. Carels, Breskens en A. Vasseur, Cadzand. De heer Kostanje deelde nog mee dat het departement een econoom beschik baar zal stellen. Deze functionaris zal zich bezig houden met documentatie en met het opstellen van een leiddraad voor de verbetering van de omstandigheden der middenstanders. De toneelvereniging S.T.E.C. uit Souburg heeft haar opvoering gegeven met het toneelstuk „Zo maar een vee arts" van Martin van Spaandonck. Het stuik werd voortreffelijk gespeeld maar de opkomst was matig. Op zaterdag 15 en 22 april wordt een heropvoering ge geven. naar W.'s garage leidden, boter op'.e- verden. Het bleek dat W. en De R. el kaar trouwens kenden. Deze laatste werd op Nederlands grondgebied in de kraag gevat. W. probeerde een portefeuille weg te moffelen, toen de politie hem arresteer de. Het bleek dat daarin zich voor hem bezwarende notities bevonden. Beide mannen, die steeds hardnekkig alle schuld bleven ontkennen, bevonden zich zeven weken in detentie. De officier van justitie, mr. J. L. Andreae, vond dat schuld was bewe zen. Beide mannen hadden, volgens hem, aan smokkel hun medewerking verleend en De R. achtte hij zelfs in het bijzonder schuldig aan het uitlok ken daarvan. „Er was trouwens van een welbewuste planning sprake, die op herhaling wijst," zei de officier. Hij eiste dan ook tegen de Belg vijf maan den onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en tegen W. drie maanden met aftrek. Beide raadslieden, mr. P.C. Adriaan- se en mr. W.K.H. Dieleman, achtten het bewijs niet voldoende aanwezig en verzochten om vrijspraak of de straf bij de reeds ondergane hechtenis te la ten. De R. stond na zijn Nederlandse straf trouwens nog in België vier jaar achter tralies te wachten. De economi sche politierechter, mr. P. van Empel, legde W. zeven weken met aftrek op «n De R. tien weken met aftrek. In het kleine Eede bij Aardenburg werd door de kommiezen een zich in mindere proporties afspelende smokkelaffaire ontdekt. De melkslijter-boterhandelaar C.G. reed met een bestelauto, geladen met negetig kilo roomboter het erf van C.V. op en begon de boter naar het schuurtje van laatstgenoemde te brengen. Een douanier sloeg op een afstand van 75 meter de bedrijvigheid met een verrekijker gade en besloot pools hoogte te nemen. Bij zijn verhoor viel de ter rechtzitting niet versche nen V. spoedig door de mand. De officier memoreerde aan het lan ge strafregister van G. voor smokkel- gevallen, maar hield rekening met de lange periode, waarin G. niet met de justitie in aanraking was geweest. Hij eiste 300.- boete of drie maanden hechtenis, wat ook voor V. gold. Cow form werd gevonnist. VLISSINGEN. Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan gaat de Vlissingse vereniging „De verzamelaar" in het Don Bosco huis aan de palingstraat een teentoostelling houden. De tentoonstel ling die zaterdagmiddag door wethouder Ch. Gillissen Verschage zal worden ge opend, sluit zondagavond weer haar poorten. Poppen, uit verschillende lan den, antieke voorwerpen, en natuurlijk ook lucifermerken, maken deel uit van het uitgestalde. „De verzamelaar" ge niet een groeinede belangstelling getuige de toename van het aantal leden, vijf bij de oprichting in 1956 en nu reeds tachtig. Vermeldenswaard is voorts dat het jongst ingeschreven lid, vijf jaar oud is, en de oudste aangesloten verza melaar tachtig jaar telt. MIDDELBURG. Getrokken door twee sleepboten is het in de Zandkreek opgelegde Franse vrachtschip „Rabe lais" gisteren naar Vlissingen gesleept waar het bij de Kon. Mij „De Schelde" vaarklaar gemaakt zal worden. De eigenaar, de Franse rederij Chastelain uit Rouen, heeft besloten het schip te laten repareren. Wat er verder mee zal gebeuren is nog onzeker. Vermoe delijk zal het worden verkocht. Het ge rucht gaat dat het in Vlissingen na te zijn gerepareerd een lading oud ijzer zal innemen. Toen het schip gistermid dag rond drie uur de Stationsbrug in Middelburg passeerde, was de belang stelling groot. Verschillende automobi listen die noodgedwongen moesten wachten tot het gevaarte was gepas seerd vonden het echter minder leuk. Zowel uit de stad als op de Kanaalweg vormde zich een grote file auto's, die echter door de politie die met de hand de verkeerslichten bediende vlot werd verwerkt. Binnen een kwartier was het verkeer in goede banen geleid. HALF DRIE zal tie direc teur-generaal van de land bouw, ir. A. W. van de Plas- sche, de nieuwe bedrijfsgebou wen aan de Fruitlaan te Goes van de veilingsvereniging „Zuid-Beveland" officieel ope nen. Een gigantisch en modern complex, naar een ontwerp van architect J. A. de Bruijne te Goes. De veilingsvereniging be schikt thans over een goed af gerond terrein van totaal 5.84.21 hectare met een front breedte van 302 meter aan de enige jaren geleden aangeleg de Fruitlaan. In een keurig verzorgd boek je (uitgave van de fa. Ooster- baan en le Cointr te Goes) en verlucht met tal van fraaie fo to's, dat de leden van de veiling ter gelegenheid van de veiling wordt geschonken, staan inte ressante gegevens vermeld over de nieuwbouw. Zo be schikt de veiling over een neer- zetruimte van 120 bij 25 meter, gebouwd op perronhoogte met deuren langs de gehele lengte. Deze ruimte biedt ruimschoots plaats voor de tot dusverre grootste dagaanvoer van 24.000 kisten fruit. Verder noemen wij het pak- station van 60 bjj 30 meter, eveneens gebouwd op perron- hoogte, verdeeld in aanvoer-, sorteer- en afvoerruimte. De aanvoerruimte bestaat uit drie delen en kan gebruikt worden voor de ontvangst van onge veer 14.000 kisten fruit. In de sorteerruimte zullen vijf sor- teermachines worden gebruikt, waarvan drie speciaal geschikt voor appels en twee die in de eerste plaats bestemd zjjn voor peren met een totale capaciteit van meer dan 5000 kisten per dag. Boven de aanvoerruimte bevinden zich fustzolders. Het kantoor met het afmijn- lokaal beslaat een oppervlakte van 600 vierkante meter. Voorts beschikt de veiling over een prachtige kantine, die zo groot is, dat ook in het volle seizoen aan alle personeelsleden een goede akkommodatie kan wor den geboden. Geheel rechts op de foto ziet U het „glazen huis", waarin gelijkvloers de kantoren zijn ondergebracht en daarboven de ruime kantine. Links van het kantoor wordt het stenen ge- houw gevormd door de afmijn- hal. Recht voor de ingang vin den wjj dan de neerzetruimte en de aanvoer- en sorteerruim- ten. Raad St. Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK. In een spoedeisende raadsvergadering heeft de raad gisteravond besloten de nood gebouwen van de christelijke school op het industrieterrein te plaatsen en ze te verhuren aan de N.V. Elvi. De huur van de oude kleuterschool aan de N.V. Elvi moest worden beëin digd en de n.v. kon niet tot nieuwbouw overgaan. De kosten van verplaatsing en schilderen zullen door het bedrijf worden betaald. Besloten werd de restauratie van het gemeentehuis openhaar aan te beste den. Een beschikking is ontvangen waar in wordt toegezegd 90 procent van de totale kosten, uitgezonderd de kosten van de centrale verwarming te sub sidiëren. Het voorstel tot invoering van de vijf daagse werkweek voor het gemeenteper- soneel werd aanvaard. Dit moet zodanig geschieden, dat het geen arbeidsverkorting tot gevolg heeft en voor het personeel, dat thans 48 uur per week werkt een arbeidsverkorting van niet meer dan een uur per week, over het gehele jaar berekend, wordt toegestaan. KRABBENDIJKE. In de Wilhelmi- nastraat is het zevenjarig meisje van de familie Weststrate onder de brom fiets van de heer Koster terecht geko men. Zij liep de weg over, zonder op het verkeer te letten. De klap kwam zo hard aan, dat het meisje een flinke her senschudding opliep. De bromfietser kwam met de schrik vrij. 's HEER ARENDSKERKE. In ver band met werkzaamheden zal de Oude Rijksweg op de Noord. Kraayertsediik van maandag 17 april tot en met vrij dag 14 juli gestremd zijn voor alle verkeer. Het verkeer zal gebruik moe ten maken van de route zoals die word! aangegeven door 'de verkeersborden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 3