EICHMANN: ZWIJGEND MAN IN EEN NET, DONKER PAK Andere oplossing is ons veel te duur! Mr. LUNS: LANDINGS IN STUDIE VEERSE GAT BLIJFT NOG EEN DAG OPEN. Lot van gevangen Ben Bella in handen van Algerijnen zelf DOODSTILLE ZAAL HOORT SCHOKKENDE AANKLACHT IN CORRECTE FORMULES bsde m*i Vernietiging arrest gevraagd POLEN STOKEN TUSSEN BONN EN WASHINGTON Raadselachtige knal op Binnenhof GESTOLEN ETSEN VAN REMBRANDT OPGEGRAVEN De BiltZonnig i I PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Woensdag 12 april 1961 VOLLEDIGE DEKOLONISATIE ERANKRIJKS DIRECTE BELANG Jawohl Doodslag Blonde Alie Onaangedaan Daily Worker: Rus na ruimtereis in ziekenhuis Directeur: JACQ. DE S5IIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Post bus 26, Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent, Abonnementsprijs f 0,58 per week, 7,— per kwart»»!1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 16e JAARGANG No. 4828 «li In een kogelvrije glazen box staat Adolf Eichmann voor zijn rechters. Hij is hier weer duidelijk de zelf bewuste, arrogante nazileider, die op vragen van de rechters alleen maar een kort „jawohl" liet horen. (Telefoto) Van onze rechtbankverslaggever JERUZALEM. Adolf Eich mann, SS-Obersturmbannführer buiten dienst, massamoordenaar zonder weerga, heeft gisteren voor het eerst zijn rechters in de ogen gezien. Eigenlijk zonder dat iemand hem binnen had zien komen, zat hij even voor negenen ineens in zijn glazen kooi, links op het podium in de grote, thea terachtige zaal Beth ha'am. Tot dat ogenblik was hij maar een naam geweest, met daaraan ver bonden een luguber doch onge nuanceerd beeld. Maar gisteroch tend was hij er: een man die voor de gehele wereld het sym bool is geworden van alle duivel- aehtigheden die het naziregime eigen zijn geweest. Het is een doodgewone doorsnee- figuur, met een keurig donker pak aan dat hem helemaal de ambtenaar in ruste maakt die hij vijftien jaar lang ten onrechte is geweest. Met zijn mond zuigbewegingen makend en af en toe met zijn vingers knippend stond hij gisterochtend te luisteren naar de dag vaarding, die aan het begin van het proces door de president, dr. Landau, werd voorgelezen. Die bevatten vijftien punten. Op twaalf daarvan kan een veroordeling tot de doodstraf volgen. Het voorlezen DEN HAAG De advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. Van Oosten, acht het arrest van het Amsterdams ge rechtshof in de zaak van de doodslag op de Utrechtse prostituée Blonde Alie niet voldoende met redenen om kleed. Mr. Van Oosten heeft tot vernie tiging van het arrest geconcludeerd. Het gerechtshof in Amsterdam had de 26-jarige chauffeur J. C. van D. schul dig geoordeeld aan doodslag op de vrouw in haar woonschuit in januari vorig jaar. Het hof had de chauffeur tot acht jaar gevangenisstraf veroor deeld. De South American Construction Com pany, de vestiging op Curasao van de Amsterdamse Ballast Maatschappij, zal de haven van Willemstad uitbaggeren. Ket werk vergt zes miljoen Nederlandse guldens. van de dagvaarding nam vijf kwartier in beslag. Toen de tolk klaar was met de vertaling liet de president vragen of Eichmann de inhoud ervan had be grepen. „Jawohl", kwam het antwoord, begeleid door een schutterige bewe ging, die even aan het bekende hak» kenklakken deed denken. Het was de derde keer, dat dat antwoord vanuit de glazen kooi klonk. De eerste keer was toen Eichmann gevraagd werd of hij Adolf was, de zoon van Adolf Karl. De tweede maal klonk het na de vraag of dr. Servatius als zijn verdediger mocht optreden. Verder zweeg Eich mann de gehele dag, zo stil als de massagraven die in zijn naam zijn ge dolven. De vraag of hij zich schuldig of onschuldig acht is hem nog niet ge steld. Hoe zou deze man zich hebben ge voeld toen hem voor het forum van de gehele wereld de dood van miljoenen joden werd verweten Wat zouden de namen Auswitsch, Treblinka, Lidice weer in hem hebben wakker geroepen? Wat de be schuldiging, dat het Gestapobureau, waarvan hij de leiding had, in de eer ste maanden van 1939 in Lithauen 80.000 of in een gedeelte van Rusland 15.000 joden had laten vermoorden? Wat toen het gifgas Zyklon-B werd genoemd, dat op zijn advies in de kampen is ge bruikt om meer dan vier miljoen joden uit te roeien? Terwijl de acte van beschuldiging werd voorgelezen was het doodstil in de grote, tot de laatste plaats bezette zittingzaal. Op hen die geen Hebreeuws verstonden, werkten de herkenbare woorden als Zyklon-B, Gestapo, SS, als steeds heviger werkende schokken. Ieder wist wat die betekenden: massa moord, absolute vernietiging van mil joenen mannen, vrouwen en kinderen. De honderd kinderen van Lidice, de honderdduizenden van Duitsland, Oos tenrijk, Italië, Bulgarije, België, Rus land, Denemarken, Nederland, Honga rije, Zuidslavië Griekenland, Luxem burg, Monaco, Noorwegen, Polen, Tsjechoslowakije, Frankrijk, Roemenië. Het is nog maar vijftien jaar ge leden, dat dit afschuwelijke misdrijf werd bedreven. De wereld was het langzaam aan het vergeten. Gister ochtend werd het opnieuw ontdekt; het gruwelbeeld, de gaskamers, de galgen, de executiepelotons, de slach ting van pas geboren kinderen, de massagraven. De verwijten daarover werden de man, die een van de hoofddaders is geweest, niet in het gezicht geslingerd. Ze waren ambtelijk correct vervat m onaangedane formules, steeds met uit voerige verwijzingen naar de artikelen in Israëls wet op de nazi-misdrijven. Juist daardoor kwamen ze des te harder aan. Het gerechtshof, dat be staat uit drie ex-landgenoten van Eich mann, die allen Duitsland in 1933 heb ben verlaten, dr. Landau, dr. Halevi en dr. Ravh, liet geen emotie blijken. Toen na de voorlezing van de dag» vaarding Eichmanns verdediger, dr. Servatius, uitvoerig begon zijn be zwaren tegen de berechting uiteen te zetten, luisterden de rechters echter aandachtig, steeds om een pauze vra gend voor het maken van aanteke ningen. De toeschouwer voelde af en toe on geduld, irritatie in zich opkomen. Wat moest hier nog over kwesties van com petentie, over mogelijke bevooroorde ling, over ontvoering worden gerede twist? Waarom nog die ijzige beleefd heid in acht genomen? Toch was het goed dat het allemaal gebeurde zoals het gebeurde. zie verder pag. 9 KOPENHAGEN Veertigduizend Deense transportarbeiders zijn giste ren met een staking begonnen. Van daag zullen 95.000 arbeiders in de metaalindustrie zich bij hen voegen. De stakers hebben het werk neerge legd omdat zij ontevreden zijn over het voorstel van de Deense werkgevers voor een nieuwe loonafspraak. De officier van justitie had daar twee weken geleden om gevraagd, omdat hij het meisje de schande van een gevan genisstraf wilde besparen* Van onze correspondent PARIJS „Mochten de onderhandelingen met de leiders van de rebellen beginnen, dan zullen Ben Bella en de zijnen meer bewegingsvrijheid krijgen; mocht het tot een bestand of een wapenstilstand komen dan zullen wij hen terugsturen naar Ma rokko, het land waarvan zij de gasten waren op het ogenblik dat zij werden gearresteerd. Zolang de oorlog duurt, kunnen wij hen niet loslaten." Deze uitspraak van president de Gaulle was wel de belangrijkste die hij gisteren op zijn persconferentie deed. Deze persconferentie, die was om ringd door ijzeren veiligheidsmaatrege len, was in haar oorspronkelijke opzet kennelijk voor iets anders bestemd ge weest. Tegen zijn gewoonte in begon de president de bijeenkomst in de grote feestzaal van het Elysée niet met het afleggen van een verklaring: nauwe lijks was hij gezeten of hij vroeg wie vragen te stellen had. NIEUWE BETEKENIS In de ontwikkeling die hij schetste van het Algerijnse probleem, vatte hij de inhoud samen van vrijwel alle rede voeringen die hij daarover in het ver leden heeft gehouden zonder er een be paald nieuw element aan toe te voegen. Men vergete echter niet dat woorden van enige tijd terug, die nu, onder ge heel andere omstandigheden worden herhaald, een nieuwe betekenis kunnen krijgen. De Gaulle schetste de Franse politiek sedert 1941, die met het hergeven van de onafhankelijkheid aan Syrië en Li banon en vervolgens aan Afrikaanse staten steeds op de dekolonisatie ge richt is geweest. Reeds drie jaar gele den heeft Frankrijk aan Algerije zelf beschikking beloofd. Het heeft de Al gerijnen geholpen aan hun eigen be stuursorganen en aan die ontwikkeling hebben de Arabieren in alle bestuurs organen deelgenomen. „Welk belang", zo riep luj uit, „heeft Frankrijk er bij om Algerije onder zijn zeggenschap te houden? Wij hebben slechts direct belang bij een volledige dekolonisatie van dit land. Elke ande re oplossing is ons veel te duur Als de Algerijnen Frans willen blijven, is geen offer Frankrijk te groot, „maar", voegde hij er zeer realistisch aan toe, „wij hebben de indruk dat dit niet het geval is." GEEN HULP Aan de andere kant zal Frankrijk Algerije geen strobreed in de weg leggen, wanneer het zich vol ledig van Frankrijk wil losmaken. Het moet er in dat geval echter op reke nen, dat het geen enkele hulp van Frankrijk, op welk gebied ook, meer tegemoet kan zien. Ook zal Frankrijk dan degenen, die Frans zijn en Frans willen blijven, hetzij naar Frankrijk terugbrengen, hetzij samenbrengen en hun belangen ten koste van alles ver dedigen. Bet is niet duidelijk of dit samenbrengen in Algerije of elders zal geschieden. De Gaulle wild'e deze dui delijkheid op deze persconferentie niet verschaffen. Uit het feit, dat hij niet over de Sahara sprak, scheen te moeten blij ken dat hij dit gebied voorlopig als Frans wenst beschouwd te zien en het niet voetstoots aan de Algerijnen wenst af te staan. Deze conclusie klonk even eens uit zijn opmerking, dat Frankrijk zijn bezittingen, zijn eigendommen en zijn investeringen zal verdedigen wan neer Algerije zic'h volledig zou willen afsluiten. WEL HULP Aan de andere kant, wanneer Alge rije zich met Frankrijk zou willen as sociëren, zou het alles van Frankrijk kunnen ontvangen wat het zou ver langen. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse souvereiniteit (bet was de eerste maal dat hij over een moge lijke buitenlandse souvereiniteit van Algerije sprak) zou zich paren aan de hulp op economisch financieel, cultu reel en militair gebied. „Wanneer Frankrijk Algerije zou moeten verlaten dan kunnen de Alge rijnen slechts het communisme ver wachten, tenzij zij Amerika zouden "verkiezen. Rusland of Amerika, wie ook de plaats van Frankrijk in Algerije zal innemen, wens ik bij voorbaat veel plezier!", riep hij uit onder grote hila riteit. OOK REBELLEN Indien Algerije een associatie met Frankrijk zou willen, zal Frankrijk een voorwaardelijke oplossing voor leggen aan de verschillende politieke stromingen in het Algerijnse volk, vooral aan de rebellie. Dat zal alleen gebeuren als er voldoende samenwer king bestaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen, als Frankrijk een voorkeursbehandeling zou genieten op economisch gebied en als Frankrijk militaire bases zal ontvangen voor zijn defensie. De Gaulle weet dat in dat geval de leiders van de huidige rebellie vooral in de beginfase van de ontwikkeling van „Algerijns Algerije" een belangrijk aandeel zouden kunnen hebben in de ontwikkeling. „Daarom verbaast het me dat de rebellie nog niet is ingegaan op mijn uitnodiging om te praten over deze Algerijnse kwestie. Ik erken dat het voor haar moeilijk is om te wennen aan de vrede, om zich in te leven in de organisatie van een land, om aan constructieve arbeid te denken, vooral om niets anders te doen dan construc tief te denken." WARSCHAU (Reuter) Vlak voor de Amerikaanse verkiezingen in november van het vorige jaar hebben leden van een Poolse dele gatie in Amerika te horen gekregen, dat Kennedy, als hij tot president zou worden gekozen, officieel zou verklaren dat de huidige Pools- Duilse grens (de Oder en de Neisse) als definitief beschouwd diende te worden. Dit heeft de Poolse com munistische leider Gomulka te Poznan verklaard. Gomulka sprak over de Pools-West- duitse betrekkingen, die nog altijd vertroebeld worden door de Oder- Neisse-grens. Volgens de communis tische partijehef zullen er geen diplo matieke betrekkingen tussen Warschau en Bonn tot stand komen, zolang de Westduitse regering weigert de huidi ge Pools-Duitse grens te erkennen. Gomulka beweerde, dat het hier ging om beweringen van vooraanstaande politici, die thans hoge posten in Kennely's regering bekleden, tegen over ieder van de Poolse delegatie bij de Verenigde Naties. Volgens deze politici zou Kennedy na zijn verkiezing de verklaring van de Franse president De Gaulle be vestigen, dat de grenzen definitief zijn. ,.Ik ben er van overtuigd", zo ging Gomulka voort, „dat bondskanselier Adenauer dit alles weet." Deze verklaring van de Poolse communistische partijleider is ge publiceerd vlak voor te Washington Kennedy en Adenauer elkaar zullen ontmoeten. De grens tussen Polen en Duitsland heeft op de achtergrond van de recente Amerikaanse verkiezingen inderdaad een kleine rol gespeeld. Amerikanen van Poolse afstamming, die uiterst gevoelig zijn voor uitlatin gen van Amerikaanse politici over hun iand van herkomst, zijn door aanhangers van Kennedy gepaaid met beloften over de Oder-Neisse-grens, Van onze correspondent WASHINGTON Minister Luns heeft gisteravond in Washington ver klaard, dat hij naar Nederland terug keert met de verzekering dat de Amerikaanse regering vastbesloten is de Navo te versterken. Op welke wijze dat zal gebeuren staat nog niet vast. Tijdens het komend overleg tussen de landen van de Navo in Oslo zal daar uitvoerig over worden gesproken. Minister Luns weigerde zich uit te laten over de mogelijkheid van Ameri kaanse interventie in de kwestie- Nieuw-Guinea. Hij zei dat het overleg tussen beide landen zal worden voort gezet, maar dat daarvan in de nabije toekomst geen concrete resultaten moe ten worden verwacht. Over Amerika's wegblijven bij de installatie van de Nieuw-Guinearaad zei hij„Wat ge beurd is kan niet meer ongedaan wor den gemaakt. Op de betrekkingen tussen beide landen mag deze weige ring niet blijvend van invloed zijn, vooral ook omdat over tal van andere zaken een aanzienlijke mate van over eenstemming bestaat". Mr. Luns noemde daarbij met name de wenselijkheid van Engelands aan sluiting bij het Europa van de Zes. De Amerikaanse regering, zo zei de bewindsman verder, bestudeert thans het Nederlandse streven naar landings rechten voor de K.L.M. in Los Angeles. De regering-Kennedy had nog geen ge legenheid gehad zich eerder in deze kwestie te verdiepen. „Wij wachten nu de resultaten van het onderzoek af", aldus mr. Luns. Onverwachts heeft de minister nog een onderhoud gehad met onderminis ter Paul Nitze, die op het departement van defensie d'e internationale veilig heidszaken voor zijn rekening neemt. Gevraagd naar de reden van deze ont moeting met Kennedy's speciale advi seur op het gebied van militaire plan ning, antwoordde mr. Luns, dat „in ó'e bedreigde wereld waarin wij leven ■de noodzaak bestaat ook over militaire problemen van gedachten te wisselen". DEN HAAG Een doffe, luide knal daverde gisteravond om half tien over het Binnenhof. Enige minuten later raasden met groot lawaai van sirenes en toeters twee bluswagens en drie ladderwagens van de Haagse brand weer het plein op, gealarmeerd door opgeschrikte Hagenaars. Zij dachten een explosie te hebben gehoord bij de westzijde van de RidderzaaL De brand weer nam geen enkel risico en mobili seerde haar groot materieel voor het geval er in de Ridderzaal of één der aanliggende historische gebouwen brand zou uitbreken. Tijdens een minutieus onderzoek werden de lichten ontstoken en ver toonden de fraaie gebrandschilderde ramen van de Ridderzaal zich onge schonden in volle luister. In een smalle gang bij de zogenaam de Rolzaal vond de politie de resten van een plastic elektriciteitsbuis met een stukje lont eraan. Het vermoeden bestaat, dat onbeken den een soort projectiel hebben laten ontploffen: een springlading in de plasticbuis, aan de uiteinden afgeslo ten door proppen papier. Als bijkomende straf Verkoopster verplicht tot liefdewerk ARNHEM. Conform de eis heeft de Arnhemse rechtbank de 22-jarige ver koopster T. C. M. T. uit Nijmegen we gens verduistering veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenis straf. De rechtbank bepaalde in haar uit spraak, dat het meisje een half jaar lang gedurende vier avonden per week zal werken voor de Hulpdienst voor al le gezindten van pater Vermeer in Nij megen. Sta niet zo stom te kijken. Doe wat1 Haal een paar klanten naar binnen Middenin Haarlem Van onze correspondent HAARLEM In een tuin vlakbij het gebouw van de Provinciale Planolo gische dienst in de Stolbergstraat te Haarlem zijn de twee etsen van Rem brandt opgegraven die op 9 december van het vorige jaar uit het Teylers Museum zijn ontvreemd. Vier dagen na de ontdekking van de diefstal werd de 28-jarige verpleger W. M. v. d. P. gearresteerd, die in die tijd op proefverlof was uit de psychia trische inrichting de Van der Hoeven- kliniek te Utrecht. Enige tijd na zijn arrestatie is het proefverlof ingetrok ken en werd de man weer in de kliniek opgenomen. Plotseling Tot voor enkele dagen ontkende v. d. P. hardnekkig iets van de diefstal af te weten. Wel gaf hij toe in het museum te zijn geweest. Gisteren echter heeft hij plotseling meegedeeld waar de etsen verborgen waren. Op de aangewezen plaats is een pakje opgegraven, waarin de etsen zaten. De officier van justitie mr. S. W. F. van der Valk Bouman en de Haarlemse commissaris van politie, de heer W. J. Gorter, waren bij' de opgraving aan wezig. De etsen waren zorgvuldig in papier en plastic verpakt. Ze waren onbeschadigd. Gistermiddag zijn ze naar het Teylers Museum terug gebracht. De etsen zijn een „Landschap met schu ren" en een „Landschap met boerderij". De geschatte waarde is 31.000 gulden. Van onze correspondent LONDEN Het Britse communis tische blad Daily Worker meldt uit Moskou dat het de Russen is gelukt als eersten een mens een vlucht door de ruimte te laten maken. Deze eer ste astronaut, een zoon van een be kend Russisch vliegtuigbouwer, zou drie maal om de aarde zijn geweest op een hoogte van 350 km en vervol gens weer veilig zijn geland. Hij zou echter ernstige gevolgen van de vlucht hebben ondervonden en nu in observatie zijn. Van officiële Russische zijde is geen enkele bevestiging gegeven van dit bericht. In Washington is gisteravond bekend gemaakt dat de Verenigde Staten hun eerste astronaut „na 28 april" een vlucht in de ruimte hopen te laten maken op een hoogte van 240 km. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Op de meeste plaat sen droog weer met aanvankelijk zonnige perioden, later van het westen uit toe nemende bewolking. Zwakke tot matige zuidwest krim pende wind. Dezelfde of iets hogere tem peraturen dan gis teren. MIES JE; Dit jaar geen ijs met slag room! 13 april: zon op 5.49, zon onder 19.33; maan op 5.22, maan onder 17.24 Honderden mensen tuur den gisteren in de mist om het eerste caisson voor de sluiting van het Veerse Gat naar zijn plaats te zien sle pen. Zij zullen daar vandaag opniefiw naar kunnen kijken, want gisteren is het caisson even buiten de afsluitdam aan de grond gelopen. Het caisson kon niet eer der dan gisteravond worden vlot gebracht, zodat Rijks waterstaat de plaatsing ervan, die aanvankelijk op gister middag was bepaald, tot van avond heeft moeten uitstellen. Voor een uitvoerig verslag van de mislukte plaatsing zie men pagina 3. DE GAULLE: ALLES OL METS M

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1