Algerijns vrijheidsfront duldt geen derde partij Burgemeester inEvian vermoord pit Cheffin van kantine door Italiaan met stilet doodgestoken Maak gratis proefrit Stakers in gevecht met politie BAAYENS Paasvakantie begon nat De Bilt: Koud Wisselvallig T oeristenstroom traag op gang r PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Dader door arbeiders gegrepen „Deze omstandigheden" Internationale ruzie in Amsterdam Goede wil Verlegen Verkapte kip met verboden vlees IN NAPELS: Rötisserie ,,'t Veerhuis" Schrijvers's 0m te CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" MAIS0N VAN WESTEN 't Interlockhuis Viola Restaurant WÖHLER J. DE JONGE DE MUYNCK Voor tonnen aan textiel verbrand AANBIEDING: 2HANDS SCHRIJFMACHINES In prijzen van f 95.-, f 125.-, f 150.- enz. (enige machines van f 45.- en f 65.-) R WTOORMiClinEHMDEL J. A. BIESBROECK Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Post- bus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4. telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Tenieuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zlerikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,S6 per week, 7,-— per kwartai! Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4820 Zaterdag 1 april 1961 GESPREK MET F.L.N. IN GEVAAR Hier ziet u de tekenen van de ontploffingen in Evian. De tweede explosie kostte de burgemeester van Evian het leven. Rechts het door de eerste ontploffing zwart geblakerde balcon van het hotel Beau Rivage. Links het raam waarachter burgemeester Blanc de dood vond. Van onze correspondent UTRECHT. In de kantine van het Utrechtse staalbedrijf Dem- ka heeft de 24-jarige Italiaan G. M. gistermiddag de dertigjarige cheffin van de kantine, mevrouw A. J. G. ten Broeke-Bredewoud, met een stilet doodgestoken. Na de vrouw vijf steken te hebben toe gebracht smeet hij het wapen op een tafeltje en vluchtte hij via de trappen naar buiten. Enkele arbeiders van het bedrijf wisten hem te achterhalen en te overmeesteren. Van onze correspondent PARIJS De conferentie te Evian tussen ver tegenwoordigers van de Franse regering en van de voorlopige Algerijnse regering scheen gisteravond weer op losse schroeven te staan. De oorzaak daar van was een telegram uit Tunis waarin de zin snede voorkwam„Onder deze omstandigheden zal de voorlopige Algerijnse regering niet naar Evian gaan". Een halve dag tevoren was Frankrijk ook al hevig geschokt. Camille Blanc, de populaire burge meester van Evian-les-Bains, waar de conferentie op 7 april zou beginnen, is hij een homaanslag om het leven gekomen. Hij had al weken lang dreig brieven ontvangen. Het telegram uit Tunis kwam gistermiddag binnen, het meldde dat in een commentaar op een door de Algerijnse nationalisten uit gegeven communiqué een Algerijnse woordvoer der had verklaard: Onder deze omstandig heden kunnen wij niet naar Evian gaan. Met „deze omstandigheden" wordt bedoeld dat de Franse minister Joxe eergisteravond heeft ge zegd: „Ik zal de Algerijnse vrijheidsbeweging (M.N.A.) ontmoeten zoals ik het Algerijnse vrij heidsfront (F.L.N.) ontmoet." De Algerijnen in Tunis (het F.L.N. dus) hebben Frankrijk al een paar maal laten weten dat zij vinden dat zij de enigen zijn met wie Frankrijk over de toekomst van Algerije kan onderhandelen. Het raadplegen door Frank rijk van andere Algerijnse groeperingen en stromingen beschouwen zij als sabotage van de onderhandelingen. Vandaar dat zij als gevolg van de ver klaring van minister Joxe meteen in vuur en vlam stonden. Oorzaak van de steekpartij was een afgeslagen invitatie om een avondje met de Italiaan uit te gaan. „Kom zeg, ik ben getrouwd", had zij verontwaar digd geantwoord. De man verliet daar op de kantine, maar kwam even later terug. „Daar komt-ie weer aan", riep een van de serveersters, die zich slecht op haar gemak begon te voelen. De Eisen nieuwsdienst DEN HAAG. Om twaalf uur gis termiddag was de toeristenstroom op gang gekomen. Bij de grensposten Gla- nerbrug, Venlo en Vaals heerste een grote drukte, voornamelijk van zoge naamde grenskopers uit Duitsland. Zij winkelden gisteren bij honderden in de straten van Groningen, Hengelo, Enschede, Nijmegen. Venlo en Maas tricht. Bij DenekampRammelbeek kwamen gisteren veel Denen de grens over. Onverwacht grote drukte kreeg de grenspost Wernhout te verwerken. Daar kwamen zoveel Fransen het land bin nen, dat de hotels in Breda en Rotter dam achter elkaar vol stroomden. Het aantal Fransen is ongeveer gelijk aan het aantal Duitsers. In de bollenstreek, het reisdoel van veel toeristen, hebben in de eerste da gen van april zelden zoveel velden in bloei gestaan. In de verwarmde kassen van de Keukenhof zijn meer dan tweehonderd soorten tulpen te zien. Toch verwachten de V.V.V.'s. zoals wij gisteren al schreven, minder be zoek dan vorig jaar. Op vele plaatsen in Duitsland regent het pijpestelen. In Bremen staan zelfs straten blank. Advertentie Vraag de dealer of schrijf aan Daf Eindhoven Italiaan herhaalde zijn voorstel, deze keer eraan toevoegend: „Als je het niet doet, worden het voor jou en voor mij beroerde paasdagen". De drie serveersters die met hun cheffin hadden zitten praten, begonnen zich steeds onbehaaglijker te voelen. Zij liepen naar het buffet om met de afwas te beginnen. Zij zagen nog, dat me vrouw Ten Broeke opstond en met de Italiaan wat verder praatte. Vijf steken Plotseling klonk er een gil. Met een stilet had de Italiaan snel achter elkaar vijf steken gegeven. Hevig bloedend zakte de vrouw in elkaar. Zij overleed onmiddellijk. De Italiaan sloeg meteen op de vlucht en liep op een trap bijna een arbeider omver, die zich had staan wassen en op het gegil in de richting van de kan tine was gerend. Toen deze zag wat er gebeurd was, stoof hij terug naar de plaats waar hij de Italiaan had gezien, riep enkele collega's toe hem te volgen en rende de trappen af, waarlangs de dader was verdwenen. Bewusteloos De achtervolgers hadden de man spoe dig te pakken. Toen zij hem hadden te ruggebracht in de kantine, zakte liij bij het zien van de gevolgen van zijn daad bewusteloos in elkaar. De Italiaan is afkomstig uit het plaatsje Santa Maria. Hij kwam in de cember met een groep Italiaanse ar beiders naar Nederland en kreeg werk bij de Demka. Hij woonde in een kost huis in Utrecht. De man is opgesloten in het hoofd bureau van politie in Utrecht op be schuldiging van doodslag subsidiair zware mishandeling de dood tengevol ge hebbende. Het lijk van mevrouw Ten Broeke is eveneens naar het hoofdbureau ge bracht. Daar zal dr. J. Zeldenrust van het gerechtelijke laboratorium sectie verrichten. Mevrouw Ten Broeke, wier man beroepsmilitair is, had geen kinde ren. AMTERDAM Vier verschillende nationaliteiten waren gisteravond be trokken bij een vechtpartij in de Amster damse Beursstraat. In een hotel kregen twee dronken Schotse militairen het aan de stok met twee Engelse toeristen. Bij deze, niet van een historische achter grond los te maken, vechtpartij, voegden zich twee Canadese vakantiegangers, die de Engelsen te hulp schoten. Kennelijk met succes, want toen de (Nederlandse) politie aankwam, trof zij de Schotten buiten het hotel aan. De militairen vlogen op dat ogenblik elkaar in de haren. Nadat de gummiknuppels er aan te pas waren gekomen, konden ze in het bureau Warmoesstraat worden op gesloten. Daarmee was de rust tussen de naties hersteld. In de loop van gistermiddag gaf de voorlopige Algerijnse nationalistische regering een verklaring uit, waarin werd gezegd dat na de publicatie van het gezamenlijk communiqué van eer gisteren de verklaring van minister Joxe de onderhandelingen die op 7 april te Evian moeten beginnen in ge vaar bracht. Na nogmaals haar goede wil om zo spoedig mogelijk te komen tot onder handelen en tot vrede, tot uitdrukking te hebben gebracht, verweet de Alge rijnse nationalistische regering Frank rijk dat het gedurende zeven jaar had getracht een kunstmatige derde macht in Algerije op te bouwen. „Het voortzetten van deze pogingen kan de oorlog slechts verlengen." Na het voorlezen van deze verkla ring, sprak de Algerijnse woordvoer der de woorden die zoveel ontstelte nis hebben teweeggebracht. De altijd tot optimisme geneigde Tunesische politici meenden dat uit het feit, dat de door de Algerijnse woordvoerder gebezigde termen niet in het communiqué zijn opgenomen, de conclusie getrokken kan worden, dat de Algerijnen de deurr niet dichtge slagen hebben, temeer omdat zij in het communiqué duidelijk hun wil om tot onderhandelingen te komen tot uit drukking hebben gebracht. Men zou het echter als een veeg teken kunnen beschouwen dat Boulharouf gister avond naar Zwitserland is vertrokken om de Zwitserse regering op de hoog te te brengen van het besluit van de voorlopige Algerijnse regering. In Frankrijk was van regeringszijde geen commentaar te verkrijgen op het nieuws uit Tunis. Kennelijk wilde men daarmee wachten totdat minister Joxe zou zijn teruggekeerd uit Algiers. Wel wees men erop dat de woorden van Joxe slechts eer standpunt tot uitdruk king brachten dat reeds eerder ter ken nis van de Algerijnen was gebracht. Sindsdien is er aan het Franse stand punt niets veranderd. Dat standpunt was bovendien door de Algerijnen ge accepteerd. In Marokko en in Tunesië, waar men zich bijzonder heeft ingespannen om te bemiddelen tussen Frankrijk en de Algerijnse nationalisten, is men ver legen met de nieuwe situatie. Er zou reeds overleg worden gepleegd om te komen tot een nieuwe bemiddelings poging ditmaal om de verschillende Algerijnse politieke stromingen met elkaar te verzoenen. De aanslag, die geheel Frankrijk ver bijsterd heeft, werd gepleegd om kwart voor drie in de ochtend. Op dat ogen blik ontplofte er in een doodlopend straatje naast het hotel Beau Rivage, dat het eigendom was van burgemees ter Blane, een bom die onder de auto van de burgemeester was neergelegd. De auto werd tegen het hotel ge slingerd en was daarna nog slechts een schroothoop. De motor werd twintig meter verder teruggevonden. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Drie Duitse toeris ten namen gisteravond op de hoek van de Oude Zijds Voorburgwal met hun auto een te ruime bocht en zijn daardoor hun paasbezoek aan Amsterdam bijzon der koud, nat en gevaarlijk begonnen. De wagen schoot regelrecht het water van de gracht in. De bestuurder en de naast hem zittende jongeman wisten zich via het portier te bevrijden. Zij werden door omstanders op de wal ge sjord. De op de achterbank zittende Duit ser zwom door het omlaaggedraaide por tierraam naar buiten. Hij werd enkele meters verder op de kant geholpen. Overbodige duik Deze manoeuvre was de bestuurder echter ontgaan. Druipend en rillend be gon hij plotseling te schreeuwen: „Er zit nog iemand in de wagen". Een Ame rikaanse militair dook daarop in het groezelige water, drong de auto binnen en zocht naar de ontbrekende derde man. Die had zich op dat moment reeds bij zijn landgenoten gevoegd, waarop met vereende kracht de Amerikaan uit het water werd getrokken. Allen zijn toen naar hun warme hotel vervoerd en de brandweer deed het werk van bijna iedere dag: zij takelde de auto op de veilige keien. Van onze correspondent VENLO. Om het verbod tot in voer van vers vlees uit Nederland te ontduiken hebben Duitse huisvrouwen een „smokkeltje" uitgevonden. Zij kochten gisteren in Venlo grote hoeveelheden jonge hanen en hennen voor het paasdiner en lieten de bees ten bij de poelier schoonmaken. Daar na spoedden de dames zich naar de slager, waar zij het holle pluimvee lieten volproppen met gehakt en vers vlees. Kippebout kan vrij worden inge voerd.... NAPELS (Reuter') Driehonderd Napolitaanse politiemannen hebben gisteren een groep van vijftienhonderd stakende arbeiders met traangasbom- men uit elkaar gejaagd. De arbeiders werkten in de fabrieken van Alfa-Romeo in Pomgliano d'Arco, in de buurt van Napels. Zij staakten om dat zij meer wilden verdienen. Boos omdat er niemand enige aandacht aan hun staking scheen te schenken be kogelden zij het station van Pomgliano d'Arco en de treinen die daar binnen kwamen, met stenen. De spoorlijn van het station naar de Vesuvius blokkeer den zij. Een trein met toeristen moest daardoor urenlang wachten. De plaatselijke carabinieri riepen de politie van Napels te hulp. Deze rukte driehonderd man sterk uit en maakte korte metten met de stakers. Daarbij ge raakten achttien agenten en twaalf sta kers gewond, een van de stakers door een schot uit de karabijn van een agent. Advertentie Tot het laatst toe heeft Camille Blanc, de vermoorde burgemeester van Evian, gewerkt aan de voorbereidingen voor de Frans—Algerijnse conferentie die in zijn gemeente zou worden gehouden. Zijn geweld dadige dood in de vroege ochtend van vrijdag scheen een slecht voorteken voor de conferentie zelf: een halve dag later zette een bericht uit Tunis de hele conferentie weer op losse schroeven. Advertentie U komt toch ook tweede Paasdag GROTE PAASS-HOW van Bouman's Meubelfabrieken h.v. FABRIEKSTOONZALEN Rotterdam: IJsselmondselaan 175 (Kralingseveer) ■U bent altijd weikóm bij... Le sanctuaire du bien manger Tel. 0 1198 - 32(5 - Wolfaartsdijk WATERZOOI, een visschotel van div. vis soorten, kreeft, tong, tarbot, garnalen, oesters, bedekt met twee versch. sausen. a «f winkelen. StOttenhUIS Toonaangevende collectie Lange Vorst modestoffen. en na afloop bij MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstraat Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes SPECIAALZAKEN U ontvangt elke dag 10% korting het gehele jaar door. Lange Vorststraat 45-47 Goes een GEZELLIG onder-onsje BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 85 tel. 011005309 - Bijna 100 jaar boekhandel OPTIEK - F0T0HANDEL Ginzepoort«tra»t l Gom Tel. 5214 Bevakuis L. Vorststraat 64 GOES Maak eens ken- nis met Oxford I en Superdam cos- tuums. In onze jzaak voordeliger! Ook als maat- l confectie HELMOND (A.N.P.) Door een felle brand is gisteravond voor enkele hon derdduizenden guldens aan textielwaren verloren gegaan. De brand woedde in de boeklinnen- fabriek Van Beurden en Velthovén aan de Nieuwstraat in Helmond. Het gebouw brandde uit. De voorraad textiel behoor de grotendeels aan derden toe. Naar de oorzaak van de brand wordt nog gezocht. In een der ruimen van het m.s. Noor- dam raakte gistermiddaag de 46-jarige havenarbeider Joh. Crombeen uit Sint Janssteen met zijn hoofd bekneld tussen een hijs en een stapel kisten. Met een schedelbasisfractuur werd hij in het Rotterdamse Havenziekenhuis opgeno men, waar hij enige uren later is over leden. Advertentie DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Aanvankelijk veel bewolking met plaat selijk wat regen. Later verspreid voor komende opklarin gen. Matige tot krachtige wind tus sen zuidwest en noordwest. Vrij koud weer. MIESJE: Prettige Paasdagen allemaal. Van onze weerkundige medewerker De staart is niet het mooiste deel van maart geweest. Juist voor Pasen is de temperatuur weer gedaald. Meer dan elf gra den is er gisteren in ons land niet gemeten; aan de kust werd het zelfs niet warmer dan acht a negen graden met op beperkte schaal opklaringen. Anderzijds had de regen niet veel te beteke nen. Met Pasen zal het weertype ongeveer hetzelfde blijven. De westenwinden zullen overheer sen, zodat er over het algemeen nogal wat bewolking zal zijn, maar toch zullen daar tussen, door waarschijnlijk ook opkla ringen voorkomen. Een nieuwe depressie verplaat ste zich gisteravond van Schot land naar het zuidoosten. Aan de achterzijde ervan beweegt zich een nieuwe hoeveelheid lucht uit het poolgebied naar het zui den, waarin de kans op buien erg groot is. In de temperatuur is geen gro te verandering meer te verwach ten. Fraai voorjaarsweer is an ders, maar af en toe zal het weer toch wel redelijk kunnen zijn. Kopenh; Aberdeen Londen Amsterd. Brussel weet 5neeuw regen z. bew. regen z. bew. wind majc.t. N 5 Luxemburg z bew. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenén Innsbrück Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon 1. bew. g. bew. z. bew h. bew. regen g. bew. regen regen z. bew h. bew z. bew z. bew. onbew. h. bew. orrbew. h. bew. 1. bew z. beW. NW WZW wzw zw w WNW WNW NW ozo WNW WNW WNW W zw zw w w zo z zw zw zw NW 9 14 9 II 11 16 15 16 37 8 12 12 12 14 19 15 16 17 18 24 17 21 n.sl. 5 1, 0 0.4 0 0.4 0 0 0.6 0 0.4 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Advertentie Mooi schrift en garantie. Showroom Technische Dienst: GENTSESTRAAT 21 a—23 HULST Tel. 01140—2080, b.g.g. tel. 2591.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1