Amerika wil opening van Guinearaad niet bij wonen ^0»OL Nederlands protest insinuaties van Rusland tegen Robbie kwam I TSJECHISCH VLIEGTUIG ONTPLOFT BON s Begroting voor grotere militaire kracht over gehele linie Meer wapens om vrede te bestendigen B&f 0Nt\ Baby in wieg verbrand Tenminste 52 doden Zuidafrikanen werken aan tegenregering De BiltZachter PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND 16e jaargang No. 4818 Woensdag 29 maart 1961 Nog hoop Australië wel id 'an de Procureur-generaal wint lioorspelprij s KOTTER AAN DE GROND GELOPEN Heb ie Bases opheffen Vrouw in Glasgow is voorgeleid LAATSTE NIEUWS s 1 Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Post bus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 0115(1—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers IS eent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartet!' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1,—* KENNEDY WIL MACHTSVERTOON DEN HAAG (ANP) Op de Ver enigde Staten na hebben alle lan den. die zijn vertegenwoordigd in de Zuid-Pacificcommissie de uitnodi ging aanvaard om de opening van de Nieuw-Guinearaad op 5 april bij te wonen. In de commissie zijn ver tegenwoordigd: Frankrijk, Nieuw- Zeeiand, Groot-Britannië, Australië, de Verenigde Staten en Nederland. De vier eerst genoemde landen heb ben de uitnodiging wel aangenomen. De Amerikaanse voorlichtings dienst in Den Haag bevestigde dat de Verenigde Staten de Nederlandse uitnodiging hebben afgewezen. Een reden daarvoor werd niet opge geven. Alle mededelingen daarover, zo zei men, moeten uit Washington komen. Merkwaardig is dat de woord voerder van het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken giste ren in Washington verklaarde dat hij geen inlichtingen had ontvangen over het al dan niet verwerpen van de Nederlandse uitnodiging. Daar om kan ik op de berichten daarover ook geen commentaar geven, zo zei hij. In Den Haag heeft het ministerie van buitenlandse zaken uiting ge geven aan de hoop dat de Verenigde Staten alsnog kans zullen zien de uitnodiging te aanvaarden. Naar het Amerikaanse persbureau Associated Press in HcRandia. heeft vernomen, heeft de Indonesische re gering zich de laatste dagen bijzon der ingespannen om de uitgenodigde leden van de Zuid-Pacificcommissie te weerhouden van aanvaarding van de Nederlandse uitnodiging. Vooral op Australië zou zware druk zijn geoefend. Dat land zal bij de opening van de Nieuw-Guinearaad niettemin vertegenwoordigd zijn door de mi nister voor de gebieden buiten het Australische vasteland, Hasluck, en de gouverneur van oostelijk Nieuw- Guinea, brigade-generaal Cleland. Advertentie «Neb001 Heb lc fll Morgen groot nieuws voor alle Nederlanders von I tot 100 jaar.... PARAMARIBO (ANP) De procu- reur-gerferaal in Suriname, mr. Hugo Pos, heeft de eerste prijs voor hoor spelen gewonnen in een wedstrijd, die door het Prins Bernhardfonds Suriname was uitgeschreven. De prijs is hem gisteren in het gouverneurspaleis in Paramaribo uitgereikt door de waar nemend gouverneur dr. Nagtegaal, in aanwezigheid van minister-president Emanuels. de minister van onderwijs, de heer Morpurgo, en het bestuur van het fonds. De eerste prijs voor het beste gedicht werd gisteren in Nederland uitgereikt door de gevolmachtigd minister dr. Pos. De prijswinnaar, de heer M. A. Slory, studeert namelijk Spaans aan de Am sterdamse universiteit. De titel van het winnende hoorspel is „Black and White", het bekroonde gedicht heet „Koroni Kawina". DEN HELDER Op de Kcizersbult, een zandplaats ten westen van Kijk duin i= rond middernacht de Urker kotter U.K. 76 aan de grond gelopen. Er zouden zich vier of vijf man aan boord bevinden. De reddingboot Prins Hendrik en de sleepboot Simson van het Bureau Wijs muller voeren terstond na de eerste melding uit. WASHINGTON President Kennedy heeft giste ren een nieuwe defensiebegroting ingediend die, in het teken staande van de inboezeming van ontzag voor de militaire macht van zijn land, de laatste de fensiebegroting van president Eisenhower overtreft met bijna twee miljard dollar. Bovendien diende Kennedy de begroting van de Amerikaanse rijksdienst voor luchtvaart en ruimte: vaart (NASA) in. De uitgaven van NASA zijn ge raamd op iets minder dan één en een kwart miljard dollar 125 miljoen dollar meer dan president Eisen hower in het begin van dit jaar voorstelde. De flinke verhoging van de defensieuitgaven die Kennedy voorstelt is nodig om Amerika in staat te stellen in een tijd van groeiende gevaren" een nieuwe weg in te slaan in het belang van de handhaving "an de veiligheid van het land. De voorgestelde verhoging van de uitgaven van NA SA acht Kennedy in de eerste plaats nodig voor een versnelde uitvoering van de plannen van dr. Wernher Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De Nederlandse ambassadeur te Moskou heeft een no ta van de volgende inhoud overhan digd aan de regering van de Sowjet- unie: „De Nederlandse regering heeft kennis genomen van de nota van de regering van de Sowjetunie van janu ari 1961 naar aanleiding van recente persberichten over de opslag van be paalde wapens op haar grondgebied en de verklaring van de Nederlandse minister van defensie daarover. De Nederlandse regering acht de voorstelling van zaken in deze nota, als zou zij ten gevolge van buitenland se druk hebben ingestemd met de op slag van deze wapens in Nederland, even misleidend als onjuist. Herinnering De Nederlandse regering moge de aandacht van de regering van de Sowjetunie vestigen op het com muniqué, dat na de conferentie van regeringshoofden van het Noord- atlantische bondgenootschap in deceber 1957 te Parijs werd uitgege ven. Daarin stond, dat de regerings leiders eensgezind het besluit hadden genomen ter versterking van de de fensieve kracht van de Navo gebruik te maken van de meest recente ont wikkelingen op het gebied van de be wapening. De conferentie had beslo ten voorraden kernladingen aan te leggen, die in geval van nood onmid dellijk voor de verdediging van het bondgenootschap beschikbaar zouden zijn. Uitvloeisel Dat besluit werd genomen in de wetenschap van de in het bovenge noemde communiqué gesignaleerde omstandigheid, dat de regering van de Sowjetunie haar strijdkrachten had voorzien van de modernste en meest vernietigende wapens. Dat is sinds dien meermalen door hoge Sowjetr autoriteiten bevestigd. De door de Noordatlantische landen sinds 1957 getroffen maatregelen vormen een lo gisch uitvloeisel van de overeengeko men gedragslijn, die geheel in over eenstemming met het uitsluitend de fensieve karakter van het Noordat lantische verdrag, is gericht op de verhoging van de beveiliging van de bondgenoten. De Nederlandse regering moge er op wijzen, dat zij het souvereine recht heeft en de verantwoordelijk heid draagt, die maatregelen te tref fen, die zij in het belang van 's lands veiligheid en verdediging noodzake lijk acht. Wat tenslotte het door de regering van de Sowjetunie in haar nota ten aanzien van haar streven naar ont wapening opgemerkte betreft, moge de Nederlandse regering, voorstand ster als zij steeds is geweest van het nemen van maatregelen inzake een Internationale gecontroleerde ontwa pening, de hoop uitspreken, dat dit streven van de regering van de Sow jetunie uitdrukking zal vinden in haar bereidheid tot het hervatten van on derhandelingen, ten einde tot een zo danig akkoord te geraken." LONDEN (AFP) Uitgewe ken Zuidafrikanen hebben in Londen verklaard dat in de loop van april een „voorlopige Zuid- afrikaanse regering" zal worden uitgeroepen. De zetel van deze regering zou in de Egyptische hoofdstad Kairo of in een andere Afrikaanse hoofdstad worden ge vestigd. De regering zal bestaan uit verte genwoordigers van vijf politieke or ganisaties van negers en Indiërs, die samenwerken onder de naam „Ver enigd Zuidafrikaans front". Deze vijf partijen zijn in Zuid-Afrika verboden. ERKENNING Voor de post van premier van deze tegenregering wordt de naam ge noemd van dr. Joessef Dadoo, be stuurslid van het Zuidafrikaanse Indische congres. Minister van bui tenlandse zaken zou Nana Mahomo worden, die bestuurslid van het panafrikaanse congres is. De „voorlopige Zuidafrikaanse regering" zal onmiddellijk na haar oprichting om erkenning vragen. Over de vorming van deze tegenre gering zou in het geheim zijn onder handeld op de conferentie van Afri kaanse volken, die nu in Kairo wordt gehouden. De meeste leiders van het „Verenigd Zuidafrikaans front" wonen de conferentie bij. W"; IE zes maanden telt geeft de voorkeur aan een ste vige, voedzame fles boven een paspoort, zelfs als hij in Aus- tralie woont en zonder dat docu- ment niet naar Nederland terug kan. 2? Robbie van Veen was gistermor gen dan ook helemaal niet onder af steboven van de wat ontroerde ont vangst van zijn wollig persoontje, toen de DC-8 uit Australië aan de grond kwam. Htf greep geestdrif- NAALDWIJK. De bijna drie maanden oude baby van de familie Kögeler uit Naaldwijk is gisteren in zijn-wiegje verbrand, doordat een driejarig zusje met lucifers speelde. Toen de ouders naar de wieg snel den omdat zij brandlucht roken, was het kind al overleden. Advertentie ■ehoo"1 0 PARIJS Edith Piaf zal spoedig weer kunnen optreden. Dit heeft haar huisdokter bekend gemaakt. Vol gens de arts heeft de zangeres een lich te griep, die haar stembanden heeft aangetast, waardoor zij haar stem heeft verloren. De Belgische toernee in april zal ook door kunnen gaan. Morgen groot nieuws voor alle Nederlanders van 1 tot 100 jaar.... von Braun voor de lancering van de monsterachtig grote raket Saturn, die bestemd is om hetzij een kunst maan van liefst 22 ton in een baan om de aarde te brengen dan wel een bemande kunstmaan om de maan been te zenden en naar de aarde terug te laten keren. Ter versnelling van liet project-Saturn met een jaar wil Kennedy het budget van NASA zien verhoogd met 78 miljoen dollar. Daarmee hoopt hij te bereiken dat de eerste proeflancering van een Saturn een jaar eer der, in 1964, kan geschieden. In een derde begrotingsvoorstel drong Kennedy aan op een verho ging van de uitgaven van de com missie voor atoomenergie met iets meer dan 30 miljoen dollar. In zijn toelichting op de defensie begroting verklaarde Kennedy dat hij zich bij zijn defensiepolitiek laat leiden door deze beginselen: -| Het hoofddoel van de militaire ver- A sterking van Amerika is niet een opvoering van de bewapening maar een bestendiging van de vrede. o Amerika perfectioneert zijn bewa- pening opdat geen land ter wereld het zal wagen een grote oorlog te be ginnen. o Amerika zal nimmer als eerste van de wapens gebruik maken, in welke oorlog ook. A Zowel in oorlog als in vrede zal de beslissing over het gebruik van de Amerikaanse wapens in laatste in stantie in handen van de burgerlijke overheid liggen. Amerika moet strategische strijd- krachten en defensieve wapens be zitten die zo sterk zijn dat geen enkel land het zal durven wagen Amerika of een van de bondgenoten van Amerika met kernwapens te overvallen. fi Alleen een militair sterk land kan met hoop op succes onderhandelen met de Sowjetunie over ontwapenings vraagstukken. De toelichting van Kennedy hield de waarschuwing in dat Amerika zich wellicht genoodzaakt zal zien sommige militaire bases in het buitenland op te heffen, zulks ter vermindering van het deficit op de Amerikaanse betalings balans. Het Iaat zich aanzien dat het Con gres zich tegen sommige van de vele defensiemaatregelen die Kennedy voor stelt krachtig zal verzetten. De voornaamste van die maatregelen zijn Een vergroting van het aantal raket- tenonderzeeërs met tien tot negen en twintig en een versnelde produktie van raketten van het type Polaris met verhoogde reikwijdte. De kosten hier van zijn 1340 miljoen dollar. Een versnelde produktie van de nieuwste intercontinentale raket, Mi- nuteman, die vaste brandstof gebruikt en daardoor steeds voor onmiddellijke lancering gereed is. De kosten hiervan zijn 96 miljoen dollar. Het laten vervallen van de plannen voor de produktie van de Valkyrie, een supersnelle bommenwerper die een snelheid van ruim 3600 kilometer per uur zou moeten kunnen halen. Een versnelde uitvoering van de plannen voor de produktie van de Sky- bolt, een vliegtuigraket met zeer grote reikwijdte, die Engeland is aangeboden als voornaamste raketwapen voor de R.A.F. Het laten vervallen van plannen voor een vliegtuig met kernaandrij ving. Verhoging van de voortdurende mi litaire paraatheid van Amerika in de lucht. Een achtste deel van alle bom menwerpers van de luchtmacht moet steeds in de lucht zijn. Bovendien zal de helft van het park bommenwer pers steeds voor de start gereed moe ten staan. Verbetering van de Amerikaanse luchtverdediging, vooral door een ver snelde perfectionering van de Midas, de verkenningskunstmaan van de luchtmacht, die tot taak heeft raket lanceringen, waar ook ter wereld, te signaleren. Verhoging van de geoefendheid van de Amerikaanse troepen in het voeren van guerrillaoorlogen en andere oor logen op beperkte schaal. Perfectionering van kernwapens en conventionele wapens, die vooral ge schikt moeten zijn voor het gebruik in „kleine oorlogen". Verhoging van de vloot transport vliegtuigen van de luchtmacht tot 129 toestellen voor de lange afstand. tig in het haar van ztfn vader, die het wél even te kwaad kreeg. De achtergrond van deze geluk- kige hereniging was bepaald min der zonnig dan het tafreeltje in de ontvangsthal. Vader van Veen, een metselaar uit Aiumaar, die ln Australië zijn vrouw verloor en met twee dochtertjes per boot te- rugreisde naar het vaderland, is blfj dat alle drukte rondom een vodje papier nu althans achter de 4* rug is. Van onze correspondent LONDEN. „Moord op een meisje van vier jaar en poging tot moord op vier andere jonge kinde ren". Aldus luidde de beschuldiging die gisteren in Glasgow werd uit gesproken tegen een 37-jarige on getrouwde vrouw. Haar is te last gelegd dat zij vijf kinderen maan dagavond uit haar woning op de derde verdieping naar beneden heeft gegooid. Toen de vrouw gisteren in staat van beschuldiging werd gesteld door een politierechter in Glasgow, scheen ze zich niet erg veel van het gebeurde aan te trekken. Ze beet op haar onderlip maar van enige aandoening bleek niets. Met een kort „ja" antwoordde ze op de vraag van de rechter of zij Jean Barclay Waddell was. Twee vrouwelijke politie agenten stonden naast haar, elk aan een kant. Dat je in de winkel niet op het idéé bent gekomen WASHINGTON Presi dent Kennedy heeft het Con gres gevraagd 44,6 miljoen dollar op de begroting van NASA uit te trekken voor communicatiekunstmanen, die een omwenteling teweeg zul len brengen in het internatio nale telegraaf- en telefoon verkeer en relayering van televisieprogramma's over de gehele wereld mogelijk zullen maken. Eigen nieuwsdienst NEURENBERG In een hel le flits verloren gisteren in de lucht boven Zuid-Duitsland meef dan vijftig mensen het leven. Dat gebeurde toen een Iljoesjin-18, een viermotorig Russisch schroef- turbinevliegtuig van de Tsjechi sche staats-luchtvaartmaatschap- pij, met een luide klap in de lucht ontplofte. Het vliegtuig, dat van Praag op weg was naar Zürich, ging in vlammen op. Er waren geen overlevenden. Gister avond laat was het totaal aantal slacht offers nog niet bekend, maar zeker was toen wel dat er meer dan 52 doden waren. Even voor de ramp hoorden omwo nenden een harde knal. Het vliegtuig stortte neer bij het dorpje Oberrüssel- ibach, ongeveer dertig kilometer ten noorden van Neurenberg. Het was de tweede grote ramp met een Tsjechische Iljoesjin. In het begin van dit jaar stortte een Iljoesjin bij Praag neer. Tien mensen kwamen daar toen om. SCHIPHOL. De vijftienjarige prins Birenda, kroonprins van Nepal, is gis termiddag voor een kort bezoek aan Nederland op Schiphol aangekomen. De prins, die in Engeland studeert, zal een bezoek brengen aan de Konin gin en aan Amsterdams burgemeester mr. G. van Hall. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Over het alge meen veel bewol king met plaatse lijk wat lichte re gen, vooral in het noorden van het land. Zachter. Ma tige tot krachtige westelijke wind. MIESJEWel een erg roerige maartse staart. 30 maart: zon op 6,21, zon onder 19.09; maan op -17.17, maan onder 5.52. AMSTERDAM: De heer P. J, Groenland, gezagvoerder van de Johan van Óldenbarnevelt, wordt binnenkort benoemd tot kapitein van de Oranje, het vlaggeschip van de Stoomvaart maatschappij Nederland. De vorige gezagvoerder van de Oranje, de heer J. H. Schulting, is on langs gepensioneerd, Zoals bij planten, dieren en mensen beslist ook bij uw dagblad "het hart" over het Teven" ervan. Lees het Zeeuwsch Dagblad en U leest Zeelands best geïnformeerde krant. Eigen correspondenten en contacten over de gehele wereld, maar een ZEEUWSE redactie en ZEEUWSE redacteuren, die het laatste nieuws voor U verwerken. Het dagblad voor de Zeeuw, die Zeeuw wil blijven, maar toch met alles op hoogte wil zijn. Laat U deze krant 3 we ken op proef zenden voor slechts f 0.56. Dagblad CD -o <D LO O O "O V- J5 co "Si CD OJ O "5 o o tn o S =5 Si u O N CL <D JZ "O Q) N co ■+-1 ca O 03 (TJ <D "O cc ja CL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1