Kennedy had onderhoud van 55 minuten met Gromyko Geen zekerheid tragische misdaad in glasgow a over antwoord op Britse nota Vijf peuters uit gegooid raam I pE NlSlf Boudewijn en Fabiola naar Elizabeth Juwelen in prullenmand van politie De Bilt: Buien POSTBODE KWAM NIET AAN BESTELLEN TOE MEISJE VAN VIER GEDOOD Ballet de Cuevas blijft bestaan GEWONDE VAN ONGELUK BIJ ETTEN-LEUR OVERLEDEN Bejaarde vrouw loopt onder auto T.V.-TOESTEL ONTPLOFT PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Dinsdag 28 maart 1961 Arbeiders misselijk bij Wilton-Fij enoord Gunstig Weinig waarde DIEFSTAL BIJ K.L.M. Gegil De ouders Verzoening tussen beide vorstenhuizen V reemdelingenpaspoort voor meer Ambonezen Mr. Beerman: Voorarrest duurt niet te lang Heb ie T00 Directeur: JACQ. DE SMIT; Chef red.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierlkzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeenwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van f 1, 16e JAARGANG No. 4817 GOEDE HOOP IN KWESTIE-LAOS N P -IXC^^Sh», Margaret en Frank Lennon Van onze correspondent WASHINGTON Het bezoek van de Russische minister van buitenlandse zaken aan president Kennedy beeft nieuw voedsel gegeven aan de verwachting dat gewapende interventie van bet Westen in Laos achterwege zal kunnen blijven. Gromyko is 55 minuten bij Kennedy geweest en na afloop van het onderhoud gaven beide staatslieden uiting aan hun hoop dat er voor de kwestie-Laos een vreedzame politieke oplossing gevonden zal kunnen worden. Allebei spraken zij over een „neutraal Laos" het gemeenschappelijke doel van de Verenigde Staten en de Sowjetunie. Geen van beiden zeiden zij echter iets waaruit zou kunnen worden opgemaakt of hun onderhoud dat doel naderbij had gebracht. EIGEN TELEFOTO'S De wereld weet dus nog steeds niet zeker of de Sowjetunie van plan is in te stemmen met het door Groot-Britannië namens het gehele Westen gedane voorstel om eerst een wapenstilstand te laten sluiten en daarna een conferentie te houden van veertien mogendheden, de Chi nese volksrepubliek incluis. Op vragen van verslaggevers ant woordde Gromyko dat er wel was gesproken over een wapenstil stand. Hij wilde echter niet zeggen, in welke zin. Kennedy zei na afloop van het gesprek met de Russische minister dat hij verwachtte dat het Russische antwoord op het Britse voorstel zeer spoedig zou worden overhandigd. Westerse diplomaten in Moskou had den gisteravond de indruk dat de Russen niet zouden instemmen met het Britse voorstel om onmiddellijk de Advertentie Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM Bij de werf Wilton- Fijenoord te Schiedam zijn de afgelopen dagen enkele tientallen arbeiders ziek geworden. Zij hadden ingewandstoornis sen opgelopen en moesten thuis blijven. Onderzocht wordt in hoeverre dat te wijten is aan het drinkwater. Er zou namelijk bij het aansluiten van de water leiding op de Karei Doorman dienstwater, dat uit de haven wordt gepompt, in de drinkwaterleiding zijn terechtgekomen. De zieken werkten op verschillende afdelingen. strijd te laten staken. Het Kremlin zou de zaak als volgt zien: eerst moet er een internationale commissie naar Laos gaan om de voorwaarden voor een wapenstilstand te bespreken, maar die commissie moet instructies krijgen, van de conferentie van veertien landen. Die conferentie zou dus éérst moeten wor den gehouden. De Russen zitten wat een wapenstil stand betreft o.a. met de moeilijkheid, dat zij er weinig voor gevoelen, de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de daden van de Pathet Lao, die immers een nationale beweging in Laos is. al is zij pro-communistisch. Bovendien meent men in Moskou dat het moeilijk zal zijn de gevechtsgroe pen in het oerwoud van Laos allemaal op hetzelfde tijdstip te bereiken om een wapenstilstand te bewerkstelligen. De indruk in Moskou was in elk ge val dat premier Kroesjtsjef een gewa pend conflict met het Westen wil ver mijden. Alle nadruk ligt bij Kroesjtsjef thans op een vreedzame regeling van het conflict in Laos. Gisterochtend had de Russische pre mier een lang gesprek met Menon, de ambassadeur van Indië in de Sowjet unie. Er is natuurlijk vooral over Laos gesproken. De indruk die Menon van Kroesjtsjefs plannen kreeg was gunstig. Eerder op de dag was in Moskou reeds bewust de indruk gewekt dat de Sowjetunie wil ingaan op het in de Britse nota vervatte voorstel om de kwestie-Laos langs politieke weg op te lossen. In de Prawda namelijk was bekend gemaakt dat de Russische rege ring instemde met het Brits-Ameri kaanse voorstel voor een wapenstilstand en een oplossing via onderhandelingen. In Washington hechtte men aan deze verklaring in de Prawda echter weinig waarde omdat men het heel goed mo gelijk vond dat premier Kroesjtsjef zich niet zou houden aan wat in het officiële blad van de Russische rege ring gedrukt was. Dat is in het ver leden meer gebeurd. In Bangkok, waar de ministers ver gaderen van de acht landen die lid zijn van de Zuidoostaziatische verdragsorga nisatie (de Zoavo), trekt men zich weinig aan van het optimisme dat het gevolg is van Gromyko's bezoek aan Kennedy. Men gaat gewoon door met het beramen van plannen voor hulp aan Laos. Er is gisteren nog eens met nadruk verklaard dat ook nu nog Rus sische vliegtuigen voorraden aanvoeren voor de communistische rebellen. De vertegenwoordigers van verschei dene landen, waaronder de Verenigde Staten, willen dan ook dat de confe rentie van de Zaovo eindigt met het publiceren van een communiqué waarin duidelijk wordt gezegd dat de verdrags organisatie vastbesloten is tot militaire actie over te gaan wanneer het com munistische offensief in Laos voort gaat. Van onze correspondent LONDEN Een verschrik kelijk drama heeft zich gister avond afgespeeld in de Schotse stad Glasgow, Vijf kinderen werden na elkaar uit een raam van de derde verdieping ge gooid. Een van hen, een meisje van vier jaar, is dood. De vier andere kinderen zijn zeer zwaar gewond. Kort na deze afschu welijke gebeurtenis haalde de politie een vrouw uit het huis. Met haar jas over het hoofd werd zij naar de overvalauto gebracht. Men wist gisteravond nog niet wie het was. Later maakte de politie be kend dat zij In staat van be schuldiging is gesteld wegens moord, resp. poging tot moord. Een uur nadat de kleine Daniel McNeil in het ziekenhuis was opge nomen, werd hij naar een ander zieken huis overgebracht dat gespecialiseerd is in hoofdwonden. Rechercheurs pro beerden gisteravond nog de drie andere kinderen te verhoren om er achter te komen wat er precies was gebeurd in de woning op drie hoog in de Toryglen- straat. Eigen nieuwsdienst SCHIPHOL. Mensen van de bedrijfsbeveiliging van de K.L.M. gebruiken gewoonlijk geen zakken van het soort dat voor luchtzieke rei zigers bestemd is. Toch lag er gis ternacht één in de prullenmand in het kantoor van de dienst op Schiphol. Een lid van de bedrijfspolitïe vond het de moeite waard er eens in te kijken. Een ogenblik later was een mysterie opgelost. In de zak zat een collectie juwelen met een waarde van 22.000 gulden. In Den Haag haalde een dame op gelucht adem. Vrijdagavond was zij uit Milaan teruggekeerd; in de aan komsthal was z5j tot de ontdekking gekomen, dat een van haar vier kof fers weg was, een kleine, waarin zij haar juwelen had geborgen. Iedereen zoeh'c en de politie ondervroeg, wie ze maar te pakken kon krijgen. Voor de dief moet dat zo benauwend zijn geworden, dat hij de juwelen in een zak. stopte en die ostentatief in de prullenmand in het kantoor van de be- drijfspolitie gooide. Vertel me eenslieveis het gerucht dat je je baard laat groeienwaar? De pijl wijst naar het raam op de derde etage van een huis in Glasgow waar vijf kinderen uit werden gegooid. Van onze correspondent PARIJS. Het ballet van de markies de Cuevas blijft bestaan. Alle leden van de troep zijn op nieuw voor een jaar gecontracteerd. De weduwe van de markies, een kleindochter van de miljonair John D. Rockefeller, heeft dat gisteren bekend gemaakt. De mededeling kwam voor de Fran se balletwereld als een verrassing. Kort na de dood van haar man liet de markiezin weten dat het ballet zou worden opgeheven. Ook de juiste toedracht van het dra ma was gisteravond niet bekend. Er groepten honderden mensen samen voor het bewuste huis. Uit wat zij el kaar vertelden liet zich het volgende verhaal reconstrueren. De kinderen, die op straat hadden gespeeld, waren een blok huizen bin nengegaan om te kijken naar een nest jonge hondjes. Een paar ogenblikken daarna klonk er een afschuwelijk gegil. Ontstelde mensen op straat zagen de kinderen met korte tussenpozen uit een raam op de derde verdieping naar be neden vallen. Het eerst vond men de vierjarige Marjory Hugnes, een meiske met blond haar. Hqar Montycoat was met bloed doordrenkt. Zij was al dood toen men haar onderzocht. Vlak naast Marjory kwamen de ze venjarige Frank Lennon en zijn zusje Margaret van drie jaar terecht. De vierjarige Tom Deveney en nog een zevenjarig jochie, Daniel McNeil, lagen daarnaast. Slechts een van de kinderen was bij kennis. De slachtoffertjes werden meteen met jassen toegedekt en moesten zo blijven liggen tot de ziekenauto's wa ren gekomen. Van alle kanten stroom den ondertussen de mensen toe die de kinderen hadden horen gillen boven het lawaai van het drukke verkeer uit. Onder hen bevonden zich ook de ouders van sommige van de kinderen. Zij konden niet anders doen dan huilend naar huis terugkeren omdat de dokters, die met de ziekenauto's waren meegekomen, niet wilden dat de ouders mee gingen naar het ziekenhuis. De vier kinderen die het drama hebben overleefd hebben allen wonden aan het hoofd en gebroken armen en benen. Toen de vrouw uit de flat waar de kinderen waarschijnlijk op bezoek waren geweest, door de politie naar de overvalauto werd geleid, stond een groep huilende vrouwen toe te kijken. Iedereen in de straat was overstuur. Op het Witte Huis zijn president Kennedy en Gromyko, de Russische minister van buitenlandse zaken, gisteren 55 minuten bijeen geweest om de kwestie-Laos te bespreken. Blijkens de verklaringen die zij na afloop aflegden is er goede kans dat er een politieke oplossing voor het vraagstuk zal worden gevonden. Van een onzer verslaggevers ETTEN-LEUR De 58-jarige P. Zuur mond uit Culemborg, dlie zondagavond bij een auto-ongeluk op de Hoevenseweg te Ettten werd gewond, is gisteravond in een Tilburgs ziekenhuis overleden. Met een schedelbasisfractuur was hij in het ziekenhuis in Breda opgenomen; vandaar was hij naar Tilburg vervoerd. Bij hetzelfde ongeluk werd ook de 47- jarige W. Zuurmond uit Culemborg ge wond. Zijn toestand was gisteren naar omstandigheden redelijk. Zoals wij reeds hebben bericht werd de 58-jarige me vrouw D. Zuurmond-Den Hartog uit Cu lemborg, vrouw van de heer P. Zuur mond, uit de auto geslingerd. Zij over leed ter plaa'tse. evenals een tweede passagier, de 28-jarige W. Kolle uit Hoofddorp. De chauffeur, de 53-jarige P. J. uit Standdaarbuiten, die door de politie ach ter het stuur van de vernielde auto werd aangetroffen, is na zijn arrestatie aan een bloedproef onderworpen. Hij is nog steeds niet op vrije voeten gesteld. Detectives leiden na het drama in Glasgow een vrouw weg, die later in staat van beschuldiging werd gesteld wegens moord of poging tot moord. Men wierp de gearresteerde vrouw een jas over het hoofd om haar voor de buurtbewoners onherkenbaar te maken. DEN HAAG. In de toekomst zullen meer Ambonezen de beschikking kun nen krijgen over een vreemdelingenpas poort. Daarover plegen de ministers van justitie en buitenlandse zaken thans overleg, aldus blijkt uit een antwoord van minister Luns op schriftelijke vra gen uit de Tweede Kamer. In de inschrijving van Ambonezen in de bevolkingsregisters zal geen veran dering komen, zo blijkt voorts uit het antwoord. Als vast staat dat Ambonezen de Indonesische nationaliteit bezitten zullen zij als zodanig worden ingeschre ven. Hebben zij deze verloren, hetgeen mogelijk is als zij een geldig reispapier van een vreemde staat bezitten, dan wor den zij als statenloos ingeschreven. Het vreemdelingenpaspoort wordt niet als een reispapier van een vreemde staat beschouwd. Van onze correspondent LONDEN. De verkoeling tussen de koningshuizen van Groot-Britan nië en België behoort definitief tot het verleden. Dat bleek gisteren zonneklaar uit een aankondiging van Buckingham Palace, dat ko ning Boudewijn en koningin Fabio la van 11 tot 14 juli een staatsie- bezoek aan Engeland zullen bren gen. De koninklijke gasten uit België, die een uitnodiging van koningin Eliza beth voor het bezoek hebben aan vaard, zullen in Buckingham Palace logeren. Men moet in de geschiedenis terug gaan tot de jaren voor de tweede wereldoorlog om iets over een Bel gisch staatsiebezoek aan Groot-Bri- tannië te kunnen vinden. In 1937 was het koning Leopold, de vader van ko ning Boudewijn, die naar Londen kwam. De oorlogsjaren, en vooral de houding die de koning toen aannam, waren er echter de oorzaak van dat de betrek kingen tussen beide hoven geleidelijk RHOON De 73-jarige mevrouw W. de Graaf—Krijgsman is gisteren te Rhoon bij het oversteken onder een be stelwagen gelopen. De vrouw nazor.gpatiënte van het Deltaziekenhuis te Rhoon werd zwaar gewond. Van onze correspondent GELEEN. Midden in de nacht is gisteren het televisietoestel in de huiskamer van de familie Bouw- mans te Geleen ontploft. De knal haalde het hele gezin uit zijn slaap. Toen men beneden ging kijken la gen door de hele kamer onderdelen verspreid. Waarschijnlijk is de luchtledige beeldbuis door een zwakke plek in el kaar geklapt. allesbehalve hartelijk werden. Ook toen koning Boudewijn de troon be steeg bleef de verhouding Brussel- Londen bepaald koel. Telkens waren er weer aanleidingen voor een geprikkelde stemming: het feit dat Boudewijn niet zelf de begra fenis van koning George VI bijwoon de, maar zich liet vertegenwoordigen door zijn broer Albert, was er een van. Pas de laatste jaren was er iets merk baar van een verzoening tussen de twee hoven. De enthousiaste ont vangst die prinses Margaret en haar man in Brussel ten deel viel toen zij daar het huwelijk van de koning bijwoonden, vormden het beste be wijs dat België verlangde naar de goede, hartelijke betrekkingen van weleer. Londen krijgt in juli de kans koning Boudewijn en zijn gemalin te laten merken dat zij graag geziene gasten zijn. G Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Mr. Beerman is niet van oordeel dat het voorarrest van twee arrestanten (Sal S. en Michael B.), die zouden hebben geholpen bij het vervaar digen van valse Franse identiteitskaarten, te lang duurt. Hij deelt dit mee in ant woord op vragen van het Tweede-KameT- lid Lankhorst (p.s.p.). Beide mannen werden vorig jaar juli gearresteed. In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer had de bewindsman over deze zaak meegedeeld, dat niet naar vaste maatstaven kan worden uitgemaakt na verloop van hoeveèl tijd verdere ver lenging van voorlopige hechtenis onver antwoord wordt. De minister zégt nu, dait de eerdere invrijheidsstelling van de derde arrestant (Joop Z.) niet als een aanwijzing kan worden opgevat, dat de verdere detentie van de beide anderen onverantwoord zou zijn. Het K.N.M.Ï. in De Bilt bericht te gisteravond om 23.15 uur: Opklaringen maar ook plaatselijk en kele regen-, hagel- of sneeuwbuien. Matige tot krach tige, aan de kust aanvankelijk harde noordwestelijke wind. Weinig ver andering in tempe ratuur. MIESJE; Als 't met Pasen maar mooi weer is. 29 maart: zon op 6.23; zon onder (9.08; maan op 16.12, maan onder 5.28. Advertentie gel"" ,rd B Van onze correspondent SOEST. Rechercheurs van de Posterijen hebben tijdens een huiszoeking hij de 28-jarige hesteller N. V. dertienhonderd onbestelde poststukken aange troffen. Brieven, drukwerken en kaarten die de afgelopen maanden in Soest en Soestdijk hadden moeten worden bezorgd, kwamen uit tal van laden en kasten tevoorschijn. Dat de besteller de stukken niet op de aangegeven adressen heeft bezorgd, is aan zijn gemakzucht te wijten. Het was algemeen hekend, dat V. op zijn ronde door de gemeente graag met iedereen een praatje maakte. Hij moet daardoor vele malen in tijdnood zijn gekomen. Nagegaan wordt of, en zo ja in hoeverre, de inmiddels geschorste hesteller zichzelf door het achterhouden van de stukken heeft bevoordeeld. De zaak kwam aan het licht, toen de man zich onder medische behandeling moest stellen; in de eerste plaats wegens huiselijke moeilijkheden en vermoedelijk ook omdat 'zijn geweten de last van de dertienhonderd verdonkeremaande stukken niet langer kon dragen. V i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1