Beschonken chauffeur - twee deden, twee zwaar gewonden C.Y.P. VERLIEST MEERDERHEID i bhéh®»; Beslissing aan het strand: geen geweld meer in Laos Groepjes winnen terrein TUSSENKOMST ALLEEN OP EIGEN VERZOEK CONNIE HEEFT HAAR OP DE De Bilt: Kouder OLIFANT ALS BEWIJSSTUK BOPi S.G.P. vergaderde in Goes RAADSELACHTIGE VONDSTACHTER VERBRAND HUIS ONTSNAPPING UIT DODENCEL Rahman: oplossing voor Nw.-Guinea schijnt ongewenst Socialisten en liberalen handhaven zich bij Belgische verkiezingen *JeeMesi goodwill maar ze verlangt naar „'n kerel met pep"! Hebt u het verhaal over de fenomenale carrière van de juke-box-prinses Connie Francis gemist? Jammer! Het stond PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Farah Dibah weer in verwachting Macmillan en Kennedy bijeen Ministers van Zoavo in Bangkok Ds. J. A. Telkamp overleden De heer Van Polen sprak voor volle Evangeliegemeente Geen kartel Lusteloos Koning niet Duitse waarnemer bij proces-Eichmann WEER DIPLOMATIE BELGIË-CONGO jf,'.' Lal Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Opklaringen maar ook enkele lokale buien. Matige tot krachtige, langs de Waddenkust tijde lijk harde noord westelijke wind. Overdag iets kouder. MIESJE: Jammer dat ik hem maar één keer kan slachten! 28 maart: zon op 6.26, zon onder 19.06: maan op 15.08, maan onder 5,01. Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: .Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26 Giro 116666. telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierlkzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouteri T cent per woord met een minimum van 1, 16e jaargang No. 4816 Maandag 27 maart 1961 Van een onzer verslaggevers ETTEN-LEUR. Twee doden en twee zwaargewonden zijn gister avond te betreuren geweest bij een auto-ongeluk op de Hoeven- seweg te Etten toen een auto, bestuurd door een onder invloed van drank verkerende chauf feur, uit een bocht vloog, een boom ramde en daarna over de kop sloeg. De auto kwam uit de richting Stand- daarbuiten. De chauffeur de 59- jarige P. J. uit die plaats, verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur. Drie inzittenden werden naar buiten geslingerd. De heer Zuurmond uit Culemborg en diens broer, de heer W. Zuurmond, bleven zwaar gewond op de weg liggen. De bestuurder, die eveneens uit de auto werd ge slingerd, bleef ongedeerd. In de ver nielde auto trof de door een voorbij ganger gealarmeerde politie nog twee passagiers aan. Voor hen kwam medische hulp te laat. IN ARREST De twee slachtoffers zijn mevrouw Zuurmond uit Culemborg, vijftig jaar en de heer Kolle uit Hoofddorp. De politie constateerde dat de chauf feur van de auto, die zijn gasten naar het station te Breda had willen brengen, naar drank rook. Hij is gearresteerd. Uit latere verklaringen is komen vast te staan dat de inzittenden van de auto een feestje in Standdaarbuiten hadden gehad. De twee zwaargewonde broers uit Culemborg zijn naar een ziekenhuis in Breda vervoerd. Hun toestand was vannacht levensgevaarlijk. TEHERAN (A.P.). De vrouw van de Sjah van Perzië verwacht haar twee de kind, zo heeft het hof gisteren in Te heran bekend gemaakt. Deze medede ling werd gedaan terwijl de Sjah en keizerin Farah met vakantie waren aan de Kaspische Zee. Zij worden begin april terug verwacht. Advertentie NEW DELHI (A.P.) Met een olifant hebben twee Indiërs geduren de het weekeinde een jonge weduwe uit een dorpje in de buurt van New Delhi ontvoerd. Een groep motoragenten zag kans de olifant in te halen en tot staan te brengen. De vrouw werd bevrijd, de mannen werden gearresteerd en de olifant werd als bewijsstuk meegeno men naar het politiebureau. "O d) lo O) O XJ M- JS (j) -Q J? "5 <0 <D Q m O O <f> O 13 *♦- ra N Q. Van onze correspondent WASHINGTON. Volkomen onverwachts zijn president Ken nedy en de Britse premier Macmillan gisteren bijeengekomen te Key West, vlak ten zuidwesten van de uiterste punt van Florida. Negentig minuten lang hebben zij daar, te midden van duizenden van de zon genietende badgasten, de toestand in Laos besproken. Daarna werd er een communiqué uitgegeven waarin werd gezegd dat de twee staatslieden het volmaakt eens waren, hetgeen van veel be lang zou zijn voor de besprekingen van de Zuidoostaziatische verdrags organisatie die vandaag zullen be ginnen. De Verenigde Staten en Groot-Britannië zullen niet dulden dat de toestand in Laos nog slechter wordt. De twee staatslieden hopen dat de Sowjetunie gunstig zal reage ren op de Britse nota. Wanneer zij dat doet, zal, aldus Kennedy en Macmillan, de strijd gestaakt wor den. Laos wordt dan een neutraal land. De Indische premier Nehroe heeft zaterdag een boodschap naar de Russische premier Kroesjtsjef ge zonden overeenkomstig het verzoek van president Kennedy om in de kwestie-Laos te bemiddelen. Na de besprekingen te Key West was men in Washington van mening dat er nu een redelijke kans is dat de kwestie-Laos zonder verder ge weld zal kunnen worden opgelost. Hoewel het Russische antwoord op de Britse nota gisteravond nog al tijd op zich liet wachten was men van mening dat er goede redenen waren om aan te nemen dat de Sowjetunie niet onwelwillend zou staan tegenover het Britse voorstel om een conferentie van veertien mogendheden te houden over Laos op voorwaarde dat de strijd onmid dellijk wordt gestaakt. Waarschijnlijk zal vandaag blij ken of dit optimisme gewettigd is. Andrei Gromyko, de Russische mi nister van buitenlandse zaken, heeft te kennen gegeven dat hij vandaag een boodschap van het Kremlin aan president Kennedy zal overhandi gen. Men neemt in Washington aan dat deze boodschap betrekking heeft op de kwestie-Laos, hoewel het voor de hand ligt dat het officiële Rus sische antwoord op de Britse nota niet aan Kennedy wordt overhan digd maar aan de Britse ambassa deur te Moskou. MIDDELBURG In de ouderdom van 74 jaar is te Haarlem overleden de emeritus predikant van de Gereformeer de Kerk, ds J. A. Telkamp, die gebo. ren werd te Hillegom op 28 november 1886. Hij studeerde aan de V.Y. en werd in 191.4 kandidaat. Op 4 oktober werd hij predikant te Ter Aar. Hij ver trok in 1917 naar Berkel—Rodenrijs. In 1920 werd hij bevestigd te Middelburg, vanwaar hij in 1917 vertrok naar Utrecht waar hij aribeidde in de ri vierenwijk. Om gezondheidsredenen ging hij in 1942 -met emeritaat en vestigde zich te Haarlem. In zijn Zeeuwse tijd trad hij in het kerkelijk leven sterk op de voorgrond. Hij maakte o.m. her haaldelijk deel uit van de particuliere synode van Zeeland die hem in 1926 afvaardigde naar de generale synode te Assen die de kwestieGeelkerken be handelde. Ds. Telkamp was een be kwaam pastor met een geheel eigen al lure. Zijn stoffelijk overschot is in alle stilte ter aarde besteld. GOES. Onder leiding van de heer D. Kodde vergaderde zaterdagmiddag in het Schuttershof de provinciale ver eniging van de S.G.P. In zijn openings woord, waarin hij een groot ar.ntal be zoekers kon verwelkomen, stond hij stil bij het overlijden van ds. P. Zandt. Verder wees hij op de veranderingen, die zich in onze provincie voltrekken. De rust, speciaal de zondagsrust kan in gevaar komen. Raadsleden en kerke raden moeten onder het oog zien, dat zoveel mogelijk maatregelen worden ge troffen, die dë bezwaren kunnen wegne men. Ds. C. Smits uit Sliedrecht, lid van het S.G.P.-hoofdbestuur hield een toespraak. Hij merkte op, dat politiek eigenlijk betekent, de kunst van het re geren. Dat kan op velerlei wijze geschie den. Men kan daarbij van een mensen woord uitgaan, maar ook van Gods Woord. Ds. Smits verklaarde, dat de S.G.P. dit steeds naar beste kunnen ge daan heeft en hoopte, dat de partij ook verder zijn politiek zal richten naar dat Woord, omdat daarin voor land en volk alleen het goede gevonden kan worden", worden", aldus ds. Smits aan het slot van zijn met grote aandacht gevolgde toespraak. MIDDELBURG. In de Schutters hof sprak de heer A. van Polen uit Den Haag voor de Volle Evangelie Ge meente over het herderlijk schrijven van de Hervormde Synode getiteld „De kerk en de Pinkstergroepen". De heer Van Polen toonde zich verheugd over de toenadering die tussen kerk en Pinksterbeweging aan de gang is doch wilde in antwoord op het herder lijk schrijven nog wel enkele vragen stellen, onder meer over het grootste struikelblok: de dop, daar de Pink stergemeente zich keert tegen de kin- derdoOD die door de kerk wordt gepro- pagerd. Verder wilde hij meer van de aelootsvrijheid en -blijheid van de Pinkstergemeente in de kerk zien. slecht BONN. Een negentienjarig Kiels meisje, Heidi Dichter, secretaresse op een advocatenkantoor, is, naar thans bekend is geworden, in alle stilte ge trouwd met de 42-jarige prins Abdulla al Jaber al Sabah, een broer van sjeik Abdulla al Salim van Koeweit, mede eigenaar van grote oliebronnen aan de Perzische golf. Van onze correspondent BRUSSEL. De Christelijke volkspartij in België heeft bij de verkiezingen voor Kamer, Se naat en provinciale raden een nederlaag geléden die zwaarder is dan waarnemers hadden dur ven voorspellen. Volgens de eerste cijfers gaan zij over het gehele land in stemmencijfer met 3 tot 9 pet. achteruit. Deze nederlaag blijkt haar vooral toe gebracht door afgescheiden groepjes, van wie de Vlaamse volksunie van één kamerzetel vermoedelijk op drie, wellicht vier zetels zal komen. Hoe veel zetels de Christelijke volks partij, die in 1958 op 104 van de 212 kamerzetels beslag legde, achteruit gaat is nog moeilijk te zeggen. Wel staat vrijwel vast, dat de CVP, die in de Senaat de absolute meerder heid had, deze verloren heeft. De socialisten hebben van de stakingen minder last gehad dan verondersteld werd. In gebieden die van de sta kingen weinig last hebben gehad, bijvoorbeeld in delen van Vlaande ren, gaan zij vooruit. Over het alge meen genomen handhaven zij hun posities en het ziet er tot dusver niet naar uit dat zij van hun 84 kamer zetels zullen verliezen. De liberalen verhogen vooral in lande lijke gebieden hun stemmencijfer, doch het staat nog te bezien of hen dit tot zetelwinst zal leiden. Zij be schikten in de Kamer over 21 zetels. De liberalen moeten beginnen met zetels te behalen, die zij zeker ver loren hadden doordat in de provin cies Luxemburg en Limburg geen kartel met de socialisten kon worden gesloten en doordat in Vlaanderen enkele dissidente Vlaamse lijsten werden ingediend. Ook zij, maar in mindere mate dan de katholieken, hebben last gehad van veelal uit de middenstand voortgekomen af zonderlijke lijsten. De communisten gaan in stemmencij fer wat vooruit. Zij beschikten over één kamerzetel, doch het is niet zeker dat zij er een tweede bij krijgen. Wel duidelijk is, dat zij de socialisten schade hebben gedaan. De lusteloosheid van het kiezerscorps heeft zich gemanifesteerd door een hoger aantal blanco stemmen dan in vorige verkiezingen. De inzet van de verkiezingsstrijd was een groot aantal zetels: alle 212 van de Kamer van volksvertegenwoordi ging, alle 175 van de Senaat, en alle 696 van de gezamenlijke provinciale raden. Incidenten van enige betekenis deden zich de gehele verkiezingsdag niet voor. Met uitzondering van koning Boude- wijn, die van zijn stemrecht geen gebruik maakte, en koningin Fabiola en prinses Paola, die nog geen stem recht hebben, stemde de gehele ko ninklijke familie. Prins Albert zorgde voor enige op schudding toen de voorzitter van het stembureau, dat was onderge bracht in een jongensschool '"lak bij het paleis van Laeken, zijn stem biljet niet kon vinden. De prins, en prinses Paola, die toch maar mee was gegaan hoewel zij niet mocht stemmen, schoten in een lach toen ten slotte bleek dat de prins moest stemmen in een iets verderop ge legen meisjesschool. Van onze correspondent EYGELSHOVEN, In een put ach ter een huis te Eygelshoven, dat woens dag is afgebrand, heeft de politie het lijk gevonden van de hoofdbewoner en eigenaar de zestigjarige L. Het lichaam was overdekt met brandwonden. Deze vondst heeft politie en justitie voor een reeks vragen gesteld, die des te klemmender zijn omdat men reeds tot de conclusie was gekomen dat de brand in het huis werd aangestoken. Bij de brand zo is ontdekt is overvloedig met petroleum gewerkt. L. was na de brand onvindbaar. Een uur tevoren had men hem met een koffer zien zeulen. Op het station van Hanra- de was de koffer later ter verzending aangenomen. De politie heeft de koffer opgespoord. Er zaten polissen in van diverse maat schappijen, waarbij het pand was ver zekerd. De politic van Waubach onderzoekt de zaak; Zij staat onder meer voor de vraag of L. bij het brandstichten in brand is gevlogen en daarna van angst in de put is gesprongen. Onze correspondent te Londen telefoneerde ons gisteravond: Vandaag begint in Bangkok de conferentie van ministers van de landen die lid.zijn van de Zuidoost aziatische verdragsorganisatie. De Amerikaanse delegatie heeft laten weten dat de Verenigde Staten als eerste oogmerk nastreven een over eenkomst in de raad van ministers van de Zoavo over het verlenen van steun aan Laos en het voorkomen van een verdere agressie door de communisten in dat land. Dit moet inhouden een volledige goedkeuring door de verdragsorganisatie van het zenden van wapens en troepen naar Laos, indien de regering van dat land daar tenminste om zou vragen. Men laat in Bangkok duidelijk uit komen dat interventie, in welke vorm ook, door de Zoavo alleen kan geschieden als de regering van een land er om vraagt. Dean Rusk, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, zei gisteren bij aankomst in Bangkok: „Wij zijn het over de gehele linie eens met de Britten wat hun jongste boodschap aan de Russen betreft." Ook hij liet doorschemeren dat hij goede hoop had dat er op het laatste ogenblik een oplossing voor de kwestie-Laos gevonden zal worden. Lord Home, de Britse minister van buitenlandse zaken, zei bij aan komst dat de Britse voorstellen over Laos aan de Sowjetunie geen enkele concessie van welke partij dan ook, inhouden. Wij geloven, aldus lord Home, dat een politieke regeling niet alleen mogelijk is maar ook de enige juiste. Er is geen sprake van een verdeling van Laos omdat wij de onafhankelijkheid en de on schendbaarheid van Laos verzekerd wensen te zien binnen de bestaande grenzen zonder inmenging van buiten af door wie dan ook. Ons doel is een bestand te bewerkstelli gen en dan een politieke regeling die het de Laotianen mogelijk maakt hun eigen regering te kiezen. Evenals Dean Rusk maakte de Britse minister het gisteravond dui delijk dat hij de mogelijkheid aan wezig acht dat er een akkoord met de Sowjetunie over Laos komt. Het Volksdagblad in Peking, or- Ondanks de ernst van de toestand die Macmillan en president Kennedy te Key West bijeen had gebracht, heerste er bij deze ontmoeting van de twee staatslieden een opvallend opge wekte sfeer. Kennedy nam de tijd om zijn Britse gast een paar van de beziens waardigheden van Key West te tonen en de duizenden badgasten die hen zagen rondrijden kregen de indruk dat het een vakantie-uitstapje was. (Telefoto) gaan van de Chinese communisti sche partij, deed gisteren een onge meen scherpe aanval op president Kennedy. Het blad schreef dat Kennedy op nog veel agressievere wijze een politiek van oorlogsvoor bereiding voert dan Eisenhower ooit heeft gedaan. Hij doet dat volgens het Chinese blad niet alleen voor kleine plaatselijke conflicten maar ook voor grote oorlogen. Zoals bij planten, dieren en mensen beslist ook bij uw dagblad "het hart" over het "leven" ervan. Lees het Zeeuwsch Dagblad en U leest Zeelands best geinformeerde krant. Eigen correspondenten en contacten over de gehele wereld, maar een ZEEUWSE redactie en ZEEUWSE redacteuren, die het laatste nieuws voor U verwerken. Het dagblad voor de Zeeuw, die Zeeuw wil blijven, maar toch met alles op hoogte wil zijn. Laat U deze krant 3 we ken op proef zenden voor slechts f 0.56. ■#- Ex-koning Leopold was gelukki ger dan zijn zoon, prins Albert. Hij vergiste zich, anders dan de prins, niet in het stembureau. Rustig bracht hij zijn stem uit. (Telefoto) AMSTERDAM. De acteur Johan Schmitz, die vele jaren verbonden is aan de Nederlandse Comedie, gaat het volgende seizoen in de toneelgroep The ater spelen. PRETORIA (Reuter). In de ge vangenis van Pretoria heeft een ter dood veroordeelde kans gezien uit de dodencel te ontsnappen met een re volver. Hij verwondde daarmee een bewaarder en wist toen buiten te ko men. Daar stuitte hij op een andere bewaker. die hij eveneens ver wondde, maar die er desondanks in slaagde hem te overmeesteren. De gevangene, een Duitse emi grant, is ter dood veroordeeld wegens moord op een politieagent uit Durban. Van onze correspondent BONN. De officiële waarnemer van de Bondsregering bij het proces- Eichmann zal dr. Preusschen zijn, ad vocaat te Wiesbaden. De Israëlische regering l.eeft de benoeming van dr. Preusschen aanvaard. Het is zijn taak, de Westduitse regering van de gang van zaken bij het proces op de hoogte te houden. De uitnodiging tot het zenden van een waarnemer werd te Bonn ontvan gen via de Israëlische handelsmissie te Keulen. Bonn onderhoudt namelijk geen diplomatieke betrekkingen met Israël wegens mogelijke reacties in de Arabische wereld. Advertentie BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen GLASGOW (Reuter). Premier Abdoel Rahman van Malakka heeft zaterdag gezegd dat Malakka „be reid is voor zichzelf te zorgen", in dien het in Laos of in Indonesië tot moeilijkheden zou komen. Hij sprak op een lunch, die hij had met Malei- se studenten, die aan de universiteit van Glasgow studeren. Malakka heeft getracht, zo zei Rah man, om te bemiddelen in de kwes tie Nieuw-Guinea, maar geen van bei de landen schijnt enige liefde voor de ander te koesteren en geen van beiden schijnt werkelijk een oplossing van de kwestie te wensen. „Wij zouden graag met rust gela ten worden. Wanneer er moeilijkheden komen, zullen wij daar echter zeker enige last van krijgen. Wij hopen en bidden dat er niets zal gebeuren, maar komt het zover dan is Malakka bereid voor zichzelf te zorgen", aldus Rahman. BRUSSEL (ANP). De diploma tieke betrekkingen tussen België en Coneo zullen zeer binnenkort worden hersteld. Dat is het resultaat van be sprekingen tussen afgevaardigden van de beide regeringen. De betrekkingen werden vorig jaar juli door de toenmalige regering-Loe- moemba verbroken. Zaterdag werd in Brussel meege deeld dat „de betrekkingen tussen beide lande niet alleen weer correct zijn geworden, maar zelfs vriend- schappelijker en getuigend van meer vertrouwen". Verder werd de verwachting uitge sproken dat België na de hervatting van de diplomatieke betrekkingen ge makkelijker technische bijstand aan Congo zal kunnen verlenen. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1