Debat over Congo toont scherpe tegenstellingen aan Pleidooi van Stevenson voor Hammarskjoeld krijgt ovatie Grindlawine barst dwars door huis ANDERE WONING VOOR MARGARET Nederland- België op televisie BEWONERS ONGEDEERD Troepen naar Mozambique RUS: „HAMMARSKJOELD EEN MOORDENAAR Ministers van de E.E.G. volkomen oneensover landbouwprijzen VRAGEN OVER VIVISECTIE VERWACHT Robert nog niet naar huis De Bilt: Bewolkt Porgy ert Bess vandaag op bezoek bij Peek PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Absurd Programma Duister mysterie was omslachtig bericht Servatius procedeert om kosten verdediging LAATSTE NIEUWS VOOR DORPEN MET MINDER DAN 500 INWONERS GEEN POLITIE MEER DUWBOOT GELICHT Directeur: J ACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, f 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvragê. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van f 1, 16e JAARGANG .No. 4812 Woensdag 22 maart 1961 KOUDE OORLOG LAAIT OP Van onze correspondent NEW YORK., Duidelijker dan ooit tevoren heeft de Sowjetunie laten blijken dat het Congolese vraagstuk haar alleen dient 0111 de koude oorlog aan te wakkeren. In de Algemene vergadering van de Verenigde Naties kwam de Rus Gromyko gisteren niet met één constructief voorstel ter tafel: in tegendeel, met grotere felheid nog dan tevoren herhaalde hij de Russische eis dat Hammarskjoeld als secretaris-generaal van het toneel moet verdwijnen en moet worden opgevolgd door een drieman schap. In dit nieuwe debat kwamen de tegenstellingen tussen Rusland en Amerika inzake het Congo lese probleem wel op zijn scherpst tot uiting en daarmee was het ieder duidelijk dat de koude oorlog weer in volle hevigheid is opgelaaid. De Russische minister van buitenlandse zaken noemde Hammarskjoeld botweg een moordenaar en stelde hem per soonlijk verantwoordelijk voor de moord op Loemoemba en diens lotgenoten. „Wij kunnen ons niet verzoe nen met deze schanddaad, vooral omdat zij werd uitgevoerd met goedkeuring en zelfs bijstand van de hoogste gezagsdrager van de Verenigde Naties. Niet slechts degene die het mes of de revol ver hanteert is de moordenaar; de voornaamste misdadiger is hij die hem het wapen in de hand drukt. Hammarskjoeld handelt alsof hij de eerste minister van de Uno is. Hij schijnt zich op het standpunt te stellen: „Les Nations Unies c'est moi". Na deze herinnering aan een uit spraak van Lodewijk XIV („De staat, dat ben ik") ging de Russische minister zitten, maar hij werd on middellijk fel van repliek gediend door de vaste Amerikaanse verte genwoordiger bij de Uno, Stevenson, die zich zonder voorbehoud achter Hammarskjoeld stelde. Stevenson noemde Gromyko's aanval onverantwoord en absurd. Hij kenschetste diens rede als een uiting van de „meest vernietigende traditie van de koude oorlog." „Wij moeten dit opvatten als een dui delijk bewijs van het feit dat de Sow- jetunie onze organisatie niet als een middel tot samenwerking beschouwt maar louter als een instrument om internationale tweedracht te zaaien", aldus Stevenson, wiens eerste rede voor het front van de wereldorganisatie met een algemene ovatie werd beloond. Stevenson verwierp de Russische eisen tot terugtrekking van de inter nationale troepen uit Congo, tot arres tatie en berechting van president Tsjombe van Katanga en generaal Mo- boetoe. Hij spoorde de vergaderden aan tot grondige bestudering van het juist uit gebrachte rapport van de internationale verzoeningscommissie uit elf landen, Van onze correspondent BRUSSEL. „Wij weten nu ten minste één ding: dat wij het volkomen oneens zijn". Met deze woorden, gericht tot zijn collega's uit de andere lan den van de E.E.G., onderstreepte minister Marijnen gisteren in Brussel nog eens duidelijk de mislukking, waarop het gesprek in de ministerraad van de gemeenschap over enkele landbouwproblemen, is uitgelopen. De ministers bespraken de voorstellen van de Europese commissie voor de maatstaven die moeten worden aange legd bij het vaststellen van minimum prijzen voor de handel in landbouw- produkten in de gemeenschap. De voorstellen hielden in, dat de minimumprijzen voor landbouwproduk- ten niet hoger mogen zijn dan 105 procent van de gegarandeerde interven tieprijs en bij het ontbreken daarvan niet hoger dan negentig procent van de gemiddelde prijs in de afgelopen drie jaar. België Naarmate de ministerraad zich inten siever met de zaak bezig hield werd steeds duidelijker, dat België weer dezelfde moeilijkheden opwierp als die, welke het ook in Benelux naar voren heeft gebracht. België kan zich slechts verenigen met het beginsel van mini mumprijzen, wanneer het is gebaseerd op de nationale gemiddelde kostprijzen. „U moet daar rekening mee houden", zo gaf de Belgische minister van land bouw de Europese commissie te verstaan. Minister Marijnen was het, gesteund door Italië, alles behalve met de Belg eens. „Als we het zo doen, en wel contingenten en tarieven afbreken, maar die dan vervangen door een pro tectionistisch systeem van minimum prijzen. hoe kunnen wij dan ooit tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid ko men", zo vroeg hij zich af. Weinig steun Het is duidelijk, dat de Europese commissie voor haar voorstellen slechts de steun heeft van Nederland en Italië. Frankrijk en West-Duitsland, die aan vankelijk van het element van de kostprijs niet veel werk maakten, zijn zich van het door België gestelde probleem gaan bedienen om de ont- Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Het socialistische Eerste-Kamerlid, prof. dr. A. Querido, is voornemens de ministers van sociale zaken en justitie vragen te stellen over de clandestien aan het Academisch ziekenhuis te Leiden verkochte ras hond. Over deze zaak berichtten wij vorige zaterdag: een gestolen Drentse patrijs hond is door een handelaar te Nieuw koop verkocht aan het ziekenhuis, dat de hond voor medische proeven ge bruikte. Prof. Querido, die de aandacht van de bewindslieden op dit geval wil vestigen, zal vragen of de ministers niet van mening zijn dat dergelijke voorvallen het nodig maken een ver gunningenstelsel voor de vivisectie in te voeren. wikkeling van een gemeenschappelijk landbouwbeleid te vertragen. Vooral West-Duitsland wil, zeker nu het land voor de verkiezingen staat, geen gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten. die na een reis van twee maanden in Congo tot de slotsom blijkt te zijn ge komen dat „in de huidige omstandig heden alleen een federale staatsvorm in staat is de nationale eenheid van Congo te bewaren". Dit rapport was opgesteld vóór de jongste pan-Congo- lese conferentie op Madagascar, waar een aantal Congolese leiders tot een zelfde bevinding zijn gekomen. De commissie voegt eraan toe dat dit evenwel een kwestie is waarover alleen het Congolese volk en parlement kun nen beslissen. Voorts acht zij een her ziening van de Congolese grondwet een eerste vereiste om tot een oplossing van de crisis te kunnen komen. De verzoeningscommissie somde een programma van vijf punten op waar mee Congo haars inziens een nieuw tijdvak zou kunnen binnengaan: totstandkoming van een bestand tussen de verschillende groeperingen; herstel van de orde met behulp van de Uno; reorganisatie van het bestuur; reorganisatie van het leger; aanneming door het parlement van een nieuwe grondwet. De Ghanese en Marokkaanse leden van de commissie weigerden het rap port te tekenen omdat dit sinds half februari alweer achterhaald zou zijn door de feiten. Tijdens de vergadering van de Assemblée deed zich gisteren nog een klein incident voor. Gromyko dreigde dat als de Uno niet bij machte zou blijken te zijn om de agressie tegen Congo te stoppen, de Verenigde Naties zich snel in een zelfde positie zou den vinden als indertijd de Volken bond toen keizer Haile Selassie van Abessinië vergeefs om hulp vroeg tegen de aanval van de Italiaanse fascisten. De leider van de Italiaanse delegatie, Martini, vloog overeind en beet Gro myko toe: „En Finland?", hiermee zin spelend op de Russische inval in Fin land aan het begin van de tweede wereldoorlog. President Bourguiba van Tunesië zal van 16 tot 19 mei op uitnodiging van de Britse regering een officieel bezoek aan Engeland brengen. Van 3 tot 6 mei brengt Bourguiba een officieel bezoek aan de Verenigde Staten. Achter deze gevel rukte de grindlawine alle vloeren en plafonds weg. De ramen werden naar buiten gedrukt en de gevel moest later voor alle zekerheid worden afgebroken. DEN HAAG. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond heeft aan de Nederlandse Televisie Stichting toestemming gegeven tot het recht streeks uitzenden van de woensdag avond in het stadion Feijenoord te Rotterdam te spelen voetbalwed strijd NederlandBelgië. Gisteravond waren er nog maar een kleine vierduizend plaatsen in het stadion Feijenoord niet verkocht en de vooruitzichten voor verkoop waren goed. Vandaag kan men van negen uur af telefonisch bij het sta dion terecht, vanmiddag van twee uur af aan een van de loketten. Russisch meisje terecht t/ Van onze correspondent METZ Het mysterie van het in Frankrijk verdwenen Russische meis je was al opgelost binnen 24 uur, na dat Schultz, burgemeester van Algran- ge, zijn oproep de wereld in hgd ge stuurd. De pleegouders, de heer en mevrouw Hoffmann, hebben zich on middellijk gemeld en het raadsel, waarvoor, de burgemeester zich ge steld zag, opgelost. De oplossing was overigens zeer eenvoudig: „Het Rus sische meisje, Alia Nikitine, is in Rus land bij haar ouders". Met dit antwoord diende zich een tweede mysterie aan: wat betekenden de boodschap en de oproep uit Rus land dan? Ontknoping Een gesprek met het bureau van Tass te Parijs gaf ten slotte de ont knoping: Tass wilde met de Franse familie, waarvan het echtpaar Nikiti ne zich de naam niet meer herinner de, in contact komen om namens het Russische gezin, dat op het ogenblik in Siberië woont, de dank over te brengen voor de redding van Alia. Het bureau Tass had daarvoor slechts een korte inhoud van de boodschap gestuurd naar de burgemeester van Algrange, die haar totaal verkeerd had begrepen. De familie Hoffmann, die op het ogenblik in Romelanck-les Fameck, niet zo heel ver van Algrange woont, herinnerde zich de geschiedenis heel goed. Toen in november 1944 het werkkamp door de Amerikanen werd bezet, brachten die de aanwezige Rus sen over naar een kamp, dat dertig kilometer verder lag en vanwaar de Russen naar hun vaderland zouden kunnen terugkeren. De familie Nikitine was daarna haar kind komen halen en had be loofd, dat zij, zodra zij veilig thuis zou zijn aangekomen, de familie Hoffmann een brief zou sturen. Dat is nu dan gebeurd zeventien jaar later. MELBOURNE (Reuter). Een reisbureau te Melbourne zocht giste ren pleegouders voor de zes maanden oude baby Robert van Veen. Het kind moest, omdat het geen pas had, eergisteren het vliegtuig uit, dat het naar de vader in Holland zou brengen. De papieren zijn nu in orde, maar nu wacnt de overtocht nog op een vrouw of een echtpaar, die het kind tijdens de reis kan verzorgen. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Een lading van vier kubieke meter grind barstte gis termiddag krakend door het dak van een huis aan de Jan van Galenstraat te Amsterdam. De lawine smakte op de vloer van de derde etage, nam de vloeren en plafonds van de lagere etages met al wat erop stond mee en belandde op 'de begane grond. De ruiten waren met sponningen en al uit de voorgevel geslagen. In de muren zaten brede scheuren. De lading grind was door twee loodgieters op het dak verzameld om te worden weggetakeld. Het grote wonder: geen van de bewoners liep bij deze instorting een schrammetje op. Op de derde etage was mevrouw Van Kalkhoven enkele seconden voor de instorting nog in de voorkamer beziggeweest met stof zuigen. Zij was juist naar de keuken gelopen toen de lading grind door het huis sloeg. Zij was in haar schrik de waranda op gevlucht. Op de tweede verdieping bevonden zich de heer en mevrouw Van Wijn gaarden in de achterkamer. De voor kamer zou juist een grote schoonmaak beurt krijgen, zo vertelde de vrouw des huizes later. Haar, op de beneden- etage wonende, schoondochter was kort voor de ramp de deur uitgegaan om haar zoontje van school te halen. Brandende haarden De brandweer rukte met groot materieel uit. Onmiddellijk werd be gonnen met het ruimen van het puin. vooral ook omdat rekening werd ge houden met de mogelijkheid dat brand Peek van Blijdorp beetje een krijgt vandaag voor het eerst na zijn blinde darm-operatie bezoek. Zijn hokgenoten, de chimpansees Porgy en Bess mogen een poosje bij hem komen spelen. Als ze zich tenminste rustig houden, want Peek is echt nog niet de oude en daar komt h(j, zoals een zieke man betaamt, recht voor uit. Nu is Peek altijd een kleinzerige orang oetan geweest. Hij vindt derhalve de aan dacht, die hjj na zijn ziekbed geniet, bijzon der heerlijk en ais dok ter J. C. Peters (links op de bovenste foto) op bezoek komt, trekt hij op voorhand een iet wat bedenkelijk gelaat. Overigens is het van daag niet alleen van wege het bezoek een enerverende dag voor Peek. De hechtsels gaan er óók nog uit. Dat kan, want de temperatuur is weer normaal - zo'n 37 of daaromtrent. Na de operatie is dat wel an ders geweest - Peek had het onder de wol len dekens meermalen echt te kwaad. Alles eten gaat nog niet - al leen vruchtensap en veel, heel veel vitami nes. Daar wordt hij al weer heel wat aaps van. BONN. In Annweiler in de Paltz is de eerste „automatische gids voor vreemdelingen" opgesteld. Het te Mün- chen gebouwde toestel vertelt in vier talen, in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, de geschiedenis van Annwei ler, de bezienswaardigheden en de mooi ste uitstapjes in de omtrek. Een dergelijk toestel heeft reeds het vorige jaar november te Straatsburg dienst gedaan. Volgens Duitse bron zul len dit jaar soortgelijke automatische gidsen worden opgesteld in Amsterdam, Brussel, Kopenhagen, Londen, Parijs en in enige Zwitserse steden. ZAAK-EICHMANN BONN. De zaak van de verdediger van Eichmann, de Keulse advocaat Ser vatius, zal op 4 april voor de admini stratieve rechtbank te Keulen voorko men. Het gaat om de kosten van de verdediging van Eichmann. Zoals men weet weigert de Westduitse regering de ze kosten te dragen. Servatius heeft de rechtbank te Keulen verzocht om een vonnis dat antwoord geeft op de vraag of de bondsregering al dan niet in be ginsel moet opkomen voor een in het buitenland terechtstaande Duitser. De Israëlische regering heeft Serva tius een honorarium van twintigduizend dollar toegezegd voor het geval niemand anders de kosten van Eiehmanns ver dediging wil dragen. zou uitbreken: in het puin lagen drie brandende haarden. Die konden echter vrij snel worden verwijderd. Toen de brandweer in de loop van de middag de gedeeltelijk uit zijn voegen gerukte gevel had weggebroken en de resten van de meubels op straat had ver zameld. leek het alsof het pand door een bom was getroffen. Volgens een verklaring van de lood gieters was het grind op het dak van het perceel no. 229 verzameld, omdat dit huis iets lager is. Het grind was afkomstig van nabijgelegen huizen waarvan de daken worden vernieuwd. Mevrouw Jansen knipt weer een patroontje op de vloer DACCA (AP). Een wer velstorm heeft vier districten van Oost-Pakistan geteisterd. Er zijn ten minste 180 doden. Duizenden huizen zijn met de grond gelijk gemaakt. Eigen nieuwsdienst MIDDELBURG. In plaatsen met minder dan vijfhonderd inwoners wordt, als gevolg van het nijpende personeelstekort bij de rijkspolitie, geen nieuwe postcommandant meer aangesteld als zijn plaats open valt. Dan zit dat plaatsje meteen zonder politie. Dat heeft in de raad van de gemeen te Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaan- deren, die 498 zielen telt, stof doen op waaien: de raadsleden hebben gepro testeerd tegen deze gang van zaken. Toen de vorige postcommandant in Waterlandkerkje overleed, is er geen nieuwe postcommandant aangesteld. Er komt nu iedere dag een rijkspoli tieman uit het naburige Oostburg sur veilleren. De rijkspolitie, die landelijk bezien nog steeds een personeelstekort van ongeveer dertig proeent heeft, vindt dit een bevredigende oplossing, omdat er in het dorpje geen misdadig heid voorkomt en ook geen doorgaand verkeer is. In enkele tientallen andere kleine gemeenten is dezelfde situatie ontstaan. Eigen nieuwsdienst KRIMPEN AAN DE LEK De Franse havenduwboot Boutteur I is gis termiddag gelicht. Het vaartuig was maandagmorgen tijdens een proefvaart op de Noord bij Slikkerveer gekapseisd en gezonken. De veertigjarige schipper G. Kersber gen uit Dordrecht is nog steeds niet gevonden. CHAMONIX (Reuter) In de in aanbouw zijnde tunnel tussen Frankrijk en Italië door de Mont Blanc heeft gis teren een ontploffing plaats gehad. Twee mensen werden gedood, één ern stig gewond. De tunnel, welke de lang ste van de wereld zal zijn, is half vol tooid. De lengte zal ongeveer tien kilo meter bedragen. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Aanvankelijk op klaringen afgewis seld door enkele buien met matige tot zwakke noord westelijke wind. Later van het westen uit toene mende bewolking en wind krimpend naar westelijke richtingen. Over het algemeen iets hogere tempera turen. MIESJE: Hopelijk waait het niet van de lijn! 23 maart: zon op 6.38, zon onder 18.57; maan op 10.34, maan onder 1.34. Van onze correspondent LONDEN. Prinses Margaret gaat verhuizen. Dit nieuws werd gis teren door Buckingham Palace be kendgemaakt. De prinses en haai man, Antony Armstrong-Jones, heb ben van de koningin de beschikking gekregen over een groter huis in Kensington Palace dan dat waar ze nu in wonen. De woning op nummer tien was maar als tijdelijk onder komen voor de prinses en haar echt genoot bedoeld, zo blijkt nu. Voorlopig zal er van verhuizen nog geen sprake zijn, want de woning op nummer 1 a, die de koningin haar zus ter ter beschikking heeft gesteld, moet grondig worden opgeknapt. Daar zal zeker een bedrag van 70.000 pond mee gemoeid zijn. Het huis heeft al jaren leeg gestaan en is in staat van verval. Vijftigduizend pond zal men putten uit de fondsen die de staat be schikbaar stelt voor de koninklijke paleizen, de rest komt uit fondsen die de koningin ter beschikking staan. De prinses behoeft geen huur voor haar woning te betalen. Verwacht wordt dat haar nieuwe huis eind 1962 gereed zal zijn. Het heeft in de oorlog schade opgelopen en moet bovendien grondig gemoderniseerd worden. Na haar verhuizing komt de prinses dichter bij haar tante, de hertogin ven Kent te wonen, die eveneens een wo ning heeft in het paleis van Kensington. Het onderhoud aan de koninklijke paleizen zal het komend fiscale jaar ruim 800.000 pond vergen, dat is ruim 140.000 pond meer dan dit jaar. LISSABON (Reuter). Behalve naar het roerige Angola heeft Por tugal nu ook troepenversterkingen gezonden naar Mozambique, een Portugese kolonie in Zuidoost Afri ka. Het Portugese schip Patria is gis teren uit Lissabon naar deze over zeese provincie" vertrokken met vier honderd soldaten aan boord De kolo nie Mozambique is van Angola ge scheiden door de federatie van Noord en Zuid-Rhoöesië.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1