GESPREK KAN BEGINNEN Angola: bloedbadi —onder blanken—' Einde van conflict in zicht „Het Mes" naar buitenland Overleden man springlevend NehroeNiet benaderd over beheerschap Nieuw-Guinea KOSTBARE RASHOND ALS PROEFDIER VERKOCHT MILJOENEN CLUB IN SPLINTERS I gStf f»! Caféhouder vermoordt ex-vriendin BAAYENS ~«<sssu« De Bilt: kouder GUUR! Algerijns addertje onder het gras - maar toch: PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Zaterdag 18 maart 1961 „Twee regeringen" Voorzichtig 27 maart Vreugdevuren in Z.-Afrika SLAGER DUIKT DRIE MAAL: BABY GERED HELDHAFTIG GEVECHT IN DE VECHT Drie tv-programma's in West-Duitsland ACHTTIEN DODEN OP BOERDERIJ TAPIJTEN r Rötisserie ,/t Veerhuis" Schrijvers's 0m ge«.iig te StOffenhUIS Toonaangevende CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" MAIS0N VAN WESTEN 't Interlockhuis Viola Restaurant WÜHLER J. DE JONGE DE MUYNCK JBevaliiiis viis met 0xfopd Terug Ketelontploffing twee doden Hfdis Eigenaar was net op tij d in ziekenhuis Mr. Luns naar Kennedy FILM IN BESLAG GENOMEN Duitsers staakten om tv te zien Te koop Sport vereende OP SCHOTS EILANDJE Sinds Kerstmis leven 51 mensen als Crusoe's LAATSTE NIEUWS Gromyko bij Rusk DRAMA BIJ LUIK Directeur: JACQ. DE SMIT; Chef red.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26, Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Viissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwscli Dagblad Losse nummers 13 cent i Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4809 Van onze correspondent PARIJS. De voorlopige Al gerijnse regering heeft gis termiddag met een defini tief ja geantwoord op de uitnodi ging van de Franse regering om rechtstreekse onderhandelingen te beginnen. Het staat nu dus onomstotelijk vast: Frankrijk en de voorlopige Algerijnse rege ring zullen binnenkort beginnen met onderhandelingen over het toepassen van het recht van zelf beschikking in Algerije. Hoewel het communiqué van de Algerijnse nationalistische leiders overigens geheel volgens verwachting zeer gunstig klinkt, hoewel de on derhandelingen dus officieel kunnen beginnen en het einde van het Alge rijnse conflict dus in zicht is, moet men er zich op voorbereiden, dat deze onderhandelingen moeilijk zullen zijn en veel tijd in beslag zullen nemen. Dit blijkt reeds uit een vergelijking van het Franse en het Algerijnse com muniqué. Wordt in het Franse commu niqué gesproken over de onderhande lingen over het zelfbeschikkingsrecht van de Algerijnse bevolkingsgroepen en de problemen, die daarmee verband houden, in het Algerijnse wordt als enig onderwerp van de onderhandelin gen het zelfbeschikkingsrecht genoemd. Bovendien zat er reeds eerder een addertje onder het malse voorjaarsgras van deze Algerijnse lente (boodschap) verscholen. Het Algerijnse communiqué spreekt over de delegaties „van de twee regeringen'', dat wil dus zeggen, dat indien op grond van dit commu niqué Frankrijk de onderhandelingen met de Algerijnse nationalisten begint, het daardoor de voorlopige Algerijnse nationalistische regering de facto erkent. In de beide communiqués is het weglaten van de uitdrukking „Algerijn se bevolkingsgroepen" van de kant van de Algerijnse nationalistische leiders begrijpelijk, omdat zij de andere bevol kingsgroepen nooit als gelijkwaardige partners in dit conflict hebben willen erkennen. Zij beschouwen zichzelf als de enigen, die over de toekomstige status van Algerije kunnen beschikken of onderhandelingen. Zouden zij tijdens de onderhandelingen een oplossing vin den, dan zijn zij de enigen die de bin nenlandse zaken in Algerije kunnen regelen. Waarom zij in hun communiqué niet over de „problemen, die aan die zelf beschikking vastzitten" spreken is iets minder duidelijk. Men vermoedt dat dit uit voorzichtigheidsoverwegin gen is gedaan, daar zij zich niet van tevoren al te zeer op de onderwerpen van de onderhandelingen willen vast leggen. In ieder geval zo wordt in de kring van de Algerijnse nationalis ten verklaard betekent dit com muniqué geen stap achteruit, maar één vooruit. De verschillen die uit beide com- muniqué's blijken, bestaan inderdaad nog; de problemen zijn nog lang niet opgelost. Daarom zullen de geheime onderhandelingen voorlopig nog even worden voortgezet, hetzij in Zwitser land, hetzij in Rome. Daar zal men ook trachten te komen tot vaststelling van de plaats en de datum van de onder handelingen en de omvang van de delegaties. Deze geheime besprekingen zullen ongetwijfeld op dinsdag-— daags na het einde van het feest Aïd es Séghir beginnen. Algemeen wordt aange nomen, dat de officiële onderhande lingen op 27 maart zullen kunnen be ginnen. In ieder geval zullen de geheime besprekingen worden afgesloten met een communiqué, waarin datum en plaats van de onderhandelingen bekend gemaakt zullen worden. Dat commu niqué wordt tegen donderdag of vrij dag verwacht. In Frankrijk was nog weinig com mentaar op het Algerijnse communi qué te krijgen. President de Gaulle en premier Debré, die beiden tot ver in de avond ieder hun afzonderlijke be zigheden hadden, zouden elkaar daar na nog ontmoeten om het communi qué te bespreken. In de wandelgangen van de Kamer en van de Senaat was de ontvangst vrij gunstig, al naar ge lang de politieke partij, waartoe de sprekers behoorden. ROTTERDAM. De Nederland se filmproduktiemaatschappij N.F.M. heeft uit Zuid-Amerika en West-Duits- land verzoeken om inlichtingen over o'e vertoningsvoorwaarden van de nieuwe Nederlandse film Het Mes ont vangen. Onderhandelingen over de vertoning in het buitenland zullen na half mei worden gevoerd als de film op het festival van Cannes is vertoond. c PORT ELIZABETH (AP) Hon derden Afrikanen in de Afrikaanse wijken van Port Elizabeth hebben de uittreding van Zuid-Afriks uit het Britse Gemenebest gevierd met het ontsteken van vreugdevuren. Als brand stof werden afbeeldingen van premier Verwoerd gebruikt. Óp een aanplak biljet stond te lezen: „Verwoerd is verslagen". Van een onzer verslaggevers MAARSSEN Herman Vendrig (22), zoon van een slager uit Maarssen staat alweer achter het hakblok. Gistermiddag tastte hij rond in het troebele water van de Vecht voor de winkel van zijn vader, waar een kinderwagen ondersteboven in ronddreef. De twee maanden oude baby Wim van de familie J. Achterberg moest daarin tussen de dekentjes ver ward zitten. Drie keer heeft Herman gedoken, voor lijj het hoopje mens vast had en er mee naar de kant kon zwemmen. Daar stond het lijkbleke, zeven tienjarige zusje van de moeder, die even met de kleine Wim in de wagen naar de slager was ge gaan. Zij had de wagen voor de winkel neergezet, maar doordat het wegdek wat afloopt is de wagen de Vecht ingerold. Aan de overkant van het water was een huisvrouw buiten bezig en zij zag de wagen onderduiken. Op haar schreeuwen reageerde aanvankelijk niemand, tot de jonge tante in de winkel de wagen miste en naar buiten holde. Herman liep achter haar aan, overzag de situatie en dook de Vecht in. Doordat alles zich in een paar minuten afspeelde, heeft de baby geen merkbaar kwade gevolgen van het bad ondervonden hij zette het onmiddellijk op een schreeu wen en raakte vlot het water uit zijn longetjes kwijt. Herman de redder, Wim de drenkeling en een overgelukkige mevrouw Achterberg-Bakker. Van onze correspondent BONN Als de plannen door gaan zullen volgend jaar in West- Duitsland drie televisieprogramma's worden uitgezonden. De ministers-presidenten van de Westduitsé deelstaten hebben giste ren voorgesteld om tijdens een over gangstijd, die tot uiterlijk 1 juli 1962 duurt, een tweede programma uit te zenden. In die periode moet een publiek rechtelijke maatschappij worden gesticht, onafhankelijk van de hui dige omroeporganisaties, die een definitief tweede programma moet voorbereiden. Het voorlopige tweede programma zou daarna worden voortgezet met regionale uitzendingen. LISSABON (Reuter) Tiental len blanken mannen, vrouwen en kinderen zijn volgens een Portu gese krant bij aanvallen van „terro risten" op woensdag en donderdag in Angola om het leven gekomen. Volgens de correspondent te Luan da, hoofdstad van Angola, van het avondblad Diario Popular uit Lissa bon waren de aanvallen alle zeer vroeg in de ochtend uitgevoerd en waren zij vooral gericht tegen NAMEN VERWISSELD Van onze correspondent ARCEN. In levende lijve stond de heer J. Kemper uit het Duitse plaatsje Grefrath voor het loket van de burgerlijke stand in Arcen. Aan de andere kant stond een ambte naar en het gesprek tussen de twee heren was een zaak van leven en dood. De Duitser stond te bewijzen dat hij leefde, de ambtenaar bleef erbij, dat de man dood was. „Kijkt u maar, de papieren wijzen het uit". Eindelijk kwam de aap uit de mouw. In 1936 was er een fout gemaakt. Een twee jaar jongere broer van de heer Kemper was toen overleden en de ambtenaar die de zaak toen had behandeld, bad in de overlijdens akte de voornamen van de broers ver wisseld. Advertentie EEN GROTE KEUS IN Fa. ORANJE VOORSTAD GOES Advertentie bent altijd ivelkotn bij. N Le sanctuaire du bien manger Tel. 0 1198 - 326 - Wolfaartsdijk WATERZOOI, een visschotel van div. vla soorten, kreeft, tong, tarbot, garnalen, oesters, bedekt met twee versch. sausen. m f» I winkelen. collectie Lange Vors) modestoffen. en na afloop bij MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne villages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstraat Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes SPECIAALZAKEN U ontvangt elke dag 10% korting het gehele jaar door. Lange Vorststraat 45-47 Goes een GEZELLIG onder-onsje BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 33 tel. 011005309 - Bijna 100 jaar boekhandel OPTIEK - FOTOHANDEL Ganzepoortstraat 2 Goes Tel. 5214 vm m m Maak eens ken- I en Superdam cos- t T7 i j tuums. In onze L. Vorststraat 64 ,zaak voordeliger! GOES Ook als maat- I confectie .J grensposten, politiebureaus, boerde rijen en winkels. Op een boerderij bij Quitexe waren alle achttien blanke bewoners ver moord. Volgens Ihet blad heeft de re gering vliegtuigen, parachutisten en infanterie tegen de aanvallers in het veld gebracht. Gewonden worden door de lucht naar veiliger plaatsen overgebracht. Vele vluchtelingen kwamen berooid in Lu anda aan. Uit Quitexe kwamen zestig vluchte lingen naar Luanda. De mannen zond men na hen bewapend te hebben, naar hun boerderijen terug; de vrouwen en kinderen bleven in de hoofdstad achter. Een Portugees persbureau berichtte dat politietroepen het oerwoud van noordelijk Angola uitkammen op zoek naar infiltranten van over de Congole se grens, die voor een deel voor de overvallen verantwoordelijk zouden zijn. Van onze correspondent LONDEN. Ook gisteren is in Londen de kwestie Nieuw-Guinea en het verbreken door Indonesië van de laatste, indirecte ban den met Nederland besproken. Dat gebeurde tijdens een zeer kort onderhoud, dat de Indische premier Nehroe gistermorgen had met dr. Soenario, de Indonesische ambassadeur in Engeland. Het gesprek werd gevoerd op Indonesisch verzoek. Premier Nehroe zei gistermiddag van dit gesprek hij sprak van een ontmoeting tussen oude vrienden Ik luisterde naar wat de ambassa deur te vertellen had. Even daarvoor had Nehroe meegedeeld, dat dr. Soenario kwam praten over de re cente stappen van Indonesië. Heel duidelijk bleek, dat Nehroe elke indruk wilde wegnemen, dat er in dit stadium van hem enig initiatief in de kwestie Nieuw- Guinea is te verwachten. Want toen hem om commentaar werd ge vraagd over zijn gesprek deze week met minister Luns zei hij: „Ik heb gedr'dig geluisterd naar wat de Ne derlandse minister van buitenlandse zaken mij te vertellen had." Het on derhoud met mr. Luns over de kwestie Nieuw-Guinea, zo onthulde de Indische premier, had tien minu ten tot een kwartier geduurd. „Ongewoon" Nehroe noemde de jongste stap van Indonesië ongewoon; tot verdere uitlatingen over de spanning tussen Nederland en Indonesië was hij gisteren niet te verleiden. „Ik wordt steeds voorzichtiger met het afleg gen van verklaringen", zei de Indi sche premier. Toen Nehroe gevraagd werd of hij benaderd was met een voorstel over Van onze correspondent BRUSSEL. Door de ontploffing van een stoomketel in een juteweverij te Ze- Ie zijn gisterochtend twee arbeiders om het leven gekomen. Vier werden zwaar gewond. 0 De ontploffing was zo hevig, dat van het nieuwe gebouw van voorgespannen beton, waarin de ketel stond, dak en pij lers vijftig meter werden weggeslingerd. De omliggende gebouwen, waaronder een middelbare lagere meisjesschool, liepen geen schade op. Advertentie f speciaal speciaal voor BRILLEN Van onze correspondent NIEUWKOOP Op de afdeling me dische experimenten van het aca demische ziekenhuis te Leiden heeft de heer G. Vossenberg uit Nieuw koop zijn kostbare rashond terugge vonden na een speurtocht van veer tien dagen. Een vriend had de heer Vossenberg op het goede spoor gezet. Die had in de buurtschap De Meys een jongen met de hond zien lopen. De jongen vertelde, dat hij haar voor vijf gulden had ver kocht aan de handelaar P. de V. te Bodegraven. Die handelaar drijft met het academische ziekenhuis een handeltje in honden en katten. De dieren worden gebruikt voor proeven. De V. verkocht de dure Drentse patrijzenhond voor het ge bruikelijke tarief van vijftien gulden. „Ik heb uw hond nooit gezien", zei hij tegen de heer Vossenberg. Toen die met het verhaal van de jongen op de prop pen kwam, draaide hij evenwel bij „Ik heb hem net vanmorgen naar Leiden gebracht". De heer Vossenberg ging direct naar Leiden, naar de heer Elderhorst, de verzorger van de proefdieren. „Hoe is het met de hond?" vroeg de ont stelde eigenaar. „Niet zo best", zei de ander. Het dier was juist geopereerd aan de longen. „Ik moet Yvonne zo heet de Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Minister Luns zal voor zijn ontmoeting met president Kennedy op 6 april in de Verenigde Staten aan komen. Hij zal ook gedurende enkele dagen de zitting van de Algemene Ver gadering van de Verenigde Naties bij wonen. Op 17 april keert hij naar Neder land terug. Zo ziet de vrij zeldzame Drentse patrijzenhond eruit. Een weggelopen exemplaar uit Nieuwkoop werd terug gevonden in het academisch ziekenhuis te Leiden, waar het als proefdier werd gebruikt. hond zien", riep de heer Vossenberg kwaad, „al moet ik dwars door het raam". Hij heeft zijn hond gezien en hij krijgt haar terug, gezond als een vis, zoals het dier verdween. De handelaar, zo is gebleken, had dit jaar al zeventig honden naar Leiden gebracht. Hij hield het voorgeschreven register van aan- en verkoop van dieren niet bij. Van onze correspondent PARIJS. De vijf vrouwen die een kort geding aanhangig hadden gemaakt omdat zij, zonder dat zij daarvoor toe stemming hadden gegeven, gefilmd wa ren in een televisiereportage over het rosse leven van Parijs, zijn in het gelijk gesteld. De president van de rechtbank heeft de film in beslag laten nemen. Eigen nieuwsdienst KIEL. Naar eerst thans bekend is geworden hebben zevenduizend arbei ders van de Kieler Howaldwerke (een scheepswerf) donderdag het werk een uur eerder verlaten om de televisie-re portage te gaan zien van de voetbal wedstrijd Hamburg S.V. tegen het Engelse Burnley. Deze wat ongebruikelijke staking brak uit nadat de directie het verzoek van de bedrijfsraad om een uur eerder vrijaf te geven, van de hand had ge wezen. Het kwam tot demonstraties voor het hoofdkantoor. Glazen deuren en vensters werden door de betogers vernield. Om half vier verliet tenslotte zeventig procent van het personeel het werk. De directie meent dat commu nistische agitatoren en radiopropagan- da uit Oost-Duitsland aanleiding waren tot deze letterlijk „wilde staking". een beheerschap voor Nieuw-Guinea zei hij kortaf: „Niemand heeft mij benaderd. En ik wil niet benaderd worden ook", zo voegde hij er nog lachend aan toe. Op onze vraag of de Indische pre mier deze week nog over de kwestie Nieuw-Guinea met zijn Maleise ambtgenoot Abdoel Rahman had gesproken, luidde Nehroes antwoord: „Neen, ik ben niet door hem be naderd." Recherche sloeg toe na voetbalwedstrijd Van onze correspondent BONN De recherche te Frank fort a.d. Main heeft een grote slag geslagen door de aanhouding van 53 leden van de zg. miljoenenclub, een club met veel vertakkingen be staande uit inbrekers, helers, prostituées en spelers. De club heeft in West-Duitsland en in het buiten land een buit gemaakt van ruim een half miljoen mark. Dertig leden be vinden zich thans in voorarrest. De politie is op dit verbond van mis dadigers opmerkzaam geworden toen op 15 november van het vorige jaar de 41-jarige Erwin Thrams uit Frank fort op heterdaad werd betrapt bij een inbraak in een juwelierswinkel te Genève. Twee weken later werd te Frankfort een van zijn helers, de 47- jarige Henri Sperling aangehouden, een dag daarna Thrams Hamburgse maat Rhese. Thrams en Rhese hadden met twee anderen sinds februari 1960 vele inbraken in bont- en juwelierszaken in Zürich, Genève, Lausanne en Winter- thur gepeegd en daarbij bontmantels en juwelen ter waarde van ongeveer 400.000 mark buitgemaakt. De reizen naar Zwitserland maakten zij per vliegtuig of zij lieten zich door een Frankfortse prostituée per auto rijden. De Zwitserse buit brachten zij naar Frankfort en boden haar in de onderwereld te koop aan. Voornaam ste afnemers en afneemsters waren be roepshelers en prostituées. Sperling en Thrams waren lid van een vereniging, waarin ook leden van de beruchte Westberlijnse bende „Speel- vereniging West" waren opgenomen. De bende werkte onder het mom van een kegelclub en had dienovereenkomstige statuten. Het vermogen van de vereniging was voldoende om de leden in geval van ziekte en arrestatie een daggeld uit te keren. Bij processen betaalde de ver eniging de advocaten. Toen de „mil joenenclub" na de aanhouding van Sperling lont rook werd zij ontbonden, het vermogen werd verdeeld en de statuten, werden verbrand. Bij grote sportevenementen plachten de leden van de club collega's van soortgelijke clubs uit andere Duitse steden te ontmoeten. Dit geschiedde ook bij de voetbalwedstrijd Duitsland- België op 8 maart te Frankfort. Na de wedstrijd sloeg de recherche te Frank fort haar slag. Onder de aangehoudenen bevindt zich ook een van de gevaarlijkste autodieven in West-Duitsland, een statenloze Hongaar. De recherche heeft bij de oud-leden van de vereniging nog buit ter waarde van 250.000 mark kunnen achterhalen. Zij stamde uit inbraken in Zwitser land en in vele Westduitse steden waar onder Frankfort, Munster, Bochum, Mannheim en Keulen. GLASGOW (A.P.) De 51 mensen die op het eilandje Foula wonen, dat meer dan driehonderd kilome ter ten noorden van de Schotse kust ligt, zitten zonder brood, zon der vlees en zonder suiker. Al 72 dagen lang heeft de motorboot die de eilanders gebruiken voor hun bevoorrading, door de hoge zee- en niet kunnen uitvaren. S'lnds Kerstmis hebben de mensen op Foula daardoor geen voedsel ont vangen, hebben zij geen post meer gekregen en hebben zij geen kranten meer gelezen. De enige man op het eiland die radio- telefonisch is te bereiken, Harry Gear, vertelde gisteren dat de situatie zo langzamerhand werkelijk kritiek wordt: ,,De voorraden zijn op en wat volgens ons het laatste konijn op het eiland was, is geschoten." Voor de eilandbewoners is het einde van de moeilijkheden overigens in zicht. Als de zee maandag nog steeds te ruw is voor de motorboot, zullen vliegtuigen boven het eiland voedsel neerwerpen. 1Vat denk je van een schoonmaak- beurtje van de wagen ter gelegenheid van onze koperen bruiloft? WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, zal vandaag te Wash ington besprekingen voeren met zijn Russische ambtge noot, Andrei Gromyko. Van onze correspondent BRUSSEL. Donderdagavond is de echtgenote van het socialistische kamerlid Sainte, die ook burge meester is van het bij Luik gelegen St. Nicolas, in haar woning ver moord door een 42-jarige caféhou der. Deze man ging door voor haar vriend, doch zij wilde met hem bre ken. De vijftigjarige mevrouw Sainte. die zeer actief was in allerlei socialisti sche organisaties, had donderdag eni ge vergaderingen bijgewoond en was, van de ene naar de andere vergade ring tenslotte naar huis gaande, voort durend lastig gevallen door de café houder, die haar tot in haar woning achtervolgde. Na een korte twist in de gang trok de man een revolver en schoot vijf maal. Buren hebben haar met de caféhou der, die volkomen overstuur was, naar het ziekenhuis gebracht, waar de dok ter constateerde, dat mevrouw Sain te was gestorven, qmdat zij een kogel in het hart had gekregen. De inmid dels gewaarschuwde politie heeft de caféhouder gearresteerd. De echtgenoot van het slachtoffer werd van het gebeurde op de hoogte gebracht op een verkiezingsvergade ring, waar hij als spreker optrad. (Advertentie) DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Half tot zwaar bewolkt met enige regen. Tot krach tige en langs de kust tot harde of stormachtige wind, ruimend naar west tot noordwest. Be langrijk lagere tem peraturen dan gis teren. MIESJE: Daar begint het weer! 19 maart: zon op 6.46, zon onder 18.50; maan op 8.17, maan onder 22.18. Vandaag zal Nederland zich in een geheel ander soort lucht be vinden dan de afgelopen dagen. Deze lucht is van polaire oor sprong. Langs een vrij rechte baan beweegt zij zich van IJs land naar Schotland en verder naar het gebied van de Noordzee. Vandaag zal de temperatuur waarschijnlijk geen tien graden meer bereiken. Gisteren werd in Limburg en Oost-Brabant nog 22 graden genoteerd. In De Bilt is twintig graden gemeten. Opnieuw kon men zeggen dat het in de laatste 77 jaar zo vroeg in het seizoen nog nooit zo warm was geweest. In Engeland was het gistermid dag al koeler, in Frankrijk daar entegen even warm als donder dag. Opnieuw werd dicht bij de Pyreneeën 26 graden gemeten. Midden boven de Oceaan is een uitgestrekt gebied van hoge druk ontstaan. Bij Noorwegen bevindt zich een depressie die gisteravond nog dieper werd. Daardoor zal er vandaag veel wind zijn. Er is dus guur weer te verwachten en ook zondag zal het weer meer op het gewone maartse type lijken dan tot dusver in deze maand het ge val is geweest.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1