Oppositie: vertrouwen van overgrote meerderheid in Z-Afrika geschonden VERBETEN MOTIE TEGEN VERWOERD BENDE LICHTTE VERZEKERING OP VOOR MILJOENEN Macmillan: deur blijft wijd open KANS OP VERLATEN VAN UNO Bestemming onbekend I S0 H®*,' 1 m P. Tèokkef NY JELSUMS SCHOOL DICHT met gefingeerde auto-ongelukken APARTE REGELINGEN VOLKSSTEMMING GEËIST Altijd welkom Zuid-Afrika blijft in sterlingblok KOERSDALING IN JOHANNESBURG Ladies gang berecht GARAGE - BIJNA AFGEBOUWD - STORTTE IN STAKINGSOPROEP IN ZUID-AFRIKA KONINKLIJKE 10 PCT. BONUS De BiltZonnig WARMSTE DAG IN 8» JAAR PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND VAN EX-AMBASSADEUR Twee doden in verkeer in Bergen op Zoom SPRINGSTOF ZOEK Moeraswaraan uit dierenpark gestolen Enorme kapitaalvluclït naar Zwitserland LAATSTE NIEUWS Wie is er morgen jarig? Geef 'n cadeau!I Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26. Giro 116666. telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Loss» nummers IS cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van f 1,— 16e JAARGANG No. 4808 Vrijdag 17 maart 1961 Van onze correspondent LONDEN Dr. Hendrik Verwoerd, de premier van de Unie van Zuid-Afrika, heeft koningin Eliza beth gistermiddag formeel meegedeeld dat zijn land op 31 mei uit het Britse Gemenebest treedt. Terwijl hij zijn bezoek bracht aan het paleis kwamen duizenden Zuidafrikanen ongerust hij het gebouw van hun Hoge Commissariaat te Londen vragen hoe het nu verder moest met hun werkvergunningen en paspoorten. Ze ker evenveel mensen meldden zich gisteren in Kaap stad bij het Britse consulaat-generaal om Britse pas poorten aan te vragen. Uit de gehele wereld stroomden gisteren de reacties binnen naar aanleiding van de door Zuid-Afrika geno men stap. Over het algemeen wordt het uittreden uit het Gemenebest betreurd, maar men ziet toch wel in dat handhaving van Zuid-Afrika als lid van het Geme nebest op onoverkomelijke bezwaren zou stuiten ge zien de halsstarrige houding van premier Verwoerd. Natuurlijk komen er op allerlei gebied aparte regelingen tus sen Groot-Britannië en Zuid-Afrika, nu dat land niet langer tot het Gemenebest zal behoren. Premier Verwoerd heeft gisteren verklaard: Wij willen de vriendschap met Engeland behouden. Ook de Britse premier Macmillan sprak in deze geest. Verwoerd hoopte dat er tussen beide landen handelsverdragen gesloten zouden kunnen worden, zoals die ook tussen Engeland en de Ierse Vrijstaat bestaan. Ook op het gebied van de defensie kunnen beide landen volgens Verwoerd best blijven samen werken. In leringen van de Engelssprekenden in Zuid-Afrika en vooral bij de Verenigde partij, die in oppositie is, is men bitter gestemd jegens dr. Verwoerd. De premier heeft met Zuid-Afrika's lidmaatschap van het Gemenebest ge gokt, zo menen velen in de Unie. De wrevel mondde gisteren in het Zuid- afrikaanse parlement uit in een motie van afkeuring in het beleid van de premier die door de oppositie werd in gediend. Sir de Villiers Graaff, leider van de oppositie, diende de motie in, maar de voorzitter weigerde haar in stemming te brengen. Dat kon wel gebeuren tij dens het komend debat over de be groting. Daarmee werd, voor het ogen blik althans, de oppositie de mond ge snoerd. Sir de Villiers had eerder op de dag een volksstemming geëist over de vraag of het land het Gemenebest wel wil verlaten. „Dr. Verwoerd heeft het ver trouwen van de overweldigende meerderheid van de volken van Zuid-Afrika geschonden. Hun vurige wens in het Gemenebest te blijven was hem welbekend. Het volk van Zuid-Afrika", al dus sir de Villiers, „eist het recht zelf uit te maken wat zijn toe komst zal zijn." Vertegenwoordigers van de niet- blanke groepen in Zuid-Afrika ver klaarden gisteren blij te zijn met het besluit dat het land het Gemenebest verlaat. „Nu weten wij zeker dat het Gemenebest als één man voorstander is van gelijkheid van alle rassen en volken", zeiden zij. Met een van aandoening trillende stem heeft premier Macmillan gister middag een verklaring over Zuid- Afrika afgelegd in het Lagerhuis. „Ik betreur het", zei hij, „dat de banden van het Gemenebest met Zuid-Afrika, die vijftig jaar hebben bestaan, omnen- kort worden verbroken." Hij hoopte, vooral omdat het Gemenebest een ver bond is van mensen van velerlei ras en kleur, dat het eens voor Zuid-Afrika weer mogelijk zal zijn in de Common wealth terug te keren. De deur blijft wijd open voor Zuid- Afrika. aldus Macmillan onder luide toejuichingen van alle kanten. In alle commentaren in de Britse pers wordt er de nadruk op gelegd dat Zuid-Afrika altijd welkom zal zijn als het wil terug keren in de schoot van het Gemenebest. Dan zal er echter eerst iets dienen te veranderen in het land wat onder de huidige regering nietmogelijk is. Met weemoed her inneren sommigen aan de staatsmans wijsheid van wijlen veldmaarschalk Jan Smuts die zo veel heeft gedaan voor het bestendigen van de vriend- schapsbanden «tussen Groot-Britannie en Zuid-Afrika. Ook wil men in Enge land niet vergeten dat Zuid-Afrika m beide wereldoorlogen aan de zijde van het moederland heeft gestreden. Van onze correspondent VERENIGDE NATIES In de wandelgangen van de Verenigde Naties werd gisteravond druk ge sproken over de vraag of Zuid- Afrika nu ook de Verenigde Naties zal verlaten. Een van de afgevaar digden van dat land bij de volke renorganisatie wilde die mogelijk heid niet uitsluiten. Hij zei dat naar aanleiding van een veroordeling van zijn land door de Verenigde Naties. Resolutie Gistermiddag namelijk heeft de Algemene Vergadering van de Uno een resolutie aangenomen waarin Zuid-Afrika werd veroordeeld we gens zijn houding inzake het be- heerschapsgebied Zuidwest-Afrika. Er waren 74 stemmen voor de ver oordelende resolutie uitgebracht en geen enkele stem tegen. Er waren negen onthoudingen. Zuid-Afrika probeert deze vroe gere Duitse kolonie op illegale wijze bij het eigen grondgebied in te lijven, zegt de resolutie. Zuidwest- Afrika was een mandaatgebied van de Volkenbond, dat door Zuid- Afrika werd bestuurd. Zuid-Afrika heeft steeds geweigerd commissies van de Uno in de vroegere kolonie toe te laten en beschouwt het als een deel van zijn grondgebied. Nederland voor De Verenigde Staten en alle leden van het Gemenebest, met uitzonde ring echter van Engeland en Austra lië, hebben voor de resolutie ge stemd. Ook Nederland heeft nu voorgestemd en daardoor voor het eerst bijgedragen tot een veroorde ling van Zuid-Afrika in de volke renorganisatie. LONDEN (Reuter) Zuid-Afrika blijft ook na zijn uittreden uit het Brit se Gemenebest behoren tot 'het ster- linggebied. Dit is een groep van lan den wier valuta gebonden is aan het pond sterling. De landen van het Britse Gemene, best met uitzondering van Canada zijn er lid van. Er zijn landen die geen HET WESTDUITSE opleidingsschip lid zijn van het Gemenebest, mair Scheer (1.500 ton) brengt van 20 tot 25 toch tot het sterlinggebied behoren en maart een operatief bezoek aan Den) wel Birma, de Ierse republiek, IJs- Helder. land, Jordanië en Libye. Voor het laatst waarschijnlijk gingen gisteren de persoonlijke bezittingen van de Cubaanse ex-ambassadeur in een auto met letters CD van corps diplomatique. Terwijl een bediende voor de ambtswoning de auto laadde, ging de ex-am bassadeur zelf, prof. Ignacio Fiterre Riveras (inzet), het ministerie van buitenlandse zaken officieel op de hoogte brengen van zijn ontslag en dat van de andere leden van de Cubaanse diploma tieke en consulaire missie in ons land. Hij had een gesprek van een half uur met de staatssecretaris van buitenlandse zaken, dr. H. R. van Houten. De auto vertrok met onbekende bestemming. Prof. Fiterre hoopt spoedig in een Spaans sprekend land een baan te vinden als leraar in wis.- en natuurkunde en astro nomie. Voor de andere leden van de missie, die allen beroepsdiplomaten zijn, zal het vinden van een nieuwe broodwinning wellicht meer moeite kosten dan vóór de ex-hoogleraar prof. Fiterre. JOHANNESBURG (Reuter). Het uittreden van Zuid-Afrika uit het Britse Gemenebest heeft een aanzienlijke koersdaling veroor zaakt op de effectenbeurs van Jo hannesburg. Kooporders waren vrij wel niet aanwezig. Daardoor zakte d° markt snel in met verliezen tus sen vijftien en twintig punten. De beurswaarde van de vier voor naamste Zuidafrikaanse goudmijnen is in Londen met meer dan vijftien miljoen pond sterling gedaald. Van onze correspondent BERGEN OP ZOOM. Twee men senlevens heeft gisteren .het verkeer in Bergen op Zoom geëist. In de Beeklaan kwam de vierjarige K. Dauma om het* leven. Het jongetje was aan het spelen en liep plotseling de rijweg op. Het werd door een auto gegrepen. Op de rotonde werd de 77-jarige A. Kootstra door een met stenen geladen vrachtwagen aangereden en zo ernstig gewond, dat hij in het ziekenhuis over leed. De chauffeur van de auto had van het ongeluk niets gemerkt. Hij werd het pas gewaar, toen hij door een voorbij ganger werd gewaarschuwd. ROTTERDAM. De Rotterdamse rechtbank heeft in de zaak van de zgn. Ladies gang een groep van t meerderjarige en acht minderj jongens die terecht hebben ge wegens tientallen diefstallen te Rotter dam vonnis geveld. De straffen van de meerderja maanden voorwaardelijk. Twee jongens voor de het inwinnen van psychiatrische rappor ten aangehouden. Van onze correspondent DINTELOORD Vier mannen zijn gisterochtend ternauwernood ontko men aan een lawine van stenen, toen een bijna voltooide garage van de fir ma A. de Pender in Dinteloord in- stortte. Een vijfde wist zich niet tij dig uit de voeten te maken. Hij ligt nu gewond thuis. Men was juist bezig de „feestpan- nen" op bet dak te leggen, toen de garage-in-wording met veel geraas in elkaar stortte. De arbeidsinspectie zal vandaag een onderzoek instellen. NIEUW FEUILLETON WERELDREIS als wedden schap is de titel van het nieuwe feuilleton, dat vandaag in ons blad begint. De schrijvers, de Belgische neven Abel Armand en Bertrand d'Oultremont, zijn in 1958 met een derde neef hun toer rond de aardbol begonnen, alleen om een weddenschap met een Ita liaanse vriend te winnen. De laatste zal de reis betalen als de drie (grafelijke) neven erin slagen de souvenirs uit diverse landen, die hij beslist wil hebben, mee te brengen. Of en hoe dit lukt? De lezer zal voor het antwoord op deze vraag de drie sportieve jongelui op de voet kunnen vol gen op pagina 2. Wegens straaljagers Van onze correspondent LEEUWARDERADEEL De ge meenteraad van I^eeuwarderadeel heeft gisteravond besloten maatre gelen te nemen om zo snel mogelijk de openbare lagere school te Jelsum te sluiten omdat het niet langer ver antwoord is dat de kinderen die school bezoeken. Het gebouw staat precies in het verlengde van een startbaan van de vliegbasis Leeu warden. Vorig jaar was het slechts aan de moed van een piloot te dan ken dat een straaljager niet op de school terechtkwam. Het ministerie van oorlog heeft toen ■wel bevorderd dat er een nieuwe school zal worden gebouwd, maar die zal pas over een jaar klaar zijn. De gemeente raad wil zolang de verantwoordelijk heid niet meer dragen. Eerst zat er niet veel schot in de zaak. De ouders hebben al twee maan den geleden geëist, dat er een nood schoot moest komen. Toen daar niet van kwam hebben zij meegedeeld te overwegen hun kinderen niet meer naar de school te laten gaan. Tocli noodschool ^Deze week hebben de ouders weer vergaderd. Zij waren slecht te spreken over een voorstel van B. en W. Die vonden een noodschool te duur. In af wachting van het gereedkomen van de nieuwe school wilde het college de kinderen les laten geven in de kerk te Cornjum en de consistoriekamer te Jelsum. Ook werd de mogelijkheid ge opperd de kinderen tijdelijk in Stiens naar school te sturen. De ouders voelden daar niets voor. B. en W. kwamen gisteren ten slotte met het nieuwe voorstel om zo spoedig mogelijk een noodschool te bouwen en in afwachting daarvan de kiassen on der te brengen in kerklokaliteiten. HOEK VAN HOLLAND Donder dagmorgen meldde Van den Tak's Ber gingsbedrijf dat bij het werk op de on langs gezonken bok Adelaar een schot springstof is zoek geraakt. Het betreft een slang van ruim een meter lang en vijftien centimeter dik. Zij bevat zestig dynamietpatronen van honderd gram elk en is voorzien van houten drijvers en van een elektrische ontsteking. Het is niet denkbeeldig dat het appa raat op het strand zal aanspoelen. Even tuele vinders wordt aangeraden zich terstond met de politie te Hoek van Holland of in de gemeenten langs de kust in verbinding te stellen en in geen geval op het voorwerp te timmeren of te slaan. De gemeentepolitie van Hoek van Holland heeft alle kustplaatsen van de vermissing op de hoogte gesteld. en Van onze correspondent PARIJS. Tachtig gefingeerde auto-ongelukken, een grote sta pel valse medische verklaringen en een groot aantal geretou cheerde röntgenfoto's hebben aan ongeveer twaalf verzeke ringsmaatschappijen ruim vier miljoen gulden gekost. Met de ontdekking hiervan is een van de grootste oplichtingszaken van verzekeringsmaatschappijen aan het licht gekomen. Daarbij is een aantal bekende en geziene figuren uit Nice, onder wie een advocaat, enkele doktoren specialisten betrokken. De assurantie-ondernemingen te Nic_. die geschrokken waren van het grote aantal ernstige slachtoffers, aan wie uitkeringen moesten worden gedaan, hadden hun dossiers eens naast elkaar gelegd. Zij kwamen tot de ontstellende ontdekking, dat in verschillende pro cessen-verbaal telkens dezelfde namen voorkwamen, nu eens van slachtoffer, dan weer van getuigen. De politie werd erbij gehaald en zij slaagde erin de bende te ontmaskeren. VOORHAMERS De werkwijze was eenvoudig. Er werd een ongeluk geënsceneerd, meestal tegen elf uur 's avonds in een stille wijk te Nice. Er waren geen getuigen bij, behalve dan die welke men er bij had gehaald. Meestal was het een auto, die een scooter of een motor omver had gereden, waardoor er één en soms twee „slachtoffers" waren. Beide voer tuigen werden dermate gehavend, dat een ongeluk waarschijnlijk leek. Hier voor gebruikte men voorhamers, nijp tangen en andere gereedschappen. Daarna bracht de chauffeur zijn „slachtoffers" naar het ziekenhuis, waar men zich rechtstreeks naar een arts begaf, die tot de bende behoorde. Het slachtoffer was meestal voorzien van een handdoek vol bloed, dat van een konijn of uit een flesje mercuro- chroom afkomstig was. De dokter ver bond de man aan alle kanten en waar schuwde dan de politie, die een proces verbaal opmaakte en tevens de medi sche verklaringen meenam. RÖNTGENFOTO'S Soms werd, om indruk te maken, voor de medische verklaring papier gebruikt van enkele zeer bekende artsen, buiten hun medeweten uiteraard. Bovendien werden er röntgenfoto's ge nomen door een van de bekendste röntgenologen van Nice. De foto's wer den op aanwijzing van de artsen van de bende geretoucheerd. Wanneer de zaak voor de rechtbank kwam, werden de „slachtoffers" steeds door dezelfde advocaat bijgestaan, die altijd de hulp inriep van dezelfde artsen voor de medische verklaringen. Op deze wijze kreeg het „slachtoffer", dat niets mankeerde en alleen node loos verband of een zwaar gipsverband meesjouwde, miljoenen francs uitbe taald wegens invaliditeit voor zestig of zeventig procent, wegens het verlies van een oog, wegens arbeidsongeschikt heid en zo meer. Van onze correspondent ARNHEM. Er moet in ons land iemand rondlopen, die bij wijze van hobby oerwoudreptielen steelt. Dat is de mening van de directie van Ouve- hand's Dierenpark te Rhenen. Die vindt het namelijk wel merkwaardig dat zo kort nadat uit Diergaarde Blijdorp te Rotterdam een kameleon is verdwenen (en op even onverklaarbare wijze weer is teruggekomen), nu bij Ouwehand een zg. moeraswaraan, afkomstig uit Suri name, zoek is geraakt. Het dier, een ongevaarlijke planten- eter van ongeveer veertig centimeter lengte, zat achter glas in een terrarium. Men vreest nu dat iemand in een onbewaakt ogenblik de gang achter de glazen bakken is ingelopen en de wa- raan uit zijn kooi heeft gehaald. In een diepe jaszak of in een wat grote hand- of actetas kan 'het dier dan uit het die. renpark zijn gesmokkeld. LONDEN (Reuter) Blijkens een be kendmaking van de Bank van Zwitser land was de beroering op de wereld wisselmarkten, die elf dagen geleden is begonnen, toen de Duitse mark en de gulden werden gerevalueerd, gisteren groter dan ooit is voorgekomen. De bank meldde, dat zij in een periode van acht dagen tot en met woensdag jl. 246 mil joen dollar uit de markt heeft moeten nemen. Met inbegrip van hetgeen in de beide voorafgaande dagen uit de markt werd genomen, is het totaal sedert de revalua ties bijna 300 miljoen dollar. Van dit grote bedrag heeft de bank tot dusver 67 miljoen dollar omgezet in goud. BONN. Op het vliegveld Wahn tus sen Keulen en Bonn zal vandaag een nieuwe startbaan van 3800 m. lengte, geschikt voor het gebruik door passa- giersstraalvliegtu'igen, worden geopend. Dan zal een Boeing-707 van de Westduit- se Lufthansa landen. Eind april begint de Lufthansa een di recte dienst tussen Wahn tn New York. Advertentie Kom eens naar de kleine kijken: hij zit daar ergens JOHANNESBURG (AFP). Het verboden Panafrikaanse con gres heeft in de grote steden van Zuid-Afrika opgeroepen tot sta king ter herdenking van de schiet partij te Sharpeville op 21 maart 1960, waarbij 72 inheemsen werden doodgeschoten. Advertentie Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een bortewenskunt vervullen. Weer 5,25 dividend DEN HAAG. De Koninklijke ölie zal over 1960 een onveranderd dividend in contanten uitkeren van 5,25 per aandeel van 20 nominaal en daar naast een uitkering doen van 10 pro cent in aandelen ten laste van de agioreserve. Deze laatste uitkering is vrij van inkomstenbelasting. Over 1959 werd een agiobonus gegeven van 2 procent. De winst van de Koninklijke/Shell Groep is slechts weinig gestegen, na melijk met 1,1 procent. De verkopen van hoeveelheid produkt zijn aanzien lijk toegenomen. De gemiddelde ver koopprijzen lagen beneden die van Op de effectenbeurzen gingen de koersen van de Koninklijke en Shell Transport gisteravond na het bekend worden van het dividend snel omhoog. In New York steeg Royal Dutch bijna twee en een halve dollar. In Amster dam liep de koers van Koninklijke Olie met ongeveer negen gulden of 45 pun'ten op. Nijmegen (Anp) Met ingang van 1 april is het in Nijmegen verbo den met zware vrachtauto's van meer dan 2.20 meter de binnenstad in te rij den. tenzij men daar beslist moet zijn om goederen af te leveren. t ROZEN, HEESTERS, PLANTEN, W GLADIOLEN, DAHLIA's, eni. enz. Wij verzenden ook geschenkpakketten bloembollen naar het buitenland. Bel even of stuur een kaartje aan: POSTBUS 204 HILLEGOM TEL-, (02520) 6388* Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur; Aanvankelijk op enkele plaatsen mist. Overdag op de meeste plaatsen zonnig weer. Wei nig verandering in temperatuur. Meest zwakke wind. MIESJE: Wat moet liet tachtig jaar ge leden warm ge weest zijn. 18 maart: zon op 6.49, zon onder 18.49; maarr op 7.50, maan onder 21.05. Van onze weerkundige medewerker Het leek er gisteren veel op, dat het weer van plan is april en mei helemaal over te slaan. Wij waren met de temperatuur opeens in juni terecht gekomen. In Limburg werd gisteren 21 gra den bereikt, in De Bilt noteerde men negentien graden. Wij moeten bijna tachtig jaar teruggaan, tot 16 maart 1884, om zo vroeg in het jaar een zo hoge temperatuur te vinden. Aan de kust was het enkele gra den minder warm; in Den Helder en in IJmuiden kwam de tempe ratuur niet hoger dan twaalf gra den. In Engeland was het ook lekker weer. Londen meldde 22 graden. In het zuiden van Frankrijk beleefde men plaatselijk de eerste zomerse dag bij temperaturen van 26 gra den. Vandaag is er opnieuw bijzonder zacht weer in het vooruitzicht, maar het is mogelijk dat dan het hoogtepunt zal worden bereikt en dat er in de loop van zaterdag eni ge verandering zal optreden. Dat zal na zulke hoge temperaturen niet anders dan een stap terug kunnen betekenen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1