MINISTER: Geen fiat op verordening produkt- schap Premier: geschokt door geest van vijandigheid HERINNERING AAN GORKUMS BRUG 'fleXa BEÜErifö* Verwoerd besluit na felle kritiek op apartheid Oplettende huisvrouw hielp politie aan bromfietsdieven ZELFBESCHIKKING BLIJFT VOORGAAN NA AFSCHEIDING: APARTHEID WORDT NIET ECONOMISCH I Personeel van NTS hekelt vakbonden Opzienbarend besluit van missie uit Cuba: ontslag De BiltDroog vrijetijdsverf kwaliteitsverf Twee halve dagen sluiten en een koopavond Kleuter aangerand PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Na publikaties lliiiiifi„„iiiiilllll PROF. GOLDSCHMIDT: MET GESTOLEN AUTO UIT INBREKEN MET DE POOK Voorkeur vervalt Geen onderdrukking Mr. Luns: geen voorstel voor beheerschap WEERKLANK ANDERE KANALEN Man redde leven van zijn vrouw stakingsdreiging Directeur: JACQ. DE SMIT; Ohefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90. Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwse!) Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,—. 16e JAARGANG No. 4807 Donderdag 16 maart 1961 Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Minister mr. V. G. M. Marijnen vindt de nieuwe verordening van het Produkt- schap voor pluimvee en eieren in strijd met het algemeen be lang. Hij heeft geweigerd haar goed te keuren. De verordening, die vorige week in een spoedvergadering van het produktschap werd ontworpen, had betrekking op de productie regelingen in het pluimveebe- drijf. Twee zaken vooral hebben tot de opvatting van de minister bijge dragen: Schadelijk IDe openbare uitlatingen van de voor zitter van het produktschap, de heer H. H. Garrelds, gegeven als toelich ting tijdens de vergadering waarit) de verordening aan de orde kwam. Deze toelichting heeft zozeer de indruk ge wekt van een onjuiste toeleg namelijk dat de nieuwe regeling de mogelijkheid tot beroep moest uit sluiten dat de minister de ver ordening ziet als schadelijk voor de gehele publiekrechterlijke bedrijfs organisatie. Zoals men zich zal herinneren heeft het College van beroep voor het be drijfsleven de vroeger van kracht zijnde verordening van het produkt schap onwettig en onverbindend ver klaard. Op 8 maart nam het produktschap met grote spoed een nieuwe verorde ning voor de produktieregelingen aan, waarin geen mogelijkheden wa ren opgenomen om bij het college in beroep te gaan. De heer Garrelds zei in zijn toelichting, dat dit opzettelijk zo was gedaan. Wel beroep 2 De minister is bovendien van mening, dat in het nieuwe ontwerp dat overigens al een vrij aanzienlijke ver ruiming voor het pluimveebedrijf be tekent ontheffingsmogelijkheden niet kunnen worden gemist. Zeker niet voor die produktiebedrijven van eieren, die al maatregelen hebben ge nomen om een groter aantal leg hennen te houden dan in de verorde ning als maximum is genoemd. De minister is bereid een verorde ning tot regeling van de produktie in het pluimveebedrijf goed te keuren. Maar, zo stelt hij, dan moet zulk een verordening toch beslist voorzien in een ontheffingsmogelijkheid, waar door tevens beroep bij het college open staat. Z.-AFRIKA UIT GEMENEBEST Advertentie Eigen nieuwsdienst UTRECHT. De bezwaren die voor de detailhandel vastzitten aan het in voeren van een vijfdaagse werkweek, worden het best ondervangen door een systeem waarbij op zaterdagmiddag en maandagmorgen wordt -gesloten en op vrijdag een koopavond wordt gehouden. Dat is de mening van prof. dr. H. O. Gol-dsc-hmidt. hoogleraar voor middep- standswetenschappen aan de economi sche hogeschool in Tilburg. Hij sprak gisteren in het middenstandscentrum op de voorjaarsbeurs in Utrecht. Bij een dergelijk systeem zullen, al dus prof. dr. Goldschmidt, de verkoop kansen nog voor een belangrijk deel worden benut. Verder zal hei zowel voor het personeel als voor de detaillist een aanvaardbare oplossin-g voor het in voeren van de vijfdaagse werkweek be tekenen. De hoogleraar meende, dat de functie die de detailhandel in het distributiepro ces hoort in te nemen, door een derge lijk systeem niet in het gedrang zou ko men; het publiek kan iedere dag van de week een beroep op de detailhandel doen. Ook zou de stijging van de kosten die het invoeren van de vijfdaagse werkweek met zich brengt op deze ma nier beperkt blijven. Van onze correspondent HILVERSUM. De Hilversumse recherche heeft vier Amsterdammers aangehouden, die worden verdacht van een ;erie inbraken in het Gooi er. op de Veluwe. Het zijn de acht tienjarige rijwielstaller A.S., de acht tienjarige automonteur A.S., de ne gentienjarige classificeerder A.D. en de 22-jarige machinebankwerker K.A.J. De inbraken werden vorige maand in Hilversum. Bussum en enkele Veluwse dorpen gepleegd. De Amsterdammers opereerden met een gestolen auto, vormden een soort organisatie en gingen in diverse combi naties op pad. Zij hebben tegenover de recherche bekend. De buit bedroeg ongeveer zes duizend gulden, waarvan 2.500 gulden in Hilversum werd bijeengegaard. Door een druk op de knop heeft koningin Juliana gistermiddag de nieuwe brug over de Boven-Mer- wede tussen Gorinchem en Sleeu- wjjk officieel geopend Daarmee stelde zij tevens een nieuw stuk van rijksweg 27 (VianenBreda) in gebruik. Een rijswerker, de heer L. C. Schaddelee uit Werkendam, bood de Koningin als herinnering een „bandhaak" aan. Voor een uitvoerig verslag ver wijzen wij naar pagina 7. AMSTERDAM. De Amsterdam se rechtbank heeft de veertigjarige ex-adjunct-commies van de admini stratie der Bussumse politie H.J.A.V. wegens verduistering in dienstbetrek king tot een voorwaardelijke gevan genisstraf van negen maanden ver oordeeld. De officier had twaalf maanden geëist, waarvan vier voor waardelijk. V. zal het geld dat hij uit de door hem beheerde voorsehotskas had weg genomen 2.795,-) binnen 28 maanden moeten vergoeden. Bij een onverwachte tussentijdse controle was het tekort aan het licht gekomen. Van onze correspondent GRONINGEN Dank zij de op lettendheid van de jonge vrouw van een Groningse vertegenwoordiger, mevrouw A. Smilde, heeft de politie een groot aantal bromfiets- en rij wieldiefstallen in Groningen, Leeu warden, Amsterdam en Zwolle kun nen oplossen. Drie jonge mannen uit Leeuwarden 20, 21 en 25 jaar oud hebben bekend, dat zij die dief stallen hebben gepleegd. Zij zijn opgesloten. De jonge mannen trokken geregeld met een bestelauto op roof uit. In Groningen leverden die tochten twaalf brommers en acht fietsen op, in Leeuwarden 25 tot dertig fietsen, in Amsterdam vijf bromfietsen en in Zwolle vier brommers. De gestolen tweewielers werden verkocht zonder dat er veel aan veranderd was. „Wij hadden zaterdagavond 25 februari visite gehad", zo vertelde mevrouw Smilde ons. „Omstreeks half twee bracht mijn man de gasten met de auto naar huis. Ik was dus even alleen thuis en toen hoorde ik rumoer op de galerij lang! ons huis." „Toen ik voorzichtig langs de gor dijnen keek, zag ik een man die naar binnen probeerde te gluren. Ik schrok en nam voor alle zekerheid een pook in de hand. Toen er een bestelauto in de straat stopte liep de man snel weg. Uit de wagen stapten twee, overigens keurig geklede jon gelieden die langs de verschillende portieken gingen, alsof zij een adres zochten." Op dat moment was haar man teruggekomen. Die keek vreemd op toen zijn vrouw hem met de pook in de hand verwelkomde. „Ik zag toen hoe de twee jongelui UTRECHT Een magere man van ongeveer 35 jaar met een scherpe neus heeft op het Kanaleneiland te Utrecht een meisje van drie jaar aangerand. De man overviel het kind onder een flatgebouw, waar het een autoped wilde neerzetten. aan kwamen dragen met een splin ternieuwe bromfiets. Samen met mijn man nam ik nauwkeurig het nummer op van de auto waarin de brommer verdween, want dat von den wij wel vreemd midden in de nacht." „Wij hebben toen het politiebureau gebeld, al wisten wij niet zeker of men daar iets aan onze mededeling had. De politie was echter wat blij met de tip." Het nummer bleek te behoren bij een auto uit Leeuwarden. Daarom werden de posten langs de weg Gro- ningen-Leeuwarden gewaarschuwd. Korte tijd later kon de politie in Buitenpost de bestelauto aanhouden. In de wagen stonden drie brommers, die in Groningen waren gestolen. Het verhaal van de rooftochten kwam er na de arrestatie al gauw uit. Van onze correspondent LONDEN. De slag is gevallen: Zuid-Afrika verlaat het Gemenebest. Dit drama tische besluit nam de Zuidafrikaanse premier Verwoerd gisteravond, na een dag van onafgebroken besprekingen in de confederatie van het Britse Gemenebest. De kritiek die zijn ambtgenoten van de andere landen van het Gemenebest voor de derde dag ach tereen hadden geuit op de apartheidspolitiek in zijn land was tenslotte te zwaar gebleken voor de Zuidafrikaanse premier. De voorwaarden die de meeste andere landen van de Commonwealth hem stelden voor bestendiging van het lidmaatschap wanneer Zuid-Afrika een republiek zal zijn gewor den (dat gebeurt op 31 mei) waren voor Verwoerd onaanvaardbaar. Om even voor. zes uur plaatselijke tijd nam Ver woerd de uiterst zware beslissing; wij verlaten het Gemene best. Even later verliet hij, dapper lachend, Lancaster House, waar de ge menebestconferentie wordt gehouden. Zuid-Afrika blijft in elk geval tot 31 mei lid van de Commonwealth. Dr. Verwoerd, neemt verder gewoon deel aan de beraadslagingen te Londen. Over de gevolgen die voor Zuid- Afrika voortvloeien uit het uittreden uit het Gemenebest, o.a. op economisch gebied, was gisteravond nog weinig te zeggen. In sommige kringen ver wachtte men dat Zuid-Afrika op tal van gebieden aparte verdragen zal sluiten met Groot-Britannië om de ge volgen van de breuk minder zwaar te doen vallen. In geen geval zal Zuid- Afrika zonder bijzondere afspraken gebruik blijven maken van de voor keurstarieven die gelden in het gehele Gemenebest. Tegen het. einde van de middag was het gisteren duidelijk geworden dat er geen compromis meer mogelijk was. Verwoërd wenste het hoofd niet te buigen. Elke kritiek op de rassendiscrj- minatie in zijn land in een verklaring van de gemenebestlanden die zou wor den uitgegeven bij bestendiging van het lidmaatschab van Zuid-Afrika was voojr hem onaanvaardbaar. Zijn vele tegen standers op de conferentie eisten een dergelijke verklaring. Zuid-Afrika moest beloven dat het zijn rassen politiek zou veranderen. Ver woerd weigerde telkens. "Wat er ook gedokterd werd, hoe premier Macmillan ook probeerde een coi|A- promiS te bewerkstelligen ook een g!e- sprek met Verweerd onder vier ogën baatte niet) Verwoerd bleef halsstar rig. De Zuidafrikaanse premier noemde gisteravond het besluit dat hij had ge nomen betreurenswaardig. Het be tekende volgens hem het begin van het uiteenvallen van het Gemenebest. De Commonwealth kan niet voort bestaan, aldus Verwoerd, als de le den ervan kritiek oefenen op de bin nenlandse toestanden in eikaars lan den. Dr. Verwoerd oefende heftige kri tiek op de vertegenwoordigers van de wat hij noemde jonge, onervaren lan den, die hun afschuw hadden geuit over de apartheidspolitiek in Zuid- Afrika. Hij zei zeker bereid te zijn te blijven samenwerken met die landen van het Gemenebest die daar prijs op stellen. De beledigingen die hem op de conferentie naar het hoofd waren geslingerd waren voor hem als ver tegenwoordiger van een land dat zich zelf respecteert echter niet te aan vaarden geweest. „Ik moet toegeven", zei dr. Ver woerd, „dat ik verbaasd was en ge schokt door de geest van vijandigheid en, op de laatste bijeenkomst, zelfs, door beledigingen". Formeel verklaarde de Zuidafri kaanse premier dat hem geen andere weg overbleef dan het verzoek om be stendiging van het lidmaatschap na 31 mei in te trekken. Met veel nadruk ontkende Verwoerd nog dat de niet-blanke bevolking in Zuid-Afrika onderdrukt wordt. Hij vond het bepaald ironisch dat deze aantijgin gen kwamen uit de mond van premiers in wier Janden onderdrukking en discri minatie m het openbaar worden toege laten. Hij noemde met name Ghana, Indië, Malakka en Ceylon in dit ver band, maar ook andere landen van het Gemenebest zijn op dit gebied volgens Verwoerd niet vrij te pleiten. Men is er zich in Londen terdege van bewust dat de genomen stap vooral voor de Engels sprekende bevolking van Zuid-Afrika en natuurlijk ook voor de niet-blanken een zware morele slag is. Zuid-Afrika zal volkomen geïsoleerd worden, het zal in Afrika een republiek zijn zonder enige vrienden. Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL Mijn besprekingen in Londen, ik zeg dat met enige nadruk, zijn voor ons land bevredigend verlopen. Spectacu laire resultaten zijn er evenwel niet te verwachten, althans niet op het ogenblik. Met die ver klaring trok mi nister Luns, toen hij gistermiddag uit Engeland op Schiphol terug keerde, meteen de grenzen van zijn bereidheid om in het bij zonder inzake zijn gesprekken over de kwestie Nieuw-Guinea mededelingen te doen. Hij was er niet toe te ver leiden over het besprokene con crete gegevens te verstrekken. Over het in Londen circule rende bericht dat zou zijn onder handeld over een beheerschap voor Nieuw-Guinea onder Indië, Aus tralië en Malak ka zei hij; een voorstel als zo danig of in die vorm is door niet één van mijn gesprekspartners naar voren ge bracht. MinisterLuns heeft in Londen nogmaals duide lijk gemaakt dat voor Nederland het verschaffen van zelfbeschik kingsrecht aan de Papoea's primair is. Verder heeft het een open oor voor mogelijkheden om die zelfbeschikking zo snel moge lijk te verwezenlijken. Op de vraag of met name zijn Azia tische gesprekspartners voor dit stand punt oog hadden gehad, antwoordde minister Luns: In het algemeen kan worden gezegd dat het principe van zelfbeschikking in de hele wereld, ook in de Aziatische landen, sterke weer klank vindt. Het overleg, dat minister Luns in Londen is begonnen, zal langs diplo matieke weg worden voortgezet. Ne derland zal daarbij met Malakka in meer direct contact staan, „gezien de eigen activiteiten van premier Rahman, die hij nog niet heeft neergelegd". Nóg een persoonlijke ontmoeting met Rahman heeft minister Luns overigens niet op zijn programma, zeker niet voor de naaste toekomst. De Maleise premier blijft nog een paar dagen in Engeland en gaat dan terug naar zijn land, Minister Luns kon nog niet zeggen of een nadere regeling voor steun aan uii-mM AMSTERDAM. „Het uittreden van de Unie van Zuid-Afrika uit het Britse Gemenebest is een uiterst verdrietige zaak. Al zal het op eco nomisch gebied niet direct reper cussies hebben, toch is het isolement, waarin Zuid-Afrika nu treedt be slist geen pluspunt". Dit zei ons mr. J. Keuning, een van directeuren van de Nederlandse Overzee Bank. „Zuid-Afrika heeft een export pakket dat uit een groot aantal zeer begerenswaardige artikelen bestaat, zoals goud, diamant en uranium. Voor dergelijke produkten zal er mochten bepaalde Britse preferen tiële rechten gaan verdwijnen altijd wel een gerede markt te vin den zijn. Bovendien zal, wanneer de met de overige landen van het Ge menebest bestaande preferentie zou gaan verdwijnen, Engeland zeker met Zuid-Afrika handelsovereen komsten sluiten", aldus de directeur van de Nederlandse Overzee Bank. Economisch zal het uittreden van Zuid-Afrika op zichzelf niet veel te betekenen hebben. Van veel groter gevaar is het geïsoleerd raken van het land, dat door zijn apartheids politiek toch al een zekere naam heeft. Uit politiek oogpunt bezien kan de stap, die gisteren is geno men, ernstige gevolgen hebben. Ook in kringen van de Neder landse scheepvaart, die de betrek kingen met Zuid-Afrika onderhou den, verwacht men geen directe invloed van het uittreden uit het Gemenebest op onze scheepvaart. Belangrijker acht men het of en hoe de Zuidafrikaanse handel zich nu zal heroriënteren. Het buitenland heeft sinds de po litieke moeilijkheden in het land enkele jaren geleden zo fel naar voren kwamen, zich zeer matig ge toond met zijn investeringen. Enge land investeerde in de jaren 1956 tot en met 1959 voor slechts 450 miljoen gulden. De Engelse investeringen, die bijna 65 procent van de totale buiten landse beleggingen in de Unie uit maken, beliepen eind 1959 ruim een miljard gulden. Hieruit blijkt wel hoe weinig er de laatste jaren is geïnvesteerd. De Nederlandse be langen zijn relatief gering. Wat de luchtvaart aangaat: de Unie heeft van oudsher vele beperkende bepa lingen gehad ten aanzien van lan dingsrechten etc. van buitenlandse maatschappijen. Juist op dit ogenblik vertoeft in de Unie een Nederlandse missie die met de Zuidafrikaanse regering moet onderhandelen over een aantal heel moeilijke punten betreffende de luchtvaartovereenkomst tussen beide landen. De delegatie bestaat o.a. uit de heren J. C. van der Kloot, direc teur van de K.L.M. en mr. H. J. Spanjaard, directeur van de Dijks- Iuchtvaartdicnst. De vergeten tas zondag bij zijn ver trek naar Londen lag minister Luns blijkbaar nog vers in het geheugen. Gis termiddag bij zijn terugkeer op Schip hol keek hij bijgestaan door ambte naren van zijn departement nog gauw even of hij alles wel bij zich had. De minister streek zich gisteren en kele malen over het hoofd. Dat was geen teken van afwezigheid. Hij had in Engeland het hoofd gestoten letter lijk dan, voegde hij daar schielijk aan toe. Mr. Luns was twee dagen het hoge koetswerk van de diplomatenauto van de Nederlandse ambassadeur in Londen gewend geweest. Toen hij gisteren In Londen in een lagere auto plaats moest nemen, faalde zijn berekening en hotste hij gevoelig met het voorhoofd tegen de overkapping. Nederlandse gepensioneerden en be- hoeftigen in Indonesië kan worden ge troffen. (Minister Klompé heeft zoals gemeld dinsdagavond in ,de Eerste Ka mer meegedeeld dat maatregelen wa ren getroffen waardoor deze groep zich de eerste tijd zal kunnen redden.) Dit punt is in Londen wel „indringend" besproken. Londen heeft Djakarta ech ter nadere toelichtingen op "enkele punten gevraagd en daar is thans het wachten op. Minister Luns zei dat er, nu de spijt optanten niet meer via de Britse am bassade in Djakarta zijn te bereiken, eventueel wel mogelijkheden zijn voor andere kanalen. Dieper wilde hij daar op in dit stadium niet ingaan. Minister Luns zal morgen in de mi nisterraad uitgebreid verslag uitbren gen over zijn Londense gesprekken. Voor zijn reis naar Amerika hoopt minister Luns die daar een ontmoe ting zal hebben met president Kennedy en enkele vergaderingen van de Alge mene Vergadering zal bijwonen eind déze, begin volgende maand uit Ne derland te vertrekken. Heeft u gebeld meneer? Van onze correspondent SCHIEDAM. Mevrouw G. Huizer '(50) uit Schiedam viel gisteren van de tweede verdieping van haar huis door een dak van draadglas op een stenen vloer. Het stugge glas had een slagader van haar arm opengescheurd. De vrouw ontkwam aan de dood dooi-, dat haar man haar bijna direct vond. Hij hield de slagader dicht tot zij naar het Sehiedamse ziekenhuis kon worden ver. voerd. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM. In een stormachtige nachtvergadering van N.T.S.-personeel, leden van de televisiesecties en de drie vertegenwoordigende vakhonden heb ben de televisiemensen de eis gesteld, dat nog deze week hun looneisen aan het N.T.S.-bestuur kenbaar worden ge maakt. Wanneer een totale herziening van de verouderde salariëring en het hele loonsysteem niet wordt verkregen zullen zij het werk neerleggen. De vergadering, waarin Gijs Stap- pershoef, televisieregisseur van de Vara voor de televisiemensen het woord voerde, kenmerkte zich door een sterk wantrouwen in de voortvarendheid van de vakbonden, die zeer scherp werd verweten in de afgelopen tien jaar weinig of niets bij het rijk en de omroepdirecties tot stand te hebben gebracht. „De vakbonden spreken niet de taal van de televisiemensen. Wij hebben ge woon rottigheid in onze gezinnen door deze lage salarissen en de daaruit voortvloeiende spanningen in het be drijf", zei Stappershoef bitter, „en ik verzoek u de toon aan te nemen, die wij verstaan. En mocht dat niet luk ken, dan zullen wij buiten de vakbond om ons recht zien te krijgen. Het gaat om de revaluatie van een massame dium". En regisseur Milo Anstadt verklaarde tegenover de vakbondleiders: „Wan neer, zoals u zegt, de overheid een muur is, waartegen niet valt op te boksen, dan moet de overheid ophouden met televisie te laten bedrijven. Hoewel ook wij in staat zijn Nederland zonder televisie te laten zitten. De fout schuilt voornamelijk in het feit dat u verzuimt hebt in de afgelopen tien jaar voor ons te vechten: u hebt alleen maar ja ge zegd tegen overheid en omroepdirec ties". Vannacht om twee uur werd de ver gadering na een korte onderbreking voortgezet. Van onze Haagse redactie ÖEN HAAG Alle leden van de Cubaanse diplomatieke missie en consulaire diensten in ons land heb ben gisteravond ontslag genomen. De ambassadeur, prof. Ignacio Fiterre Riveras, de ambassaderaad dr. Mi guel A. Campos Conde, de attaché mevrouw Piedad Anduiza Vidal en de beide consuls Alberto Rodriquez Leon en Marelo R. Fraga hebben de regering in Havanna telegrafisch mededeling gedaan van hun onher roepelijke ontslagaanbieding. In het telegram zeggen zij te zullen stre ven en strijden voor een nieuw Cuba met gerechtigheid, vrijheid en waar digheid voor allen. Het opzienbarende besluit van de Cubaanse diplomaten is, zoals de heer Fiterre ons gisteravond meedeelde het gevolg van de radicale wijziging die de regering van premier Fidel Castro in de Cubaanse revolutie heeft ge bracht. Daarom hebben wij onze hou ding moeten wijzigen, aldus professor Fiterre. Prof. Fiterre kwam in januari van het vorige jaar in ons land toen alles inCuba nog rozegeur en maneschijn leek. Hij behoorde niet tot guerrillastrijders die Fidel Castro uit de bergen van Cuba naar de hoofdstad Havana brachten. Wel toonde hij zich jarenlang een pro gressief politicus met gezonde ideeën, hetgeen hem tijdens het bewind van Batista een gevangenisstraf opleverde. Hij verbleef toen in dezelfde gevan genis waar ook Castro enige tijd ge vangen gehouden werd. Tijdens de revolutie verliet de heer Fiterre zijn professoraat in de astro nomie aan de universiteit in Havanna om zijn leraarschap in wis- en natuur kunde aan enkele scholen om diplo maat te worden. Den Haag was zijn eerste post. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Droog weer met aanvankelijk enige mist. Overdag op de meeste plaat sen vrij zonnig, vooral in het zui den van het land. Dezelfde of iets hogere middag- temperaturen dan gisteren. In het noorden van het land tijdelijk ma tige tot vrij krachtige wind ove rigens zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest MIES JE: Een nieuwe lente, een nieuwe brug.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1