Onthullingen door lek in Tunesië Massale staking OS# Ifl Fransen en nationalisten bijeen in Zwitsers kasteel Londen gaf nog geen antwoord op nota uit Djakarta Concessie aan knoeiers Plannen voor onderzoek in Goerings „schatkamers" Sportman krijgt niets cadeau Gedetineerden aan toezicht ontsnapt Arts in arrest DE KRALEN VAN DE FARAO Winkelierster overvallen in Den Haag Prof. De Quay naar Suriname PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND FRANKRIJK: Weer kladderaars Mr. Rosingh hoofd van parket Middelburg Franse vlucht in eigen valuta TWEE KINDEREN ONDER TRAM Mr. LUNS HIELD HET OP MOOI WEER Geen kans MENGELE ZOU IN BRAZILIË WONEN waren kralen uit Amsterdam! Hebt u de onthutsende opheldering van een onbegrijpelijke wetenschappelijke dwaling gemist? Jammer 1 Het stond Lief zijn voor Luns Vrouw benoemd in Nw-Guinearaad Nog een delict in zaak van de danseressen Heilige daders waren ook actief in Oslo STAPELLOOP VOLGENS PLAN GEREMD De Bilt: Bewolkt Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Temeuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,36 per week, 7,per kwartast Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,—* 16e jaargang No. 4804 Maandag 13 maart 1961 ALGERIJNS OVERLEG BEGONNEN 5 s tï- Van onze correspondent PARIJS De Parijse prefectuur van politie heeft alle betogin gen en bijeenkomsten die verband houden met de gebeurtenissen in Algerije verboden. De politie motiveert deze maatregel met een beroep op „de omstandigheden van dit ogenblik". Die verwij zing naar „dit ogenblik" heeft in Parijs sensatie gewekt omdat zij betekent dat Frankrijk aan het begin staat van een van de be langrijkste weken van zijn geschiedenis, een week waarin beslist zal worden over de toekomst van Algerije en van Frankrijk. o de wapenstilstand en het statuut van de Franse troepen in Alge- De order van de politie werd openbaar gemaakt aan het einde van een zondagmiddag waarin Frankrijk reeds eerder een schok had gekregen. Die was veroorzaakt door een artikel in het Tunesische weekblad Afrique Action, waarvan de directeur en de hoofdredacteur intieme vrienden zijn van de Tu nesische minister van voorlichting Masmoudi, die zo veel werk heeft verzet bij het op gang brengen van de onderhandelingen tussen Frank rijk en de Algerijnen. Van 20 februari af „Zwitserland zal morgen", zo schrijft het weekblad, dat zondag in Tunis was gedrukt, „de Algerijnse delegatie ontvangen, die in een stad in Savoye, vlak bij de Franse grens de onderhandelingen zal openen met minister Joxe en de Franse dele gatie". „De contacten tussen Frankrijk en de Algerijnse nationalisten dateren van 20 februari en werden in Zwit serland tot stand gebracht. De on derhandelaars waren van Franse zijde de heren Pompidou, oud-di recteur van het kabinet van presi dent de Gaulle en de Leusse, lid van het kabinet van minister Joxe; aan Algerijnse zijde waren er de heren Boumendjel en Boularouf". Volgens hetzelfde weekblad zou de agenda van die eerste contacten de volgende punten hebben bevat: 1 de politieke soevereiniteit over de Sahara en de toekomstige exploitatie van de daar gevonden olie- en aardgasbronnen; O eventuele handhaving van de Franse bases in Algerije onder Franse soevereiniteit; Van onze correspondent PARIJS Het begint nu duidelijk te worden welke afmetingen de algemene staking zal aannemen die Frankrijk op 14 maart zal treffen. De volgende groepen zullen mor gen een staking van 24 uur be ginnen: de douane, die geen enkele vorm van onderzoek zal uitvoeren; O het personeel op de verkeersto- rens van de vliegvelden; de lucht vaart zal daardoor bijna geheel komen stil te liggen; g het personeel van het meteorolo gisch instituut; het personeel banken; van de nationale !J het personeel van de rijks- en gemeentebureaus de belastingdienst; 7 de P.T.T. met als uitzondering de telefoondienst, die echter met grote vertraging zal werken; o het personeel der ziekenhuizen, zij het dat spoedgevallen behan deld kunnen worden; O het personeel van waterleidingbe- drijven en gemeentelijke reini gingsdiensten. Men neemt aan dat de spoorwe gen, de metro en de andere ge meentelijk vervoersdiensten zullen blijven werken, hoewel men op ver tragingen en storingen moet reke nen. De energiebedrijven en het onderwijs zullen normaal werken. nje; A de organisatie van de openbare macht in Algerije gedurende een overgangsperiode. Zie verder pag. 5 WARSCHAU (Reuter) Wanneer de Poolse regering het aanbod van een Russisch ingenieur aanneemt, zullen misschien binnenkort de ge heimen ontsluierd worden van de grote bunkers, die de Duitse maar schalk Hermann Goering heeft laten aanleggen. De bunkers zijn op grote diepte in een bos in de buurt van Lodz door gevangenen gemaakt. Voor de Duit sers in 1945 voor de oprukkende Russen op de loop gingen, hebben zij de bunkers onder water laten lopen. Sindsdien hebben de wildste ge ruchten de ronde gedaan over de geweldige schatten, die er in ver borgen zouden zijn. Recente onderzoekingen hebben aangetoond, dat alleen de bovenste delen van de bunkers onder water staan. De Russische ingenieur heeft een plan ontworpen om het water uit de bunkers te pompen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG In gestrekte draf snelde gistermiddag op Schiphol een passage-employé over het platform naar een voor vertrek gereedstaand vliegtuig. Hij torste een welgevulde diplomatentas. Op het nippertje kon hij die aanreiken aan minister Luns, die hem halverwege op de vliegtuig trap tegemoet kwam. De minister had de tas in Den Haag laten staan toen hij zich, op weg naar Londen, in zijn auto naar Schiphol liet rij den. Ijlings was de tas met al zijn stukken en papieren, zijn pas in cluis, hem nagebracht. Zorgen UW TAS, EXCELLENTIE (Advertentie) Een sportman aan de top moet veel doen en misschien nog wel meer laten om tot imposante prestaties te komen. Maar des te groter is zijn vol doening, als hij de resultaten van zijn toewijding beloond ziet met de hoogste onderscheidingen. Karei I, heeft met zijn Charmantjes, zonder twijfel ook een top prestatie geleverd, maar wenst daarvoor geen onderscheiding. Alleen de waarde ring van de kenner, die keurend zegt: „Méér rookgenot kan geen ander sigaar tje me geven. En dat voor een stuiver. Hoe bestaat'tl?" BONN. Te Duisburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op huismuren in de binnenstad haken kruizen en leuzen van het Derde Rijk geklad. Op verscheidene plaat sen was „leve Eichmann" gekalkt. De politie heeft de kladderijen verwijderd. Zij heeft de daders nog niet gevonden. Eigen nieuwsdienst UTRECHT Twee gedetineerden, die een psychiatrisch onderzoek ondergaan in de Dr. H. van der Hoevenkliniek aan de Agnietenstraat te Utrecht, zijn zaterdagavond na het dagje-uit-onder-toezicht van een groep tijdelijke bewoners ontsnapt. Tijdens de wandeling van het station te Utrecht naar de Agnietenstraat za gen de twee, de 26-jarige S. van D. en de evenoude vrouw J. van Z., op de Oude Gracht kans ongemerkt weg te glippen. Pas bij de kliniek merkten de toezichthouders dat zij met twee ge detineerden minder terugkwamen. S. van D., die al meer dan eens is veroordeeld wegens inbraken met ge weldpleging, had na enkele uren ge noeg vrijheid geroken. Hij meldde zich vrijwillig bij de kliniek aan. De tweede ontsnapte is nog voort vluchtig. De leiding van de kliniek heeft de politie gevraagd haar weer op te sporen. Haar signalement luidt: lang 1.62 meter, ovaal gezicht, blauwe ogen, blond haar, gaaf gebit. Zij draagt een groene trui, blauw jak en blauwe laarsjes. Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT. Mr. A. W. Ro singh, officier van justitie te Maas tricht, is overgeplaatst naar Middelburg. Hij wordt daar hoofd van het parket. Mr. Rosingh vertegenwoordigde vorig jaar het openbaar ministerie bij de be' handeling van de geruchtmakende straf- zaak-Smeets. REVALUATIEGERUCHTEN PARIJS Met het onzekere weekeinde in het vooruitzicht heb ben veel Franse banken en in dustriële ondernemingen vrijdag hun voorraden dollars, Engelse ponden en Belgische francs omgezet in Franse francs op de geruchten, dat dit weekeinde zowel de Franse franc als de Italiaanse lire zou re valueren. Zaterdagochtend heeft het Franse mi nisterie van financiën evenwel letterlijk verklaard: „Deze speculatieis zonder meer absurd. De waardeverhoging van de Duitse mark was gerechtvaardigd: die van de Nederlandse gulden was dit belangrijk minder. Er is geen enkele reden om de Franse franc te revalueren en de Italianen hebben ons verzekerd, dat zij het evenmin zullen doen". Zou deze speculatie aanhouden doch men verwacht dat zij vandaag een einde zal nemen dan vreest men in Parijs, dat de druk op het Engelse pond zeer zwaar zal worden en dat maat regelen nodig zullen zijn om de koers op peil te houden. ROTTERDAM. Op de Putselaan raakten zondagmorgen twee buurjonge tjes die samen op één fiets reden on der een motorwagen van lijn 12. Zij werden vijftien meter meegesleurd en daarbij ernstig gewond. De zesjarige Cornells van Ostayes uit de Trar.svaalstraat zat achter op de fiets van zijn achtjarige vriend Nico van Dinther. Nico had een stoomtram laten passeren en merkte te laat dat uit de andere richting een wagen van lijn 12 naderde. Het oudste jongetje liep een schedel- basisfractuur/ en inwendige kneuzingen op, het jongste kreeg een hersenschud ding, een gapende hoofdwond en een ge broken linker been. Beiden zijn in het ziekenhuis Dijkzigt opgenomen. Van onze correspondent LONDEN. „Het is mooi weer", zei minister Luns toen hij gister middag in Londen aankwam. Tot verdere verklaringen liet hij zich niet verleiden. Vóór zijn aankomst had de Nederlandse ambassadeur gezegd: „Minister Luns vond dat hij zich veel gereis over de wereld kon besparen door de gelegenheid en kele premiers van het Gemenebest in Londen te ontmoeten, aan te grijpen". Voor vandaag was er voor derge lijke ontmoetingen geen kans. Op de gemenebestconferentie komt juist vandaag de rassenpolitiek van Zuid- Afrika aan de orde, een probleem dat tot verhitte en waarschijnlijk langdurige debatten aanleiding zal geven. Wel ontmoet de heer Luns de deelnemers aan de conferentie vanavond op een receptie, die in Guildhall wordt gegeven door de Lord Mayor van Londen. Ook dan zal er voor een diepgaan de bespreking van ernstige proble men wel weinig gelegenheid zijn. Vandaar dat de besprekingen van minister Luns vrijwel geheel zijn geconcentreerd op dinsdag. Minister Luns voelde gistermiddag op Londen Airport geen behoefte aan een ontmoeting met de pers. Hij wilde zijn zondagsrust liever niet daarvoor onderbroken zien. Dat nam niet weg dat hij onmiddellijk na zijn aankomst zijn besprekingen al be gon. Dat gebeurde in de grote zwarte auto met het nummerbord NL-1 en het rood-wit-blauwe schildje waar mee zijn gastheer, Baron Bentinck van Schoonheten, de Nederlandse ambassadeur in Londen, hem van het vliegveld afhaalde. Een vertegenwoordiger van het Foreign Office had de minister op het vliegveld verwelkomd namens Lord Home. BUENOS AIRES (Reuter, AFP) De beruchte kamparts van Ausch witz, dr. Joseph Mengele, die wegens oorlogsmisdaden gezocht wordt, woont in Brazilië in het grens- plaatsje Corumba, onder de naam dr. Gregoriu. Dit heeft een machi nist bij de Westduitse koopvaardij, Peter Sosno, gezegd, die beweert met Mengele gesproken te hebben. De joodse geheime dienst, die er in slaagde Adolf Eichmann te pak ken te krijgen, zoekt al jarenlang naar dr. Mengele. De joodse gemeenschap in Argen tinië heeft geruchten tegengespro ken, als zouden geheime agenten op weg zijn om Mengele te vermoor den. „Israël wenst Mengele levend in handen te krijgen, zodat tijdens het proces al zijn misdaden volledig bekend zullen worden", aldus een vooraanstaand joods leider Dit incident tekent de zorgen die onze minister van buitenlandse zaken aan het hoofd heeft: in de eerste plaats de wonderlijke beslissing van Indonesië om ook de indirecte betrekkingen met Nederland te verbreken en in de twee de plaats het uitermate drukke pro gramma dat hij in Londen tegemoet gaat. Overleg Het diplomatieke overleg tussen Nederland en Engeland over het Indo nesische besluit, zal vandaag worden voortgezet. Minister Luns zal daar slechts zijdelings bij zijn betrokken. De Nederlandse ambassadeur in Lon den, mr. A. W. C. Baron Bentinck van Schoonheten, begon zaterdag met het overleg en zal nu ook voor het vervolg zorgen. De nadere inlichtingen die de Britse ambassadeur aan het Indonesische Ministerie van buitenlandse zaken heeft gevraagd schijnen in Londen nog niet te zijn ontvangen. Van deze inlichtin gen zal het antwoord afhankelijk zijn dat de Britse regering op de Indone sische nota zal geven. Juist over dit antwoord zal het Nederlands-Britse overleg gaan. Wat de Nederlandse regering nu voor de spijtoptanten zal doen is nog steeds een vraag Het programma voor de re patriëring vermeldde voor de maand april een afvaart. Daarvoor was echter ten tijde van de Indonesische nota aan Engeland nog geen datum vastgesteld of aangevraagd. Of een dergelijke aan vraag nu nog kan worden ingediend, is in dit stadium niet te bepalen. Ook met Nehroe „De stap van Soekarno is een vol komen onbekende en onbegrijpelijke maatregel", zei minister Luns gister middag voor zijn vertrek van Schiphol. „Zelfs in tijd van oorlog onderhouden de landen nog enige vorm van ver tegenwoordiging". Minister Luns bevestigde dat hij morgenmiddag zal spreken met de premier van Malakka, Abdoel Rah man. Ook zal hij morgen de Britse minister van buitenlandse zaken, lord Home, premier Nehroe van Indië en wellicht premier Menzies van Australië ontmoeten. Uiteraard zal het gesprek met deze staatslieden gaan over Nieuw- Guinea. Met de grootzegelbewaarder Edward Heath, die belast is met de Europese aangelegenheden, zal hij vandaag aan de lunch de Britse verhouding tot de Euromarkt, de Europese Integratie en de plannen van president de Gaulle bespreken. Tenslotte heeft minister Luns dinsdag nog een onderhoud met premier Diefenbaker van Canada met wie hij Noordatlantische kwesties zal bespreken, onder meer de vraag of de Navo een vierde atoommacht moet worden. Het is minister Luns, met alles wat hij deze dagen aan het hoofd heeft, nauwelijks kwalijk te nemen dat hij gisteren zijn tas vergat toen hij naar Schip hol reed om drukke dagen in Londen tegemoet te vliegen. Iedereen dacht aan het devies van Wim Kan: „Lief zijn voor Luns", en spande zich tot het uiterste in om hem voor het vertrek van zijn vliegtuig zijn tas te bezorgen. Het lukte op het nippertje. HOLLANDIA (ANP) In de Nieuw- Guinearaad' is zaterdag een vrouw be noemd. Het is mevrouw Dorkas Toko- ro-Hana-sbey, de enige vrouw die in de raad zitting zal hebben. Mevrouw Tokoro is dorpsonderwijze res gewee-st onder andere op de ver- volgschool voor meisjes in Genjem in het gebied van Nimboran. Zij is vast medewerkster van het geïllustreerde tweetalige maandblad Triton van de af deling bevolkingsvoorlichtinig. Thans zijn 27 van de 28 leden van de raad bekend. Alleen de vertegenwoordi ger van het kiesdistrict Kaimana moet op 22 maart nog worden gekozen. Tot de benoemde leden behoort ook de 32-jarige zakenman Herman Womsi- wor, die het bedrijfsleven vertegenwoor digt. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De Haagse po litie zoekt een man, die een Haagse sigarenwinkelierster heeft overvallen en mishandeld en vervolgens na een greep in de kas spoorslags is verdwenen. De man kwam vrijdagavond tegen sluitingstijd de winkel van de 67- jarige mevrouw I. B.-M. binnen. Hij wilde drie biljetten van honderd gulden wisselen, maar de vrouw kon dat niet, „Dan moet ik u wat laten zien", zei hij, „maar dat kan het beste in de huiskamer". De vrouw ging hem voor en wilde het licht opsteken. De man greep haar plotseling beet en probeerde haar keel dicht te knijpen. Mevrouw B. wrong zich los, maar verloor haar evenwicht en viel. De man gaf haar enkele harde sla gen tegen het hoofd. Ineens bedacht hij zich, rende naar de winkel, graaide drie tientjes uit de kassa, sprong op zijn bromfiets en reed weg. De sigarenwinkelierster kende de man van gezicht. Hij had namelijk een radiotoestel bij haar beleend. De politie beschikt daardoor over een goed signalement. DEN HAAG Bij het onderzoek van de Haagse recherche tegen danseressen van het Nederlandse ballet, die worden verdacht van winkeldiefstallen, is nog een zaak aan het licht gekomen. Het is gebleken dat twee meisjes „abortus provocatus criminalis" heb ben laten plegen door een arts. Via een kennis waren zij met hem in contact gekomen. De kennis en de arts zijn gearresteerd. Zij hebben bekend. I Ik begrijp niet waarom hij haar pas in de laatste acte wil doden OSLO (ANP) De ambassa deurs van De heilige daad J. J. en M. J. V., die zijn gedetineerd, heb ben in het begin van het vorige jaar geprobeerd een aantal zakenlui uit Oslo te interesseren voor hun boven nationale en interkerkelijke scherts- organisatie. Dat is gebleken uit een onderzoek, dat twee functionarissen van de Amsterdamse recherche in Oslo hebben ingesteld. Drie of vier zakenlieden werden door J. en V. benaderd met het ver zoek ruim een kwart miljoen gulden te schenken aan De heilige daad. Hun organisatie was een internatio naal christelijk instituut op charita tieve basis, vertelden zij. Een van de zakenlieden geloofde het verhaal niet. Daardoor ging de transactie niet door. Zoals bekend worden J. en V. verdacht van oplichting van de di recteur van Socrates, N. den Besten, die hen een kwart miljoen gulden ter beschikking zou hebben gesteld. Van onze scheepvaartredacteur KRIMPEN a.d. IJSSEL. De reken meesters van de scheepswerf van Van der Giessen te Krimpen a.d. IJssel ble ken zaterdagochtend prima werk te heb ben geleverd toen het vrachtschip Steen- kerk te water werd gelaten. Het ruim 146 meter lange schip overspande als het ware de rivier. Het schip werd precies op tijd geremd om te voorkomen dat het in de oever zou vast lopen. Het 12.000 tons schip werd gedoopt door mevrouw E. E. Schokking-van Vliet, echtgenote van een inspecteur van de Verenigde Nederlandse Scheepvaart maatschappij, voor welke rederij het schip is bestemd. Het maakt deel uit van een serie van acht gelijke schepen, dié bij drie werven worden gebouwd. Van der Giessen zal er nog twee op stapel zetten. Eigen nieuwsdienst SCHIPHOL. ,,Ik hoop verder de binnenlanden van Suriname in te trekken dan elke Nederlandse minis ter zich tot nog toe heeft gewaagd." Na deze woorden stapte minister president, prof. dr. J. F. de Quay zaterdagmiddag het vliegtuig in, dat hem naar Suriname bracht. Mr. O. W. S. Josephus Jitta, raads adviseur bij het ministerie van algeme ne zaken en drs. A. Jonkers, chef van het kabinet van de vice-minister-presi dent vergezelde hem. De premier brengt een oriënterend bezoek van drie weken aan Suriname en de Nederlandse Antillen. Het bezoek heeft aan een zijden draadje gehangen. De premier kreeg vorige week een keelaandoening, waardoor hij 36 uur lang geen woord kon (en van de dokter ook niet mocht) uitbrengen. Zaterdagmiddag was zijn stem weer in orde en vertelde hij opgewekt van zijn plannen: „Wij zullen het Brokopon- doplan, het plan Wageningen en de bauxietmijnen bezichtigen. Ik ga niet om problemen te behandelen of beslui ten te nemen, maar alleen om mij op de hoogte te stellen van deze rijksde len." Op 22 maart gaat het gezelschap naar de Benedenwindse eilanden Aru ba. Curacao en Bonaire. Voor de Boven windse eilanden is geen tijd, want 31 maart is de reis ten einde. De premier vliegt dan naar Canada, waar hij de Paasdagen gaat doorbren gen bij zijn dochter. Het gezelschap is gistermorgen aange komen te Paramaribo. BONN Bondskanselier Adenauer vertrekt vandaag voor een vakantie van ruim drie weken naar Cadenabbia aan het Meer van Como. Volgende week zal hij te Como de Italiaanse minister president Fanfani ontmoeten. Een paar dagen na zijn terugkeer te Bonn, op 5 of 6 april, zal de kan selier naar Washington reizen voor een onderhoud met president Kennedy, dat is bepaald op 10 april. T,®e.. dirigent Yvon Baarspul is naar Italië vertrokken, waar hij in Milaan als gastdirigent een concert zal geven met het orkest van het Angelicum. Op het programma staan uitsluitend Neder landse werken, o.a. van Marius Flot- huis. Lex van Delden en Jan Koetsier. NEW YORK (Reuter, AFP) Reizigers van de New Yorkse onder grondse, die hun tekenlust niet kunnen bedwingen en dit tot dusverre bot vierden op reclamebiljetten, zullen voortaan op legale wijze hun talenten ten toon kunnen spreiden. De New Yorkse autoriteiten hebben ni. biljetten laten vervaardigen, waarop de „naakte" gezichten van mannen, vrouwen en kinderen voor komen. De tekenartiesten kunnen nu naar eigen inzicht snorren, baarden, sikjes of brillen aanbrengen. Onder deze affiches staat de uitnodiging gedrukt: „Als U werkelijk krabbels móet maken, doe het dan hierop". Voor het tekenen op andere biljetten worden straffen in het voor uitzicht gesteld. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: V eel bewolking fcz) met slechts aanvan- CW kelijk in het noor. Zé den hier en daar wat regen. Overwegend matige wind tussen zuidwest en west. Weinig verandering in temperatuur. MIESJE- Ik kook kool vandaag. Voor de afwisseling! 14 maart: zon op 6.58, zon onder 18 42- maan op 5.47, maan onder 15.49.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1