MINISTER BELOOFT VOORDEEL^ms»! van revaluatie gulden door te berekenen HERTOG VAN KENT GAAT TROUWEN GEEN BIJZONDERE MAATREGELEN TER COMPENSERING PREMIER VERWOERD EN DE NEGERHAND Minister al vroeg in de olie Betere waarborgen tegen ontsnapping van psychopaten maakt eind aan speculaties en 5 PROCENT VOOR DE HUISVROUW Dit jaar 2400 spijtoptanten naar Nederland John Rice nieuwe ambassadeur V.S. De Bilt: Mist ROMY SCHNEIDER IN ZIEKENHUIS; TONEELDEBUUT UITGESTELD Vijf mensen verbrand in ziekenauto NIET TE VLUG TE VEEL VRIJ M-I-S-T PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Donderdag 9 maart 1961 SLANK EN BLOND PIANISTE ANDROS FORTUNE BLIJFT BEHOUDEN VOOR „BENADEELDEN": Nota Academisch Uitleg gevraagd Mr. Beerman waarschuwt psychiaters Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26, Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, f 7,per kwartaal1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van ly— 16e JAARGANG No. 480U Van onze correspondent LONDEN. Over de vraag met wie de jonge hertog van Kent, neef van ko ningin Elizabeth, zal gaan trouwen behoeven de Britten zich niet langer het hoofd te breken. Gisteravond werd officieel bekendgemaakt, dat de 25- jarige Edward, hertog van Kent, acht ste in de lijn van opvolging voor de Britse troon, zich heeft verloofd met Katharine Lucy Mary Worsley. De toekomstige bruid van de hertog is ruim twee jaar ouder dan haar ver loofde. Er kan al spoedig een aankondiging over de trouwdag worden verwacht. Ko ningin Elizabeth heeft haar toestem ming voor het huwelijk reeds gegeven. Vooral de nogal levenslustige aard van de hertog van Kent is vaak aanleiding geweest tot nogal wilde speculaties over de vraag wie hij eens als echt genote zou kiezen. Hij was een graag geziene gast op vrolijke feesten toen hfj nog op school was. Eens moest de politie hem en zijn vrienden van een zinkend schip redden waarmee ze zich op de Theems hadden gewaagd. Zel den ontbrak de hertog de laatste jaren tijdens het wintersportseizoen in St. Moritz. Telkens zag men hem in het gezelschap van aantrekkelijke jonge vrouwen. Vier jaar geleden ontmoette hij Katha rine Worsley voor het eerst in de buurt van het legerkamp Catterick, waar hij diende bij het vermaarde regiment van de Royal Scots Grey's. Toen de hertog later met zijn regi ment hij was intussen officier ge worden naar West-Duitsland werd overgeplaatst, was het steevast Katha rine Worsley die met hem op de bals van zijn onderdeel verscheen. De verloofde van de hertog is een aan trekkelijk slank, blond meisje met blauwe ogen. Tijdens de verlofdagen van de hertog zocht hij Katharine al tijd op. Haar vader is commissaris der koningin in een deel van Yorkshire. Vorig jaar deed de koningin voor het eerst een beroep op haar neef voor het vervullen van een officiële taak. Hij verwelkomde uit haar naam het koningspaar van Nepal, dat een bezoek aan Engeland kwam brengen. Bin nenkort vertegenwoordigt de hertog zijn nicht in Sierra Leone, dat dan de onafhankelijkheid verkrijgt. De bruid van de hertog is een uitstekend pianiste. Ook de hertog houdt veel van muziek. Zijn verloofde heeft de laatste jaren veel aan jeugdwerk ge daan. Gisteravond dineerde Katharine Worsley met haar ouders op Kensington Palace bij haar verloofde en zijn moeder, de hertogin van Kent. Behalve Edward voor zijn vrienden Eddie heeft de hertogin nog twee kinderen: prin ses Alexandra en de jonge prins Michael. De hertog van Kent met Katharine Worsley op een gecostumeerd bal. (Telefoto) Van onze Haagse redactie DEN HAAG De toelating van spijtoptanten is opnieuw uitvoerig ter sprake geweest in de Eerste Ka mer, bij de behandeling van de be groting van justitie. „De kritiek is niet van de lucht", zo zei minister mr. A. C. W. Beer man gisteren in zijn antwoord aan vele senatoren, die voor een ruimere toelating hadden gepleit. „De regering", zo deelde hij mee. „heeft een nieuwe richtlijn opgesteld om het toelatingsbeleid te verruimen. Wie in het vroegere Nederlands-Indië zijn militieplicht heeft vervuld en daar door in Japanse krijgsgevangenschap is geraakt, kan nu in aanmerking ko men voor een visum." Minister Beerman constateerde, on danks de kritiek, toch een zeker begrip voor het regeringsstandpunt. „Niemand", zo zei hij, „heeft gepleit voor een toelating zonder voorafgaand onderzoek." Op vragen van Kamerleden zei de bewindsman, dat hij dit jaar waar schijnlijk weer 2.400 spijtoptanten in Nederland verwacht. Hij begreep wel, dat over dit aantal weinig enthousias me heerst, maar hij legde er de nadruk op, dat het beleid sterker is verruimd dan ooit tevoren. CORCUBION. De Canadese tanker Andros Fortune, die vorige week na een moeilijke tocht door bemanningsle den van de sleepboot Oostzee van L. Smit en Co. en de Duitse slepers At lantic en Hermes in de baai van Cor- cubion in Spanje aan de grond is gezet, blijft behouden. De Nederlandse en Duitse beman ningsleden zijn erin geslaagd het schip weer vlot te krijgen door het binnenge komen water weg te pompen. Door het daarna te laten overhellen naar stuur boord, kon aan het dichtmaken van de scheur aan bakboord worden begonnen. Het dichten, waarvoor cement wordt ge bruikt, zal nog een dag of vijf duren. Na de voorlopige reparatie zal de Andros Fortune naar een haven worden gesleept. Van onze correspondent NEW YORK President John Ken nedy's keus voor ambassadeur in Den Haag is gevallen op John Stanley Rice, zo meldt de New York Times. Deze zakenman-fabrikant uit Gettys burg heeft zich weinig op nationaal- politiek terrein bewogen. Zijn benoe ming zou dus voornamelijk moeten worden beschouwd als waardering voor zijn actieve medewerking aan de campagne, die bij de jongste presi dentsverkiezing de Democraten in zijn staat Pennsylvania de overwinning heeft bezorgd. In het politieke leven van zijn staat is Rice een vooraanstaand figuur. Hij is van 1932 tot 1940 lid geweest van de senaat van Pennsylvania. In die periode is hij ook tijdelijk opgetreden als presi dent van de senaat. Sedert 1958 bekleedt hij de positie van secretaris van het ge menebest Pennsylvania, een functie die gelijk is aan staatssecretaris in andere staten en ongeveer vergelijkbaar met mi nister van binnenlandse zaken en fi nanciën. In 1948 stelden de Democraten Rice kandidaat voor het gouverneurschap van Pennsylvania, maar de verkiezing viel uit ten gunste van zijn Republikeinse tegen stander. Rice, die thans 62 jaar is, is een persoonlijke vriend van Kennedy. In de tweede wereldoorlog diende Rice in het Amerikaanse leger in de rang van kolonel. Hij is onderscheiden met het Amerikaanse legioen van verdienste. Emissie Pluvier- Bij de emissie van ƒ1.500.000 aandelen Motorfabriek Pluvier hebben nagenoeg alle houders van claims van hun recht tot inschrijving gebruik gemaakt. Het K.NJVI.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: 'Aanvankelijk mist, in de loop van de [dag plaatselijk op klaringen. Droog weer. Weinig ver andering in tem peratuur. Zwakke wind. MIESJE: Weer een mooie dag de mist in! 10 maart: zon op 7.07, zon onder 18.35, maan op 2.19, maan onder 11.20. i Van oiize correspondent PARIJS. Slechts luttele uren voor dat zij in Parijs haar toneeldebuut zou maken, is de filmster Romy Schneider plotseling in het ziekenhuis Ambroise- Paré opgenomen en heeft in allerijl een blindedarmoperatie ondergaan. Volgens de chirurg is de operatie uitstekend geslaagd en is de genezing nog slechts een kwestie van tijd. Romy Schneider zou haar debuut maken in het stuk ..Jammer dat zij een lichtekooi is" van John Ford on der regie van Vis conti met Alain Delon, haar man, in de mannelijke hoofdrol. Gister avond zou de gene rale repetitie zijn gereserveerd voor toneelcritici en de theaterwereld. Dinsdagavond speelde zij met de groep het gehele stuk, maar af en toe verflauwde haar spel als ge volg van een hevi ge buikpijn zoals lij later toegaf. Tijdens het souper na afloop werd de pijn steeds erger en zij liet zich naar huis brengen. Gisterochtend leed zij ondraaglijke pijnen en toen zij meer dan 39 graden koorts bleek te hebben, liet een ijlings gewaarschuwde dokter haar onmiddellijk naar het ziekenhuis overbrengen. Romy Schneider Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Het prijsvoordeel van de revaluatie van de gulden op de ingevoerde goederen zal volledig moeten worden doorberekend in de binnenlandse prijzen en ik geef de Kamer de verzekering dat ik daar strikt de liand aan zal houden. Deze ver klaring van drs. J. W. de Pous, minister van economische zaken, was gisteravond het hoogtepunt van het revaluatiedebat in de Tweede Kamer, die dit regeringsbesluit met een, zoals minister Zijlstra zich uitdrukte, „niet onbelangrijke mate van instem ming" had ontvangen. De regering verwacht dat onze uitvoer zich in het algemeen zal kunnen handhaven. Men moet de klappen niet overdrijven; er is geen reden om zwartgallig te zijn, meende minister De Pous. Hij deelde mee dat volgens het Centraal Planbureau onze betalings balans dit jaar tengevolge van de hogere notering van de gulden een „afkoeling" van 170 miljoen gulden zal ondergaan. Prof. dr. J. Zijlstra, minister van fi nanciën, kondigde aan dat er geen bij zondere maatregelen voor welke be drijfstak ook van de regering zijn te verwachten, ook niet op belastingge bied. De scheepvaart behoeft dus niet te rekenen op enige tegemoetkoming in de investeringsaftrek. De gevolgen voor de rijksbegroting, ook voor de belastingopbrengst, beloof de minister Zijlstra in een nota aan de Tweede Kamer voor te leggen. Hij ver wachtte dat de revaluatie de Neder landse Bank op meer dan 250 miljoen gulden zal komen te staan. Over het gunstige effect voor de mo gelijkheid van belastingverlaging merk te de minister van financiën op, dat de regering haar standpunt zal bepalen aan de hand van de kwartaalbalans in april. Als dan blijkt dat de herwaar dering goed heeft uitgewerkt, zal wor den vastgesteld of de belastingen om laag kunnen. Wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon. Voor de regering was de herwaarde ring van de Duitse mark zaterdagoch tend een volslagen verrassing, zo ont hulde minister Zijlstra. Bonn had hier over met de partners in de E.E.G. geen overleg gepleegd en de Nederlandse re gering had dat ook niet gedaan, voor dat zij haar beslissing nam, evenmin met de partners in Benelux. Er was geen tijd voor. dere omstandigheden prijsverhogingen kunnen veroorzaken. Nachtvorst, riep mr. Burger. De regering heeft de prijzen in de hand, antwoordde minister De Pous, de regering heeft alles in de hand en goed, maar niet de nachtvorstDe brief van minister Zijlstra aan de Tweede Kamer met de mededeling van de revaluatie werd ten slotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarmee dit besluit van de regering is goedgekeurd. De Tweede Kamer was voornamelijk belangstellend naar de gevolgen van het besluit. Het is eigenlijk een acade misch debat, meende de liberaal prof. Korteweg. Het besluit is gevallen en er is niets meer aan te doen. Minister De Pous vatte de ontspan nende gevolgen in het kort aldus sa men: vermindering van de zuigkracht van de buitenlandse vraag op onze produktie en verlaging van de invoer prijzen, met als gevolg daarvan een zekere gunstige uitwerking op het bin nenlandse prijspeil. Op de grote verscheidenheid van vragen uit de Kamer antwoordde minis ter Zijlstra, dat de revaluatie in het algemeen heilzaam zal uitwerken. De stijging van de prijzen van onze uitvoer zal ten hoogste 4% procent bedragen, maar het effect daarvan ligt zeer ge spreid en de minister waagde zich niet aan bijzonderheden van de onderschei dene bedrijfstakken. Minister De Pous legde uit, dat als ons land de gulden niet had gerevalueerd de hogere notering van de Duitse mark een dergelijke druk op de prijzen zou hebben veroorzaakt, dat het hem niet meer mogelijk zou zijn geweest tegen maatregelen te treffen. Voor hem als minister van economische zaken was het wel degelijk een belangrijke overweging geweest, dat de revaluatie voor sommi ge delen van ons bedrijfsleven nadelen zou opleveren. Aan de andere kant zullen de prijsver lagingen ook ten goede komen aan de vergeten groepen, die volgens minister De Pous in een tijd van overspanning een schrijnend probleem vormen. De k.v.p.-er drs. Janssen had nogal zwaar aan de revaluatie getild en hij was de eerste die om uitleg vroeg en „passende maatregelen" eiste om de na delen voor bepaalde bedrijfstakken op te vangen. De liberaal mr. Van Leeuwen noemde het besluit een slag in de lucht, maar zijn fractiegenoot prof. Korteweg toonde bijzondere waardering voor het volgens hem „duidelijk consequente be leid". De c.h.-woordvoerder Van de Wete ring meende, dat er nu zeker geen be zwaar meer zou zijn tegen belastingver laging en hij vroeg aandacht voor de heel aparte invloed op de land- en tuin bouw. Aan het slot van het debat werd er nog over gesproken dat allerlei bijzon- Eigen nieuwsdienst ZAANDAM. Een paar groot winkelbedrijven in levensmiddelen hebben zich gehaast de prijzen voor sommige artikelen te verlagen. Zij zijn daarmee vooruitgelopen op het effect van de herwaardering van de gulden voor de prijzen van goederen die worden ingevoerd uit andere landen dan West-Duitsland. Een van deze bedrijven heeft voor een groot aantal ingevoerde artikelen de prijzen met vijf pet. verlaagd. Deze maatregel geldt ook voor de al in magazijnen en win kels aanwezige voorraden van die artikelen. De gevolgen van de herwaarde ring van de gulden zullen voor ons voorlopig nog niet tastbaar zijn, zo merkte men bij een ander groot winkelbedrijf op. Dit was voor het bedrijf geen beletsel op voorhand toch de prijzen van een aantal ingevoerde artikelen met circa vijf pet. te verlagen. Volgens de directie van een groot warenhuis met vestigingen in de drie grote steden zit er een theo retische mogelijkheid van prijsver lagingen in de herwaardering. De Nederlandse verbruikscoöpe raties zijn van plan om alle prijs verlagingen die zij op korte termijn mogelijk achten, zo snel mogelijk toe te passen. Nog een grootwinkelbedrijf waar van het hoofdkantoor in het zuiden van het land is gevestigd, zal op korte termijn de prijsverlagingen invoeren die het mogelijk acht. Bij dit bedrijf wees men erop dat het de prijzen van buitenlandse grond stoffen zijn die eventueel lager zullen worden door de herwaar dering. Juist de prijzen van grond stoffen zijn aan sterke schomme lingen onderhevig, zodat nog niet te zeggen valt hoeveel de prijs verlagingen voor de consument zullen bedragen, aldus de zegsman van dit bedrijf. U had beter een paar maanden eerder naar me toe kunnen komenmeneer Van onze correspondent LONDEN. Drie volwassenen en twee kinderen zijn gisteren levend verbrand in een ziekenauto, waar mee ze onderweg waren naar een ziekenhuis. Dit drama speelde zich gisteren af bij de Engelse stad Shrewsbury. De ziekenauto werd in enkele ogenblik ken door een zee van vuur verteerd. Dit gebeurde waarschijnlijk, nadat er een wiel van de wagen was losgeraakt. De ziekenauto reed nog even door, maar door de hitte die ontstond toen de as van de wagen over het wegdek schuurde, moet de benzinetank zijn ontploft. Met een grote knal scheurde de tank uit elkaar. In een fractie van een seconde was de ziekenauto geheel door vlammen omhuld. Vier mensen, o.a. de moeder van de twee omgekomen kinderen, hebben het ongeluk overleefd. Haar zoontje van vier en zijn driejarig zusje kwamen om het leven. Alle mensen in de zie kenauto waren onderweg naar een zie kenhuis voor een routinebehandeling. De chauffeur van de ziekenauto be hoort tot de overlevenden. De lichamen van de slachtoffers zijn onherkenbaar verminkt. Ooggetuigen vertelden, dat er geen redden aan was. De auto brandde als een fakkel. Minister tot gemeenten Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Mr. E. H. Toxopeus, minister van binnenlandse zaken, heeft in een circulaire aan de gemeenten en de provincies met klem het verzoek van de regering herhaald „om slechts in zeer bijzondere en uitermate knellende gevallen" af te wijken van de regeling voor invoering van de werktijdverkor ting en de vijfdaagse werkweek, zoals de rijksoverheid die voorstaat. Hij had kennisgenomen van ver scheidene berichten waaruit bleek dat de organen van de lagere overheid zich niet altijd houden aan de terzake door de regering in het landsbelang gegeven richtlijnen. „Maar al te dikwijls gaan zij over tot een onmiddellijke invoering van de volledige vijfdaagse werkweek met ingang van 1 mei of eerder, zonder dat dit geacht kan worden te zijn af gedwongen door de feitelijke situatie waarin de gemeente in kwestie zich bevindt", aldus de minister. Dringend verzoekt hij met ingang van 1 mei niet verder te gaan dan één vrije zaterdag in veertien dagen. Het kan verkeren. Premier Ver woerd van Zuid-Afrika doet hier iets wat hij zijn eigen landgenoten in Zuid- Afrika onmogelijk heeft gemaakt: hij drukt in het openhaar de hand van een neger en dat schijnbaar nog wel met genoegen. In de linie zon men zich met een dergelijke daad van ver broedering een vervolging op de hals halen, maar op de Gemenebestconfe rentie in Londen loopt dat zo'n vaart niet. De grote voorstander van de apartheidspolitiek werd hier vereend met de negerpremier van Nigeria, sir Aboebakar Tafawa Baiewa, die zich duidelijk wat gereserveerder betoonde. De zware mist kan tot ge volg hebben dat abonnees de krant later ontvangen dan gewoonlijk. 'Hoewel onze ex peditie ai het mogelijke doet om vertraging te voorkomen, vragen wij bij voorbaat de clementie van onze lezers. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Maandagochtend om tien was ik al in de olie, zo zei minister De Pous gisteren. Hij doelde daarmee op het contact dat hij onmid dellijk met de oliemaatschappijen had opgenomen naar aanleiding van een toegestane prijsverhoging van vijf procent. Deze verhoging die zou gel den voor petroleum, gasolie en stook olie, gaat na de herwaardering van de gulden niet door. DIT WAS de eerste maatregel en als zodanig een voorbeeld die ten doel had er voor te zorgen dat de lagere prijzen van importprodukten rechtstreeks en geheel worden toege past op de binnenlandse markt Mi nister De Pous zei te verwachten dat de prijs van enkele levensmiddelen lager zal worden. Hij had al gehoord dat zuidvruchten, rijst en chocolade goedkoper zouden worden. ONZE CONCURRENTIEPOSITIE is volgens de minister van economische zaken nog dezelfde als in het even wichtige jaar 1954. Hij illustreerde de overspanning in het Nederlandse pro- duktieapparaat met de volgende cij fers: het volume van onze uitvoer is sedert 1953 gestegen met 94 punten, maar onze binnenlandse produktie met slechts 47 punten. Zijn conclusie was dat de molen van de uitvoer in verhouding tot onze pro- duktiemogelijkheden te hard heeft ge draaid. De stijging van de Nederland se uitvoer zal dit jaar, volgens minister De Pous, één procent .achter blijven bij die van de werelduitvoer. Dat ligt niet aan een gebrek aan vraag van het buitenland, maar aan een tekort aan produktiemogeiijkheden in ons land, aldus minister De Pous. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. In gestichten, die onvoldoende waarborgen bieden tegen ontsnappingen, zullen geen ter beschikking gestelde psychopaten meer worden verpleegd. Het gesticht te Heiloo is daarom voor deze categorie gesloten. Deze mededeling deed minister Beerman gistermiddag in de Eerste Kamer, waar mejuffrouw mr. J. Zee- lenberg en andere Kamerleden hadden gevraagd om maatregelen tegen de sexuele misdrijven. De minister heeft de Nederlandse psychiaters „inge scherpt" dat zij ter beschikking gestel den niet moeten zien als particuliere patiënten, maar dat zij ook de veelal criminele achtergrond moeten beschou wen. In de gestichten zijn dan ook maat regelen genomen tegen ontsnappingen terwijl men hoogst voorzichtig is met het geven van proefverlof of proefont- slag. NOG JONG „Ik heb bewondering voor de resul taten van de psychiatrie" zo zei de mi nister, „maar ik wil niet vergelen, dat deze tak van wetenschap nog jong is. De psychiaters zullen, met behoud van de behandelingsmethode, de kans op ontsporingen moeten beperken: De veiligheid en de openbare orde zijn primair". De bewindsman zal geen circulaire aan de officieren van justitie richten, waarin hij hen aanbeveelt bij sexuele misdrijven steeds gevangenisstraf te eisen. Hierop had mejuffrouw Zeelen- berg aangedrongen. Mr. Beerman zag hierin geen heil, want tijdens een verblijf in de gevange nis is een psychiatrische behandeling van min of meer gestoorden vrijwel ondoenlijk. Het systeem van terbeschikkingstel ling, zoals dat nu met meer veiligheid tegen ontsnappingen is omringd, leek de minister verkieslijker. PARIJS. Max Hymans, stichter er, erepresident van de Franse luchtvaart maatschappij Air France on tussen 1936 en 19*3 minister van ha:i le. en minister- van financiën, is gisteren up de leeftijd van 61 jaar overleden. Hij was juist een maand geleden met pensioen gegaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1