Verrassend vaste koersen op Amsterdamse effectenbeurs NIEUWE GULDEN (is its) TREKT KOPERS GIZENGA BLIJFT THUIS Grotere strengheid bij zedendelicten Internationaal kapitaal zoekt gretig belegging KAMER IS ONGERUST OVER HULP VAN V.S. I gtf Sfl®*,' „LEGER VAN UNO .IN CONGO MOET AFRIKAANS ZIJN" Winkelier sin DenHaag:op zaterdag na 1 uur dicht ....EN DUITSE MARK TREKT LIMBURGSE HUISMOEDERS Washington en Peking in contact De Bilt: Droog WILD BEGIN Boodschap van Kennedy voor Kroesjtsjef Campagne voor nadienen en kort verband werd groot succes TWEE DODEN BIJ MILITAIRE OEFENING Nkroemah voor Verenigde Naties: Drie infiltranten aangehouden in Nieuw-Guinea LIZ TAYLORS LEVEN NOG IN GEVAAR PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdagavond open Massaal onderzoek pr ij s ver lagingen MEJ. ZEELENBERG IN EERSTE KAMER: LAATSTE NIEUWS Sal S. en Michel R. blijven in voorarrest Nog vijf arrestaties in zaak diefstallen Nederlands Ballet Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Post bus 26, Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 90, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184 —3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent, Abonnementsprijs 0,86 per week, 7,*— per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4800 Woensdag 8 maart 1961 Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Een aantal Haagse winkeliers wil met in gang van 1 mei des zaterdags middags om één uur sluiten. Als compensatie willen zij dan vrij dag tot negen uur 's avonds open blijven. De winkeliers, die zijn verenigd in de winkeliersvereni ging Vlierboomstraat, hebben in een brief aan B. en W. toestem ming voor hun plannen gevraagd. Eén van hun motieven is, dat het winkelpersoneel ook recht heeft op een vijfdaagse werkweek. Vele winkeliers zien hun personeel vertrekken naar bedrijven, die al een vijfdaagse werk week hebben. Voorts zeggen zij, dat er een verandering in de kooptijden is waar te nemen. Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD. Op hetzelfde ogenblik dat gisteren het naar Congo opstomende Amerikaanse eskader last kreeg de steven te wenden en te rug te varen naar Zuid-Afrika, heeft Loemoemba's „opvolger" Gizenga uit Stanleystad laten weten dat hij bij nader inzien toch niet van plan is de pan-Congolese conferentie op Mada gascar bij te wonen. De afzegging van Gizenga. voor wie Kasavoeboe, Tsjom- be en Kalonji de conferentie al een dag hadden uitgesteld, werd met stoï cijnse kalmte ter.vergadering in Ta nanarive ontvangen. De overgebleve nen hebben besloten thans maar zon der een afgevaardigde van Loemoem ba's aanhangers te confereren. ,Van nut De Amerikaanse oorlogsschepen, die een dag eerder bevel hadden gekregen om met het oog op de jongste ge beurtenissen in de havens Banana en Matadi naar Congo op te stomen, keer den gisteren terug „omdat de Uno hun aanwezigheid niet van direct nut achtte". De Congolese regering te Leopold- stad heeft de Verenigde Naties overi gens gisteren laten weten dat zij het recht opeist om alle vliegtuigen van de Uno te inspecteren. Anders zou zij de Uno geen toestemming geven in ternationale troepen naar Banana en Matadi te sturen. Nieuwe aanval Uit de noordelijke Katangaanse plaats Bendera is bericht ontvangen dat een strijdgroep van tweeduizend aanhangers van Loemoemba pogin gen doet de stad te bezetten. De krij gers komen uit Kivoe en hebben slechts een gewapende macht van tweehon derd Katangaanse gendarmen tegen over zich. De Uno is inmiddels begon nen met het aanvoeren van verster kingen naar Leopoldstad. Uit Katan ga arriveerden verscheidene vliegtui gen met Marokkaanse soldaten, ter wijl voorbereidingen werden getrof fen voor de ontvangst van zeshonderd Tunesiërs. Bovendien verwacht men binnenkort de aankomst van een eer ste contingent Indische troepen. De regering van Soedan liet echter we ten dat zij haar contingent eerstdaags zal terugtrekken „wegens de onacht zame houding van de Uno toen de Soedanezen in Matadi in een gevecht verwikkeld waren". SCHIPHOL (ANP) Samen met twee Amerikaanse en twee Nederland se marine-officieren is vice-admiraal L. Brouwer, bevelhebber der strijdkrach ten, gisteren van Schiphol naar Nice vertrokken. Op .uitnodiging van de Amerikaanse marine brengt hij een bezoek aan de Zesde Amerikaanse vloot. Vice-admi- raal Brouwer maakt van die gelegen heid gebruik om ook een bezoek te brengen aan het Nederlandse smaldeel I, dat in de Middellandse Zee kruist. Woensdag 15 maart keert de admi raal naar Nederland terug. Eigen nieuwsdienst WARSCHAU Voor het eerst sinds president Kennedy het bewind overnam is er gisteren op diploma tiek niveau contact geweest tussen de Verenigde Staten en Communis tisch China. Dat geschiedde in War schau, waar er voor de 28ste keer besprekingen werden gevoerd door de Amerikaanse en Chinese am bassadeurs. Uitwisseling Deze besprekingen tussen de vertegen woordigers van beide landen zijn op gezette tijden tijdens de afgelopen twee jaar gehouden. Amerika eist van China de vrijlating van een aantal Amerika nen, die in de communistische staat gevangen worden gehouden. Bovendien schijnt er thans over een Amerikaans voorstel gesproken te zijn om journa listen tussen beide landen uit te wis selen. „Vriendelijk" De Amerikaanse ambassadeur Beam was vergezeld door een deskundige van het State department. Men is zich in Polen het belang van deze besprekingen zeer wel bewust. Ze worden gezien als een voorzichtig tasten van Amerikaanse zijde naar de mogelijkheid in de toe komst betrekkingen met China aan te knopen. De sfeer was gisteren tijdens het gesprek „beleefd en vriendelijk" Volgende maand komen de twee diplo. maten weer bijeen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Op het ministerie van economische zaken is men direct na de revaluatie van de gulden begonnen aan een massaal onderzoek naar mogelijkhe den voor prijsverlagingen. Minister Zijl stra deelde al mee. dat de regering in de revaluatie voordelen ziet voor de prijspolitiek. Het blijkt nu dat minister De Pous er snel op uit is deze voordelen te behalen. De concrete mogelijkheden die het on derzoek zal opleveren, zal de minister in zijn gesprekken met het bedrijfsleven ter tafel brengen hetzelfde systeem dus dat hij tot nu toe volgde bij prijsdalingen van grondstoffen en verlaging van de tarieven binnen de E.E.G. Het valt nog niet bij benadering te zeg gen op welke prijsverlagingen dit alles zal uitlopen. Vele prijzen zijn als het ware ver sluierd door kortingen, die de importeurs misschien thans willen wegnemen. Ook kan men zich voorstellen, dat er voor verschillende ingevoerde produkten of grondstoffen prijsverhogingen in aantocht waren, die nu voorkomen kunnen wor den. In beide gevallen zou van verlaging geen sprake zijn. Vele effectenmakelaars hadden op een zwarte dag gerekend toen de Amsterdamse effectenbeurs voor het eerst na de hogere waardering van de gulden en de mark openging. Het bleek echter dat zij hadden misgerekend. Amsterdam begint als financieel cen trum in aanzien te stijgen. Dat werd voor velen aan leiding hun „sombere" advieskoerscn te herzien. Van onze beursredacteur AMSTERDAM Het buitenland is tot het besef gekomen dat de gulden een van de hardste valuta's ter wereld is geworden. Dit bleek uit de houding van de Amsterdamse effectenbeurs die gisteren tal rijke buitenlandse kooporders moest verwerken. De hoger gewaardeerde gulden is aantrekkelijk ge worden voor belegging van het internationale kapi taal. Wordt er rekening gehouden met de revaluatie van 4'A procent en een derhalve theoretisch koersverlies van even eens 4% procent dan kan het gisteren bereikte koerspeil zelfs als zeer vast met een hechte ondergrond worden ge kenschetst. Het beursbestuur had gedurende het eerste half uur van de beurs no-g geen handel toegestaan zodat de effectenkan toren de gelegenheid kregen hun klanten op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Hiervan werd druk ge bruik gemaakt en de telefoons stonden dan ook rood gloeiend. Hieraan was het waarschijnlijk ook te wijten dat bij het be gin van de handel een wilde beweging ontstond. Menige beurs man zal met een zucht van verlichting de va-ste opening van de beurs hebben aanschouwd. In plaats van fors dalende ad- vieskoersen kwamen in overgrote meerderheid vrijwel gelijk blijvende en in verscheidene gevallen zelfs fors hogere bied prijzen door. Daardoor verdwenen vele verkoop orders als sneeuw voor de zon. Zij maakten plaats voor nieuwe koop orders. Tegen het slot van de beurs, toen de handel drie kwartier was ge vorderd, bleek dat de hogere bied- koersen in werkelijke noteringen warert veranderd, die dicht op het voor de revaluatie van de gulden geldende koerspeil uitkwamen. De vaste stemming van de Westduitse beurzen heeft 'natuurlijk ook een zeer grote invloed gehad. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Gekweld hou den wij ons bezig met de reeks sexuele moorden en misdrijven, die ons allen in het geheugen zijn gebrand. Bij de politie wordt dagelijks aangifte ge daan van meer dan twintig ze dendelicten, een aantal dat in vergelijking met vorige jaren sterk is gestegen. Er is een al gemeen gevoelen van onbeha gen zo constateerde het socia listische Eersje-Kamerlid mej. J. Zeelenberg gisteren. Zij sprak bij de behandeling van de begroting van justitie, waarbij zij mi nister mr. A. C. W. Beerman vroeg er bij de officieren van justitie op aan te dringen in gevallen van sexuele mis drijven met levensberoving steeds ge vangenisstraf te eisen. Aan de verde diger en aan de rechter moet dan wor den overgelaten of de delinquent in aanmerking komt voor ter beschik kingstelling. Voorbeeld Mensen die dergelijke stuitende mis drijven plegen worden bijna steeds als abnormaal voorgesteld, omdat normale mensen dergelijke dingen niet doen. Dat mag dan zo zijn, misdadigheid en ziek zijn kan men niet op één lijn stel len. De uitspraak levenslange gevange nisstraf tegen de moordenaar van het meisje Feenstra is een voorbeeld, aldus mej. Zeelenberg. Voorts drong zij er bij de bewinds man op aan in de gevangenissen meer gelegenheid te scheppen voor psychi atrische behandeling van de delinquen ten. De hoge straffen de maxima voor dergelijke misdrijven liggen hoog blijken hen niet van dergelijke daden af te houden. Lectuur Evenals de liberale mr. dr. R. H- Baron de Vos van Steenwijk vroeg mej. Zeelenberg een strenger optreden van de justitie tegen wat zij noemden: lectuur en films die misdaad en ge weld verheerlijken. Beide sprekers onderkenden daarin een funeste in vloed. De antirevolutionair prof. dr. I. A. Diepenhorst noemde een hele lijst bloeddorstige titels van films, die op het ogenblik in de drie grote steden worden vertoond. Het aantal moor den, echtbreuken, meineden en geweld plegingen op het witte doek is niet meer te tellen. MOSKOU. (AP). De Russische pre mier Kroesjtsjef zal vandaag de Ameri kaanse ambassadeur Thompson ontvan gen. Kroesjtsjef is in Siberië, waar hij een agrarisch congres bijwoont. Ambas sadeur Thompson zal hem daar een per soonlijke boodschap van predident Ken nedy overhandigen. Thompson heeft donderdag aan de Russische minister van buitenlandse za ken, Gromyko, gevraagd een ontmoe ting voor hem te regelen. Hij vertelde aan verslaggevers, dat hij dringende re denen had voor een bespreking met Kroesjtsjef. Het zal de eerste maal zijn, dat Kroesjtsjef een ambassadeur buiten Mos kou ontvangt. Men leidt daaruit af, dat de Russische premier veel waarde hecht aan de boodschap van Kennedy. Gromyko is intussen naar New York vertrokken voor de algemene vergade ring van de Verenigde Naties. De Prawda schreef gisteren dat het belangrijkste probleem, dat besproken moet worden, de algemene en volledige ontwapening zal zijn. ,,Het van het to neel verdwijnen van de agressieve Eisenhower heeft, dit hoogst belangrij ke probleem niet minder actueel ge maakt", aldus de Prawda. Van onze correspondent VENLO. Het Westduitse bedrijfsleven krijgt er niet genoeg van Nederlandse werkkrachten over de grens te halen. Sinds enkele dagen voert het in Noord- Limburg een krachtige actie om vrouwen te werven voor lichte fabriekswerkzaamheden. De leeftijd van de vrouwen speelt daarbij geen rol; de belangstellenden behoeven zich slechts aan een medisché keuring te onderwerpen. Zijn zij aangeno men, dan worden zij per autobus van hnis gehaald en na het werk weer tot vlak voor de hnisdeur gebracht. Tijdens het werk wordt 's morgens en 's middags, gratis koffie rondgedeeld. De dagtaak eindigt om kwart over vijf. Uiteraard wordt op zaterdag niet gewerkt; behalve de Dnitse gelden ook de Nederlandse feestdagen als betaalde vrije dagen. Elk van de vrouwen krijgt aan het eind van de week circa honderd mark netto uit betaald. De belangstelling voor dit werk blijkt in Noord- Limburg bijzonder groot te zijn. De Westduitse werk gevers zijn er al toe moeten overgaan grotere (Neder landse) bussen te huren. Ook is gebleken, dat zelfs tal van huismoeders zich hebben gemeld voor het werk over de grens. Er zijn gezinnen waarvan de vader, de moeder en de oudste dochter in West-Duitsland werken. Met el kaar leggen zij per week rond 350 mark op tafel. In veel gevallen waken overdag de grootouders over de achtergebleven kinderen tot de vader en de moeder van het gezin weer zijn teruggekeerd. Van onze Haagse redactie DEN HAAG De belangstelling voor het vrijwillig nadienen en het aangaan van een kort verband bij land- en luchtmacht blijkt op het eerste gezicht verheugend groot. Sinds hec begin van de actie, vorige week woensdag, staan de telefoons van de afdeling perso- neelspubliciteit van het ministerie van oorlog roodgloeiend door alle verzoe ken om informaties. Zelfs Nederlan ders in het buitenland blijken belang stelling te hebben. De Noorse ambas sade bleek belangstelling te hebben voor het Nederlandse systeem. Onder de aanvragers waren verschillen de jongelui,* die de premie welke aan het eind van het verband wordt uit gekeerd, vooruit wilden hebben om dat zij graag snel wilden trouwen. Dat is helaas voor hen onmogelijk. Honderd coupons Ook de gemeentesecretarissen, de garni zoenscommandanten en de militaire depots krijgen veel verzoeken om in lichtingen. De belangstelling voor de landmacht en de luchtmacht blijkt on geveer even groot te zijn. In de drie dagen sinds het begin van de advertentiecampagne in de Nederland se dagbladen zijn er ruim honderd coupons binnengekomen van jongens, die belangstelling hebben. VERLIES INGEHAALD Vele hoofdfondsen van de lokale industrieën zoals Koninklijke Zout waren nauwelijks lager. Dit fonds werd veertig punten lager geadviseerd en kwam uiteindelijk vijf punten be neden de koers van vrijdag terecht. Derhalve was van het „theoretische" verlies van ongeveer zeventig punten weer 65 punten ingehaald. Ketjen kwam zelfs nog acht punten hoger en Seholten Foxhol bleef onge wijzigd op 1300 Dit fonds behaalde in feite een „koerswinst" van 65 punten. HERSTELD Ook de internationale sector bood een verrassende aanblik. Daar deze fondsen reeds een koersvorming in Wall Street achter de rug hadden, kon hier op frappante wijze het koers- herstel worden gedemonstreerd. Zo trok A.K.U., na in New York op 506 te zijn geëindigd, op tot 53544. Philips New York 1198 begon op 1215 in Amsterdam en eindigde op 1228. Unilever New York 830 sloot in Amsterdam op 844. Hoog ovens, die in New York op 920 werd genoteerd eindigde in Amsterdam op 941. Al deze fondsen haalden het grootste deel in van het op grond van de re valuatie geschatte verlies. Koninklijke Olie kwam meer dan ƒ2 of tien pun ten boven de New Yorkse koers uit. SCHEEPVAART De scheepvaartsector kreeg zwaar dere slagen te incasseren, hoewel ook hier de stemming erg meeviel. Van buitenlands aanbod was geen sprake en voor sommige fondsen moesten zelfs weer grote kooporders worden uit gevoerd. Ook de obligatiemarkt bood krach tige weerstand en was nagenoeg niet lager dan vrijdag. Hieruit sprak een groot vertrouwen in de gulden. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteravond aan het begin van het defensiedebat haar ernstige ver ontrusting over het verminderen van de Amerikaanse hulp tot uiting ge bracht. De liberaal Couzy vreesde zelfs een „wellicht geheel wegval len" van deze hulp. De K.V.P.'er Moorman zei een verontrustende tendens te bespeuren om de lasten in onze richting te verschuiven. De a.r.-woordvoerder mr. Roosjen trof in ons defensiebeleid vele onzeker heden aan, maar hij prees minister Visser voor zijn wijze voorbehoud, daar ons land in de Amerikaanse hulp „sterk is teleurgesteld". Wie zijn die vooraanstaande Ameri kaanse autoriteiten, die ons nadrukke lijke verzekeringen omtrent hulp heb ben verstrekt, wilde mr. Roosjen we ten, en zijn die verzekeringen niet zwart op wit gegeven? De woorden die nu over de oceaan naar ons toe zijn gewaaid moeten ons tot voorzich tigheid manen, meende hij. De socialist Wierda veronderstelde' dat de tegenvaller met de Starfighters toch niet zo maar uit de lucht heeft kunnen vallen. Heeft minister Visser in Parijs alleen maar pech gehad, zo vroeg hij, of heeft hij soms met de verkeerde Amerikaanse instanties on derhandeld. Deze socialistische woord voerder zei, weinig hulp meer te ver wachten, zodat dit in ons beleid geen ongewisse factor meer kan zijn. Hellend vlak Wij bevinden ons met de Navo op een hellend vlak, aldus luidde het oordeel van afgevaardigde Couzy. De Navo maakt een ernstige inzinking door, te wjjten aan het niet nakomen van de aangegane verplichtingen en het teveel vertrouwen van de Westeuropese bond genoten op Amerika's hulp. Deze nala tigheid maakt de Navo des te zwakker nu de Verenigde Staten hun steun niet meer op het oude peil zullen kunnen handhaven. Als ons land geen-andere verstrekkende maatregelen treft zullen wij volgens de afgevaardigde Couzy hoe langer hoe minder aan onze verplich tingen kunnen voldoen. Ook de Amerikaanse plannen om geen En vertelt U eensmeneer Glastra heeft het glasblazen in de afgelopen dertig jaar enige invloed op u gehad Tsjechoslowakije zorgde in het toernooi om het wereldkampioen schap ijshockey voor sensatie door met 6—4 te winnen van Rusland. Eigen nieuwsdienst ZWOLLE. Twee militairen zijn bij een militaire oefening in de buurt van 't Harde om het leven gekomen. Zes an deren werden gewond. Het ongeluk gebeurde maandagavond laat op de Eperweg, toen een drietonner van de weg raakte en op een groep mi litairen inreed die in de (voor haar) lin kerwegberm liep. De militairen waren uitgerukt voor een alarmoefening. Met het oog daarop voerde de drietonner, die moest uitwijken voor een tegenlig ger, gedimd licht. atoombom te gebruiken zo lang het het grondgebied van de Verenigde Sta ten niet wordt bedreigd, had bij de Kamer zorg veroorzaakt. Mr. Roosjen vroeg zich af of dit betekent, dat de Verenigde Staten een aanval op West- Europa niet langer met atoomwapens beantwoorden. Met de K.V.P.'er Moor man kwam hij op voor versterking van de conventionele strijdkrachten, daar de Navo zelfs ook bij een kleiner gewa pend conflict „onderhorig" zou zijn aan het atoomwapen. Onbevredigend De fracties van P.v.d.A. en K.V.P. vonden elkaar gisteravond in hun kritiek op het meerjarige defensie- plafond. Zowel de socialist Wierda als de K.V.P .-er Koersen vond deze opzet onbevredigend, daar op den duar een behoorlijke parlementaire controle op het besteden van defensiegelden komt te ontbreken. HOLLANDIA (AP) Drie Indo nesische infiltranten zijn in Nieuw- Guinea gevangen genomen. Zij maakten deel uit van de groep In donesiërs die vorig jaar november aan de zuidkust van Nieuw-Guinea aan land werd gezet. De groep hield zich op in het oer woud, in de buurt van de Wissel meren. Na de arrestatie van de drie infiltranten is de groep nog ongeveer twaalf man sterk. Zij is in het bezit van mitrailleurs en granaten. AMSTERDAM (ANP). De Amster damse stenograaf Sal S. en de Griekse ingenieur Michel R. blijven in voorar rest. De raadkamer van de Amsterdam se rechtbank heeft de voorlopige hech tenis van beide mannen opnieuw met dertig dagen verlengd. S. en R. werden op 10 juni gearres teerd, omdat zij zouden hebben gehol pen bij de voorbereidingen tot het druk ken van valse francs voor het Algerijn se bevrijdingsfront F.L.N. Van onze correspondent LONDEN. In de toestand van Elizabeth Taylor is gisteravond een lichte verbetering gekomen. Haar lijfarts, dr. Goldman, verklaarde dat j ,_,.actrice' die zaterdag met een dubbele longontsteking in een Lon- dens ziekenhuis werd opgenomen iets vooruit is gegaan, al is het levensgevaar nog lang niet geweken. Zeven artsen, onder wie lord Evans een van de lijfartsen van koningin Eli sabeth, doe al het mogelijke om de ziekte te bestrijden. Uit New York ar riveerde gisterochtend een zending me- dicijnen voor de actrice. Omdat het lichaam van miss Taylor na haar ziekte van zestien maanden geleden een grote weerstand heeft opgebouwd tegen de normale geneesmiddelen en ook geen anti-stoffen produceert, worden deze anti-stoffen nu rechtstreeks in de bloedbaan ingespoten. Elizabeth Taylor is af en toe bij bewustzijn. Alleen haar echtgenoot Eddie Fisher mag bij haar komen. Een van haar vele vrienden en vriendinnen, die het ziekenhuis gisteren hebben be zocht, maar niet tot haar zijn toegela ten, was de Franse mannequin Bettina. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Aanvankelijk plaatselijk mist, later wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Droog en aanhoudend zacht. Overwegend zwak ke wind. MIES.IE: Nog steeds weer voor vakantieplannen! 9 MAART: zon op 7.09, zon onder 18.33; maan op 1.12, maan onder 10.35. Van onze correspondent NEW YORK. Onmiddellijke op richting van een nieuw, krachtig en voornamelijk Afrikaans internationaal leger voor Congo acht president Nkroemah van Ghana de enige oplos sing voor het Congolese vraagstuk. Nkroemah deed dit voorstel gister middag in zijn openingsrede voor de Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties in New York, die na een reces van elf weken haar bespre kingen hervatte. Nkroemah meende, dat voorts alle di plomatieke missies voorlopig uit Congo zouden moeten worden teruggetrokken om de Uno de kans te geven de koude oorlog buiten Congo te houden. Ook zou den alle Congolese troepen ontwapend moeten worden. In een brief aan secre taris-generaal Hammarskjoeld heeft pre sident Kasavoeboe zich daartegen bij voorbaat reeds verzet. Lotverbonden Algemeen besefte men gisteren ter vergadering, dat het resultaat van de debatten beslissend kan zijn voor Congo's lot, maar tevens dat het lot van de volkerenorganisatie zelf in de waagschaal ligt nu een goed functioneren van het secretariaat door de aanvallen van de Sowjetunie op Hammarskjoeld wordt on dermijnd. De Amerikaanse vertegenwoor diger Stevenson achtte het van groot belang de agenda zoveel mogelijk te besnoeien om alle aandacht te kunnen concentreren op onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de Uno, zoals in de eerste plaats de finan ciering van de operaties in Congo. Ste venson waarschuwde echter, dat Amerika niet bereid is tot koehandel, waarbij sommige agendapunten worden geschrapt in ruil voor andere. Hammarskjoeld heeft de kosten van de Congolese actie op 135 miljoen dollar geschat, maar heeft nog pas voor 24 miljoen toezeggingen gekregen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. In de zaak van de winkeldiefstallen door leden van het Nederlands Ballet zijn nog vijf jongelui gearresteerd. Zij zijn niet aan het ballet verbonden; het zijn familieleden of vrienden van leden van het ballet Bij elkaar zijn nu twaalf jongelui aan gehouden, van wie er twee op vrije voeten zijn gesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1