Na gevechten met troepen van Uno 'net sluit om AMERIKAANS ESKADER™" peugeots GESTUURD "oer der s NAAR CONGO Leiders aan ronde tafel in gesprek Hulde van de es Zwaardere gulden geen voordeeltje voor huisvrouw De Bilt: Droog VREES VOOR LEVEN VAN ELIZABETH TAYLOR George Formby na hartaanval overleden HUN KONINGIN Miss Denemarken waarschijnlijk ook in komplot Grote schade door botsing in mist POLITIEK IN GELUKWENS Verslechtering na kort herstel KOP VAN DUIF AFGEBETEN Zwaardere straffen voor rijden onder invloed gevraagd PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Dinsdag 7 maart 1961 Met geweld Twee vergaderingen Rus kwam niet Dodencijfer varieerde met ziekte van beul Verdachten van moord op 125.000 personen Indonesiër benoemd in Nw.-Guinearaad Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BRE13KE* Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postöua 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100» 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vllssingen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, postbus 24, Terneuzen, Nteuwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24, tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Lom nummert 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4799 Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD. Vier Ameri kaanse oorlogsschepen hebben een beleefdheidsbezoek aan Zuid-Afrika onderbroken en zijn met spoed uit Kaapstad vertrok ken naar de Congolese kust. Het State Department deelde mee dat het eskader opdracht heeft gekregen zich ter beschikking te stellen van de Verenigde Naties wanneer deze om hulp ver zoeken. Deze maatregel staat kennelijk in verband met de jongste gebeurtenissen in de Congolese havensteden Banana en Matadi, de belangrijke aan- voerhavens voor de troepen van de volkerenorganisatie. Sedert het weekeinde bevinden beide steden zich in handen van Congolese troepen. Het eskader, dat uit een torpedobootjager, twee landingsschepen en een tankboot bestaat, koerste al sedert de gebeurtenissen met het Portugese passagiersschip Santa Maria in de Afrikaanse wateren. De ontruiming, op zaterdag, van Banana door een handjevol Soedanese solda ten van het internationaal leger, leidde tot gevechten in het naburige Matadi aan de benedenloop van de Congori- vier waar tenslotte duizend Congolese soldaten uit de garnizoensplaats Thys- stad tegenover 135 Soedanezen ston den. Het ongelijke gevecht, waarin de Congolezen anti-tankgeschut en mor tiervuur tegenover de lichte bewape ning van de Soedanezen stelden, was spoedig in het voordeel van de eersten beslist. De Soedanezen verloren twee doden, twaalf vermisten en dertien gewonden en moesten zich tenslotte laten ontwa penen. De mannen werden op de trein naar Leopoldstad gezet met de bood schap dat men eventueel nieuwe inter nationale troepen tot Matadi zou willen toelaten, maar dan alleen van een land waartegen de regering in Leopoldstad geen bezwaar zou hebben. Volgens on bevestigde berichten zouden inmiddels duizend Marokkanen opdracht van het hoofdkwartier van de Uno hebben ge- kregen ze nodig met geweld Matadi te heroveren. Vandaag staan er twee belangrijke ver gaderingen voor Congo op de agenda, in New York komt de Algemene ver gadering van de Uno bijeen en in Tananarive, de hoofdstad van Mada gascar, begint het ronde-tafelgesprek tussen de Congolese leiders Kasavoeboe, Ileo, Tsjombe, Kalonji, Kamitatoe en Gizenga. Oorspronkelijk had het over leg op Madagascar gisteren al moeten beginnen, maar te elfder ure telegra feerde Gizenga, de leider in Oost provincie, dat hij ook aan de confe rentie wilde deelnemen. Om hem daartoe in de gelegenheid te stellen werd besloten de vergadering te ver dagen. Gizenga noemt zich de opvolger van Loemoemba en is als regeringshoofd van heel Congo door Rusland, vele Oosteuropese en Afro-Aziatische landen erkend. Een conferentie over Congo's toekomst zonder hem zou ook daarom al weinig zin gehad hebben. Nu zijn de beide grote tegengestelde stromingen in Congo, vertegenwoordigd door het koppel Kasavoeboe-Tsjombe enerzijds en Gizenga anderzijds, voor het eerst in gesprek bijeen. In hoe verre dit vruchten zal afwerpen moet worden afgewacht, maar zeker is dat president Tsiranar.a van Madagascar alles in het werk stelt om de sfeer zo ontspannen mogelijk te maken. Daartoe1 heeft hij bijvoorbeeld de pers op het eiland verzocht geen commentaar op de besprekingen te geven. Van onze correspondent BONN. Tijdens het proces te Ansbach tegen de gewezen officier van de SS, Chmielewski, die onder andete commandant is geweest van de concentratiekampen Gusen en Vught, heeft de president van het Hof gisteren afschuwelijke bijzonderheden bekendgemaakt aan de hand van de dodenboeken van het kamp Gusen. In 1942 zijn te Gusen bijna vierdui zend gevangenen overleden. Op Nieuw jaarsdag 1942 vonden 49 gevangenen de dood. In de maand januari 1942 zijn 733 gevangenen volgens de boeken om het leven gekomen. In februari 1942, toen Chmielewski ziek werd, begon het do dencijfer te dalen: In februari stierven er 160 mensen, in maart 113, in april en in mei 72. Na Chmielewski's terug keer steeg het aantal doden in juli weer tot 671. ZWOLLE. Schots en scheef stonden gistermorgen langs de weg Zwolle-Mep- pel tientallen auto's in de mist. De meeste wagens hadden verkreukelde spatborden en omgekrulde bumpers. Een personenauto, die achter een mi litaire vrachtwagen reed, had. plotseling geremd. Dat had tientallen achterop ko mende auto's in grote moeilijkheden ge bracht. Premier Nkroemah van Ghana, die de openingsrede voor de Assemblee zal afsteken is gisteren in New York aan gekomen, waar Hammarskjoeld een diner te zijner ere aanbood. Gromyko, de Russische minister van buitenlandse zaken, die de vergadering van de Assemblée zal bijwonen, was eveneens voor het diner uitgenodigd, Als duide lijke wenk dat Rusland de boycot op Hammarskjoeld onverminderd wenst voort te zetten, negeerde de Rus de uitnodiging echter. Ook de andere ge nodigde Oosteuropese diplomaten ver schenen niet. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Aanhoudend droog, zonnig en zacht weer met zwakke wind. In het noorden van het land tij delijk uit zee binnendrijvende bewolking. MIESJE: Dat moeten we nu zélf doen! 7 MAART: zon op 7.12, zon onder 18.31; maan op 0.03, maan onder 9.58. Vriendelijk lachend boog konin gin Juliana zich gistermiddag over naar de zes kinderen die de vorstin hulde kwamen bren gen bij haar koperen regerings jubileum. Zij waren daartoe uitgekozen omdat zij zijn geboren op 6 september 1948, de dag waarop koningin Juliana de regering van haar moeder over nam. Achter de Koningin kijkt de burgemeester van 's-Graven- hage, mr. H. A. M. T. Kolfscho ten, toe. Rechts: prins Bernhard de prinsessen Beatrix Irene. Van onze correspondent PARIJS. De arrestatie van de ontvoerders van de kleine Eric Peugeot schijnt nog slechts een kwestie van uren te zijn. De grootscheepse actie van de politie in de wintersportplaats Megève heeft in elk geval één feit van kapitale betekenis opgeleverd: de inmiddels gearresteerde jon gen die zich Roland de Beaufort noemde heeft bekend, dat op zijn schrijfmachine de brief waarin het losgeld werd geëist, is getikt, evenals de daarop vol gende brief met instructies over de manier waarop het losgeld moest worden overhandigd. „Maar", voegde hij aan die bekente nis toe, „ik heb die brieven niet ge schreven. De machine is later vernie tigd. Ik weet niet door wie." ARRESTATIE Roland de Beaufort werd zondag in alle vroegte in een chalet, dat de naam „Six Enfants" draagt, iets buiten Me gève, gearresteerd. In zijn gezelschap was een dansmeisje, Lise Bodin, dat in 1960 te Londen als Miss Denemarken kandidate was bij de verkiezing van Miss World. Ook zij is gearresteerd. Toen de politie de inval deed na het chalet ruim 24 uur in de gaten te hebben gehouden waren vier andere personen die er de laatste dagen even eens gewoond hadden, alsmede een zwarte Feugeot-404 verdwenen. On middellijk werden alle uitvalswegen afgezet en op die manier slaagde men er in bij het dorpje St. Triviers-de- Courtes, op dertig kilometer afstand van Boung-en-Bresse, de wagen te ach terhalen en te doen stoppen, zoals wij gisteren meldden. De vier inzittenden waren Pierre Larcher, die sedert maanden door de Parijse politie gezocht werd wegens het stelen van auto's en wegens afpersing, een danseres van een nachtclub, Mit souko geheten en van Euraziatische afkomst, een Duitse medische student uit Parijs, Jean Rotman, en de vriendin van Larcher, van wie alleen de voor naam Rolande bekend is gemaakt. „MIJN VAK" Pierre Larcher, de enige echte gang ster van deze zes, verdedigde zich tij dens het verhoor zeer handig. Van de ontvoering zegt hij niets te weten en er niets mee te maken te hebben; op alle andere vragen antwoordt hij ge makkelijk, alsof hij gedurende vele maanden deze ondervraging voorzien had. Toen de politie hem voor de voeten wierp, dat hij grote delen van het los geld naar Zwitserland had overge bracht, antwoordde hij: „Dat is mijn vak. Ik bevorder de vlucht van het ka pitaal naar het buitenland, maar ik vraag mijn klanten nooit hoe zij aan het geld komen dat 'ze mij toevertrou wen". Toen Mitsouko gevraagd werd hoe zij, als kleine danseres uit een ob- en en Voor het verslag van de hul diging op Huis ten Bosch zie pag. 5. DEN HAAG De minister president van Suriname, mr. S. D. Emanuels, heeft in een voor Radio Nederland Wereldomroep uitge sproken gelukwens bij het kope ren regeringsjubileum van ko ningin Juliana de onafhankelijk heid van Suriname ter sprake ge bracht. Hij zei in zijn rede letterlijk: „Namens regering en volk van Suriname bieden wij Hare Maje steit èn als persoon èn als hoofd van de koninkrijksregering èn als hoofd van de regering van Suriname, onze hartelijke felici taties aan met haar 12%-jarig jubileum, gelukwensen die mogen getuigen van de vriendschapsban den tussen het Surinaamse en het Nederlandse volk. Wij hopen dat deze vriendschapsbanden tussen de beide broedervolken steeds zul len blijven bestaan, hoe ook de toekomstige zelfstandige status van Suriname moge worden. Wij zijn er zeker van dat een meerdere of algehele zelfstandigheid van Suri name in de toekomst geen afbreuk zal doen aan de ideële banden tus sen het Huis van Oranje en Suri name." - seure nachtgelegenheid aan zoveel geld kwam, antwoordde zij met een vriendelijk lachje: „Ik heet niu een maal Mitsouko", alsof dit het begin en einde van alle commerciële wijsheid was. De belangrijkste verdachte in de hele geschiedenis blijft echter de 24-jarige jongen, die zich Roland de Beaufort noemt. Hij woont te Parijs op de Bou levard Suchet onder de naam Raymond Rolland. Raymond Rolland, die geen enkel geregistreerd beroep uitoefent, gaf zich nu eens uit als consul van Haïti, dan weer als directeur van een tele- visie-apparatenfabriek, dan weer als zoon van een bankdirecteur. Hij schijnt parachutist te zijn ge\yeest in Algerije. Hij genoot op het ogenblik van zijn aanhouding ziekteverlof. Een van de punten, die in het onder zoek opvallen, is dat de kleine Eric Peugeot in zijn verhaal aan de politie verteld heeft over een blonde vrouw, van wie het signalement overeenkom sten vertoont met dat van Lise Bodin; verder dat hij gebracht was naar een huis, dat gelijkvloers lag en van waar uit men regelmatig treinen hoorde rij den. NIET HERKEND Dat is precies het geval met het Pa rijse huis van Rolland, dat inderdaad gelijkvloers ligt, tegenover het station Auteuil. Hiermee in strijd is echter een verklaring van de concierge van dat gebouw, dat Rolland het huis pas in oktober van het vorig jaar betrokken heeft. Daarvoor woonde er een echt paar met twee kinderen, dat, naar de politie is gebleken, bepaald niets met de affaire te maken kan hebben. De heer Peugeot, die, zoals wij gis teren meldden, eveneens te Megève een wintersportvakantie geniet, heeft na in zage van de foto's van de zes gearres teerden meegedeeld, dat hij geen van hen herkende. Dat wil echter niets zeg gen, omdat hij één lid van de bende slechts een fractie van een seconde heeft gezien, toen hij hem de losprijs van 50 miljoen francs overhandigde Van onze agrarische medewerker DEN HAAG De Nederlandse huisvrouw, die gehoord heeft van het goedkoper worden van de invoer, zal zich nu waarschijnlijk afvragen of dit betekent dat de levensmidde len goedkoper worden. Wordt het brood goedkoper? Wordt de marga rine goedkoper? Krijgen wij voorde- LONDEN (Reuter, AP) De filmster Elizabeth Taylor, die zaterdagavond met een longontsteking in een Lon- dens ziekenhuis werd opgenomen, heeft gisteravond een bloedtransfusie gekre gen. Gisterenochtend scheen het dat Eliza beth Taylor zich enigszins herstelde van deze ziekte, maar 's avonds constateer den de artsen bloedarmoede, zodat ze besloten tot een bloedtransfusie over te gaan. Antibiotica Een ploeg artsen en verpleegsters vecht al drie dagen voor het leven van de 29-jarige actrice. Haar echtgenoot, de zanger Eddie Fisher, is voortdurend aan haar zijde. Een buisje in haar luchtpijp is ge koppeld aan een elektrische long, die haar het ademhalen vergemakkelijkt, en zij wordt gevoed door een druppe- Proces begonnen in Estland MOSKOU (Reuter, AFP) In de Estlandse hoofdstad Tallinn is maan dag het proces begonnen tegen oor logsmisdadigers, die ervan worden beschuldigd tijdens de Duitse bezet ting 125.000 burgers en krijgsgevan genen te hebben gedood. De voornaamste beschuldigde, Erwin Mere, is echter niet aanwezig. Tien jaar geleden nam hij de wijk naar En geland en de Engelse regering heeft sindsdien tweemaal een Russisch ver zoek om uitlevering van de hand gewe zen. Mere heeft alle Russische beschuldi gingen vals genoemd. Hij verklaarde na de Russische invasie in Estland ge vlucht te zijn. Hij was naar zijn land teruggekeerd, toen de Duitse troepen de Russen verdreven hadden. Na aanvan kelijk bij de politie te zijn geweest, nam hij later dienst bij het Estland se legioen, dat aan de zijde van de Duitsers tegen de Russen vocht. Hij werd toen door de Russen krijgsgevan gen gemaakt. laar in haar enkel. Om de vier uur krijgt zij antibiotica. Geen andere ster De film Cleopatra, waarin miss Tay lor de titelrol zou spelen, is door haar ziekte nog verder achterop geraakt op het schema. De directeur van de Twentieth Century Fox filmmaatschap pij, Spyros Skouras, heeft echter in New York gezegd, dat het hem niet kan schelen hoe lang dit nieuwe uit stel nog zal duren. „Ik wil nog steeds Cleopatra maken met Elizabeth Tay lor," zo zei hij. „Ik heb geen plannen om een andere ster aan te trekken." HOLLANDIA, (A.N.P.) Gouverneur Platteel heeft een Indonesiër benoemd in de Nieuw-Guinearaad. Hét is de 42-jarige Valentinus Petrus Canisius Maturbongs, districtshoofd van Kepi. Maturbongs heeft in de raad zitting gekregen voor het gebied Mappi. Hij was een van de vier leden, die de gouverneur gisteren een keus doend uit een aantal aanbevelingen van de bevolking heeft benoemd. De raad zal zestien gekozen en twaalf benoemde leden tellen. Maturbongs is geboortig van de Kei eilanden in Indonesië. Hij kwam in 1941 voor het eerst in Nieuw-Guinea. In 1942 plaatsten de Japanners liem als be- stuursassistent in Kokonao. Hij deed in de oorlogsjaren veel voor de bevolking. Na de capitulatie van Japan nam hij door vastberaden optreden in zijn ge bied het bestuur van de bezetters over. Hij bleef in bestuursdienst. In 1948 kreeg hij een studie-opdracht. Hij volgde met succes de middelbare bestuurssohool in Makassar en keerde in juni 1950 naar Nieuw-Guinea terug, waar hij vooral in het zuiden uitstekend bestuurswerk verrichtte. Hij is drager van de kleine zilveren ster van ver dienste. Van onze Xondense correspondent PRESTON. De Engelse film komiek George Formby is gisteren, 56 jaar oud, in een ziekenhuis in Preston overleden. De 22-jarige B. J. H. Feringa uit Bar- gercompascuum is gistermorgen tussen Coevorden en Schoonebeek met zijn scooter tegen een melkwagen gebotst. Hij bezweek korte tijd later in het zie kenhuis te Coevorden aan zijn verwon dingen. George Formby werd vorige maand, na een hartaanval, in het ziekenhuis opgenomen. Hij mocht het afgelopen weekeinde voor het eerst zijn bed even verlaten. Tij dens bezoek van zijn verloofde, Pa tricia Howson, kreeg hij een tweede, dodelijke hartaanval. Sinds 1952 George Formby, die al in 1952 last van zijn hart kreeg en toen van zijn doktoren vernam da\ hij het erg kalm aan moest doen, was veertig jaar lang een bekende figuur in de Britse amusementswereld. Hij kreeg vermaardheid door zijn liedjes, waarbij hij zichzelf op de ukelele en op de banjo begeleidde. Hij begon op jeugdige leeftijd als leerling-jockey in een renpaarden- stal te werken. De planken lokten hem echter onweerstaanbaar. Door de film kreeg George Formby voor de tweede wereldoorlog tot buiten zijn eigen land grote bekendheid. Op kerstdag vorig jaar overleed zijn vrouw Beryl. Onlangs verloofde Formby zich met de onderwijzeres Patricia Howson, die hij al vele jaren kende. Van de 68-jarige F. van Rooyen is gisteren het lijk opgehaald uit de buiten singel langs de Mauritskade te Amster dam. De man is waarschijnlijk zondag avond in het donker in het water gelo pen. liger groenten uit Italië of van de Kanaaleilanden? Wat verdienen wij aan deze revaluatie? Wij vrezen dat wij de huisvrouwen moeten teleurstellen. Om te beginnen werkt het verschil van vijf procent in de eindprijs van de produkten in de winkels niet voldoende door om werke lijk een prijsdaling te kunnen veroorza ken. Bij al deze produkten moet men in aanmerking nemen, dat de kosten van binnenlandse verwerking, trans port,, verpakking, kleinhandel enz. niet zullen dalen. Van de vijf procent schiet dus niet genoeg over om de prijzen merkbaar te drukken De buitenlandse granen die voor ons brood worden gebruikt, worden ver mengd met veertig procent binnen landse tarwe, zodat ook hier de invloed van de buitenlandse granen maar klein kan zijn. Bij de groenten heeft men te maken met de afwisselende seizoenproduktie in de verschillende landen. Het is waar schijnlijk, dat het buitenland de prij zen daarvan op onze markt iets zal verhogen tot ons peil. De Italianen zullen proberen duurder te verkopen eerder dan dat zij hun prijzen handha ven en ons goedkoper zullen leveren. Hier ontstaat een aanpassing bij de prij zen, die zullen gelden voor de Neder landse export naar Duitsland. Men ver wachtte dus geen belangrijke invloed op de normale uitgaven voor het huis houden. Twee arrestaties Van onze correspondent VENLO. De rijkspolitie te Venray heeft gistermiddag de dader en de uit- lokker opgespoord van een barbaars geval van dierenmishandeling: het af bijten van de kop van een levende duif. De twee mannen, de 24-jarige los- arbeider W. K. en zijn 29-jarige collega W. B„ hebben bekend. De laatste, die duivenmelker is, had zaterdagavond twee nieuwe duiven gekocht. Op weg naar huis was hij in een café een glas bier gaan drinken. Toen de duiven, die, in een zak van de jas van B. zaten, lastig werden, had hij er een tevoor schijn gehaald. Met de duif in de hand had hij daar op gevraagd wie voor een glas bier het dier de kop durfde afbijten. K. was erop ingegaan en had het dier met één hap onthoofd. De twee mannen zijn bekeurd. Zij zullen zich voor de politierechter moe ten verantwoorden. Eigen nieuwsdienst UTRECHT. Het hoofdbestuur van het Verbond voor Veilig Verkeer heeft de minister van verkeer en waterstaat in een brief gevraagd hogere strafmaxi- ma te stellen voor bestuurders van mo torrijtuigen die onder de invloed van sterke drank zijn. Het verbond stelt voor bij een eerste veroordeling de verdachte de rijbevoegd heid voor ten hoogste tien jaar te ont zeggen en de mogelijkheid te openen bij herhaling de bevoegdheid voor het leven te ontnemen. Verder wordt bil de minister aangedrongen op een wettelitk* basis voor de bloedproef.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1