Kans op van prijspeil dalen betogingen in Londen: verwoerd moet gaan wm CONGOLEZEN OMSINGELEN TROEPEN UNO AANHOUDENDE HOOGCONJUNCTUUR DOET NEDERLANDSE REGERING BESLUITEN SPECTACULAIRE DUITSE MAATREGEL NA TE VOLGEN De Biltzonnig Gevolgen MINISTER VERWACHT AFKOELING Als republiek straks uit het Gemenebest I In smeltmachine omgekomen OPERATIE E LVI S POLITIE ROOK DE DADERS Arrestatie na mislukking van Hapert L0S-WERKMAN NEERGESTOKEN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND DEN HAAG. De Nederlandse regering heeft vannacht besloten het voorbeeld van West-Duitsland te volgen en de gulden te revalueren. Evenals de Duitse Mark wordt de gulden ten opzichte van de dollar 4,75 procent hoger gewaardeerd. Het besluit viel vannacht omstreeks kwart voor een, nadat er sedert acht uur des avonds in de Trèveszaal over was vergaderd. SCHIETPARTIJ OP SCHOOLFEESTJE WACHTEND OP BUS AANGEREDEN Rahman wil onderzoek in Nieuw-Guinea Opslag voor ambtenaren in Nieuw-Guinea Hebt u bet amusante verhaal over „de gevaarlijkste onderneming sinds de invasie" gemist? Jammer! Tuchtmaatregel tegen student gewijzigd Drie arrestaties na brandstichting in oude woonwagen Directeur: JACQ DB SMl*r; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postous 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100' 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.euwstraat 38, tel. 01150-3189: Zierikzee, Havenpark 24 tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaa# Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4798 Maandag 6 maart 1961 GULDEN MARK DUURDER Op het eerste gezicht zijn de gevolgen van de revaluatie voor Nederland: DE CONCURRENTIE uit het buitenland op de Nederlandse markt wordt in beginsel groter doordat de invoer wordt bevorderd van relatief goedkoper geworden buitenlandse produkten. Het binnenlandse prijspeil zal daardoor een zekere neiging gaan ver tonen tot dalen. De kans op inflatore looneisen en -stijgingen wordt daardoor geringer. Wat steun betekent voor de loon- en prijspolitiek die de regering voorstaat. ONZE EXPORT zal ook in beginsel worden afgezwakt. Althans Duitsland, waar in 1960 22,5 procent van onze totale uitvoer naar toe ging (onze grootst! klant!), blijft evenwel een zuigkracht op onze export oefenen die misschien maar weinig zal verschillen van de huidige. Wel is een zekere verschuiving mogelijk ten koste van onze uitvoer naar Duitsland; de andere landen hebben im mers hun munt niet opgewaardeerd. Wellicht zal Frankrijk ons op dit terrein nog het meest te na komen. Het zwaarst zal de revaluatie liggen op de maag van de sectoren-dienst- verlening scheepvaart, en landbouw. Het lijkt uitgesloten dat de dienstverlenende bedrijven hun concurrentie positie binnen afzienbare tijd zullen kunnen herstellen door opvoering van de produktiviteit. Zij zul len het van hun kwaliteit moeten hebben. Voor de landbouw met zijn grote overschotten schept elk procent prijsverhoging nieuwe afzetzorgen. Onze landbouwprodukten worden op de buitenlandse markten duurder, dus wat moeilijker verkoopbaar. De regering heeft zich gisteravond urenlang met haar adviseurs be raden over deze gewichtige stap. Het kan niet anders of zij is tot haar besluit gekomen op grond van de haar ter beschikking staande ge gevens over het te verwachten ver loop van onze uitvoer. Zij moet, voordat zij dit besluit nam, tot de conclusie zijn gekomen dal ondanks dit „duurder worden" van de gulden onze uitvoer groot genoeg zal blijven om een behoor lijk overschot op de lopende reke ning van de betalingsbalans in stand te houden. Met andere woorden: onze beta lingsbalans kan ook na de revalu atie volgens de regering wel tegen een stootje. Met name tegen de duw die de binnenlandse bestedin gen en mogelijk de werktijdver korting haar nog zullen geven. Zie ook pag. 6 STADSKANAAL (ANP) In de afdeling televisiebuizen van de fabrieken van Philips in Stadskanaal is zaterdag ochtend de 32-jarige heer G. Knoop uit Wildervank in een smeltmachine geraakt. De man was op slag dood. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte I gisteravond om 23.15 uur: Droog, zacht en overwegend zonnig weer met zwakke wind. MIESJE: iVandaag de uit. vlag 7 maart: zon op 7.14, zon onder 18.30; maan op maan onder 9.28. GOEDKOPER zullen voor Nederland worden alle inge voerde goederen en effecten, behalve die uit West-Duits- land. GOEDKOPER worden onze reizen in het buitenland (be halve in de Bondsrepubliek) en de kosten van vestiging van Nederlandse filialen in het buitenland. VOOR BUITENLANDERS worden West-Duitsland en Nederland 4.75% duurder. Dit geldt dus voor: alle produkten der beide landen; reizen en verblijf in die landen; effecten van in die landen gevestigde bedrijven. STOCKHOLM (Reuter, AP). Een zeventienjarige Zweedse jongen, een verwoed lezer van Wild-westverhalen. heeft zaterdagavond met een zelfge maakt pistool een scholier doodgescho- tCDe Jongen, die zich in cowboy kleren gestoken had, kwam een danszaal bk> nen, waar leerlingen van een middelba re school een feestavond vierden. Er brak een paniek uit, toen hij verschei dene schoten op het plafond, afvuurde. Een achttienjarige jongen, die hem trachtte over te halen het wapen af te geven, werd neergeschoten. De dader vluchtte naar buiten, waar hij zich schietend een weg baande door een groep jongens. Zes van hen werden gewond; één verkeert in levensgevaar. Er werd onmiddellijk een achtervol ging ingezet, doch de jongeman wist te ontkomen. Later heeft hij zich zelf bij de politie gemeld. DEN HAAG. Vandaag zal er voor de gulden op de internatio nale geldmarkt geen notering zyn. Minister Zijlstra verwachtte mor gen wel weer een notering. De re valuatie is uiteraard van kracht met ingang van het ogenblik dat het besluit viel. Morgen zal namens de regering in de Tweede Kamer de minister van financiën het besluit toelich ten. In afwachting van deze ver antwoording voor het parlement kon minister Zijlstra vannacht weinig bijzonderheden aan zijn korte verklaring van de revalua tie zelf toevoegen. Zeer waarschijnlijk is Neder land het enige land dat in navol ging van West-Duitsland tot een verhoging van de waarde van zijn munt is overgegaan. Over deze be slissing is, zoals de minister zei, geen overleg gevoerd met de partners van de Benelux, maar wel zjjn de collega's ministers, van financiën op de hoogte ge bracht en is er ook contact ge weest tussen de directies van de centrale banken. Minister Zjjlstra verwacht in het algemeen een dempend, afkoelend effect van deze herwaardering van onze munt op de economische si tuatie. Op de vraag of de even tueel te verwachten prijsdaling zal worden doorgegeven door handel en industrie en of de re gering daarvoor maatregelen heeft beraamd, kon minister Zijlstra geen antwoord geven. Hij ver wees voor een antwoord naar de verklaring die hij morgen in de Tweede Kamer zal afleggen. Het eerste kievitsei van dit jaar is zaterdagochtend door de heer J. Witte- veen te Vaassen in Gelderland gevonden. Op de kalme, ingetogen wijze die de Engelsen eigen is, hebben enige duizenden Londenaren betoogd tegen de apartheidspolitiek die wordt ge voerd door de Zuidafrikaanse rege ring van Verwoerd. De Zuidafrikaan se premier is op het ogenblik in Lon den waar hij de conferentie van pre miers uit het Gemenebest zal bijwo nen. Misschien is het de laatste keer dat een Zuidafrikaanse premier deze conferentie bijwoont. Vele van zjjn ambtgenoten vinden dat Zuid-Afrika, zodra het een republiek zal zijn ge-, worden, er beter aan doet, uit het Ge menebest te treden. (Telefoto) Eigen nieuwsdienst ARNHEM Na een botsing met een autobus is gisterochtend een be stelwagen tegen een paal bij een bus halte in de Huissensestraat in Arn hem gereden. De twaalfjarige E. Stel- laard, die op de bus stond te wach ten, werd zo ernstig gewond, dat zij in een ziekenhuis overleed. OP EEN ONBEWAAKTE overweg in de Ds. Akkerweg even buiten De- demsvaart is zaterdagavond de 24- jarige H. van Dorsten uit Den Hulst met zijn bromfiets tegen een trein gereden. De man was op slag dood. DE 49-JARIGE J. MISKE uit Oud- Beijerland is zaterdag in Nunspeet met grote snelheid op een voor hem rijdende wagen gereden. Hij overleed ter plaatse. DOOR EEN VAL met zijn bromfiets werd zaterdag in Harderwijk de 25- jarige H. Mons zo zwaar gewond, dat hij na aankomst in het ziekenhuis overleed. KOE ALA LOEMPOER (AP). De premier van Malakka, Abdul Rahman, heeft aan Dag Hammarskjoeld ge vraagd of .deze persoonlijk meldingen over wreedheden die Nederland in Nieuw-Guinea zou hebben bedreven, op hun juistheid wil onderzoeken. Voor zijn vertrek naar Engeland ver klaarde de premier, dat hij deze kwestie ter sprake zal brengen tijdens de conferentie van de landen van de Gemenebest, die woensdag in Londen begint. Ambtgenoten eisen Van onze correspondent LONDEN Verscheidene honder den mensen liepen zaterdagmiddag in optocht door Londen om te pro testeren tegen de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek. In Hyde Park voegden zich zeker drieduizend men sen bij hen. Deze betoging viel sa men met de aankomst van dr. Hen drik Verwoerd, de premier van Zuid- Afrika. Hij zal samen met andere re geringsleiders deelnemen aan de con ferentie van het Britse Gemenebest die woensdag begint. „Verwoerd moet gaan", „Weg met apartheid", „Nooit meer Sharpeville", stond er op spandoeken en borden die al op London Airport te zien waren, toen Verwoerd daar zaterdag arriveerde. Een handjevol betogers van Sir Oswald Mosley's nepfascistische beweging wachtte de Zuidafrikaanse premier op bij zijn hotel in Londen met spandoe ken waarop een bemoedigend „Mosley groet Verwoerd" en „Blanken, verenigt u" was geschilderd. Tijdens de komende besprekingen zal er waarschijnlijk 'n beslissing worden genomen over de vraag of Zuid-Afrika als republiek wat het binnenkort wordt nog wel in de commonwealth kan blijven. Vele ambtgenoten van Verwoerd, die ook de laatste dagen in Londen zijn aangekomen, hebben zich al fel tegen de Zuidafrikaanse rassen politiek uitgesproken en ook tegen het handhaven van Zuid-Afrika als lid van het Gemenebest. Velen nemen het dr. Verwoerd zeer kwalijk dat hij de apartheidspolitiek „een politiek van goede nabuurschap" noemt. Dat zei hij zaterdag bij zijn aankomst. HOLLANDIA (ANP). De ambtena ren in Nederlands Nieuw-Guinea krijgen, me'c terugwerkende kracht tot 1 april, vijf procent salarisverhoging. Eveneens met ingang van 1 april vorig jaar worden de verlofsbezoldi gingen met tien procent verhoogd. Advertentie LEOPOLDSTAD (Reuter, A.P.) De strijd tussen Congolese troe pen en het politieleger van de Uno is het afgelopen weekeinde over geslagen naar de havenplaats Matadi aan de benedenloop van de rivier de Congo. De eerder ontbrande strijd in de vlootbasis Banana, aan de. Atlantische Oceaan, eindigde zater dag met de vlucht van de 25 Soeda- nese militairen, die Banana moesten verdedigen, tegen een overmacht van in kleine bootjes gelande Congo lese soldaten. Al spoedig werden alle verbindingen tussen Matadi en Leopoldstad verbro ken. In Leopoldstad nam men zondag avond aan dat de positie van de troepen van de Uno in Matadi, tien Canadezen en 130 Soedanezen, hachelijk moest zijn geworden door gebrek aan mu nitie. Even voordat zaterdag de radiover binding met Matadi uitviel meldde de commandant van de Canadezen dat zijn radiopost onder vuur was geno men door de aanvallende Congolezen. PARAAT De onrust in Leopoldstad, de laatste dagen toch al enige zorg barend, werd door het ontbranden van de strijd in Matadi het afgelopen weekeinde nog groter. De vertegenwoordiging van de Uno vond daarin aanleiding de paraat heid te verhogen. Zij gaf opdracht tot versterking van de militaire patrouilles die orde en rust in de stad moeten handhaven. Zij handhaafde ook het ad vies voor haar employé's, binnenshuis te blijven. De bevelhebber van het politieleger van de Uno, generaal Sean McKeown (Ierland), en de minister van buiten landse zaken van Congo, Justin Bom- boko, bespraken de toestand in Matadi zondag. Zij kwamen overeen dat er geen troepenversterkingen naar Matadi zouden worden gezonden. Van de plan nen voor het sturen van Indonesische eenheden van het politieleger van de basis Kitona naar Matadi stapte het opperbevel van het politieleger toen af. Het Congolese leger zag af van plannen eenheden van het garnizoen van Thys- stad naar Matadi te zenden. VERLOF Wel kreeg een ambulance-eenheid verlof per vliegtuig naar Matadi te gaan om de gewonden te verzorgen. Het opperbevel van het politieleger besloot na het overleg met minister Bomboko voorlopig af te zien van po gingen tot herovering van Banana op de Congolese troepen. Geld brandde in bun handen Van onze correspondent. STOLWIJK. De brand die was ontstaan bij het forceren van een brandkast in het kantoor van de Co- operatieve Landbouwvereniging te Stolwijk is de daders noodlottig ge worden. Van het bedrag van 26.000 gulden, dat in de kast lag, was al tienduizend gulden verbrand toen de inbrekers ruim een week geleden de safe met een snijbrander openden. Op de over gebleven bankbiljetten, die waren meegenomen, zaten schroeivlekken, zodat zij bij het uitgeven makkelijk werden herkend. Daardoor heeft de politie vier man kunnen arresteren, van wie er twee de inbraak hebben bekend. Het zijn J. de O. uit IJsselstein, J. H. K. uit Apeldoorn, A. M. uit Heer len en A. R. uit Jutfaas. R. zou het plan voor de inbraak hebben gemaakt toen hij bij werk aan de provinciale weg bij Stolwijk de brandkast had zien staan. K. had van het gestolen geld al een auto gekocht. Overigens kon een groot deel van de buit in beslag worden genomen. WAGENINGEN (ANP). De minis ter van landbouw heeft de maatregel van de tuehtcommissie van de Land bouwhogeschool in Wageningen tegen de Bulgaarse student L. gewijzigd. L., die door de rechtbank in Arnhem wegens poging tot doodslag op de vrou welijke hoogleraar mevrouw Reinders was veroordeeld tot twaalf maanden ge vangenisstraf, waarvan een maand voor waardelijk, was door de tuehtcommis sie voor drie jaar de toegang tot de ho geschool ontzegd. De maatregel is nu in zoverre gewij zigd, dat L. drie jaar geen collegezaal mag bezoeken, maar wel examens mag doen van 1 juli 1961 af. Hij zal voorts drie jaar niet mogen deelnemen aan praktische oefeningen. Het laatste jaar voorwaardelijk. Hallo schat, iets nieuws? Van onze correspondent EINDHOVEN De Eindhovense po litie heeft de heer C. L. uit Ven huizen gearresteerd, verdacht van verduistering van geld dat toebe hoorde aan het Eerste Zuidneder landse Bloembollenbedrijf, de n.v. Hapert. Vanmiddag wordt hij voor de officier van justitie in Den Bosch geleld. Het onderzoek wordt ernstig bemoei lijkt door het ontbreken van een behoorlijk gevoerde boekhouding. Daardoor kon het juiste bedrag nog niet precies worden vastgesteld. Het wordt op veertig- tot vijftigduizend gulden geschat. Begin vorig jaar stichtte L. het bol- lenbedrijf. Hij bood de boeren uit Hapert en omstreken winstgevende contracten aan. Als zij voor drie duizend gulden zaaigoed kochten, werd hun een opbrengst van tien duizend gulden gegarandeerd. Aan vankelijk waren de honderdvijftig gecontracteerde boeren dik tevre den met de vestiging van het be drijf in hun dorp, maar toen de be talingen voor de opbrengst begon nen te haperen, werd hun optimis me kleiner. Veiling In oktober vorig jaar trok een van de directeuren, de heer Maandonk uit Hapert, zich terug. Enige tijd daarna werd de n.v. failliet ver klaard. De ruim honderdvijftig boe ren hadden toen nog gezamenlijk 1,3 miljoen gulden te vorderen. In februari werden de gebouwen en de inventaris van het bedrijf ge veild; de opbrengst was nog geen tienduizend gulden. Die zaak regelen we zelf'* Van onze Amsterdamse Redactie AMSTERDAM Over het aanbie den van een glas bier is gisternacht in de Kleine Kattenburgerstraat in Amsterdam een slaande ruzie ont staan tussen de 29-jarige los-werk- man A. de B. en de 24-jarige zeeman J. L. K. De zeeman werd op een ge geven ogenblik zo kwaad, dat hjj een mes trok en zijn tegenstander vijf steken in diens buik en borst toe bracht. Het slachtoffer werd opgenomen in het Weesperpleinziekenhuis. In de loop van zondag is hij geopereerd. Zijn toestand is redelijk goed. De zeeman kwam zich zondag avond zelf aangeven op het bureau Jonas Daniël Meijerplein. Zijn ge zicht was door het duel flink toe getakeld. Voor de politie was het een moei lijke taak om enig licht in de zaak te brengen. Hoewel verscheidene buurtbewoners getuige waren van de steekpartij, weigerde ieder van hen een verklaring af te leggen. Overal in de straat kregen de rechercheurs te horen, dat „die zaak wel door de buurt zelf zou worden geregeld". Zelfs het slachtoffer wenste geen in lichtingen te geven, toen de politie hem in het ziekenhuis op kwam zoe ken. Langs vele zijwegen slaagde men er eindelijk in achter de identiteit van de mogelijke dader te komen, maar toen kwam de verdachte zelf al binnen. Eigen nieuwsdienst TILBURG. Op verdenking van brandstichting en poging tot oplich ting heeft de Tilburgse politie drie mannen opgesloten. Het zijn de 26- jarige grondwerker, zijn 22-jarige broer en diens 36-jarige vriend. Het gezin van de grondwerker woon de in een woonwagen in Beek en Donk. De woonwagen was vorige week zon dag in Tilburg uitgebrand: tijdens een rit naar Bergen op Zoom De politie had de zaak extra nauw keurig onderzocht, omdat de grondwer ker terstond na de brand bij de dienst van sociale zaken in Tilburg om steun was gaan vragen en omdat de laatste tijd herhaaldelijk woonwagenbranden voorkomen. Uit het onderzoek bleek dat de grond werker en zijn gezin weg waren ge weest toen de brand was ontstaan, maar dat zijn broer en een vriend wel in de buurt waren geweest. De woon wagenbewoner, zo kwam verder aan het licht, had enkele weken geleden zijn goede wagen geruild voor een veel slechtere en had voor het vertrek naar Bergen op Zoom verscheidene meube len en een radio naar elders overge bracht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1