Socialisten in sleutelpositie Voor kindermoord veroordeelde man verzoekt revisie FERHAT ABBAS BUIGT NA VERGEEFSE STRIJD E# J Gifgasalarm in Hoechst P. IBakkepH* Winnend „lot" werd noodlot DOODSTRAF VOOR ORTIZ De BiltDroog Tweede Kamer speelt met tijdbom onder kabinet-De Quay Straf uitgezeten Bourguiba en Hassan IIoverredingskracht •fiet ru*- tijd cmt ie fUcwvtest Chauffeur joeg ex-vrouw na in vrachtauto Soekarno verbiedt vrijmetselarij Geen compromis Geen ontsnapping Hulp voor muzikanten die in brand vlogen „Terugnemen!" BRAND IN TWEE HALLEN VAN KUNSTMESTSILO Roekeloosheid niet vastgesteld s<-;. Dezelfde dader „Onschuldig" Zie verder pag. 7 Gerucht werd feit Zie verder pag. 2 Wie is er morgen jarig? Geef 'n cadeau! Geen korte werkweek bij personenvervoer Het weer overal De gehele zomer bloemen in huis en tuin! Gebr. BROEKHUIZEN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG De algemene kinderbijslagverzekering, het stok paardje van de K.V.P., maar een van de tijdbommen onder het kabinet-De Quay is gisteren in de lucht komen te hangen. Bij de debatten over sociale zaken heeft minister Van Rooy aangekon digd, dat hij opnieuw overleg met de Tweede Kamer zal plegen, nog deze maand. Dat overleg zal o.a. gaan over de kring van verzekerden de vraag dus of het een algehele volksverzekering moet worden of niet en over de kring van premiebetalenden, d.w.z. of ook de ongehuwden moeten meebetalen. De fracties van de V.V.D., C.H.U. en P.S.P. hebben zich gisteren op voorhand uitgesproken tegen een algemene verzekering, maar de P.v.d.A. heeft er het zwijgen toe gedaan, zodat het lot van dit wetsontwerp en daarmee van het kabinet in handen is komen te liggen van de socialistische op positie. Het proefballonnetje van een tussen voorstel heeft minister Van Rooy gis teren ook stukgeprikt. De conclusie van de c.h. woordvoerder Kikkert dat na het hernieuwde overleg het ontwerp wel ingetrokken zou worden, liet hij geheel voor diens rekening. Minister Van Rooy wil dus blijkbaar met dit wetsontwerp dat op het ogenblik eigenlijk reeds voor openbare behandeling gereed is en nog slechts wacht op het zg. eindverslag voor de Tweede Kamer komen. Het compromis dat hij gisteren van de hand wees, was afkomstig uit de a r. hoek. De namen van minister Zijl stra, staatssecretaris Roolvink en wijlen drs. Hazenbosch zouden eraan verbon den zijn. Deze uitweg hield intrekking van het ruim drie jaar geleden ingediende wetsontwerp in en moest voorts leiden tot handhaving van de bestaande kin derbijslag voor loontrekkenden en uit breiding van dé regeling voor kleine zelfstandigen. De uitkeringen aan deze laatste groep zouden uit de belasting opbrengst moeten komen en de inko mensgrens beneden welke kleine zelf standigen voor uitkering in aanmer king komen, zou moeten worden ver hoogd tot tien a twaalfduizend gulden. Als het niet zo'n ernstige zaak be trof zou het bijna grappig zijn hoeveel fantasieën hierover de ronde doen, al dus schoof minister Van Rooy deze ontsnappingsmogelijkheid uit de drei gende moeilijkheden van de baan. De socialistische woordvoerder Ber ger, die het tussenvoorstel te berde had gebracht, had uitsluitend de bedoeling de fractie van de K.V.P. uit te spelen tegen de liberalen en daarmee een wig te drijven tussen de groeperingen die het kabinet steunen. Ik weiger te ge loven dat de K.V.P. een voetval voor de V.V.D. zal doen, zei hij. Ook vroeg hij wat de minister dacht van het idee van prof. Oud om er een zg. vrije kwestie van te maken, maar daarop kreeg hij geen antwoord van achter de bestuurstafel. De K.V.P.-er De Wolf zei niets of nauwelijks iets te weten van geruchten over een tussenvoorstel en hij meende dat de minister ook niet kan doen alsof er plotseling nieuwe plannen ter tafel zijn gekomen. Prof. Oud moet volgens hem voorzichtig zijn en geen regerings crisis riskeren. Overigens herhaalde deze woord voerder van de K.V.P. het bekende standpunt van prof. Romme dat deze fractie bereid is tot een soepel overleg om tot een zo breed mogelijke instem ming te geraken, maar hij zei tenslotte toch wel verbaasd te zijn als het niet Nog zeven man in ziekenhuis Van onze correspondent BERGEN OP ZOOM Alle muzikan ten uit Bergen op Zoom en omstreken gaan zaterdag de deuren langs om geld op te halen voor de muziekvereniging De Scheldezonen uit Hoogerheide, ten minste als het gemeentebestuur toestem ming geeft. In de carnavalsoptocht van 14 februari vloog het uniform van een der muzikanten in brand. De vlammen sloe gen over en negentien leden van De Scheldezonen moesten met brandwonden naar een ziekenhuis worden gebracht. Eén van hen overleed later. Van vele zijden werd voorgesteld de mannen te helpen. Het zijn neringdoen den uit Hoogerheide, die zelf hun zieken huiskosten moeten betalen. De zeven mannen die nog in het ziekenhuis liggen, hebben bovendien veel schade doordat hun bedrijf stil ligt. nog dit zittingsjaar dat betekent dus vóór het zomerreces tot een op lossing zou komen. De a.r. woordvoerder Van Nierop zei er geen woord over, maar de andere protestants christelijke spreker, de c.h. afgevaardigde Kikkert, meende dat de minister dit ontwerp maar moest te rugnemen. Ook de liberaal Oorver was duidelijk afwijzend: Bij ons is het eer der dooien dan vriezen, zei hij. De liberalen zouden liever voorrang geven aan een algemene regeling voor de arbeidsongeschiktheid. Minister Van Rooy poogde de heer Oorver gerust te stellen met de verzekering dat deze een zelfde hoge urgentie heeft als het ont werp voor de kinderbijslag, maar staats secretaris Roolvink was niet in staat om te zeggen wanneer het wetsontwerp daarvoor zal worden ingediend. Deze locomotief staat onder stoom, zo zei hij. Daarmee doelde hij op een algemene regeling voor verzekering tegen de gevolgen van arbeidsonge schiktheid, die de regelingen zal omvat ten die nu worden bestreken door de invaliditeitswet, de ongevallenwet en de ziektewet. De staatssecretaris onthulde dat dit omvangrijke stuk wetgeving in het kabinet reeds Mammoet II is ge doopt. BONN. De stad Hoechst, vlak bij Frankfort, is gisteren in rep en roer geweest. In een grote, geheel automatisch werkende silo voor kunstmest van de Farbwerke Hoechst (de vroegere I.G.-Farben) was een brand uitgebroken waarvoor gifgas alarm moest worden gegeven. In de twee hallen van de silo bevond zich resp. drieduizend en achtduizend ton kunstmest. Daaruit ontwikkelde zich bij de brand stikstof. De brand was gistermiddag laat geblust. Acht van de honderd brandweerlie den liepen beschadigingen aan de lucht pijp op. De geneeskundige dienst van Hoechst oad de bevolking de raad ge geven, ramen en deuren goed te sluiten om de schadelijke dampen buiten te houden. Do jeugd werd op school ge houden tot het gevaar was geweken. Miljoen schade Volgens de directeur van de fabriek was het ontsnapte gas wegens zijn ge ringe concentratie niet gevaarlijk. Slechts bij urenlang inademen zouden nadelige gevolgen kunnen zijn ontstaan. De materiële schade van de brand wordt op ruim een miljoen mark ge raamd. HOTEL BRANDDE UIT Van onze correspondent DEN HAAG. De Haagse rechtbank heeft de 52-jarige kelner J. P. S. con form de eis vrijgesproken van brand stichting door schuld in het hotel-café- restaurant Dutch Inn te Wassenaar. S. was verweten dat hij in de nacht van 5 op 6 maart van het vorig jaar in bed had liggen roken. Zodoende zou hij in zijn kamer brand hebben veroor zaakt. waarop het pand tot de grond toe afbrandde. Ter zitting kwam niet vast te staan, dat de brand door roken in bed was ont staan. De mogelijkheid van kortsluiting was bij het bijzonder oppervlakkige on derzoek, dat na de brand was verricht, niet eens bekeken. is Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. De thans 37-jarige ex-glasblazer Hennie K. heeft de Rotterdamse advocaat mr. J. van Meurs gemachtigd bij de officier van justitie een verzoek in te dienen tot revisie van het vonnis waarbij de rechtbank te Rotterdam hem twaalf jaar geleden veroordeelde tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de hem te last gelegde moord op de negenjarige Keesje Vermeulen. „Behalve een onder pressie afgelegde bekentenis tegenover twee rechercheurs die mij destijds urenlang verhoorden heb ik nooit anders, naar waarheid, verklaard dan onschuldig te zijn aan de moord op Keesje Vermeulen", zo zei ons de thans 37-jarige K., die inmid dels de hem opgelegde straf heeft uit gezeten. „Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ook in deze afschuwelijke zaak de waarheid eenmaal aan het licht zal komen", zegt zijn 71-jarige moeder, die altijd heilig overtuigd is gebleven van zijn onschuld. Zij heeft nooit anders verklaard dan dat haar zoon thuis was op die zondag in april '48 toen Keesje Vermeulen werd vermist. Het Amerikaanse onderzeebootmoederschip Proteus is gisteren in Britse wateren aangekomen. Het zal ligplaats kiezen in Holy Loch, in Schotland, dat de Europese basis wordt van de Amerikaanse reactor onderzeeboten die in Europese wateren zullen patrouilleren. Deze onder zeeboten zuilen bewapend worden met raketten van het type Polaris. Telefoto De destijds zoveel gerucht makende moordzaak is opnieuw ter sprake ge komen na de moord op de achtjarige Marcel Nivard. De voor de moord op Keesje Ver meulen tot acht jaar gevangenisstraf veroordeelde K. is er vast van over tuigd dat dit afschuwelijke misdrijf is gepleegd door dezelfde man die ruim een week geleden bekend heeft schul dig te zijn aan de moord op Marcel Nivard. In 1948 werd de man, de thans in voorarrest zittende 39-jarige kap persbediende G. L., in de toen nog niet opgehelderde moordzaak-Keesje Ver meulen door de politie verhoord omdat verscheidene mensen uit zijn naaste om geving zijn naam in verband met dit misdrijf hadden genoemd. Daarna ging het onderzoek naar een dader in de richting van de toen 25-jarige glas blazer K. Reeds bij zijn eerste verhoor in mei 1948 verklaarde K. onschuldig te zijn. Pas tijdens een zoveelste, tot diep in de nacht voortgezet verhoor zou hij hebben gezegd: „Goed, ik heb het ge daan". Tot deze bekentenis zou hij zijn ge komen om aan het verhoor een einde te maken. De rechercheurs die hem verhoorden zouden hem hebben ver teld dat zijn moeder een eind aan haar leven zou maken wanneer hij zijn ge weten niet zou ontlasten. Het na deze „bekentenis" opgemaakte proces-ver baal heeft K. nimmer willen onderte- Van onze correspondent PARIJS Bijna vier uur hebben de Tunesische president Bourguiba en koning Hassan van Marokko nodig gehad om Ferhat Abbas, de leider van de Algerijnse nationalisten, ervan te overtuigen dat Frankrijk werkelijk bereid is te onderhandelen over de onafhankelijk heid van Algerije. Zij hebben hem bijgebracht dat hij nu werkelijk zijn achterdocht moet laten varen, wil hij geen goede kansen voorbij laten gaan. Vier uur lang heeft Ferhat Abbas vergeefs gestreden om de twee andere Noordafrikaanse leiders ertoe te bren gen, in te stemmen met zijn eis: on voorwaardelijke overdracht van het Al gerijnse grondgebied aan de voorlopige Algerijnse regering. Ten slotte is er een communiqué uitgegeven dat duidelijke sporen draagt van de Algerijnse tegen stand. VEELZEGGEND Het communiqué betekent misschien wel een overwinning voor Bourguiba en de nieuwe Marokkaanse koning, maar dan toch een overwinning die is verkregen door overreding en niet door overtuiging. Dat Ferhat Abbas nog vol strekt niet geheel is overtuigd van het gelijk van de mannen met wie hij gis teren in Rabat zo lang heeft gesproken, blijkt uit de tekst van het communiqué. De twee belangrijkste passages eruit zeggen het volgende: 1 Gezien de recente ontwikkelingen -*• zijn de drie hoofden van de delega ties (Hassan II, Bourguiba en Ferhat Abbas) van mening, dat geen enkele hinderpaal de opening van directe on derhandelingen tussen de voorlopige Algerijnse regering en de Franse regering over een volledige „dekolo nisatie" in de weg zou moeten staan, o Zij hebben blijk gegeven precies de- zelfde standpunten te huldigen over de middelen om de onafhankelijkheid van Algerije te verwezenlijken. Ter Advertentie ROZEN, HEESTERS, PLANTEN, GLADIOLEN, DAHLIA's, enz. enz. Wij verzenden'ook geschenkpakketten bloembollen naar het buitenland. Bel even of stuur een kaartje aan: POSTBUS 204 HILLEGOM .TEL. (02520) 6388* gelegenheid van deze conferentie heb ben zij hun besluit om de Grote Magh reb (een verenigd Noord-Afrika) te stichten hernieuwd. Zij prijzen zich ge lukkig met de vorderingen, die reeds zijn gemaakt Dit was de letterlijke tekst van het communiqué. Vier dingen vragen daar in bijzondere aandacht. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. ,,Ik zal jullie alle bei hard'Stikke dood rijden." Die kreet - maandagavond op de Vondelingenweg in Rotterdam-Zuid geslaakt - en zijn poging om de daad bij het woord te voegen, hebben de 25-jarige vrachtauto chauffeur T. A. in 't V. in de cel doen belanden. Hij wordt verdacht van po ging tot doodslag op zijn vroegere vrouw en de man met wie zij nu trouw plannen heeft. In 't V. leefde al jaren van zijn vrouw gescheiden. Maandagavond, even na half zes, zag hij haar en haar vriend op de Vondelingenweg wandelen. Hij kwam uit zijn vrachtauto en vroeg haar met hem mee te gaan. Zij weigerde. Het kwam tot een felle woordenwisseling. Op het laatst zaten man, vrouw en vriend elkaar na om de vrachtauto. In 't V. sprong plotseling in de auto, uitte de bedreiging en reed over het trottoir het verloofde paar na. De twee konden zich zonder moeite in veiligheid stellen. Twee meisjes van ongeveer achttien jaar werden evenwel bijna de dupe van het drieste gedrag van de vrachtautochauffeur. De politie zou graag het verhaal ook uit de mond van deze meisjes horen en verzoekt haar zich met de politie in verbinding te stellen. In de eerste plaats de uitdrukking „in de weg zou moeten staan". Deze wens die wel in schreeuwende tegen stelling staat tot de optimistische ge luiden, die president Bourguiba bij zijn vertrek uit Parijs liet horen is in het communiqué (waarvan de opstel ling meer dan drie uur in beslag nam) gebezigd op uitdrukkelijk verzoek van de Algerijnen, die door Bourguiba en Hassan nog niet overtuigd zijn van de eerlijke bedoelingen van Frankrijk. Zij verwachten nog altijd dat de Gaulle voorwaarden zal stellen. Immers hoewel uitdrukkelijk het woord „hin derpaal" in het communiqué staat vermeld, wordt daarmee niet anders bedoeld dan „voorwaarden". Reeds voordat het communiqué te Rabat was verschenen, had een ander communiqué namelijk dat van de Franse minister raad duidelijk doen uitkomen, dat de Gaulle bereid is alle voorwaarden (ook die van een bestand) te laten vallen voor eventuele directe onder handelingen. Dat Franse communiqué was op het ogenblik dat de conferentie in Rabat begon, reeds bekend. Van onze correspondent AMERSFOORT. De 65-jarige ge wezen ambtenaar J. K. uit Amers foort van wie men onlangs met veel waarderende woorden afscheid had genomen bij zijn pensionering, zit in de cel, verdacht van oplichting voor een bedrag van 58.000 gulden. Hij heeft bekend. Vijf jaar lang had hij voor clubjes loten gekocht van de Staatsloterij. Hij inde het geld en gaf de kopers de num mers op van de loten die hij h;d ont vangen. De briefjes bleven onder zijn berusting. Zo werd het althans aan de mensen verteld. In feite waren er helemaal geen lo ten en maakte K. goede sier van het geld. Toen op een van de gefingeerde nummers een prijs van vijfduizend gul den viel, liep K. tegen de lamp. Hij had geen geld genoeg om de prijs uit te betalen en tenslotte moest hij de po litie bekennen, dat hij zijn klanten, 63 ingezetenen van Amersfoort Baarn en Soest, had opgelicht. Het feit heeft het gerucht ver drongen: in de moordzaak-Ver meulen is revisie aangevraagd. Al dagenlang sedert kort na de arrestatie van verdachte L. in de moordzaak-Nivard circule ren er geruchten door Rotterdam, die inhouden dat de man die in 1949 tot acht jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens de moord op het jongetje Kees Ver meulen, ten onrechte zou zijn veroordeeld. Op dit ogenblik staat daarom trent nog niets vast. Nog veel mjpder vast stond of de indertijd veroordeelde K., die zijn straf heeft uitgezeten, een aanvrage tot revisie zou indienen. Tot dusverre hebben wij ons onthouden van enig commentaar op de vraag of er tot een herzie ning van het vonnis aanleiding zou kunnen zijn; dat zij de rechter voorbehouden. Nu evenwel blijkens de aan vraag tot herziening van het pro- ces-Vermeulen de zaak uit het geruchtenstadium in dat van de feitelijkheid is gekomen, is het nodig een terugblik te geven op de zaak-Vermeulen. Wij publiceren die hiernevens. Daarbij wordt gewezen op de in derdaad in menig opzicht treffen de punten van overeenkomst met de zaak-Marcel Nivard. kenen en nadien heeft hij steeds vol gehouden onschuldig te zijn aan de moord op Keesje Vermeulen. Dat houdt hij ook nu nog vol en zijn 71-jarige moeder is er vast van over tuigd: „Henny is geen moordenaar, laat de politie er die L. nog maar eens naar vragen, dan zal na zoveel jaar wel duidelijk aan het licht komen, dat mijn zoon onschuldig heeft gezeten. Advertentie Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al- tijd een hartewens kunt i i vervullen. Aanwezigen vrijgesproken Van onze correspondent PARIJS Na een zitting van vier maanden heeft de krijgsraad uitspraak gedaan in het „proces van de barri caden". De uitspraak was geheel over eenkomstig de verwachtingen: alle be schuldigden die plaats hadden genomen in de beklaagdenbank werden vrij gesproken. Ortiz werd bij verstek ter dood veroordeeld; voor de anderen die niet aanwezig waren gevangenisstraf fen: Lagaillarde tien jaar, Meningaud zeven jaar, Martel vijf jaar, Ronda drie jaar en Sussini twee jaar voorwaarde lijk. Degenen die werden vrijgesproken waren: Laquière, Arnould, Demarquet, Féral, kolonel Gardes, Jourdes, dr. Lefebvre, Sanne, Sapin-Lignières, Michaux, dr. Perez, Rambert en de Sérigny. De krijgsraad had vier uur en vijftig minuten nodig om tot deze uitspraak te komen. DJAKARTA (DPA/AFP) Presi- dent Soekarno heeft de Democratische liga verboden. In deze groepering waren tegenstanders van Soekarno's geleide democratie verenigd. Morele herbewapening Tegelijkertijd heeft de president de Indonesische takken van vijf interna tionale organisaties verboden: de Ro- taryclubs, de Indonesische vrijmetse laarsloge, de Beweging voor morele herbewapening, het Rozekruisersge- nootschap en het Verbond voor het goddelijke leven. Eisen nieuwsdienst UTRECHT. Het invoeren van een werkweek van 45 uur bij het personenvervoer zal grote moeilijk heden veroorzaken. Voor het perso neel in deze bedrijfstak is een vijf daagse werkweek in de toekomst niet weggelegd. De voorzitter van de bedrijfsgroep wegvervoer van de Nederlandse bond van vervoerper soneel, de heer J. de Later, zei dit gisteren op een vergadering van de 3 in Utrecht. 'et personenvervoer, aldus de heer de Later,'kan nu eenmaal niet Op zaterdag en zondag worden stop gezet. De werkgevers zullen zich goed moeten realiseren, dat wil len zij voldoende werkkrachten vinden, die bereid zijn wel op zater dag en zondag te werken het werken op die dagen extra beloond zal moeten worden. Hij deelde mee, dat door de bon den van de werknemers het pro bleem van de werktijd aan de orde is gesteld bij de bonden van de werkgevers. Met Van Gend en Loos is in be ginsel al overeenstemming bereikt over de wenselijkheid van het in voeren van een werkweek van 45 uur. Tot burgemeester van de gemeente Westzaan is met ingang van 16 maart benoemd mr. P. B. J. Reeling Brouwer, thans hoofdcommies in Renkum. Mr. Reeling Brouwer is veertig jaar en lid van de Partij van de Arbeid. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Droog weer met opklaringen. Merendeels matige wind tussen noord west en zuidwest. Zacht weer. MIESJE: Die kun nen nu wel in de mottenbailen. 4 maart: zon op y 7.21, zon onder 18.24; maan op 20.36, maan onder 8.12. weer wind max.t. n.sl. Helsinki geh.bew. NW 3 0 Stockh. zw.bew. ZZW 8 0 Oslo regen stil 2 3 Kopenh. regne WZW 6 0.4 Aberdeen l.bew. ZW 10 0.3 Londen l.bew. WNW 13 0 Amsterd. zw.bew. W 10 0.3 Brussel geh.bew. ZW 9 0.2 Luxemb. geh.bew. WZW 7 0 Parijs geh.bew. w 12 0 Bordeaux onbew. NNO 15 0 Grenoble onbew. ZW 12 0 Nice h.bew. ZZW 15 8 0 Berlijn regen WZW 0.1 Frankf. geh.bew. ZW 10 0 München geh.bew. W 7 - 0 Zürich zw.bew. ZZO 9 0 Genève onbew. W 9 0 Locarno l.bew. stil 15 0 Wenen zw.bew. WZW 8 0 Innsbruck h.bew. WZW 8 0 Belgrado h.bew. N 10 0 Athene regen OZO Rome onbew. N 15 0 Ajaccio onbew. O 17 0 Madrid onbew. Z 22 0 Majorca onbew. O 17 0 Lissabon onbew. NO 24 0 Advertentie U onlvanot 5° ümotbfoemige gladiolen 25 rijkbloeiende anemonen sn niervoor: 40 ranonkels in prachtmengeling m or 25 afrikaanse korenlelies(lxia's) slechts A 85 50 klavertjes vier (Oxalis) D, 10 welriekende tuinfreesia's rlantaanwii^inn 10 Ornithogalum Thyrsoides J^°rdt 9rati (de meesthoudbare snijbloem) O'jgevoegd 5 rijkbloeiende dahlia's 6 snijbloemplanten in verschillende soorten 222 stuks voor POSTBUS 45~D Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. PostDus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604. Post. bus 26, Vlisslngen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zlerikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs f 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4796 Vrijdag 3 maart 1961 NIEUW BERAAD KINDERBIJSLAG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1