tsjombe's lijfwacht I Aanpassen van bewapening en opleidingen Klaplooprally duurde jaren ARRESTANT IN ZAAK MARCEL NIVARD BEKENT Plotseling besluit tot materiële samenwerking met België Uitnodiging aan Uno op dringend advies van Hammarskjoeld I t&m»; OFFENSIEVEN VAN KATANGA DUREN VOORT Kennedy nodigt Soekarno uit Aanklachten tegen hoofdambtenaren De Bilt: Buien PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND RUSSISCH CIRCUS DAGVAARDT STAAT LAATSTE NIEUWS BLOEMEN PLUKKEN IN VALKENBURG TABOE iéëëééja; i Onverwacht MINISTER LUNS OVER NW.-GUINEA AUTORENNER GEARRESTEERD Besparing Niet op zee Overeenstemming over c.a.o.'s van grafici Limburgse mijnen winnen proces Bus drukt meisje dood Autorit Sporen Tip DRIE JAAR VOOR 70 INBRAKEN De gehele zomer bloemen in huis en tuin! Gebr. BROEKHUIZEN n.v. Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. 3. BRECKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, FostDus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlisstngen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189: Zlerikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad low Btmmert IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per hmai'laJ Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent jier woord met een minimam van 1«— 16e JAARGANG No. 4790 Vrijdag 24 februari 1961 DEFENSIE VOORTAAN ZUINIGER UTRECHT fANP). Het Russische staatscircus, dat voorstellingen geeft in Rotterdam, heeft de Staat der Nederlan den in kort geding gedagvaard. Dit kort geding, aldus een mededeling van het A N.P., zal zaterdagmorgen om half elf dienen voor de president van de Haagse rechtbank. De Haagse advocaat, mr. G. Reddin- gius, die voor het circis optreedt, zal in zijn dagvaarding stellen dat de visa die aan de medewerkers van het circus zijn verstrekt en die tot 10 maart geldig zijn, de indruk hebben gewekt, dat tot die tijd ook in Nederland mocht worden gewerkt. Nu de minister geweigerd heeft het staatscircus in Hilversum te laten op treden, wil men van de rechter een uit spraak over deze kwestie hebben. Ge ëist wordt een honorering van de ge wekte verwachtingen door alsnog toe stemming voor het optreden in Hilver sum of in een andere Nederlandse ge meente te geven. Rotterdam Inmiddels heeft het circus aan het ge meentebestuur van Rotterdam gevraagd langer in deze stad te mogen blijven. Men wil daarvoor in de stad een tent opslaan, omdat de Ahoyhal de volgende week niet meer beschikbaar is. Door een voortzetting van het optreden In Rotterdam zal naar de mening van de raadsman van het staatcircus gedeelte lijk aan de bezwaren van de minister j tegemoet worden gekomen. Het Gooi blijft dan immers als vermeend concur- rentiegebied van de Nederlandse cir cussen buiten beschouwing. Wanneer de minister alsnog toestem ming geeft om het optreden in Rotter dam te prolongeren en wanneer ook het Rotterdamse gemeentebestuur hiermee akkoord gaat. zal het kort geding worden ingetrokken. Het college van B. en W. van Rotterdam zal reeds vanmorgen be slissen. WASHINGTON President Ken nedy heeft bekend gemaakt dat de boordwerktuigkundigen van de gro te Amerikaanse luchtvaartmaat schappijen hun werk zullen her vatten. Hun staking, die het Ameri kaanse luchtverkeer geheel had ver lamd, heeft zes dagen geduurd. Van onze correspondent VALKENBURG. Valkenburg gaat zijn zeldzame bloemen beschermen, zo als Zwitserland zijn Edelweiss be hoedt: niemand mag er meer bloemen plukken. Het gemeentebestuur heeft daartoe be-; sloten, omdat vakantiegangers de zeldzame bloemen, die ze vonden mee naar huis namen. Daar gaan ze meest al dood. Valkenburg dreigde daardoor onder meer zijn zeldzame vleesetende planten kwijlt te raken. Van onze Haagse redactie DEN HAAG De krijgsmachten van Nederland en België zullen voortaan zo veel mogelijk samenwerken. Aangenomen mag worden dat het einddoel van de samenwerking zal zijn: de vor ming van een gemeenschappelijk apparaat, dat kwesties als be wapening en opleiding voor beide krijgsmachten regelt. Minister Visser en zijn Belgische collega Gilson hebben gisteren tij dens een bijeenkomst in Brussel be sloten tot overleg op alle denkbare niveaus. Zo wil men komen tot ge lijke bewapening, gelijke opleidin gen, samenwerking bij het gebruik van oefenterreinen naast de sa menwerking op het gebied van lo gistiek en militaire infrastructuur, die nu al binnen het kader van de Noordatlantische verdragsorganisatie bestaat. De beslissing van de beide ministers is een beginselbesluit. De voorzitters van de comité's van verenigde chefs van staven van de beide landen heb ben opdracht gekregen het, besluit in praktijk te brengen. Zij zullen daartoe de ministers op geregelde tijden rap porten uitbrengen, welke dan in ge meenschappelijk overleg op hun poli tieke en militaire mogelijkheden wor den beoordeeld. Het besluit van de twee ministers komt vrij onverwacht. Sinds 1948 had den de ministers van defensie van bei de landen van tijd tot tijd een gesprek met elkaar, aanvankelijk binnen het raam van de Westeuropcse unie. Toen echter in 1949 de Navo werd opge richt beperkte het contact tussen de twee ministers zich tot incidentele samenwerking, zoals vorig jaar toen de luchtmachten van beide landen de Starfighter als nieuw toestel kozen. België en Nederland hebben vele gelijksoortige militaire problemen. Net als de Nederlandse landmacht staat ook de Belgische aan het begin van een langdurige overgang naar ge- Een getrouwe eopie van de Fran se Garde Républicaine is president Tsjombe's Katangaanse lijfwacht die dezer dagen voor het eerst in het openbaar te Elisabethstad op trad. Het publiek was minstens zo onder de indruk als de gardeniers zelve, die kort na hun inaugurale parade meteen in functie traden. Als eerste officiële daad hielden zij een auto met lino-afgevaardig den aan die de Katangaanse pre sident wilden bezoeken. (Foto rechts). Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Op bepaald dringend advies van Hammar skjoeld heeft de Nederlandse re gering aan de Verenigde Naties gevraagd een vertegenwoordiger naar Nieuw-Guinea te zenden. Deze onthulling deed minister Luns gisteravond in de Tweede Kamer aan het slot van de de batten over buitenlandse zaken. Op dit verzoek, gedaan tijdens de Algemene Vergadering van de V.N. van vorig jaar oktober, is nog steeds geen reactie gekomen. De secretaris-generaal verkeert in een zeer moeilijke positie, zei minister Luns. Hij geeft onder de Russische dreiging een wat beperkter uitvoering aan zijn bevoegdheden. De minister had voor Hammarskjoeld allerlei mogelijkheden op papier gezet en deze heeft toen suggesties gedaan, hoe wij in eerste en volgende instanties te werk zouden moeten gaan. Maar eerst moeten wij afwachten wat de reactie zal zijn op ons verzoek. Over enkele weken weten wij meer, aldus minister Luns. Internationaal Uit dit alles volgt dat wij een steeds meer internationaal karakter aan ons bewind over Nieuw-Guinea willen geven. Dit vond de minister het beste antwoord op de bedreigingen van Indo nesië. De tegenwoordige situatie rondom Nieuw-Guinea geeft volgens de minis ter stellig aanleiding tot bezorgdheid, maar er is geen catastrofale ontwikke ling. Op goede gronden verwacht de regering geen Indonesische aanval op grote schaal. Verscheidene grote mo gendheden hebben in Djakarta hun invloed aangewend om Indonesië van een dergelijk avontuur af te houden. Gewapende agressie zou buiten de communistische landen overal in de wereld algemene afkeuring ontmoeten. Een aanval met Russisch materiaal zou volgens minister Luns stellig be denkelijke gevolgen voor Indonesië hebben. Bovendien zouden de Ver enigde Naties zich er onmiddellijk mee bemoeien, zodra zich zelfs maar de bedreiging van een aanval zou gaan aftekenen. Op die mogelijkheid hou den wij zeker het oog gevestigd, aldus de minister. Ongerust De Tweede Kamer had zich begrij pelijkerwijs ongerust betoond over de Indonesische bedreigingen. De cam pagne is de laatste zes maanden op gevoerd. Minister Luns vond bet af sluiten van contraeten met de Sowj et- unie voor de levering van grote hoe veelheden wapens nog ernstiger. De Indonesische propaganda dient volgens hem om de ongerustheid te vergroten. Wij zouden aan deze zenuwenoorlog meewerken als wij de indruk wekken, dat wij ons hoofd verliezen. Woede De socialistische woordvoerder De Kadt vormde een schrijnende uitzon dering en hij bracht met zijn, misschien niet zo bedoelde, irriterende toon zelfs minister Luns tot een woede-uitbar- ting. De heer De Kadt, die met zo veel zelfverzekerdheid heeft gesproken, die blijkbaar zo goed op de hoogte is en die het zo veel jaren meemaakt, moet ook weten dat ditzelfde beleid jarenlang door zijn eigen partijgenoten op de hoogste posten is verdedigd, zei minister Luns, die kennelijk doelde op de toenmalige minister-president dr. Drees. De afgevaardigde De Kadt ant woordde dat de socialisten toen al het beleid hebben gekritiseerd, met als ge volg dat Nieuw-Guinea in de ijskast kwam. Er is nu een snellere ontwikkeling nodig, juist als tegenoffensief tegen In donesië Ons land moet sterker op in ternationalisatie aandringen, ook al zou het niet haalbaar zijn, zoals de regering en de Kamermeerderheid menen. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Met de arrestatie van de 34-jarige Amsterdammer, Joek T. heeft de Amsterdamse recherche een einde gemaakt aan een lange reeks van oplichtingen, die T. vele tienduizenden guldens heeft opgeleverd. De man, die zich toelegde op het rijden van auto-rally's, was al jaren zonder inkomsten. Zijn dure hobby financierde hij met het geld van vele vrien dinnen. Een vooraanstaande familie die hij had weten te bewegen tot een „lening" van honderdduizend gulden voor de aankoop van een hotel, heeft tenslotte aangifte bij de politie gedaan. De recherche verwacht, dat zich nog veel meer gedupeerde zullen melden. De galante autocoureur was niet al leen op het circuit maar ook in het uitgaansleven een populaire figuur. Zijn sport slokte grote bedragen op, maar door diezelfde sport lukte het hem steeds weer veel geld los te klop pen. Bij zijn vriendinnen was het steevast hetzelfde verhaal: Ik sta op het punt te scheiden. Daarna wil ik met jou trouwen. De echtgenotes in spé bleken dan gaarne bereid om de peperdure renwagens van T. te financieren. Had hij eenmaal een sportwagen in bezit, dan verkocht hij die onmiddellijk door. In verscheidene gevallen verkocht T. de auto aan een nieuwe vriendin. Soms verhandelde hij zo dezelfde wa gen tot driemaal toe. Bij de familie Van S. ging de coureur nog veel verder. Hij gaf zich uit als het onwettige kind van de president directeur van een groot havenbedrijf. Hij gaf voor directeur van dit bedrijf te zijn en binnenkort de plaats van zijn vader te krijgen. Het kwam zo ver, dat de familie zelf een lening sloot om voor T, een hotel te kopen. Samen met de zoon des hui zes zou T. het beheren. Tevens kreeg hij een paar duizend gulden om schul den te betalen. Toen de familie de schellen van de ogen vielen, was het te laat. Kortgeleden is T. op het nippertje de dans ontsprongen. Tijdens de rally naar Monte Carlo werd hij in België aan gehouden. Schuldeisers hadden beslag op zijn auto laten leggen. Later bleek, dat de auto zoals steeds op naam van een vriendin stond. De coureur mocht toen verder rijden, maar hij had al zoveel tijd ver speeld, dat hij werd gediskwalificeerd. De sportieve charmeur heeft een ge deeltelijke bekentenis afgelegd. Hij zal maandag voor de officier van justitie worden geleid. deeltelijke mechanisatie. Nederlandse militaire onderzoekers hebben tot nu toe al veel kostbaar researchwerk ver richt als voorbereiding voor de keuze van nieuwe gepantserde terreinvoer tuigen. Door samenwerking op dit gebied zouden de Belgen zich kostbare uitga ven voor speurwerk kunnen besparen. Onze landmacht moet dit jaar nieuwe geweren kiezen. Vele typen zijn tot nu toe beproefd en het Belgische geweer F N, geproduceerd door de Fabrique National d'armes de guèrre te Luik lijkt thans een van de grootste kanspaarden. De Belgen hebben dit geweer al ge ruime tijd. Als ook Nederland dit ge weer zou kiezen kunnen de produktie- kosten van geweren en munitie door gezamenlijke bestellingen flink dalen. België èn Nederland kampen allebei met een tekort aan oefenterreinen. Ge meenschappelijk gebruik van oefenter reinen zou kunnen leiden tot daling van de onderhoudskosten. De militair- economische voordelen van een ge meenschappelijke opleiding, vooral van dure specialisten ligt voor de hand. Een begin daartoe is reeds in aan tocht. De twee landen zullen samen hun mi litaire vliegers opleiden waardoor de kosten van de dure lestoestellen per land gehalveerd kunnen worden. Zo zijn er talloze voordelen van een nuttige samenwerking. Slechts op ma ritiem gebied kan men zich een sa menwerking niet goed voorstellen. De Belgische marine is wat omvang be treft te verwaarlozen, in tegenstelling tot die van Nederland. LEOPOLDSTAD (AP) Generaal Loendoela, de aanvoerder van de Loemoemba-gezinde troepen in Oost provincie, heeft de Franse consul in Stanleystad „zijn woord als soldaat" gegeven dat de acht gevangen geno men Belgische soldaten uit Roeanda- Oeroendi in leven zijn en een goede behandeling genieten. Nadat president Tsjombe van Ka- tanga de Uno gisteren de verzekering had gegeven dat hij alle troepenbe wegingen stop zou zetten om wrij ving te voorkomen, is nader geble ken dat het Katangaanse offensief in het centrum van het land tegen de weerbarstige Baloebastammen nog onverminderd voortduurt. President Kasavoeboe en premier Ileo van de centrale regering in Leopoldstad heb ben inmiddels laten weten dat ook zij de jongste resolutie van de Vei ligheidsraad over reorganisatie van de Congolese strijdkrachten zullen negeren. Van onze soc.-economische redactie AMSTERDAM. Het Centraal bu reau voor de grafische bedrijven orgaan van overleg van de organisa ties van werkgevers en werknemers heeft zich akkoord verklaard met de inzichten van het college van rijks bemiddelaars welke wijzigingen in de drie grafische c.a.o.'s toelaatbaar ach ten. De toeslag op de lonen en salarissen met terugwerkende kracht tot 1 janu ari 1961 wordt vier procent in plaats van de 4% procent die het centraal bureau had voorgesteld. De verhoging zal minimaal 3.60 per week of acht tien gulden per maand bedragen. De lonen voor vrouwen zullen extra verhoogd worden met zeven cent per uur. De extra toeslag voor ploegen- arbeiders die minder dan 45 uur per week werken, is vastgesteld op één uurloon in plaats van de voorgestelde twee uurlonen. DJAKARTA (AP). Presi dent Kennedy heeft de Indonesi sche president Soekarno uitgeno digd voor een bezoek aan Wash ington. Soekarno, die de uitnodiging heeft aanvaard, zal er half april gevolg aan geven, tijdens een grote overzeese reis. Peterlaat je je baard groeien? LUXEMBURG De Limburgse steenkoolmijnen hebben hun strijd te gen de Hoge autoriteit van de E.G.K.S. over de bijzondere premies voor mijn werkers die in West-Duitsland betaald plegen te worden, gewonnen. Het Euro pese hof van justitie heeft m zijn von nis bepaald dat de financiering van deze premie uit de openbare middelen neerkomt op subsidiëring en in strijd is met het verdrag van de E.G.K.S. In West-Duitsland heeft men deze afloop zeer ernstig opgenomen. Guter- muth, de voorzitter van de Westduitse organisatie van mijnwerkers, gaf on langs de heer H. H. Wemmers, presi dent-directeur van de Staatsmijnen, al te verstaan dat er uit sociale en econo mische overwegingen een gelijkwaardig substituut zou moeten worden ge vonden. Van een onzer verslaggevers NIJMEGEN Mr. J. P. Hustinx, officier van justitie te Arnhem, heeft de aanklachten tegen vijf hoofdamb tenaren van de gemeente Nijmegen thans in onderzoek genomen. De aan klachten zijn ingediend door vijf ar beiders van de gemeente. Wij heb ben daaraan in ons blad van vorige week zaterdag ruime aandacht be steed. Van onze correspondent DEN HELDER. Een bus heeft gis termorgen in Den Helder de dertienja rige Francisca Moor uit Julianadorp tegen een brugleuning doodgedrukt. Met andere schoolkinderen stond het meisje op de bus te wachten. Toen die er aan kwam stak het de weg over, vlak langs de bus. De chauffeur remde, maar de bus slipte recht op het meisje af, dat tegen de brugleuning stond. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. De 39-jarige ongehuwde kappersbediende G. J. L. uit Rotterdam, die dinsdagavond door de Rotterdamse zedenpolitie is gearresteerd onder verdenking dat hij de achtjarige Marcel Nivard uit Rotterdam zou hebben ontvoerd en vermoord, heeft woensdagnacht op het hoofdbureau van politie te Rot terdam bekend. L. was sedert twee jaar in betrek king bij een kapper in de buurt van Marcels ouderlijke woning. Hij had zijn jeugdige klant wel eens het haar geknipt zodat zij elkaar kenden. Kort nadat Marcel Nivard op 7 februari jl. bij de Diergaardetunnel afscheid had genomen van zijn vriendjes, ontmoette hij bij de Beu- kelsdijk de kappersbediende die daar met een auto rondtoerde. L. lokte het jongetje mee naar de kapsalon van zijn patroon met het vooropgezette plan daar ontucht te plegen. Van de gedragingen en van het ver leden van zijn al eerder wegens het plegen van ontucht met minderjari gen veroordeelde bediende was de kapperspatroon geheel en al onkundig. Zoals de meeste kapperszaken te Rot terdam was de zaak die dinsdagmid dag gesloten, zodat L. er vrij spel had. Toen Marcel tegenstribbelde en be gon te huilen had L. hem getroost met koekjes en hem gezegd dat het allemaal maar „als een grapje" bedoeld was. Daarna had L. naar hij tegen over de politie bekende het plan opgevat om zich van het knaapje te ontdoen. Onder het voorwendsel dat hij van Marcels vader telefonisch toe stemming had gekregen, nodigde hij zijn jeugdige slachtoffer uit voor een autorit. Zoekend naar een afgelegen plek om het ventje te vermoorden reed hij via Ypenburg naar Amsterdam, waar iets werd gegeten. Daarna reed hij terug in de richting Rotterdam. Bij Zestienhoven reed L. de Doenkade op, maar ook daar was die dinsdagavond te veel verkeer om ongezien een moord te kunnen plegen. Vier uur toerde L. al rond. Het jongetje, vol goed vertrouwen, lag tegen zijn schouder aangeleund te sla pen, maar ter hoogte van het spoor wegviaduct bij Berkel werd Marcel wakker omdat hij het koud had ge kregen. L. gaf hem zijn wollen shawl om en nog geen tien minuten later, op de stille en duistere Boterdorpseweg, volvoerde hij zijn lugubere voornemen. Marcel, plotseling angstig geworden, begon te schreeuwen en om hulp te roepen, waarop L. zijn shawl steviger dichtsnoerdenet zo lang tot hij dacht dat het ventje dood was. Daarna droeg hij hem naar de slootkant waar hij het kind in het water liet glijden. Daar is zoals later bij sectie zou blijken Marcel Nivard de ver drinkingsdood gestorven. Nadat zich dit drama had voltrokken is L. teruggereden naar de kappers zaak om alle sporen van beider aan wezigheid zoveel mogelijk uit te wis sen. Dat is hem slechts ten dele gelukt. L. heeft ook bekend dat hij het is geweest die de politie een week na Marcels vermissing telefonisch de anonieme tip gaf waar het lijkje ver borgen lag. Dag in dag uit hoorde hij in de zaak en daarbuiten over het vermiste jonge tje praten. Hij zag de politie zoeken en dreggen, bij volgde de televisieuitzen ding, las er de krantenberichten over en voelde zich ten slotte dermate be last, dat hij bij het Centraal Station een telefooncel opzocht om de politie te zeggen waar het lijkje lag. De politie kwam op L.'s spoor door een tip van een bewoner van ó'e Bea trijsstraat die zich herinnerde op 7 fe bruari de kappersbediende samen met een johgetje te hebben gezien. Bij zijn beschrijving van dat jongetje bleek meteen dat dat Marcel moest zijn ge weest. Het huis-aan-huisbezoek in het Beu- kelsdijkkwartier een in Nederland nooit eerder toegepast opsporingssy steem heeft terloops geleid tot opheldering van nog een ander zeden delict. Een 34-jarige ongehuwde bak ker, die men om inlichtingen vroeg inzake de vermissing, bekende vlot herhaaldelijk ontucht te hebben ge pleegd met minderjarige kinderen. Hij is in het huis van bewaring opgesloten. Van onze correspondent DEN BOSCH De rechtbank in Den Bosch heeft de elektricien L. D. uit Sint Oedenrode gisteren drie jaar ge vangenisstraf opgelegd. In Midden-Bra bant had de man zeventig inbraken gepleegd. Er was twee jaar en terbeschikking stelling tegen hem geëist. Advertentie U ontvangt hiervoor: 50 grootbloemige gladiolen 25 rijkbloeiende anemonen 40 ranonkels »n prachtmengefmg 25 afrikaanse korenlelies(Ixia's) 50 klavertjes vier (Oxalis) 10 welriekende tuinfreesia's 10 Ornithogalum Thyrsoides (demeesthoudbare snijbloem) 5 rijkbloeiende dahlia's 6 snijbloemplanten in verschillende soorten POSTBUS 45 D - LISSE 222 stuks yoor slechts 85 Plantaanwijzing wordt gratis bijgevoegd. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Zacht weer met veranderlijke be wolking en plaat selijk enige regen. Overwegend ma tige wind tussen zuidoost en zuid west. MIESJE: De was moet naar binnen! 25 februari: zon op 7.36, zon onder 18.12; maan op 13.27; maan onder 4.43.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1