„NOOIT GEDACHT DAT IK HET ZOU HALEN'' Sleepboot gezonken in Westerschelde Bestuur Avro kwam geen stap verder I Henk van der Grift wereldkampioen, Liebrechts derde voor Russisch circus Rus KositsjkinGeen enkel excuusNederlander was de beste - iflzteMl Nw.-Guinea in 3 weken veroverd Geen medische hulp in Japan Burgemeester gaat flUverSUm Vecht (loOV schip verkopen >«i tien jaar zwoegen De grote verrassing Wielrennen „Fijne jongen" Zie verder pag. 7 LAATSTE NIEUWS TWEE MANNEN VERMIST In de rnkt man gered Algerijnse nationalisten plegen overval in N.O.-Frankrijk Grote schade bij legeroefening Mistbanken Koning van Laos wil commissie laten rapporteren De BiltRustig PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND BOUWEN WIJ DE KROTTEN VAN DE TOEKOMST kHebt u het verbijsterende artikel over onze na-oorlogse woningbouw gemist? Jammer! stond NASUTION: Van onze sportredacteur Barend Buisman GOTENBURG. Henk van der Grift, de 25-jarige automonteur uit Breukelen, is sinds gistermiddag wereld kampioen hardrijden op de schaats. Men moet tot voor de Eerste Wereldoorlog teruggaan, tot de dagen van Coen de Koning, eer men zulk een Nederlands resultaat in de annalen van onze schaatsenrijders kan vinden. En Rudi Liebrechts, de twintigjarige jongeman uit V laar dingen, werd derde voor befaamde rijders als Johannesen en de onttroonde wereldkampioen Stettin uit Rusland. Twee Nederlanders op het erepodium otn de wereldtitel is nog nimmer eerder gebeurd. Duizenden Scandinaviërs, die op de tweede dag van de wereld kampioenschappen de tribunes van het ijsstadion te Gotenburg hadden gevuld, rezen als een man van hun zitplaatsen op toen de kleine Van der Grift zijn ereronde reed. Een kleine, donkere, eenzame figuur in de stralenbundels van de schijnwerpers met om de schouders een grote krans. Op dat ogenblik heeft Van dei- Grift zich eenzaam gevoeld en gelukkig: tien jaar zwoegen wed den met het puurste goud bekroond. Henk van der Grift en de Rus Kostisjkin hebben van plaats ver wisseld vergeleken bij de Europese kampioenschappen van veertien dagen geleden. Nu werd de Rus tweede. De als een komeet omhoog- geschoten Liebrechts, die voor de tweede maal in zijn jonge leven een 10.000 meter reed, werd derde, een even verbluffende prestatie als die van Van der Grift. Hij overwon mannen van naam als Kouprianoff, Stenin, Nilsson, Merkulov en Johannesen. Ook voar hem klonk in de ijle vrieslucht het Wilhelmus. GOTENBURG. Het gejuich klonk nog na in zijn oren. In de kleed kamer lag Henk van der Grift gisteravond na te genieten van de strijd om het wereldkampioenschap, dat hem de grootste triomf bracht. „Ik had nooit gedacht dat ik het zou halen", zei de 25-jarige Nederlander. „Na die verschrikkelijke 5.000 m van zaterdag had ik de hoop al opgegeven. Die goede 1500 m gaf mij echter de moed terug. En dan het publiek. Dat heeft mij op de 10.000 m gered". Van der Grift streek over zijn ge masseerde benen en vervolgde: „Ik wist niet waaraan ik in het slot op die 10 km toe was. Coach Schenk en trainer Zwanenburg hadden voor mij een schema opgesteld van 16 min. en 55 sec. Maar ik wist op de laat ste kilometer mijn rondetijden niet meer. Aan het gejuich hoorde ik ech ter dat het kennelijk best ging. Toen ben ik gewoon door blijven rijden met op de laatste meters nog even een sprintje." Het was een ongeleende weel de: In Gotenburg stonden gis termiddag twee Nederlanders op het ere-podium: Van der Grift in het midden wereldkam pioen. Rechts van hem de Rus Kositsjkin, die tweede werd en aan zijn linkerhand heeft Van der Grift de Vlaardinger Lie brechts. De Russische hegemonie is doorbroken, de geduchte Zwe den en Noren en de Fransman Kouprianoff kwamen er in de strijd om de schaatstitel nauwe lijks aan te pas. Rudi Liebrechts glunderde slechts. De Vlaardinger voor wie Van der Grift nog even bang is geweest, om dat hij niet precies wist wat hij op de 10 km zou presteren, zei dolgeluk kig te zijn met zijn derde plaats. „Van de zomer ga ik weer wiel rennen, een goede training voor het volgende seizoen". In het Russische kamp heerste ver slagenheid. Voordat Kositsjkin tus sen een aantal van zijn landgenoten verdween was hij bereid te vertellen, dat Van - r Grift verdiend gewon nen had. „Hij is een fijne jongen. Wij heb ben op de tweede dag onder gelijke omstandigheden gereden. Ik heb geen excuses. Hij had hét geluk na mij te starten op de 10 km, zodat hij houvast had aan mijn tijd. Vat dit niet als een '-erontschuldiging op. Hij was de beste". BUENOS AIRES (AFP) Op de rivier de Parana, 150 kilo meter van Buenos Aires, is het Deense vrachtschip Penn sylvania tydens dichte mist in aanvaring gekomen met de Argentijnse tanker Petromar, die direct daarop in brand vloog. Vannacht werden 26 opvarenden van de Petromar en een van de Pennsylvania als vermist opgegeven. In Paraguay, de laatste dictatoriaal geregeerde staat in Zuid-Amerika, is. volgens berichten uit Argentinië, een revolutie uitgebroken. Troepen in het noorden zouden in opstand zijn geko men tegen het regiem van dr. Stoess- ner en oprukken naar de hoofdstad Asuncion. Van onze correspondent VLISSINGEN. Op de misti ge Westerschelde is de Belgische sleepboot Scaldis gisteravond bij een poging een Liberiaanse tan ker vlot te trekken gekapseisd en gezonken. Elf van de dertien be manningsleden zijn gered, de twee anderen worden vermist. Het ongeluk gebeurde tegen half acht ter hoogte van Lieftenshoek, waar gis termorgen drie schepen aan de grond waren gelopen. Na met elkaar in aan varing te zijn gekomen strandden de 20.797 brt. metende Liberiaanse tanker en het 3.658 brt. nietende Cubaanse m.s. Rio Caonao, kort nadien liep ook het 7.000 brt. metende Russische vracht schip Korstroma aan de grond. In een dichte mist voeren elf sleep boten uit om de gestrande schepen weer in dieper vaarwater te brengen. Daaronder bevond zich ook de in Vlis- singen gestationeerde Scaldis van de Union de remorvage et de sauvetage te Antwerpen, die voor rekening voer van L. Smit Co. uit Maassluis. De Scaldis maakte vast aan het voor schip van de Aello en enkele andere slepers vormden op hun beurt een voorspan voor de Scaldis. Nauwelijks stonden de kabels strak, of de Belgische sleepboot kapseisde om vrijwel onmid- delijk daarop te zinken. Weinige ogen blikken later staken nog slechts de bei de masten boven water uit. Elf Van alle kanten schoten slepers te te hulp om de opvarenden van de Scaldis te redden; uit de haven van Antwerpen vertrok een ambulance vaartuig naar Lieftenshoek. Twee van de dertien bemanningsleden werden niet teruggevonden. Het zijn de 34-ja- rige J. Goegebuur uit Mortsel en de ongeveer vijftigjarige J. B. Deckmijn uit Lier evenals de andere bemannings leden uit België afkomstig. De stuur man van de Scaldis redde zich door in de mast van het snel zinkende schip te klimmen. Drie leden van de bemanning zijn met een shock in een ziekenhuis te Antwerpen opgenomen. Vanuit Rotterdam zijn twee drijven de bokken van Van den Taks bergings bedrijf vertrokken, de Arend en de Condor, om de sleepboot te lichten. De vaart op de Westerschelde was tegen tien uur gisteravond weer normaal. Van onze correspondent MULHOUSE Een overvalcomman- do van de Algerijnse nationalisten heeft zaterdagavond vijf uur lang een Noordafrikaans ontvangstcentrum tevens nachtverblijf voor dakloze of werkloze Noordafrikanen te Hun- ningue, een dorp in de buurt van Mul house, bezet gehouden. Om negen uur 's avonds kwamen ze binnen, gewapend met machinepistolen. Zij vertrokken 's nachts om twee uur met medeneming van vierduizend nieuwe francs die ze hun landgenoten afhandig hadden gemaakt. Een van de aanwezige Noordafrikanen dwongen zij, hen te volgen. Deze man is gisteren, doorzeefd met kogels, in de buurt van het dorp teruggevonden. NEURENBERG (A.P.) Strijdkrachten van de Navo die hebben meegedaan aan de kortgeleden in Beieren gehouden win- teroefening, hebben voor twaalf miljoen mark schade veroorzaakt. Aan de oefening deden zestigduizend Amerikaanse. Franse en Duitse soldaten mee met vijftienduizend tanks, vracht auto's, gevechtswagens, jeeps en andere militaire voertuigen. De uitzonderlijk hoge schade wordt geweten aan de tijdens de oefening in getreden dooi. Het daardoor drassig ge worden land werd kapot gereden. Van onze correspondent WESSEM. De burgemeester van Wessem gaat op 3 januari in de mond van het Kanaal van Wessem naar Ne- derweert gezonken schip Gerjo publiek verkopen. Rijkswaterstaat heeft het schip ge licht, omdat een conflict tussen een bergingsmaatschappij en de maatschap pij waarbij het schip was verzekerd, het opruimen van het wrak zodanig ver traagde, dat het scheepvaartverkeer ernstig werd belemmerd. Pogingen om de kosten van de ber ging ruim veertienduizend gulden van de verzekeraar los te krijgen, mis lukten. Rijkswaterstaat heeft daarom, nu de normale wachttijd verstreken is, van de Wrakkenwet van 1934 gebruik gemaakt om de burgemeester van Wes sem, in wiens gemeente het schip zonk, opdracht te geven het schip te verko pen. Uit de opbrengst hoopt men de onkosten te kunnen bestrijden. De boot was na een aanvaring met het Belgische schip Sjouwer 2 gezonken. De schipper P. Heijman uit Lomm in België was overboord geslagen en ver dronken. Zijn vrouw en twee kinderen waren gered. Het lijk van de schipper is zaterdag uit de Maas onder Blerick opgehaald. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid heeft het besluit van de minister het Russische staatscircus een vergunning te weigeren voor een zesdaags optreden in Hilversum toegelicht. Op verzoek van de ambassade van de Sowjetunie heeft het Russische circus een vergunning gekregen voor een op treden in Rotterdam gedurende één week. Minister van Van Rooy verleende die ver gunning op grond van twee ovérwegingen: Het circus zou optreden buiten het nor male circusseizoen en de vergunning was uitdrukkelijk voor één plaats en voor niet langer dan één week gevraagd: De Nederlandse vertegenwoordiging in Hamburg heeft de leden van het staats circus op hun verzoek een visum voor 21 dagen verleend, zodat zij genoeg tijd zouden hebben voor de voorbereiding, de opbouw en de afbraak. Bij de beslis sing over de visa is de mogelijkheid van enig optreden elders in het land niet in het geding geweest. Toen er berichten kwamen over plan nen voor een optreden in Hilversum heeft de minister de Russische ambassade er aan herinnerd dat de werkvergunning Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Tijdens een be wogen vergadering is het Alge meen Bestuur van de Avro zater dag niet tot formulering van posi tieve plannen kunnen komen. Naar aanleiding van een scherp debat over de „lekken" in het bestuur is besloten geen notulen van de ver gaderingen meer te versturen, maar deze op een volgende verga dering ter inzage te leggen. Na felle oppositie uit enkele ge westen en van de vice-voorzitter de heer E. de Jong, is de kwestie van eventuele opvolging van de voorzitter, de heer Röell, voorlopig in de i.,skast gezet. De plannen van het dagelijks bestuur om mr. Stutterheim uit Laren in haar kring op te nemen en „op te lei den" tot voorzitter zijn op veel ver zet gestrand. De vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen van Noord en Zuid-Holland, Utrecht en „Bui tenland" hebben hun voorstel voor enkele hervormingen in het be stuur nog met ingediend. Weder om werden zij aangevallen, omdat deze besturen apart vergaderen, maar een motie van wantrouwen, die de heer H. W. Kibbeling wilde indienen, kreeg onvoldoende steun. Als woordvoerder van de dissi dente bestuurders is mr. P. Nagte- gaal uit Utrecht naar voren getre den. Jhr. Th. Roëll heeft in de ver gadering medegedeeld, dat hij in de slechte sfeer van het ogenblik (de vergadering is verscheidene malen ontsierd door de heftigste verwijten) afzag van het naar vo ren brengen van enkele plannen, die hij had ter verbetering van de situatie waarin de Avro verkeert. Ter vergadering werd nog beslo ten binnenkort naar buiten een blijk van eensgezindheid te geven. uitsluitend voor Rotterdam was gevraagd en verleend. De minister heeft de ambas sade erop gewezen dat een verlening van de vergunning niet zou kunnen worden gegeven. Dat besluit is volgens het de partement genomen om het beleid te handhaven dat is gericht op het bescher men van de Nederlandse circussen. Inmiddels worden pogingen gedaan om alsnog een vergunning voor een optreden in Hilversum te verkrijgen. De minister zal een van de komende dagen de burge meester van Hilversum ontvangen. Een veerboot met driehonderd men sen aan boord is op de Meghna in Oost- Pakistan omgeslagen. Ongeveer honderd passagiers, onder wie vele kinderen, zijn verdronken. Het ongeluk gebeurde in de nacht. Koningin Elizabeth van Engeland en de hertog van Edinburg gaan volgende week opnieuw op tijgerjacht, ditmaal in Nepal. Driehonderd olifanten en drie duizend soldaten en drijvers nemen aan de jacht deel. Van onze weerkundige medewerker Mistbanken zijn er dit weekeinde nog volop geweest. Zaterdag heeft vooral het westen en noorden van het land daarvan de last ondervon den. Daardoor bleef het daar kil. In de noordelijke provincies werd het niet warmer dan zes graden, terwijl in het zuiden bij zonnig weer de temperatuur tot veertien graden opliep. Gisteren waren de rollen omgekeerd: voornamelijk in de zuidelijke provincies waren de mistvelden hardnekkig, terwijl in het noorden en midden van het land de zon scheen. In Woensdrecht werd het gisteren niet warmer dan zeven graden, in De Bilt daarente gen werd het dertien graden. Gis teravond breidde de mist zich ook weer ten noorden van de grote rivieren uit. Op de Veluwe en ook in het westen van het land was het zicht om tien uur plaatselijk vaak minder dan veertig meter. De mist verandert van uur tot uur, ook vandaag, nu het gebied van hoge druk, waarvan het cen trale deel zich over Noord-Frank rijk en Zuid-Duitsland uitstrekt, nauwelijks van plaats en van om vang verandert. Hierdoor zullen de mistbanken van geen wijken willen weten. Elders zal het weer by zonneschijn zijn voorjaarsach tige karakter behouden of terug krijgen. VIENTIANE (Reuter). Koning Sa- vang Vatthana van Laos heeft een bood schap gezonden aan de regeringen van Cambodja, Birma en Malakka, waar in hij deze landen vraagt om de oprich ting van een commissie, die rapport moet uitbrengen over de toestand in Laos. „Laos bedreigt geen enkel land en wenst slechts de vrede", aldus de ko ning. Hij zei verder dat de taak van de commissie moet bestaan uit het open lijk afkeuren van interventies, in welke vorm dan ook, die de onafhankelijkheid en de neutraliteit van het land bedrei gen. De koning heeft secretaris-generaal Hammerskjoeld verzocht zijn boodschap ter kennis te brengen van alle leden van de Verenigde Naties. Hij sprak de hoop uit dat alle landen met zijn voor stel zouden instemmen. De Verenigde Staten hebben inmid dels al positief op het voorstel van de koning gereageerd. Artsen staken: TOKIO (A.P.) De Japanners kon den gisteren zo ziek zijn en zo veel kiespijn hebben als zij wilden, zij wer den niet geholpen. Alle bijna hon derdduizend Japanse huisartsen en tandartsen staakten namelijk voor 24 uur. Alleen in Tokio staakten al acht duizend artsen. In heel Japan hielden zij bijeenkomsten en deden zij mee aan betogingen. Zij willen dat de zie kenfondsen de honoraria voor genees kundige en tandheelkundige hulp met dertig procent verhogen. Het K.N.M.I. In JST-H De Bilt berichtte fflfy gisteravond om ASkVl 23.15 uur kt V 1lO Plaatselijk mist tlV-A of laaghangende bewolking met ot middagtemperatu- 7 t UT, ren van omstreeks I Vvüfe acht graden; el- J,(ItVj»É' ders zonnige pe- Iri°den met maxi- y ma van circa 12 graden. Weinig -5mJ wind. MIESJE „Ik heb wel een hoge dunk van de hoge druk!" Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.; G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, liiru 116666. telefoon Directie en administratie 01100- 6901 Redactie 01100-690] en 5366 Bijkantoren: Middelburg. Korte Delft 50 tel. 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604. Post bus 26. VUsslugen. NieuwendUk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24. Terneuzen. N.euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24 tel 01110-2991 Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 1786 Maandag 20 februari 1961 SCHAATSTRIOMF IN GOTENBURG p- Advertentie Is-ie werkelijk al twaalf weken oud? Wat vliegt de tijd toch DJAKARTA (ANP, AFP) „Wij zijn niet van plan westelijk Nieuw-Guinea met geweld te veroveren. Er kan niet temin een oorlog beginnen als in het grensgebied een Indonesisch patrouil levaartuig of een vliegtuig Nederlandse strijdkrachten zou ontmoeten, die het vuur zouden openen". Dit heeft de Indo nesische minister van veiligheid en chef staf van het leger, generaal Nasution, te genover officieren verklaard. Nasution zei ook, dat Indonesië zijn strijdkrachten moet vergroten en consoli deren. „En wel zodanig, dat zij aan de tegenstander op elk ogenblik en in iede re situatie het hoofd kunnen bieden". De correspondent van de Britse Sun day Times in Hongkong weet te melden, dat Nasution aan Soekarno heeft meege deeld, dat Indonesië in het gebied van Nieuw-Guinea te land, ter zee en in de lucht de beslissende overmacht heeft ge kregen en dat dit gebied in drie weken tijds op Nederland kan worden ver overd. Volgens gegevens van de Amerikaanse, Nederlandse en Britse geheime diensten zou Indonesië voorbereidingen hebben getroffen voor systematische landings operaties in westelijk Nieuw-Guinea. Het zou daarbij gaan om een reeks landingen op sleutelpunten en niet om een grootscheepse invasie. Na deze lan dingen zouden de Indonesische troepen zich moeten ingraven. Daarna zou de re gering in Djakarta een officieel „fait accompli" willen proclameren en „vro me beloften voor plaatselijke zelfbeschik king" willen doen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1