Eén man op 83 vierkante kilometer WEL SNEL, MAAR NIET VOOR't FIJNE WERK kou gevat? Vijfduizend mannen, drie oorlogsschepen en twintig vliegtuigen Duitsland wil Zes en Zeven samenbrengen M A I ZE NA DU RYEA ONS "AGRESSIEVE MILITAIRE APPARAAT" OP NW-GUINEA Coaster Angelina vlotgetrokken Pag. 9 iNFUTZATiëS 8'J l ewambaa! totaal langs^ 1 Een hele reis Zeer zwak ....en maar aanvallen.... Vervalsersbende in Parijs opgerold Zaterdag 18 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD êl&Xp&JON J VOOR. m NOOI&KUST TIARlHE iNFiLTZATtesey 8u memc iHptvmmmmj &LAt4t> 6A& ■$SCHSP&4 4&emAM$Teas>m mesAT KoktWHAea rmsATpieruetH m SüS DE Indonesische regering beschuldigt Nederland er bij voortduring van dat het agressieve bedoelingen heeft met de versterking van het militaire apparaat in Nederlands Nieuw-Guinea. Bonafide waarnemers weten zeer goed dat die zeer bescheiden versterking uitsluitend is gericht op de defensie. Een man als premier Rahman van Malakka, die de moeite heeft genomen zich van de Nederlandse be doelingen op de hoogte te stellen, weet dat ook. Indonesië speculeert, daarbij gesteund door de communistische landen, op de onwetendheid elders. Vooral de staatslieden van de jonge staten hebben niet de tijd zich in Nederlandse bedoelingen goed of kwaad te verdiepen. Zij zijn vlot geneigd de Indonesische beschuldigingen, die zijn geformuleerd in voor hen vertrouwde taal, voor het gemak aan te nemen. Hoe absurd die beschuldigingen zijn wordt pas goed duidelijk als men nagaat wat die „versterkte" defensie zoal omvat en' als men het gebied, waarvoor zij is bestemd, vergelijkt met het gebied waarvan wij zelf deel uitmaken. ZO ZIET Nederlands Nieuw-Guinea er uit wanneer men het uit legt op de kaart van Europa: Sorong in het westen valt in het gebied van Londen, Merauke in het zuid-oosten valt samen met Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, Hollandia ligt een flink eind over de Pools-Oostduitse grens, de zeegrens in het zuidwesten loopt onder Parijs door. Een immens groot gebied dat reikt van Wales over Engeland, de Noordzee, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho- slowakije tot in Polen en Zuidslavië. Voor ons Europeanen is Nieuw-Guinea eigenlijk onvoorstelbaar groot. De grens van Nederlands Nieuw-Guinea met Indonesië (op de kaart hier en daar met een stip pellijn aangegeven) is lang, zeer lang. Naar Euro pese maatstaven gemeten strekt zij zich uit van laat ons zeggen Bristol tot Zagreh. Langs deze zuidwestelijke kust zorgen ruw geschat tweedui zend Nederlandse militairen, die o.m. de beschik king hebben over luchtdoelgeschut, voor de ver dediging. De Indonesische bewering, dat zij met agressieve oogmerken naar Nieuw-Guinea zijn ge zonden, is bij deze getallen en bij deze afstanden lachwekkend. Dat hun defensietaak niét overbodig is, wordt duidelijk aangetoond door de Indone sische infiltraties, zoals die zijn voorgekomen op het eiland Gag (van Halmaheira uit), bij Fak- Fak (van de Zuidmolukken uit) en bij de Etna- baai (van de Aroe-eilanden uit). Zo is het met onze strijdkrachten op Nieuw-Guinea: Zij zijn onvoorstelbaar klein. In Europa geprojecteerd komt deze strijdmacht op het volgende neer: de hele zuidkust, de afstand dus tus sen Zagreb en Londen, wordt be schermd door ongeveer tweeduizend man landmacht. De Noordkant, alles tussen Londen en het punt over de Pools-Duitse grens, is toevertrouwd aan een bataljon mariniers dat bene den de sterkte is en ruwweg vierhon derd man telt. De mariniers zijn geconcentreerd op Biak en vormen daar een amfibische eenheid. Op de kaart van Europa houdt dat in dat de mariniers van een plaats even ten oosten van Coevorden naar Londen moeten gaan als er in Sorong iets te doen is of naar Parijs als er ter hoogte van Fak Fak iets dreigt. Daar komt nog bij dat er eigenlijk geen vervoersmogelijkheden van for maat zijn, want als zodanig kan men de twee landingsboten van de marine en de drie overjarige Dakota's v an de Marine Luchtvaartdienst echt niet beschouwen. Toch is de Koninklijke Marine in Nieuw-Guinea nog het sterkste wapen: de onderzeebootjager Utrecht die de zer dagen het zusterschip Amsterdam gaat aflossen is een modem en snel schip. Onze regering heeft voor dit schip een zeer voorzichtige route ge kozen: via Australië en niet via Sin gapore zoals aanvankelijk het plan was. Daaruit alleen al blijkt dat Ne derland zelfs de kleinste kans op con flicten wil vermijden. Verder beschikt de marine nog over twee fregatten, de Kortenaer en de Piet Hein. Het laatste schip wordt binnenkort afgelost door de Evertsen, ook een fregat, die deze week naar Nieuw-Guinea is vertrokken. Tenslotte is er nog het opnamevaartuig Luymes, dat b.v. in de buurt van het eiland Waigeo opmetingen heeft gedaan in verband met de mijnconcessies op dat eiland. Voor de defensie is dit schip van geen betekenis. De luchtmacht op Nieuw-Guinea is onvoorstelbaar zwak. Weliswaar is besloten een heel squadron Hunters Mk. 4 naar Mokmer op Biak te zen den, maar tot nu toe zijn daar slechts twaalf van de 25 toestellen aangeko men. Het zal nog maanden duren voor de rest van het squadron arriveert. Zelfs als het hele squadron op sterkte is, is de militaire waarde van de luchtmacht nog maar gering De Hunters Mk 4 zijn de oudste toestellen van de Hunters-familie. Ons land kocht ze vier jaar geleden en eigenlijk zouden ze al van de sterkte afgevoerd moeten zijn. De actieradius van de toestellen is voor een land als Nieuw-Guinea niet groot: nog geen zeshonderd kilometer. Er is maar één vliegveld geschikt voor deze toestellen: Mokmer en dat be tekent dat de Hunters in feite slechts Biak en de naaste omtrek kunnen be schermen tegen luchtaanvallen. Behalve de twaalf Hunters vliegen er in Nieuw-Guinea nog een stuk of vijf Firefly's rond. Die toestellen zijn echter alleen te gebruiken voor verken ningsdoeleinden. In totaal vijfduizend man aan per soneel van land- en luchtmacht en marine, twintig verouderde vliegtuigen en drie oorlogsbodems. Dat is de strijd macht waarmee een land van 416.000 km2, bijna zo groot als Frankrijk, ver dedigd moet worden. Dat is één man op 83 km2. Dat ts de macht die ons de beschuldiging van agressieve plan nen oplevert Advertentie Verkoudheidsbacilten zijn als de dood voor protektie tegen infektie Van onze correspondent DEN HELDER. De Umuidense sleepboot Simson van het Bureau Wijs muller heeft gisteravond de Duitse kust vaarder Angelina vlotgetrokken. Het schip liep 5 februari bü De Koog op Texel aan de grond. Bij de berging heeft men met heel wat moeilijkheden te kampen gehad. Nadat het ruim was leeggepompt kon een drag line bij laag water de lading rijst en chemicaliën lossen. Maar bij hoog water liep het schip weer vol, omdat achterin nog een gat zat. Daardoor bleef de kust vaarder ook niet drijven bij hoog tij. Een kikvorsman slaagde er eindelijk in het gat te dichten. Over drie zandbanken heen kon het schip toen naar diep water worden gesleept. Het zal in Den Helder worden gerepareerd. BONN (A.P.). West-Duitsland heeft bij de Europese commissie een plan in gediend om door het oprichten van een Europese douane-unie een eind te maken aan de rivaliteit tussen de twee Europese economische blokken, de Euromarkt (de Zes) en de Europese vrijhandelsassocia tie (de Zeven). Het plan is opgesteld door de West- duitse staatssecretaris van economische zaken, Alfred Müllêr-Annack. Hij ver klaarde, dat het is gebaseerd op de vol gende vijf punten: 1. De oplossing van de problemen tus sen de Zes en de Zeven moet stroken met de Algemene overeenkomst voor tarieven en handel (Gatt) en kan daarom alleen een douane-unie, een vrijhandels- gebied of een mengsel van beide zijn; 2. De Europese integratie kan door de rest van de wereld alleen worden aan vaard als Europa een liberale handels politiek blijft voeren tegenover de bui tenstaanders: 3. In het belang van de goede betrek kingen met de Verenigde Staten en Ca nada moeten de Europese douanetarieven zo laag mogelijk worden gehouden; 4. Er moet een duidelijk handelsbeleid worden gevoerd ten opzichte van de ont wikkelingslanden; 5. Het bestaan en de ontwikkeling van de Euromarkt moeten niet worden ge schaad. DJAKARTA (Reuter) De Indonesi sche minister van defensie en chef-staf van het leger, generaal Nasution, heeft uitnodigingen aangenomen voor bezoe ken aan Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Arabische Republiek. Da tums voor de bezoeken zullen later nog worden vastgesteld. ThEZE KEER nemen wij niet zo- maar een gewone keukenpan ter hand, o neen, vandaag gaan wij ons samen eens ernstig en als ik ernstig zeg dan meen ik dit met de snelkookpan alias pressure- cooker bemoeien. De snelkookpan welker bekend heid in een luttel aantal jaren ais een meteoor omhoog is gestegen en beroemd is geworden. Want kijk, het is nu al vele ja ren dat ik in nauw contact leef zo mag ik dit samenzijn waarlijk wel noemen met de, Nederland se huisvrouw. Deels gebeurt dit door brieven. Deels echter ontmoet ik vele huisvrouwen op lezingen. Het is altijd een bijzonder pret tig samenzijn en waarlijk niet ont bloot van spontaniteit en onver wachte vragen. Eén vraag wordt mij altijd ge steld en als ze niet direct bij het begin voor de dag komt dan kan ik er toch heel zeker van zijn dat ze voor het einde van een lezing ge steld wordt. Die vraag dan luidt: „Hoe denkt u nu over de snelkook pan?" TJIEROP zou ik vele antwoorden kun- nen geven. Ik zou heel wonderlijk kunnen antwoorden door te zeggen: ,,het deftige poezenvolk dat mij om ringt (het zijn Siamezen en Perzen) wenst niet anders te eten dan ge rechten, in deze pan toebereid en zeer smeuïg gekookt. Maar dat is immers slechts een kleine bijkomstigheid. Laat ik eerlijk zeggen dat de snel kookpan mij in de loop der twaalf ja ren dat ik haar gebruik (ik heb er in eege York) al zeer veel diensten heeft be wezen. Immers, voor het toebereiden van vele gerechten is zij ideaal. Maar ook ais een tijdbesparend element in onze keuken moeten wij haar niet onder- sch&ttso, Als ge te laat thuiskomt of te lang hebt getelefoneerd, als ge vermoeid na een lange werkdag vlug, en toch smakelijk wilt eten neem dan de snelkookpan ter hand. Voor het heel fijne werk echter zo als voor het maken van puddingen, taarten en crèmes of voor het braden van fijn vlees, kip, haas of wat dies meer zij, houd dan de gewone keu kenpan in ere! Voor het toebereiden van diverse soorten groente waaronder ik ook de aardappel plaats, voor het trekken van een bouillon, het toebereiden van een vleesragout of voor het koken van peulvruchten is het gebruik van een snelkookpan bijzonder practisch en ef ficiënt, mits het met kennis van za ken gebeurt. Ik zal u niet uitleggen hoe ge de snelkookpan moet gebruiken. In tal rijke boekjes kunt ge hierover lezen. Wel wilde ik u enige punten opsom men waarmee ge beslist rekening moet houdenwilt ge succesrijk met deze pan koken. Advertentie 19 cent per rol Van onze correspondent PARIJS. De politie van Parijs heeft een aantal schilderijenvervalsers gearresteerd en hun atelier" geslo ten. Daarna deed de politie een inval in het „verkoopkantoor", waar zij zeventien valse schilderijen aantrof, acht op naam van Utrillo, twee van Van Gogh. en één van Buffet, Dufy, Vlaeminck. Bracque en Modigliani. De vervalsing kwam aan het licht toen Bernard Buffet een schilderij ontdekte dat wel op zijn naam stond, maar niet door hem geschilderd was. Het bleek eigendom te zijn van een Zwitser, die de politie in zaak meng de. Het was ook een Zwitser die de doeken van valse handtekeningen voorzag. Advertentie maakt Uw groenten zo lekker. Wees vooral niet bang bij het ge bruiken van de pan: als ge rekening houdt met de voorschriften kan u niets gebeuren. Bovendien is er de veiligheidsstop die u, mocht ge de hoogste kookstand over het oog zien, beschermt voor daadwerkelijke narigheid. Maak de snelkookpan die de hoog ste kookstand heeft bereikt, nooit open voordat u ze voldoende onder stromend water heeft afgekoeld. Controleer alvorens u de pan met inhoud op het gas zet of ze overeen komstig de voorschriften hermetisch is afgesloten. Maak een snelkookpan die uit alu minium is gemaakt nooit schoon met water en soda. Wat zeepsop en een zachte pannespons zijn de aangewe zen attributen hiervoor. Goed controleren Controleer of geen overgebleven voedselresten kleven aan de rubber- ringên, aan de randen van de pan of in het gaatje waardoor de stoom moet ontsnappen. Alle vetdelen moeten ook goed ver wijderd worden na het gebruik. Zet het deksel bij het wegzetten van de schone pan omgekeerd erop. Vooral niet vastdraaien! Ja en dan: controleer in een speciaal hiervoor geschreven kookboek of an ders in uw eigen hoofd of ge precies weet hoeveel minuten het ingrediënt dat ge gaat toebereiden vraagt. Bij bouillons komt deze tijdsbepa ling er niet zo zeer op aan, maar bij groente (dus Ook aardappelen) vleesragouts, het stoven of koken vaii tong, haas of konijn alsook bij stoof- yis is dit minuten berekenen uiterst belangrijk. Onderschat ook niet de tijdsbepaling bij het koken van peul- vruchten. Tenslotte is het eten van peulvruchten toch niet een kwestie van puree verorberen! Wat moeten wij doen om bijvoor beeld met succes aardappelen, schor seneren, peentjes, witlof en dergelijke in de snelkookpan te koken. Allereerst is de grootte van deze in grediënten heel belangrijk. Waarmede ik wil wijzen op het feit dat ge de te koken aardappelen in ongeveer dezelfde grootte moet snijden wilt ge ze met succes in deze pan koken. Neemt ge hele aardappelen, vergeet dan niet dat zij onderling niet zo in maat mogen verschillen. Ditzelfde geldt voor de peentjes, de schorsene ren, de stronken witlof en wat dies meer zij. Deze groentesoorten kookt ge met het rooster in de pan en ge zout voorzichtig. Immers, er is veel minder kookvocht op dan ge gewend zijt. Bij het koken van soepen zult ge het rooster uit de pan halen. Zoals al gezegd: het trekken van bouillon gaat heerlijk in deze pan. Wilt ge er soepen in maken met garnituur (groente, rijst, vermicelli) pas dan zeer op voor verkoken! Ideaal is deze pan als ge hebt ver geten om de peulvruchten in te weken en ook in grote mate voor de huis vrouw die naast heeft en thuisge komen van haar werk, toch nog vlug een compleet maal voor zichzelf wil toebereiden. Immers, door het gebruik van de driehoekige inzetbakjes die ge voor de snelkookpan kunt kopen, kunt ge in deze pan drie verschillende soorten voedsel tegelijk klaarmaken, mits de aangegeven kookduur hiervoor gelijk is. Dit is het geval met in stukken ge sneden aardappelen, ietwat grotere stukken wortel en kleine stukjes rauw varkens- of kalfsvlees. Ge kunt ze te gelijk in de pan koken en wel gedu rende ongeveer zes minuten. Het vlees haalt ge er droog uit en bakt dit daar na nog wat in bruine margarine met wat uitjes of gehakt groen na. Uw maaltje is dan wel zeer vlug klaar en heus heel lekker. Twee kopjes Als ge bloemkool wilt koken en ze wit uit de pan wenst te halen: gebruik dan iets meer water dan daarvoor ge woonlijk wordt aangegeven. Ikzelf heb een hele bloemkool op het rooster ge zet en er twee kopjes water (ongeveer een halve liter) overheen gegoten. Bo vendien heb ik ze niet gezouten. Na vijf tot aeht minuten was mijn bloem kool zacht genoeg, niet verkookt en zeer wit. Toen heb ik er een beetje zout opgestrooid. Wat betreft hst stoven van zuur kool: die krijgt u pas goed gaar en smeuïg als u ze voordat ze in deze pan terecht komt helemaal uit elkaar rafelt! Ook dan moet u er spek voor uithakken waarin u een uitje fruit en dan water of wijn er opgiet! Wat betreft de ragouts: hazen of konijnen hebben ongeveer dertig tot veertig minuten nodig maar dat ligt helemaal aan de leeftijd van het beest. Men zegt officieel dat zo'n beest vijf minuten per pond nodig heeft, ik zou willen zeggen: let vooral op de „mais- heid" alias de leeftijd. De hele aard appel vraagt acht minuten indien hij met te groot is; de stukjes slechts vier tot zes minuten. Ideaal is om water met een hele kalfsknok op te zetten met kruiden en grote stukken soep groente: na een uur hebt ge in de snelkookpan een verrukkelijke bouil lon. in een gewone pan vraagt dit ze ker drie tot vier uur. Voor vandaag genoeg over dit snel- Rookprobleem: volgende week kom ik er op terug. Inmiddels veel succes ermee. MICKY WOODHOUSB.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 9