HOU JE AAN JE WOORD t.v.-debuut als experiment Schijvenspeurder - tuiniert liever AIR-INDIA Franse ultra's plegen ondergronds verzet programma's GROTERE BEVOEGDHEDEN VOOR HAMMARSKJ OELD V) Dr. VICTOR E. VAN VRIESLAND enige beperkingen GODFRIED BOMANS verrukkelijke twijfel televisie IN HET KORT 1 televisie j HARRY MULISCH rgeen idee van 1 HELLA S. HAASSE maar als personen PERRY COMOSHOW Grootste tanker voor Shell te water gelaten Schenking voor instituut voor sociale geschiedenis DODELIJKE VAL VAN DERTIG METER POLITIE BLIJFT ZOEKEN NAAR ONTVOERDER Liberia in Veiligheidsraad Opvolging prof. Romme Miljoen voor Congo Vrouwelijke studenten vierden lustrum Zaterdag 18 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Bag. 8 televisie vandaag j Het populaire radioprogram ma Hou je aan je woord wordt vanavond ook bij de kijkers ge- introduceerd. De komende maan den volgen nog twee uitzendin gen ervan en ook het volgende seizoen blijft het op het televisie programma van de Avro staan. De reden? „Och", zegt Karei Prior, de man die de produktie in handen heeft, „voor de luisteraars heeft de slagvaardigheid van Hella Haasse, Victor van Vriesland, Harry Mulisch en Godfried Bo- mans een grote aantrekkings kracht. Waarom zouden de kij kers anders reageren? De inhoud van het televisieprogramma is volgens mij altijd nog nummer één, de visualiteit komt op de tweede plaats. Bovendien mogen wij ons pu bliek niet onderschatten: lang niet iedereen wil op de zaterdag avond show, variété, quiz of een detective. Het klinkt misschien een beetje duur, maar Hou je aan je woord is een tikkeltje edu catief, anderzijds mogen wij de humor niet vergeten. En daarom lijkt het ons een experiment dat de moeite waard is. Slaat het aan, dan betekent het dat wij het amusementsni veau een beetje hebben ver hoogd. En dat kan toch immers geen kwaad?" „Op zichzelf is het een góed idee om „Hou je aan je woord" voor de televisie te brengen, al erken ik dat dit programma misschien wel hoge eisen aan de kijkers zal stellen. Het radiopubliek is selectiever de tele visiekijker wil over het algemeen al les zien wat er op het beeldscherm komt. Voor de luisteraars is het al een moeilijk programma, voor de kij kers dus zeker. Maar het is met die dingen zó dat wij met dit literaire spel niet op een peil moeten verblijven, dat maar een kleine groep het kan begrijpen. Wij moeten mtegendeel verstaanbaar zijn ook voor een groter publiek. Ik zou „Hou je aan je woord" eigen lijk nog spontaner zien dan het nu is en we moeten het niet al te moeilijk maken. Ik weet dat onze geachte voor zitter, Karei Jonckheere, naarstig en cyclopedieën nasnuffelt op zoek naar moeilijke woorden. Veel liever zag ik dat we elkaar bijvoorbeeld citaten uit literatuur voorlegden, die ve zo uit het hoofd kennen, uit onze eigen the saurus dus. Nu wij voor de televisie komen, worden wij misschien juist wat meer aan banden gelegd. Voor de radio kun je alles zeggen wat je wilt en dat doe 9 ik dan ook graag. Je hoeft geen en kel blad voor de mond te nemen, want na afloop wordt er toch in ge knipt. De televisie-uitzending is recht streeks en dan moeten we ons wel enige beperkingen opleggen. Dan is er ook de overgang naar een heel ander publiek, nu we van de stu dentensociëteit naar de Singerzaal in Laren gaan. De studenten vormden een bijzonder plezierig auditorium; we weten niet hoe het publiek in La ren zal reageren. Als wij onszelf zijn dat is heel belangrijk en als we het niet te moeilijk maken geloof ik, dat het wel zal lukken. Zelf heb ik geen last van plankenkoorts en ik ben dus niet be nauwd voor dit optreden." „Ik geloof dat dit programma van ons uitgesproken auditief is. Ik ben dus geneigd om te zeggen: vier men sen op een rijtje achter een tafel wat is daar nou aan te zien? Maar nou heb ik in Engeland eens een televisieuitzending gezien, waar zo'n forum sprak over atoomenergie of iets dergelijks: u kent dat soort onderwerpen wel. Dat forum bestond uit vier heren en een dame. De he ren waren geleerden, hele zware jon gens zo te zien en die dame was een heel intelligente vrouw. Nu was het zo bijzonder boeiend om die mensen te zien denken. U zag ze over een vraag nadenken, er aan proeven als het ware, er van al le kanten naar kijken, en dan werd aarzelend een antwoord geformuleerd. U weet, in Engeland wordt de aar zeling als een kracht gewaardeerd, in Duitsland is het daarentegen een te ken van zwakte. Hier in Nederland weet men zich bij de radio en de te levisie meestal geen raad als ineens iets niet volgens plan verloopt. Bij de BBC wordt de camera juist gericht op iemand die het even niet weet. Men ziet hem nadenken, aarzelen, en dan als een postduif op zijn doel afgaan. Ik vind dat bijzonder boeiend. Weet u wat het is? De radio en de televisie werken met enorme zekerhe den. Alles is tot op de seconde ge timed en past precies in elkaar. De sprekers zijn alle gewapend met dik ke bundels papier. De twijfel bestaat niet, behalve nu juist bij een program ma als „Hou je aan je woord". Of wij een zelfde effect bereiken als dat Engelse forum weet ik natuurlijk niet." ZATERDAG De Avro schotelt ons vanavond een nieuw amusements programma voor met de drie vaste onderdelen: Hou je aan je woord, een muzikaal intermezzo (dit keer Mieke Telkamp) en de detectiveserie ,Het is zover". Na het nieuws komt voor de jazzliefhebbers eerst een evenement: het eerste tv-optreden in ons land van het befaamde Malcolm Mitchell Quar tet. België Vlaams: Voor de sportlief hebbers, en wel bijzonder voor de be wonderaars van rugby is er vanmid dag (14.5516.301 een reportage van een rugbywedstrijd in Parijs: Frank rijk—Zuidafrika. Na de quiz „Wie in wie?" (20.30) stelt Perry Como in zijn show aan u voor Paul Anka, de gita rist George Gobel, de danseres Gwen Verdon e.a. (21.00). „Misschien hoor je mij" is de titel van een show van de Nederlandse cabaretier Ton van Duinhoven. De tekst is van Hugo Claus en de gasten zijn o.a. Ingeborg Elzevier, Bernard Droog en Ad Hoey- mans (21.45). Daarna een spannend avontuur met „Interpol" (22.30). België Frans geeft verslag van de Belgische Biljartkampioenschappen driebanden te Luik (15.30 en 16.30). Om 20.45 uur kunt u kijken naar de quiz voor verloofden „Liefde, sparen en spelen". In het programma „Uw vedette" is vanavond Michèle Mor gan aan de beurt (20.45). Duitsland: Om 13.30 uur een repor tage van de Duitse Skikampioenschap pen: slalom voor dames en heren. Na een film over valse munters (14.30) en een filmpje over de stad Dresden (15.00) volgt een reportage van een ijshockey-wedstrijd (15.50). In het avondprogramma kunt u o.a. kijken naar het spel van Joachim Fuchsber- ger „Niet zenuwachtig worden" (20.20) en naar het „internationaal danstournooi om de grote prijs van Europa", een reportage uit Munchen van de wedstrijd in de standaarddan- sen voor beroepsdansers (21.55). morgen Hella S. Haasse Karei Prior: „moeite waard." ZONDAG Een ibizonder lange te levisiedag staat de kijkers te wach ten. Om 1L30 een Hoogmis uit Olden- zaal, drie uur later komt Hannover op bet scherm met de wereldkampioen schappen cross-cycling tot kwart voor vijf, gevolgd door een bloemencorso uit San Remo. Het programma van de VPRO heeft een uitgesproken cultu reel karakter: Bouwmeesters der Cul tuur met Niciphore Niepce, de grond legger van de fotografie, het vervolg van de reeks „Inleiding tot de dans" en daarna drie variaties op het thema liefde met Nederlandse en Franse bij dragen.. BELGIË VLAAMS: „Singende, klin- gende Sehweiz" biedt een overzicht van de drie verschillende taaistreken in Zwitserland met de folkloristische eigenaardigheden in die gebieden (20.30). Georges-Henri Clouzot is van avond de gast in het programma „Clo- se-up". BELGIË FRANS presenteert na het journaal een serie filmflitsen opgeno men in Zuid-Frankrijk (20.30) en daarna het bekende en populaire pro gramma „Negen miljoen Belgen" (20.45). ZONDAG 19 FEBRUARI RADIO j HILVERSUM I - 402 m. VARA: 8.00 Nws. 8.18 Voor hst platte land, lezing. 8.30 Gevar progr. 9.45 Gees telijk leven, toespr. 10.00 Pianorecital. 10.30 Gevar progr. AVRO: 12.00 Gram. (12.30— 12.35: Sportspiegel). 13.00 Nws. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Meded of gram. 13.20 Knipperlicht. 13.55 Rep ••hardrijden op de schaats te Gothenburg. 14.10 Kunstkritieken. 14.50 Kamermuz. 15.25 Gitaarspel. 16.00 Lichte muz. 16.30 Spörtrevue. VARA: 17.00 Gevar progr. 17.30 V d jeugd. 17.50 Nws, sportuitsl en sportjourn. VPRO: 18.30 Doopsgez. Kerk dienst. IKOR: 19.00 V d jeugd. 19.30 De open deur, lezing. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Lichte muz. 20.35 Het vreemde avontuur, hoorsp. 21.10 Gram. 22.00 Klass gram. 22.30 Nws. en meded. 22.45 Journ, 23.00 Piano spel. 23.15 Sportuitsl. 23.20 New York cal ling. 23.25 Gram. 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II - 298 m. KRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nws en waterst. 9.45 Gram. 10.00 CON VENT VAN KERKEN; Kerkd NCRV: 11.30 Gram. 11.45 Kamermuz. KRO: 12.15 Buitenl comm. 12.25 Brabants ork. mannenkoor en alt. 12.40 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.05 De hand aan de ploeg, «lezing. 13.10 De Wadders, hoorsp. 13.30 Lichte muz. 13.50 Boekbespr. 14.00 V d jeugd. 14.30 Utrechts Stedelijk ork. 15.15 Gram. 15.25 Wat ons bezig houdt, lezing. 15.35 Muzikale aspec ten, muzik lezing. 16.00 Sport. 16.30 Ves pers. IKOR: 17.00 Jeugddienst. 18.00 Het het werk, lezing. 18.40 Progr over jeugd en oecumene. NCRV: 19.00 Nws uit de kerken. 19.05 Gewijdemuz. 19.30 Weg en werk der kerkhervormers, lezing. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Licht progr. 20.30 Wij en Zij, gesprek. 20.35 Bel Canto. 21.30 Het dunne alibi, hoor sp. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Avond college: radiolessen. 23.00 Avondgebed 23.15 Metropole ork. 23.45 Gram. 23.55 24.00 Nws. RKK: 11.30 Plechtige Hoogmis. NTS; 14.3015.45 Eurovisie: Wereldkampioensch cross-cycling. 15.50-16.40 Eurovisie: Bloe mencorso in San Remo. VPRO: 20.00 Docu mentaire. 20.10 Ballet. 20.40 Drie variaties op het thema v d liefde. NTS: 20.00 Sport- act. DUITSLAND 11.30 Rep. 12.00 Intern borreluurtje. 13.00 Nws. 20.05 Komedie. 22.05 Afrika rallye 1961. Regionaal weekjourn. 14.00 V d kind. 14.30 Sport. 15.45 TV-spel. 17.00—18.30 Ski-kam- pioensch. (Regionaal progr.: NDR: 19.00 19.25 Die Nordschau. WDR: 19.00—19.25 Hier und Heute). 19.30 Weekjourn. 20.00 20.05 Komedie. 22.05 Afrika rallye 1961. BELGIE VLAAMS 11.0011.40 Protest kerkd. 14.30 Sport (Eurovisie). 15.50 Folkloristisch progr. 16.20 V d jeugd. 16.40 Weekjourn. 17.10—17.35 V de kleuters. 18.30 V d jeugd. 20.00 Nws. en sportuitsl. 20.30 Folkloristisch progr. 21.30 Sportact. 21.50 Close up van22.30 Nws. BELGIE FRANS 11.0011.40 Protest kerkd. 14.30 Sport 15.45 Pom' d'Api. 16.10 Sportuitsl. 16.20 Hol lywood Digest. 17.20 Sportuitsl. 17.30—18.00 V d jeugd. 19.30 Rayon-images. 20.00 Journ. 20.30 Film. 20.45 Negen miljoen. 22.00 Bal let. 22.30 Journ. Gram. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Ka mermuz. 17.00 Vd. kleuters. 17.15 V.d. jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Re- geringsuitz, 18.00 Orgelspel. 18.30 Gram. 18.50 Openbaar kunstbezit, lezing. 19.00 Nws. en weerpraatje. 19.10 Op de man af. praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Lichte muz. 20.20 Morgen zie ik je weer. hoorsp. 21.20 Pianorecital. 22.00 Volk en Staat, pari, comm. 22.15 Gram. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespr. 24.00 Nws. RADIO ^«A<N^VVVVV«WVWVWWVVVVVWVVVVV „Ik was er niet voor dat „Hou je aan je woord" ook voor de televisie zou komen. Voordat je het weet ben je de man van het forum, die ook nog boeken schrijft. Maar ik vind het een leuk spel en de meerderheid was er wel voor. Dan wil je niet achterblij ven. Televisie trekt me niet aan. Het is te indirect, te abstract. Ik zal dit me dium misschien pas gaan waarderen als je er het directe gebeuren overal ter wereld op kunt zien, als je ook kunt kiezen: Moskou, New York, Pa rijs. Maar dat is misschien pas over vijftig jaar of nog later. Ik voel me dan ook helemaal met aangetrokken tot het schrijven van stukken voor de televisie. Ik geloof dat ik dan nog eerder een radiohoor spel zou schrijven. Maar ik houd me maar bij mijn boeken en toneelstuk ken. Maar goed, „Hou je aan je woord" is een aardig spel en ik doe dus mee. Alleen: het moet niet te vaak worden gebracht. Het komt nu eenmaal per maand voor de radio en eenmaal per maand voor de televisie en dat vind ik al teveel. Eens per maand vind ik ge noeg. Ze zullen echter bij de Avro wel weten wat ze doen. Ik heb er geen idee van hoe het vanavond zal gaan. We zitten in een andere zaal, hefbben dus ook ander pu bliek. We zitten tegenover camera's en lampen en we hebben niet meer dan vijfentwintig minuten ter beschikking. Bij de radio is dat niet zo. je praat te rustig een uur of langer en achter af werd het wel op lengte gesneden. Ik ben dus wel benieuwd." radio vandaag ZATERDAG Voor velen is de zaterdag een vrije dag. Laten we daarom maar vroeg op de dag begin nen met programma's voor u uit te zoeken. De Springplank om half vier. Amateurs die hun radiokans krijgen (één keer reeds gevolgd door een grammofoonplaat). „Matinee op de vrije zaterdag" om tien over half drie (Hilv. 1). Veel bekende muziek. In de avonduren de vaste pretuit- zendingen. Als u daar genoeg van hebtdan is er in het buitenland wel wat plezierigs te vinden, zoals „Variety Playhouse" op de Home Service (half negenen jonden Mirror" om half acht op Light Programme. radio morgen „Als jurylid voor de televisieprijs van het Prins Bernhard Fonds kiik ik regelmatig naar televisie-uitzendingen. Ik moet u zeggen dat ik aanvankelijk erg huiverig was tegenover dit me dium. maar daar ben ik van terug ge komen. Ik erken nu de belangrijke functie van de televisie als middel tot instructie en opvoeding. Neem nu maar eens de uitzending van de zons verduistering deze week. Maar ook veel toneelstukken vind ik het aanzien dubbel en dwars waard, en programma's als „Kunstgrepen" van Pierre Janssen en „Welbe schouwd". Op zichzelf had ik er dus geen be zwaar tegen dat „Hou je aan je woord" op het beeldscherm zou ko men. Waar ik echter wel een beetje mee zit is dit: wij komen nu niet als schrijvers voor de televisie, maar als personen. Een schrijver heeft op zich niets spectaculairs. Wij kunnen ons werk niet voor de camera's doen. Niet dat ik „Hou je aan je woord" geen leuk spel vind, maar ergens vind ik er toch wel een gevaar in schuilen, dat we in een andere rol gaan optre den. Daarom vind ik al die aandacht, die aan ons optreden van vanavond wordt gegeven, ook wel wat overdre ven. We worden van tevoren al in de schijnwerpers van de publiciteit gezet, terwijl er nog helemaal niets is ge beurd. Er zijn toch wel andere dingen, die veel belangrijker zijn? Ik geloof dat de Avro met dit spel bepaald iets beters op het beeldscherm wil brengen dan de gebruikelijke lol en ik ben van mening dat het kij kerspubliek ook wel eens wat anders wil zien dan de overbekende amuse mentsprogramma's. Alleen: ze moet het niet te vaak doen, en ik zou het betreuren als het voor de radio zou verdwijnen." ZONDAG Twee mooie uitzendin gen vlak achter elkaar, geschikt voor een brede schare luisteraars. Om tien over negen een verkorte uitvoering van de operette „Gravin Maritza" van Kalman, gevolgd door de ru briek „Rijkdom der welluidendheid" met een reeks zogenaamde populaire klassieken (Hilversum I). De rest van de avond wordt, zoals gewoon lijk, grotendeels door hoorspelen ge vuld. In de middaguren zijn er eni ge aantrekkelijke uitzendingen van klassieke muziek op de Nederlandse zenders. Op Brussel Frans tippen wij van avond twee uitzendingen over chan sons en vedettes, om acht uur en om half elf. BBC Light programme brengt om half tien de honderd bes te nummers en om tien uur het programma ..Follow the stars". Op Home Service op dit uur een gesprek tussen veldmaarschalk Mont gomery en Ed Murrow over leider schap. Van een onzer redacteuren Hilversum.' „ongeveer vijf jaar geleden kwam Jean Anto- nietti van de Vara bij mij en vroeg: „Ik heb iets gehoord of gedroomd van een programma waar in oude grammofoonplaten worden gedraaid en ik heb direct aan jou gedacht om zoiets voor ons te gaan doen." Hij wist niet meer of hij het gehoord of gedroomd had, maar zo'n vage jongen is hij nu eenmaal. Ik voelde er echter niet veel voor. Ik heb het druk genoeg met mijn zaak. Ik zei dus dat ik met mijn stem geen sprekende rol in dat pro gramma wilde vervullen, u weet wel: een praatje vooraf en een praatje tussendoor. Toen vroegen ze van de Vara: „Ga je er dan mee akkoord dat je stem wordt ge test?" Dat kon ik moeilijk weige ren en toen ben ik bezweken." Zo begon Ger de Roos als Schijven- speurder in het najaar van 1956 met zijn programma van oude grammo foonplaten, eerst onder de aankondi ging „Opsporing verzocht", daarna on der het motto „Opgezocht en afge stoft" en toen weer onder de eerste titel. Hilversum I - 402 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nws. Daarna: Orgelspel. 8.35 Gram. 9.00 Gym. v.d. vrouw. 9.10 Gram. (9.35: Waterst.) VPRO: 10.00 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 11.20 Voordr. 11.40 Vierhandig pianospel. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en ttunb. meded. 12.33 Voor het platteland, praatje. 12.38 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Voor de middenstand, lezing. 13.20 Hammondorgelspel. 13.45 Wikken en wegen, lezing. 14.00 Cello en piano. 14.30 Heer van goeden huize, hoorsp. 16.30 Ork. en koor. 16.05 Zestig minuten voor boven de zestig, 17.05 Oude liedjes. 17.20 Gram, 17.30 Pianoduo. 17.50 Milit. comm. 18.00 Nes. en comm. 18.20 Lichte muz. 18.50 Act. 19.00 Parl.overz. 19.15 Regerings- uitz. 19.30 Gevar. progr. 21.30 Lichte muz. 21.55 Act. progr. 22.30 Nws. 22.40 Omr. ork. en soliste. 23.40 Gram. 23.45 Jazz-rauz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM H. 298 m. NCRV: 7.00 Nws. 7.13 Gram. 7.30 Een woord voor de dag. 7.40 Gewijde muz. 8.00 Nws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Gram. 9.00 V.d. zieken. 9.35 Gram. 9.40 V.d. vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Theologische etherleergang. 11.00 Geestelijke liederen. 11.30 Quiz. 12.05 Klavecimbelrecital. 12.25 Voor boer en tuin der. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Lichte muz. 12.53 Gram. ol act. 13.00 Nws. 13.15 Volksmuz. 13.40 Gram. 14.05 School radio. 14.30 Gevar. progr. (herh.). 15.30 NTS 20.00 Journ. en weeroverz. KRO: 20.20 Lichte muz. 20.40 Documentaire. 21.10 Voordr. 21.25 Filmreportage. 22.05 Epi loog. DUITSLAND 17.00 V.d.kind. 17.20-18.00 V.d.kind. (Re gionaal progr.NDR18.25 Progr. overz: 18.30 Die Nordschau. 19.25 De huishoudster. WDR: 18.45 Hier und Heute. 19.25 Familie Michel in Afrika). 20.00 Journ. en weer* overz. 20.20 Documentaire. 21.05 TV-film. 21.30 Amerikaanse (ilmrep. 22.20 Laatste nws. 22.35 Documentaire. BELGIë VLAAMS 19.00 Progr over postzegels. 19.15 Film- rep. 19 45 Cult.act. 20.00 Nws. 20.25 Speel film. 21.55 Literair progr. 22.25 Nws. BELGIë FRANS 19.30 Sport. 20.00 Journ. 20.30 Carte Blance a Michel Magne. 21.30 Cult, progr. 22.30 Journ. BUSSUM In de plaats van de re portage van de wereldkampioenschap pen kunstrijden te Praag zendt de Avro op 24 februari een show van Perry Como uit. BIRKENHEAD (A.N.P.) Van de werf van Cammell Laird and co. Ltd. te Birkenhead in Engeland is gistermid dag het grootste schip van Shell tankers n.v. tewater gelaten. Zoals gebruikelijk bij deze Nederlandse maatschappij kreeg het schip de naam van een schelp. Mevrouw H. Wilkinson, de vrouw van een directeur vain de Koninklijke/Shell Groep, doopte het schip Sepia. De Sepia, die bijna 250 meter lang is, meet ongeveer 65.000 ton deadweight. Daarmee is zij groter dan de kort gele den in Rotterdam door prinses Irene te- Va tergelaten Ondina. Die blijft evenwel het vlaêgeschip van de tankervloot van de Shell, omdat zij het grootste op een Nederlandse werf voor Shell tankers ge bouwde schip is. De Sepia wordt speciaal gebouwd voor lange reizen met ladingen ruwe olie. Het is de bedoeling dat met dit schip de kos ten vervoer zullen verminderen, met welk doel de maatschappij ook juist zes tien oude tankers van de hand heeft ge daan, nadat evt vorig jaar al twintig wa ren verkocht. AMSTERDAM (ANP) Het Inter- nationaal Instituut voor Sociale Ge schiedenis in Amsterdam heeft van d« Rockefeller Foundation een schenking van 27.000 dollar ontvangen. Het geld is bestemd voor het uitge ven en publiceren van materiaal over de communistische internationale confe renties in Zimmerwald, Kienthal en Stockholm, over socialistische en com munistische bewegingen in zuid-oost Azië omstreeks 1920 en over nog niet gepubliceerde werken van Marx. GRONINGEN. Een val van der tig meter hoogte heeft gisteren het le ven gekost aan de dertigjarige Rotter dammer A. C. van der Waal. Het on geluk gebeurde bij de nieuwbouw van het provinciaal elektriciteitsbedrijf aan het Winschoterdiep in Groningen. Waarschijnlijk is het slachtolïer mis- Van onze correspondent PARIJS. Geruchten die de laat ste dagen in de Algerijnse steden heb ben gecirculeerd als zouden de Fran se ultra's zich hebben verenigd in een ondergrondse verzetsorganisatie wer den gisteren door nieuwe feiten be vestigd. Er zijn nu in drie dagen tien bomaanslagen gepleegd op Algerij nen, regeringsgezinde Fransen en op regeringsgebouwen. Zij zijn kennelijk gepleegd door Fransen. Verder worden er nu in de steden vlugschriften verspreid waarin de op richting bekend wordt gemaakt van een „Frans-Algerijnse maquis", een onder grondse organisatie dus, naar het voor beeld van de tegen de Duitsers gerichte organisaties uit de oorlogsjaren. „De grote dag" Deze vlugschriften zijn al doorgedron gen tot de kazernes. .Wanhoopt niet. Houdt u gereed voor de grote dag. Alles wordt voorbereid", staat erin te lezen. Terwijl de verzets organisatie reeds van haar bestaan be tuigt door het plegen van bomaansla gen, die tot nu toe het leven hebben ge kost aan één Arabier en bijna vijftig mensen verwondden, trekt het onder grondse leger zich op twee punten in het zuiden van de provincie Oran samen onder leiding van een gedeserteerde ka pitein van de luchtmacht, Soërt. Een van deze plaatsen is gelegen in de buurt van Relizane, welke stad be heerst wordt door de binnenlandse troe pen van Bagacha Boualem, de onder voorzitter van de Franse Nationale Ver gadering, die een vurig aanhanger is van een Frans Algerije. De andere is Tiaret, dat de toegang beheerst tot het Algerijnse Atlasgebergte, waar kapitein Soërt zijn troepen heeft verzameld, be staande uit gedeserteerde legionairs van het Vreemdelingenlegioen. In Madrid De organisatie van dit alles schijnt zich te bevinden te Madrid, vanwaaruit Lagaillarde, generaal Salan en andere vluchtelingen nauw contact met deze twee verzetsorganisaties onderhouden. Dat contact zou in Algerije lopen via de zes mensen waarover Ortiz schrijft in een brief (met als briefhoofd: „Voor lopige regering van Frans Algerije in ballingschap") aan de president van het tribunaal waarvoor het proces van de Barricaden dient. Die zes zouden met Ortiz volgens deze brief alle verant woordelijkheid dragen voor de gebeur tenissen in januari 1960. Ook de moord op mr. Popie, enkele weken geleden, te Algiers vormde een onderdeel van het krijgsplan van deze nieuwe organisatie om de lastigste te genstanders uit de weg te ruimen. Deze verrassende ontwikkeling vormt in werkelijkheid de reden van het plot selinge vertrek van de Algerijnse pro cureur-generaal Schmelck naar Parijs, waar hij met de minister van justitie, Michelet, en met de minister voor Alge rijnse aangelegenheden, Joxe, over deze zaak zal spreken. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM Het zoeken naar de ontvoerder van Marcel Nivard gaat on verminderd voort. Sinds het lijkje van het jongetje is gevonden krijgt de po litie tientallen tips, die allemaal zorg vuldig worden nagegaan. Maandag gaat een tweede groep recher cheurs aan het werk, die in de buurten om de Beukelsdijk en de Heemraads singel de mensen huis aan huis zal on dervragen. De onbekende, wiens tip tot opsporing van het lijkje leidde, heeft zich nog steeds niet gemeld. 35 JAAR „Waarom ze bij mij waren geko men? Niet omdat ik een verzamelaar ben toen ik mijn loopbaan als Schij venspeurder begon had ik geen enke le oude plaat. Maar omdat ik al zo'n vijfendertig jaar grammofoonplaten verkoop. Ik heb in die tijd de hele ontwikkeling van het populaire gram mofoonrepertoire meegemaakt. In mijn functie moest ik van alles op de noogte zijn en mijn ervaring als winkelier heeft mij die brede interes se verschaft. Trouwens, er bestaat, voorzover ik weet, in Nederland geen verzamelaar van zo'n breed repertoi re als ik in mijn programma breng. De enigen die ook zo'n programma zouden kunnen verzorgen zijn mijn collega's, maar die zijn alleen maar koopman. Ik ben dus als Schijvenspeurder be gonnen met een paar oude platen die ik heb geleend: platen die ik zelf een twintig jaar geleden hier in de zaak had verkocht." OP ZOEK Ger de Roos grijnst breed bij die herinnering. Hij is een forse, vierkan te man met een blozend gezicht en een stem die de grammofoonplaten in de rekken doet sidderen. Zijn pientere oogjes schieten voortdurend over on ze schouders als raketten de winkel in, terwijl hil praat. „Daarna ben ik zelf op zoek gegaan naar platen: op het Waterlooplein en in tweedehands zaken. Erg lang heb ik dat niet hoeven doen. Al gauw kreeg :k er zoveel toegestuurd dat ik ze zelf niet meer hoefde te kopen. Er zijn natuurlijk veel doublures bij en de kwaliteit is vaak slecht. Iets bij zonders of verrassends was er nooit bij. Als je zo lang in het vak zit zijn er geen verrassingen meer voor je. Van meet af aan kreeg ik post bin nen jver mijn programma. Ik krijg zo'n dertig tot veertig brieven en kaar- Advertentie INDIA - U.S.A. per Boeing; 707 JAPAN - INDONESIË - VERRE OOSTEN AUSTRALIË - U.S.S.R. - AFRIKA 56, Ravenstein, Brussel, tel, 02/12.87.85 - 12.75.15 of uw Reisbureau GER DE ROOS speuren naar schijven ten per maand. Maar ook hierover kan ik geen bijzondere of grappige dingen vertellen. Of ik al die post be antwoord? Ik heb er geen tijd voor! Waar de meeste belangstelling voor is? In de eerste plaats voor het tijd vak tussen 1930 en 1945. In de tweede plaats voor het Engelse repertoire. Willy Derby wordt ook nog veel ge vraagd. Voorlopig kan ik nog vooruit: ik heb hier een kelder vol platen liggen, die ik nog kan draaien. Of ik ook oude platen thuis heb? Geen enkele! Het is helemaal geen liefhebberij van mij, die oude grammofoonplaten. Weet u wat ik vanmiddag ga doen, met dit mooie weer? Lekker tuinieren!" NEW YORK (Reuter, AP). De ver tegenwoordiger van Liberia bij de Ver enigde Naties heeft gisteren in de Vei ligheidsraad gezegd dat de meeste Afri kaanse delegaties die hij had geraad pleegd vinden dat Dag Hammarskjoeld, de secretaris-generaal grótere bevoegd heden moet krijgen wil hij vrede en rust in Congo kunnen herstellen. De Liberiaan, George Padmore, zei dat hem ook was gebleken dat de mees te Afrikaanse landen vinden dat het secretariaat-generaal ongewijzigd moet blijven. Padmore drong uit naam van de pre sident van Liberia, W. Tubman, aan op de volgende maatregelen: I het stellen van de eis door de Ver- eniiigde Naties daifc alle militaire en politieke activiteit in Congo gestaakt zal worden voor de duur van ten minste zes tig dagen, en dat de Veiligheidsraad op een dergelijk bestand zal aandringen; O het uitschrijven van een bijeenkomst van de leiders van alle Congolese po litieke groeperingen, Hammarskjoeld, en de Veiligheidsraad in het gebouw van de Verenigde Naties ter bespreking van de toestand in Congo en van maatregelen tot herstel van rust en orde in dat land. ongehinderd naar Leopoldstad kunnen te rugkeren; H er moet. voor worden gezorgd dat het Congolese leger zodanig hervormd wordt dat het zich voortaan buiten, de politiek houdt. Men nam aan dat tot de landen die dit voorstel wilden steunen ook Liberia en Ceylon behoorden. De tekst van de voorgestelde resolutie week alleen wat betreft de zinspeling op krachtdadig optreden in Congo van Loufti's opsomming van maatregelen af. Mocht de voorgestelde resolutie ver worpen worden dan zullen de landen die haar indienden aandringen op een spoed- bij eenkomst van de Algemene Ver gadering. Ander plan Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Nu prof. Romme heeft bedankt als lid van de Tweede Kamer, komt ir. Witte, de burgemeester van Eindhoven, als eerste in aanmerking voor het lidmaatschap van de Kamer. Aange nomen mag worden dat hij, evenals staatssecretaris Veldkamp die vervolgens op de lijst staat, voor die benoeming zal bedanken. De verwachting is dat de heer B. J. de Buel uit Oss de opengevallen plaats zal innemen. De heer De Buel, die van 1956 1958 zitting in de Tweede Kamer heeft gehad, is 47 jaar oud en lid van de Pro vinciale Staten van Noordbrabant. DEN HAAG. Er is nu meer dan een miljoen gulden gestort voor de an ti-hongeractie in Congo. Negen-tiende daarvan is al overgemaakt naar Con go. Er zijn droge vis, medicijnen, gerst, bonen en mais voor gekocht. Omar Loufti van de Verenigde Arabi sche Republiek snelde een voorstel van zijn land en enkele andere landen in het vooruitzicht dat ongeveer het volgende zou inhouden: "I de volkerenorganisatie moet voorko- men dat de troepen van gen.-maj. Mo- boetoe Oostprovincie binnenrukken. C} er moet snel een onpartijdig onder- zoek komen opdat de daders van de moord op Loemoemba gevonden en be straft kunnen worden; O alle Belgische militaire en para-mili- taire eenheden moeten uit Congo ver trekken; A het Congolese parlement moet zo snel mogelijk bijeen komen; C er moeten sancties op België toege- past worden indien de militaire en para-militaire eenheden van dat land niet onmiddellijk uit Congo verdwijnen; A de Uno moet zorgen voor de bescher- ming van de leden van het Congo lese parlement en er voor zorgen dat zij ROTTERDAM. Met een plezierige en zwierige toneelvoorstelling heeft de Rotterdamse vrouwelijke studentenver eniging gisteravond in Palace haar ne gende lustrum gevierd overigens niet de enige feestelijkheid bij dit lustrum. André Roussins blijspel over een won. derlijke driehoeksverhouding, „De klei ne hut", kreeg in de regie van Steye van Brandenberg, die het stuk indertijd zelf gespeeld heeft, een vertoning die getuigde van toewijding, geestdrift en talent. Het stuk, dat door eigenlijk maar drie mensen moet worden gedragen, stelt hoge eisen aan amateurs, maar deze tonelisten stonden, zo te zien en te ho ren, nauwelijks voor enige moeilijkheid. Roussins nu en dan pikante tekst deed de rest en het succes was er. Een open doekje kreeg het decor van Chiel de Mey; het stelde een onbewoond eiland voor, waar zich drie schipbreukelingen hadden geïnstalleerd en het vertoonde een bijzondere dieptewerking. Alle hulde!. DEN HAAG. Tot op de data die tussen haakjes zijn vermeld kan met de volgende schepen zeepost worden verstuurd: Argen tinië: Westland (19-2): Yapeyu (21-2); Austra lië: Isarstein (22-2); Oranje (23-2); Brazilië: Lahnstein (22-2); Canada: Queen Mary (21-2); Learina (22-2); Maadam 23-2); Chili: Burgenstein (23-2); Ned. Antillen: Benne- kom (20-2); Nieuw-Zeeland: Oranje (23-2); Suriname: Ladon (22-2); Unie van Zuid- Afrika en Zuidwest-AfrikaCapetown Castle

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 8