Vijf arbeiders beschuldigen hoofdambtenaren meegse Professor Romme LEXINGTON Vrouwen voelen zich in het donker bedreigd D' Neo-Silvikrin GREEP UIT AANKLACHT: BLOEMEN, PLANTEN EN BOMEN IN TUINEN VAN VRIENDEN - UIT RIJDEN MET GEZIN VAN CHEF UITLOKKING MEINEED ASPIRIN ÉXF Avondscholen wijzigen lesroosters Probleem maar geen paniek ZEEUWSCH DAGBLAD Bloempjes buiten Reparaties Meineed Vervolg van pag. 1 Geen angst meer, Stafbespreking Auto - scooter Geen pottekij kers Zeepbel élk gezin gezien"! NEDERLAND WERD WEER ZICHTBAAR REGERINGSVOORSTEL Bouwpremies voor „bezinningscentra" Vonnissen voor leden van verboden verenigingen Prijswinnaars antwoordspel Strijkgeld Judolessen Zai^i-tiag 18 februari 1901 Pag. 6 Van onze speciale verslaggever IJMEGEN. - Vijf ge meentearbeiders van Nijmegen hebben evenzovele aanklach ten ingediend bij de officier van justitie te Arnhem. De vijf aanklagers betichten vijf hoofdambtenaren van de ge meente Nijmegen van corruptie, diefstal, verduistering, het aan nemen van steekpenningen c.q., geschenken en het plegen of uit lokken van meineed. Begin volgende week wordt over deze aanklachten te Arnhem een be spreking gehouden tussen de com missaris der Koningin in de provin cie Gelderland, mr. H. W. Bloemers, de procureur-generaal, mr. B. I. A. A. ter Veer, de advocaat-generaal mr. A. W. Holsteijn, de officier van justitie mr. J. P. Hustinx en de burgemeester van Nijmegen, mr. Chr. M. 3. H. Hustinx. Na dit gesprek kan het onderzoek in deze ingewikkelde affaire begin nen. „Het is een beleidskwestie", zo zei ons Nijmegens burgemeester „Er is een intern onderzoek geweest en de zaak is disciplinair afgedaan." Van de vijf aanklagers zijn er drie nog in dienst van de gemeente. Eén werd ontslagen wegens diefstal (welk feit hij ontkent) en één klager nam zelf ontslag nadat een sinds jaren slepend conflict met het gemeente bestuur na uitspraak door de hoogste ambtelijke rechter niet naar zijn ge noegen werd opgelost. In de aanklachten wordt een overzicht gegeven van malversaties, die volgens de klagers door het gemeentebestuur onder de dekmantel werden gehouden, hoewel de feiten, zo stellen klagers, ter kennis van het college van B. en W. waren gebracht. Er is ten eerste een beschuldiging van diefstal van duizend liter benzine door gebruik van gemeente-auto's voor privédoeleinden. Een van de hoofd ambtenaren zou zijn vrouw door een van de aanklagers, die zijn onder geschikte was, maandenlang rijles heb ben laten geven in een auto van de gemeente. Ook moest deze magazijn meester bij de gemeentelijke plant soenendienst op elke zonnige dag gaan rijden met het gezin van zijn chef. eveneens in een auto van de gemeente en in diensttijd. Twèe andere klagers brengen de offi cier van justitie ervan op de hoogte dat hun chef (hoofdambtenaar van openbare werken), hen in diensttijd tiirimer- en fnétselwerk liet verrichten in zijn privé-woning, waarbij gebruik werd gemaakt van materiaal van de gemeente. De chef zou zijn onder geschikten hebben gedwongen, tijd en materiaal te verantwoorden op werk- briefjes die zij valselijk moesten in vullen. Een hulp-chauffeur van de plantsoe nendienst schrijft in zijn aanklacht, dat hij altoos heeft geweigerd mee te doen aan de diefstallen en verduisteringen, die schering en inslag zouden zijn ge weest bij de plantsoenendienst. Hij geeft de officier van justitie een overzicht van de honderden heesters, bomen en planten, die op last van zijn hoogste chef van de gemeentelijke kwekerij te Heumen zouden zjjn ge stolen en in tal van particuliere tuinen in Nijmegen moesten worden geplant. Ook is er sprake van dertig kubieke meter mest, die op dezelfde clandestie ne manier aan particulieren en ge meenteambtenaren werden verstrekt. Als typische bijzonderheid wordt ten aanzien van dit laatste geval meege deeld, dat daarvan al eerder aangifte was gedaan bij de politie te Nijmegen. Een rechercheur zou een onderzoek hebben ingesteld en de diefstal hebben vastgesteld. Deze politieman zou ech ter, aldus wordt in de aanklacht ge steld, van „hogerhand" de wenk heb ben gekregen dat hij zijn onderzoek moest staken. De klagers sommen gevallen op van diefstal en verduistering van graszaad, duizenden graszoden, het laten uitvoe ren van allerlei particulier werk door gemeentewerklieden in diensttijd waar bij materiaal van de gemeente werd gebruikt (repareren van geijsers, cen trifuge, haarden), het aannemen van geld van leveranciers van de gemeen te, het aannemen van meubels, het la ten vervaardigen van meubilair in de gemeentelijke werkplaatsen met hout en ander materiaal van de gemeente. De aanklacht van de vroegere kraan drijver der gemeente Nijmegen, J, E. Papenhoven, handelt uitsluitend over meineed en het uitlokken daarvan. En kele jaren geleden, toen de heer Pa penhoven in conflict was geraakt met' de havenmeester en hij wegens wan gedrag werd ontslagen, legde hij zijn zaak voor aan het ambtenarengerecht. Hoewel hij niet volledig in het gelijk werd gesteld, werd het gegeven ont slag ongeldig verklaard en moest de gemeente hem weer in een gelijkwaar dige functie plaatsen. Hij werd by de gemeentelijke schoonmaakdienst ge plaatst en moest vloeren dweilen en schrabben. Dit werk achtte hij niet in overeenstemming met de functie van een kraandrijver eerste klas. Daarover ontstond een nieuw conflict. Terwijl zijn zaak nog in hoger beroep door de Centrale raad van beroep werd De wieg van Carl Paul Marie Romme stond in het Brabantse Oirschot. Lang heeft hij daar niet gewoond: in Am sterdam bezocht hij het gymnasium om er vervolgens aan de Gemeentelijke universiteit rechten te gaan studeren. Zijn politieke loopbaan begon in 1921 hij was toen vijfentwintig jaar met zijn verkiezing tot lid van de Am sterdamse raad. Hij was in die dagen een van de weinige Nederlanders die zitting had in een vertegenwoordigend lichaam zonder zelf het actief kiesrecht te bezitten. Vier jaar nadien, in 1925, nam hij de leiding van de rooms-katho- lieke raadsfractie op zich. Al spoedig bleek dat mr. Romme naast oratorische nog veie andere talenten had. In 1932 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer, waarin hij overigens slechts een jaar zitting had. In 1933 werd mr. Romme lector aan de Rooms-katholieke handelshoge- Advertentie want er is Neo Silvikrin Eerst komt roos dan volgt haar uitval... daarna verhoornt de hoofdhuiden kaalheid is het eind. Dit kunt u verwachten, als u niet bijtijds zorgt voor „bijvoe ding" van de hoofdhuid; NEEM NEO-S1LVIKRIN! Silvikrin bevat in de juiste verhouding alle 18 natuurlijke opbouwstoffen, die ook tiw haar nodig heeft. Vandaar dat niets zo helpt tegen roos en haaruitval als Neo-Sllvikrin! Kuurflacon ^Neo-Silvikrin f7.60 Voor de dagelijkse haarverzorging is er Silvikrin-Lotion (met of zonder vet) f1.70 of f3.30 d« biologische hurvoedingf school te Tilburg en een jaar later bui tengewoon hoogleraar in het staats recht. Verkiezingen en benoemingen volg den elkaar nu snel op. Van 1935 tot 1937 lid van Provinciale Staten van Noordholling, begin juni '37 lid van de Eerste Kamer en tegen het einde van diezelfde maand minister van so ciale zaken (bet kwartje!) in het vier de Kabinet-Colijn. In mei 1946 keerde hij terug in de Tweede Kamer, ditmaal voor langere duur. Tot oktober vorig jaar leverde hij als fractievoorzitter van de K.V.P. zijn scherpzinnige bijdragen tot de dis cussies. In die maand adviseerde zijn dokter hem rust te houden en werd hij voprlopig als fractievoorzitter door de heer W. J. Andriessen vervangen. Het probleem van de opvolging is met het vertrek van prof. Romme voor de K.V.P. plotseling acuut geworden. Het is een publiek geheim dat mr. Cals is voorbestemd om in zijn voetstappen te treden, maar dit zal voorlopig zeker niet gebeuren. De minister van onder wijs moet eerst zijn werk afmaken, in ieder geval zijn mammoet behoorlijk op stal brengen. Waarschijnlijk zal het voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie van de K.V.P. dus wel voor de lopende parle mentaire periode, dat wil zeggen tot 1963, worden waargenomen door de af gevaardigde Andriessen. Het spreekt vanzelf dat de K.V.P. tijdig met het oog op de verkiezingen een beslissing over de opvolging zal nemen. Het is te verwachten dat dr. L. G. Kortenhorst, de voorzitter van de Tweede Kamer, dinsdag bij de aanvang van de vergadering na het voorlezen van d ebrief van prof. Romme, ook nog nadere aandacht aan deze gebeurtenis zal schenken. Het is op zichzelf ai een zeldzaam voorkomend feit dat een per soonlijkheid van de betekenis van prof. Romme tot een dergelijk besluit komt. Het gebeurt meer dat grote figuren zichzelf overleven dan dat zij tot de wijze beslissing komen om op tijd heen te gaan. Van prof Romme zou men in dit opzicht echter toch al kunnen spre ken van een mythische figuur. Het ge rucht van zijn faam als beschermengel van het kabinet-De Quay, dat bijvoor beeld vorig jaar zomer eigenlijk tot nietsdoen zou zijn gedoemd omdat prof. Romme met vakantie was, had voor velen reeds de schijn van werkelijkheid aangenomen. In allerlei kringen heeft het vertrek van prof. Romme een tragische indruk gemaakt. De voorzitter van de Tweede Kamer noemde het een groot verlies voor Ka mer en kabinet. Voor hem was prof. Romme vooral een constructieve figuur in de nationale politiek. Zo zijn er maar een paar. zei dr. Kortenhorst. die overi gens grote eerbied had voor het in alle wijsheid genomen besluit om er mee op te houden. De liberale politieke leider prof. mr. P. J. Oud was persoonlijk zeer geschokt toen hij het hoorde en zei grote waar dering te hebben voor prof. Romme, voor wie hij het verdrietig en zelfs tra gisch vond dat hij het werk op deze manier in de steek moest laten. Voor de Nederlandse politiek betekent het vol gens prof. Oud eigenlijk een ramp. Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, voor zitter van de a.r. fractie, betreurde het zeer dat een dergelijk briljant Kamer lid als prof. Romme niet meer zal te rugkomen, en evenals prof. Oud was hij van oordeel dat hij zeer moeilijk te vervangen zal zijn wegens zijn uitzon derlijke kwaliteiten. behandeld, had Papenhoven een aan klacht wegens meineed ingediend tegen zijn chef, die in zijn zaak voor het ambtenarengerecht als getuige was op getreden. De Centrale raad hield geen rekening met deze aanklacht. Wel werd in de uitspraak vermeld, dat de chef van Papenhoven onjuiste verklaringen had afgelegd ten nadele van de ex-kraan drijver. Pas na deze uitspraak liet de justitie weten, dat de klacht wegens meineed was geseponeerd en niet nader zou worden uitgezocht. Thans heeft de ex-kraandrijver een nieuwe aanklacht ingediend. Hij heeft daaraan voorts nog een aan klacht wegens uitlokking tot meineed verbonden, daar hem pas later was ge zegd, dat tijdens een stafbespreking in het stadhuis enkele hoofdambtenaren collega's van Papenhoven zouden heb ben voorgesteld, bepaalde bezwarende verklaringen tegen Papenhoven af te leggen terwijl men wist en ook met zoveel woorden zei, dat deze aan tijgingen niet juist waren. De kraan drijvers kregen de stellige verzekering, dat zij nimmer last zouden krijgen als zij die verklaringen zouden willen afleggen, aldus Papenhoven. Een van de hoofdambtenaren der ge meente, die ambtshalve deze bespre king moest bijwonen, had toen heftig geprotesteerd tegen deze voorstellen. Deze hoofdambtenaar heeft later over deze merkwaardige vergadering een rapport opgemaakt. Op dat rapport steunt de aanklacht wegens uitlokking tot meineed van Papenhoven. Dit is trouwens niet het enige rap port, dat over gepleegde malversaties is opgemaakt. De accountants der ge meente Nijmegen ontdekten dat de plantsoenendienst benzinebonnen had ingediend voor benzinegebruik van motoren en grasmaaimachines, die de gemeente helemaal niet had. Deze constatering leidde tot een onderzoek door de gemeentelijke accountants. Opgemerkt werd ook, dat een hoofdambtenaar die een scooter ter beschikking had gekregen, bijna altijd voor de scooter en voor de auto ben zine in rekening bracht. De accountants ontdekten voorts, dat sommige ambtenaren van de gemeente in Nijmegen voor Sinterklaas speelden met de eigendommen der gemeente. Bakken met planten, duizenden bloem bollen, gereedschap, heesters, bomen en grint werdén in vrachtauto's van de gemeente naar allerlei' (met naam ge noemde) personen gebracht. Kinderen van ambtenaren en vrien den van ambtenaren kwamen op de kwekerij spelen, waar zij honderden ruiten van kassen hebben gebroken. Bij hun onderzoek vonden de accountants overal speelgoed op de kwekerij. Te vens werd ontdekt d'at de speelmak kertjes de kranen van enkele vaten pe troleum hadden afgebroken, waardoor honderden liters brandstof verloren waren gegaan. De kinderen stichtten brand in de orangerie en pleegden een inbraak in het magazijn. Het geheime accoun tantsrapport d'at alleen., ter kennis van het college van B. en W. is gebracht vermeldt een omvangrijke fraude met de wertobonnen. De arbeiders van de gemeente moes ten overal gaan Werken bij particulie ren. Zij gingen er per auto heen en na men niet alleen het handgereedschap van de gemeente mee maa rzelfs de tractor en d'e dubbele zaaimachine. Tot ver buiten Nijmegen strekte dit clande stine bedrijf zich uit. accountantsrapport had ontvangen werd een arbeider wegens een kleine diefstal, d'ie hij overigens ontkende, ontslagen. De hoofdambtenaar die in dat accountantsrapport het meest ver antwoordelijk werd geacht voor de ge pleegde feiten, kreeg echter een beris ping en werd naar een andere dienst overgeplaatst. Gemeente-arbeiders, die over ö'eze gang van zaken ontevreden waren, brachten de feiten, waarover zij waren verhoord door de accountants, ter ken nis van de procureur-generaal. Er volgde een onderzoek door een rijksrechercheur, die echter halverwege het onderzoek niet verder kon. Hem werd een afschrift van het accoun tantsrapport geweigerd. Ook verschafte de gemeente geen enkele mededeling. Het college van B. en W. stelt zich op het standpunt, dat het om een interne aangelegenheid gaat, waar de justitie geen bemoeienis mee mag hebben. „Het is een beleidskwestie," zei bur- meester Hustinx ons. „Er is een intern onderzoek geweest en de zaak is disci plinair afgedaan. Uit het rapport dat alleen voor B. en W. is uitgebracht, zijn ons geen strafbare feiten gebleken. Wij hebben daarom niet de plicht aan gifte te doen bij de justitie. Er zit veel animositeit," aldus burgemeester Hus tinx. „Het college van B. en W. heeft sterk de indruk, dat het interne rapport, dat niemand buiten B. en W. onder ogen krijgt, op tal van plaatsen is aangedikt. Nu de vijf arbeiders aanklachten heb ben ingediend bij de officier van jus titie, lijkt het alsof hier sprake is van een complex van fraude en corruptie. Er zijn inderdaad dingen gebeurd, die niet door de beugel kunnen. Maar bij welk groot apparaat waar achttienhon derd man werkt, gebeurt dat niet? Zo dra wij kennis van klachten kregen hebben wij een onderzoek laten instel len en zijn maatregelen genomen. De zaak wordt nu door die aanklachten op geblazen. Het is een zeepbel, die straks uit elkaar spat. Er zit volgens mij geen strafbaar feit in al die aanklachten," aldus burgemeester Hustinx. De burgemeester bevestigde ons, dat B. en W. geen medewerking wilden verlenen aan het onderzoek van de rijksrechercheur, ook alweer omdat al les naar het oordeel van B. en W. een interne zaak is. Om die reden is ook het rapport niet afgestaan. Advertentie ROTTERDAM. Voordat hij tegen het middaguur optrok, heeft de mist gisteren nog enkele ongelukken ver oorzaakt. Op de rijksweg Utrecht-Am sterdam ontstond een verkeerschaos. Daar botsten tien auto's op elkaar. Twee mensen werden ernstig gewond. Voor de overweg in Loenersloot wa ren vier auto's op elkaar gereden, vlak daarachter stonden drie wagens tegen elkaar en wat verder waren nog drie auto's tegen elkaar gebotst. Over een lengte van ongeveer een kilometer was de weg voor bijna drie kwartier ver sperd. In Rotterdam verdwaalde de 65-jarige mevrouw L. Dubbeld-Roosendaal in de dikke mist. Zij liep het water van de Waalhaven in en verdronk. Op een met knipperlichten beveiligde overweg tussen Breda en Roosendaal raakte een auto klem tussen de rails. De inzittenden konden niet veel meer doen dan uitstappen en wachten. Een goederentrein verbrijzelde de wagen. Schiphol lag de hele ochtend nog dicht. Tegen het middaguur brak even wel ook daar de zon door en kwam het verkeer weer op gang. Snel achter elkaar keerden de naar andere vlieg velden uitgeweken machines naar Schiphol terug. De diensten zullen ver moedelijk vandaag weer normaal kun nen worden uitgevoerd. De scheepvaart had gisteren ook met moeilijkheden te kampen. Twee Urker kotters liepen aan de grond bij een po ging de haven van IJmuiden binnen te varen. Voor Hoek van Holland lagen onge veer honderd schepen, waaronder het Noorse opleidingsschip Haakon VII, dat een vierdaags bezoek aan Rotterdam brengt. Later op de dag, toen het zicht wat ruimer werd, stoomde de vloot naai de haven op, DEN HAAG, De regering heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in gediend, waarin wordt voorgesteld een rijksbijdrage van een vierde van de kos ten te verstrekken voor de bouw van kerken. De regering wil de wet tien jaar laten gelden. De premieregeling zal gel den voor kerken waarvan de bouw na 1 maart van dit jaar wordt gegund. Uit de toelichting op het ontwerp blijkt dat de regering meent dat er ook een mogelijkheid moet worden geschapen om bouwpremies te geven aan „bezin ningscentra" voor niet-kerkelyke ge nootschappen op geestelijke grondslag. In het ontwerp is daarom de mogelijkheid opengelaten om bij Algemene maatregel' van bestuur bijdragen voor de stichting van dergelijke gebouwen te verstrek ken. De wet zal niet gelden voor kerk gebouwen, in de bouw waarvan de over heid reeds op een andere manier bij draagt. Ook zal de wet niet gelden voor tijdelijke kerkgebouwen die zijn gesticht ter vervanging of uitbreiding van een bestaand kerkgebouw. Voor de stichting van kerkgebouwen waarop deze wet van toepassing is zullen van overheidswege géén andere premies mogen worden verstrekt. Uiteraard zul len al deze regels ook gelden bij de toe kenning van premies voor de bouw van bezinningscentra. Het wetsontwerp stemt voor het groot ste deel overeen met het advies dat de commissie kerkenbouw in 1957 uitbracht. Een van de belangrijkste verschillen be treft de bijdrage voor de bouw van pas torieën. Anders dan de commissie is de regering:-van oordeel dat de bouw van. pastorieën buiten de premieregeling moet blijven. HOLLANDIA (A.N.P.) De landrech ter te Biak heeft een aantal mannen, die zich schuldig hadden gemaakt aan onder mijnende activiteiten, veroordeeld tot ge vangenisstraffen. Zij waren lid geweest van een verboden vereniging. De volgende straffen werden opgelegd: zes jaar gevangenisstraf vor twee Indo nesiërs, vijf jaar voor een Indonesiër, een Papoea en twee Chinezen. Twee andere Papoea's kregen respectievelijk vier en drie jaar en een Chinees twee jaar. Advertentie LEXI, van het grootste sigarettenmerk in Ne derland, presenteert met bijzonder veel genoe gen de winnaars van het MY FAIR- LEXÏ- antwoordspel. LEXI heeft persoonlijk de winnaars van de eerste 7 prijzen bezocht. Bij de hoofdprijswinnaar 1000.-1 J. H. DEN DEKKER, Notenlaan 72, Sleeuwyk (N.Br.) hing de vlag uit. ...Wij welen nog niet precies wat we met de duizend gulden gaan doen; eerst eens goed over nadenken... v De Heer T. NOLTES, Tvvekkelerweg 110, Hengelo-O. had in 2 secon den het idee waarmee hij de 2e prijs van 750.won. ...fietsen voor de kinderen of een teas- machine voor mijn vrouto... De Heer S. VAN WOERDEN, Kruis- beklaan 56 A, Den Haag 3e prijs winnaar 500.is luitenant ter zee der lste klasse. ...misschien televisie... De Heer W. KIERK, Eikenlaan 49, Nw. Loosdrecht stopt zijn prijs 250.in een spaarpotje om zijn broer uit de U.S.A. naar Ne derland te laten komen, ter gele genheid van de 70e verjaardag van zijn moedei'. i De ulnnaar van de 5e prijs 150.-) \de Heer F. W. KIST, Van Ktffhoek- laan 70, Den Haag, streeft naar een functie in de reclame. ...Het winnen van ten der hoofdprijzen is een aardige aansporing... De Heer A. N. VAN HAGEN. Dr. Kuyperlaan 149, Schiedam, trotse vader van Hans en Ingrid, kreeg op de vooravond van zijn verjaar dag het gelukstelegram, dat hy de winnaar was van de 6e pr(js 100....Welkom feestgeschenk... De Heer A. H. MUTSAERS, Marco- niweg 43, Bussum won de 7e prys 50.—). Het idee was van mij, maar mijn vrouw vond de juiste woorden... ■I I De 100 andere prijswinnaars^N^ kregen hun prijzen van 25. per postcheque. Tot de volgende keer wereldmerk from America's Best Tobaccos Er werden ook huwelijkscadeaus ge geven op kosten, van de gemeente. Sommige zaken kregen gratis een ver siering van bloemen en planten als er een jubileum werd gevierd of zich een andere bijzondere gelegenheid voor deed. In een aanvullend' rapport stellen de ze accountants vast, dat vreemden ten slotte zelf in de tuin en op de kwekerij der gemeente de dingen kwamen halen die zij wilden hebben. Bij aan- en verkopen ten behoeve van de gemeente werd strijkgeld en pro visie bedongen d'oor sommige ambte naren, zo vermeldt het rapport. Ge reedschap en materiaal werd vaak in te grote hoeveelheden ingekocht, waar na het overcomplete deel, nieuw als het was, spoedig verdween. Nadat het college van B. en W. het De jarige prinses Marijke, die vandaag veertien jaar wordt. Van een onzer redactrices E VRAAG of men zich wel of niet zo veel mogelijk op drastische zelfverdediging moet voorbereiden, houdt vele vrouwen bezig. Sinds in Amsterdam een 27-jarige kan toorjuffrouw een vermeende aanrander met een stiletto verwondde, is dit vooral voor vrouwen die door de omstandigheden eenvoudig gedwongen zijn 's avonds in donker over straat te gaan, een brandend probleem. woord aanranding. Voor paniekstem ming is er beslist geen reden. Op het totaal van het inwonertal blijft in een stad als Rotterdam aanranding geluk kig een hoge uitzondering. 's Nachts op straat loopt een vrouw nu eenmaal altijd risico. Maar er is geen aanleiding voor, op een redelijke tijd in het donker niet meer op straat te durven komen. Het is zeker niet zo, dat er een situatie is ontstaan, waar door men ais vrouw moet zeggen wan neer men 's avonds veilig thuis komt: dat is boffen! Risico loopt men op zo veel manieren. Het verkeer maakt veel slachtoffers maar niemand denkt er aan te zeggen, ik ga niet meer op straat, want dan loop ik de kans over reden te worden. Wat er gebeurt is erg, maar het verkeer eist bijvoor beeld veel meer slachtoffers dan aan randingen doen. Het is een heel moeilijk vraagstuk die zelfverdediging, zegt mevrouw E. M. Dommeck, de Limburgse moeder die na de moord in Sevenum een rekest met duizenden adhesiebetui gingen bij minister Beerman Indiende. Dit is iets dat alle vrouwen bezig houdt, al praat men er liever niet over. Geoorloofde of zelfs ongeoorloofde dingen by je dragen om je te kunnen verdedigen als de nood aan de man komt: het is op zichzelf zoiets onvrou welijks. Toch moet men zich afvragen, of het wellicht geen bittere noodzaak wordt. Moeders brengen hun dochters bij als er iets gebeurt een boekentas, een hockeystick of hun schoenen als afweermiddel te hanteren. Maar om als wapen tot zelfverdediging een mes of zo te kiezen? Het gevaar is immers ook groot, dat er te vroeg wordt ge handeld. Er zijn meisjes die al vol komen overstuur thuis komen, als een man hen in de drukke stad naar de weg heeft gevraagd. Echter altijd nog Er zijn in ons land duizenden vrou wen en meisjes die, net als de jonge vrouw die in Amsterdam tot dat dras tische optreden kwam, in de avonduren aan opleidingsscholen van allerlei soort lessen volgen. Die vrouwen werken overdag en hebben dus eenvoudig geen keuze. Zij moeten wel 's avonds laat over straat. Precies hetzelfde staan er de vele honderden vrouwen voor, die •als verpleegster, serveerster enzovoorts, late werktijden hebben. De meeste vrouwelijke leerlingen dringen er tegenwoordig op aan, dat zij niet later clan goed tien uur het schoolgebouw kunnen verlaten, aldus de directrices van kapseholen, institu ten voor kantooropleidingen en acade mies voor lichaamsverzorging, waar 's avonds veel vrouwen les nemen. Wij stellen daar de lesroosters zoveel mo gelijk op af. Precies om tien uur zijn de laatste lessen hier afgelopen, zegt de directrice van het Schoevers Instituut in Rotter dam, waar wekelijks enige honderden vrouwen avondlessen nemen. Er zijn leerlingen bij die dan nog naar Ouwer- kerk, Nieuwerkerk, Vlaardingen, Gou da of Maasland terug moeten. Dat zijn meisjes die door hun werkkring beslist niet vóór negen uur hier kunnen zijn. Vooral 's winters ziet men tegen dat laat naar huis gaan op. Er wordt aan deze zaken tegenwoor dig teveel aandacht besteed, zegt de zedenpolitie in Rotterdam. Men ge bruikt wel eens al te gauw het dikke beter teveel achterdocht, dan te grote argeloosheid. Het allernoodzakelijkst vind ik, dat er strengere maatregelen worden geno men om gevaarlijke individuen uit de samenleving te houden. Over verkeer en gevaar zou ik wil len opmerken, dat er tenslotte in de huidige maatschappij, gelukkig maar, heel wat meer auto's zijn dan mensen met sexuele afwijkingen. In dat ver band bezien worden er percentage- gewijze door aanrandingen dus zeker wel veel méér slachtoffers gemaakt. Ik krijg nog altijd veel brieven. Daar uit blijkt hoe ontstellend groot in ons land het aantal vrouwen en meisjes is, dat lastig wordt gevallen. Ik zou er bij alle vrouwen dan ook sterk op wiilen aandringen, elk geval dat maar enigs zins verdacht lijkt direct bij de politie te melden. Als in ons land een jaar lang elk voorval op dit gebied direct werd aan gegeven, zou de politie meer met de neus op de feiten worden gedrukt. Men zou dan minder veronderstellen, dat het allemaal zo erg niet is. Alle vrouwen, alle ouders zouden zich van nu af vast moeten voornemen, bij elk maar enigszins verdacht feit de politie te betrekken. Dat lijkt mij on der de huidige «omstandigheden de be langrijkste vorm van zelfverdediging. De jonge vrouw die in Amsterdam een vermeende aanrander verwondde, vertelde dat zij op aanraden van haar verloofde, om beter tot zelfverdediging in staat te zijn, judolessen had geno men. Wat dat aangaat blijkt zij in elk ge val beslist niet meer tot de uitzonde ringen te behoren. De toeloop van vrouwelijke leerlin gen is de laatste tijd inderdaad opval lend groot, zegt de heer Hulsker, di recteur van een judoschool in Rotter dam en Schiedam. Vroeger had de vrouw voor deze sport helemaal geen belangstelling. Hier in Schiedam vol gen nu echter vijftig vrouwen de judo lessen en op de school in Rotterdam al negentig. De meesten zijn aan die les sen begonnen met het vooropgezette doel „als er eenis iets gebeurt" beter tot zelfverdediging in staat te zijn. Wat die zelfverdediging aangaat, ben ik in dit verband altijd heel voorzichtig, zegt de heer Hulsker. Als die nodig is hangt de mogelijkheid daartoe immers van de hele geestesgesteldheid af. Na de tragische kindermoord nu in Rotterdam, word ik elke dag door tien tallen ouders opgebeld. Zij willen met het oog op die zelfverdediging, uit be-' zorgdheid, uit de overweging althans iets te doen voor hun veiligheid, ook heel jonge kinderen al judolessen la ten nemen. Kinderen van vier tot acht" jaar wil men als leerlingen opgeven. Ook daarop reageren wij heel voor zichtig. Sinds enige jaren hebben wij hier jeugdgroepjes, waarbij de kinde-" ren met veel tact, onder andere via algemene lichaamsscholing, op judo worden voorbereid. De vrouwelijke leerlingen van avondscholen, die wij in de drie grote steden over zelfverdediging naar hun mening vroegen, reageerden meestal met een bedenkelijke, bezorgde blik. Het zijn overwegend serieuze, hard werkende vrouwen en meisjes, die een drukke werkkring hebben en 's avonds nog lessen nemen om verder te ko men. Zij weten dat het voor hen abso luut onmogelijk is, na donker niet meer op straat te zijn. Of ze maat regelen namen om op alles voorbereid te zijn? Praten doet men daar eigenlijk liever niet over. Daarvoor zien deze vrouwen en meisjes de ernst van dit probleem en de gevaarlijke kanten die er aan kleven te veel in. De een wil voor de ander ook liever niet weten, dat zij middelen tot verdediging bij zich dragen. Het zijn geen vrouwen en meisjes van het soort, dat over turn voorzorgsmaatregelen tot zelfver dediging stoere verhalen gaat ophan gen. Een tennisracket of hockeystick op" de fiets, een extra stevige metalen lineaal of nog drastischer slagwapens' in de boekentas, een zakmes, busje peper of zelfs met bijtende vloeistof in de mantelzak, men krijgt wel de indruk dat dit bij vrouwen die avond aan avond door het donker moe ten, helaas geen uitzondering meer is. Dat men om tien uur 's avonds in een drukke stad door de omstandig heden tot een dergelijk zelfverweer kan worden, gedwongen, heeft dielA vrouwen vooral geschokt. Het werd er de aanleiding toe. dat men meer maat regelen tot zelfverdediging gaat over wegen of deze zelfs reeds trof. Men kan altijd nog wel vermijden niet kort voor of na middernacht bui ten te komen, zeggen zij. Maar men moet toch als vrouw in de twintig 's avonds om tien uur, half elf, zonde» angst over straat kunnen gaan! 4,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 6