Zeeuwse week groeit uit tot grootse manifestatie Ds. Mattheus Gargon werd 300 jaar geleden geboren Beraad over de mutatie en verhouding Rome-Reformatie Sta als Christen in deze wereld" Nederd. Herv. kerk in Zuid-Afrika zal uit de Wereldraad treden FILMS Zeelands roem niet alleen tot stadscentrum beperkt SINJOREN VERLENEN VNIEKE MEDEWERKING Markt voor Zeeland Informatiepost? Blijvend contact Feestdiner S.B.M. in de historische raadskelder Ontwikkeling in richting van buurthuiswerk Aanrij ding Voor en tegen ontvangst van geref. deputaten door vrij gem. synode Ds. Vermaas uit Breed Moderamen Dopperkerk getuigt van racistische opvatting Restauratie molen in Biervliet Bij eenkomst vissers van Arnemuiden Jaarvergadering van Chr. Besturenbond Goes Concert Zeeuws kamerorkest Arend voer uit voor niets De heer P. Roovers hoofdbestuurslid BISSCHOP OVER DE OECUMENE Wintervergadieriinig C.B.T.B. Zege van Marathon op Hellas Zaterdag 18 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD (Van onze Antwerpse corresp.) De Zeeuwse Week staat er uit stekend voor. Men mag op een éclatant succes rekenen! Van alle zijden komt er enthousiaste mede werking en telkens kunnen er weer nieuwe onderdelen aan het programma worden toegevoegd. Zo lag het aanvankelijk in de be doeling de manifestaties te beper ken tot het hart van Antwerpen, bestaande uit de ook zo bekende Keizerlei, Meir, Leystraat, Groen plaats en Astridplein maar op de jongste werkvergadering te Ant werpen, welke werd gehouden on der de prettige leiding van de heer J. H. de Jongh, de kanselier aan het Consulaat-Generaal der Ne derlanden te Antwerpen kwamen er suggesties naar voren, en nog wel van de sinj'oren zelf, om de rest van de stad niet uit te sluiten. Vermoedelijk gaat men hiermee rekening houden. Winkeliers, die elders in de stad willen mee doen en Zeeuwse étalages willen ma ken, zullen nu vermoedelijk ook alle medewerking krijgen. Zoals we reeds eerder hebben bericht wordt deze Zeeuwse Week gehouden van 2 tot 7 juni. Er komt een soort Zeeuwse Beurs in de grote, Antwerp se feestzaal, die gratis door het stads bestuur ter beschikking wordt gesteld. Trouwens wat het stadsbestuur doet is meer dan verwacht kon worden. We danken dit vooral aan de stadssecreta ris prof. dr. K. Peeters, die vol vuur de Zeeuwse belangen verdedigt in het ka der van de Benelux. Rond die beurs ko men culturele en toeristische manifes taties, waarover we ook al eerder een en ander hebben verteld. Geheel nieuw en goed nieuws is de belangstelling welke het Antwerpse zakenleven voor een en ander koes tert. Niet alleen zullen de grote waren huizen en winkels in het stadscentrum Zeeuwse étalages maken, maar ze zullen ook de verkoop van de Zeeuw se produkten stimuleren. Men moet weten dat het stadscentrum dagelijks tienduizenden kopers trekt en dat Ant werpen een goede 600.000 afnemers telt om te beseffen welke uitstekende kans Zeeland hiermee krijgt. Indien deze opzet slaagt en daar aan mogen we niet meer twijfelen vindt Zeeland hier een nieuwe, welva rende markt. Op de Zeeuwse Beurs komt natuur lijk het grote publiek, dat trouwens ook in de winkels en étalages kennis kan maken met de Zeeuwse produkten. maar daarnaast worden de directeuren en de inkopers van de grote bedrijven uitgenodigd. Deze heren zullen al tij dens de openingscocktail op vrijdag 2 ju ni op ongedwongen wijze kunnen ken nis maken met de Zeeuwse leveran ciers en hopenlijk wordt dit eerste con tact nog eens terdege uitgediept tijdens het sluitingsbanket, dat misschien zelfs zal worden bijgewoond door één der le den van het Koninklijk Huis. Ook toeristisch wordt er meer ge daan dan aanvankelijk in de bedoeling lag. De deelnemende winkeliers in Ant werpen zullen fraaie, Zeeuwse foto's tentoonstellen, reisroutes, enz. Er is sprake van om op de bekende Groen plaats een toeristische informatiepost in te richten. Zeeuwse vlaggen en de be kende molentjes zullen weer eens ex tra de aandacht trekken. En dan komt er een huis-aan-huis be zorgde krant, waarin kopers en verko pers elkaar kunnen vinden. Ook dit blad gaat de Antwerpenaren er van op de hoogte stellen wat onze eilanden toe ristisch en cultureel te bieden hebben. Bovendien wordt er een soort étalage- wedstrijd ingericht, die ook weer een toeristisch aspect zal krijgen. Zo is het dus te verwachten, dat ook de hotel- en restauranthouders danig aan hun trek zullen komen en in de naaste toe komst meer gasten uit Antwerpen zul len kunnen boeken. De sinjoren hopen natuurlijk op een wisselwerking. Ze verwachtendat de Zeeuwen zich ook eens meer in de Scheldestad zullen laten zien en hier mee zal al op 3 juni worden begon nen: Antwerpen zal wemelen van Zeeuwen. De niet-deelnemers kunnen namelijk inschrijven voor goedkope groepsreizen en dan krijgen ze op de koop toe in Antwerpen nog de nodi- korting op bezienswaardigheden, vermakelijkheden enz. Dit alles is te danken aan het prach tige initiatief, genomen door de heer A. Korstanje, vertegenwoordiger van het ministerie van economische zaken en rijksmiddenstandsconsulent voor Zee land. Hij vond onmiddellijk sterke steun bij de heer J. H. de Jongh, de kanselier aan het Consulaat-Generaal en deze slaagde er in de uitnemende con tacten te leggen met het Antwerpse stadsbestuur en het Antwerpse zaken leven. De reeds genoemde prof. Pee- SLUIS In de raadsvergadering gaf het voorstel van B. en W. om aan de S.B.M. ter gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan de raadskelder en de raadszaal ter beschikking te stellen veel stof tot spreken. De bedoeling was dat de raadszaal gebruikt zou worden voor de officiële ontvangst en de raadskelder voor het diner. De heren Aernoudts (K.V.r.) en rier- dink (Prot.) verzetten zich tegen dit voorstel omdat men op deze man.er op een hellend vlak zou komen. (Waar om de een wel en de ander niet). Ook de heer Wage (P.v.d.A.) keek bedenke lijk en merkte op dat er wel voldoen de hotelaccommodatie in Sluis is. B. en W. waren echter tot de slotsom geko men, dat men gezien de positie van de S.B.M. en de betekenis van deze maatschappij ook voor Sluis wel zou moeten toestemmen. Bij de stemming kreeg het voorstel drie stemmen voor en twee tegen. Twee raadsleden waren trouwens niet aanwe zig omdat ze verhinderd waren door de mist. De voorzitter deelde mee dat een schrijven binnengekomen was van de minister van verkeer en waterstaat be treffende de omlegging van de rijksweg om Sluis heen. Mocht het kanaal in de verre toekomst weer bevaarbaar wor den, dan was de minister bereid de kwestie van de bruglbouw nader onder ogen te zien. Zoals bekend gaf de ge meente nl. de voorkeur aan een brug, opdat een eventuele toekomstige boot verbinding met Brugge niet bij voorbaat afgesloten zou zijn. En dit laatste zal wel het geval zij-n als de geprojecteer de dam door het kanaal verwezenlijkt zal worden. Gelijk bekend zal de Rijksweg over deze dam heengeleid worden. In verband met de inschrijving voor de vernieuwing van het brandweer teriaal, had de gemeente zich gewend tot -de inspectie te Breda. Van deze inspectie kreeg men thans het advies een oriënterend bezoek te brengen aan de gemeenten Sas van Gent, Hoofd plaat en Middelburg. De raad besloot dit inderdaad te gaan doen. Aan de gebr. van der Poel te Ter- neuzen werd een perceel grond van 1176 vierkante meter verkocht voor de bouw van negen woningen aan de Rid derstraat. De raad besloot aan te kopen een perceel grond van 1321 vierkante me ter aan de Van Dalestraat voor de bouw van acht woningwetwoningen. Ten slotte verkreeg het departement tot nut van het algemeen (afd. Aarden- burgSluis) toestemming om in de raadszaal een concert te organiseren. Hiermee zal een oude traditie hersteld worden, want van dergelijke concerten wordt in de annalen van 1821 reeds ge- rept. MIDDELBURG. Uit het jaarverslag van het „Trefpunt" te Middelburg blij'kt o.m. dat dit clu-bhuis zijn bestaan ten volle rechtvaardigt. De belangstelling van de jeugd is groeiende en er wordt aan gedacht het werk te doen uitgroeien ten behoeve van de vorming van vol wassenen. Dit laatste is grotendeels ech ter in een voorbereidend stadium. Overigens -blijkt de jeugd een sterk uit eenlopende interes-se te hebben, zodat dit aanleiding werd tot zeer gevarieerde activiteiten. Gepoogd werd ecbter zo veel mo-gelijk aan de interessesfeer te gemoet te komen. Het vraagstuk van de leiding blijft echter nog zorgen baren, speciaal met het oog op het volwasse- nenwerk. Het werk in het Trefpunt zo schrijft het bestuur ontwikkelt zich steeds meer in de richting van het z.g. „buurt huiswerk". Het ligt in de bed-oeling de ze ontwikkeling te stimuleren en contact op te nemen met de verschillende Mid delburgse buurtverenigingen. Uilvoering „Klimop" NIEUWLAND De meisj esvereniging „Klimop" en de jongensclub „De Jonge Knutselaars" gaven donderdagavond een uitvoering in zaai Pluijmers te Nieuw en Sint Joosland. Na een openingsschets- je verwelkomde de heer Weerheim al len hartelijk. He<t was voor de eerste maal dat de jongens- en meisjesclub een uitvoering gaven. Hij vertrouwde er op, dat de aanwezigen zich zouden verma ken. Ais men in aanmerking neemt, dat het vertoonde door kinderen gebracht werd is dit zeker geschied. In de pauze werden vele werkstukjes weggegeven die door de jongens van de jongensclub wa ren gemaakt op de bijeenkomsten. Een wedstrijd im hersengymnastiek tussen de meisjes- en jongensclub werd gewonnen door de jongensvereniging „De Jonge Knutselaars". GOES. Om acht uur gisteravond werd de wielrijdster mej. L. uit Goes aangereden door een bromfietser G. even eens uit Goes. Het ongeval gebeurde op de hoek Rijfelstraat—oprit markt. De bromfietser kwam aangereden van de noordzijde van de markt. De dame viel en kreeg een bloeduitstorting aan het linkerbeen. m DE HEER A. KORSTANJE Prachtig initiatief ters haakte vlot in en organiseert nu voor Zeeland een tentoonstelling over Zeeuwse Schepen op de Schelde. Hij stond de grote feestzaal ai en hij ver leenden nog op vele andere wijzen daad werkelijke steun, die men moeilijk had kunnen ontberen. Het contact tussen de leden van het Zeeuwse Werkcomité en het Belgische Werkcomité de namen publiceerden wij al eerder is nu zo prettig en zo stimulerend, dat men er al aan begint te denken straks een blijvend contact te onderhouden. En daaruit kunnen dan weer nieuwe initiatieven volgen. Ini tiatieven, die voor Zeeland en voor Ant werpen vruchten afwerpen. ASSEN. De classis Kampen van de vrijgemaakte Gereformeerde kerken heeft naar aanleiding van een voorstel van de kerkeraad van Vollenhove-Ka- doelen besloten aan de te Assen bijeen komende generale synode 'te verzoeken, de afgevaardigden van de niet-vrij ge maakte synode van Utrecht aan te" ho ren, wanneer zij de besluiten dezer sy node persoonlijk komen aanbieden en toelichten. De classis nam haar besluit niet een stemmig, zo is achteraf meegedeeld. Ze motiveerde het besluit met de overwe ging, dat tegen het bezoek van deputaten geen schriftuurlijke bezwaren waren aan te geven, maar dat integendeel een aan horen meer in de lijn van de Schrift ligt. Daarentegen heeft de classis Groote- gast zich uitgesproken tegen een ont vangst van de Utrechtse deputaten. Er is ook door het terzijdestellen van de Vervangingsformule in de niet-vrijge- maakte kerken niets veranderd, aldus de classis. Voor het vakdiploma melkhandelaar slaagde de heer J. Lensen te Sluiskil. DEN HAAG. Naar uit betrouw bare bron w ordt vernomen, wil ds. Jac. Vermaas, Nederlands hervormd predi kant in Veenendaal en lid van het Breed Moderamen van de Generale Synode der Ned. Hervormde Kerk, niet meer voor een herbenoeming in dit college in aanmerking komen. Ds. Ver maas is zeer binnenkort aan de beurt van aftreden. Het besluit van ds. Vermaas om niet meer voor een herbenoeming in aan merking te willen komen, zou samen hangen met het besluit van het breed moderamen, om aan prof. dr. P. Smits in Den Haag diens emeritaatsrechten niet te ontnemen. Ds. Vermaas zou het door het Moderamen gevoerde beleid niet langer voor zijn verantwoording willen nemen. Zoals bekend is er rond de figuur van prof. Smits in Hervormde kringen nog al wat beroering ontstaan en wel om diens afwijzen van de geloofsopvatting dat het sterven van Cristus diende als verzoening voor de zonde der mensheid. Ds. Vermaas is in de kringen van de Gereformeerde Bond in de Hervorm de Kerk een bekende figuur. Hij is pen ningmeester van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en voorzitter van de Hervormd Gereformeerde Jonge- lingsbond. WAnöelinqen öoor öe zeeuwse histORiS door L van Wallenburg CLASSIS MIDDELBURG NED. HERV. KERK MIDDELBURG. De classis Mid delburg van de Nederlands Hervorm de Kerk is bijeen geweest in het „Nederlands Koffiehuis" te Middel burg. Aan deze vergadering ging een morgengebed vooraf dat werd geleid door ds. L. H. W. Theunissen. De ver gadering werd geopend door de oud ste der predikanten, ds. Theunissen, die allen welkom heette, in het bij zonder de nieuw gekomen predikanten op Walcheren ds. Van Herwaarden en ds. Nauta. Wegens periodieke aftre ding vond verkiezing plaats van de praeses en assessor. Herbenoemd wer den ds. J. de Boer als praeses, üs. J. A. van Duyne als assessor. Bei den namen de benoeming aan, waar na de leiding werd overgedragen aan de praeses ds. J. de Boer. in de morgenvergadering kwam het muta- tievraagstuk aan de orde. Oma... in de kerk de mutatie van de predikan ten is gestremd, heeft een commis sie een nota samengesteld om bepaal de facetten van deze materie niu.. onder de aandacht te brengen. Een voorstel werd gedaan om preai kanten, die negen jaar of langer op hun standplaats staan door ruiling van standplaats te doen verwisselen, tenzij de gemeente verklaart niet voor muta tie in aanmerking te willen komen. De ze mutatie geldt alleen voor de kleinere ■gemeenten. In een prae-advies uitge bracht doore en classicale commissie wordt deze nota besproken en komen vele bezwaren tegen deze voorstellen naar voren. In de discussie werd da wenselijkheid om te komen tot een be tere roulering van het predikantencorps uitgesproken, doch niet op een wijze zoals in de nota wordt bedoeld. Een nadere bezinning op dit pro bleem werd gevraagd. Hiertoe werd een bijzondere classicale vergadering uitgeschreven. In de middagvergade- „Ik heb gezondigd" Grand Goes brengt de film „Ik heb gezondigd", een verhaal dat een variatie is op de oude legende van Beatrijs, die als non het klooster ontvlucht en zeven jaar in de wereld leeft. In het klooster wordt haar vlucht echter niet gemerkt omdat Maria al die jaren van het voet stuk af is en spoorloos verdwenen blijkt te zijn. In de film ,,Ik heb gezondigd" heet de gevluchte non niet Beatrijs, maar There- vier jaar in de wereld. Maar dat zijn se. En Therese leeft niet zeven, maar nauwelijks essentiële verschillen te noe men. Therese is dus vier jaar de wereld in en in die tussentijd neemt Maria haar plaats in. Maar in die vier jaar dat ze „voortvluchtig" is, lijkt er een vloek te hangen over de vallei waarin het kloos- taer staat. De oogsten mislukken en er heerst een grote droogte. Therese kan ongemerkt na haar omzwervingen haar plaats in het klooster weer innemen. Als Therese vol schuldgevoelens zich neerbuigt voor het lege voetstuk waarop het Mariabeeld heeft gestaan, keert dit beeld weer terug en is de legende in fei te voltooid. Het verhaal is afgelopen. Tot zover is de film voor protestantse ogen lichtelijk merkwaardig, hoewel men zich bewust dient te zijn met een legende te doen te hebben. Het slot is echter verrassend. Nadat eerst een loflied is gezongen ter ere van Maria, waarbij men allen ge knield ziet liggen voor het Mariabeeld, kan de toeschouwer in de laatste scène zien dat de nonnen zich een kwartslag draaien. Ze liggen nu geknield voor het kruisbeeld te zingen. De film culmineert in een loflied ter ere van Christus. „From here to eternity" In het Middelburgse Electro-theater wordt een reprise gegeven van de verfil ming van het bekende boek van James Jones „From here tot eternity", in Ne derland beter bekend als ,,'s Levens tap toe" Het is een door F-red Zinnemann knap gemaakte, harde film, waarin sterk wordt gespeeld door ojti. Burt Lancester, Montgomery Clift en Frank Sinatra. Het moeras der zonde In deze film speelt R-uth Niehaus een knappe hoofdrol maar het verhaal is te zwak van opzet om werkelijk te boeien. Ruth lokt een minnaar die haar niet aan staat mee naar een moeras, -maar komt hier ook bijna zelf in om. Ze wordt op het laatste nippertje gered en verliest nu ook haar ware liefde. Luxqr in Vlissin- gen vertoont deze rolprent die maar nau welijks voldoende haalt. De onzichtbare spion slaat toe Een Duitse professor heeft belangrijke documenten in zijn bezit waar de spiona gedienst van -half Europa jacht op maakt. De Fransen hebben met hun krachtpatser, de Gorilla, aanvankelijk het meeste succes, maar ook de Russen bren gen een soort oermens in het strijdperk, die ijzer met handen weet te breken. De ze geweldenaars gerven echter aan het geheel een aan -het onwaarschijnlijke grenzende tintje. Want alles is juist iets te geforceerd en te overdreven. Alleen de Engelsen proberen het met brainworfc en schijnen lachende derde te worden. De NAVO is hum echter juist nog een slag voor en koopt de documenten. Deze in zijn soort wel wat al te fantastische film met veel knok- en schietpartijen d'raait in Alhambra te Vlissingen. KAAPSTAD. De generale synode van de Nederduitsch-hervormde kerk heeft besloten geen lid te blijven van de Wereldraad van Kerken. Het besluit ligt in de lijn van het feit, dat deze kerk zo als gemeld wegblijft uit de assemblee van de Wereldraad, die aan het eind van dit jaar te New Delhi wordt gehou den. De Hervormde kerk was de enige kerk, die zich geheel en al verzet heeft tegen de conclusies van het 'beraad van. acht Zuidafrikaanse kerken over de ras senkwestie. Van de andere zeven stem den vijf geheel voor de resoluties, die weinig goeds zeggen van de apartheids politiek, terwijl twee Nederduitsch-gere- formeerde kerken (Kaap en Transvaal) op enkele punten reserve hielden. Eerder had de Gereformeerde kerk van Afrika (de zogenaamde Dopper- kerk), die geen lid is van de Wereldraad en aan het beraad dus niet deelnam, verklaard, dat elk streven naar eenheid en de vernietiging van raszuiverheid, zo als gepredikt door liberalen en commu nisten, als antichristelijk moet worden afgewezen. Als liefde en rechtvaardigheid Samen gaan, dan groeit de liefde nooit uit tot de ziekelijke sentimentaliteit, die vernie tiging van de rassengrenzen verkondigt, zo verklaarde deze kerk. Vermenging is zonde, omdat daardoor de christelijke en historische cultuur van een natie be ring werden enkele benoemingen be kend gemaakt. Als primus-afgevaar digde naar de Generale Symode werd ds. T. Haitjema uit Souburg, als se cretaris-afgevaardigde ds. Van Haar lem uit Nieuw- en St. Joosland be noemd. Ds. H. Snoep van Middelburg werd als secunduslid visitatoren-pro v.. gekozen, en ds. Oosthoek van West- kapelle als secundus-algevaarux0_ naar de provinciale kerkvergadering. Verscheidene herbenoemingen vu.... plaats. Ds. C. A. de Ridder uit Gen nep hield een referaat over de ver houding Rome-Reformatie tegen de achtergrond van de oecumene. In een helder betoog schetste spreker de ont wikkeling der R.K. kerk in de laatste jaren. In de Roomse pers is kritiek op eigen kerkelijk leven mogelijk. ,,Het gesprek" met protestanten en omgekeerd is een feit geworden, In pro testantse kringen moet tegenover Rooms-katholieke gespreks.partn._- juiste houding worden gevonden die de Reformatorische beslistheid als de christelijke liefde en de oecume nische openheid. Het antwoord theologisch antwoord moeten zijn. Spreker stond stil bij de „solismen" van de Reformatie. Sola FideSola Scriptures)het sacrament, het kerk begrip en de mariologie. Hoewel in de Rooms-katholieke theologie zich een beweging voltrekt waardoor re formatorische uitspraken onderschre ven wordenmoet telkenmale een „en tóch" van protestantse zij de klinken en een duidelijk „neen' uitgesproken worden. Ds. De Rid der besloot zijn betoog met de woor den: „wij kunnen niet volstaan met repetitie van wat de Reformatoren gezegd hebben. We zullen in ons den ken en spreken met de Rooms-katho lieke kerk verder moeten spreken in het verlengde van de Reformato rische belijdenis. Dit is de enige wijze waarop wij oecumenisch kun nen zijn" Op dit betoog volgde een levendige discussie. JUIST 300 jaar geleden, op 23 fe bruari werd Mattheus Gargon te Haarlem geboren, vier dagen later werd hij er in de Waalse kerk gedoopt. Geen oorspronkelij ke Nederlander, dat blijkt wel uit de namen van zijn vader Pierre Gargon en zijn moeder Jeanne Lubbé. Zijn ouders waren om de godsdienst van Doornik naar Haar lem gevlucht. De jonge Mattheus had een goed ver stand en kon uitstekend studeren. Na de Latijnse school in zijn geboorteplaats volgde gedurende 2 jaar de Ulustre School te Amsterdam en daarna de Leidse Universiteit. Op 19-jarige leeftijd was hij in 1680 klaar met de studie en kon beroepen worden. Hij kon zowel in. het Nederlands als in het Frans preken en koos de Franse (Waalse) kerk. Ge durende 6 jaar was hij hulpprediker te Leeuwarden, tegelijk wachtend op een beroep als zelfstandig predikant, dat echter niet kwaim. Teon ging hij over naar de Hervormde (Gereformeerde) kerk en werd beroepen te Geffen en Nuland, een onbetekenend plaatsje in de Meijerij van Den Bosch. Hier trouw de hij in 1690 met Geertruida van Vel- zen. In dit kleine plaatsje heeft de onge twijfeld geleerde predikant 14 jaar lang gestaan zonder een beroep te ontvan gen. Had hij misschien geen grote preek- gave en redenaarstalenten' Naar Zeeland Toevallig werd Ds Gargon hier ge hoord door Herman van de Putte, bur gemeester van Middelburg. Deze was met zijn vrouw naar 's Hertogenbosch gekomen om voor haar ziekte een be roemd geneesheer te consulteren. Hij kon het niet hegrijpen dat een zo be gaafd man zijn leven versleet in dit ver geten dorpje. Door zijn toedoen werd Gargon in 1702 beroepen te Seroosker- ke. Burgemeester van d'e Putte was na melijk rentmeester van de 5 ambach ten van Walcheren, waartoe ook Seroos- kerke behoorde. In die kwaliteit kon hij wel enige invloed uitoefenen. Zijn in-tree- tefest was Psalm 116:6 ,,De Here be- BIERVLIET. De raad heeft vrijdag avond besloten de molen ,,De Harmonie" van P. Lij baart te laten restaureren. Het is een noodzaak dat de molen wordt gerestaureerd want naast de toren van de Ned. Herv. kerk domineert de molen in het dorpsbeeld. Het is dan ook om deze reden dat B. en W. de raad voor stellen een bijdrage van 20 pet. in de totale kosten uit te trekken. De voorzit ter deelde mee dat ook aan het rijk en de provincie om een bijdrage is ge vraagd, die voor zover bekend zullen worden verleend. De raad aanvaardde het voorstel. De burgemeester zei dat voor de woningverbetering van het pand van G. Ingels in de Koninginnepolder een subsidie van 1000 gulden door het rijk zal worden verleend op voorwaarde dat de gemeente ook 500 gulden zal bij dragen. Voor de aanbesteding van de brandput waren 10 inschrijvers. De laag ste was fa. C. D. de Ruysscher en Zn met 69.468 gulden. Omdat dit nog boven de begroting gaat, moet met het DAW overlegd worden om tot een gunning te kuhnen komen. Het DAW zal 75 pet. in de totale kosten bijdragen .Na enige discussie besloot de raad een nieuwe lichtmast te plaatsen bij de Witte Brug. De kosten zullen vierhonderd gulden be dragen. De gemeentebegroting 1959 werd voorlopig vastgesteld. De gewone dienst heeft een batig slot van 184.285,49. Zoals bekend mogen de winkels in Biervliet 's zondags van 8 tot 12 uur ge opend zjjh. De winkeliersvereniging had nu een adres aan de raad gericht, waar in met het oog op de vijfdaagse werk week, werd vastgesteld dat het ook uit toeristisch oogpunt niet noodzakelijk is dat de winkels 's zondags open zijn. Om dat het e ente grote sprong zou zijn de winkels plotseling te sluiten verzocht de winkeliersvereniging de winkels nu maar van 8 tot 10 uur open te doen zijn. dreigd wordt. Een gemengd huwelijk moet veroordeeld worden, omdat de partners niet bij elkaar passen. De kerk vreest van verdeeldheid de onherroepe lijke vernietiging van de „nationale iden titeit". De Nederduitsch-hervormde kerk staat de Hervormde kerk in Nederland het naast, al is zij een betrekkelijk kleine Zuidafrikaanse groepering. De Neder- duitsch-gereformeerde kerken in de ver schillende streken van de Unie van Zuid- Afrika lijken confessioneel op de Gere formeerde kerken in Nederland, al dra gen zij door haar massaal ledental on der de Boeren het karakter van een volkskerk. De Dopperkerk tenslotte is ook weer een betrekkelijk kleine groep die eveneens met de Gereformeerde ker ken in Nederland verwant is. ARNEMUIDEN. Hedenmiddag zal om half drie in het verenigingsgebouw een bijeenkomst voor garnalenvissers worden gehouden. Tijdens deze bijeen komst zal de zogenaamde „zelfstandigen regeling". zoals deze voor de garnalen- vissers die Veere tot thuishaven hadden is aangepast, worden besproken. Een ambtenaar van het departement van so ciale zaken en volksgezondheid zal aan wezig zijn om de regeling toe te lich ten. GOES. De Christelijke besturen bond Goes en omstreken zal maandag 6 en dinsdag 7 maart a.s. met de af delingen buiten de gemeente 's avonds om half acht in de Prins van Oranje de jaarvergadering houden. De hoogte punten van de avond zijn een toespraak van een C.N.V. bestuurder en de opvoe ring van een toneelstuk in zes bedrijven getiteld „Verbroken Banden". GOES. Onder auspiciën van de Vereniging voor Algemene Wetenschap pelijke Belangen zal donderdag 23 fe bruari a.s om acht uur in de Prins van Oranje concerteren het Zeeuwsch Ka merorkest. Op het programma staan o.m. werken van Vivaldi, Haydn en Mo zart. BRUINISSE. Het motorschip Arend van het Bestuur van de Visserij op de Zeeuwse Stromen, voer donderdagmid dag uit omdat er een scheepje in nood verkeerde wegens de dichte mist. Be halve de .gebruikelijke bemanning voe ren opperwachtmeester De Visser, wachtmeester Schuit en burgemeester n. H. v. d. Linde mee, maar on danks alle nasporingen werd niets ge vonden. Later bleek dat het de heer J. de Deurlo was, die een verwoed water sportliefhebber is. Hij had de nieuwe mo tor in zijn boot willen proberen en zich daarvoor ondanks de dichte mist te ver buiten de haven gewaagd. Tenslotte bereikte hij toch de wal, doch de Arend was toen reeds vergeefs uitgevaren. MIDDELBURG Tijdens de alge mene ledenvergadering van de Neder landse Katholieke Bond van Schoenwin keliers te Tilburg is de heer P. Roo vers uit Middelburg gekozen tot lid van het Hoofdbestuur van deze organisatie. De heer P. Roovers is na het doorlo pen van de Handelsschool, allereerst 7 jaar werkzaam geweest in de lederhan del en iederwarenfabrikage bij zijn va der. In deze periode slaagde hij er in een groot aantal vakdiploma's te behalen zo als: Lederhandelaar, diploma Lederken nis, diploma Schoenwinkelier, diploma Pedicure, diploma Voetkunde, diploma Lederbewerking en diploma Bedrijfs leiding. Zijn opleiding tot schoenwinkelier ont ving hij in Breda, waarna hij in 1955 een eigen schoenenzaak begon. Sinds zes jaar is hij sekretaris van de afdeling Middelburg van de Kath. Mid denstandsbond en bestuurslid van de „Stichting Verlichting Middelburg". w waart de eenvoudigen, ik was uitge teerd, doch Hij heeft mij verlost." De ze tekstkeuze bewijst wel hoe blij hij met dit beroep was, dat hem uit zijn jarenlange vergetelheid verloste. In 1707 werd Ds Gargon predikant te Vlissingen, het volgend jaar werd hij tevens benoemd tot rector van de La tijnse school aldaar. Hij is hier geble ven tot zijn dood in 1728, een beroep naar Alkmaar heeft hij afgeslagen. Uit zijn huwelijk met Geertruida van Velzen zijn 3 zonen en 2 dochters ge boren. Zijn zoons zijn alle drie predi kant geworden in Zeeland. De oudste Nicolaas was eerst dokter, maar „zich niet hardvochtig genoeg tot dat werk be vindende" (zo schrijft Ds. G. Vrolikkert in zijn boek Vlissingse kerkhemel) werd later predikant te Sas van Gent. De tweede zoon Petrus Mattheus stond in Gapinge, Hulst en Vlissingen (ook diens zoon werd predikant, te 's-Gravenpol- der). De jongste zoon Franciscus Hen- ricus is predikant te Zuidzande en Kats geweest. Een van zijn dochters is vroeg ge storven. De andere Agneta was zeer begaafd en schreef gedichten voor de boeken van haar vader. Ze trouwde met luitenant Muratel, een van hun kinde ren was Ds. Muratel Gargon te Burgh. Tijdens zijn verblijf in Vlissingen stierf de vrouw van Ds. Mattheus Gar gon, hij hertrouwde met Catharina Ma ria de Visser, uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren. Ze overleefde hem. Walcherse Arcadia Ds Gargon heeft veel geschreven. Hij heeft de psalmen berijmd evenals het Hooglied, een verklaring van de Heidel- bergse Catechismus gegeven en ook en kele theologische werken vertaald. Maar het meest is hij bekend door de „Wal cherse Arcadia", dat vooral bij oudere mensen nog in de herinnering voortleeft en nog wel gelezen wordt. Hij beschrijft een tocht met de speel wagen door Walcheren. De gastheer is Heerman, die zijn vriend Ewoud uit 's Hertogenbosch op bezoek heeft en hem op deze manier de schoonheid van Walcheren wil laten zien. Beiden zijn oudheidminnaars. Geen wonder dus dat het grootste deel van het boek wordt ingenomen door oudheidkundige beschrijvingen en verklaringen van alles wat ze onderweg ontmoeten: kerken, buitenplaatsen, ruïnes, vluohtbergen. Verder zitten op de wagen Floris en Izabella, een verliefd stel. Floris heeft het tenminste aardig te pakken, Izabella wil eerst niet veel van zijn beverigheden weten (misschien doet ze wel alsof!), maar het eind is toch: ze krijgen elkaar. In de wagen zitten nog twee jongelui: Adoll en Hillegonde. Het eerste deel van de Walcherse Ar cadia verscheen in 1715. Het beschrijft de tocht in de speelwagen van Middel burg langs de Noordweg naar Domburg, daarna over Westkapelle en langs de Seisweg terug. Het eindpunt 's avonds is de buitenplaats „De Griffioen" aan de Seissingel (bestaat nog, is nu een rusthuis). Hier woont de gastheer Heer man. Maar hier woont ook de burge meester Herman van de Putte, die Ds. Gargon uit zijn isolement heeft verlost en naar Zeeland heeft gehaald. Na die tijd zijn ze vrienden gebleven. De ge fantaseerde Heerman is dus dezelfde als Herman van de Putte. In 1717 verscheen het tweede deel. Weer een tocht met dezelfde personen, nu gemaakt over de oostelijke helft van Waloheren. Souburg, Vlissirt@en, Arne muiden, Veere en Vrouwenpolder wor den er uitvoerig in toeschreven, afge wisseld met vrolijke gesprekken, scherts en gelach van de zes reisgenoten. Nu Floris het jawoord van Isabella heeft gekregen, doet hij dapper mee en heeft het beter naar zijn zin dan op de eer ste tocht, toen hij haar nog veroveren moest. In 1746 werd het werk herdrukt. MIDDELBURG. De centrale jonge kerkgroep hield een bijeen komst in het kerkcentrum die in het teken van de oecumene stond. Na een kort openingswoord van de voorzitter, de heer J. J. Minnaar, sprak de heer C. B. Bisschop, voor zitter van de plaatselijke oecume nische jeugdraad, over de nood zaak van de oecumene. De heer Bisschop die vorig jaar deelnam aan de oecumenische conferentie in Lausanne, noemde deze de speel kamer van New Dehli, waar eind van dit jaar de wereldraad, bijeen komt. Voorop stelde de heer Bis schop dat oecumene moet worden bedreven vanuit de eigen kerk. Bij het bespreken van de mogelijkhe den dhi in eigen omgeving oecumene te bedrijven ging hij uit van het thema van Lausanne „Jezus Christus, het Licht der wereld". Dit thema werd na der uitgewerkt in drie onderdelen: een heid, getuigenis en dienst. De slotcon clusie van Lausanne over het getuige nis, dat eenstemmig werd uitgegeven, is: „Wij belijden plechtig Jezus Chris tus als het Licht der wereld en geloven nederig, dat als wij Zijn Licht in en door ons eigen leven laten schijnen, dan niet alleen het leven en getuigenis van onze kerken zal worden vernieuwd, maar dat wij ook door God naar de eenheid zullen worden geleid, waar naar wij verlangen". Lucifers De eenheid werd door de heer Bis schop duidelijk gemaakt door de verge lijking met een doosje lucifers. Alle lu cifers zitten in een en hetzelfde doosje. Op zich zelf betekenen deze lucifers niets. Zij moeten worden aangestoken. Dit gebeurt door hen langs het ruwe oppervlak van het doosje te strijken. „Zo moeten ook wij langs het wereld vlak worden gestreken om te getuigen als Lichtdragers van Christus. Tenslot te moet de lucifer opbranden. Zo moe ten ook wij als lichtdragers opbranden. Dit is het lijden. Voor wij echter geheel zijn opgebrand staan wij in vuur en vlam. Dit betekent dat wij daadwerke lijk getuigen middels een stuk dienst verlening aan de wereld. Getuigen is Zijn Licht door ons leven laten schij nen, en daadwerkelijk helpen." Intern De heer Bisschop was van mening dat de kerken de oecumene in de weg staan. „Het gaat daarom allemaal zo moeizaam, omdat de kerk niet geeft wat wij ervan verwachten", aldus spre ker. „Er zal een interne omwenteling in onze kerken moeten plaats Als voorbeelden noemde de heer E.:- schop de verruiming van het ambtelijk begrip. In het hogepriesterlijk gebed staat: opdat de wereld gelove. Dat zien wij meestal over het hoofd. In Middelburg is veel mogelijk en een klein deel van die mogelijkheden wordt nog maar gerealiseerd. Wij m'oeten ons niet presenteren als lid van een bepaal de kerk maar als Christen. Er volgde op deze causerie een druk ke bespreking. De avond werd besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. MIDDELBURG. Sinds 17 januari is de heer C. B. Bisschop vorzitter van de oecumenische jeugdraad in Middelburg. De heer Bisschop, die leraar is aan de christelijke H.B.S. voor Wal cheren, maakte vorig jaar deel uit van de Nederlandse delegatie die werd afgevaardigd naar ds oecumenische conferentie in Lausanne. „In dit werk liggen de ver houdingen anders dan in een gewoon bestuur", meent de heer Bisschop. „Als voorzitter van een oecumenische jeugdraad moet men goed op de hoogte zijn van de aktiviteiten die er wor den ontplooid èn de mogelijk heden die liggen in een bepaal de plaats. In de korte tijd dat de heer Bisschop voorzitter is van deze jeugdraad, heeft hij onderzocht wat is gedaan en hoe dit werk voortgezet kan worden. Hoewel op dit terrein al het een en an der is gebeurd, wil de heer Bis schop toch trachten nieuwe aktiviteiten te ontwikkelen. „Wij zullen samen door getui genis en dienst de oecumene ook in Middelburg gestalte moe ten geven en waar maken". Dit zal volgens hem moeten gebeuren vanuit het interkerke lijk avondgebed dat iedere week plaats vindt. „Want bidden is een van de eerste vereisten in de oecumene en geeft kracht om verder te werken". Tenslotte acht de heer Bis schop het van belang dat de inwoners van Middelburg gaan zien wat in de wereld gebeurt. De uniecollecte van de gerefor meerde school te Serooskerke heeft 568 gulden opgebracht. De Geref. vrouwenvereniging „Ge loof en Werken" te Colijnsplaat hield de jaarvergadering onder leiding van de presidente, mejuffrouw S. A. Contant. Uit de verslagen bleek dat de vereniging thans 39 leden telt. Mejuffrouw Contant hield een inleiding n.a.v. Ps. 73. Enkele eden verzorgden voorts nog bijdragen, die in Breda zullen worden gehouden. Postzegelclub vergaderde TERNEUZEN In lunchroom Koene vergaderde de postzegelclub „Zeeuws Vlaanderen", onder voorzitterschap van de heer J. Stouthamer uit Sas van Gent. Nadat het huishoudelijke gedeelte was afgehandeld werd hét Fhilatelistisch nieuws besproken. Vele goede no's van Nederlandse zegels zijn geweldig om hoog gelopen, sommige wel tot 50 pet. Na de vergadering verkochten vele le den hun dubbele zegels en daar zij de ze voor luttele centen van de hand de den waren het vooral de leden van de Jeugdpostzegelclub die hiervan profi teerden. Ook voor de ingekomen zicht- zending bestond grote belangstelling, ZAAMSLAG De afdeling Oost Zeeuwsch Vlaanderen van de C.B.T.B. heeft de tweede wintervergadering ge houden in Zaamslag. Deze bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door de voorzit ter van de Zeeuwsche C.B.T.B., de heer J. v. d. Bos en door de ere-voorzitter, de heer C. de Putter. De heer v. d. Bos hield een causerie waarin hij eni ge aspecten van het overheidsbeleid in zake de landbouw belichtte. De spreker wees er op dat de taak van de over heid bijzonder gecompliceerd is gewor den en bijna niet meer te doorzien. Daarnaast wordt ook de taak van de be sturen steeds moeilijker waardoor men steeds meer op specialisten aangewezen is. Nadat de spreker uitvoerig had ge sproken over het structuurbeleid en het garantiebeleid van de regering, beant woordde hij verschillende vragen die door de aanwezigen werden gesteld. Na de pauze werd het rapport „Zon- dagsarbeid in de landbouw" besproken. Zaalhandbal dames GOES In de serie beslissingswed- reeds een wedstrijd gespeeld tussen strijden zaalhandbal dames is gisteravond Hellas en Marathon. Deze wedstrijd werd beslist in het voordeel van Marathon met een. eindstand van 5—4. Hadden de Hel lenen deze wedstrijd gewonnen dan zou den zij zich kampioen hebben mogen noemen. De Hellasdames startten snel. De eer ste treffer werd gescoord door W. Taeke- ma. waarna W. Poortvliet de stand op 02 bracht. B. Jacobs maakte er vervol gens 03 van. Maar nog voor de rust kon L. van Vessum de afstand tot 13 verkleinen. Na de rust was het meestal Marathon dat ten aanval toog. Vrij snel brachten ze de stand op 43 in hun voordeel door doelpunten van E. van Elven en J. van Elven. Hellas liet het echter nog niet zitten en B. Jacobs bracht de stand op 44. De voortreffe lijk spelende E. van Elven besliste de wedstrijd ten slotte in het voordeel van Marathon met 54. Aan beide zijden waren de doelverde- digers uitzonderlijk goed. Voor hedenavond staat de ontmoeting MarathonWalcheren op het programma Deze wedstrijd zal beslissen wie uit mag komen in de kampioenschappen Zuid-b, dip ir» Rrpdn vullo-n ximrAan rfr,V,n,.J««

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 5