Sterke toeneming van aanvoer appelen bij veiling Gunstige resultaten in het afgelopen jaar DE KERKKLOK ROEPT Zeeuwse meisjes dingen mee naar de titel Miss Bril Pruimen Diepvriesvereniging Flitsen uit de tuinbouw Raad Meliskerke bij een Peren Vergadering Varkensver. „Helpt Elkander" Oliebollenmiddag in Bruinisse Bestuursfuncties N.F.O. Kapelle Plattelandsvrouwen vergaderden Dam wedstrijd Airiirato gaf geslaagde contactavond Gymnastiekvereniging Achilles vergaderde Derde trainingsrit „Theo Middelkamp" CENTRAAL STIERENSTATION ZEELAND Fokdagen Wijkgemeente houdt bazaar RioIerm®swerkzaamheden Scheepvaart Vlissingen Weegbrug Veere had recordjaar Berco heeft nieuw aanzicht gekregen: Damcompetitie Westkapelle Gemeente Bruinisse voert vijfdaagse werkweek in Medische dienst Familiedag Chr. stands organisaties in Goes Tuinbouwexpositie in Kapelle Aanbesteding kleuter school Kamperland Hervormde Gemeente avond in Kapelle Jubilarissen A.N.W.B. in Middelburg gehuldigd Inbraak bij Zeeuwse Confectiefabriek Zaterdag 18 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 4 KAPELLE. Bij de fruitveiling in Kapelle-Biezelinge is er sprake van een flinke toeneming van het aanbod van appels. Dit blijkt uit een tussentijds bericht aan de le den van deze veilingsvereniging, waarin een overzicht wordt gege ven van de aanvoer van enkele van de belangrijkste fruitgewassen. Hieruit blijkt dat het seizoen 1960 voor de pruimentelers geen best seizoen was want in 1958 en 1959 bedroeg de aanvoer ruim 800 ton maar in 1960 kwam men niet verder dan 552 ton. Vooral Reine Victoria, eens het hoofdras van de Zeeuw- HAAMSTEDE. De Coöp. Diepvries vereniging heeft in het afgelopen jaar een verlies moeten boeken van 191,91. Nietteminzal zo spoedig mogelijk met de aflossing worden begonnen. Besloten werd de contributie niet te verhogen. Voor de nieuw te bouwen kluis hebben zich zeventien gegadigden opgegeven. Men moet er echter twintig hebben, zo dat nog meer propaganda zal worden gemaakt. sepruimenkwekers, werd er weinig aan. gevoerd, namelijk 44 ton in 1960 tegen 19 ton in 1958 en 135 ton in 1959. Een ander ras, de Czar, kwam daaren tegen naar voren want over de laatste drie jaren waren hiervan de aanvoercij- fers respp. 101 ton, 141 ton en 132 ton. In de periode 1 april tot 31 januari 1960 wer den er bij de veiling in Kapelle bijna 2 miljoen kg. appels meer aangevoerd d'an het vorig jaar in dezelfde periode. In 1960-'61 was de totale appelaanvoer na melijk 10.515.000 kg. en het vorig seizoen 8.588.000 kg. terwijl er in 1958 in deze pe riode werden aangevoerd 8.225.000 kg. „Puntje en Anton" KOUDEKERKE. In hotel Walche ren zal de C.F.A. zaterdagavond de rol prent Puntje en Anton" vertonen. De ze film handelt over een negenjarig meisje dat van haar ouders niet de no dige aandacht krijgt. Na allerlei ver wikkelingen waarin haar beste vriendje Anton Gast een belangrijke rol .speelt komt er een dief op het doek. Hierdoor gaan de ogen van Puntjes ouders open en het meisje wordt dan ook voortaan met tedere zorg omringd. MELISKERKE. De gemeenteraad komt maandagmiddag om twee uur in een openbare vergadering bijeen. Op de agenda staan o.m. de volgende punten: een beplantingsplan voor het terrein rond de N.H. kerk, een wijziging van de brandtijden der straatverlichting en een verzoek van de kerkeraad der Gere formeerde Kerk om een bijdraige in de bouwkosten van een nieuw kerkgebouw aan de Bergstraat. Herv. vrouwenvereniging „Helpt Elkander" BRUINISSE. De Hervormde Vrou wenvereniging .Helpt Elkander" te Bruinisse vierde het r4-jarig bestaan. Dit gebeurde op feestelijke wijze, on der leiding van de presidente Mevr. Ju- melet-van Ree. Begonnen werd met een gezamenlijke maaltijd. Mevrouw Jumelet-van der Have hield een causerie met als titel „etiquette" Mejuffrouw D. Krijger declameerde, de dames IJzelenberg-Goudzwaard en Smit brachten een samenspraak, me vrouw Hage-Krijger en Jumelet-Bossers lazen een stukje proza, de presidente leverde ook een grappige bijdrage even als de dames van der Werf-Kik en De Rtmde-Duson. Zelfs de gebruikelijke quiz ontbrak niet. Onderhoud zeeweringen aanbesteed MIDDELBURG. Door het dagelijks be stuur van de polder Walcheren werd gisteren in het Polderhuis aanbesteed het onderhoud van de zeeweringen en andere werken. De uitslag was als volgt. Eerste perceel (Noord - watering) x. Fa. Gebrs. Hakkers, Werkendam met 236.800 2. N.V. v/h J. M. Dekker en Zn. Papendrecht met 226,000; 3. Fa. Bot op de veiling in Kapelle belangrijk terug en Seventer Sliedrecht met 224 000; 4 C. want in 1958 werd er 2,8 miljoen kg. Aami bedrijf v/h"¥a B® M - zacht fruit aangevoerd, in 1959 ruim 3 b. m. miljoen kg. en het afgelopen jaar 2,4 mil joen kg. Ten aanzien van de peren wordt nog opgemerkt dat er bepaalde rassen waren zoals Clapps Favorite, Be-urre Hardy en Comtesse de Paris waarvan de aanvoer belangrijk achterbleef bij die van voor gaande jaren. De aanvoer van het belang rijke perernras Conference steeg echter met bijna 50 want in 1958 werd hier van aangevoerd 745 tor», in 1959 862 ton en in 1960 1-227 ton. De aanvoer van peren bleef met ruim 5 miljoen kg. vrjjwel op het peil van de voorgaande jaren. De aanvoer van zacht fruit Hep in 1960 Dit perenras komt vooral voo-r in de jonge bedrijven. Comtesse d'e Paris daar entegen is de laatste jaren op grote schaal gerooid of omgeënt aangezien de handel hiervoor zeer weinig belangstel ling toonde. Per begin februari bedroeg de fruitvoorraad in de koelhuizen van de veiling in Kapelle nog 621 ton, terwijl er nog 487 ton appels wa ren opgeslagen in de gascellen van het veiling koelhuis. Ondertussen is 'ten begin gemaakt met de ver koop van appels uit de gascellen. GOES. Voor de vijfde achtereenvol gende maal wordt in een wedstrijd die ge organiseerd wordt door de Stichting oog en bril, een Miss Bril gekozen, endit keer zal ook een Zeeuwse schone mee dingen naar deze ti tel. Bij de vorige ver kiezingen was de ani mo in bijna alle pro vincies groot, evenwel niet in Zeeland. Waar zit dit in? Schamen de Zeeuwse meisjes zich voor hun bril of durfden ze niet? Dit jaar zullen echter elf moedigen de spits af bijten voor de pro vincie, in een voor ronde die op 1 maart in de Prins van Oran je zal worden gehou den. •s HEER ARENDSKERKE. De on derlinge Varkenshoudersvereniging „Helpt Elkander" kwam onder leiding van de voorzitter, de heer G. van Dam me in 's Heer Arendskerke bijeen. De penningmeester kon over het jaar 1960 een batig saldo boeken. De secretaris vermeldde in zijn jaarverslag ledenver lies Thans telt de vereniging 62 leden. De regelingen, zoals die het vorig jaar gol den, werden voor 1961 ook weer aan vaard. De aftredende bestuursleden wer den herkozen. In de plaats van de heer Mart. de Schipper, die wegens hoge leeftijd had bedankt, werd gekozen de heer W. Davidse te 's Heer Hendriks kinderen. De heer M. de Schipper werd het ere lidmaatschap aangeboden voor het feit dat hij de vereniging ruim 50 jaar als bestuurslid heeft gediend. Aangezien de voorzitter door een brandmelding uit. Nisse uit de vergadering werd wegge roepen, om zijn plicht als brandweer commandant te verrichten, nam de heer W. Wisse de leiding van de verga dering over. De ledenvergadering werd bijgewoond door 15 personen. BRUINISSE. De grote kosten, die het overschakelen van fanfare od har monie voor de Muziekvereniging ..Nu met Hope" meebrengt, nopen deze vere niging uit te zien naar middelen om het Instrumentenfonds te versterken. Zaterdagmiddag 18 februari zal dit ge beuren in de vorm van een oliebollen middag. De niet meer in gebruik zijnde patates frites wagen van de heer W. van den Ouden zal hiervoor in dienst worden gesteld en een rondgang door de gemeente maken. Deze voorronde is met veel moeite en met ver eende krachten in elkaar gezet door de gezamen lijke Zeeuwse opticiens. Zij wijzen er ook met klem op dat niet het uiterlijk van de dames in kwestie het belangrijkste is, doch dat het er boven al om gaat of de bril bij de persoonlijkheid en de gehele verschijning van de draagster past of deze zelfs accentueert. De deel neemsters zullen daarom in de voorronde en de demi-finale alleen in wandel- of dagkleding mogen verschijnen, en niet in cocktail japonnen of avondtoilet. Deze ver kiezingen worden, zoals de heren opticiens met klem verzekeren niet ge organiseerd om de zoveel ste miss het leven te doen zien, doch om de bril de eer te geven die ze tóe- komt en de brildragende Nederlander van zijn minderwaardigheidsgevoe lens te bevrijden. Wist u overigens dat ongeveer tachtig procent van de Nederlanders een oogafwijking heeft, waarvan zestig procent beslist een bril nodig heeft en waarvan veer tig procent geregeld een bril draagt? Deze verkiezing wordt in Zeeland gehouden in combinatie met een voor jaarsmodeshow van de Goese showcombinatie, met muzikale omlijsting van de Orpheans, zodat het een alleszins aan trekkelijk programma be looft te worden. De kandidaten zullen door een provinciale jury, be staande uit vijf nog nader te bepalen personen, wor den beoordeeld. De vier hoogst geklasseerde deel neemsters, van wie een als Miss Bril Zeeland wordt gehuldigd, zullen meedingen in de demi finale die op 20 maart in Utrecht gehouden zal worden. Uit d'e demi finale komen dan de fina listen, waaruit half april in een groots programma, waaraan artiesten van naam uit verschillende landen hun medewerking zullen verlenen, de Ne derlandse Miss Bril wordt gekozen. Aan de voorronde in Goes zit voor het publiek nog de speciale attractie, dat het publiek ook zelf mee kan kiezen. Noordenne Hardinxveld-Giessendam met 218.500; 6. Fa. J. Lagasse Kouderkerké met 217.500; 7. Fa. B. Stegink Vlissingen met 216.000; 8. C. V. Gebrs. van 't Verlaat Hardinxveld- Giessendam met 215.200; 9. Fa. L. J. Dekker Vlissingen met 210.000; i0. L. v. d Klippe Vllssingen met 207.000. Tweede perceel (Oostwatering) 1 Fa K. W. Dekker Veere met 40.400; 2. Fa. P. de Voogd Veere met 43.400 Derde perceel (Zuidwatering) 1 C. v. d. Klippe Vlissingen met 27.800; '2. Fa. A. Poelman en Zn. Ritthem met 32.000. Vierde perceel (Westwatering) 1. Fa. G. J. Eland Vlissingen met 62.700; 2. Fa. J. Lagasse Koudekerke met 64.800; 3. Fa. L. J. Dekker Vlissingen met 65.000; 4. C. v. d. Klippe Vlissingen met 66.900; 5. L. v. d. Klippe Vlissingen met 67.000. De gunning werd aangehouden. Badstrand Vrouwenpolder wordt verhuurd aan VVV VROUWENPOLDER. De gemeente raad van Vrouwenpolder kwam woens dagavond in vergadering bijeen onder leiding van burgemeester A. de Kam. De begroting van „Het Veerse Meer" over het dienstjaar 1960 werd goedge keurd. Het badstrand zal worden ver huurd aan de V.V.V.'s van Vrouwenpol der en Oostkapelle. Als lid van het col lege van beheer van het Waterschap en Wegschap Walcheren, werd herkozen de neer S. de Visser. Er werd besloten het verplaatsingskostenbesluit voor onder wijzend personeel van toepassing te ver klaren. De derde wijziging van de be groting over 1960 werd vastgesteld. Gereformeerde Jeugd vereniging vergaderde ^NIEUWDORP. De pas opgerichte gereformeerde Jeugdvereniging „De vaste grond" die voortgekomen is uit de samensmelting tussen de jongelingen- vereniging Thimotheus en de meisjes vereniging Eunice, hield een bijzondere werkvergadering onder leiding van voor- zitter Joost de Kok. Wim Dekker hield een inleiding over „Jeugd en Liefde", waarover een drukke discussie werd ge voerd. Na de pauze volgde een hersen- gymnastiekwedstrijd. KAPELLE. In verband met het be danken van de heer P. J. J. Dekker te Wemeldinge als voorzitter en de heer L. Willeboer te Kapelle als secretaris van de afdeling Kapelle-Biezelinge en Omgeving van de N.F.O.zijn de be stuur sfunkties opnieuw verdeeld. Het voorzitterschap wordt thans waar genomen. door de heer P. v.d. Have te Kapelle. Secretaristpenningmeester is de heer J. de Jager J.zn eveneens te Kapel le en de heer Joh. van Leeuwen te Kat- tendijke is vice-voorzitter geworden van deze N.F.O.-afdeling, die tot de grootste van het land (behoort. WESTKAPELLE. De Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Westkapel- le hield haar jaarvergadering onder lei ding van mevrouw M. Minderhoud-Min- houd in het verenigingsgebouw „Westka- kapelle Herrijst". Het jaarverslag werd voorgelezen door mevrouw W. Venhage- Lous, terwijl de penningmeesteresse een financieel overzicht gaf. In de plaats van mevrourw P. Huibregtse-Huibregtse werd in het bestuur gekozen mevrouw L. Roelse-Maas, Verder werd een band afgedraaid die opgenomen werd tijdens de laatste vergadering die verzorgd werd door mevrouw Hiemstra. Gevonden voorwerpen VLISSINGEN. De Wnd. Commissaris van Politie, te Vlissingen maakt bekend, dat aan zijn bureau, inlichtingen zijn te bekomen over de navolgende voorwerpen, welke in het tijdvak van 8 februari 1961 tot 15 februari 1961, als gevonden, aldaar zijn aangegeven. Diverse rijwielen en autopeds; diverse handschoenen en wanten; boekje Nieuwe tes tament; geel plastic jasje; kistje met enkele schelvissen; bruine das; manchester etui in houdende passer vulpen en vulpotlood; leer boek (Engels) ten name van H. Minderhoud; paar gymnastiekschoenen; huissleutel en twee dubbeltjes; goudkleurig kettinkje; zwar te ballpoint; groene das; grijze regenbroek; rood gebreide kindershawl; oranje bal; di verse sleutels; zonnebril; hangslot; diverse portemonnais; herenshawl (schotse ruit); dop van vulpen; muntbiljet van 2.50; porte feuille inhoudende muntbiljet van 2.50 gulden, diverse foto's en suikerzakjes; TL buis; blauwe alpinopet; linker kinderpantoffeltje; wit kinderschoentje. Uitvoering „Crescendo" VLISSINGEN Zaterdag 13 februari a.s. zal de accordeonvereniging „Crescen- dö", onder leiding van de heer A. Joose, in het Concertgebouw haar jaarlijkse .uit voering geven. Aan de avond wórdt ver der nog medegewerkt door het Vlissings' Mannenkoor D.O.U. onder leiding van de heer Th. de Vries. N.C.V.B. bijeen VEERE De afdeling Veere van de N.C.V.B. hield haar maandelijkse ver gadering. Ds. H. Wieringa sprak over het onderwerp „De Vrije Zaterdag". Bij de bestuursverkiezing werd het hui dige bestuur herkozen. Ais nieuwe be stuursleden werden gekozen mevr. v. d. Broeke-Vleugel en mevrouw Geschiere- de Puit. De jaarvergadering zal op 14 maart worden gehouden, Kolenvereniging bijeen KAPELLE. Onder voorzitterschap van de heer J. Nijssen hield de kolen- vereniging „Ons Voordeel" de jaarver gadering in hotel „De Zwaan". Uit de verslagen van secretaris-penningmeester Van Neuren toleek dat de afzet van ko len vrijwel op hetzelfde peil Weef als in voorgaande jaren. Oo'k het ledental Weef met 125 nagenoeg stabiel. De re kening over 1960 sloot met een batig saldo van 22,- Het .entreegeld van nieuwe leden werd vastgesteld op 2,-. THOLEN. Uitslag van de vriend schappelijke damwedstrijd Tholen— Scherpenisse. C. J. de Korte—J. W. van Houte 11: C. GebraadA. Dijke 2—0; D. de VosJ. v.d. Reest 2—0; M. SchotG. v.d. S'ikke 02: J. de Rijke J. Vroegóp 2—0: C. Moelikcr—A. L. G v Doorn 20; P. C. v.d. Velde—L. de Wilde 11; L van DijkeH. Keur 2—0: J. Hogerheide—H. A. van Houte 1—1: J. de Rijke—R van Doorn 2—0; P. v.d. Velde—A. Rijstenbil 1—1: J Ho gerheide—R. Bolier 11; L. van Dijke— G. v.d. Werf 2—0. GOES. De Goese accordeonvereni ging Animato gaf donderdagavond in zaal Krijger haar jaarlijkse contact avond, onder leiding van de heer P. B. van Sprang. Hieraan werkten niet min der dan 47 leden van Animato en boven dien nog 22 van de zustervereniging W.I.K. uit Wissenkerke mede. Dat de jeugdige muzikanten een zeer gevarieerd oeuvre hebben bewijst de keuze van de muziekstukjes die van Donauwellen, en Grootvaders Klok varieerden tot de meest experimentele muziek van deze tijd. ten gehore gebracht door een onder deel van het orkest de band „The Sing ing Blues". Het laatste had uiteraard het meeste succes. Na de pauze werd het kluchtspel in twee bedrijven „Oh, die mannen" van G. Miele voor het voet licht gebracht onder regie van de heer P. BlondeL Gevonden voorwerpen TERNEUZEN. De Korpschef van de Gemeentepolitie maakt bekend dat omtrent de volgende gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te bekomen aan de daarachter vermel de adressen: zadeldek, Elve, dr. Buijzestr. 16; Plastic kindercowboyriem met pistooltas, Poppe, le Verbindingsstraat 13; armbandje, Marijke de Roo, Chrysantstraat 20; muntbil jet, van Wijck, Crocusstraat 18, paar blauwe dameswanten, Sanny van de Velde, Vloos- wijkstr, 61; witte gebreide sjaal, Heeffer, Wil lem de Zwijgerlaan 1; zalmkleurige dames handschoen, Marian Harebelt, Willem Kloos- str. 17; rode autostep, Cappendijk, Axelsestr. alhier, ring met drie sleutels, Oudenaard Baandijk alhier; rode damesportemonnee met kleine inhoud, Hema in de Noordstraat; snoeischaar, Tonny van Wijck, Crocusstraat 18; kinderbril, L. van Driel, Iepenlaan 1; 2 zakdoeken, Addie Meeusen, Schoolplein 17; wit kinderwantje, De Bokx, Hondiusstraat 30; oliepeilstaaf, Remise, Industrieweg al hier; linker kinderwant (wit-rood en groen) Ineke van Leeuwen, Nieuwediepstr. 83; Aan het bureau van politie zijn gedeponeerd: Wan ten; Glace's, sleutels, kentekenplaat PF-78- 71, bruine portemonnee zonder inhoud, para plu. trekpen, rood glas van achterlicht van auto, schroevendraaier, linker gymschoen, le deren motorkap, grijze parapluhoes. MIDDELBURG De Koninklijk Er kende Gymnastiekvereniging „Achil les" hield de jaarvergadering. Voorzit ter C. J. Nieuwenburg herinnerde de leden in zijn openingswoord er aan. dat de vereniging gisteren 38 jaar bestond. Hij bracht woorden van dank aan het adres van sekretaris J. A. Bal voor diens vele werk. Uit het jaarverslag van de sekretaris viel op te maken, dat de vereniging 315 leden telde. Het ba tig saldo van de vereniging bedroeg 184,74. Als nieuw bestuurslid werd de heer J. N. M. Jacobs gekozen. GOES De ren- en tourclub „Theo Middelkamp" organiseert zaterdag in de Wilhelminapolder de derde trainings rit voor alle categorieën over een af stand van plm. 60 km. In tegenstelling tot voorgaande be richten kan worden meegedeeld dat het cluOkampioenschap niet in Yerseke maar op 4 maart in Hansweert wordt verbreden. De afstand is plm. 80 tan. GOES. De coöperatieve ver eniging „Centraal stierenstation Zeeland" zegt in haar jaarverslag over 1960 dat de vereniging is ge groeid en de resultaten duidelijker zijn geworden. Zo wordt geconsta teerd dat het aantal geïnsemineer- de dieren steeg van 11865 tot 12108, een stijging van 243 dieren. Het aantal dieren steeg in april en mei nog, ondanks het al grote aantal in deze maanden in voorgaande ja ren. Het drachtigheidsresultaat na 1 inseminatie steeg van 61,1 pet, tot 64.4 pet. Het landelijk gemiddelde lag over het vorig jaar op 60,6 pet. In onze provincie werd dit percen tage niet eerder gehaald. Het hoogst bereikte percentage was 63.5 pet. Evenals vorig jaar geen absolute oor zaken konden worden opgegeven voor de daling, kan dit nu niet gebeuren voor het zeer gunstige resultaat. Wel werd nu de ph van de buffer steeds opgeme ten en werden hogere sperma verdun ningen zoveel mogelijk vermeden. Vast gesteld wordt dat werkelijk stierenkeuze steeds meer wordt toegepast, hetgeen valt op te merken uit het bezoek aan het centraal stierenstation, en uit de aanvragen voor bepaalde stieren. Boven dien werden 86 dieren geïnsemineerd met zg. import sperma hetzij afkom stig van andere k.i. stations, hetzij uit het buitenland. Op de fokdag in Zierikzee werden de stieren Mercedes en Edzard ter opluis tering aangevoerd. Beiden zijn op voor gaande fokdagen kampioen geweest. Edzard verwierf een 1 a-Mercedes een 1 b prijs. Op de fokdag In Goes wer den de beide nieuwe aankopen Janna's Adema en Markies getoond. Markies verwierf het kampioenschap. Van de stier Dokter Lente's Verwachting werd een groep afstammelingen samenge steld, welke een eerste prijs behaalde. In Middelburg werden de stieren Dok- VLISSINGEN Het kleine bazaar comité, dat werd gevormd op de vorig jaar gehouden vergadering van de wijk commissie van de Hervormde Gemeente, heeft, haar plannen voor dit jaar gereed. Behoudens goedkeuring van B. en W zal op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart de bazaar gehouden worden in het Her vormd Verenigingsgebouw aan de Noord straat. Naast de klassieke grabbelton en rad van avontuur komen er diverse stands, onder meer voor handwerken en theeschenkerij. Verschillende loterijen zullen de feestvreugde verder verhogen. De baten van de bazaar zijn bestemd voor de kas van de wijkgemeenten 1 en 4A. Onder leiding van de heer J. Suur- mond geeft de Christelijke zangvereni ging „Hosanna" woensdag 22 februari in de Johanneskerk haar jaarlijkse zang uitvoering. Het programma, waaraan ook door de kinderklas wordt medegewerkt, bestaat uit zowel godsdienstige als andere liederen. De op 5 februari gehouden collecte voor de vluchtelingenhulp, onder leiding van de diaconie, heeft een bedrag van 886 opgebracht. Van particuliere zijde werd nog 50 ontvangen. ter Lente's Verwachting, Ornea Adolf en Roorda Wietse van de vereniging Walcheren aangevoerd. De twee eerst genoemde ter opluistering. Roorda Wiet se werd tot kampioen uitgeroepen. Van Dokter Lente's Verwachting werd een groep koeien en een groep vaar zen getoond. De groep koeien behaalde een eerste prijs, de groep vaarzen een 2a prijs. Van de inmiddels afgevoerde stier Leon werd een groep melkkoeien getoond welke een 2e prijs behaalde. Op de fokdag te Axel werd de stier Rudolf Siccema ter opluistering aangevoerd. De fokdag in Oostburg deed zich dit jaar kenmerken door buitengewoon nat weer door de steeds aanhoudende regen. De stier Rotterda Smits 45 werd hier ge toond. Op de fokdag te Tholen werd geen k.i. stier getoond. Aan liet stierenstation werden geen veranderingen aangebracht. De keuken en bovenverdieping van de woning werd aan de achterzijde verbouwd. O BURGH. Het gaat er naar uitzien dat over een tweetal weken de riole ringswerkzaamheden te Burgh achter de rug zijn. Reeds enkele maanden wordt door het personeel van de Aannemings Mij. Schouwen Duiveland hard en vak kundig gewerkt om het grote karwei dat ongeveer een half miljoen gulden gaat kosten, zo snel mogelijk te beëindigen. Het weer heeft toe nu toe meegewerkt, zelfs de overtollige regenval, die overal een zeer hoge waterstand veroorzaakte mocht geen belemmering zijn het werk te doen doorgaan. Het is een groot werk want de to'tale lengte zal rond de 6 km lopen. De diep te waarop de buizen komen te liggen is ook zeer variabel, want het laatste stuk in Burgh dat loopt van de R.T.M.-gara- ge naar de Weeldeweg zal een diepte vragen van iets meer dan 4 meter. Uit gebreide stuttings-werkzaamheden wor den van te voren aangebracht om vei lig werken te garanderen. Vlissingen aangekomen 17/2 ScheTdeborg, vertrokken geen. Gepass. naar Antwerpen (Ned. schepen) 17/2 Axeldijk, Kerkedijk, Zanzibar, Meteoor, Flardinga, June, Hink, Steady, Kemphaan, Driturra, Metropole, Hun- ter, Friesland. Gepass. naar zee (Ned. sche' pen) 17/2 Cumulus, Liberte, Aenaes. VROUWENPOLDER. De weegbrug „Algemeen Belang" van Veere hield te Vrouwenpolder haar algemene vergade ring onder voorzitterschap van de heer M. J. de Vlieger. Het jaar 1960 is een record jaar geweest. Er zijn n.l. 20.092.87 kg. suikerbieten gewogen. De aftre dende bestuursleden D. Kasse en S. de Visser werden herkozen. Van de winst werd 6 procent uitgekeerd. Al vanaf 1916 werden er suikerbieten aangevoerd te Veere. Dit is de laatste keer geweest. Het ligt in de bedoeling een nieuwe weegbrug te plaatsen bij de werkhavett. GOES. In een minimum ...van tijd heeft de zaak van de heer J. M. Berks in de Lange Vorststraat een algehele ge daanteverwisseling ondergaan. Het re sultaat mag er zijn: Een ruim en aan trekkelijk pand met een practische in deling. De ruimte is aanzienlijk groter geworden doordat er een aparte teen ager- en kinderafdeling is ingericht in het verlengde van de zaak. Alles is nu ge lijkvloers opgesteld zodat de belangstel lenden alles op hun gemak zelf kunnen bekijken. Met dit al betekent de ver nieuwde en verfraaide Bercozaak een aanwinst voor het zakenleven van Goes. WESTKAPELLE. De damblub D.E.S. zette haar competitie voort met de volgen de wedstrijden. Eerste klas. J. Houmes Wzn J v Rooijen 11; K RoelseK Houmes 02; J Si-monse—P Hengst 2—0; K RoelseP Hengst 02; J Houmes WznK Houmes 02; J Si- monseJ v Rooijen 2—0; K RoelseJ Hou mes Wzn 02; K HoumesJ Huissoon 02; J Houmes WznP Hengst 20; tweede klas: P d WitteW Lievense 11; J Gabrielse— J van Rooijen 2—0; J de WitteF Domini ons 2—0; H van RooijenP de Witte 02; W LievenseJ Gabrielse 02; F Dominicus de WitteJ de Witte BRUINISSE. B. en W. van Bruinis se hebben besloten om met ingang van 1 april over te gaan tot invoering van de vijfdaagse werkweek en de Gemeen tesecretarie zal daarom vanaf die datum 's zaterdags gesloten zijn. Om daaruit voortspruitende moeilijk heden zoveel mogelijk te ondervangen zal iedere vrijdagavond van zeven uur tot half negen de Secretarie geopend zijn. Daar de vrije zaterdag ook geldt voor het gehele gemeentepersoneel, zal dit ook op deze uren moeten-werken. ARTSENDIENSTEN Middelburg, M. Reijerse, Seisweg 29, tel. 3456; Vlissingen, J. Vader, Badhuis straat 88, tel. 2472; Goes, J. A. E. v. d. feen. Oostsingel 118, tel. 5003; Oost kapelle, Serooskerke en Veere, P J. Biom, te Oostkapelle, tel. 01188—276; Koudekerke, Westkapelle en Zoutelan- de, L. Sloos te Koudekerke, lel. 01185— 231; Kapelle Biezelinge, 1. J. Risseeuw, Biezelingsestraat 57. tel. 01102—290; Kruiningen, Krabbendijke, Hansweert en Rilland, J. C. Arends, te Hansweert, tel. 01130344; Hoedekenskerke en Kwa- dendamme, S. E. J. Wóstmann te Kwadendarrumetel. 01194337; Borsse- le en Nieuwdorp, J. J. Gelfjerblom te Nieuwidorp, tel. 01196327; Driewegen en 's Heerenhoek, A. Fctaer, Driewe gen, tel. 01195275; Wolphaarsdijk, 's- Heer Arendskerke en Heinekenszand, H. P. v. Maanen. te Heinekenszand, tel. 01108—202; Tholen, Poortvliet, Oud-Vos- semeer, Nieuw Vossemeer en St. Phi- lipsland, P. J. Duinker, Tholen, tel. 01660—500; H. Menger te St. Pihilips- land, tel. 01677500; Stavenisse, en St. Maartensdijk, J. M. v. d. Bel, te St. Maartensdijk, tel. 01666400; Zierikzee, P. W. J. Vogelaar, Touwbaan 20, tel. 2280; Terneuzen, A. v. Breda Vriesman, Herengracht 11, tel. 2003; Axel, K. Boon, Noordstraat 8, tel. 01155666; Oost- burg en Aardenburg, J. C. Hage, te Aar denburg, tel 0117166; Breskens, Groede en Schoondijke, J. E. MV. D. Maas, te Breskens, tel. 01172466; Cadzand, Re- tranchemen. Sluis en Zuidzande, G V. M. de Meijer te Sluis, tel. 01178—866; biervliet en IJzendijke, Lievens, te Uzen- dijlke, tel. 01176266; Kapelle Biezelin ge, Kloetinge en Wemeldinge, E. E. Fa- cee-Schaeffer te Kapelle, tel. 01102 260; Bergen op Zoom, H. Huismaris, Pastoor Jutenlaan 54, tel. 3712; E. M. Koole, Halsterseweg 305, tel. 5120. APOTHEKERSDIENSTEN Vlissingen, D. H. v. d. Kleine Mulder, Singel 9, tel. 2730; Middelburg, L. v. d. Boogert, Korte Delft 12, tel. 2789; Goe.s, Goese Apotheek, Klokstraat 19, tel. 7104; Terneuzen, Klaassen, Noordstraat 54, tel. 2090; Bergen op Zoom, M. v. Hou- welingen, Antwerpsestraat 6, tel. 4190. DIERENARTSEN Schouwen, C. J. H. Schererman te Zierikzee, tel. 011102180; Wes Zeeuwsch Vlaanderen, W. Kapsembefg, tel. 01178225; Oost Zeeuwsch Vlaah- deren, J. F. dë Haas, Axelsestraat 49, Zaamslag, tel. 01153366; Zuid-Beve land, A. A. Elzerman te Goes, tel. 01100—5259. GOES. De C.B.T.B., C.J.B.T.B., C.B.P.B. en de C.P.M.B. afdeling Zuid- Beveland zullen woensdag 22 februari in de Prins van Oranje een gezamenlijke familiedag beleggen Op het programma staan o.m. de volgende punten; opening door de voorzitter van de C.B.T.B., Zuid- Beveland,, heer J.. J. de. Jager uit Kapelle, lezing van de heer T. M. Gil huis uit Dordrecht over de „Christen en de sociale noden" en opvoering van.I^et "Blijèpél „Bëtty 'weet hfe't beter". Het blijkt dat er een zeer grote be langstelling bestaat voor de expositie van tuinbouwbenodigdheden welke a.s. vrijdag 24 februari gehouden zal worden in de hallen van de veiling in Kapelle- Biezelinge. Deze expositie wordt inge richt ter gelegenheid van de kleinfruit- teeltdag welke die dag in de veilingge bouwen wordt gehouden en waar vele honderden kleinfruitkwekers uit heel Zeeland worden verwacht. Op de expositie zullen de machines voor het tuinbouwbedrijf te zien zijn maar ook vele handelaren in meststof fen en bestrijdingsmiddelen hebben er een stand ingericht. In totaal zijn er niet minder dan 26 standhouders. Daarin zijn dan ook begrepen de stand van de voorlichtingsdiensten zoals het Rijks tuinbouwconsulentschap te Goes, het proefstation voor de fruitteelt te Wilhel- minadorp, de Plantenziektekundige dienst en het Instituut voor bewaring eh verwerking van tuinbouwprodukten. De KAMPERLAND. Voor rekening van het bestuur der Vereniging voor Chr. Fröbel-onderwijs te Kamperland werd door het architectenbureau J. A. de Bruijne te Goes aanbesteed het bouwen van een twee-klassige kleuterschool te Kamperland. De uitslag was: M. de Mol, Kamperland a. 72.822 en b. 74.790. A. C. van Hee, Kamperland a. 70.302 en b. 72.802. A Huibregtse 20; P - - - 2—0; W Lievense—H van Rooijen 0—2; Al expositie zal om 9 uur 's morgens wor- I HuibregtseJ Gabrielse 02. den geopend. Zondag 19 februari Walcheren AAGTEKERKE. Herv 10 en 2.30 ds Theu- nisse; ARNEMUIDEN. Herv 10 en 2.30 ds Ver- wey, geref 10 en 2.30 ds Poelman; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. BIGGEKERKE. Herv 9.30, ds Odé, 2 ds Kloosterman. DOMBURG. Herv 10 ds v Vliet, 7 ds de Boer; geref 10.30 ds Streefkerk, 2.30 ds v d Bom. GAPINGE. Herv 2 ds Richard: ge ref 9.30 ds v d Wal, 2 ds Boot. GRIJPSKERKE. Herv 10 ds Wapenaar, 2.30 idem; Geref 10 ds Vlaardingerbroek, 2.30 ds v Wouwe. KLEVERSKERKE. Herv 2 ds Wieringa. KOUDEKERKE Herv 10 ds Kwast, 2.30 ds Rothfusz, 7 ds v Dullemen; Geref 9.30 en 2.30 ds Elshout. MELISKERKE. Herv. 2.30 ds. Odé; Ge- ref. 9.30 en 2.30 ds v Heesen. MIDDELBURG. Herv Nieuwe Kerk, 9 ds Nauta, 10.30 ds v Woerden, 7 ds Snoep; Koorkerk, 10 ds v Houte; Engelse Kerk, 10 ds Enker; Jongerenkapel, 10 C. M.V.J. geb Eglise Wallonne 10.30 past Ber- thoud de Dordrecht; Ev Bogardzaal op 23 febr, 8 ds Servaas uit België; 8 Ev Luth, 11 ds ten Rouwelaar; geref ge ref 9.30 ds v Til, 2.30 ds Ytsma, 5 ds Vlaar dingerbroek; Noorderkerk 9.30 ds Ytsma; 5 ds v Til; C 8 Chr Geref 9.30 en 3 ds v d Molen; ger gem 9.30, 2 en 6.30 ds Hage— Geref (vrijgem). 10 en 3 ds Trimps. NIEUW EN ST JOOSLAND. Herv 10 ds v Haarlem. 2.30 ds Kok. OOSTKAPELLE. Herv 10 ds Richard, 2.30 ds de Boer; geref 10 en 2.30 cand ter Horst uit Den Haag; ger gem 10 en 2.30 leesd, SEROOSKERKE. Herv 10 en 2.30 ds v d Wind; geref 10 ds v Wouwe, 2.30 ds Vlaardingerbroek. ST LAURENS. Herv 10 ds Kok, 2.30, ds v Haarlem; geref 10 en 2 30 ds v Ulden. SOUBURG. Herv 9.30 en 11 ds v Duyne, 7 ds Haitjema; Geref 9.30 en 2.30 ds Bohlmeijer; geref (vrijgem) 9,30 ds Donma. VEERE. Herv 10 ds Wieringa 7 ds Zoods- ma; geref 10 en 2.30 ds Hommes v Rot terdam. VLISSINGEN. Herv St Jac kerk. 10 ds Kloosterman, 7 ds v d Schoot, Johannesk, 9.30 ds Rothfusz, 7 ds v d Schoot; Ha vendorp. 10 v d Schoot; 't Anker, 9.30 Jeugdkerk: Kapel Bej huis. 7 ds Rothfusz; Ophir Vrijz Herv 10.15 ds Spijker; Ge ref 9.30 en 5 ds Homburg; Geref (vrij gem) 4.30 ds Douma; Ev ver op g g 10 en 5 ds Grisnigt uit Gouda. VROUWENPOLDER. Herv 10 en 2.30 ds v d Wal: Geref 10 ds Boot, 2.30 ds v d Wal; Geref (vrijgem) 9.30 en 2.30 leesd. WESTKAPELLE Herv 9.30 en 2.30 ds Oosthoek: Herv Ev 9.45 in Westk Herr geref 10 ds v d Bon, 2.30 ds Streefkerk; ger gem 9.30 2 en 6 leesd. 'T ZAND. Herv 10.15 ds Bartlema, 10.15 jeugdk; 7 ds Nennie; Geref 8.45 ds Streefkerk ZOUTELANDE. Herv 9.30 en 2.30 ds v Dullemen; Geref (vrijgem) geen opg; ger gem 10 en 2.30 leesd. Bevelanden BAARLAND. Herv 9.30 en 2 ds Beneder; Geref 10 en 2.30 ds Verschoor. BIEZELINGE. Herv 10 ds Bronsgeest, 2.30 ds Lindeboom; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd; chr geref 10 en 2.30 ds v Dijken. BORSSELE. Herv 10 ds Warffemius, 2.30 ds Vrijlandt; Geref 10 leesd, 2.30 ds v d Veen; Ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. COLIJNSPLAAT. Herv 10 ds Nijssen, 2.30 ds v Liere; geref 10 en 2.30 ds Hindriks v Rotterdam: ger gem, 2 en 6 leesd; oud ger 10 en 3 leesd. DRIEWEGEN. Herv 2 ds Das; geref 9.30 ds v d Veen, 2 leesd. ELLEWOUTSDIJK. Herv 9.30 ds Blok. GEERSDIJK. Herv 10 ds Koolem, 2.30 ds Willekes. GOES. Herv gr k 10 ds Coenraad, 5 ds Metselaar; Oosterlc 10.45 ds Metselaar; Jeugdk 10 de heer Cornet; Jeugdkapel 10 de heer Meeuse; geref Westerk, 10 ds Richel v Heemstede, 5. ds Jansen; Oos- terk 9.1 5ds Jansen, 5 ds Richel; geref (vrijgem) 10 en 3 ds Hendriks. Vrijz Herv 7 ds Spijker te Den Haag; ger gem 9.30 2 en 6 leesd VEG 10 en 5 ds Karelse. 'S GRAVENPOLDER. Herv 9.30 en 2.30 ds Kluiver; Geref 10 en 2.30 ds Heiner; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. HANSWEERT. Herv 9.30 en 2.30 ds Brons geest. 'S HEER ABTSKERKE. Herv 10 ds Vrij landt, 2 ds Warffemius. 'S HEER ARENDSKERKE. Herv 9.30 en 2.30 ds Baars. 'S HEER HENDRIKSKINDEREN. Herv 10 ds Lindeboom, 2.30 ds v Dijk, HEINKENSZAND. Herv 10 en 2.30 ds Amesz; Geref 10 en 2.30 ds Boonstra. HOEDEKENSKERKE. Herv 9.30 en 2 ds Hulsbergen. KAPELLË. Herv 10 ds Jebbink, 2.30 vic Bezemer; Geref 10 en 2.30 ds v d Leek. KAMPERLAND. Herv 10 en 2.30 ds Post- ma; geref 10 en 2.30 ds Radder. KATS. Herv 10 de heer Alewijn en 2 ds Coenraad KATTENDIJKE. Herv 10 ds v Dijk. KLOETINGE. Herv 10, cand v Melle, 2.30 ds Nijssen. KORTGENE. Herv 10 ds Willekes en 2.30 de heer Kraak. KRABBENDIJKE. Herv 10 ds v Leeuwen, 6 ds Schellevïs van Gouda (jeugdd); geref 9.30 en 2.30 kand Pilon van Hilver sum; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. KRUININGEN Herv 10 en 2.30 ds Hoff mann; geref 10 en 2.30 ds Koolstra; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. LEWEDORP. Herv 10.45 ds Baars; geref 9.15 en 2.30 ds Oegema. NIEUWDORP. Herv 10 en 2.30 ds Zoods- ma; geref 10 en 2.30 ds Goedendorp ger gem 9.30, 2 en 5.30 leesd. NISSE. Herv 10 en 7 ds Kooren; geref gem 9.30, 2 en 5.30 leesd. RILLAND-BATH. Herv 10 en 2.30 ds den Engelse; geref 10 en 2.30 ds Stoffels; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd; VEG 10 en 2.30 kand Fonjes te Utrecht. OVEZANDE Herv 9.30 ds Das. OUDELANDE. Herv 9.30 en 2 ds Jonker. WAARDE. Herv 9.30 en 2 ds Huizing; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd. WEMELDINGE. Herv 10 en 2.30 ds Slik; 9.15 en 2.30 ds de Ruyter; ger gem 10 2 en 6 leesd; VEG 10.45 en 5 ds Niewöhner. WILHELMINADORP. Herv 10 mej Stok. WOLPHAARTSDIJK. Herv 10 ds v Liere, 3 ds Blok; geref 10 en 2.30 ds Mintjes; ger gem 10, 2 en 6 leesd. WISSENKERKE. Herv 10 de heer Kraak, 2.30 ds Koole; geref 10 en 2.30 ds Booy. YERSEKE. Herv 10 en 2.30 ds Reijen- ga; geref 9.30 en 2.30 ds v Egmond v. Oosterbeek; ger gem in ned 10, 1.45 en 5.45 leesd, 23 febr 7.30 ds Ligtenberg; ger gem 9.30 en 6 ds Honkoop, 2 leesd; VEG 10 en 2.30 ds de Jonge; L d H 10 en 6 kapt v Dalen. Tholen en St. Philipsland ANNA JACOBAPOLDER. Geref 10 en 2.30 ds Haverkamp. BERGEN OP ZOOM. Herv 10 ds Wisse, 7 ds Elseman: Ger 9.30 en 5.30 ds v d Stoel; geref (vrijgem) 9.30 en 5 ds v Beveren; Ev Luth 10 ds Kiehl. OUD VOSSEMEER. Herv 10 en 6.30 ds Leenmans; geref 10 en 2.30 ds Koning; chr geref 10, 2.30 en 6.30 leesd; ger gem in ned 10, 2.30 en 6.30 leesd. POORTVLIET. "herv 10 en 6 ds v Dijk; geref 10, 2.30 ds v Egmond; ger gem in ned 10, 2 en 6 leesd. SCHERPENISSE. Herv 10 ijn 6.30 ds Al- bias; ger gem 10, 2 en 6 leesd, ST ANNALAND. Herv 10 en 6 ds West- land; ger gem 9.30, 2 en 6 leesd; ger gem 9.45 en 2.15 en 6,15 leesd. ST MAARTENSDIJK. Herv 9.30 en 2 ds v. d. Haar; Oud ger ffem 9.30, 2 en 6 leesd; oud ger kerk 9.30, 2 en 6 leesd; ST PHILIPSLAND. Herv 9.30 en 2.30 ds v Dieren; ger gem 9.30, 2.30 en 6 leesd; geb Rehoboth, 7 ds v d Velden v Rot terdam; 22 febr 10. 2 en 6 ds Breevaart. oud ger gem 9.30 2.30 en 6 ds Gebraad. STAVENISSE. Herv 10 leesd, 6 ds Zwa nenburg; oud ger gem 9,30, 2 en 6 de heer Slager. THOLEN. Herv 10 ds Zwanenberg, 3 dr Alblas; ger 10 leesd 5 ds v Egmond; —ger gem 10, 2.30 en 6.30 leesd; chr geref 10 en 6.30 leesd; prot b geen dien sten. Schouwen-Duiveland BROUWERSHAVEN. Herv 10 de heer Ma liepaard; geref 10 en 2.30 ds Coumou te Haarlem; geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds Keizer. BRUINISSE. Herv 10 de heer v Pel, 5 ds Rijks; geref 10 en 5 ds de Regt uit Nieuwendijk; ger gem 10 en 5 leesd; oud ger 10 en 5 leesd. BURGH. Herv 10 ds Don. DREISCHOR. Herv 10 vic Keiling. ELKERZEE. Herv 11 ds v Ban. HAAMSTEDE. Herv 10 ds Boer. 7 de heer Malipaard; geref 10 en T ds Boers- ma; chr geref 10 en 3 leesd. KERKWERVE. Herv 2.30 ds Don; chr geref 10 en leesd. NOORDWELLE. Herv 9.30 ds v Liere. NOORDGOUWE. Herv 7 ds Boer. NIEUWERKERK. Herv 10 ds Westerhof; geref 10 en 3 ds Becker; chr geref 10 godsd oef, 3 ds v d Klis. OUWERKERK. Herv 10 ds Francke. OOSTERLAND. Herv 10 en 6.30 ds Rijks, 7 ds Kamper. SCHARENDIJKE. geref 10 en 2.30 ds Kam- per. RENESSE. Herv 11 ds v Liere; geref 10 leesd; 2.30 ds Boerma. SEROOSKERKE. Herv 9.30 ds v d Ban. SIRJANSLAND. Herv 10 leesd 6.30 vic Helling. ZIERIKZEE. Herv Gasth 10 en 7 ds Be zemer; gr k 10 ds Assendorp; R Kr zieken huis de heer v Pel; geref 10 en 5 Tiemersma; chr geref 10 en ds v d Klis. ZONNEMAIRE herv 10 ds Duvekot ge ref 10 en 2.30 ds Vreugdenhil te Ouderkerk a d IJsel.. Zeeuwscli-Vlaanderen ds De AARDENBURG. geref 10 en 3 Vries. AXEL herv 10 vic den Blaauwen 2.30 ds Pennings geref 10 en 3 ds Couvee te Schiedam geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds Kuiper. BIERVLIET herv 10 ds Evenhuis. BRESKENS herv 10 ds v Evert 6.30 ds Spaans geref 10 en 3 ds Grafe VEG 10 ds Praas. - CADZAND herv 10 ds Ten Cate VEG 6.30 ds Praas. GROEDE herv 10 ds De Jong. HOEK 'herv 10 en 2.30 ds v Meeuwen geref 10 en 2.30 ds Verbeek geref (vrij gem) 10.30 en 3 ds Bijl. HOOFDPLAAT herv 10 ds Scholten. HONTENISSE herv 9.30 ds Becht. HULST herv 10 ds Gramsbergen van Den- dermonde. NIEUWVLIET herv 10 ds Brezet VEG 10 ds v d Molen. OOSTBURG herv 10 ds v Dalen 4 ds De Jong v Groede geref 10 en 2.30 ds v Mechelen geref (vrijgem) geen opgave. PHILIPPINE herv 11 ds Stern. RETRANCHEMENT herv 10 ds Tijmstra VEG 2.30 ds v d Molen. SCHOONDIJKE herv 10 ds Brinkman geref 9.30 en 2.30 ds v Leeuwen. SAS VAN GENT herv 9.30 ds Stern. ST ANNATER MUIDEN herv 11 ds Balk. SLUIS herv 9.30 ds Balk. SLUISKIL herv 9.30 en 11 ds Cupedo. TERNEUZEN herv kerk Noordstr 10 vic Post 3 ds Scholten geb De Schakel 9.30 ds v d Vlught; Bethel 10 jeugd k Drie wegen 7 ds Scholten geref 10 en 3 ds v Hattum geref (vrijgem) 10 en 3 ds Smit oud geref 9.30, 2.30 en 6 leesd geref gem Vloosw str 9.30. 2 en 6 leesd ger gem synod 10 en 3 leesd L d H 10 en 7.30 kap v Engelen. WATERLANDKERKJE herv 10 ds Bergs- ma. IJZENDIJKE herv 10 ds Spaans. ZAAMSLAG herv 10 de heer Heijboer, 3 ds Becht. geref 10 en 3 ds Den Boer geref (vrijgem) geen opgave chr geref 9.30 en 2.30 leesd. ZUIDZANDE herv 10 ds Eijgendaal. ZOUTESPUI geref 10 en 3 ds Bos uit Apeldoorn geref (vrijgem) 9 ds Bijl 2.30 leesd. KAPELLE. Kerkeraad en kerk voogdij van de Herv. Gemeente hebben besloten op vrijdag 24 februari a.s. in het CJV-gebouw een gemeente-avond te beleggen waarop gesproken zal worden over de vraagstukken welke verband houden met het werk van beide colle ge's, Na de pauze zal wika Wasterval, directeur van het Vormingscentrum „Hedenesse" bij Cadzand spreken over de vrijetijdsbesteding en ...in verband hiermede over de recreatië. Vergadering kolenver. Algemeen Belang ST. MAARTENSDIJK. De kolenver- eniging „Algemeen Belang" kwam in het Hof van Holland in algemene ver gadering bijeen. Er waren 84 leden aan wezig, de leiding van de bijeenkomst berustte in handen van de heer C. Priem. Het aftredende bestuurslid de heer P. B. de Viet werd met algemene stemmen herkozen. De omzet heeft in het afgelopen jaar bedragen: 206.000 kg anthraciet, 175.000 kg eierkolen, 5500 kg cokes, 2300 kg briketten. Het batig saldo bedroeg 60,23 gulden. MIDDELBURG. Zeventien leden van de A.N.M.B., afdeling Middelburg zijn donderdagavond gehuldigd omdat zij allen ettelijke jaren lid van de organi satie zijn geweest. Na de huldiging werd een cabaretprogramma geboden door Wim de Graaf. De bijeenkomst was ge opend door de voorzitter, de heer H. J. Joziasse. Districtsbestuurder Frans Lee mans uit Breda feliciteerde de jubilaris sen met een pittig toespraakje. BERGEN OP ZOOM. Hij clc Zeeuwse Confectie fabriek, gelegen aan de Edisonlaan, hebben onbevoegden don derdagavond of -nacht kans gezien om door verbreking van een ruit binnen "te dringen. De inbraak werd vrijdagmor gen door het kantoorpersoneel ontdekt, dat direct de politie waarschuwde. Deur tjes van een schrijfbureau waren open gebroken en de laden waren doorzocht. Geld was er niet te vinden. Aan de achterzijde van de fabriek heeft men een gat in de afrastering gemaakt om op het fabrieksterrein te komen. Hoe wel er niets werd vermist, bedraagt de schade door de aangebrachte vernielin gen toch nog ongeveer ƒ30. Door de recherche wordt een onderzoek inse- steld. BERGEN OP ZOOM, 17 februari. Was- knni1 Q *~?1 PH6i kr0ten 6~8. SavOVC kool 9—31, rode kool 7—8, witte kool 5,5—6, spruiten 15—114, witlof 26—74. boerenkool 4— 20, raapstelen 0.14 per bos, Saint Rémy 6—17, Conférence 2122, Jonathan 832, Goudrei- nette 1824, Lombarts Calville 1223. MIDDELBURG, 17 febr. Appelen: Gol- 2?Delicious 75-80 58. 70-75 57, 65-70 48—58. SJ'65 28, III grof 36—552, Jonathan 75-80 31, 70-75 3137, 65-70 15—32, III grof 18—32, ap- ,elen Goudreinette 70-75 29, 65-75 15—22, III grof 1620. Peren: St Remy 85-op 1415, £?°L1&~20' Peren: St Remy 85-op 14—15, 75- 85 12—14, 65-75 11—13, III grof 10—12. Groen ten: Sav kool 7—18, Rode kool 7, Witte kool 5.50—6, Boerenkool 4—12, Prei 31—50, Andij vie 1.06—1.23, Rabarber 79—90, Uien 5—20, Witlof 4896, Breekpeen 24, Kroten kg 5 11, Spruiten ongesch 26—43, Spruiten gesch 51—98, Glas Veldsla 68—1.73. Stook Sla 29— 34, Radijs 37. De eerste stooksla werd aan gevoerd door dhr A Buijs, Vioskeweg B 86 b, Veere en de eerste radijs werd aangevoerd door dhr A Joziasse, Grijpskerkseweg 3, Oost kapelle. TERNEUZEN, 17 febr. Aardappelen bintjes 6.10, rode kool 7, prei a 2 3040. b 1012, spruiten geschoond 6365, onge- schoond a 2 21—22, b 35—37, witlof a 2 f9— 65, b 5564, b 11 4860, afw 2454, schor seneren b 11 20, appelen: golden delicious 11 d 16, 111 grof 35—40, 111 fijn 18, kroet 20, goudreinetten 3 grof 16, peren: saint re my 'lil grof 18—20. GOES, 17 febr. Spruiten a 11 34—47. b 11 25—30, afw 15, witlof a 11 80—85, b 11 55, afw 20—40, groene sav kool 11 21—25, 'ro de kool 11 7, boerenkool 11 4—14, uien 4, peen 1 5. prei 1 29—36, 11 30—33, knolselde rij 1 9» 111 1—11. .y

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 4