Regeringspolitiek moet doelbewust zijn MEINEED-AFFAIRE VOOR RECHTBANK Souburgs burgemeester is optimistisch Bouwput voor een schutsluis Qverkhkhd 'attiëL V F» U ROL se, Pag. 3 De heer Hupkes voor Nijverheid en Handel Derde zeehavengebied voor ons land dringende noodzaak Pleidooi voor een haven-instituut Dr. Lunimg Prak Maand geëist tegen chauffeur in zaak dodelijke aanrijding Belagers Vier maanden met aftrek geëist graag ja, gretig..... •volop genietend 14 ot roolct men die nieuwe Tienjarig bestaan opgewekt gevierd Eerste paal voor Filmvoorstelling Rode Kruis goed bezocht ENIG LICHT AAN DE HORIZON Inwonertal groeit nog steeds Belgisch motorschip vlot getrokken Tekenwedstrijd bij eerste lustrum Plattelandsvrouwen vergaderden Huidgenezing Vergadering Prot.-Chr. school Hoedekenskerke Drs. C. H. Steenwinkel naar Pakistan Big Smash verloor van Will van Zoelen Zaterdag 18 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Advertentie MIDDELBURG. Het is noodzakelijk dat in Nederland naast het Waterweggebied en de IJmond-Amsterdam een derde zeehavenge bied tot ontwikkeling komt. Een gebied dat ik zou willen zien in het Westerscheldebekken en waarvan het Sloeprojekt het hart kan vormen. Aldus verklaarde de president-direkteur van de Konink lijke Maatschappij „De Schelde", de heer J. Wr. Hupkes, gistermiddag in een lunchbijeenkomst van het departement Zeeland van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel. De heer Hupkes was er zich van bewust dat een dergelijke ont wikkeling niet vanzelf kan gaan. Er zullen bepaalde impulsen nodig zijn. In de eerste plaats doelde de president-direkteur van „De Schelde" op een doelbewuste regeringspolitiek, waarbij men uit moet gaan van prioriteiten en waaraan men zich ook dient te houden. .ven. Naar zijn oordeel was het Euro- poortcomplex wel de apotheose van Rot terdams ontwikkeling en ook Amster dam zit binnen afzienbare tijd aan het plafond. Een derde zeehavengebied Schelde) is dan ook volgens spreker beslist noodzakelijk. Het biedt de voor delen dat het aan open zee ligt en goe de verbindingen heeft met het achter land. Ik erken, aldus de heer Hupkes, dat dit geen eenvoudige zaak is. Hij achtte het niettemin gewenst, dat de al enkele keren door de regering aangekondigde zeehavennota nu eindelijk eens ver schijnt. Ook pleitte de voorzitter van de „Schelde"-directie voor de oprichting van een haveninstituut in de trant van het Landbouw Economisch Instituut, waarin de gehele materie van de zee havens nationaal beoordeeld moet wor den, losstaand van plaatselijk chauvi nisme. De heer Hupkes sprak over het on derwerp „De randprovincies en haar belagers", waarbij hij lange tijd stil stond bij het boekje van dr. Luning Prak ,,De randstad-Holland en haar be lagers". In het kort bestreed hij dr. Luning Prak op enkele punten, maar hij stelde voorop dat de bevolkings toename in Nederland uitsluitend kan worden opgevangen door de industrie. Nader ingaande op de ontwikkeling van de zeehavens Amsterdam, Rot terdam en Antwerpen wees de heer Hupkes erop, dat de industriële func tie van de zeehaven in de laatste de cennia in belangrijkheid is toegeno men, mede door het feit dat indus- Rechtbank Middelburg MIDDELBURG. De chauffeur-mon teur A. A. S. uit Hekendorp hoorde gis teren voor de Middelburgss rechtbank een maand onvoorwaardelijke hechtenis tegen zich eisen, alsook zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. S. was ten laste gelegd dat hij een half jaar ge leden op de weg van Bruinisse naar Zierikzee met een auto met aanhanger hoogst roekeloos, onvoorzichtig en on oplettend de weg was overgestoken en daarbij een tegenligger de doortocht had versperd. Zo zelfs, dat de bestuurder van de tegemoetkomende auto om het leven kwam. Een getuige a décharge, de bijrijder W. A., die bij S. in de wagen had ge zeten, verklaarde dat S., en hij, voor zich uit over de weg hadden gekeken. Hun uitzicht was voordien belemmerd ge weest door een auto met stenen. Daar voor reed een kennis, die S. de weg wees naar Oosterland. „Toen wij niets zagen, staken wij over". S. merkte op, dat de tegenligger eerder had kunnen stoppen. De officier concludeerde dat hier van hoogst roekeloos rijden geen sprake kon zijn, maar wel van hoogst onvoorzichtig manoeuvreren. Hij vorderde een maand onvoorwaardelijk. De raadsman, mr. De Kok, voerde aan dat de getroffen auto met grote snelheid reed. Uitspraak 3 maart. Raad Rilland-Bath Jeugd bracht ernstige schade toe aan lantaarnpalen RILLAND-BATH. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Rilland-Bath die onder voorzitter schap van burgemeester J. W. Job se werd gehouden, kwam een vraag van de heer Brandenburg aan de orde betreffende het grote bedrag dat aan de reparatie van lantaarnpalen was besteed. Hij vond 3900 gulden rijkelijk veel. Uit het antwoord van de burge meester bleek dat dit bedrag voor al zo hoog was door de grote ver- rtielzucht en het vandalisme van de Rillandse jeugd. Verder verzocht de heer Rijk om een begrotingswijziging wat betreft de ver plaatsingskosten voor onderwijzers, daar hij vreesde geen goede onderwijzers te kunnen aantrekken en vooral houden, bij de huidige stand van zaken. De voorzit ter lichtte toe dat de onderwijzers reeds trieën, vooral die welke hun grond stoffen betrekken van schepen, dich ter bij zee gevestigd willen zijn. Wij moeten deze neiging niet afremmen, maar maximaal ontwikkelen, bena drukte spreker. Niet alleen de randstad-Holland, ook de randprovincies en met name Zee land kennen hun belagers. De heer Hupkes noemde er twee: in de eerste plaats kunnen dit de Zeeuwen zelf zijn. Wil de ontwikkeling: in onze provin cie slagen dan moeten zij in de evo lutie (Kanaalzone, Sloe) geloven en zich er ook voor inspannen. Met lof sprak de „Scheldek-president over de dubbelstad-gedachte. „Wij moeten de provincie Zeeland net zo leefbaar ma ken als de randstad-Holland. De Zeeu wen moeten het ook kunnen opbrengen Zeeland als één geheel te zien. Wij bij „De Schelde" doen dat ook. Daar wat kan komen moeten we ook zien dat we het er krijgen!", aldus de heer Hupkes. Hij waarschuwde ten slotte voor de buren van Zeeland, in casu de West- Brabanders die uit chauvinisme niets moeten doen of nalaten om een ontwik- De heer Hupkes meende dat langza- j keling in Zeeland in de weg te staan, merhand geen verdere uitbreiding aan Het gaat hier immers om Zeeuwse be- het Waterweggebied en het industriege- langen, die primair echter nationale be- bied van Amsterdam kan worden gege- (langen zijn. (verhalen van B. bezweken was die uiterst {welbespraakt was. Het vechten voor zijn j recht ging bij deze verdachte, die ver minderd toerekeningsvatbaar is. de officier, te ver. Hij hield MIDDELBURG. Vier maanden met B.'s lichamelijke en geestelijke gevangenisstraf met aftrek eiste de stand en vorderde vier maanden met w.-.v.v.w.v.v.v.y/.v.wv/AW; V» .Y.V.V.W. KvvXv ♦•Y.Y.Y.Y.V.Y.'.V •\y.\v.v.v.v.'.v.v.v.y.v.v •AY.V..V..V....V.V.V...V.% Y.Y.V/.1 y.Y.Y.M tra 10 STUKS 1,40 20 STUKS IN Bi!K j2,80 - FRAAIE KIST1ES S0 STUKS 7,- Zeeuwse Ringrijders VLISSINGEN. „Het scheepje van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging heeft gedobberd op de levenszee. Het heeft veel klippen omzeild en is nu gemeerd in de veilige haven van het 10-jarig bestaanNiet om er te blij ven liggen maar om opnieuw zee te kiezenHet eerste doel van het Z.R.V scheepje is de Zeeuwse manifestatie in Antwerpen op 3 juni Deze woorden sprak gisteravond de heer P. Brasser, voorzitter van de Z.R.V. tijdens de feestavond die ter gelegenheid van het tweede lustrum in het Schelde-kwartier te Vlissingen werd gehouden. De oprichting van de Z.R.V. die nu 21 afdelingen telt met in totaal 480 le den in juli 1950 verwekte nogal wat op schudding. Immers reeds van de acht tiende eeuw werd ring gereden zonder een bepaald verenigingsverband. De heer Brasser meende dat de Z.R.V. haar bestaansrecht heeft bewezen. Het peil van de dorpswedstrijden is op een hoger plan gebracht. Tal van manifes taties hebben er toe bijgedragen dat de ringrijderssport niet alleen in onze pro vincie, maar zelfs ver tot over onze landsgrenzen bekendheid kreeg. Direct na de oprichting werd begonnen met het organiseren van wedstrijden. Als pad destoelen rezen een eerste, tweede en derde klasse uit de grond. Later werd begonnen met wedstrijden in sjeesjes- rijden. Dit groeide uit tot de jaarlijkse folkloristische dagen in Middelburg die intussen een traditie en een groot suc ces zijn geworden. Tevoren had de heer C. Koole uit Vlis singen als voorzitter van de Z.R.V.- gesproken. De avond werd verder ge vuld door Wim de Graaf en zijn gezel schap. Het was op deze avond één gro te Walcherse familie die het feest van de vereniging, die zoveel heeft bijge dragen tot het behoud van de folklore, opgewekt vierde. Bij de postcommandant van de Rijkspolitie te Zaamslag werden de vol gende voorwerpen als gevonden aange geven: Kinderwantje, riem, glacé da meshandschoen, ring met steen, een huissleutel en een shawl. Schutsluis Grevelingendam rekening j bouwput geslagen officier van justitie bij de Middel burgse rechtbank, mr. Ph. M. Schen- kenberg van Mierop, gisteren tegen de Goese zakenman S. B., wie ten laste was gelegd dat hij een zekere P. J. M. L-, eveneens uit Goes, gezegd had welke getuigenverklaringen deze moest afleggen en om L. wat vlotter te bewegen zou hij hem herhaaldelijk geld hebben toegestopt. B. werd hier toe gedreven omdat hij aangehouden was wegens het rijden onder invloed van sterke drank en de angst had dat zijn rijbewijs zou worden afgenomen. Dit rijbewijs vormde voor hem een be- staanskwestie. Voordat B. echter voor het hekje ver scheen had L. terechtgestaan onder ver denking tijdens de zitting van 2 decem ber, de zitting waarin B. zich voor zijn onder invloed rijden moest verantwoor den, valse verklaringen te hebben af gelegd President: ,,Het is er ons om begon nen nu de waarheid te horen." Verdachte L.: „B. heeft steeds aan mijn kop zitten praten en maar ge zegd, dat-ie op maandagavond had gedronken inplaats van op dinsdag, Öp de duur geloofde ik het zelf ook." President: „U hebt geld aangepakt. U had moeten verklaren, dat u niet meer wist op welke datum het was, als u geen zekerheid meer had." De officier vond het nuttig op dat moment de agent van politie A. uit Goes als getuige te horen. Deze ver klaarde dat hij L. op 27 juli van het vorig jaar tegen een kennis van hem had horen zeggen: „Je had er gister avond bij moeten zijn". Hij meende dat iemand die ergens vol van is. zich on mogelijk in een dag kan vergissen. Bo vendien had A. gehoord dat er geld ge geven was. Mr. Schenkenberg van Mierop ver klaarde daarna in zijn requisitoir dat liet rijden onder invloed van B. beslist op 26 juli was geweest. Naderhand is L. door B. er toe gebracht te verklaren dat het op de 25e was en niet op de 26e. De officier achtte T-. dan ook schul dig aan meineed al was het dan ook onder grote aandrang en pressie van B., tegenover wie 1-. zich nauwelijks kon weren. Hij eiste twee maanden voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar, welke eis de rechtbank, na in raadkamer te zijn gegaan, overnam. De agent A. getuigde gisteren ook in de zaak tegen B„ die na die vah L. diende. Hij deelde mee dat hij verschil lende getuigen van de zitting van 2 de cember nader had gehoord. In de zitting van gisteren trad L. eveneens opnieuw als getuige op. Hij verklaarde nog eens op welke wijze B. hem had bewogen te verklaren dat hij maandag moest zeg gen. ..Ik moest dat ook zeggen, waar B.'s advocaat bij was". B. ontkende L. te hebben geprest. ..Hij heeft zelf om geld gevraagd en gezegd, dat het op maandag was." De officier achtte het B. ten laste ge legde bewezen. Hij had de indruk ge kregen dat L. ai heel spoedig voor de aftrek. BRUINISSE, In de bouwput van de schutsluis in de in aanbouw zijnde Gre velingendam werd gisteren de eerste De raadsman, mr. Renting, meende dat, paal geslagen, voor de fundering van de het bewijs, temeer omdat zijn cliënt bleef betonvloer. De palen zijn ruim 7 meter ontkennen, niet geleverd was. Hij hecht-lang; totaal zullen er 1039 palen wor- tc aan de verklaringen van L. weinig j den geheid. Hiervoor is circa 1000, ku- waara'e, omdat deze nogal tegenstrijdig waren geweest. De zaak zit in de mist, vond hij. Er is hier sprake van een ver gissing. Pleiter vroeg primair vrijspraak en verzocht onmiddellijke invrijheidstel ling, Voor dit laatste achtte de recht bank, na raadkamerberaad, echter geen termen aanwezig. Uitspraak 3 maart. De derde verdachte in de hele af faire, J. C. M. uit Kwadendamme, hoorde een maand met aftrek tegen zich eisen. Hij ontkende zich aan mei need te hebben schuldig gemaakt. Ge bieke meter beton nodig. De lengte van de sluis wordt 131 meter, de schutbreed- te 16 meter en de dikte van de vloer 2.5 meter. Voor het laatste zal opnieuw 15.000 kubieke meter beton worden ge bruikt. BRUINISSE. De filmvoorstelling van 'het Rode Kruis werd een succes. 0Nadat in de middag een kindervoorstel- tuige A. uit Goes verklaarde gisteren I lbig was gegeven kon burgemeester C. het benzinebonboek en het winkelbiok H. v. d. Linde, tevens voorzitter van van M. in beslag te hebben genomen, het Rode Kruis, in de avondyoorstelling Daaruit bleek dat de bon die diendeeen openingswoord spreken in een tot als bewijs voor het feit dat B. bij M. de laatste plaats bezet verenigingsge- 'béhzmehad getarikt op 26 juli niet op bouw: De film „De Citadel" werd ver- toond en als bijfilm „Henri Dunant". De laatste film spraik vooral aan om dat dit bekende Rode Kruisschip ieder jaar de haven te Zijpe bezoekt om pa- tienten op te nemen of te debarkeren. De verloting ten bate van het Rode Kruis bracht 69 gulden op. die dag was uitgeschreven en afgege ven. De officier achtte het tenlaste gelegde bewezen en meende dat B„ M. erin had laten lopen. Uitspraak 3 maart. SOUBURG. In zijn gisteren uitgesproken nieuwjaarsrede heeft de waarnemend burgemeester van Oost- en West-Souburg, de heer A. H. S. Stemerding, optimistische geluiden laten horen over de ge meentelijke herindeling van Wal cheren. Met voldoening meende de heer Stemerding dat de door Sou burg aangevoerde argumenten voor het handhaven van de zelf standigheid ingang hebben gevon den bij hen die straks de beslissing hebben te nemen. Jarenlang leek, aldus de burgemeester, de zaak hopeloos en de toekomst duister. Het afgelopen jaar heeft echter enig Naweeën mist mFs{Lv^dóniTrdag_bif1aaf\tagneS aan TERNEUZEN - Ter gelegenheid van de grond gelopen Belgische m.s. St. het eerste_lustrum van de Jeugdnatuur. Antoine is gisteren vlot getrokken. Al- wacht te Terneuzen zal door het bestuur vorens drie sleepboten begonnen metv*n deze vereniging in de maand maart hun pogingen om het vaartuig los te «n tekenwedstrijd worden -.IT,-. nnin ron rl on van hflfird I u. RILLAND-BATH. De afdeling Plat telandsvrouwen van Rilland-Bath kwam in vergadering bijeen in het Dorpshuis gëor.gani- ..Luctor et Emergo". Er werden drie nieuwe bestuursleden gekozen, nl. mevr. vijf procent van de jaarwedde vergoed ^nigen J j gtt ePn «vaar Deelname staat open voor alle leerlin-Kamps, mevr. Volckers en mevr. Na. krijgen voor onkosten plus verhuiskosten, sfe?3" 9T(l8tJ*®1 ip'„oceliikheid Sen, die lid van de natuurwacht Terneu- gelkerke. Mevrouw van Westen uit Zie- Wanneer er een woning beschikbaar is. J? c. i S™ /oir1™ ziin, van de klassen 4. 5. 6, 7, en rikzee sprak op deze bijeenkomst over doch de desbetreffende persoon wenst er °e 5>tAntoine door miaae^ gm s van alle lagere scholen. De leerling; het onderwerp ,,Mode en verzorging' het vlot te trekken, werd namelijk niet T88 ?en ontwerp naareigen keuze opzet- uitgesloten geacht. Drie sleepboten ver geen gebruik van te maken, dan krijgt hij geen vergoeding. Ten behoeve van de aanleg van een rijwielpad moesten twee percelen grond worden aangekocht nl. enkele .gedeelten in de Fredericapolder en een eigendom van de heer Moerman. De heer Moerman wenste een vergoe ding van vijfhonderd gulden d'aar hij een jaar geleden een duiker had laten plaat sen. Na enige discussie werd dit bedrag toegekend. De heer P. G. Windhorst werd' wederom als lid en voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur benoemd. Verder werden verscheidene verzoeken om sub sidies afgewezen in verband met de toe stand van de begroting. De oudste oesterkweker van Yerse- ke, de heer J. Mieras-Adriaanse is op 80-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Goes overleden. De heer Mieras-Adri aanse was een der grootste oesterkwe kers van Yerseke. leenden assistentie t.w. de Holland en de En Avant 10 van Muller, Terneuzen en de Johnny Jordaan van Heida. Sas van Gent. Toen bleek dat de St. Antoi ne was geplooid m.a.w. dat de kiel enigszins was doorgezakt is het schip naar Hansweert gevaren om de 670 ton ijzer te lossen. De St. Antoine meet 700 ton. Advertentie verheid - H u i d gezondheid Puistjes verdrogen door Puiol-goede^ -»clicKKuiig ueeit en tevens ae taait i -«-r T Tl ten, dat zoveel mogelijk op de vrije na tuur betrekking heeft en tevens de taak van Aan het zocht de leerlingen, bij het kiezen van het onderwerp, zoveel mogelijk behulp zaam te willen zijn. Ook is verzocht de tekeningen in klasseverband af te wer ken, dit om te voorkomen dat anderen helpen met het tekenwerk'. Negen prijzen, voor elke school, wor den beschikbaar gesteld en uit de prijs winnaars van elke school worden nog drie hoofdwinnaars aangewezen, waar voor eveneens prijzen beschikbaar zijn. Door een onpartijdige jury, bestaande uit drie personen, zullen de tekeningen beoordeeld worden. Vóór 1 april 1961 moeten de tekeningen zijn afgewerkt en door de onderwijzers van de betreffen de klassen zijn ingenomen. Na de beoor deling worden ze weer aan de scholen terug gegeven. HOEDEKENSKERKE. De Prot. Chr. School hield haar ledenvergadering in het schoolgebouw. De leiding was in handen van ds. S. J. M, Hulsbergen. De secretaris, de heer Th. v. Doeselaar, en de penningmeester de heer H. Louis- se brachten verslag uit over het afgelo pen jaar. Als spreekster was aanwezig mej. H. J. IJbes, directrice van de huis houdschool te Goes. De bestuursverkiezing verliep als volgt: Th. v. Doeselaar en H. Louisse werden herkozen. In de plaats van C. Hoogerheide, die bedankt had wegens vertrek, werd gekozen d« hew A Haaij* licht aan de horizon gebracht. Wanneer er een steek van het breiwerk loslaat weet iedere breister dat er dan nog wel eens meer .steken kunnen vallen. De basis voor het optimisme werd ver sterkt door mededelingen in de pers over uitlatingen van minister Toxopeus en Gedeputeerde Staten. Ook wij, zei de raadsvoorzitter, jui chen een spoedige indiening van het wetsontwerp herindeling toe, maar dan zonder opheffing van Souburg. Mijns in ziens behoeft dit de procedure zeker niet te vertragen. Wanneer naar wij hopen, aldus de heer Stemerding, bin nenkort vast staat dat Souburg een zelf standige en een in het grotere geheel passende harmonisch groeiende gemeen te blijft, zal met het oog op de Sloe- ontwikkeling samenwerking geboden zijn. Woningen De voorzitter vond het teleurstellend, dat Zeeland weer zo'n geringe woning- toewijsiging is gegeven. Als Souburg daarvan een klein aantal krijgt zal het plan van de Christelijke Woningstich ting in 1961 nog niet verwezenlijkt kun nen worden. Bijzonder jammer, omdat in dit plan een tiental bejaardernvonin- gen is opgenomen. De heer Stemerding hoopte dat uit het industriecontingent een aantal zal worden ontvangen. De lijst van aanvragen van woningzoeken den, deelde de burgemeester mee, be vat 240 namen. Sinds 1 januari van dit jaar nam de bevolking ai met 47 per sonen toe en het aantal inwoners be draagt nu 7717. De heer Stemerding maakte er verder melding van, dat de voorbereiding tot verbetering van de Vlissingse en Mid delburgsestraat technisch gereed is. Fi nancieel is dit geval nog niet tot een oplossing gebracht, maar de verwach ting is dat in 1961 de uitvoering ter hand kan worden genomen. De zuive ring en riolering in West-Souburg zijn in uitvoering, terwijl het gezondheids centrum in aanbouw is. Plannen voor de tweede openbare kleuterschool en een r.k. kleuterschool zijn in voorberei ding. De nieuwjaarsrede van de burgemees- Ier werd beantwoord door de heer A. W. Bouff (Arbeid), die hoopte dat het gedocumenteerde en gemotiveerde ver zet van het gemeentebestuur tegen op heffing van de gemeente met sukses zou worden bekroond. „Wij zien u nu als strijder voor een onafhankelijk Sou burg. Laten we hopen dat we u neg eens ais de redder van Souburg mogen zien!" En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 2 Kor. 5:18, Bij alle geweldige berichten van deze week, mag ik dit bericht voegen. Het is een oud bericht. De russisdhe raket naar Ve nus, dat is nieuw. We drukken bet met grote koppen af. De dood van Loemoemba verschrikt ons. Het geeft commentators veel werk. En zie naar de voorpagina. Wat is deze dag het belangrijkste bericht? De kop pen komen en igaan. Het een blijft langer in liet nieuws dan het andere, maar het gaal allemaal voorhij. Het komt hoogstens in de annalen van de geschiedenis. Maar actueel blijft het niet. Dat blijft wel het oude bericht dat hier boven is afgedrukt. Hebt u even tijd voor dit oude nieuws? Zonder dit oude kunt ge het nieuwe op den duur niet verwerken. En al deze dingen zijn uit God. Daarmee bedoelen we niet de daden van ons ge slacht. Niet het nieuws van mensen, maar van God. God heeft nieuws. Hij maakt ver dorven mensen nieuw, want Hij heeft de nieuwe, onbedorven mens gegeven: Jezus Christus. Zonder Hem kunt U het nieuws van de wereld niet aan. Dan zoudt U snel veroude ren en voorbijgaan, met het nieuws. Er is een tegenbeweging nodig, om te blijven. De ze tegenbeweging is het geloof in Jezus Christus. Dat verbindt u met Hem, dat doet tl zijn in Hem. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw ge worden. Het oude moet voorbij. Dat oude is vol van onze zonde tegen God. Is het verou derende nieuws der mensen niet vol rebel lie tegen God? Daaraan hebben we deel. Dat moet voorbij. Het gaat voorbij door het geloof, door het zijn in Christus. In Hem worden we een nieuw, gereinigd, geheiligd schepsel. Het wordt ons niet meer toege rekend, omdat het Hem toe gerekend is. Dit is actueel. Want al deze dingen zijn uit God. Daarom is dit nieuws, dat niet veroudert. God is bezig om nieuwe dingen te maken. Hij maakt nieuwe mensen. Het oude doet Hij weg, de zonde delgt Hij uit. Want het is God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Hij is onze Middelaar die het tussen God en ons in orde gemaakt heeft. Hij lieeft het oude der wereld gedragen, om het nieuwe te brengen. God heeft Hem als Verzoener van de zonde gegeven. Hij was ook uit God. De zonde maakte ons oud. Hij nam de zonde weg. Wie in Hem is, is een nieuw schepsel geworden, zonder zonde. Is dat waar voor mij? Dat zult u zichzelf afvragen. Weet u van de verzoening door Jezus Christus? Wat gaat u morgen, zondag, doen? Gaat u mee, naar de kerk? God heeft aan de kerk de dienst der verzoening ge geven. Dat is de prediking van het Evan gelie. Er wordt gepredikt, opdat u een nieuw schepsel zult zijn in een verouderde wereld. God deed twee dingen: Hij verzoen de ons met zichzelf, en heeft ons de be diening der verzoening gegeven. De kerk mag het nieuws van de verzoening door Jezus Christus uitdragen. Ieder die gelooft, laat zich met God verzoenen. Die deelt in het werk van Christus. Dat maakt alles nieuw. Leg dit nieuws niet met het andere naast u neer. Kom er op terug, morgen, in de kerk, onder de bediening der verzoe ning. Advertentie Vloerbedekkingen In onze etalages te Middelburg en Goes, die het overwegen waard zijn: Rowi parket, kambala 24,50 m2 Frisé moquette in wol 23,- m2 Tretford tapijt, haar 19,90 m2 Linoleum 6,75 m2 middeiburg-goes gratis advies van onze binnenhuisarchitecten franco levering door heel nederland De sluisbouw voor de Grevelingen dam te Bruinisse is in volle gang. De gehele dag rijden auto's af en aan om grond weg te brengen die wordt uit gegraven om de put op diepte te krijgen. Niet minder dan drie bronbemalings- installaties zorgen dat de put die kort geleden droog kwam ook droog blijft. In de put bleek bij het droog komen veel vis te zijn achter gebleven, vooral paling en bot. Op de foto is de stalen damwand goed te zien die in de bouwput het zeewater moet weg houden. In de Ringdijk tekent zich de begrenzing van dijk en zeebodem duidelijk af. Honderden betonnen palen liggen te wachten die straks in de bodem van de sluisput zullen worden geheid. Op deze betonpalen komt de betonvloer. Een bijzondere betoninstallatie wordt momenteel opgesteld. De reusachtige afmetingen van de bouwput zijn aan de op de foto voorkomende menselijke figuurtjes goed te zien. BIGGEKERKE Ee vergaderde de N.C.V.B. onder BAARN. De Paruba-commissie van de gereformeerde zending de commissie die het werk voor de vier niemve zendingstaken in Pakistan. Ru- anda-Urundi, Brazilië en Argentinië re gelt stelt de heer C. H. Steenwinkel beschikbaar voor het werk in Pakistan. Zij heeft daartoe een verzoek gekre gen, nadat de heer Steenwinkel op zijn terugkeer uit Indonesië een onderzoek in Pakistan heeft ingesteld. De heer Steenwinkel was werkzaam in de sociaal-economische dienst in In donesië en bereidt zich nu voor op zijn nieuwe taak in Pakistan. Met deputatën van het Algemeen diaconaal bureau te Utrecht, vindt overleg plaats over de vraag, in hoeverre drs. Steenwinkel ook in te schakelen is in het werk. dat van de kant van het A.D.B. in West- Pakistan zal worden ondernomen in het kader van het „werelddiaconaat". In een voorlopige bespreking is al ge bleken dat het werk van Zending en Werelddiaeonaat elkaar nauw raken. BIGGEKERKE Na drie achtereen volgende overwinningen is de zegereeks van BigSmash 1 door Will van Zoe len 4 gestuit. De Middelburgers wonnen met 64. Deze overwinning is echter met meer moeite 'tot stand gekomen dan de uitslag doet vermoeden. Van de zes overwinningen van Will v. Zoelen 4 kwamen er niet minder dan vier tot dezer dagen -tand na een beslissende derde set. Ouderavond chr. school ANNA JACOBAPOLDER De jaar- lijkse ouderavond van de chr. school stond onder leiding van de heer A. C. van Strien. De directrice van de huis houdschool te Bruinisse, mej. Quant, hield een inleiding over het onderwerp „Wat leer je daar nou". De spreekster wees er op dat theoretisch meer ont wikkelde mensen vaak op de huishoud school neerkijken, maar dat volkomen ten onrechte. Aan de opleiding is te genwoordig een derde jaar toegevoegd dat volkomen op de praktijk gericht is» De meisjes worden dan vaak in gezin nen te werk gesteld. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat de school per 1 september 80 leerlingen telde, hetgeen een dubieus aantal is voor het behouden van drie leerkrachten. De Unie-collecte zo deelde de pen ningmeester mee heeft een geschat te opbrengst van 1800 gulden. Na de pauze werd een film getoond, die toegelicht werd door de heer Droo- gers. Het slotwoord werd gesproken door ds. Van Dieren. Zweeds passagiersschip in Nederland gemoderniseerd Van onze correspondent GöTEBORG Het moderne Zweedse passagiersschip Kungsholm, dat op New York vaart, zal in de komende herfst worden gemoderniseerd en stabilisatoren krijgen. De opdracht voor dit werk is gegund aan de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Amster dam.. Na beëindiging van de verbouwing vertrekt de Kungsholm weer naar New York. Un Zuster® Vdenv' mevrouwkVa«E Ke""- neiT'Voor Tlg-SrS "won^Stroo Tan dTbranrLerft"-gelede'n ^"erTmetge1 len. Zuster Van Vooren sprak over het mevrouw Engelse cn mej. Franse. Ook1 n :en. De fas- - g meege- onderwerp „Geestelijke volksgezond heid". De volgende bijeenkomst is vast gesteld op 16 maart. Ds. Homburg uit Vlissingen zal dan «preken. Lffhr?ijen.b®.rgjW22 van'mevrouw Èiv Deprod'uktiêgang gel.se. In het dubbelspel zegevierden brand heeft gewc cd n de verea- 11" i ten dames. 0Ver WlU Va" ^oe-deling van het bedrijf. Goederen ni ïen aames, 'paticulieren zijn niet verloren ge« - -

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 3