Bedrijfstak van drijfriemen toont uiteenlopend beeld OLIFANT Consolidated Electronics koopt chemisch bedrijf sciieiepvaaRtberichten De krant kunt u niet missen Zaterdag 18 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 13 Krachtig herstel hij Delftsche Leerlooierij ACTIEVE OBLIGATIMN AANDEEL NAEFF NOTEERT VER BENEDEN INTRINSIEKE WAARDE 1 Amerikaans belang Philips vergroot MARKTBERICHTEN ACTIEVE AANDELEN PUBLIKATIE VAN HET CEBUCO - CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT Londense vxachtenmarkt Notering edele metalen 'n mannelijke borrel voor mensen met pit Staatsleningen Van onze beursredacteur DE NEDERLANDSE industrie voor aandrijf- en transportriemen wordt op de beurs door twee ondernemingen vertegenwoordigd: de Koninklijke Delftsche Leerlooierij en Drijfriemenfabriek v/h Alex Adam, die over 1959 12% dividend heeft uitgekeerd en thans rond 245% noteert en de Gebroeders Naeff te Lochem, die over 1959 6% dividend heeft betaald en op ongeveer 120% op de beurs staat geprijsd. Aangezien, de laatste bij de fond sen, die 6 pet. uitkeren, tot de laag genoteerden kan worden gerekend wij denken in dit verband aan de Ko ninklijke Nederlandsche Grofsmede rij, die op ca 200 pet., aan Boeke Huidekoper, die op 180, aan Nyma die op 170 en aan Baekers Textiel, die op 150 pet staat en die ook alle over 1959 6 pet. dividend hebben uit gekeerd is het wellicht interessant eens wat meer licht op de betrokken sector te laten schijnen. TWEE FACTOREN De ondernemingen, die zich toeleggen op de fabricage van drijf- en transport- riemen, gebruiken leer als grondstof. Zij zijn door twee opvallende karakter trekken gekenmerkt: In de eerste plaats een behoorlijke graad van conjunctuur- gevoeligheid (drijf- en transportriemen vinden hun toepassing in het produktie- proces van andere bedrijven) en een nogal wilde prijsfluctuatie in de grond- stoffensector. Deze laatste wordt gevormd door de huiden, die als voortbrengsel van de veestapel aan een sterk schommelende marktaanvoer onderhevig zijn. Gebr. Naeff schrijft bijvoorbeeld in het laatste bekende jaarverslag, dat een stijging in de noteringen van de grondstoffen eventueel tijdelijk een voor deel kan bieden, maar dat deze geste gen prijzen zich toch niet in het eind- produkt laten verdisconteren. Voorts kan een plotselinge daling na een forse stijging een kopersstaking voor de eindprodukten tot gevolg hebben. CONJUNCTUURGEVOELIG Dat de conjunctuur een hartig woord je meespreekt bewijst de ontwikkeling bij de Delftsche Leerlooierij, welk be drijf in het jaar van de .bestedingsbe perking (1958) de exploitatierekening van 191.000 tot 133.000 zag teruglo pen, maar in 1959 weer tot 214.000 zag stijgen! Het produktie-assortiment van Gebr. Naeff is veelomvattend. Het verdeelt zich .av.erde hoofdgroepen drijfriemen, snaren, manchetten, slagriemen, naai en bindriemen, artikelen van overleer en een groot aantal andere produkten. Verder, brengt Naeff rubber transport banden, artikelen van kunstleer, leren hoezén, riemen, lijm, olie, en smeer op de markt.L Behalve Je.er gébruikt N.aeff voor tal rijke. yan .de opgesomde produkten bok- rubber, .tpktiel en nylah" als grondstoffen. De produktiebasis van de Delftsche Leerlooierij is zelfs nog iets ruimer dan die van Naeff, want naast de bo vengenoemde talrijke bewerkingen kent dit bedrijf ook nog een sector voor techriische artikelen,. Hiertoe behoren tandwielen en tandwielkasten, koppelin gen en verder slangen, afdichtingen en beschermingsartikelen. De vennootschap beschikt tevens over een dochteronderneming, die onder de naam Waahvijkse Chroomlederfabriek in de gelijknamige plaats is gevestigd. ONTWIKKELING Gebr. Naeff heeft in het begin der ja ren vijftig enige tegenslagen gehad, maar zich sedert 1953 snel hersteld. Dit laatste ook dank zij de geleidelijke uit breiding van het assortiment en de handelsafdeling, waarmee het bedrijf ook thans nog bezig is. De wisselvallige bedrijfsuitkomsten van de Delftsche Leerlooierij werden terloops reeds geschetst. In onderstaand tabelletje zijn.zowel de bruto- fafschrij- vingen plus nettowinsten) als de netto winst over de laatste vier bekende ja ren weergegeven (in duizenden guldens): Gebr. Naeff bruto 1956 1957 1958 1959 Stijging 1959 t.o.v. 1956 1956 1957 1958 1959 Stijging 1959 t.o.v. 1956 142 203 228 160% netto 41 80 129 135 230% aand. 41- 129 135 Delftsche I-eer bruto netto p. aand. 230 178 195 190 134 150 132 84 90 213 163 180 NAEFF BETER Het opvallende uit bovenstaande cij ferreeks is wel dat Gebr. Naeff in de tijd van bestedingsbeperking geen terug slag in de ontwikkeling heeft ondergaan, hetgeen juist wel bij de Delftsche Leer looierij het geval is geweest. De bru to- zowel al de nettowinst heeft zich loop van 1960 verder vertraagd voort gezet. Gebr. Naeff heeft na winstverdeling eind 1959, naast een uitstaand aandelen kapitaal van een miljoen gulden, een. reservefonds van rond 600.000 op de balans staan, zodat het aandeel balans- technisch reeds een waarde van 160 pet. kan worden toegekend (beurswaarde ca 120 pet!!). Daarnaast bevatten de acti va ongetwijfeld nog stille reserves, want het duurzame produktie-apparaat plus voorraden staan voor even meer dan een miljoen gulden op de balans, maar zijn voor vijf miljoen verzekerd. FINANCIERINGSSTRUCTUUR Van het sedert 1956 in het bedrijf ge- investeerde bedrag ad 355.000 werd reeds /e275.000 aan afschrijvingen terug verdiend, terwijl de reserves met nog eens 150.000 toenamen. ,,De interne positie van ons bedrijf is gezond", kon de directie vorig jaar maart dan ook in het jaarverslag neerschrijven. Volgens de verstrekte concernbalans van de Delftsche Leer komen naast h<*t aandelenkapitaal van 900.000 ongeveer 950.000 aan vrije reserves voor of ruim 100 pet. van het aandelenkapi taal. Ook dit bedrijf moet wel stille re serves in de activa hebben, want alle fabrieken in Delft en Waalwijk worden voor slechts 280.000 opgevoerd.' Over de werkelijke waarde wordt niet gerept. Als uitgangspunt van de tot slot op gestelde samenvatting nemen wij bo venstaande beschouwing en onderstaand staatje, dat de huidige beurspositie van beide aandelen vaststelt: Naeff 160 Delftsche Leer 200 Balanswaarde Beurswaarde (huidige koers) 120 240 Dividend 1959 6 12 Rendement 5Vi 5,1 Als markant element in deze samen vatting springt direct al de vraag naar voren hoe het aandeel Naeff, welk be drijf, evenals de Delftsche Leer, een aandelenkapitaal van ca. een miljoen heeft uitstaan en over 1959 zelfs nog iets meer aan brutowinst (afschrijvin gen plus nettowinst) heeft geboekt, zo ongeveer 120 punten in beursnotering beneden dat in de Delftsche Leer kan staan. STILLE RESERVES De oplossing van dit raadsel ligt in de aanzienlijk hogere afschrijvingen bü Naeff, welk bedrijf in 1959 ongeveer 135.000 van de winst heeft ingehou den en Delftsche Leer ongeveer 95.000. Wat laatstgenoemde onderne ming uiterlijk meer reserveert werkt Naeff meer stil weg, waardoor de ge toonde reserves (en dus de balanswaar de van het aandeel) ook lager zijn dan die van de Delftsche Leer. Bovendien ging deze politiek ten kos te van de dividenduitkering die, naar wij verwachten, nii eindelijk eens zal worden aangepast aan modernere op vattingen. Overigens noteert Naeff ondanks de blijkens bovenstaande beschouwing gun stige ontwikkeling van de laatste jaren nog steeds ver beneden de (zichtbare) intrinsieke waarde. Dit kan thans van weinig aandelen ter beurze meer worden gezegd en zeker niet van de fondsen met zes procent dividend, waar van verschillende als gevolg van spe culatieve verwachtingen uiteraard zich dichter bij de 200 pet dan bij de 100 pet. «bewegen. Sederland: V-K. le tapt l.gen.t. 58 1 HKK) 4%. 101% 59 f 1000 4'%. 101% 10l/5 60 f 1000 4%. 101% lOlVc ld U 101% 101iTc 59 f 1000 4%. 100} a 100% 60 f 1000 4%. 100%-% lOQye-% 61 1000 4i- 100 100^6-%f 100 %t 53 1000 S%.. 96% 96%* 47 f 1000 3%.. 95* 94%-% 94T*7 51 f 1000 3Va-. 98§ 97 Va 53 1000 3Va-. 95* 95§ 56 1000 3Va-. 9411 94% 48 1000 3%. 91% 91% Belegg. C 3»%. 89% 50 1 1000 3%. 91% 91% 54 1 1000 3%.. 91% 91 551/1000 3%.. 91% 91(s« ld. U 92% 92% Gb. 1 1000 3.. 70% 70% 37 f 1000 3... 93* 92T8 46 Gb 1000 3 92% 92% 47 31000 3 91* 91%* Inv.cert. 3. 99Ht 99%*-% 99H*-% N 1962-'64 3.. 100* 9911-100^1 Gb. 1 1000 2 60 60% N.I. 37A 3 95% 95 Va Banken Woningbouw^ ïio 109% B N G 68 9 4} lOO'/s 10012 B.N.G. 59 4% 100% lOOil B.N.G. 60 4% 100% ïoojg AMSTERDAM. De Consolidated Electronics Industries Corporation zal de Thompson Hayward Chemical Com pany overnemen. Deze maatschappij, die in Kansas City is gevestigd. - is een belangrijke producente van chemicaliën, die gebruikt worden in de industrie, de landbouw en de veeteelt. Het produktie- programma omvat achthonderd chemi sche artikelen, die in geheel Amerika GROENTEN "EN FRUIT PIJNACKER, 17 febr. Glassla exp 22 20 -—31.30, binnènl. 16.3018.90, stoofsla 1.Ó8 1.17, Boerenkool 1820, spruiten I 28—40, II 18—26, IV 20—38. BARENDRECHT. 17 februari. Prei 27— 36, Rabarber 96110, Knolselderij8: 3639, 10: 33—36, 15: 19—23, Spruiten A I 42—51, B I 44—53, A II 26—36. B II 15—21, Witlof A II 62—7,2 B II 56—63. Veldsla 86—117, Cox's Orange Pippin: ,A 98—130, B 66—73, C 42— 48, Goudreinetten: A 33—45, B 28—30, C 18— 23. Jonathan: A 35—54, B 28—48, C 20—35, Golden Delicious: A 5574, B 4854, C 33— 39. ROTTERDAM, 17 febr. Aardappelen 7 10, andijvie 991,18, witlof I A 67—80, II A 52—74, I B 72—73. II B 46—64, aanvoer witlof 35.000 kg. Spruiten I A 38—57, II A 15—31, I B 43—45, I D 37—49, sla I 19—25, glas veldsla 801,50, sla 99, spinazie 94 1,06, kroten 610, rode kool 916, gele kool 817, groene kool 2130, boerekool 14 19, uien 1020, prei 1244, selderij 26 34, peterselie 2125. Cox's Or Pippin I A 881,06, I B 68, I C 49, Golden Delicious II A 57-^66, II B 48. Jonathan I A 43—51, I B 35—40. I C 19—32, II A 27—50, II B 23—45, II C 10—29, Goudreinette II A 23—30, II B 14 —24, II C 15—17, Lombart Calville I A 49— 52, I B 42. I C 25. POELDIJK, 17 feb. Druiven alicanten 1.652.05, andijvie 951.05, boerekool 1518, spruiten 5259, spinazie 1.201.50, stoofsla 61—80, veldsla 1.20 per kg, sla 25.5031.50, selderij 4046, peterselie 2636, krulpeterse- lie 1728, raapstelen 914 per bosje. BERKEL, 17 feb. Kaskomkommers 30 e.h. 1 26, 20 1.01, D 46, glassla A 24.80—31.50, B 21.80—26.70, C 14.80—20.50, boerenkool 6— 13, spruiten 1524, prei 10—27, slavellen 1.36—1.70. NAALDWIJK, 17 febr. Alicanten 1.65— 1.95; spinazie A 1.12—1.35, B 92—1.08, C 75— 84; prei A 2354, B 16; stoofsla 3488: an dijvie 6395; spruiten 4854; boerenkool 14 22, per kg; seldrij 1942; raapstelen 11, y bos; sla A 23%—31»%. B 15—21%, C 11—21, per krop. GELDERMALSEN, 17 febr. Appelen. Jonathan K 8—20, II 12—19, maat 60-65 31— 32, 65-70 36—48, 70-75 50—52, 75-80 44—49, Klasse II maat 60-65 19—28. 65-70 32—46, 70-75 35—48, 75-80 30—37, EE maat 60-65 42, 65-70 56, 70-75 59. Golden Delicious K 17 —33, Klasse II maat 60-65 32, 65-70 48. 70-75 5660, 75-80 62, 80-85 5455. Lombart Cal ville K 12—25, II 10—13, maat 60-70 30, 70- 4143, Klasse II maat 60-70 22—30, 70-80 3338. Laxton's Superb K 1319, maat 60-65 32, 65-70 46—50, 70-75 52—59, 75-80 53—58, 80- 85 48—50, Klasse II maat 60-65 18—28, 65-70 43, 70-75 54. Cox's Orange Pippin K 8—27, maat 55-60 40, 60-65 54. 65-70 67 70-75 89—91. bii Naeff qedert 1Q5fi in één rechte liin i Goudreinetten K 815, maat 65-75 1522, 1Naen seaert iyob m een recnie lijn 8g 29_39 85 35_42> 65.7o 15—20, 70-75 21 worden afgezet. De omzet bedraagt meer dan 30 miljoen dollar per jaar. De Amerikaanse Philipstrust bezit di rect en indirect circa 37 procent van het uitstaande gewone aandelenkapitaal van de Consolidated Electronics Indu stries, welk fonds op de Amsterdam se beurs wordt Verhandeld. In de trust .zijn de aandeelhouders van Gemeen schappelijk bezit van aandelen Philips de begunstigden. Naarï' dé president van deConsolida ted Electronics meedeelde, zal door de nieuwe' aanwinst van de groep hét" p'ro- duktiêprogramma belangrijk worden uitgebreid. De' Consolidated Electronics produceert door middel van haar doch teronderneming, de Philips Electronics and Pharmaceutical Industries al che mische en farmaceutische artikelen voor landbouwkundig en veterinair ge bruik. Consolidated Electronics zal op 5 april op de gewone aandelen een onveran derd kwartaaldividend van 0,25 doll, be taalbaar stellen. Banken VJEL le tape l.gen.t. OuitJi.enI.Bk 38»% 38»% Nat. H. Bk. A 241»% 242 Ned Jl.M.f 250 341 341 A'dam Rubb. H.V.A. Ver... Senemb, Mij Cultures 126-y* 136 527 125 va* 125»% 137 Vz 535 Handel, industrie, diversen Alg.Kunstz U 531%-2f ,533*-4f 532-4 B.&Jrg. f 250 285} 2 287 Va v.Berkels Pat. 359* 361 Calvê Olief.C. 872 874 DeliMljCert./ 172* 173* Fokker N, VI. 500 4 345 Ford Auto A 600* 590* Gelder Zn. A. 351 351* K.N.Hoogov. 8981/2-99 900*-901 900* MÜller Co. 500* 509 N. Kabelf. A. 673* 674* Phil.Gl GB A 118'4*-5f 1202*-10t 1205*-10f ld. Cum pr. 324 327 Onliever 889*-90 890*-92f 889*-90 Wilton Fijen. 270 270 ld. n.r.c. 270 270 Mijnbouw en petroleum Billit. Mij. (2) Dórdts Petr.A DordtsPetr.pr Kon.Ptr. 20 Kon. Ptr.5a2(h KonPtr30é20f 143.8 Moeara En A. Moeara EIWb MoearaE4Wbf 460 65734 656 144.50 144.20 - D*-4.10 144.8*-4.9f 1200 1925 1882,50 458 655 y 654'/; 144.10 144.50 144.2-4.51" 1210 1972.50* 1930* Scheepvaart en luchtvaart HoU.-Am Lijn 158%-9 161*-2f 100 \'arl K.. Java-Ch.P 178 ld. n. roy.c. 178 180 K.L.M 101.20 101.10 K.N S M Nat.B 244«a*-5 244*-5t 243}'2* KonPaketvrt. 162 161 NederlandMij 198 198 NieveltGoudr. 166-}'a 169 169 Ommeren 341* 340% K.Rott.Lioyd 171 173 N.Scheepv.U. 173-% 175*-5Vaf 174%»-5 Claims en Stockdividenden DordtP.Aenpr 66.70 Kon.N.Pt.Mij. 2.85 ..2,8< V.K. 14,05 OBLIGATIES Ned. Antillen N.A 59 4è 101 Va 101% Prov. en gemeenten Ad.47 3% 96y4 9534 Axnhol 72a 1537/8 'S-Gr. 52 41 100 100 N.H. 47 3 96 Rd 1 52 4% 100 Rd37 1-3 3i 9614 96 Vlrd. 51 82 174% Bank, krediet- en verzekeringswezen B.N G 51 105^ 105}8 BNG 0/5/10 13334 134* BNG 58 5 104ys 104% BNG 58 42 103 103 BNG 3UJ 42 lOOjc 100 (V. BNG 25j 42 100(fe lOOCo Rsp. b '57 134} 2 135 ld. '58 117% 117% BOZsch b. 89 Hypotheekbanken Fr Gron 5 I02%t 102»% ld,De-Ve3; 88 •sGr.HB 32 88 88»'® H.vNed.32 88 ft 88% NatHypA3 85 RdHAD 32 87% West! U 5 103 102( ld.NO 32 88 Handel, industrie enz. A.K.Ü. 3% 99% 99 A. Heijn 6 133% 133 A. Heijn 4 123% 123% Berg Jrg3j 96% 97»% EBZ Holl tl06»% 106%* Indola 5%. 109 109 Limb.St.SJ 94% 9434* NGrB37 3J 88 88f Ov.Gas 5% 107% 107 Phli. f 4 51 93 93 }4 ld /3J 48 96% 96ft ld 83*49 93»% 93% Pegeiü 6 lioye 110% Pegem 5% 106 105% Pegus 6.107%107%f N.B.E1. 4M 102% 10234 Z.EIA4-.4J 101 101§ R.R PÜP52 10474 10411 WGusto 4}« 100% 100% Wilton 3% 96 Scheepvaart en luchtvaart fK.L.M 4J 101 101% VNTank4J 100 Spoor- en tramw. N.S/57 4% 104 104 Rd. Trm3è 84% Converteerb. oblig. A.K.U. 4% 150 149% v.Berkel3J 280% BiUiton 5 190 193 Bke&H 42 109% Borsum 32 87% 8774* Bronsw. 5 127 127 Du Croo 5 1341/2 1341/2 Enkes 4 167 167 Giessen 5. l#l 141' HeybT. Z. 187 196 Hooim 5. 124 124 Indola 474 154 153%* Ketjen 4.326 318 K.L.M.8 42 99% 997'a Lindetev. i 108Ve 109" Meteoor 5 131 135 Naarden43 202 N.R.C. 5.140 Nyma 4.., '109% 10974 Oranjeb. 5 181 Pieters 5}4 117% 116 Ruhaak 4 104 Sanders 5 122 122 Schokb 3% 104}4 104 StTwenthc 141 142§ Ver.Mcb.5 198% 199% Z.H Bier 5 252 Premie-obligaties Alkm. 2%, 84%-. 84. V.K. 14.05 A*dl951 2\ 85 ld. 56 1... 84% 85t ld. Ii 2%. 93% 94% A'dm III 21 93% 94 Adam 59 2\ 97 Va 97% Breda 2 Va 83 Dordr. 2% 82 80% Eind 100 24 82% Enschl002j 82% 831 's*Gr. I 2V 92% id. n 2% 93% 93§ R'damJ 2i 91 91% id. 11 2% 94% 943!, ld. 57 102 102% Utr 100 2i 90% 90% W. Kruis 233 Z.-Holl. 57 98(6 98 Vat ld. 59 102% 102% Rd.Tap.pr SedepCult Serbadjad SumRubb Transatl Vico V.Vorst. Z.-Preang Buitenland België Antw. 32 90 y8 901 Belg. pr. 1 95 Belglë55 32 9274 92f| Cockerill 93% Petrof62.. 116 116% Petrof. 4 98 98% Wag.L S5 4 95 95% Duitsland A.E.G. 8 10574 106% A Thyss 7 100 Bosch R 8 10574 D Hörder 104 103% Dawes 24 160 Youngftii 54 240 241 Gelsenk. 7 10374 10374 H Rhein 8 10474 10374 VJt. 14.15 DEPOTFRACTIE- BEWIJZEN enz. Nederland Participatieb ewijzen Alg. F M0142.50 143,50 Alg. F»,W 1400 1410 Converto J 1180 1180 HBBbeld 1920 1924 Interb. f 775 776 Aand. belegg. Mfjen Interunie ƒ232.50 233 Nd FdsMij 134 134 Obam 303 306* Robeco.249,50 250.50 Unitas 1 505 506* V. Bez. 94 142 142.50 Canada Canad. GB 14% 14% Caflafund. 38 Ver. Staten Atom DF Chemfund Mass 1. TT Telev. El AANDELEN Bank, krediet- en verzekeringswezen Amst.Banb 383 3847! B.O.Z. c.139 139 Gr I. Cr3 184% 187%* Herstelb.9374 H B Unie C 218 21874 Kas Ass 14874 147 N.B. Inst 191% 190 N.Credletb 220% 220% N. Midd. E 227 N. Overz. 195 19474 Rott. Bank 337% 33974 R.V.S750 755* Slavenb. B 19474 195* rwent Bkc 364365 Z.-Holl. B. 167 166% Cultures Ngombezi 210 21274 N.I.S.U. 361 359 O. J. Rubt 4% 4%§ Pr .Rubb 19 V.K. 14.15 35 355 4974 50 19% 19% 21 34 8474 83 12% 12%$ 3 3/* 6% 6%§ Handel, Industrie enz. A.K.U.C 532 532% Alb.Heijn 420 424 A.Heijn c 420 427% Alberts H 130 AlgNoritA 840 825 AmstelBr 525}'2 529}'2 Ad.Ball A 4041/2 405* AmCultAs 180 AdDroogd 35474 356% A.R.M. 205 204 Aniem NB 67 66 Ap.Netten 155% 157* Aut.Scr.W 386 388* AutoRdam 360 366* Bakoven 300 Bat.aanmij 344 340* Batava... 117% Becht&D 222 222 ALvBeek 173 170( Beeren Tr 14774 14774 Bergb Pap 415 415 Blaauwb 212% 213 Bliidenst 203 2101 Boeke&H 181 180 BoerDruk 220 225* Bols 628 625 Bontek 224»% 219 Boom R n7y2 i79§ BorsumijC 44 43 Braat M 126 128 BredaMfb Brero 4d'6Q Brocades Bronsw BÜhrmann Buttlnger Bijenk. c 830 CaJvè cpw 173 CaJvé cp c 172 Carps Gar 414 C.SuikMa 463 ChamOt 360 Cobra 183 Cur. Hand 155 Cutac.ct 15474 155}; Daalderop 315 ld.Jdiv.60 310 Dekkers 202 DeliDrukk Demka 5iö« 121è 137a 812 5U 1213 14 87b V.K 14.15 GruytprB 185% 189 HagmCo.A 335 341* Hand.Cmp 223-% 'tBart.200 201 Havenw 21lV2 212}'2 Haz.meyer 487 489 Heem v.d. 417 41874 Heem af 434% 438* Heineken 585 577 Heinekenc 586 573 Hensen Mj 22674 22674 Hero A.220 Heybr.Co. 229 390 475 175 578 389 389* 470 178* 580 2141/2 214% 840* 168 168 410% 470* 362 182}; 155} 310 200 73* 311* Dikkers Doe< IJz.. Dorp&Co DrteHoef DJR.U. Du Croo. Duyvis Elsevier Emö.Hth Enkes 100C Enot. Radem.M Reesink Reeuwijk Reinev.Mi Riva Rohte&J Rommenh. 575 RdDroogd, 538 Rouppe V. 133 Ruhaak.. 128 335 y 678 227 338* 685* Heybr.Z. Hoek'sMZ Holl.Hand 98 Holl.Kat 131 229 R. Beton 369% 365% HConstr.W 558 H Melks.l 255 Hoogenb 302 Hooim241 Indola 55f I.B.Bouw 26* Internatio 182 252 303 241 557* 265t 178%* 384 140 146 181%' 325* 651 128 340 I.Gew.Bet, 255 25572* l.Kunstst 64% IntViscose 387 intervam 140 Jans.Sut 149 J .Heybr 181 jongeneel 324 Kemo 658 KempBegr 127 Kemp.Zk. 347 Kempkes 158% 156 Ketjen 564% 555 Key Hout 228 228 Key Kr. 374% 374% Kiene 1000 334 339% Kloos Z 318 320 Kondor A 335 327% KN Papiei 377 376 KN Zoute. 1181 1175 Korensch: 165 165 Roudijs 257 Krasnap 490 Kromhout 248 K.V.Tap.A 370 Kwatta 183 LeeuwPap 327 LeidWolsp 551 L.A'damA 500 Lindeteves 128% 128}; Lint. Ind 147 265* 247 190* 554}! 498 72 310 390 170% 169% 85% 87% 430 428% 135 134% 393 200* 349% 348% 440 440 226% 224%* 230 227% 312 315 Lobuizen Lijempf Lijm-GelC Mahez Maintz Maxwell 188 185' 116% 258 258 412 418%* 185 538% Entcomay 124% Entboven 345 345* Erdal Euraz Excel.Mi 875 872 20% 20% 190 189t 240% Figee Flttmgfab. 153 id. pref 144 Gazelle 250 Gelder ct 352% Gelder pr 340 240 154 144 250* 352 341* General B 124% 125* GeoWehry 43% Gerzon cp 182 180 Geveke... 660 660* Giessen 276 273 Gist-enSp 426 421 Goudsmit 111% 112%* Grasso 342 345 Grinten. 1145 id. id 59-601130 1150 Grofsmed 217% 219* Gruyt.P.A134 .134 MeelfNBC 418% 420* MeesBouw 170% 171% Menko. Meteoor B 251 Misset 325 Mosa Pors 310 Muld.R.M. 160 MülINBpr 132 MijnbkwC 553 NaardenC 494 Nedap.161 N.Aann.M 500 292 246 330 315 160 132* 555* 164}! 494 191' 200 N.Dok Mij 193% 191% N.Schpsb N.Springs Ned. Vlas. Nelle v.". Netam Nieaf Nierstrasz 119 190 201 297 296 225 247% 248 N..R C ert 229 121 230f ld. (%d.). 216% Nyma ert 172 173* N.tenCate 455 456 Oranjeb 410 412 Orenst&K. 235 235% Ov.GasNB 279% 279% Palthe 210 209 PapGTand 835 860$ Pietersen 1243,4 124% Pont Hh 256 255 Poorter de 142 140* Proost&9 247 V.K. 170 223 360 217 359 168 14.15 168% 223 223 363 168 579 540% 134 128%. Rutten's B 279% 275 Rst.Oonk. 172 175* Rüsdljk... 314 313§ banders 215 218§ Swheld.NB 430 420( Scuokbet 169 166 ScboJ Fox 1198 1200* SchoitCart 59.5 588 Schuitema 197 196* Schuttersv 319% 320* Sikkens 900 910 Sim. Wit.. 300 "300 Simons E. 147 148% Simplex R 150 153%! Oostzee. Wijklijn. Zeeland Zeevaart. VJC. 14.15 1783% 178 275 515 516 166 167 Spoorwegen DeJJ Sp.A.. N.lnd.Sp. Ned. Antillen Ant.Verf.180 179% Buitenland 346 130 630 184 346* 132% 632 184* 300* 2551 SmitCoTr. Smulders Spaarn gr Spanjaard Stokvis 500 298 S.Twenthe 252 Tab.Pb.ct. 921 T.B MarljD 209% Tels 42} Thom&Dr. 726 Thom.Mf 307} Thoms Hb 217 Tricotbest. 164% Ï65* Tw Kabel. 650 650* Tw.OverH 68 Twijnstra. 152 Ubbink199 Unilev 7% 152%152%' 43 729 304 id 6%.. 130%130%" 92 92 Union 258 259 Utermöh! 328%3321/2i§ Utr. Aspb 460 459% Veenendjd 306 310 Ver.BlikC. 410 409 V.GlasN.B 341 341% V.Hol.Stg. 81 81 Ver.Machf 262 264% V.N.Rubb. 356 355 V.Touw 370% 371 Verschure. 340 Vettewlnk. 300 315 VezeJv 201%205%* Victoria. 255 254 Vihamy 191% 192* Vllsmar 188 188 Vllss.Kat.c 428 431 Va id. pref.. 192 Vred.R.ct. 479 475% Vries IJz., 190 192* Vromen 388 383 Vulc'oord 151 Wabo 129 WalvisvTt. 114 114% Wereldh. - 146% 146% WerfGusto 104 195* Werrnnk 176 Wessanen. 378 379 Wilton nc$ IO6V2 Wtt'sText. 200 202* W.WlnkeL 468 473 Wyers 462 462 Wïjk&Her, 143% 149 Zaalberg 125 126% Zeeuw Cf. 440 Z.A. Hand 152 151 Z.H.Bler 435 Zwaardem 186% 185 Zwan.Org, 947 955* Zwltsal. 406 Mijnbouw en Petrol. Stngkep. 220 Tarakan 1 156 156 Scheepvaart Furness S. 595 600 Hill'berg 662 - Houtvaart 280 kNooj^see 75 Alumin Bell Tel.. Can.Pac.C Int.Nickel. Int.Pipe L Mass.Ferg 33% 34% 50% 50t 23% 23 64} 4 65% 65 65 12 12% Ver. Staten Am.JBnfca. 24}i 24U Am Metal 27 27% Am Mot.. 18% 1712 A.Radiator 1412 14%* AmSmeltC 56% 57»% Am.T.&T 114% 116% Am.Tobac 74% 74% Anaconda. 51 51% Atch.Top. 23»% 23% Bait.&Oh 35% Beth.Steel. 45% 46»% Chesap 62»% 62% Chrysler. 43& 433* Cit.Serv.C. 52»% 53»2 Colgate.,. 33% 34»% Comm,Ed. 72 72% Consol Ed. 98% 67% Cont.Oil 56% CurtWr... 19 19% Dougl.Alr. 33% 34»4 E.Kodak. 111»% 108 Gen.Cigar 33% 32%* Gen.Eiectr 67»% 66% Gen.Motor 43% 4312 Gillette 98% 100» 4 Goodyear. 35% 36»% Greyhnd. 20% 20% Illlnots-C. 38% 39»% I.Bus.M. 655 650 Int. Paper. 35 35 Int.T&T 52»% 51% KansasCS. 76»% 76 Kennec.C. 85»% 86»% Lorillard.. 44 447'gf Louisville. 54 MarshFtd» 57% 58»% Miss K.T. 4/® 4»% Montg.W. 30% 32} 8 Nat.Cash. 71% 73 N.Y.Centr 18»% 18%$ N.Am.Av. 49% 50» 4 North Pac 44»% 44% PennsylvC 12,56 12U Phillips 57% 58»% RadioCorp 54»% 54» 4 Rep.SteeJ 60»% 61»% SearsRoeb 55»% 55* Shell OU.. 8 2 Vb 84% SouthPac. 21»% 21% SouthRw 51 51»% StBrandsC 55 56 St.O.N.J 45% 45% Studeb.P. 7% 7,V Tennessee 54»% 54»% Tex Instr. 181 181 Tide Wat., 26% 26t% Un.Alrcr. 39% 39»% U.S.Rubb 46% U.S.SteelC 84»% 85}'4t Voorlopig genoteerd LA-'d: Leder 1$9 165% LONDEN (Reuter) De activiteit op de Londense vrachtenmarkt was zeer beperkt. Er werden zaken gedaan van uiteenlopende aard bij weinig veranderde prijzen. De boe kingen betroffen o.a. tarwe in bulk van Nor thern Range naar de Verenigde Arabische Republiek tegen 7 vrij lossen, maart, van de Noordpacifickust van Noord-Amerika naar hetzelfde land tegen 10,90 vrij lossen, februari, een libertylading schroot van Noi> thern Range naar Japan tegen 108.000 vrij in en uit, maart en een lading kolen van Hampton Roads naar Cork tegen 4,30 vrij lossen, februari/maart. Amsterdamse wisselmarkt AMSTERDAM, 17 febr. Tonden 10.607,— 10.61V, New York 3.78!3—3-79,»,; Montreal 3.82/,3.8213: Brussel 7.59'i—7,597.; Parijs 77.30—77.35; Stockholm 73.27—73.32; Frank fort 90.81'i—90.86'Milaan 60.92'a—60.97Ü; Zurich 87.63—87.68; Oslo 52.98',—53.03'2: Ko- penhagen 54.79%—54.84%: Lissabon 13.20 13.21%; Wenen 14.5414.55%. Vandaag gesloten. AMSTERDAM, 17 febr. De goud- en zilvernoteringen zijn deze week ongewijzigd gebleven. t.w. veredelingsgoud 4.290 4.340, binnenlands goud 4.440 en zilveren 110,90116,40, alles per kg. 'fijn. De infor- matiekoersen gouden munten luiden als volgt: tientjes 30.5032.00 31.25— 32.75), ponden 33.0039.00 (onv.), na poleons 29.00—32 00 29.25—f 32.25), vrenelis f 29.0032.00 (onv.) en 20 belgi sche franken 29.00f 32.00 (onv,). in opwaartse richting bewogen, terwijl de Delftsche Leer zich zo ongeveer kon handhaven. Wel was 1959 ook voor de Delftsche Leer een jaar van krachtig herstel, waardoor het dividend, dat over' 1958 van^ 10 pet. op 8 pet. was gebracht, in één' ruk op 12 pet. werd gesteld. Gebr. Naeff verhoogde over 1959 het di vidend van 5 pet, tot 6 pet. en keerde dus van de behaalde nettowinst ad 135 per aandeel 60 of slechts 45 pet. uit! Duidelijk blijkt, dat de voor zichtige bedrijfspolitiek nog sterk over- heerste. BOEKJAAR 1960 De directie van de Delftsche Leer looierij deelde eind 1960 mee, dat zij over het afgesloten boekjaar niet onte vreden was. Een dividend van 12 pet. lijkt ons dan ook wel in de lijn van de verwachtingen te liggen. Volgens ae produktiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek be droeg de produktie van drijfriem- en an der technisch leer in de eerste tien maanden van 1960 ca. 351.000 ton tegen 315.000 ton in 1959. De afzet van dit soort leer steeg tot 349.000 ton tegen 334.000 in 1958. Gebr. Naeff stelde in het jaarverslag over 1959, dat vorig jaar maart reeds verscheen, de te verwachten uitkom sten afhankelijk van redelijke grenzen, waarbinnen de huidenprijzen zich zouden bewegen. In 1959 liepen de prijzen voor de huiden, uitgedrukt in Franse francs, op van 109 tot 265 om daarna weer te rug te zakken tot 147, terwijl in 1960 na een kleine opleving tot 170 een verdere lichte terugval tot 121 in oktober werd geregistreerd. De forse schommelingen van 1959 hebben zich derhalve in 1960 niet herhaald. In feite heeft de daling van de huidenprijzen, die in de twee de helft van 1959 optrad, zich in de —28. 70-80 31—33, 80-90 33—37, Klasse II maat 65-75 14—15. 75-85 28—31, 85-95 32—33, 65-70 12—25, 70-75 19. 70-80 28—31, 80-90 32— 34. Jasappel II 18, I 31. Peren. Brederode 7—11, II 8—12. I 15—20. St Rémy K 6—7, I 12. VEE LEIDEN, 17 febr. Fokstieren 650—875 p. kg schoon gew., slachtstieren 280—315, vette koeien 2,65—3.25 p. kg. schoon gew., vare koeien 325—650, pinken 325—650, vette kalv. 22.70. nucht. kalv. 1.201.55 p. kg. lev. gew.. fokschapen 140—170, vette lamm. 100— 140 zeugen 350—425, schrammen 85—105, big gen 52—58—65 alles per st. ZWOLLE. Neurende en versgekalfde koeien 875—1225, neurende vaarzen 850—960, neurende pinken 725775, slachtkoeien en vaarzen 915—1100, gustekoeien 700—785, guste- vaarzen 625—760. guste pinken 515—615, gras- kal v. 390—490. nucht. kalv. voor mest. 35— 130, voor slacht 35—130, geiten 20—50. vette schapen 90—135. drachtige varkens 325—425, slac'ntvarkens 300—400, schrammen 95—120, biggen 60—72,50. vette kalv. 270—370, alles p. st. LEEUWARDEN, 17 febr. Stieren 1.90— 3,40 per kg slgew; vette koeien 2,252,95; melk- en kalfkoeien 8501075; pinken 500 730; enterfokstiertjes 600—740; graskalfstier- tjes 2.80—3.25 slgew; vette kalv. 2,352,50 per kg lev gew; graskalv. 280450; nucht. kalv. 3660; slachtschapen 2,903,50 per kg ge schat slgew; slacht- en zuiglamm 3,804,40 per kg geschat slgew; fok- en melkschapen 100145 per st; vette varkens 1,701,80 per kg lev gew; slachtvleesbiggen 1,761,86; zou ters 1,751,80, extra 1,84; biggen 4560 per st; lopers 6275; drachtige zeugen 340410; bokken en geiten 2,153,35; fok- en melkgei- ten 3055, zware jonge drachtige tot 75; werkpaarden 7501150, extra 1300; zware slachtpaarden 2,102,30 per kg geschat sl gew; jonge paarden en veulens 2,352,55; oudere slachtpaarden 1,802. AARDAPPELEN LEEUWARDEN, 17 febr. In guldens per 100 kg af boerderij: bintjes 78, rode ster 1420, burmnnia's 910. GRANEN EN ZADEN LEEUWARDEN. 17 febr. Tarwe op vochtcond. 3032,75; haver extra 2323,50; haver mindere 2122,50; groene erwten 25 32. KAAS LEEUWARDEN. 17 febr. Commissienot. goudse kaas 1.841,85; edammer kaas 1,70 1,72; broodkaas 1.721,73. LEIDEN. 17 febr. Goudse le kw. 2,09— 2,14, 2e kw. 2—2.08. PLUIMVEE DEN BOSCH, 17 februari. Aanv. 11,.250 st., witte kippen 1,601,65, gekleurde 1,55 1.60, slachtkuikens 1.60—1,80, alles per kg. lev. gew., oude hanen 3,254,75, tamme ko nijnen 512, alles p. st. Advertentie N V. DISTILLEERDERIJ VAN J. J. MELCHERS Wl. - SCHIEDAM ZEEVAART N. Waterweg binnengekomen 17 februari: BETTY NORDGAS Deen ÜSbjerg Shell St 17 Idg Van Ommeren: CARNATIC Enz Ham burg MftSpareh ltSM stg Funieas; RUG EN 3>ts Malmo binnenhaven stg Van Uclen; SO LE Xoor Le Havre Botlek Nil olie Van Om meren, PH1LETAB Ned Amsterdam Lekha ven 0-55 stg Hilda® Veder, HELENA Duits Porsgnmn Dordrecht hout Wamberele Dordt, FALSTRlA Deen Conenhagen Maashaven TUB stg Corn elder, ELD A Ned Antwerpen Pevnis ASP ldg Soet en FeUkcs. YORK WOOD Hn® lmmingliam Dordrecht slakken Anl< or Kolen, KOPALNIA SZ0MB1ERKI Pool Sfax Waalhaven NTB fosfaat NTB, MORSUM Dts Bremen Rijnhaven ZZ Fenix stg James Smith, JAN KREUMER Ned Colchester Waalhaven NTB ldg Wagenborg, HAAKON 7 Noor nra.rinevaartuig Noordzee Parkhaven Marine, PORT TALBOT Ned Ijond&n SpooYliaven suiker Lijnza&d, SUN- CLIFF Noor Olfaet Schichdam NW Idg Vin- keco. ADLER Rus Tuapse Vlaardingen NM gasolie Pakhuismeestereo, TRIAS TRADER Ned Londen .lobshaven &tg Trias, THOR- STEIN Dtj Kirkaldy Vlaardingen XM olie Trias, WIKING Dts Hamburg Waalhaven pr I stg Vinkeco, ADA FERRER Spaans Lon den IJselhaven Term stg Ajrth Veder, AK- KRUMOYK Ned Louden Wilb.kade stg Hoi Am Lijn ACHILLES Ned Amsterdam Lok horen KXSM stg Hudig Veder. M 869, 871. 872. 874 (mijnenvegers) Ned Noordzee Mari- uo, WOLLIN Dts Stockholm Botlek NM Idg Van Ommeren, GRUNO Ned Rouen Vlaar dingen Vulcaanh Idg Soat en Fekkes, ADEL- HEID SI BUM Dis Mantyluoto Zwijndrecht hout XBK, QUARTERMAN Bng M'bro Shell stg 17 Idg Van Ommeren, DlEKSAND Dts Brunsbuttel Pernis boei d benzine Trias. GRAN E Noor H. Roads Waalhaven F SW kolen Lijnwaad, RANE Zweed Watchet Lek haven OZ stg Burger. N. Waterweg vertrokken 17 februari: WESERSTE1N Dts Bremerhaven, LICH- TENSTEIN Dts Iais Falmas, HECTOR HE RON Bng Lauds End, ISOLA Ned Chatham, GEORGE LYKES Am Antwerpen, IMPE RIAAL Dfs Tommy Charente, LAUWERS- BORG Ned Wymouth, ROTERSAND Duits Cap Pa I mas, KYOEI MARU Jap Antwer pen, ER) KA Dts Brake, RACE FISHER Eng Felixstowe. GISELA ESSBERGER Dts Kambo, A Hi A LIE ESSBERGR Dts Duin kerken. BORKUM Dts Hamburg. CAP NOR- T Dts Bremen, 1JSSELB0RG Ned Montro se. NIKE Ned Saint Nazaire, GITY OF CHI CAGO Kng Immingham, GLOBE Ned Lon den, EDO A Noor Amsterdam. ANTjE JANSEN Dts Msbjerg, GRIMM Dts Tripoli, KLINTBERG Dts Faxe. JULIA ANNA Nod Bordeaux, CITO Ned Londen van Dordrecht. VIRGINIA Deen Las Palmas, FAUNA Duits Antwerpen, SHEMAKHA Bus Ventspils. SHERATAN Ned Triest, MUTATIE Ned Ko- penhaiseu, ROERDOMP Ned Sables d'Olon- nes, BAMORA Bug Antwerpen, THAMES- WOOD Bug Sunderland van Dordt, MARGA RET C ERTEL Dts A Vies va Dordt. MA- R1E CHRISTINE Ned Neburn, S1BENA Zw Binden van Dordt, HEI LOO Ned Misfley, Wl H I NAPA Dts Hamburg, SONGHKLA Deen Kopenhagen, LSSEKÉRK Ned Ham burg. LINDO Zweed Gothenburg. NEELTJE BROERE Ned Liverpool, MELISKERK Ned Calcutta, SKRIM Noor Philadelphia, CUMU LUS (weeischip) Ned At. Oceaan. Aangekomen te Amsterdam 17 februari: Bug SWIFT Londen atukg Ja vak, Dts HERN Norkoeping inkl Javakade J. Smit, Dts TIM S, Ham inkl Stn Hfd J Smith. Ned GREBBESTROOM Hull stukg H K Holl Boot. Ned SJAAN Zeerburgerkade Starintex. Vertrokken van Amsterdam 17 februari: Ned SCHELDESTR00M Londen. Dts ES SEN Hambug. Ned HONTESTROOM Man chester. Ned ROEPAT Hamburg. Fins CLIO Hamburg-Helsinki, Dts LAHN Botterdam. Ned KITTY I.tmuiden, Ned IJSSEL Ham burg, Ned DELFT W. lndjë, Ned FLEVE Rotterdam. T)ts LASBEK Pernis-West Iridic. Ned DRACO Bilbao-Bordeaux. Dts TIM S. SCHEEPVAARTBEWEGINGEN ARCHIMEDES 1$ Ö70 mis OZO Bermuda ALCOR j 7 öO mis X Lissabon ALMKERK 17 sank Fremantle ALHENA 17 Buenos Aires nr Montevideo ALNATI lfl 140 mis O Bahia ARKELDYK 16 45 mis W Keywest AGAMEMNON 17 15 nils W Finidterr* ALGENlB 17 28 mis ZWZ IJmulden ARENDSKERK 17 200 nils OZO Malta ARGOS 17 tut-Tïk Constantsa ARNEDYK ]7 Antwerpen nr Rotterdam ALCHIBA 17 verw New York ALKAID 17 aank Suez voor macbinerepa- ratie AMERSKERK 17 Antwerpen nr Rotterdam AMSTELMEER i7 800 mis NW Ouan ANNENKERK 1ft verw aank Pt Elizabeth A RCA 17 vei n- Kandia BL1TAR 17 New Castle nr Brisbane BLOEMENDAEL HI 1820 mis ONO Hawaii BON ITA 17 8X nil# OZO Kingston BORNEO 17 ten anker rede Ummsald B-REDA 17 400 mis ZW Lands Hod CALTEX AMSTERDAM 17 100 nils O Port. Rud am CALTEX ARNHEM 17 800 Imlit O RaWanUra CALTEX DELFT 17 Bahrain nr Rastanum CALTEX LEIDEN 17 110 ml* O "Pt Sudan CALTEX ROTTERDAM 17 65 ml* ZW Opor to CALTEX UTRECHT 17 in stwat Omioes nr Bombay ClNUHA 17 aank Point Fortin CASAMANCE 16 200 mis ZZW Las Palmas CHAR1S 16 170 mis Z Mobile CERES 16 aaaik Valparaiso CONCEPCION 16 40 mis ONO Kp Sadtime CITIES SERVICE VALLEY FORGE 17 84 mis Z Cochin COLYTTO 17 70 mis WtZ Minicoy CALTEX PERN IS 17 145 mis ZZO Ras a Hadd DALERDYIC 16 te San Francisco EENHOORN 18 verw a anil Beyrouth ESSO NEDERLAND 17 30 mis 550 Peril: ESSO AMSTERDAM 17 pass R-as Farts- Suez EOS 17 verw Piraeus FOREST LAKE 17 300 mis NO Azoren GEERTJE BUISMAN 17 75 mis ZO Fioittw G RA VELA ND 17 400 mis ZZW Canarisch M\ GABON KUST 16 210 mis NtW Dakar GEESTLAND 17 75 mis NW Lands En HAARLEM 10 800 mis NNO MartLniau HELICON 16 450 mls'WtX Finisterre HERA 16 440 mis ZOtO Cape Race HOUTMAN 17 verw Wellington HYDRA 17 330 mis WZW Ouessaivt JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 17 We! lingtcm nr Papeete JAVA 16 452 nils W Curac«o JASON 16 420 mis NtO Cayenne JOSEPH FRERING 17 00 mis Z I/M Pal mas KEIZERSWAARD 16 450 mis N Belein KH AS I ELLA 16 140 mis O Montevideo KONINGSWAARD 17 te Curasao KOPIONELLA 17 tr Montevideo A i- w- Wellington- KYLIX 17 aa«k Oldkilp&triok KURoViNA j r t,ui..«,ao «r PmiUt Card on KARIMATA 16 1100 nils NtO Paas Eiland KATELYSIA (t) 16 130 nils OtZ Sombrero KALYDON 17 220 mis NO Miri KENIA 17 80 mis WZW TuskarrocH KOSICIA 17 600 mis NO Barbados KREBSIA 17 1100 nils O Medan LAG A 17 30 mis O Bari LWASK LAWAK 17 250 mis OZO Malta LEI DER KERK 17 250 nils Dammam LOOSDRECHT 17 60 mis WZW Rom® LIMBURG 16 te Khorramshshr MAAS 17 47 mis ZZW Wight MARNE LLOYD 17 100 mis ONO Gihraltar MOLEN KERK 17 175 mis W Kp MUSI LLOYD 17 Tripoli nv Port Said MEGREZ N 16 37 mis ZO Abrolhos MERAK N 16 180 nils ZZO Recife MAASDAM 17 830 mis W Lands End MAAS LLOYD 16 Cristobal nr New Orleans MADISON LLOYD 17 Kobe nr Yokohama MEERKERK 17 aank Hamburg MINOS 17 40 nils O Gortskasandon M YD RECHT 17 30 mis NW Bougie NAESS COMMANDER 17 75 mis O Gibraltar NAESS TIGER 17 100 nils O Gibraltar NAN USA 17 15 mis NW Duinkerken NIEUW AMSTERDAM 17 te New York NEDER ELBE 16 Tampa nr Philadelphia NEVE RITA 16 270 mis NW Fernando No- ronha NESTOR 17 14(1 mis O Gibraltar OVERYSEL 17 Alexandria nr Genua OSSENDRECHT 16 500 mis ZZO Halifax OSIRIS 17 350 mts W Ouesaiut OUWERKERK 17 Bremerhaven nr PAPENDRECHT J7 40 mis O Yarmouth PEPERKUST 17 Antwerpen nr Amsterdam POSEIDON 17 Texel VS nr Bremen PRINSES IRENE 17 Plymouth nr Rotter dam PROVENIERSSINGEL 17 180 ml® NNO Sin- gapore PYGMALION 16 210 nils NO Tripoli PERICLES 16 m mis NO Martimqn® PHILIPPIA 17 je Suez PHI LINE 17 100 ml» ONO Ras Fartak PRINS CASIMIR17 50 mis NO Bone PRNS JOH WILLEM FRISO 17 105 mis NNO Finisterre PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK 17 GatuUa nr Rotterdam ROTTERDAM 17 1!) mis ZO Til® Brothers RYNKERK 17 Aden nr Mombasa ROTTERDAM 16 Suez nr Aden RYNDAM 16 2f)0 ml,4 ONO Kp Race RONDO 17 pass .Straat Messina Port Said SCHELDE LLOYD 17 aank Suez SCHIE LLOYD 18 verw aank Holland!* SIB I GO 17 190 mis ZW Rabaul STAD ARNHEM 17 114 mis WXW Ceuta SLIEDRECHT 17 2 mis Z Gibraltar STAD SCHIEDAM 17 73 mis NNW Stadland SUN ETTA 17 15 mis ZtW Helgoland SABANG 16 115 mis ONO Cambodja punt STANVAC RIAU (t) 16 60 mis OZO Beng- kalis SLOTERDYK 16 420 mis NNO Fayal SALATIGA 17 t-a Weserlighfvessel STAD GOUDA 17 Las Palmas gepass Vitoria SALOUM 17 Duinkerken nr Rouen SARPEDON 17 Willemstad nr Lagnaira SILINDOENG IS aank Bangkok SÖESTDYK .17 500 mis N Fibres STAD HAARLEM 17 60 nils ZZW Finisterre STANVAC SUNDA 17 ten anker bij Port Swettenham STANVAC TALANGAKAR 16 Balgotm rBun- tari STRAAT CLARENCE 17 Sydney nr Mel bourne TAHAMA 17 1)0 mis WXW Djeddah TALISSE 17 Singapore nr Saigon THUR ED RECHT 17 -paos Bosporus w Lon den TOGO KUST 17 pass Ouessant nr Amsterdam TRITON 16 240 mis NNO Saba TJISADANE 15 te Kobe UTRECHT 17 aank Kuwait VI AN A (t) 16 480 mis NNW Cocos eiland VLIST 16 240 mis Z Sable Hi J and VIVIPARA 17 50 mis O Algiers WILLEMSTAD 16 650 mis WZW Madeira, WILLEM RUYS 16 770 mis OZO Paas edl ZAANLAND 17 260 mis NNO Fernando No- ronha A AN KERK 17 260 mis O Colombo IAFRA 17 aank Port Said ZUIDERKRUIS 17 paas Malta nr IJmuideo KUSTVAART .MlGO 16 te Rochester ARDENBURGH 17 Telxel VS nr Rotter dam ENEAS 17 Middensteenbank nr Rotterdam ERDENHOUT 17 Royal' Sovereign nr Haifa •'K-T 17 250 mis ZW Ouessant RCAS 17 t-a. 2 mis Z Beachy Head 3D I TO 17 t-a. Dyk VS {RAN 17 t-a BorJaimrff f LA NT 19 IT 80 mis NO Villano J RIGA 17 140 mis WXW Finisterr® liNE 17 50 mis ONO Ouessant {DEAS 17 20 nils W Guernsey 1GONAUT 17 30 mis Z Wight .EKBERGEN 17 t- a,Wight :RN 17 Texel VS nr Kopenhagen AK 17 rede Whitness NNENHAVEN verm 17-18 to Kenifcra nr lone» »DANS 17 20 mis Wight APR I it dw Leith nr Middlesbrough ASABLANCA 17 dw Kaap Palmaa nr Tako- indl ORRIE BROERE 17 Coleraine verw APR) CORNUS 17 SO mis NW Fajtnet ARMEN 17 dw Dungeness Dieppe I TO 17 buiten Hoek Londen 'ELFO.YK 17 t-a Cromer IANA-V 17 Royal Sovereign nr Exmouth HET 17 Sunk VS nr Londen JIANNEL p 17 Ameland nr Delfzijl 50LLARD 17 Klaipeda rerw 0ITA SMITS 17 100 mis Z Kp Bon DRIEBERGEN 17 "VTiissiugesn Antwerpen EEMSHORN 17 15 mis W Bar VS ELSENBURGH 17 15 mis ZW Burling® EEMSMONO 16 vn Ceuta nr Benghar.1 ELS A 10 Duinkerken verw F ED ALA 17 10 mis N Dakar FIVEL 17 100 mis O Humber FORTUNA 17 Cromer nr Rouen FRANS BOHMER 17 8 mis Z Kp Milo® FRANCINA 17 Sandefctie Rotterdam FREJO 17 Texel VS nr Vlaardingen GAASTERLAND 17 Goeree VS nr Rotter dam GRAMSBERGEN 17 3 mj* Goeree VS GlRONDE 17 20 mis ZZW Ouessant HELEMAR-H 17 dw Cadiz nr Avonmouth HELIOS 17 35 nils ZW Texel HERMAN BUISMAN 17 Hoek vn Holland HUNZESTROOM 17 dw Folkestone nr Am- HAGNE 17 800 mla ZZW Bahla Blanoa HASEWINT 17 70 mis ZZW Villa no H01GLAND IT 10 mis O Flambrough Head HUNZE 17 40 mis ZW Skerries IDA PI ETER 16 Gironde Pt Talbot IMKE 17 Majorca nr Genua JAN BRONS 17 Skagorak nr Dundee. JOZEF SWENDEN 17 10 mis ZZW Dunge ness JUNO 17 15 mis Z Goeree JUTLAND 17 60 mis NO VIllano JOHN-M 16 dw Sheerncss nr Pt Stade IDA JACOBA 17 10 mis N Zeebmgge JULIA MARY 17 ten anker Dun gen psb KE1ZERSVEER 17 dw Folkestone Ipswich KEMPHAAN 17 rede VHsslrgen Gent LEUVEHAVEN verm 17 vn Gothenburg nr Rotterdam LEON I DAS 17 30 mis ZO St Vincent LELYSTAD 17 5 mis W Sandettie LIBERT AS 17 vevtr Benghaul Stax LUKAS-M 17 ten anker Smithknoll MAAS KADE 17 25 mis NW Scheveniugen MAKKUM 17 50 mis X Smithknoll MAR KAB 17 Borkumrif VS nr Hamburg MASCOTTE 17 t-a 10 mis N Texel MIES 17 Wolfrocc nr Marfan* MIRACH-N 17 35 mis W Casablanca MIRZAM-N 17 3 mis ZZW Le Havre VS MUTUAFI0ES 17 Middensteenbank nv Din- t el oord MAGOALENA 16 te Kenitrn MALTA 16 vn Waterford nr Liverpool MARIANNE 17 15 mis ZW Boulogne M A AS IJ N.N 17 tf Bayonne MALUCA 16 te Oslo MAARTJE 17 35 mis vn Tyne MARISCAL LOPEZ 17 15 ml* NO Sandettie MARTENSHOEK 17 20 rata N F.R VS MERWEHAVEN 17 dw Galais Kenitra MICHEL SWENDEN 17 8 mis ONO Sandet tie MYRA 17 60 mis X Longshlp* NASSAUHAVN verm 17 vn Antwerpen nr NERoTr'-ivi-i VS H.niliure NOORDZEE 17 20 mis NO FJamborough IWd NUSAKAN J7 30 nils ZW Startpoint PALLAS 17 dw Algiers nr Malta PASTEURSINGEL 17 Arklow VS nr Dimdalk PHOENIX 17 60 mla ZW Umulden POLARIS 17 20 mis ZW Pitboel PRINSES IRENE 17 dw Dover nr Bayoniie PROGRES SI7 5 mis X SmlthknoU PI ETER BRUEGHEL 16 vn Sufi nr Agadlr RE EST 17 Texel VS Bremen REX J7 Thames Dordrecht RYNBORG 17 5(1 ml» W Bsbjerg REMBRANDT 17 t-e 6 ml* OZO Dudgeon RESULT 17 S mis N Vnrne VS ROCHAB 17 40 mis ZZW Kp Finitferre BCHINKELSTROOM 17 t-a Sunk VS SPES 17 Ultertcaboei nr IJmuiden' SPOLANDA 17 40 mis ZW-KB VS STANISLAS 17 op Schelde ut Antwerpen STEENBERGEN 17 25 mis NO v Noordhin- der ST RABO 17 Genua nr Lissabon STELLA PRIMA 17 840 mis ZW Azorèn ISSIJ-RIPSJ?® 17 20 mIs 0 Nocrdhiflder SCHELDESTHOOM 17 5- mis W IJmuiden SOEMBA 17 Oost gat Antwerpen SENIOR 17 t-a T' SP0R0NA 17 100 nils Z STEADY 17 Schelde A SURTE 17 3 mis O Noordhibder TARAS 17 10 nils ZW Kp Polios THEODORA 17 20 mis ONO Noordhlnder TIDE 17 Steenbank. Antwerpen fR'ASJRADER 17 Goeree VS Botterdam U BB ERG EN 17 70 mis NO Flambordugh Hd V|STA 17 dw Lowestoft nr Ipswich VEEN DAM 17 aank Frederiksund WARTENA 17 Yarmouth WTLLEMYN 17 Sunk I WICKENBURGH 17 5 mis NW Kp Gris Net YSEL 17 dw Griz Nez Rotterdam ZOSMA 17 te Buenös Aires Sicilië nr La Nouvelle ZUIDPOOL 17 100 mis. NW Girojnde RIJNVAART LOB I TH, gepass 17 febr. voor 13.00 uur: H KURIER 50 Joost enMAGNI tteonings; R KARCHER (04 Wagner; FBEYA Donk; FRANCOIS vd Donk: ViALKENSWAARD Van Ree; GROÖT AMMERS I Hoekstra; THE0D0R Lieven; VALKENBURG Schel- laavs; CDRilNE v "RiemsdijkCENTRUST I Verhoeven; RHENUS 47 Schneider; WAPITI Bom ;M ALM 12 Peek; TRANTRIS Huiis- scn; ELBERT Botelag; MARIE 2 v Kils- donk; LAGUNA Lang; BP HOLLAND 25 Bultje: GERM AN A Valkenburg; WEL- LINGSBUTTEL Hofmann; HANSA 3 Tho- mauske; SIMON CORNELIA Vonk; PRIN SES BEATRIX NoordhoekHENDRI KA JO HANNA v Vugt; EMCA 8 VCulemans; THE- ODULA De Vries; -H UGO PASTORI NO Kraft; KATHAR1NA DINA Wljkstra; NES- SERLAND Hauk: EENDRACHT Pauw; Tl- BER1A Visser; WILLEM MARIE v iJssel- dijk; ROMERBERG Jessberger: BATAVIA Nieman; CASPIAZwertbol; WlLCOR Ouds- hoornMEEUW 3Meeuwsen. Afvaart: LINUS 2 De Bruyn: ERICA Moser; HARPEN 64 Wasch; KARL TVED- KE 9 Kohl; M ST1NNES 116 Kaysser, alle Amsterdam; ATALANTA Speksnijder, Al- Phen a.d Rljn; BONA SPES Speksnijder. Al- phen a.d. Bijn; CORNELIA Dc Waavdt., Al- Phfin a.d. BijnNIETS BESTENDIG Van O.veri, Apeldoorn: SIGEv Megen, Apeldoorn; HERMINATe Pest. ApeMoorn; VI OS Liet. Apeldoorn;3 GEBROEDERS Bruisnni.i. Arn hem DUO •Hftnistra, Arnhem; NELLIE Niels, Arnhem: JA LI Seine, Groningen: AMBULANT v Veen, Gronine-nVOLLEN- HOVE Vissers, Groningen; TWENTE WAAL Ruining, Hengelo; JADO Duiv. ends'va. Hen gelo; WING1 Stavast, Utreoht; DAMCO 129 CorteT. I*trecht; LIS 2 "Spaan, Vtrécht; TO- TILA Veldhuizen. Ftrocht; ZELDEN RUST Amersfoort, Wageningen: HENCOR Perh- sen, M'agenlngen: EJOv Given, Westervoort LA Schobben, Weurt; WETTERHORN De Gelder, Nijmegen; EN AVANT Bastiaanse, Viarien: ELSINA De Groot, Baarn; LEONI- DAS 4 De Graaf f, AlblassevdamHEN DIE Brouwer. Kampen: ST A NTO NI US De Bev er, LoivHh; NELDICOR Schuil en burg, Kat wijk Zee: EXPEDITIE 4 Bosch. Hasselt: GEERTJE Vorsteveld. Stadskanaal; ANIMO Duizendst.ra. WiusohotenVOORWAARTS 2 Wiegers,DoesburgL1NQUENDA Scholten, Smllde; MORGENSTER Eekma. Workum: SPES SALUT1S Bosch, Drachten; STRIJD OM HET BESTA'AN Veldman, Deventer; MODER Buitendijk. DordrechtRIVAL Kanist, Foxhol: BULGERSTEYN Grinwiseh, Eindhoven: EXPEDITIE 5 Timmer, Km- men: RIVAL HoekFva.Tjeeu warden; CO- RAIL Krobbnch; FUSTEL DE COULANGES Tsmav: ZURICH Cortz; CEMA Boom-: BEL LI NZON A Vorooutweii: AXALP Driessen PAUL Ttï Eynden ;HORTENSIA De Ron: MARO Verbeken; JUSTINE Zenner: Dl JA Blom: SALF 15 Mussche; CHRISTAL Ver net THERMO I Noolen: ANNA BLETT- NER Rlpttner; MARGUERITE Smits: JO HANNA vDierendonck. A f r a- a r t Kustvaart: ALLIANTIE Mln- derivoud, F.mden; THULE AlUevts. Huil; MUTTERSEGEN Set">ner<, Hamburg 6 l) v aaTtHELIOOOR Dvvrinck; AC TIEF Visser: CORRIE Jatisaens: ANIMO 1 Kievit: REGENTES Bosman: SPES Straatman: ALBERTA Dekker*; CISALPI- NA 8 Anrlres- JUDITH Boer; WILMA Jiskoot; TURQUOISE Huvgen; WUBBINA ZiiidhiTvd; DIRCH 8 Hflfker: FIAT VO LUNTAS 3Tcuben; ROEK Butev; SENIOR v Beek: VEGA ScbokkenbrockDANA ADRIANA t d Zand®; M STROMEYF.R 5 Krantb; HEN O RIKA Meyer: KLOCKNER 2 Vo*s: C1SREHNAN r d Buasebe; FJORD Drenth HOOP OP WELVAART Wolters: DANIEL v Kessel: KROMWIJK Rocbersen LEONTINE De Rover: LIWUG KUiweu- VULCAAN 3ft v d TToek: KLOCKNFR 6 P-ekeehnd; DAMCO ?5I v (Wel- RHEIN- TANK 21 Horig: ORANJE NASSAU Ond- °klte-- LINDAV'IA f;wu^: SEAN 2 Kuiper-; R E WIJS Muller; NAPHTA ->0 Klentz: DAMCO 85 Kanfmann: ALDAVlA Thoojef RIJN, SCHELDE 20 Comelis: SOLI DEO GLORIA I l 'e' WILMA Po!*: TRIO Rel va; NOORD LA ND Timmeruva'";ALY Touwen: PRONTO 2 SuHncb; TfARK ten Hoor; RFRMA de "Bof, BONA SPES Brink; ANTARIS v d Molen- WILJA v Oven- JO HANNA Holen: ANIMO v d Wal: MAR- TiNA Remmer: HILMAr Panman; JAN TJE r 't Hof; JOHANNA ADRIANA «ebot: MEPPEN Witt.mann CREDO v Noort; ANTHA Gerdes; DAMCO 209 Wol ters; DAMCO 33 de Leeuw; WTA6 170 Pahlow; HOSSCH 3 Loer; OSTATA Jo«w- ^:cl^.AVANT 22 Faa**>: GOEDE VER- WA^T'nG de HaanHERT A v WoeVcom; VULCAAN 164 Kriek; MANNESMANN 24 Sturom; DAMCO 117 Neyer; ALBERT 2 Massch endorpHOLS ATI A Lentjes; AGATH de„ ELR0 de Vries; Wijngert; BIZET Grasset; DAMCO 246 de Ruiter; SALLANDlA v d Brink; SOLI DEO GLORIA 2 Jansen; ANI MO 2 Bosveld; QUO VAD1S Versluis; 01- ENER6'E 3 Beugelin k VARIATIE Kuipers; DEO JUVANTE CHAT" LAPAURIE Helleman DHRIST1NE Wnmers; DE VLIET Kemper- man:..«vj104«rw'ie,'8: VERTROUWEN Kwau Wijkstra; KLALUITJA 2 Kaap; nnnRwASr».F Mul; MADONNA Snijdera; QUO VADIS Ferahout; KLOCKNER 8 Hi-e- SI^V.»,»AD0LL JOHANNA v d Lucht; BETTFNA vd Wolde; DAMCO 241 V Haag- tenDAMCD 27 de Jong; GERTA Heil; T DAMCO 139 Snijders; EMS- LAND Hammer; ANNA FRANZISKA San- der; EMMA v d Graaf; THEODORA de Jong; MEA VOTA Kraayereld; VERBA NO HEILBRONN Schtadt; RICH E- DDORQ August; LIMBURG IA Goedhart; WERRA Stnjp, alle Duitslónd. SCHELDEVAART HANSWEERT. pepass 17 feb vóör 4 uur: BUTANIA Spoannan, ENERGIE Grin- wis, ADJO vam Stoklmm, DONAU Stobbe laar, MAGNESIA Vwnvteulfen, ARENDONCK Sï??Uu"00P 0P WELVAART Taaie. AL- VRACHT 4 Schoof. JOHANNES Kruithof, TELEGRAAF 20 Riemens, TELEGRAAF 17 Snoek, NESKA 10 v d Werf, EXPRESS 43 NELLY Drent- PRANCISCA Peters. till Augspurger, HEI MA Wendt, RHE NUS 84 Husmann, allen Rotterdam. CIL- BERT v d Sande. KOOPHANDEL SBem- yoets, beiden Amatevdam. RIVAL Kornet, CPIGEE de Waal. VOOR DEN TYD Kot- W. RUPELZOON 2 Van Berchem. HOOP Ruitenberg, BIO Ruitenberg, VERTROU WEN OTiebflisse, ALBATROS de Waal, RI SICO de Waal. allen Kerkdriel. ERA de dam. NYVERHElD Temmerman, Lange- brugge. ANNY de Vries, Rozenburg. EMMY Nijmegen LETA Van Veen, Stevenstvcit. f|VA Schuller, Krahbedljke. AMSTEL- STROOM Spithorst. SCHELDESTR00M Bolthui*, HARMA de "Bniyno. ZEEL LUIS TER 2 Keyzer, JAC() Koyzer, LUCTOR Verluamroen. allen Delft. ONDERNEMING Oosse, Middelburg. FRANS Van Strlen, Vel- sen. STER RE DER ZEE v d Zande. Dor drecht. RAVEL Ullrich, Dordrecht. TESSIN Friedmann. Straatsburg. CITERNA 38 l'an Zanten. SOLVENT CARRIER Praet, CAS CADE Ma os, KARL HEINRICH SteTfen* PARANGON Doorns, MILèNE Tabbers. nl- len Duitsland. ST JOZEF Visscber. RO- GELDNER Fien NEUCHATEL Dilzer. NOSTRANO Sclilebach. ST MICHEL Anw«- man, allen Basel. STAD AMSTERDAM I Ivorstauje, TOURMALINE dc Bmvii, NA- CRE v d Hoeven. THERMO Rvcuart TWENTE YSSEL t d Hoeven, AMSTEL 7 Dhondt, BONA FIDE TTovestadt, NETTY P°NT BRULE I Timmerman*. PURGINA 28 Weyt, ALBATROS 2 Leeuwen- stein, ALBATROS 3Ysetdyk. COMPTOIR 24 Kintz. MELUSINE de Joug. CHAT MAR- GEAU .Tost, RIVAL Danser, ST PETRUS 2 Sep. IMMANUEL Voerman, RISICO Ver boom, MEVO Wagen war. allen België. SLEEPBEDRIJF CYCLOOP 16 75 mis ZZO Barcelona nr Ta- spezia pPELAND 16 56 mi* W Brest nr "Nigeria GELE ZEE p 16 Bninsbitettel nr Brunabuet- teikoor me' baggermolen Marokko HELP 16 nog te Port of Spain NESTOR 16 100 mis ZW Brest, nr La« P*l- m'\s met 2 bakken NOORD.HOLLAND 15 te Honolulu SFMSON 16 bij Angelina hij Texel op strand TITAN 16 vu Lorimit UTRECHT 26 te Honolulu verw ZEELAND 16 te Baltimore WATERSTANDEN Konstarrz 301 cm onv., Rheinfel- den 261 (—5). Ottenheim 357 (—3). Straatsburg 300 (—14), Maxau 509 12), Plochingcn 174- 7), Mann heim 405 (—17). Stelnbach 312 (—34), Mainz 419 (—18), Bingen 320 (—16), Caub 380 (—20), Trier 304 (—22), Koblenz 411 (—24), Bonn 426 (—24). Keulen 450 (—20), Düsseldorf 567 (—18), Ruhrort 692 20<). We zel 711 (—22), Emmerik 627 (—23), Lobith 1329 22), Nijmegen 1100 (—21), Arnhem 1087 (—14), Eefde 646 (—10). Deventer 532 (—9). Montsen 5510 (—10), Visé 5145 (—25). Borgharen 4143 (—55), Bel- feld 1350 70), Grave (beneden de sluis) 621 (—38).. Hoog Wftter; Delfzijl 18-2. 1.54—14.38; 10-2. 2.4(1—15.15; 20-2. 3.23—15.50; 21-2, R.68—T6.2 Dordreoht 18-2. 7.27—20.67; 10-2, .8.10—20.50 20-2. 8.56-1.30; 21-2, 8.36-J.lS. Oorin oliem 18-2, 8,31-21.11; lft-2, 0.14—21.54; 20 2 0.30—22.34; 2-2, 10.40—23 17. RnttaPdorn 18-2, 7 01—0.44; 9-2. 7.45-20.30; 20-2, 8.82—21,28; 21-2. 9.13—1.55. VliMtoigen 18*. 3.49—16.30; 19 2 4.34—17.06; 20-2, 5.M—17.51; Jl-t. 6.04 18.38,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 13