ARTIFEX U staat perplex van Rijksoverheid kweekt fraude bij gemeenten Mr. J. S. Biesheuvel over agrarische aspecten E.E.G. BEDRIJFSLEIDER Rechtbank Middelburg Onderwijzer sprong slordig om met gelden van de school ADJ. CHEMISCH ANALIST EEN ASSISTENT BOEKHOUDER TE VEILING WESTKAPELLE J Machinaal planten van uien adïwlenb'cs Burgerlijke Stand Beter inzicht in de financiële positie Forum besprak problemen rond bet huwelijk P. Bruynzeel ten grave gedragen FIETSER (91) LIEP HERSENSCHUDDING OP Canadees bouwland buiten produktie DEMPING KANAAL MEER VOORDEEL DAN NADEEL PROF. MR. A. KLEUN TREKT VAN LEER TRAGIEK ACHTERGRONDEN SCHUILEVINKJE TWEEDE KADERDAG C.J.B.T.B. „Toekomst weg vol bochten en kronkels" Belgisch microkorfbalteam tegen Nederland JACHT Samenloop rijkswegen 4 en 4a gevaarlijk Caissière verduisterde ll/2 miljoen gulden Boete van f150 tegen hem geëist Negen mille weg uit geforceerde kluis Zaterdag 18 februari 1961 Ai Pag. 12 De Afdeling Delta-Onderzoek van het Hydrobiologisch Instituut der Koninklijke Nederl. Akademie van W etenschappen vraagt voor haar modern chemisch laboratorium te Yerseke een Opleiding: middelb. school, benevens le deel analist K.N C.V. of vergevorderd hiermee, le deel Mil. dienst moet zijn volbracht. Taak: verzamelen, op 1-of meerdaagse boot tochten door het Zeeuwse en Zuid-Holl. Deltagebied, van water- en grondmonsters, en assisteren bij de titrimetrische en co- lorimetrische analyse. Salarisgrenzen: 260,20 tot 381,na 7 jaar, incl. W.W., excl. 16,30 huurcomp. voor kostwinners en volwassenen. Aanstelling boven minimum is mogelijk. Bij verdere studie wordt in de reis- en event, ver blijfkosten, cursusgelden en boeken hiervoor, tege moetkoming verleend. Voor verplaatsingskosten be slaan tijdelijke regelingen. Te Goes gunstige vesti gingsmogelijkheden. Br. m. voll. inl. (leeft, opleiding, burg. staat enz.) aan het Hoofd van het Chem. Lab., Vierstr. 28, Yerseke. LANDBOUWERSINSPAN WEMELDINGE I Notaris J. C. Kram te Kapel- Ie is voornemens op woens- j dag 22 februari a.s. des na middag 1 uur op „Keizers- i weel" a. d. Hogeweg, t.v.v. de Heren Gebr. Dominicus, j publiek te verkopen: 2 WERKPAARDEN, jals 1 Bruin Bles Ruin en 1 Vos Merrie, beide aftands. INVENTARIS, als luchtbandenwagen, laad- verm. 4 ton, boerewagen op ijzer met platte bak, drie- wielskar, rolsleper. Rudsack- wentelploeg. moorploeg, aan- aardploeg, hooihark. culti vator, watervat 500 liter, drinkbak 800 liter, duizend- pooteg, 3-velds zig-zag-eg, 7- velds zig-zag-eg, sleepbor- den, 3 bietennetten, kortmo- len, harnasement, zwingen, draineergereedschap en het geen verder te voorschijn zal worden gebracht. Bezichtiging: 1 uur voor de verkoop. gevraagd voor 7 ha. boomgaard. Wed. A. J. VERMET Oude Rijksweg 114 's Heer Arendskerke Gevraagd voor spoedige indiensttreding (leeftijd 20 jaar) Brieven met volledige inlichtingen omtrent op leiding e.d. te richten aan de Directie van de Koninklijke Maatschap ..de Wilhelminapolder" te Wilhelminadorp (post Goes). Te koop gevraagd een nette ééngezinswoning te Middelburg, ontruimd te aanvaarden. Brieven A 1188 kantoor Z.D., Middelburg. MODERNE 5-RIJ1GE MACHINE NEEMT U HET WERK UIT HANDEN. Voor snel en doelmatig uien planten wende men zich tijdig tot: Fa. C. A. Mosselman Goes Tel. (01100)—7152 Fa. B. Mulder Zn. Lewedorp Tel. (01196)—326 Het scheermesje dart U BLIJFT gebruiken, vanaf 6S ct. per 10 stuks. Notaris Van den Briel te Middelburg zal op zaterdag 25 februari 1961, des n.m. om 2.30 uur in café van Gez. Kaland te Westkapelle, ten verzoeke van de Erven van H. W. MinderhoutMinder- houd, publiek verkopen: PERCEEL I Een woonhuis met schuurtje en erf aan het Noordkerke- pad 18, groot ong. 2.30 are. PERCEEL 2 de schuur staande tegen per ceel 1 en erf, groot ong. 2 are. Deze percelen zullen eerst afzonderlijk en daarna ge combineerd worden verkocht. Lasten 45,52 p. j. Het huis kan direct worden aanvaard beh. toestemming B. en W. De schuur is ver huurd aan de heer R. Boo gaard voor 3,p. w. Bezichtiging: zaterdag 18 februari van 24 uur en zaterdag 25 februari van 10—12 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van genoemde notaris, Londensekaai 35, tel. 01180- 2710. GEVRAAGD Een BAKKERSBEDIENDE veel gelegenheid zich in het Banketbakkersvak te bekwamen in gezin zonder kinderen. Intern. Brood en Banketbakkerij VAN ZWIETEN DE BLOM Molenstr. 18 - Naaldwijk Tel. 01740—4027 BERGEN OP ZOOM. Ge- boren: Carolina d.v. J. Geers- Jerger; Sebastïanus z. v. J. van Spanjen-Klutman; Edwin z.v. J. de Groot-Peck: Sophia d.v. H. van Baal-Asselbergs; Petronella d.v. Chr. v. d. We gen-Bergs: Josephus z.v. M. Franken-de Kort; Cornells z.v. P. van Veen-Bakx; Arend z.v. A. Weijsters-Vlekke; Cornelia d.v. A. Versluijs-Luteijn; Ma- rinus z.v. F. van Oeffelen-de Nijs; Josephus z.v. P. Men- nes-Jansen: Yolanda d.v. P. de Wolf-van Maele; Johannes z.v. A. van Kaam-v. d. Zande; Leo- nardus z.v. W. Aarden- de Vos; Wilhelmus z.v. L. Nijenhuis- Bruning; Alphonsus z.v. A. v. d. Velde-van Hees; Franciscus z.v. M. Wagemakers-Schols. Huwelijksaangiften: Dirk v. Willigenburg 41 jr en Johanna Hansen 35 jr. Huwelijken: E. van Da mme 24 jr en A. van Gent 24 jr; J. Dietvorst 22 jr en A. Borghouts 20 jr; J. Verweij 24 jr en J Vriends 25 jr; P. v. d. Vorst 28 jr en M Roels 22 jr. Overleden: A. Weijts 84 jr geh. gew. met C. Videier; J. v. Camp 67 jr echtg. van W. van Hoek; E. Adiraansen 83 jr echtg. van C. Videier; J. Car- pentier 77 jr geh gew. met A. Willems. VLISSINGEN geboren: Robbert, z. v. W. F. v. d. Lee en C. S. Mommaas; Jacoba J. d. v. J. A. v. Loenen en J. J. Jacobs; Jonathan F. z. v. H. Seitte en M. Tauran; Marie Ch. d. v. G. Dewitte en E. Lauret; Abigaël J. d. v. H. Clarisse en D. Klopmeijer; Joyce H. H. d. v. A. E. Visscher en E. C. Weijens; Jacoba J. d. v. P. v. d. Linde en P. Sinke; Marijke A. d. v. J. V/. Boskamp en N. D. Bergman. Ondertrouwd: C. D. Davidse 24 j. en J. P. Landman 26 j.; J. W. de Leeuw 26 j. en J. de Nooijer 26 j.; M. I. v. d. Hooft 26 j. en A. Schaarman 21 j.; C. H. Kesteloo 26 j. en A. Claassen. Getrouwd: A. J. Pierens 23 j. en J. Wolse 21 j.; H. J. P. Oósterlaak 20 j. en S. v. d. Meulen 20 j.; C. Janse 27 j. en M. Meerman 23 j.H. J. C. M. Bolleurs 26 j. en M. S. de Ridder 21 j.; Th. v. d. Linden 20 j. en L. C. Liplijn 20 j.; J. A. J. Paauwe 22 j. en L. C. de Korte 21 j.. Overleden: C. Harinck 40 j- echtg. v. G. B. Wester; J. de Bruijne 73 j. echtg. v. N. Fre- geres; T. de Visser 83 j. wedn. v. A. Vermerris. VI «me Vliss. Caravan Centr. voor het huren van een caravan of campingcar naar H. Tavenier, Paul Krugerstr. 32, -Vlissingen. Tel. 01184—4183. Bêspreek tijdig. Alleen? 2,50 naar de N.K.C. - Europaplein (75, Amsterdam (Giro 602349), bezorgt U (in gesloten, blanco couvert) uitvoerige gegevens van honderden dames/heren, zoekend zo als U Wasspoeldroogcombina- tie van 598 voor 398 of 5 p.w. Direkt van fabriek, daarom 2Q0 korting. Vr. vrijbl. zichtzending. Du- trag. Postbus 485, Den Haag. Te koopzeer goed kope nieuwe naaimachines. Handnaaimachine 198, electr. 250. Electrisch m. zig-zag 275, automatisch zig-zag 375. Met deze ma chine kunt u beslist alles automatisch. Alles compl. in koffer, met 15 jaar schrift, garantie. Ook van af/4 p.w. Zie ook onze etalage op de Vlasmarkt. Vraagt ze vrijbl. bij u thuis op zicht. J. Cysouw, Zuiidstraat 103, Westkapelle, tel. 287. Gezonde mensen, geluk kige mensen. Het maand blad Spreekuur Thuis geeft een gezonde kijk op Uw ge zondheid. Het is het voor lichtingsblad van de Kon. Nederlandsche Maatschap pij tot Bevordering der Geneeskunst. Bijna alle Ne derlandse artsen zijn hier in verenigd. Doktoren met een grote praktijkervaring vertellen in begrijpelijke taal, hoe U gezond kunt zijn en blijven. Zij houden als 't ware Spreekuur bij U thuis". Spreekuur thuis bevordert uw gezondheid en die van uw naasten. Lees het bijzonder interessante nummer van deze maand. Het is verkrijgbaar bij kios ken en de boekhandel. Het kan echter ook worden be steld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra gefrankeerd te sturen aan Maandblad Spreekuur Thuis, postbus 705, Rotter dam, met vermelding: ..Voor het nummer van de ze maand". Hebt U een gi rorekening? Dan is het ge makkelijker 0.90 over te schrijven op postreke ning nr. 121000 met op het ..bij"-strookje dezelfde aan tekening. Chr. Correspondentie- kring „Eliëzer". (met di recte contactmogelijkhe den voor heren). Schriftelij ke aanmelding p.a. Cen traal Interkerkelijk Bu reau ..Eliëzer", *s-Graven- hage, Maretakstr. 26 (t.b.v. Chr. charitatieve instel ling). Na overmaking 5 volgt inschrijving. Giro: 134140. Tel. 321241. Wij verhuren Opeis Rekord zonder chauf feur. Bespreek tijdig. Louis- se Middelburg N.V. Gort straat 60—62, tel. 1180-2146 Middelburg. ■fa Wat doet U in Uw vrije tijd? Doe het zelf! Het iz een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding, die ont spanning geeft en geld spaart. Het tijdschrift Doe Het Zelf biedt beginners en gevorderden de helpende hand. Het is de vraagbaak voor actieve mensen, die graag zelf de handen uit de mouwen steken. Het maakt U óók wegwijs op het gebied van amateurfo tografie, electronica en de verzorging van bloemen en planten. In Doe Het Zelf staat voor elk wat wils. Koop het bijzonder interes sante nummer van deze maand bij een kiosk of boekhandel. Indien niet meer voorradig kan het ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra gefran keerd te sturen aan maandblad Doe Het Zelf, postbus 955, Rotterdam met vermelding: ,,Voor het nummer van deze maand". Hebt U een giro rekening? Dan is het ge makkelijker 0.90 over te schrijven op postrekening nr. 4530 met op het ..bij"- strookjè dezelfde aanteke ning. Per brief maakt U ken nis met Uw toekomstige vriend of vriendin d.m.v. Uw corr. club m. aparte afd. v. geloofsrichting en milieu Br. aan de G.C.K. te Lichtenvoorde (nader adr. overbodig). Te koop: Nieuwe binnen en buiten deuren. Nieuwe Eternit en geg. golfplaten. Nieuw hard en zachtboard. Nieuwe closetpotten. Lage prijzen en thuisbezorgd. Ge br. de Witte. tel. 1187-340- 372. W. Kapelle. Bieden zich aan 3 nette werkvrouwen voor de schoonmaak van lokalen, scholen en zalen. Br. ond. no. A 5856 bur. v. d. blad, Goes. Te koop werkpaarden keur uit A. Francke, Soe- tendaalseweg 2, Seroosker- ke (W). Zelfstandige verpleeg hulp gevr. in Rusthuis A- driana Slotstraat 36, telef. 123618. Rotterdam. Te koop wegens verhui zing tafels en stoelen enz. enz. Te bevragen Nieuw- straat 75, Goes. Te koop grote broeikooi voor kanaries. Te bevragen Nieuwstraat 75, Goes. Gaarne contracteren wij straks uw suikerbieten, het nodige zaad kunt U nu reeds opgeven. L. Koole, Noordweg 102, St. Laurens. Tel. 01180—2296. Bestel nu schuimaarde, dan hebt U deze zomer een prima bemesting voor uw grond. Aanbevelend L. Koo le, Noordweg 102. St. Lau rens. Tel. 01180-2296. In „Avondglans", chr. rusthuis voor bejaarden, is plaats voor beschaafde hulp in de huish. Intern. Soil, aan de directrice, Paulus v. Loolaan 5, Hilversum, tel. 02950-47998. „BRABANTA" postbus 509 BREDA 4(- Ons lesmateriaal be staat uit: Opel 1961, Opel 1960. V.W. 1960, Renault- Dauphme 1960, Autorij school Jasperse, Middel burg. Tel. 01180-3387. Wasmachinefabriek heeft enige lichtbeschadigde was machines gloednieuw m. garantie 125.en 145.- centrifuges v.a. 145. Vraagt demonstratie: Post bus 24, Zwijndrecht. 4f. Grondboringen en bron nen voor goed drinkbaar water 10 m3 per uur 800 1 m3 per uur 500, com pleet, geen water, geen kosten. Bel op 01182-272. 41- Wij hebben steeds be langstelling voor uw over tollige boekenvoorraad. Wij kopen ook bibliotheken op. Ook op wetenschappel. ge bied. Boekhandel v. Bent- hem en Jutting. Lange Delft 64, Middelburg. 4(- Te koop: schelpen, gips puin, zand, tuinaarde, be- tonpalen, telefoonpalen en afrasterpalen, alles thuis- bezorgd. Roelse, Viking- straat 8. Westkapelle, Tel: 275 -X- Autorijles met Taunus 12 en Taunus 17M. scooter. Autorijschool Van Zweeden. Tel. 370, Domburg. Erk. en gedipl. F.N.O.P. Thuis geh. en gebr. 4f Eethoeken 152.- en 168 enz. Ook opnieuw overtrek ken van Uw stoelen. Rui me keuze in bekledingstof- fen. Woninginrichting De Vlieger en Zoon, Steenen- beer 57. Vlissingen. 4f Te koop: Alle soorien sloopm. als deuren, ramen, planken, balken. dakpan nen enz. Vele soorten met selsteen en steenpuin. Be tonnen aanrechten en riool buizen. Verscb. afmet. schuurtjes schuilhokjes enz. Alles thuisbezorgd. Gebr. de Witte W Kapelle. Tel. 01187—340—372. Verpleegster worden. On ze cursus vangt aan op 1 april en 1 september 1961. Inlichtingen: Direktrice Diaconessenhuis. Parklaan 95 A Eindhoven. 4f Gevraagd: Verpleeg ster, diploma B. voor lei dinggevende functie en verpleeghulp. Huize Sonne- heerdt, Dorpsdijk 30. Rhoon. tel. 01897-2432. 41- Vrienden en vriendinnen uit eigen kring (15-40 jaar) vindt u bij de Geref. Jong Kontakt Klub (G.J.K.K.), Postbus 19, Surhuisterveen. (Voor inl. postz. bijsluiten). 4(- Te koop gevraagd: man nelijke Walcherse hoeren dracht. Brieven met prijs opgaaf aan Singelstraat 32, A. de Dreu, Middelburg 4t-Gevraagd: een aanko mende bakkersbediende of flinke leerling. Banketbak kerij Bastiaanse, Langevie- le 7-9. Middelburg. Telef. 3019. 4f Net kostgezin gevraagd voor een 18-j. meisje in Goes of omg. Br. no. 120, bur. P.Z.C., Middelburg. 4(. Te koop: partij gras- zaadhooi in bosjes, los erw tenstro en mangels. L. Ver- hage, Middelburgsestr. 87, Koudekerke. 4t Wij hebben weer in voor raad 250 B.M.W. met bud- dyseat. zwart gemoffeld. Voor 500, met volledige garantie. Motorhandel J. Hoekman. Tel. 01103-359, 's-Gra venpolder. 4f. Algemeen handclsbureau C. J. Huissoon Kapelle, van der Biltlaan 1 Tele foon 294 (01102). Inrichting, controle en bijhouden boek houding. Behandeling Be lastingzaken. Incasso's en informaties. 4f Woody-Wonder moderne houten vacantie bunga lows en tuinhuisjes voor zelfbouwers v.a. 625. Plak 1.extra op brief kaart en U ontvangt de nieuwe catalogus 1961. Be zichtiging dagelijks op ons showterrein Bovenstraat 218-228 Rotterdam-IJssel- monde, tel. 177567. (Over 4 weken is het voorjaar!) 4f- Beter stencilwerk met vlottere tekeningen levert stencilinrichting J. A. Weststrate. Rouaanse Kaai 21, tel. 2453. Middelburg. 4f Chr. Contact Bureau voor Nederland (C.C.B.) Linde laan 32, Krommenie. Huwe lijksbemiddeling en briefw. Voor inl. postzegel bijslui ten. 4<- Wenst u goed stencil- werk en snel geleverd? Ga dan in onze stencilafdeling praten. Lange Vorststraat. Goes. Fa. S. Birkhoff en Zn. 's-GRAVENPOLDER. In het ver enigingsgebouw ,,Ons Dorpsleven" werd onder voorzitterschap van de heer W. Boonman uit Nlsse een vergadering ge houden van de stembevoegde ingelan den in het district 9 van het waterschap ,,De Brede Watering van Zuid-Beve land". In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter, dat in het afgelopen jaar al le onderhoudswerken aan dijken en we gen tijdig konden worden uitgevoerd, doch dat de delvingswerkzaamheden tengevolge van de vele regenval ernsti ge stagnatie hebben ondervonden. Na het voorlezen van het overzicht van uitgevoerde werken, sprak de dijkgraafde heer P. J. J. Dekker, er zijn voldoening over uit, dat de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften, waartegenover van waterschapswege aanvankelijk enigszins sceptisch werd gestaan, een veel beter inzicht in de financiële positie van het waterschap geven. Er is een splitsing van kosten mogelijk, een betere onderscheiding .tussen gewone en kapitaalswerken, terwijl ook de wijze van financiering van de „grote" werken in zijn alge meenheid. beter kan worden bekeken. De dijkgraaf constateerde, dat in 1959 binnen het raam van de begroting kon worden gebleven en dat er zelfs een overschot is van 23.000,als gevolg van het geringe energiegebruik tijdens de droge zomer. Dit overschot valt ech ter weg tegenover de hoge bemalings- kosten voor 1960, waarmee zeker een bedrag van ca. 40,000,gemoeid is. Het hoofd van de technische dienst, de heer Beenhakker, alsmede de dis- ïrictsopzichter, de heer Flipse, gaven een toelichting op de begroting van uit te voeren kapitaalswerken en de techni sche onderhoudswerken. De heren A. Nijsse en Th. de Klerk drongen daarbij wel aan op verbetering van de Weeldijk en het vervolg naar de zeedijk alsmede het Groenewegje in 's-Gravenpolder. De dijkgraaf wees er echter op, dat aller- wege bezuinigd moest worden op het onderhoud. Hij wees de mening, dat district 9 stiefmoederlijk behandeld wordt van de hand. KAPELLE. In de consistorie van de Geref. Kerk in Kapelle is een druk bezochte forum-avond gehouden door de C.J.V. afdeling in Kapelle en de oudere leden van de Geref. Jeugdcentrale te Kapelle-Biezelinge. Onder leiding5 van de Herv. predi kant ds. E. P. J. Jebbink heeft een fo rum hier gesproken over vragen welke verband hielden met sexualiteit en hu welijk en gesteld werden door de aan wezigen. De leiding op deze forum avond berustte bij de heer A. Eversdijk, voorzitter van de Geref. Jeugdcentrale. Het forum bestond naast de leider ds. Jebbink uit de dames mevrouw Van Zweden-Alkemade uit Goes en mejuf frouw Kloosterman uit Middelburg. De eerste als huisvrouw, de tweede als maatschappelijk werkster. Verder had den zitting in het forum de Geref. pre dikant ds. J. v. d. Leek en de arts dr. H. W. ter Haar te Biezelinge. Vele vra gen werden er gesteld. Dikwijls hielden ze verband met de omgang tussen jon gens en meisjes. Het forum behandel de al deze vragen op een zodanige wij ze dat de aanwezigen zeer goed begre pen waar het om ging en wat hun ver antwoordelijkheid in deze was. RILLAND-BATH. -De heer P. Bruynzeel, die jaren .lang lid was van de raad van Rilland-Bath, is gisteren ten grave gedragen. Hij bereikte de leeftijd van 90 jaar. Naast zijn lid maatschap van de raad bekleedde hij tal van funkties. Zo was hij dijkgraaf van de Rei- gersbergse Polder en de Zimmerman- polder, commissaris' van de N.V. Land- bouwmaatschappij ..De Bathpolder" en het bestuurslid van het Burgerlijk Armbestuur. Ds. Honkoop uit Goes leid de de rouwdienst. Aanrijding in Rilland RILLAND-BATH. De 91-jarige G. van Nieuwenhuyzen uit Krabbendijke is gisteren aangereden door een per sonenauto. De heer Van Nieuwenhuy zen keerde op de fiets terug van een begrafenis in Rilland-Bath. Hij werd te gen het wegdek gesmakt en liep een hersenschudding op. Het ongeval ge beurde op het kruispunt Stationstraat- Rijksweg. N. stak het kruispunt over toen van zeer dichtbij een personen auto naderde, bestuur door A. J. M. S. uit Middelburg. Een aanrijding volg de; zijn fiets werd vernield en N. moest per ambulance naar het zieken huis worden vervoerd. OTTAWA (Reuter). De Canadese regering is van plan ruim 400.000 hec taren bouwland uit de produktie te ne men in de komende twee jaar. De boeren in kwestie zullen zich dan ten dele met bosbouw bezig kunnen gaan houden. Anderen zullen hun land kun nen verkopen ten behoeve van de wo ningbouw en de bijbehorende recrea tie en een ander beroep kiezen. De bedoeling van de wetsontwerpen die bij het Canadese parlement zijn in gediend, is in de eerste plaats een ver mindering van de reusachtige over schotten van graan en andere produk- ten, die zich steeds verder opstapelen in de regeringspakhuizen en op de boerderijen. Ook wil men komen tot een verhoging van het gemiddelde in komen op het platteland. Canada heeft behalve veel goede grond, ook meer dan. een miljoen hec taren als bouwland in gebruik, waarop de verbouw nationaal gezien niet ren dabel is. De bedrijven op die gronden meer dan een vijfde van alle Ca nadese boerenbedrijven verhogen de garantiesommen die de overheid ver leent en werken vergroting van de overschotten in de hand. Burgemeester Souburg: SOUBURG. Bij de Rijkswater staat bestaat het voornemen om de Sloehaven te zijner tijd door een kanaal via het gedempte Sloe met de Zandkreek te verbinden, aldus burgemeester A. H. S. Stemerding van Souburg in zijn gisteren uit-j gesproken nieuwjaarsrede. Het is daarna dat het Kanaal door Wal cheren, dat sedert 1870 de functie vervult van verbinding tussen Westerschelde en Veerse Gat, aan waarde zal inboeten. Blijkens een aanschrijving van Gedep. Staten in november 1960 is een com missie gevormd die het provinciaal col lege van advies zal hebben te dienen over een eventuele demping van het kanaal. Daar zijn natuurlijk voor- en nadelen, aldus burgemeester Stemer ding. Voor Souburg zijn er verschillen de aanwijsbare voordelen. Ten eerste vervalt dan de brug met alle misère daaraan verbonden. Ook valt weg de sterke en hinderlijke scheiding tussen Oost- en West-Souburg. De dijken langs het kanaal kunnen voorts worden ge slecht. Het aanzien van de gemeente zal door de kanaaldemping aanzienlijk winnen, omdat Oost-Souburg dan niet meer zo achter een dijk verscholen ligt. Ten slotte zijn er door landaanwinning nieuwe ongedachte uitbreidingsmogelijk heden. Zwembad Uiteraard zijn er ook nadelen, meende de raadsvoorzitter, maar deze vallen bij de voordelen in het niet. Het zwembad komt in moeilijkheden maar dit zal, al blyft het kanaal, tóch het geval zijn omdat het kanaalpeil lager wordt en het water in kwaliteit sterk achteruit gaat. Er zou voor het zwembad toch een andere oplossing moeteit worden gezocht. De loskade zal vervallen, ging de bur gemeester verder, wat o.m. voor de bietencampagne bezwaren zal opleveren. Wanneer echter het kanaal open zal blij ven tot de grens met Vlissingen zal op het gedempte gedeelte een nieuwe los kade kunnen worden gemaakt. De belangen der PZEM-centrale brengen mee dat het zuidelijkste ge deelte open zal moeten blijven en wan neer Vlissingen tezijnertijd de plannen tot aanleg van insteekhavens wil uit voeren zal ook daarvoor open water moeten blijven bestaan. Een algemeen nadeel is dat de industrieën die elders (Middelburg, red.) langs het kanaal zijn gevestigd in moeilijkheden komen. Wanneer naar de mening van de Sou- burgse burgemeester het onmogelijk wordt gemaakt de bedrijven te ver plaatsen naar de Sloehaven of langs het Sloekanaal verkeert het nadeel wellicht in een voordeel voor de be trokkenen. In de plaats van de heer J. de Grave (Arbeid), die als raadslid had bedankt benoemde de raad mevrouw W. Poste- ma—Woldhek. waarmee het eerste vrou welijke raadslid haar intrede doet in de Souburgse vroede-vaderengemeenschap Marnixschool In de rondvraag informeerde de heer G. J. Janse (CHU) naar de bestemming van de oude Marnixschool. Hij kreeg als -antwoord dat de school zo spoedig moge lijk zal worden afgebroken. Er zal dan een wijziging van het uitbreidingsplan in de raad worden gebracht, welke wij ziging de mogelijkheid opent van wo ningbouw ter plaatse, vermoedelijk bun galows met wat groen eromheen. Het aanzien van West-Souburg zal hierdoor stellig verbeteren, meende de burge meester. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Onder Nederlandse gemeentebestuurders is een men taliteit ontstaan van afweer, onvrede en wantrouwen in het beleid van hogere instanties, van het geen been meer zien in min of meer slinkse methoden en van onvoldoende eerbied voor bestaande rechts verhoudingen. Tot die scherpe conclusie komt prof. mr. A. Kleijn in een gedocumen teerde beschouwing in het weekblad De Nederlandse Gemeente over misstanden op bestuursgebied, die de laatste maanden in enkele ge meenten zijn gesignaleerd. autonomie. Naar de letter van de wet dragen de gemeentebesturen nog de volle verantwoordelijkheid voor zaken, die tegenwoordig in feite grotendeels onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen zonder dat de over heid overigens duidelijk doet uitko men in welke mate, terwijl verder het hoe en het waarom grotendeels in duisternis bleef gehuld. De regeling van het rentegamma (staatsrechtelijk gebrekkig geconstru eerd) vormt een rechtstreekse uitda ging aan de gemeentebesturen om zich te bedienen van allerlei praktijken die in behoorlijke bestuurlijke verhoudin gen het daglicht niet kunnen verdra gen. Als de overheid bepaalde maat regelen moét nemen, Iaat zij de ge dachten dan niet leiden in de richting van ontduiking en onwaarachtigheid, zo adviseert prof. Kleijn. Stonden die misstanden op zichzelf? Neen, zegt prof. Kleijn. Praktijken, zo als deze in Goes en Sleen aan het licht zijn getreden, hebben zich stel lig in veel ruimer mate voorgedaan, zij het misschien iets verfijnder, min der driest en niet zo spectaculair. Met die „praktijken" worden niet alleen verschrijvingen bedoeld, maar ook het gehannes rondom de regeling van het rentegamma, het gedoe om bij wo ningbouw aan „de" prijs te komen, de iedere keer weer incidenteel voorge schotelde curveprijs. arbitrair en on controleerbaar, en wat dies meer zij. Bestuurders die de voorschriften overtreden, komen daartoe omdat zij deze onjuist, onrechtvaardig en voor hun gemeenten schadelijk vinden. Zij doen het qualitate qua, zonder het oogmerk er ook maar een haar beter van te worden. Ze menen zelfs te han delen, en hier ligt de tragiek van heel het gebeuren, in het belang van hun gemeente. Daarbij kan het zelfs voor komen, dat het directe belang van hun gemeente door hun administratieve fraude zonneklaar op de meest voor treffelijke wijze is gediend. Langs deze weg immers kan in het plaatselijke algemene belang van alles tot stand komen, dat anders achter wege zou zijn gebleven omdat hogere autoriteiten het algemeen belang an ders zien en minder oog hebben voor de lokale aspecten ervan. Welke zijn de oorzaken en achter gronden van bestuursfraude? Prof. Kleijn noemt o.m. de onvoldoende zorg. die aan de vorming van mensen die tot bestuurder worden geroepen wordt be steed, hij spreekt van een niet altijd even verantwoord benoemingsbeleid en van een mogelijk gebrek aan voorlich ting door de politieke partijen, autonomie. Naar de letter van de wet Een andere oorzaak is de sterk toe genomen invloed van de centrale over heid op het beleid van de gemeente. Op geen enkel belangrijk terrein mag de gemeente tegenwoordig nog zelf standig haar boontjes doppen en al leen op wat ondergeschikte punten is zij nog vrij om zelfstandig te hande len. Er zijn wijze, hogere instanties, die de waarde der zelfwerkzaamheid be seffen. Er zijn ook. zo concludeert de schrijver, met minder wijsheid begif tigde instanties, die zich ware be- dilals tonen, die zonder over lokale kennis te beschikken met een air van alwetendheid de wijsheid in pacht lij ken te hebben, die bang zijn zich aan het koudste water te branden of die overal leeuwen en beren op hun weg zien, al loopt die ook dwars"door het polderland. Deze instanties weten de sfeer zodanig te verknoeien, dat er de gemeentebestuurders alles aan is ge legen hun inmenging waar mogelijk te omzeilen. Al sinds jaren wordt op al te door zichtige wijze schuilevinkje gespeeld als het gaat om de gemeentelijke ANTWERPEN (ANP). Voor de mi- crokorfbalwedstrijd tussen de teams van Nederland en België op zaterdag 25 februari in de Energiehal te Rotter dam is de Belgische ploeg als volgt sa mengesteld: dames: L. Adriaenssens Van Kerckhoven. J. AllewijnLaer- mans. D. de VochtVan de Weyer en P. LeysenCeulemans, heren: Roth, Van de Velde, Van Hove en Vranckx. Reserves: Dames: R. Neysen en S. Gerlo-Flamand; heren: Saerens en Stof fels. EMMEN (ANP) Op het bevroren dek van de Holsloterbrug in de gemeen te Sleen is gisteren de 37-jarige K. H. Padding uit Emmen met zijn scooter geslipt. Hij viel zo ongelukkig, dat hij onmiddellijk overleed. OOSTKAPELLE. „Niet hoop vol, maar er zal het beste van moeten worden gemaakt", was 'de conclusie van mr. J. S. Biesheuvel, secretaris van het Landbouw schap in Den Haag, van een refe raat, dat hij tijdens de tweede ka derdag van de Zeeuwse C.J.B.T.B. in Hotel Rozenhof hield over „En kele (agrarische) aspecten van de E.E.G." Hij vertelde de Zeeuwse landbouwjeugd eerst over de his torie van het verdrag zelf en ver geleek de overgangsperiode van twaalf jaar met het afgraven van de dijken tussen de zes betrokken landen en het opwerpen van een buitendijk door het instellen van een gemeenschappelijk tarief. De economie in de E.E.G. was al 20 ontwikkeld, dat men het tempo hiervan wilde versnellen en dacht op 1 januari 1967 over een vrij marktgebied te be schikken. Mr. Biesheuvel noemde de twee hoofddoelstellingen van de E.E.G.- landbouwpolitiek het prijs- en inkomen- beleid en de structuurpolitiek. Beide moeten gezamenlijk worden bereikt. Drie groepen zijn er. Voor de eerste, die tarwe, voedergranen, suiker en zui- velprodukten inhoudt, is er een richt prijs, interventie en sluitprijs nodig. Slechts een sluitprijs heeft de tweede groep, die rund- en varkensvlees, pluim vee en eieren omvat en de mins'ce moeilijkheden zijn er voor de derde groep van groenten, fruit en wijn. Onzeker Mr. Biesheuvel had persoonlijk wei nig vertrouwen in de jongste voorstel len voor de afsluiting van de overgangs periode met 30 juni 1967. In de prak tijk achtte hij de ten uitvoer brenging van de door de oud-minister van land bouw in te dienen concrete voorstellen erg onzeker. ,,De toekomst zal door de E.E.G. de industrie goede vooruitzichten geven, maar de landbouw zal waarschijnlijk niet zulke opzienbarende verlagingen vertonen. Ofschoon de exportcijfers niet kunnen worden veronachtzaamd", aldus mr. Biesheuvel. Hii zei geen al te hoog gespannen verwachtingen te koesteren, maar geloofde 'toch dat langs een weg vol bochten en kronkels de E.E.G. een realiteit zou worden en dat de landbouw in de gelegenheid zou worden gesteld er ,,haar graantje van mee te pikken". Mistig De eergisteren tijdens de eerste dag geïnstalleerde nieuwe voorzitter W. de Boer uit Zierikzee had deze tweede dag ingeleid. De spreker van die morgen, de heer J. Scheele, hoofdassistent der Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Ter- neuzen, arriveerde door de mistige weersomstandigheden van gistermorgen ietwat te laat, maar wist toch in zijn verkorte betoog vele interessante din gen te vertellen. Economisch leiden van een modern landbouwbedrijf" was zijn onderwerp. De heer Scheele behandelde achter eenvolgens de algemene economie, eco nomische resultaten in de landbouw van de laatste tien jaar en economische mogelijkheden in de toekomst. In vo gelvlucht trachtte hij de landbouwjon- geren begrippen als integratie, differen tiatie, parallelisatie en specialisatie bij te brengen. Hij bewaarde een belang rijk deel van zijn betoog voor het be handelen van de vaststelling van de kostprijs, zowel bedrijfseconomisch be zien als.per gewas. Hij cijferde de C.J.B.T.B.'ers voor, dat een landbouw bedrijf om te kunnen voortbestaan, al tijd winst moet maken. Hij concludeer de met te zeggen, dat de boer een plicht had zijn prijzen vast te houden. De sluiting van de kaderdagen werd 's avonds na de warme maaltijd door de heer M. van der Maas, erelid van de C.B.T.B. verricht. De gecompliceerde verhoudingen tussen gemeente en hogere instanties zijn er de oorzaak van dat een voort durende jacht op incidentele rijksbe slissingen is te bespeuren. Planning is volstrekt onmogelijk geworden. De volgorde waarin allerlei werken, tot stand komen is willekeurig en wordt in feite niet langer door de ge meente bepaald, maar door de toe valsfactor, belichaamd in de beslissin gen van de instanties, die op een be paald punt tot meestal financiële me dewerking kunnen worden bewogen. Waarbij het een opmerkelijk feit is, dat die medewerking moeilijker kan worden verkregen, naarmate het ob ject dat voor uitvoering in aanmerking komt, meer in de culturele sfeer ligt. Al die voetangels en klemmen op de weg der gemeentebestuurders doen doen prof. Kleijn tenslotte deze ver zuchting slaken: De bestaande be- stuursverhoudingen vormen op tal van punten een niet ongevaarlijke voe dingsbodem voor goedbedoelde, maar naar de methode onoprechte bestuurs praktijken. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De samenloop van de rijkswegen 4 en 4a is gevaarlijk, zo waarschuwt ir. C. A. Kuysten, chef van de verkeersafdeling van de A.N.W.B., in een brief aan Rijkswaterstaat. De bron van het gevaar is volgens ir. Kuysten de dubbele rijstrook van een autosnelweg, die op een andere snelweg uitmondt. Vorige week zijn vijf auto's bij een aanrijding betrokken ge weest en ook daarna zijn gevaarlijke situaties voorgekomen. Ir. Kuysten stelt Rijkswaterstaat voor een verfmarkering in de vorm van „Sergeantstrepen" aan te brengen op het laatste stuk van rijksweg 4, vóórdat deze aansluit op de nieuwe rijksweg. Automobilisten zouden daardoor wel „optisch worden gedwongen" achter el kaar te gaan rijden om zo via de in- voegstrook op het vervolg van de weg naar Amsterdam te komen. WASHINGTON (Reuter) Wegens verduistering van twee miljoen dollar (ruim 7W miljoen gulden) is een 58- jarige cassière van een bank in Sioux City, in de staat Iowa, tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het. geld had zij voor een deel in de zaak van haar man gestoken, terwijl van de rest verscheidene cliënten van de bank geprofiteerd hebben. Zij betaalde wel de cheques uit, doch schreef het bedrag niet van hun rekeningen af. Het tekort, dat door enkele federale accountants werd ontdekt heeft grote beroering in het plaatsje teweeg gebracht. De cassière was erg gezien. Bovendien was haar va der president van de benadeelde bank. De verdediger heeft een mildere straf bepleit. Hij zei o.a.: „Zij heeft 37 jaar met de misdaad rondgelopen. Dat is al straf ge noeg." MIDDELBURG. De officier van justitie bij de Middelburgse rechtbank heeft vrijdag tegen het vroegere hoofd van de School met de Bijbel te Bruinisse, W. B., een boete van 150 geëist wegens ver duistering van gelden, toebehorend aan de schoolkas en bedragen die waren binnengekomen via school- kollektes voor diverse charitatieve doeleinden. B. beheerde deze gel den, maar had de verleiding niet kunnen weerstaan een greep in de „potjes" te doen. Hij besteedde het geld voor andere dingen en kwam daardoor meermalen in verlegen heid wanneer er om gevraagd werd. De officier van justitie, mr. J. L. An- dreae, las een uitgebreide tenlastelegging voor. B. had door gebrek aan middelen geen uitkering kunnen doen aan een tij delijke handwerkonderwijzeres. ook had hij de opbrengsten van kollektes voor en de School met de Bijbel (Unie-kol- O Van onze correspondent GRONINGEN Inbrekers hebben gis ternacht de kluis van de Noordneder landse eierhandel in Groningen gefor ceerd. Zij hebben een bedrag van negen duizend gulden meegenomen. Sonnevanck 168), Bartimeus 139) lekte) niet overgemaakt aan de respec tievelijke instellingen. Verdachte merkte op dat hij het geld voor de handwerkonderwijzeres wel tot zijn beschikking had, toen er om ge vraagd werd. Later bleek evenwel dat het aan de bestuurspenningmeester te ruggezonden geld geput was uit het schoolreisbusje. En wat de instellingen betreft, B. zei dat hij die bedragen steeds aan het einde van de kursus overmaakte. De president, mr. P. v. Empel, wees er op, dat onderwijzeres hun beheer en ad ministratie, vooral in dit soort gevallen, met zorgvuldigheid dienen te voeren. „U sprong met de gelden echter om op een wyze, die de haren te berge doet rijzen!" B. erkende dat hij enorm slordig was geweest. Hij wees echter bewuste verduistering van gelden van de hand: „Wanneer men t\jdens de aanhouding om de centen had verzocht waren zij er die zelfde dag nog gekomen!" Mr. Andreae oordeelde in zijn requisi toir, dat de zorgeloosheid van verdachte in de sfeer van de misdaad was gekomen en dat er nu van verduistering sprake was. Hij konstateerde financiële moei lijkheden, waardoor het verdachte niet mogelijk was op kritieke momenten het geld te tonen. De verdediger van B. vond de hele zaak niet in de sfeer van de misdaad liggen. Hij sprak van slordig heid, niet van opzet. De raadsman vroeg aandacht voor de loopbaan van het vroe gere schoolhoofd, welke door een ver oordeling ernstig belemmerd wordt. Uitspraak 3 maart

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 12