zachte zeep RENAULT VAC ANTI E DARO DE DAUPHINE PAST IN UW BUDGET VERSTELLE GELD WOONHUIS BADMAN Veiling van Inboedel REVAKO-CENTRA ?il EEN WOONHUIS TIJDREDE Gebruikte Automobielen L0UISSE MIDDELBURG N.V. HULSHORSTNUNSPEET Zaterdag 18 februari 196l ZEEUWSCH DAGBLAD Familieberichten #1600-a 3% HUWELIJK De Elf Provinciën Rillepig' Griep! griep poeders helpen wonderwel en snel dan helpt alléén maar DRINGENDE HULP Noteert u even 01189-303 P. Willeboordse fig S* i ïl lil ï- HET BETERE GENRE V00RJAARS- EN ZOMERREIZEN CUtGftd cxfitess ft.t BON CHEFS DE RANG TAFELBEDIENDEN TOERISTENKLASSE (DEMI-CHEFS) CHEFS DE PARTIE AIDES DE CUISINE BEDIENDEN en KOKSMAATS VOOR SLECHTS 3,25 PER WEEK REMINGTON CICERO KOFFERSCHRIJFMACHINE „EMZET" KANT00RMACHINEHANDEL Prima kookster of kamerwerkmeisje Enige prima OPEL REKORDS, FORD ZEPHYR, FORD TAUNUS 17 M, AUTO-PLAATWERKERS HALFWAS-MONTEUR De mooiste Rij nreizen KENNISGEVING Kanaal door Walcheren EPE (Veluwe) VAK.00RD „OOST-RAVEN" TWmPEET ,De Witte W ieren" Ideaal voor Ew ontspanning LUNTEREN VOORTHUIZEN PUTTEN (Gld) BANH0LT Z. Lirab. BEEKBERGEN D0ETINCHEM KAMPEERCENTKUM^KENDAAL., ERMELO HELLEND00RN (Ov.) HIERDEN VELUWE HARDERWIJK LEEUWARDEN NIEUWENHAGE (L.) NIJVERDAL OMMEN Vakantierentrum „JUNIPERUS" RENSWOUDE SEROOSKERKE (Zld) HEIJEN (L.) WEKER0M pag' 23 Febr. a.s. hopen onze i geliefde Ouders, Be- v huwd- en Grootouders J. FLIPSE |L. J. FLIPSE—Willemse s hun 45-jarige echtver- eniging te herdenken, j Dat ze nog lang voor el- i kaar en voor ons ge- 1 spaard mogen blijven, is k de wens van hun kin-1 deren, behuwd- en klein- kinderen, j Lepelstraat 17, i Serooskerke (W.). gcfc9<3<3<§<^cS<9egaK80§öi- De Heere nam heden tot Zich, zacht en kalm, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder CATHARINA VAN WIJNGEN, Weduwe van J. Korstanje, in de ouderdom van 81 j. Oudelande: C. KORSTANJE P. F. KORSTANJE— Meeuwse Temeuzen: A. KORSTANJE J, KORSTANJE- Meulenberg Klein- en Achterkleinkinderen. Oudelande, 16 febr. 1961. De begrafenis zal plaats hebben op D.V. maandag 20 februari a.s. des na middags te 12 uur. Voor de vele blijken van belangstelling, gedurende de ziekte en bewijzen van deel neming na het overlijden van onze lieve Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgroot moeder JACOMINA CORNELIA SCHOUT geboren Van Vlaanderen betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid aan Dr. Van Dijk voor de medische behandeling en Zr. Van Sabben voor de liefdevolle verpleging. Uit aller naam: Familie SCHOUT Vlissingen, februari 1961, Const. Huygenslaan 37. Voor de zeer vele bewijzen van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Man, Vader en Opa, MARINUS HENDRIK DEKKER, zijn wij zeer erkentelijk en betuigen wij onze hartelijke dank. Mevr. N. DEKKER— de Lange Fam. P. A. DEKKER— Simonse Fam. K. W. J. BEGEER— Dekker Middelburg, februari 1961, Laiigevielesingel 36. Deze week: 1 biisje VéGé- Claarkoffie 195 ct. 97 geldzegels. Alleen bij Uw VéGé-kruidenier Kredieten uitsluitend groot zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden wisselende wachttijd Vraagt inlichtingen „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31, Leeuwarden Trouwen doet u via bureau „De Elf Provinciën" Grootste bureau van 't con tinent onder leiding van het detective-echtpaar De Vries, bekend door radio en pers VERSPRONCKWEG 44 HAARLEM Telefoon 51894 Spreekuur: uitsluitend na afspraak Overal te ontbie den Vrijblijvend inlichtin gen in blanco couvert Twee- en vierwielige AUTO AANHANGWAGENS uit voorraad leverbaar SARIS WAGENBOUW Tongelresestraat 1 Eindhoven. Tel. 0490011106 Notaris* A. J. HERDINK te SLUIS zal op vrijdag 24 febr. 1961 om 5 uur n.m. in Hotel „de Eenhoorn" te Oostburg voor dhr. W. Dekker c.s. pu bliek verkopen, het ruime en vrijstaand met aanbehoren, erf en tuin te OOSTBURG, Oude Haven 3 (weg naar Zuidzande), kad. sectie B, nr. 2750, groot 6.64 are. De benedenkamers hebben parketvloeren. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling uiterlijk 24 maart a.s. Kijkdagen: 17 en 22 febr. a.s. van 2—4 uur. Nadere inl. bij de notaris (Telefoon 01178—212). Dan direct De V.V.V. Westkapelle roept gegadigden op voor de functie van periode half juni eind augustus. Gepensioneerden genieten de voorkeur. Inlichtingen en schrifte lijke sollicitaties V.V.V. Westkapelle, Klooster straat 4, tel. 247. Notaris van Dissel te Goes zal op vrijdag 3 maart a.s. des nam. om 13.30 uur te Goes, in de zaal „Juliana" aan de Beestenmarkt 10a ten verzoeke van verschil lende principalen a contant publiek verkopen: diverse inboedelgoederen. Nette goederen kunnen ■worden bijgebracht; zich daartoe te vervoegen bij de veilingmeester A. P. de Munck, Beestenmarkt 15. Kijkdag daags te voren van 14—17 uur. gevraagd voor dag en nacht, voor de verzor ging en opvoeding van mijn 4 jonge kinderen. Alsmede hulp voor de dag, voor de huishouding. Leeftijd niet ouder dan 45 jaar. P.G. K. C. RIETBERGEN, Hobeinstraat 79, Tel. 011842760, Vlissingen. TELEFONISCH AANGESLOTEN Rijwielen en motoren Dorpsstraat 43 SEROOSKERKE (W.) 1961 (AF AMSTERDAM) Vraag ook naar de Ondine: verfijnde luxe en comfort en toch vanaf slechts f 5900. RENAULT-SERVICE OVER DE GEHELE WERELD BU MEER DAN 6000 AGENTEN m O. Ot- 0< *2 2» HM BW SS QO 22 UPS NB I K I 9 i «t i i e* i 1 sl c.® 5 «1 o| - f U SS een bankstel kan een wensdroom zijn maar behoeft het niet te zijn. Een bezoek aan onze zaak zou U overtuigen dat onze collectie zo is samengesteld dat prijs geen bezwaar meer is en wij staan er voor iri dat U iets goeds koopt. Gratis advies van onze woning adviseur. Franco levering door geheel Nederland. LANGE DELFT 103-105 MIDDELBURG - TEL. 2905 Onze reisgids 1961 Is zo juist verschenen en bevat ruim 700 ideale reizen naar: VALKENBURG-ZUID LIMBURG: 8 dagen BELGIE-LUXEMBURG2-3-5 en 8 dagen DUITSLAND: 3-4-6-7 en 8 dagen ZWITSERLAND:6 - 7- 8-11 en 12 dagen OOSTENRIJK:8 -10 -11 en 12 dagen ITALIË: 10-12-13-14-17 en 20 dagen FRANKRIJK: 5 - 6 en 13 dagen TSJECHOSLOWAKIJE: 8 dagen SPANJE: 13-14 en 20 dagen „vt&SSJ. JOEGOSLAVIË: 13 dagen PORTUGAL:20 dagen RUSLAND:18 dagen 7 TURKIJE: 21 dagen GRIEKENLAND:25 dagen SKANDINAVIE: ....7en 13 dagen Alle reizen met eigen autocars, prima hotelverzorging en deskundige leiding. Wekelijks 8-daagse bootreis op de Rijn Vraagt onze reisgids en alle inlichtingen bij: Hoofdkantoor: ROTTERDAM - SCHIEDAMSEVEST 59- TEL. 117070 (61.) Agentschappen: VERKEERSBUREAU V.V.V. Middelburg: Langedelft 23 Telefoon 2112 VERKEERSBUREAU V.V.V. Vlissingen: Coosje Buskenstr. 57 Tel. 2345 Wm. H. MULLER CO. N.V. PASSAGEBUR. Vlissingen: Boul. de Ruyter 14 Tel. 2171 3 d. Rijn en Eifelgeberft* .f 4d. Rijn, Eifd, Moezel, Ahrf 4 d. Belg. Ardennen en Luxemburgf 5 d, Taunus-gebergte- Idsteinf 5 d. Parijs-Versailles-Font f 6 d. Zwarte Woudf 6 d. Berlijnf 6 d. Schwabische Alb. en Zwitserland f 8 d. Westerwoud-Siegdal- Betzdorff 8 d. Schwabische Alb. en Zwitserlandf 8 d. Teutoburger Woud- Kalletal f 44. 85. 88.50 105.— 125.— 158.— 175.— 142.50 100.— 142.50 105— 10 d. Beierse Alpen- Oberammergawf 172— 10 d. Oostenrijk-Kaiser- geb. Kössenf 158— J0 d. Oostenrijk-Tïrol varwl f 122.50 10 d. Acht-landen-toer .f 215— 10 d. Italië-Lago di Garda- Venetiëf 225— 10 d. Tourreis naar Centraal Zwitserland f 259.— 14 d. Rondreis door Spanje f 402.50 17 d. Oostenrijk-Kaisergeb. Kössenf 233— 17 d. Oostenrijk-Tirol vanaf f 197.50 17 d. Italië-Lago di Garda- Venetiëf 325.— Het merendeel onzer prijzen zijn inclusief excursies en VOLLEDIGE HOTELVERZORGING. Vergelijkt niet alleen prijzen, maar informeert ook terdege WAT U VOOR UW GELD WORDT GEBODEN!!! DAAROM VRAAGT VRIJBLIJVEND ONZE UITGEBREIDE, RIJK GEÏLLUSTREERDE REISGIDS 1961. REISBUREAU MEG,GA, ROTTERDAM HOOFDKANTOOR: Ie MIDDELLANPSTRAAT 42 Tel. 5,29.99 - 5.05.28, b.g.g. 6.57.65 of 17.02.80 Kantoor Zuid: A. GR0FFEN, Groene Hilledijk 288 Tel. 7,I0:09 Bij de bestaat met ingang van mei gelegenheid tot plaatsing van met ervaring in eerste klasse restaurants. Voor de kelners is kennis der moderne talen noodzakelijk. Tevens kunnen een aantal voor de ALGEMENE DIENST (bordenwasserij, scheepswasserij e.d.) worden geplaatst. Kandidaten moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Schriftelijke sollicitaties, onder bijvoeging van kopie getuigschriften, te richten tot de Afdeling CIVIELE DIENST der Holland-Amerika Lijn, Wilhelminakade 86, Rotterdam. Persoonl. aanmeldingen, met getuigschriften, iedere werkdag (uitgezonderd des zaterdags) tussen 10 en 11.30 uur v.m. op genoemde afdeling. De Inspecteur voor Zeeland van de Stichting Beheer Landbouwgronden biedt aan gegadigden de gelegenheid om in te schrijven op: met landbouwschuur, bijgebouwen en erf, staande en ge legen onder de gemeente Ovezande aan de Plataanweg no. 11, kadastraal bekend gemeente Ovezande sectie A nummer 1369 ged. ter grootte van 0.20.00 ha. Indien door opschuiving geen andere bedrijfsgebouwen hun agrarische bestemming kunnen verliezen, dient dè schuur met bijgebouwen aan de agrarische bestemming te worden onttrokken. Inschrijvingen te zenden vóór 1 maart 1961 bij het Bureau van Uitvoering Herverkaveling Zuid-Beveland, Grote Markt 1 te Goes, alwaar op dinsdag 21 februari a.s. van half twee tot half vijf nadere inlichtingen worden ver strekt. komt u in het bezit van een nieuwe LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND Desgewenst ontvangt u de machine op proef Wolphaertsbocht 431, R'dam-Z.-20 - tel. 010-173413 Tevens levering van alle merken nieuwe en gebruikte SCHRIJF-, TEL- EN REKENMACHINES gevraagd. Zondags ook. In Juli en Aug. PENSION TOLHUIS, Noord- weg 6, Domburg. Reisbureau BUHOMA Nederland N.V. Jubileumreizen met f 10.000 aan gratis reizen. Vraag ons fraai geïllustreerd programmaboek met reizen naar: GRIEKENLAND, ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK, YOEGO-SLAVIË, ZWITSERLAND, OOSTENRIJK EN DUITSLAND vanaf f 125.-. Eigen touringcar-, trein-, en vliegdiensten. Alle Buhoma reizen gaan altijd door. 12,13,14, 23 en 24 d. vliegreizen naar Dolomieten, Gardameer, It. Rivièra, Rome en Capri vanaf f340.- 12,13, 23 en 24 d. vliegreizen naar Sitges, Calafell, Madrid en Malaga vanaf f 340.- 12 en 23 daagse gecombineerde vlieg-, boot-, trein reis naar Athene vanaf f575.- Reisbureau BUHOMA Nederland N.V. Amsterdam: Reguliersgracht 142, tel. 62381. Rotterdam: Westblaak 1, tel. 125903. Den Haag: Laan van Meerdervoórt 3, tel. 635769 te houden door Ds. LEKKERKERKER, Ned. Herv. Pred. te Montfoort, D.V. op woensdag 22 febr. a.s. aanvang half acht in het Kerkgebouw der Geref. Gemeente te Krabbendyke. TE KOOP: bouwjaar 19551960, 2- en 4 deurs uitvoering, aantrekkelijke prijzen. bouwjaar 1958. in zeer goede staat, koopje. bouwj. 1960, als nieuw, ver beneden nieuwprijs. Vraagt geheel vrijblijvend proefrit of nadere bijzonderheden. Levering onder B o v a g - g a r antiebepalingen GORTSTRAAT 60—62 Telefoon K 1180—2146/2147 MIDDELBURG GEVRAAGD: Tevens Carrosserie-spuitinrichting FIRMA VAN DER BILT EDISONWEG 35 VLISSINGEN maakt U per M.S. Lorelei. Vr. vrijblijvend prospectus. THE RHINE CRUISES COMPANY 2e Westewagenhof 6, R'dam Tel. 010<1381223(1(33678. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat kt de directie Zeeland te Middelburg, maakt vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat bekend, le. dat wegens het verrichten van onderhoudswerkzaam heden aan de kleine schutsluis in het Kanaal door Walcheren te Veere tussen 19 februari en 6 maart 1961 met deze sluis slechts zal worden geschut over de vloed, voor zover dit met het oog op de te verrichten werkzaamheden mogelijk is; 2e. dat wegens het verrichten van onderhoudswerkzaam heden aan de kleine schutsluis in het Kanaal door Walcheren te Vlissingen tussen 12 maart en 27 maart 1961 met deze sluis niet zal worden geschut; 3e. dat er rekening mede moet worden gehouden, dat het tijdens de uitvoering van voornoemde werkzaam heden mogelijk of noodzakelijk kan blijken om de hiervoor genoemde perioden te bekorten of te ver lengen. Middelburg, 16 februari 1961. De Hoofdingenieur-Directeur voornoemd, Ir. J. H. VAN DER BURGT Verantwoorde Vakantiebedrijven in Nederland nnmiVFrUrM Kampeercentr. „De Koekendaal" DUE I lil LUCjiTl Telefoon 08340—4853 500 m van natuurbad af. Temidden van bos en heide. Neem eens een echte vakantie, waarin Uw vrouw niet behoeft te koken en OOK eens helemaal vrij is. Dat kan reeds voor nauwelijks f 40.per week met inbegrip van prima maaltijden. Accommodatie voor 100 personen. Recreatiezaal en sportveld. 3 natuurbaden in onmiddellijke omgeving, 12 km vanaf het strand van het Veluwemeer. Voor de week van 22-29/7 alleen nog 5-6 pers.kamer vrij. Gratis prosp. op aanv. Oostraven, Epe, tel. (06780)2337. UÏCPTinVT Vakantie centrum „DE WOUOSTEE" IUUjIUIEjII 20 hec. prachtige hos- en heidegrond. Dicht bij zwemgelegenheid. Heeft 2 tot 8 pers. zomer huisjes te huur met zelfverzorging. Str. w. Bezet van 15/7 tot 19/8. Groot dagverblijf met restaurant. Verzorgt avondprogr. Douche. Kampwinkel. Vóór en naseizoen bel. reductie. Scholen en groepen speciale prijzen. Pros pectus op aanvraag bij E. S. Boom, Parallelweg 26, Hier- den. Tel. 03413—259. VAK. OORD „LANDGOED DE TRIPPEMAKER" v.h. „De Dageraad". Pérs. v.a. 37,50 p. w. Vele attracties. Vraagt prospectus. Fam. R. Klein, Telefoon 03418—231. Schitt. gel. stenen bung, te huur (m. w. en k. str water, douche, terras, verwarming) comfort inger. v.a. 50.p.w. Mooi terr. m. loofhout, heide. Nog bung, beschikb. tot 15/7 en na 19/8. Kampwinkel, kantine. Camping klasse C. - A.N.W.B. Fam. J. A. Wiarda, tel. 03412—2046. Volg A.N.W.B.-borden. Wiltsangh 41 a/d Eperweg. Kampeer- en Bung.bedrijf „De Wildwal" Tel. 08388395. 12 H.A. kampeerterrein. Bungalows. Originele prospectus op aanvraag. Vakantie-oord „Het Grijze Veen", Tel. 03429686. Huisjes met en zon der pension. Kampeerterrein. EEN GEHEEL VERZORGDE VAKANTIE temidden van ongerept natuurschoon. Bovendien gezellig avondprogramma in onze prachtige, ruime recreatiezaal. In voor- en naseizoen f 34.p.p.p.w., in één van onze 80 vrije kamers. Groepen spec, prijzen. U ontvangt een prosp als u schrijft aan: „Mooi Veluwe", Putten. Tel. 06776277. Fam. pension met prima keuken, kamers str. 7.p.d.p.p. J. Royen- Kool, Kerkstraat 22, telefoon 04457367. Bungalow vakantie-oord „Mary- Rose", Lage Bergweg 39, telef. 06765—378. Een ideale vakantie voor het geh. gezin. Stenen bung. m. elektr. en str. w. Olie - st. aanw. Verz. v. warme maalt. Vr. prosp. Bez. v. 22/7—5/8 Telefoon 08404853. bos en heide. 500 m van natuurbad af. Temidden van I? 171?PIT 1717" VRIJSTAAND HUIS. huiskamer met serre, keuken, 5 slaapkamers enz., compleet inge richt, te huur. Illinckstraat 4, Eerbeek (Gld.) FPF /VFT VAK.OORD „OOST-RAVEN". Neem eens Lil Li f iJLi* f een echte vakantie, waarin Uw vrouw niet behoeft te koken en OOK eens helemaal vrij is. Dat kan reeds voor nauwelijks f 40.— per week met inbegrip van pri ma maaltijden. Accomodatie voor 100 personen. Recreatiezaal en sportveld. 3 natuurbaden in onmiddellijke omgeving, 12 km vanaf het strand van het Veluwemeer. Voor de week van 22—29/7 alleen nog 5—6 pers. kamer vrij. Gratis prosp. op aanvr. Oostraven Epe. tel. (06780) 2337. VAC. KAMP. „HORLOO". Gem. huisjes 4 tot 10 personen f 30 65. Vraagt prosp. Mevrouw L. W. Schut, Eendenparkweg 37, Ermelo. P K DDUDPN Bung.-kamp. bedr. „De Wildekamp" VrVItlTIjIlIMl tel. K 6776—216. Voorseizoen en Pasen bel. reductie. Ook pension ƒ8.p.p.p.d. Prima keuken. PïTI DI71VF /I Pension „VREDEBURG", Reyker uULlLil I Li. 21, Gulpen (L.) heeft m. kamers V m. str. w. a 7 p.p.p.d. Reykersveld voor Aangeb. Zomerhuisje 1 keuken, 1 zit- en slaapkamer 6 personen electr. "licht gas en waterleiding. Prach tige bosrijke omgeving. A. J. Schuurs, Fijneweversweg 4, Hellendoorn (O.) Vacantieoord „BOSCH en LOMMER", tel. 3413—221/258. Bossen, heide, zandverstuivingen, strand Veluwemeer. Gezins kamers met pension v.a. f 30.p.p.p.w. (AOW-trekkers f 25. p.p.p.w.) Vraagt prosp. m. opgave aantal personen en datum vacantie. ZEILSCHOOL „WARTENA" Prettige zeilvacantie op de Friese meren. Inl. Frans Halsstraat 26, Leeuwarden, Tel. 05100-27468. 4-6 pers., 2 sl.k., zitk., gebr. v. keuken, te huur van mrt tot sept. Jeurissen, Brunsemerweg 2, Nieuwenhage L. De PAREL VAN OVERIJSSEL. Gemeub. vakantiehuizen. 2—6 pers. Mei, juni, sept. f 45.per week. Juni, Aug. 65.per week. Inclusief water, gas, elektra. Maassen v. d. Buirk, W. de Clercqstr. 10. Télef. 05486—3037, Nijverdal. Bung, en zomerh. Vóór- en naseizoen Vz prijs. Weekends, ook Pinkster prijs. Bez. 22/7—5/8. Telefoon 05291—533. 1TtTriWÏ Pension A. Heijnen Weijermans, tel. 04447481 NI I ri m' str- w- Douchecel aanw. Voll. pens 7. J.1J. p.p.p.d. Valkenburgerweg 32, Nuth. nACTFPRFFF" 08307—3169. UU51 LUDCiLa Hotel Dreyeroord bO Arnhem OTTERT O Zomerhuis met alle comf. en onestoolf. V-I LLjIIL/v/ Mei-juni nog vrij. Ger. prijzen. Recre atie-oord „Zora", telefoon 08383—390. putten /t1j\ een geheel verzorgde i 1)1 l I vakantie temidden van on- gerept natuurschoon. Bovendien gezellig avondprogramma in onze prachtige, ruime recreatiezaal. In voor- en na seizoen 34.p.p.p.w., in één van onze 80 vrije kamers. Groepen spec, prijzen. U ontvangt een prosn. als u schrijft aan: „Mooi Veluwe", Putten, telefoon 06776—277 VOORTHUIZEN. Vakoord „ACKERSATE" Kampeerhuisjes m. zelfverz. v.a. 30.- p. w. Bebost terrein. Kantine. Bondskamp. pl. vrij voor 15/7 en na 12/8 vr. prosp. 03429-585. Zomerhuisjes te huur, w. en k. str. w. en douche. G. Lagerwey, Molenstr. 8 Telefoon 08387—494. RHFNFN Pann«Koekenrest., tel. 08376276. Bonds- ïyXAlji^lji^ hotel „De Eekhoorn". Voll. pens. v.a. 7.50 Mm. 5 d. Logies met ontbijt v.a. f 5.50. Uniek uitzicht. PENS. „OLMENVELD" w. str. w., douche en l prima keuken. Prijs per dag per pers. 10.-, kind. halve pr. Tevens geleg. voor kampe ren, met voor ongunstig weer gezellig ontspanningslokaal. VOORTHUIZEN. Vakantie-oord „Het Grijze Veen", tel. 03429 686. Huisjes met en zonder pension. Kampeerterrein. In De vyf HeerlHckheden van N. Lim burg. Prima hot. pens. zomerh. en gem. kamers. Inl. V.V.V. Heijen. Telef. 08851—694. HENT UUT ZAAND. Bos. hei en zand verstuivingen. Midden Veluwe. Zomer huisjes 48 pers. Vrij voor 15 juli e* na 19 augustus. Vijfsprongweg 8, telefoon 08386273.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 10