Liberale ministers treden uit kabinet Eyskens PROFESSOR ROMME TREKT ZICH TERUG UIT DE POLITIEK I BH* H1S»! Bezuinigingen van de Eenheidswet werden struikelblok r Honderd doden in Angola Zuidafrikaanse goudmijn werd massagraf Russisch circus mag in Hilversum niet optreden Wigny komt met Luns praten BAAYENS PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Twee machinisten omgekomen OVERWINNING VAN KENNEDY OP ADENAUER m Verbeterde Discoverer om de aarde Voorwaarde Ferhat Abbas wil de Gaulle spreken Advocaat verongelukt Feest Y.N. bieden familie van Loemoemba bescherming aan Knaapjes stroopten havens af Rêtisserie ,/t Veerhuis" Schrijvers's 0m gezemg te StOnenhUIS Toonaangevende CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" MA1S0N VAN WESTEN Restaurant WÖHLER J. DE JONGE DE MUYNCK Prins Carl geschrapt als Serafimerridder Limburgs vliegongeluk Personeel kende niet voldoende voorschriften De Bilt: Zonnig Wintermaand met meiweer Directeur: JACQ DE SMIT; Chef red.: G. J. BREUKEH Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4. Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24. Terneuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwart*# Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1,—%, 16e jaargang is"o. 4785 Zaterdag 18 februari 1961 KABINETSCRISIS IN BELGIE Prof. Romme in de Tweede Kamer Van onze parlementaire redacteur DEN HAf\G. Prof. mr. C. P. M. Romme is uit de politiek. Zijn gezondheid dwingt hem ertoe. Hij heeft bedankt als lid van de Tweede Kamer en hij zal zich evenmin nog kunnen bezig houden met de K.V.P. Dit nieuws, ook onverwacht voor zijn naaste politieke vrienden, schok te gisteravond de Nederlandse poli tieke wereld in vrijwel al haar ge ledingen. Niet alleen het parlement, maar ook de regering verliest in deze scherpzinnige politicus van nationaal formaat een van haar belangrijkste stuwende krachten. Zijn afwezigheid sinds 20 oktober van het vorig jaar was in de Tweede Kamer trouwens al duidelijk merkbaar. Het besluit om zich uit de politiek terug te trekken heeft prof. Romme ge nomen op grond van de adviezen van zijn artsen, die van oordeel zijn dat hij het uitzonderlijk zware werk van frac tievoorzitter en politiek leider van de K.V.P. niet meer zonder ernstig gevaar voor zijn gezondheid op zich kan ne men. Door de rustkuur die hij na zijn instorting op 21 oktober, de dag voor het congres van zijn partij te Amster dam, moest ondergaan, is prof. Romme wel hersteld van zijn overwerktheid. Weer gezond Hij is dus weer gezond en energiek, maar hij heeft met realistisch begrip voor zijn toestand, die de grote span ningen welke een positie zoals hij in 's lands politiek en in zijn partij be kleedde, meebrengt niet meer kan ver dragen, besloten zich geheel terug te trekken. Zijn belangstelling is echter nog even breed als voorheen. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waar in hij zijn besluit bekend maakt, geeft prof. Romme aan dat hij nog wel een normale dagtaak" kan verrichten. Het is niet bekend wat hij ter hand zal ne men, maar in zijn kring verwacht men dat nij zich aan het schrijven zal zet ten. Brief Prof. Romme schrijft letterlijk: „Tot mijn leedwezen ben ik tot het besluit moeten komen mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer d'er Staten-Generaal te beëindigen. De mij behandelende doktoren hebben mij veroorloofd en aangeraden binnen enige tijd weer aan het werk te gaan, maar zij hebben mij daarbij met klem in overweging gege ven, mij voortaan te beperken tot een normale dagtaak. Vermits het werk van fractievoorzit ter voor mij deze grens te buiten gaat Van onze correspondent MOERDIJK Twee machinisten van poldergemalen in Moerdijk, de 38-jarige B. van -der Made en de zestigjarige A. van de Andel, zijn gistermiddag door gasvergiftiging om het leven gekomen. Een d'erde, de heer Van Boxtel uit Moer dijk, die eveneens bedwelmd was ge raakt. kon na behandeling in het zieken huis in Breda naar huis terugkeren. Het ongeluk gebeurde nabij het gemaal Moerdijk van de Royale polder. Van dit gemaal naar het open water loopt een zeventig meter lange afvoerbuis, waar aan enige reparaties -moesten worden verricht. Om dat werk te d'oen kropen de machinisten Van der Made en Van Box tel erin. Zij namen een benzinemotortje mee om het water weg te -pompen. Tijdens het werk raakte de heer Van der Made bedwelmd door de uitlaatgas sen van het motortje. Zijn collega wilde hem d-oor d'e lange buis naar buiten dra gen. maar slaagde daarin niet helemaal. Hij veelde zich onwel worden, liet het slachtoffer liggen en liep snel naar de uitgang, waar hij de machinist Van de Andel en een aantal omstanders kon waarschuwen. Van Boxtel zakte in elkaar en raakte ook bewusteloos. Van de Andel ging toen de buis in en keerde niet terug. Omstanders gingen hem achterna en troffen hem en de heer Van der Made bewusteloos aan. Zonder bij kennis te zijn gekomen zijn de twee machinisten overleden. en moet gaan, ben ik tot mijn boven vermelde conclusie gekomen. Mitsdien beëindig ik hierbij mijn lidmaatschap van uwe Kamer. Het zij mij veroor loofd, de gelegenheid te benutten om uiting te geven aan mijn grote dank baarheid voor alles wat ik in de tijd van mijn Kamerlidmaatschap heb ge leerd en ondervonden". Zie ook pag. 6 Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. West-Duitsland zal in het vervolg geregeld bijdragen in de kosten van de westelijke defen sie en meedoen aan de economische hulpverlening van de westelijke landen. Aldus werd gisteren in Washington be kend gemaakt na besprekingen tussen president Kennedy en Heinrich von Brentano, de Westduitse minister van •buitenlandse zaken. In een verklaring van het Witte Huis staat onder andere, dat West-Duitsland bereid is de noodzakelijke middelen bij te dragen voor de hulpverlening aan de onderontwikkelde landen. Zoals bekend hebben de Verenigde Staten al geruime tijd bij de Bonds republiek daarop aangedrongen. Vorige week nog wees Kennedy een aanbod van West-Duitsland om een miljard dollar voor de onderontwikkel de gebieden uit te trekken van de hand. Dit bedrag zou alleen voor 1961 gelden. Washington eiste echter van de^West- duitsers de verzekering, dat zij gere geld zouden helpen. Deze eis is nu dus ingewilligd. Een en ander wordt als een belang rijke diplomatieke overwinning van president Kennedy beschouwd. LOS ANGELES (AP) De Ameri kaanse luchtmacht heeft gisteren een Discoverer in een baan om de aarde ge bracht die groter en zwaarder is dan alle voorgaande kunstmanen van dat militaire type. Het ligt in de bedoeling dat de Discoverer, nummer 20 al, pas dinsdag een instrumentenhouder in de richtinig van de aarde zal uitstoten. De Discoverer 20 is volgens de Ameri kaanse luchtmacht, die de geslaagde lan cering bekend maakte op de basis Van- denberg aan de Stille Oceaan, een ver beterde uitvoering. Deze nieuwe soort Discoverer zal spoedig gebruikt worden om een aap in een baan om de aarde te brengen en dat dier naar de aarde terug te laten keren. Voor de lancering van Discoverer 20 werd volgens de Amerikaanse lucht macht gebruik gemaakt van een raket van het type Thor die was voorzien van een krachtiger raketmotor en werd voort gestuwd met krachtiger brandstoffen. De tweede trap, die geheel in een baan om de aarde kwam als kunstmaan, weegt volgens de Amerikaanse luchtmacht 1.002,5 kilo, 337,5 kilo zwaarder dan de voorgaande Discoverers, en de instru- mentenhouder, een klokvormige capsule, weegt 135 kilo. Dinsdag zullen vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht in de omgeving van Hawaii proberen de capsule bij de terugkeer naar de aarde in de lucht op te vangen. Omdat de verwachting is dat het weer dinsdag weinig geschikt zal zijn voor zo'n operatie is het mogelijk dat deze een of twee dagen uitgesteld zal worden. Op de Rijksweg 24 onder Ede is de 25-jarige J. de Blok om het leven ge komen bij een botsing met een tegen ligger, die, ondanks het slechte zicht, naar links was uitgeweken om een tractor te passeren. De heer Blok stortte met zijn vrachtauto in een sloot. Van onze correspondent BRUSSEL De liberale leden van de katholiek-liberale re- gering-Eyskens hebben gisteravond de eerste-minister verzocht hun ontslag-aanvrage bij de Koning in te dienen. Het kabinet was vrijwel de gehele dag bijeen geweest om te beraadslagen over de koninklijke besluiten die ter uitvoering van de Eenheidswet moe ten worden genomen. om alle koninklijke besluiten op tijd gereed te krijgen. Eind volgende week zal namelijk het besluit tot ontbinding van het parlement ge nomen worden, zodat nog voor de paasvakantie, en wel op 26 maart, verkiezingen gehouden kunnen wor den. De katholieken beriepen zich erop dat nu eenmaal toegezegd was dat bepaalde koninklijke besluiten, o.a. die betreffende de werkloosheidsver goeding, aan de Kamercommissie zouden worden voorgelegd voordat zij zouden worden uitgevaardigd. Deze verplichting brengt zoveel ver traging mee, dat men volgende week niet met de besluiten gereed zou kunnen komen. Laten we dus wachten tot na de verkiezingen, zeiden de katholieke ministers. De liberalen hebben zich daarbij niet willen neerleggen. Na afloop van de vergadering bleef het gebruikelijke communiqué ach terwege, doch wel vernam men dat het Kabinet zaterdagochtend op nieuw zou vergaderen. De liberale ministers gingen intussen afzonder lijk beraadslagen en even later begaf de liberale vice-premier Lefebvre zich naar de eerste-minister om het bovenvermelde verzoek te doen. Eyskens liet daarop weten dat de ministerraad zaterdagochtend toch bijeen zal komen om daarna naar huis te gaan, dus niet naar de koning. Even later deelde een woordvoer der van Lefebvre mede, dat de libe rale ministers hun ontslag hadden genomen omdat hun rooms-katho- lieke collega's in de regering geen gevolg wilden geven aan hun ver zoek om met de koninklijke heslui ten die de in de Eenheidswet voor ziene belastingverhoging moeten realiseren, ook de koninklijke be sluiten te nemen die in de sociale sector tot belangrijke bezuinigingen moeten leiden. De Eenheidswet, die een compro mis was tussen verschillende stro mingen in de regering hebben de liberalen en wij laten dan nog enkele tegenstemmers in Kamer en Senaat buiten beschouwing aan vaard op voorwaarde', dat de voor ziene belastingverhogingen te zelf- der tijd afgekondigd zouden worden als de bezuinigingen. Eerste-minister Eyskens had de liberalen dit toe gezegd. Sinds de Senaat maandag de Eenheidswet heeft aangenomen, zijn de katholieke ministers, die moeilijk heden vreesden met de katholieke vakbeweging, zich gaan verschuilen achter de technische onmogelijkheid JOHANNESBURG (Reuter) In Angola, de Portugese kolonie aan de Afrikaanse westkust, is het nog steeds niet rustig. De onlusten, welke begonnen zijn na het kapen van het passagiersschip Santa Ma ria, hebben gisteren weer een nieuw hoogtepunt bereikt. Volgens een Zuidafrikaanse krant hebben enige honderden negers ondanks de mili taire bewaking een politiebureau in de hoofdstad Loeanda bestormd. De soldaten namen geen afwach tende houding aan. Onder een regen van kogels is de opgewonden me nigte naar het gebouw gestormd. Men schat het aantal doden op ten minste honderd. De berichten over de onlusten zijn via Brazzaville ontvangen. De Portugezen hebben geen mededelingen over de gebeur tenis verstrekt. MOZAMBIQUE De recente gebeurtenissen in An gola hebben in verscheidene Afri kaanse gebieden reacties uitgelokt. Dit weekeinde zullen vijftig ver tegenwoordigers van Afrikanen uit Oostafrikaanse gebieden bijeenko men met het doel een „Afrikaanse Nationale Unie van Mozambique" te vormen. De Unie zal er naar stre ven de Portugese invloed uit Mo zambique te verdrijven. Er is ook contact gezocht met de bevrijdings beweging in Angola. Men zal trach ten steun te zoeken bij dr. Hastings Banda, de felle Afrikaanse leider van Nyassaland, en de Indische pre mier Nehroe. Er zal een oproep ge richt worden tot alle tien miljoen Afrikanen in Mozambique om de „ketenen van ellende van een blanke overheersing gedurende 450 jaar af te schudden". Van onze correspondent pARIJS Ferhat Abbas, de leider van de Algerijnse nationalisten, heeft laten weten dat hij bereid is president de Gaulle te ontmoeten om met het Franse staatshoofd te spreken over een oplossing van het Algerijnse vraagstuk. Abbas heeft dit via Tunis ter kennis van de Franse regering ge bracht. AMSTERDAM (A.N.P.) In Amster dam is gisteren de 58-jarige Zandvoortse advocaat en procureur mr. dr. M. Bouw man -met zijn bromfiets tegen een vracht auto gebotst. Hij werd zo ernstig gewond dat hij later op de dag is overleden. GASTON EYSKENS Ondertussen was het wel duide lijk dat het gisteravond feest was bij alle socialistische leiders. Toen de stakingsactie eindigde nam ieder een aan dat de socialisten bij de verkiezingen een zware nederlaag zouden leiden. De liberale en ka tholieke regeringspartijen zijn ech ter ruzie gaan maken en hebben daardoor de aandacht van de revo- lutionare stakingsactie der socia listen afgeleid. Eerst maakten zij ruzie over de aanpassing van de Vlaamse en Waalse zetels in Kamer en Senaat aan de bevolkingscijfers en toen aan de bevolkingscijfers en toen over de aan de liberalen toegezegde kies wethervorming, die de bevoordeling van de grote partijen bij de ver deling van de restzetels moet ver minderen ten voordele van de libe ralen. De liberalen hebben dit ge slikt, doch zij weigerden gisteren zich aan het kiezerscorps te presen teren zonder dat tegen de algemeen gekritiseerde belastingverhogingen ook werkelijke bezuiningen staan. De socialisten kunnen zich thans in de verkiezingscampagne op de borst slaan en in hun kiescampagne betogen dat ze altijd wel hebben ge zegd dat de katholiek-liberale coali tie nergens voor deugde. LEOPOLDSTAD (Reuter) De Verenigde Naties hebben de verwan ten Van Loemoemba en zijn twee eveneens in Katanga vermoorde aan hangers bescherming aangeboden. Het gaat om ongeveer dertig men sen, onder wie Pauline Loemoemba, de jonge weduwe van de vermoorde ex-premier. Zij zullen onder dak wor den gebracht in het kamp van de Maleise troepen van de internationa le politiemacht. Later zullen zij per vliegtuig worden overgebracht naar Stanleystad, het voornaamste bolwerk van Loemoemba's aanhangers. Er is alle reden can deze mensen, die bang zijn dat ook zij vermoord zul len worden, internationale bescherming te geven. Overal in Congo s-taan voor- en tegenstanders van Loemoemba el kaar naar het leven. Er zijn al enige tientallen doden gevallen. Twee veerboten vol mensen zijn op de rivier de Kisie in de Indische staat Bihar gezonken. Men vreest dat vijftig mensen, voor het grootste deel vrouwen en kinderen, verdronken zijn. AMSTERDAM De rijkspolitie te water in Amsterdam heeft een dertien jarig jongetje uit Zaandam gearresteerd, dat ervan wordt verdacht samen met een vriendje in de loop van de laatste maanden voor ongeveer zeshonderd gul den aan snuisterijen te hebben gestolen. De Amsterdamse haven was hun ope ratiegebied. De gearresteerde jongen, die het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen, scharrelde steeds aan boord van schepen, waar hij zich soms arge loos aandiende als colporteur van speld jes voor de bestrijding van de t.b.c. Hij is overgebracht naar Zaandam, waar de politie speciale belangstelling heeft voor zijn. vader. Die schijnt van de escapades van zijn zoon op de hoogte te zijn geweest en zelfs buitenlands geld, dat tot de buit behoorde, voor hem te hebben ingewisseld. Wat de jongen aan contanten van zijn expedities heeft over gehouden ;.s opgegaan aan snoepgoed en bioscoop j es. JOHANNESBURG (Reuter) Door een ondergrondse ontploffing in een Zuidafrikaanse goudmijn zijn twee honderd mijnwerkers afgesloten van de buitenwereld. Reddingsploegen hebben al 35 lijken geborgen, dertig van negers, vijf van blanken. De rampmijn ligt in de buurt van Johannesburg. Honderdvijftig meter onder de oppervlakte ontplofte er gis terochtend vijfhonderd kilo dynamiet. Tot ver in de omtrek van de goud mijn Roodeport werd de schok ge voeld. Door de ontploffing werden de man nen die dicht bij de twintig kisten van vijftig kilo dynamiet waren, aan stuk ken gescheurd. Door de schok stortten vele gangen in. Overal werden groe pen mijnwerkers bedolven. Overlevenden Gisteravond laat waren de bergings- ploegen al doorgedrongen tot de plaats waar het dynamiet is ontploft. Zij vonden daar vele zo zwaar verminkte lijken, dat identificatie onmogelijk is. Ook werden 43 kleurlingen en zeven blanken uitgegraven die nog leefden. Zij zijn in een hospitaal opgenomen. De directie van de mijn, die eigen dom is van de General mining and finance corporation, heeft meegedeeld dat de ontploffing zich waarschijnlijk heeft voorgedaan terwijl het dynamiet nog in de lift was. Een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing had nog niets opgeleverd. De directie kon niet zeggen hoeveel mensen ondergronds waren tijdens de explosie. PARIJS. Tussen 28 februari en 22 april zal het Parijse jazzseizoen, dat dit ja^* enkele hoogtepunten bereikte met concerten van Louis Armstrong (gedu rende twee weken) en Duke Ellington (één week) met zes recitals besloten worden. Advertentie U bent altijd welkom bij... Le sanctuaire du bien manger Tel. 0 1198 - 326 - Wolfaartsdijk WATERZOOI, een visschotel van div. vis soorten, kreeft, tong, tarbot, garnalen, oesters, bedekt met twee versch. sausen. m, tl 1 winkelen. collectie Lange Vorst modestoffen en na afloop bij MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitiages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstraat Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes een GEZELLIG onder-onsje BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES - LANGE KERKSTRAAT 33 tel. 011005309 - Bijna 100 jaar boekhandel OPTIEK - F0T0HANDEL Ganzepoortstraat 3 Goes Tel. 5214 Nederlandse exploitanten oefenen druk op regering Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het Russische circus heeft geen vergunning gekre gen om zes dagen te Hilversum op te treden. De minister van sociale zaken heeft daartoe besloten nog vóór hij hét telegram had ontvangen, waarin de heer J. Kersten, tournee leider voor Nederland, om verlen ging van de werkvergunning had gevraagd. De motivering voor deze houding vernam de heer Kersten mondeling van de heer Schumacher, hoofd van de afdeling werkvergunningen van dat departement: „Tegen alle ver drukking in hebben wij gemeend te moeten meewerken, omdat het op treden in Nederland slechts acht dagen zou duren". Dit „tegen de verdrukking in" heeft betrekking op de protesten van vele exploitanten uit de theater- en circuswereld tegen het optreden van het staatscircus van Moskou. Het lijkt merkwaardig, dat aan het Duitse circus Williams wel ver gunning gegeven is langer dan een week in Nederland te reizen. Het maakt van 20 mei af een tournee van vijfeneenhalve maand door ons land. Twee weken Van begin af was het de bedoeling, dat het Russische circus twee weken in Nederland zou optreden. Het wer den acht dagen, toen bleek dat het Gebouw Ahoy' niet langer beschik baar was door een aansluitende ten toonstelling, die niet kon worden verzet. Men rekende er daarna op in Duitsland een geschikte hal te kun nen vinden. Toen dit mislukte, wer den pogingen gedaan in ons land. Deze gelukten te Hilversum, maar inmiddels was een werkvergunning voor acht dagen Rotterdam inge diend. Omdat de verstrekte visa gel dig waren tot 9 maart werd de zaak als „in kannen en kruiken" be schouwd. Het verblijf te Hilversum zou een dag te voren eindigen. 1 Grote schade Het ministeriële besluit heeft tal van ernstige kanten. De schade voor het circus schat de heer Kersten up 150.000 gulden. De gemeente Hil versum derft 50.000 gulden aan be lasting en huur voor de Expohal. Tienduizenden belangstellenden wor den teleurgesteld. De Nederlandse toerneeleider moet een oplossing zien te vinden om van zijn huurovereen komst af te komen. De toegangs kaarten voor Hilversum zijn kant en klaar. Op de Russische ambassade ver nam de heer Kersten, dat men het ministeriële besluit zo krenkend vond, dat niet om herziening zal worden gevraagd. Nadat gisteren van Kiel tot Ulm vergeefs is gepoogd alsnog een hal te vinden om de zes dagen „leeg loop" te voorkomen, zijn maatrege len getroffen om de accommodatie in het Gebouw Ahoy' te vergroten. Er wordt een tribune bij gebouwd, zodat nu per voorstelling duizend toeschouwers meer bijna zesdui zend totaal kunnen genieten. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De Belgische minister van buitenlandse zaken Wigny zal op vrijdag 24 februari in Den Haag met zijn Nederlandse collega actuele problemen bespreken. Het Is aan te nemen, dat het gesprek in hoofdzaak zal gaan over de moeilijk heden in de klein-Europese politiek, die zijn ontstaan door de voorstellen van de Franse president De Gaulle. Verder wil minister Luns met zijn Bel gische collega enkele Nederlands-Belgi sche problemen doornemen, zoals de ScheldeRijnverbinding. De beide ministers besloten tot het ge sprek vöör bekend werd, dat de liberale ministers in de Belgische regering het be sluit hadden genomen af te'treden. Hoe deze binnenlandse politieke ont wikkeling in België het gesprek kan be- invloeden moet worden afgewacht. In dien het Belgische kabinet (demissionair) aanblijft tot de verkiezingen op 30 maart zullen de gevolgen voor de komende bespreking niet al te ernstig zijn. Het is veelzeggend, dat de ministers hun gesprek juist houden drie dagen voor op 27 februari te Parijs de minis ters van buitenlandse zaken van de West- europese unie bijeen komen. Minister Luns heeft reeds de gedachte geopperd, om via de W.E.U., waarvan ook Engeland lid is, de Britten bij het klein-Europese politieke gesprek te be trekken. Wellicht is het de bedoeling van mi nister Luns om vrijdag bij zijn Belgische collega sympathie voor deze gedachte te wekken. Van onze correspondent STOCKHOLM Op initiatief van ko ning Gustaaf Adolf van 2/weden heeft diens neef prins Carl, die woont in Ma laga in Spanje, medegedeeld dat hij van de lijst van Serafimer ridders ge schrapt wenst te worden. De achtergrond van deze in Zweden opzienbarende kwestie is een proces wegens verkoop van een landgoed met woekerwinst. Weliswaar werd prins Carl vrijgesproken, maar hij sloeg bij dit proces toch een weinig imponerend figuur. Lies! Hij kost me vijf gulden per uur. Aduerteutie DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Bij' het onderzoek naar het dodelijk ongeluk met een lesvliegtuig bij het vliegveld Zuid-Limburg op 7 april van het vorige jaar is de indruk verkre gen dat het dienstdoende personeel van het vliegveld en dat van de afdeling luchtverkeersbeveiliging van de Rijks luchtvaartdienst niet voldoende op de hoogte waren van de voorschriften van de Luchtvaartwet. Dat verklaarde de Raad voor de lucht vaart gisteren in zijn uitspraak over het ongeluk. De raad gaf daarbij de directeur- generaal van de Rijksluchtvaartdienst in overweging maatregelen te treffen om de kennis van de voorschriften te verbe teren. Over het ongeluk zei de raad dat uit niets is gebleken dat het vliegtuig enige technische storing had. De verklaringen zowel als de omstandigheden ten tijde van het ongeluk wijzen erop dat de leer ling-vlieger de twintigjarige heer L. Jongman uit Alkmaar, een te steile start had gemaakt, die boven zijn macht ging. Het toestel, een nieuwe lesmachine van het type Saab Safir, was in een tolvlucht geraakt en in een boomgaard terecht gekomen. Dat had de heer Jongman het leven gekost. Advertentie Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Droog weer met zonnige perioden en weinig wind. Hoge middagtem- peraturen. MIESJE: Dat be looft een zondag te worden! 19 febr.: zon op 7.48, zon onder 18.00; maan op 9.52, maan onder 23.29. 20 febr.: zon op 7.46, zon onder 18.02; maan op 10.19, maan onder Van onze weerkundige mede werker Nadat de mist gedurende de ochtenduren nog op heel wat plaatsen moeilijkheden had ge bracht, is het gisteren een stra lende dag geworden. Op veel plaatsen werd het warmer dan dinsdag; in De Bilt werd 16)4 graad bereikt, waarmee het de warmste dag van deze eeuw was die zo vroeg in het jaar voorkwam. Er zijn in deze eeuw slechts twee maanden februari aan te wijzen, die wel eens een hogere temperatuur hebben opgeleverd; dat was in 1959 en in 1960, maar deze hogere temperaturen kwa men pas aan het eind van de maand. In Twente werd het gis teren zelfs achttien graden, in het zuiden zestien of zeventien graden en in het noorden veer tien graden. Alleen op Terschel ling bleef de warmte tot tien graden beperkt. Het zijn alle maal temperaturen die normaal zijn voor begin mei. Nog altijd is er geen verande ring van betekenis te signaleren in de algemene verdeling van de luchtdruk. Alleen komt een nieuw gebied van hoge druk, dat gis teravond hij de Azoren was ge legen, dichterbij. Het front tus sen het oude en het nieuwe ge bied van hoge druk zou morgen de bewolking tijdelijk wel eens kunnen doen toenemen, maar naar regen van betekenis ziet het nog niet uit. De temperatuur blijft hoger dan normaal, al is een daling van het kwik wel in het verschiet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1