Demonstraties van negers tijdens debat over Congo Nieuw drama in België: 7 3 doden bij vliegramp Hammarskjoeld na ernstige relletjes: geen sprake van heengaan WARSCHAU, BELGRADO EN KAIRO Ambassades van België bestormd Stelend echtpaar drie jaar cel in DE RESTEN VAN MENSEN EN MACHINE Hele Amerikaanse schaatsploeg voor Praag omgekomen LAATSTE NIEUWS SCHEEPJE ZOEK Schepen door mist aan de grond Worsteling Geschorst Scheldpartij Speciale taak Ir. J. van Ettinger Surinamers vragen om Loemoembastraat PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND LONDEN (Reuter/A.P.) Leden van de staf van de Belgische ambassade in Warschau konden gisteren met moeite verhinde ren dat woedende betogers, die het gebouw waren binnenge drongen, zich vergrepen aan het vrouwelijke personeel. De inboedel van de ambassade werd kort en klein geslagen. De staf van de Belgische ambassa de in Kairo moest gisteren vluchten naar de Canadese am bassade toen een woedende me nigte naar het gebouw opmar cheerde. Spoedig daarna ging de ambassade in vlammen op. Deze twee aanvallen op ambassade's protesten tegen de dood van Loemoem- ba waren de ergste van een groot aantal krachtdadige demonstraties in tal van hoofdsteden, waarbij hier en j daar ook de ambassades van de Ver-1 enigde Staten, Engeland en Frankrijk het moesten ontgelden. Bovendien wer den in zeer vele andere steden zonder diplomatieke vestigingen ook grote be togingen gehouden. Toeval 1 Stevenson: achter Hammarskjoeld Van onze correspondent NEW YORK De nieuwe crisis tussen Oost en West, veroorzaakt door de wijze waarop de Sowjetunie heeft gereageerd op de dood van Loemoemba, heeft gisteren geleid tot zeer ernstige relletjes die de zitting van de Veiligheidsraad verstoorden. In de zaal waar de Raad bijeen was om over Congo te beraadslagen zijn zelfs gewonden gevallen. Buiten het gebouw van de Uno werden ook vechtpartijen geleverd. De vergadering moest worden geschorst. Het was voor iedereen duidelijk dat deze relletjes deel uitmaakten van een plan. Juist toen de Amerikaanse afgevaardigde Adlai Stevenson begon aan een hartstoch telijk uitgesproken rede over de politiek van zijn regering jegens de vraagstukken van Afrika, werd er een harde slag gegeven op de deur van de publieke tribune. De afgevaardigden keken verrast op. Zelfs de Rus Zorin, die met een boos gezicht had zitten luisteren naar Stevenson, scheen verbaasd. De slag op de deur was blijkbaar een signaal geweest. Vrijwel op hetzelfde ogenblik klonk Zorin: Hammar- er een luide schreeuw. Een knap negermeisje op de tribune begon als een waanzinnige te gillen: skjoeid ken ik niet „Moordenaars, moordenaars! Leve Loemoemba, leve Loemoemba! Moordenaars!" resolutie op tafel lagontslag on eervol van de secretaris-generaal, terugtrekking van alle vreemde troe pen uit Congo, verdrijving van alle Belgen uit dat land enz. Vervolgens een lange scheldpartij aan het adres van Hammarskjoeld, die rustig een sigaar zat te roken en af en toe glim lachte, wanneer de Rus bijzonder on diplomatieke taal uitsloeg. Tenslotte nam de secretaris-generaal zelf het woord. Hij begon met zijn af schuw te uiten over de wijze waarop Loemoemba is vermoord„een ver schrikkelijke misdaad tegen de begin selen waarvoor de Uno strijdt en waar voor zij in het leven is geroepen". Dat in Belgrado eergisteren bok dê ruiten van de Nederlandse ambassade werden I ingegooid was eigenlijk een ongelukkig; toeval; de ambassades van Nederland en België delen daar één gebouw. j In Warschau drongen, terwijl de politie rustig toekeek, tien tot twaalf jongelui de Belgische ambassade binnen. De politie greep zelfs niet in toen de j voordeur van het gebouw geforceerd werd. De indringers vernielden het I meubilair en gooiden het, samen met grote hoeveelheden paperassen, door de ingegooide ruiten naar buiten, waar, dat alles in brand werd gestoken. De indringers bekogelden de leden van de ambassadestaf die zich tegen dit vandalisme verzetten met inktflesjes. Toen zij zich aan de vrouwelijke leden van de ambassadestaf wilden vergrijpen kwam het tot een handgemeen. Op zeker ogenblik werd het bombarde ment met straatstenen zo hevig dat de Belgen in het gebouw beschutting zochten in de gangen. HOEK VAN HOLLAND In een dichte mist is gisteravond een Sche- venings scheepje volgens berich ten uit Hoek van Holland het vissers vaartuig Sch. 155, volgens andere be richten een open motorvlet van het loodswezen tussen Scheveningen en Hoek van Holland zoek geraakt. Het scheepje had twee passagiers aan boord, waarmee het om vijf uur uit Scheveningen was vertrokken. Gisteravond laat is uit Hoek van Holland de reddingboot President Jan Leis de dikke mist ingevaren de seinpost Hoek van Holland gaf een zicht van twintig meter op om het vaartuig te zoeken. Vanuit Sche veningen nam de reddingboot Dorus Rijkers aan het speuren deel. Het vermiste scheepje had geen radio aan boord en is vermoedelijk verdwaald omdat de opvarenden de kustvuren niet meer konden zien. Te ver IIIIIIIIIIIIIIUI» Itt Kairo gingen de betogende vandalen in hun opgehitste woede te ver. Zij gingen precies zo te werk als hun geest verwanten in Warschau, en eerder in Moskou, Belgrado en andere hoofd steden, stichtten daarna brand binnen de Belgische ambassade in plaats van alleen maar er buiten. De politie van Kairo liet zich opvallend lijdzaam de doorbreking van een beschermend cor don welgevallen. Na de volledige verwoesting van de Belgische ambassade bekogelde de horde in Kairo de ambassades van de Verenigde Staten en Engeland. Ook het gebouw van de Amerikaanse voor lichtingsdienst moest het ontgelden. De staf van de Belgische ambassade had toen al onderdak gevonden in de Canadese ambassade. Vlag aan flarden Eigen nieuwsdienst VLISSINGEN De scheepvaart op de Westerschelde is gisteravond door een plotseling opkomende dikke mist stil ge legd. Enkele van de gezagvoerders die, vertrouwend op de navigatiemiddelen, toch uitvoeren, hebben hun euvele daad met een stranding moeten bekopen. In het Nauw van Bath liep het ruim vijfduizend ton metende Noorse schip Vingnes aan de grond. De sleepboot Hol land voer uit om assistentie te verlenen. In het Zuidergat ter hoogte van Wals oorden strandde de Zweedse ertstanker Matarengi <24.000 ton). Het schip is op eigen kracht vlot gekomen. Het verloor de beide boegankers. Het Belgische vrachtschip Mokoto (8877 ton) liep bij Saaftinge aan de grond. De enige sleepboot die daar hulp had kunnen verlenen, de Scaldis, was gistermiddag onderweg naar Folkestone, waar het Noorse schip Roland in moei lijkheden verkeerde. Bij een poging terug te keren naar de haven van Wemeldinge liep het motor schip Gulf 93 op de Zeedijk. De sleper Ad ja heeft de boot vlot getrokken. Van alle kanten renden zaalwachters in de blauwe uniform van de Uno de tribune op. Zij beduidden dat er stilte moest zijn. Sssttt, klonk het van alle kanten. Op dat ogenblik hadden de demon stranten kennelijk gewacht, want van verschillende zijden renden negers de publieke tribune op. Meer dan veertig negers die al een zitplaats hadden toen de bijeenkomst begon, stonden op, en zij allen gilden om het hardst: „Moor denaars. Hammarskjoeld de moorde naar, Amerika steunt de moordenaar Hammarskjoeld". Het spektakel was compleet, het geschreeuw oorverdovend. Stevenson sprak door alsof er niets aan de hand was. Sir Patrick Dean, de Britse voorzitter van de Raad, keek over zijn brilleglazen naar de publieke tribune. Een zaalwachter rende op secretaris generaal Hammarskjoeld toe en fluis terde hem iets in het oor. Hammar skjoeld kwam overeind en volgde de zaalwachter naar buiten. Op de tribune heerste nu een wildé worsteling tussen de zaalwachters en de demonstranten. Er werd van weers zijden woest geslagen en getrapt, en het was geen wonder dat achteraf bleek dat er achttien zaalwachters gewond waren geraakt. De negers, die de rel veroorzaakt hadden, waren Amerikanen. Zij hadden kaarten gekregen om de zitting bij te kunnen wonen van diplomaten van Afrikaanse landen. De vei"gadering was ten slotte ge schorst. Toen de zaalwachters er na een kwartier in waren geslaagd de vechtende bende de deur uit te werken werd de bijeenkomst hervat in het geheim, dus met een lege publieke tribune. In dat kwartier liepStevenson rusteloos in de gang heen en weer, tegen ieder die het horen wilde zeg gend: „Allemaal georganiseerd, alle maal georganiseerd!" Stevenson heeft, toen de rust een maal was hersteld, de degen gekruist met de Rus Zorin, die precies deed wat hem was opgedragen en secretaris generaal Hammarskjoeld volkomen negeerde. De Amerikaan vroeg de Raad, zich achter de secretaris-generaal te stellen, wiens aftreden door Rusland is geëist, en waarschuwde dat de Ver enigde Staten niet lijdzaam zullen toe zien terwijl anderen moeilijkheden in Congo veroorzaken. Hij wees erop dat het nu gaat om het voortbestaan van de Uno zelf. Zorin herhaalde het Russische stand punt, dat ook al in de vorm van een Achttien zaal wachters zijn gis termiddag ge wond toen de bij eenkomst van de Veiligheidsraad werd verstoord door enige tien tallen demon strerende toe schouwers. Er waren nog drie andere gewon den, onder wie een fotograaf, die pari noch deel had aan de beto ging tegen Ham marskjoeld. (Telefoto) Na deze inleiding, die op de ver tegenwoordigers van de Afrikaanse landen uiteraard een goede indruk maakte, kwam de mededeling waar op met spanning was gewacht: Hammarskjoeld is niet van plan op zij te gaan voor de terreur van de communistische landen. Zolang niet de meerderheid van de leden van de volkerenorganisatie hem het ver trouwen opzegt, blijft hij generaal. „Als ik zou bukken voor de Russische eisen zou dat betekenen dat ik de organisatie in de steek liet", zei hij. Hij hield een welsprekend betoog tot verdediging van de door hem gevolgde politiek. Hij wees erop dat hij, door af te treden, zoals de Sow jetunie eist, de weg zou effenen voor de „driehoofdige leiding" van het secretariaat van de Uno, zoals de communistische landen die wensen. Een dergelijk driemanschap, zei Hammarskjoeld, zou nooit behoorlijk kunnen functioneren. De secretaris-generaal, die niet in het minst onder de indruk scheen van de Russische campagne om hem ten val te brengen, vond dat hij juist op dit ogenblik in de geschiedenis van de volkerenorganisatie niet mocht aftreden. „Juist nu heb ik het gevoel, belast te zijn met een spe ciale taak". Hij is er vast van overtuigd dart de meerderheid van de leden van de organisatie der Verenigde Naties nog altijd achter hem staat. ALKMAAR. Een Amerikaans echt paar, dat vorig jaar een alleenwonende hulpbehoevende veehouder beroofde, is gisteren door de Alkmaarse rechtbank tot drie jaar gevangenisstraf veroor deeld. De 35-jarige J. E. L. en zijn dertigja rige vrouw J. F. C. M. brachten in augustus een bezoek aan de veehouder J. de Groot te Krabbendam. Het paar wilde kamers huren en bood de man aan op de boerderij en in de huishouding te helpen. De G. ging daar gretig op in. Het echtpaar ging weg ..om een kind te halen". Het had de 5600 gulden uit de geldkist van de vee houder bij zich en kwam niet terug. ROTTERDAM, In ons artikel van gisteren over de directeur van het Bouw centrum in Rotterdam, werd zijn naam enkele malen verkeerd vermeld; deze luidt ir. J. van Ettinger. Wij bieden a'e heer Van Ettinger voor deze fout onze excuses aan. In de koesterende voorjaars zon dragen mannen van de ber- gingsploegen de zwaar vermink te lijken weg van de passagiers van het trotse vliegtuig van de Sabena dat gisteren in België neerstortte. Terneergeslagen, te midden van de wrakstukken, staan functionarissen van de luchtvaartmaatschappij er bij te kijken. Een rijkswacht houdt nieuwsgierigen op afstand. In het kreupelhout wordt naarstig gezocht naar andere resten van het vliegtuig. In Casablanca was de Belgische ambas sade ook het mikpunt van de georgani seerde volkswoede, maar daar bleef vandalisme achterwege. In Accra, de hoofdstad van Ghana, betoogde een grote menigte voor de Amerikaanse am bassade. De demonstranten trokken ook naar het gebouw van de Verenigde Naties en trokken de vlag van de vol- kerenorganisatie aan flarden. Stoeten arbeider strokken gisteren in Moskou naar de ambassades van Bel- gië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland om er te demonstreren tegen het gewelddadige einde van Loe moemba. Alle tekenen wezen er op dat deze golf van betogingen in hevigheid verre de demonstraties overtrof welke enige jaren geleden in het westen waren ge houden voor de ambassades van de Sowjetunie en Hongarije wegens het ombrengen van Imre Nagy PARAMARIBO (ANP) De Na tionalistische beweging Suriname heeft in Paramaribo eer. demonstratie gehouden uit protest tegen de moord op Loemoemba. De betogers maakten Het bestuur van de in Nederland gevestigde vereniging Ons Suriname heeft minister Pos een telegram ge stuurd waarin hem wordt gevraagd er bij de Rijksregering op aan te drin gen in de V.N. op te komen voor on middellijke stopzetting van de buiten landse inmenging in Congo. Voorts is hem gevraagd te bevorderen dat in, Paramaribo een straat naar Loe moemba zal worden genoemd. Van onze correspondent BRUSSEL Vijf kilometer ten noorden van het vliegveld van Brussel is woensdagoch tend om kwart over tien een Boeing van de Sabena neerge stort. Het toestel kwam uit New York. De 61, merendeels Ame rikaanse, passagiers, de elf le den van de bemanning en een boerenarbeider, die door het uiteenspattende vliegtuig werd onthoofd, verloren het leven. Het vliegtuig, de tweede van vijf Boeings-707 Intercontinental die aan de Sabena zijn geleverd, was maar voor de helft bezet. Het vlieg tuig kan 130 a 190 passagiers ver voeren. Er waren er echter maar 61 aan boord, onder wie zeventien Amerikaanse schaatsenrijders die op weg waren naar Praag om daar aan het wereldkampioenschap kunstrij den deel te nemen. Aanvankelijk werd verondersteld dat ook de naar Praag afgevaardigde Canadese ploeg zich aan boord van de Boeing bevond, maar de Cana dezen bleken de reis te hebben ge maakt met een vliegtuig van de K.L.M. Zij hebben via Schiphol reeds hun bestemming bereikt. GEEN CONTACT Gezagvoerder van het vliegtuig was Louis Lambrechts, die op 23 augustus 1917 te Rotterdam is ge boren. Hij was gehuwd en had drie kinderen. Volgens ooggetuigen was de Boeing voor een eerste maal over de lucht haven van Brussel Nationaal gevlo gen om te landen. Het vliegtuig verloor toen het radiocontact met de controletoren. Toeschouwers zagen het sterk overhellen. Enige ogen blikken later, toen het toestel zich vijf kilometer ten noorden van de luchthaven bevond, gleed het plot seling recht naar beneden. Enkele seconden later steeg een zwarte rookpluim op. Op het vlieg veld wist men toen dat het vlieg tuig was verongelukt. De Boeing is neergekomen in het gehucht Lemmeke, in een veld waarin twee landarbeiders bezig waren met de verzorging van Brus sels lof. Een van deze arbeiders werd gedood door de brokstukken van het vliegtuig, dat meteen na aanraking met de grond uit elkaar vloog. Zijn kameraad werd een been afgerukt. Met vreselijke brand wonden kon de man onder de restanten van het vliegtuig worden weggehaald. KORTE BRAND De Bueing is neergestort op vijftig meter afstand van enige boeidcrij- iies. De pas=i-: hebben eweten d"( Hele volgens voorschrift bij noodlandin gen, gevonden. De mensen moeten op slag zijn gedood. Daarna zijn zij verbrand. De brand heeft maar kort ge duurd. Al een een half uur nadat de Boeing was verongelukt, konden bergingsploegen een begin maken met hun luguber werk. Alle slacht offers werden aangetroffen tussen de wrakstukken van de romp. De mannen die in de verkeerstoren van het vliegveld Meisbroek het binnenkomen van de Boeing hebben gevolgd, zeggen dat alles heel ge woon scheen te verlopen tot het toestel opeens begon te draaien in een abnormale stand en viel. GOEDE REIS Het logboek van het toestel, dat tussen de wrakstukken is gevonden, toont aan dat tijdens de vlucht niets ongewoons is gebeurd. Het vliegtuig was juist voor deze vlucht bijzonder goed nagekeken. De ramp die de Sabena heeft ge troffen is de zwaarste sedert tien jaar. Op 14 oktober 1953 veroorzaak te een ongeluk bij Frankfort de dood van veertig mensen. Twee jaar later verongelukte een vliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij bij Rome. Daarbij kwamen 21 mensen om. Op 17 mei 1958 verongelukte een DC-7 van de Sabena, die op de lijn Brussel—Leopoidstad vloog bij Casablanca; daardoor kwamen 56 passagiers en negen leden van de bemanning om het leven. Sedert de Boeings van het type 707 Intercontinental door de burger luchtvaart in gebruik zijn genomen, was nog geen ongeluk voorgevallen. Wel zijn ongelukken gebeurd bij oefenvluchten, op 28 januari bi.i Long Island zes doden en op 19 oktober 1959 in de stad Washing ton vier doden. In 1959 dreigden tot drie keer toe ongelukken met Boeings van dit type die handelsvluchten verzorgden. In alle gevallen wist de bemanning haar vliegtuig echter onbeschadigd aan de grond te zetten. GENÈVE (A.P., Reuter). De zeven landen van de Europese vrijhandels associatie zullen Finland uitnodigen om zich met de vrijhandelszone te associëren. Dat is gisteren besloten op de conferentie van de ministers uit de zeven landen in Genève. Op korte termijn zullen over de kwes tie onderhandelingen worden begonnen met de Finse regering. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Plaatselijk mist of laaghangende bewolking, met aanzienlijk lagere temperaturen, opklaringen, maar over het al gemeen minder zacht. Weinig wind. MIESJE: Ik zie geen boom voor ogen. 17 le'or.: zon op 7.52, zon or de: 17.57; maan op 8,57, maan onder 20.59 Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. 3. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901, Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel, 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post- bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwscb Dagblad Lowe nummer» 13 eent Abonnementsprijs f 0,58 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven pp aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord mat een minimum van f 1,— 16e JAARGANG NTo. 4783 Donderdag 16 februari 1961 VECHTPARTIJEN IN UNO

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1