Rotterdammers zagen twee „vuurgevechten" FLEXA Ver. Naties in rep en roer BflfE MÖ*Ï Schat in schuur Beul kamp staat voor Duitse rechter Na moord (door onbekendenop Loemoemba en metgezellen BENAUWDE VESTE L00DS-ALARM HEIJBOER i Stadion Veldwijk overstroomd Hongerend paard bijt jongetje Jongeman bekent schilder zelf met De Bilt: Droog Cubanen vechten tegen Castro Eenheidswet in Belg ië aanvaard PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Zwerftocht van zeventig jaar ten einde Zonder al die onzin kom je er ook wel BROMFIETS TEGEN BUS: TWEE DODEN HUILENDE HONDEN MAAKTEN AMOK SCHILDERSBEDRIJF Voldoening Pin-up „Bewijs het maar" Reacties LAATSTE NIEUWS TREINRAMP IN ENGELAND HET WEER OVERAL SPECIALITEIT: KOUDWATERDOOD PAPOEA'S MOGEN STEMBILJETTEN NIET VERKOPEN TANKER SLEEPTE BRANDENDE ANJA Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991, Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1,—% 16e JAARGANG No. 4781 Dinsdag 14 februari 1961 Nauwelijks had de Rotterdamse brandweer gisteravond een brand in het stadhuis bedwongen, of de. vuurbestrijders repten zich naar de Linker Maasoever, waar hun aanwezigheid eveneens werd verlangd. De brand op -'het terrein van de Emba in Rotterdam-Zuid ging met tal van ontploffingen gepaard, het vuur onder het dak van het stadhuis zocht zich rustig en beheerst zoals dat in een raad huis past een weg naar buiten. Toen het stadium van het nablussen was be reikt, kreeg het merendeel der brandweer lieden opdracht zich naar de Stadionweg te begeven, waar brand was uitgebroken in vier opslagplaatsen van de firma C. W. van den Heuvel op het terrein van de Emba. Tientallen vaten en bussen met olie, vet en solutie, knalden gisteravond evenals een groot aantal acetyleenflessen als reuzevuurwerk in de lucht uit elkaar. Om half zeven werd groot alarm geslagen een half uur later lagen de loodsen (gezamen lijke oppervlakte vyftig by honderd meter) finaal tegen de grond. Twintig stralen bluswater hadden daaraan niets kunnen veranderen. Motoren en ma chines lagen onder de ravage bedolven» Da schade loopt in de miljoenen. De brandweerlieden die de veste van Rotterdams stadsbestuurders voor afbranden behoedden, vochten aanvan kelijk tegen een onzichtbare vjjand. Het vuur zat verborgen tussen het dak beschot en de daarop liggende leien. Zo nu en dan schoot speels een vlam metje naar buiten, voorafgegaan en gevolgd door grauwgrijze slierten rook. Dat was alles wat de duizenden toeschouwers op de Coolsingel en het Stadhuis plein kregen te zien. Het vuur was door kortsluiting ontstaan in een lood gieterswerkplaats, die op de zolder van het stadhuis was ingericht. Van onze correspondent VENLO. Op het station in Ven- io heeft gisterochtend een uitge hongerd paard een lid van de rech terduim van een elfjarig jongetje afgebeten. Het jongetje was de elfjarige Fransje Frankema uit Blerick, zoon van een vee- en paardenhandelaar. Hij was met twee mannen meegeko men om 22 Poolse paarden, ^ie giste ren uit Bulgarije aankwamen, te voederen. Die paarden hadden drie dagen onafgebroken in twee wagons gestaan, onderweg naar Utrecht, waar zij voor de slacht worden ver kocht. De heer Frankena, de vader van Fransje, voedert altijd de paarden die op het station Venlo uit het bui tenland aankomen, maar omdat hij kort geleden een longontsteking heeft gehad, liet hij het nu aan ande ren over. Het komt nogal eens voor dat paarden, die voor de slacht be-, stemd zijn, onderweg een minimale verzorging krijgen, zodat zij uitge hongerd uit de wagons komen. Het gebeten knaapje moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Van onze correspondent APELDOORN Nederlands enige zwervende schaapherder, de 86-jarige Willem Koestapel, is gis terochtend overleden. Ruim zeven tig jaar heeft hij met zijn kudde rond getrokken. Hij sliep meestal onder de blote hemel. Alleen de laatste maanden van zijn leven dwong ziekte hem zijn kudde in de steek te laten. Hij vond onderdak in het boswachtershuisje van de familie Rozenboom in het natuur reservaat De Loener Mark bij Apeldoorn, waar dedood nu een einde aan zijn zwerftocht heeft ge maakt. LONDEN. Alfred Davies. een arbeider uit het Engelse Tipton, moest gisteren voor de politierech ter verschijnen. Hij had een boete van 25 pond, opgelegd wegens een overtreding, begaan toen hij op zijn motor reed, niet betaald. Het bleek de politierechter dat Davies: 1) niet kan lezen, 2) niet kan schrijven; 3) de naam van het bedrijf, waar hij bij werkt, niet kent; 4) 25 pond per week (250 gulden) verdient DORDRECHT De 21-jarige W. G. uit Dordrecht heeft toegegeven in de Lenghenhof de 78-jarige weduwe G. te hebben aangerand. Hij had al eerder bekend vijfhonderd gulden bij de vrouw te hebben gesto len. maar van de aanranding had hij anderen beschuldigd. Andere mensen die ervoor waren opgesloten zijn nu op vrije voeten gesteld. HULSBERG. Op de Aalbekerweg in Hulsberg (L.) is gisternacht een bromfiets tegen een autobus gebotst, een ongeluk dat twee mensen het leven kostte. Het ene slachtoffer, de vijftigjarige heer A. Ottermans, bestuurde de brom fiets. Hij overleed terstond. De ander, de dertigjarige heer J. Wachelder. die op de duo van de bromfiets zat, overleed in het ziekenhuis te Heerlen. Beiden waren uit Spaubeek afkomstig. Van onze correspondent CULEMBORG Twee wild gewor den honden hebben Culemborg gister middag in rep en roer gebracht. Onder angstaanjagend gehuil sprongen zij door de ruiten van drie woningen op de Zuiderwal, in de Zalenstraat en de Nieuwstraat. In de woning van de familie K. uit de Nieuwstraat richtten de dieren een ware ravage aan. Zij renden, door glas scherven gewond, door het huis, trok ken meubelstukken ondersteboven en besmeurden het huisraad met bloed Inmiddels was de politie gewaar schuwd, die erin slaagde de honden in een kamer terug te dringen. Daar werden ze met goedgerichte schoten neergelegd. De kadavers werden in be slag genomen. Advertentie DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST EEN PR0DUKT VAN DE SIKKENS-GR0EP BALANS 7 TELEFOON 2336 MIDDELBURG IN CONGO Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD. Alle troepen van de strijdmacht der Ver enigde Naties in Congo zijn gisteren in staat van paraatheid ge bracht, zodra bekend was geworden dat de regering van Katanga had toegegeven dat ex-premier Loemoemba dood was. Gistermiddag maakte de Katangaanse regering bekend dat Loemoemba en twee van zijn aanhangers, die samen met hem waren gevlucht, door bewoners van een dorp waren "ermoord. Drie leden van de Katan gaanse regering hadden de ijken geïdentificeerd. Onmiddellijk daarop zijn de drie mannen begraven op een geheime plaats. Ook de namen van de moordenaars en zelfs de naam van hun dorp zullen geheim worden gehouden. De bewoners van het dorp zullen de 400.000 franks beloning mogen verdelen die was uitgeloofd voor het opsporen en aanhouden van de gevluchte ex-premier. Algemeen vreest men nu nieuwe uitbarstingen van de stammenstrijd zowel als van de vervolging der blanken. De aanhangers van de vermoorde Congolese staatsman zijn bang dat zij. nu hun leider dood is, aan vervolgin gen zullen blootstaan in gebieden waar zij de minderheid vormen. De tegen standers van Loemoemba vrezen dat de stammen die hun vijandig zijn gezind, zullen overgaan tot wraakneming op grote schaal. De blanken ten slotte, van wie er toch altijd nog enige duizenden in Congo wonen en trachten te werken, zijn bang dat zij het slachtoffer zullen zijn van de onderlinge strijd tussen de vele Congolese stammen en politieke groepen. De Veiligheidsraad, die gistermiddag te New York bijeen had zullen komen om de verdwijning van Loemoemba te bespreken, heeft de vergadering uitgesteld toen bekend werd dat de oud-premier was vermoord. De raad zal nu woensdag bijeenkomen. Secreta ris-generaal Hammarskjoeld heeft op nieuw een onderzoek gelast, ditmaal niet naar de omstandigheden waar onder Loemoemba is verdwenen, maar naar de plaats waar hij is vermoord en naar de wijze waarop hij de dood heeft gevonden. In de Verenigde Naties was gister avond alles in rep en roer. De vrees dat de Sowjetunie van de gelegenheid gebruik zou maken om opnieuw te proberen Hammarskjoeld en het werk van de Uno in Congo in discrediet te brengen, had zich van vele leden meester gemaakt. Ook hoorde men weer de voorspelling dat de Sowjet unie een nieuwe poging zal wagen om zich langs directe weg in de Congolese aangelegenheden te mengen, hetgeen internationalisatie van de Congolese kwestie zou kunnen betekenen. Alge meen was men het erover eens dat de dood van Loemoemba op zijn minst verscherping van de burgeroorlog tot gevolg zou hebben. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii De wijze waarop de regering van Ka- tanga mededeling heeft gedaan van de dood van Loemoemba getuigde onmis kenbaar van voldoening. Bepaald cy nisch was de toon waarop bijzonder heden over Loemoemba's einde werden verstrekt. Ren lid van de Amerikaanse ambassade zei, toen hij het hele verhaal had gehoord: „Ik vraag mij af hoeveel dagen geleden zij dit verhaal al in el kaar hebben gezet." Hij maakte zich daarmee tot tolk van de mening van zeer vele diplomaten, zowel in Congo zelf als op het hoofd kwartier van de Verenigde Naties, die ervan overtuigd zijn dat Loemoemba al vele dagen geleden is gestorven. De regering van Katanga zou met het be kend maken van de dood van Loe moemba hebben gewacht tot het begin van de bijeenkomst van de Veiligheids raad. Het was tien over vier plaatse lijke tijd gistermiddag toen een breed lachende Godefroid Moenongo, minis ter van binnenlandse zaken van Ka- tanga, de dood van Patrice Loemoemba bekend maakte. Dat geschiedde tijdens een persconferentie in zijn kleine kan toor, dat propvol journalisten was. iiiiiiiniiiiiiiiiiiii Met een triomfantelijk gebaar toonde de minister de akte van overlijden die was opgemaakt en ondertekend door de Belgische arts G. Pieters, in dienst van de regering van Katanga. Aan de wan den van 's heren ministers kantoor hin gen tal van foto's van de minister zelf en van premier Tsjombe. Bovendien prijkte er een kalender met pin-up fo to's aan de muur. De minister beschreef Jjoe zondag avond een inboorling uit" het gebied Kolwezi bij hem was gekomen, steeds maar Loemoemba, Loemoemba, preve lend. Toen de heer Moenongo, verge zeld van de dokter en twee andere mi nisters op onderzoek ging per vlieg tuig vonden zij het lijk van Loe moemba. Het was niet verminkt, zei Godefroid Moenongo met grote nadruk. Er werden op de persconferentie eni ge souvenirs uitgereikt: kleine fotootjes van Loemoemba in vergulde kastjes in de vorm van een hart. Die dingen wa ren in Jadotstad in de winkels te koop, vertelde de minister. „Daaruit blijkt wel", zei hij, „hoe diep het gif van Loe moemba heeft ingevreten." iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Men vroeg de minister matuurlijk waarom de drie lijken meteen waren begraven. Hij antwoordde dat het er eigenlijk niet toe deed. „Het waren immers in de ogen van elk land ter wereld gewone misdadigers". Hij vervolgde: „Ik zou liegen als ik beweerde dat Loemoemba's dood mij bedroefd maakt. U weet hoe ik over hem denk. Toch had 'k liever gezien dat Loemoemba en 7 medeplichtigen terecht hadden gestaa ;t spreekt van zelf dat iedereen nu zv.i zeggen dat dit alles doorgestoken kaart is en dat wij hem hebben vermoord. Een dergelijke beschuldiging is onvermijdelijk. Zelfs als Loemoemba een natuurlijke dood gestorven zou zijn, zou men ons de schuld van zijn dood hebben gegeven. Wij hebben op die beschuldiging niets anders te zeggen dan „bewijs het maar". De vrienden van de communist Loe moemba zullen zeker niet nalaten de dood van de drie vluchtelingen in de Veiligheidsraad ter sprake te brengen. Zelfs als wij hen om het leven hadden gebracht, wat wij nadrukkelijk ont kennen en wat ook niet bewezen kan worden, dan zouden wij nog het recht van de Uno betwisten om zich met deze kwestie te bemoeien." iiiiiiiiiiiiNiiiiiiur De minister begon zich kennelijk op te winden toen hij van een papier voorlas: „Wat hebben de Verenigde Naties gedaan om de tienduizenden Baloeba's te beschermen die in Kasai door Loemoemba's aanhangers zijn ver moord Wat hebben zij ondernomen om het leven te redden van Pal Maleter of Imre Nagy, de leiders van de Hongaarse patriotten?" De reacties op de dood van Loe moemba getuigden in het algemeen van verontwaardiging en van vrees voor de toekomst. Het felst waren de reac ties uit de Sowjetunie en de andere communistische landen. De Ameri kaanse president Kennedy zei dat het nieuws hem werkelijk een schok had gegeven. Hammarskjoeld vond het be richt zeer ernstig en tragisch. Het maakte een onmiddellijk onderzoek ter plaatse noodzakelijk. Hij gaf daarop de Ethiopische gene raal, die al in Katanga is en, tot nu toe zonder resultaat, heeft geprobeerd iets te weten te komen over het lot van Loemoemba, opdracht om opnieuw te trachten toegang te krijgen tot presi dent Tsjombe. In elk geval moet hij in Katanga blijven tot hij nieuwe orders ontvangt van de Veiligheidsraad. Voor een beschrijving van het korte, turbulente leven van Loe moemba zie men pag. 5. Ih geloof nietdat dit het juiste mo ment is om je vader toestemming voor onze verloving te vragen. LONDEN Drie mensen heb ben gisteravond het leven ver loren toen een personentrein bij Shrewsbury inreed op een stil staande goederentrein. De locomotief en de eerste wagon van de passagierstrein kantelden en er brak brand uit. Er zijn acht zwaargewonden. De doden behoorden tot het trein personeel. De 21-jarige wielrijder G. van de Pol uit Doornspijk is zondagavond in zijn woonplaats onder een auto gekomen en verongelukt. De 65-jarige voetganger De Nijs uit Apeldoorn is zondagavond bij het oversteken onder een auto gelopen en om het leven gekomen. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Op de meeste f plaatsen droog weer met plaatse lijk veel bewol king, elders echter ook opklaringen. Overwegend mati ge zuidwestelijke wind. Aanhoudend MIESJE: Wolken of maan, maar altijd wat voor - de zon. 15 febr.: zon op 7.56, zon onder 17.53; maan op 7.54, maan onder 18.19. weer wind max.t. n.sl. Helsinki onbew. WZW -0 0 Stockh. z. bew. Z 3 0 Oslo sneeuw stil -3 3 Kopenh. mist zzo 3 0 Aberdeen z.bew. zzw 11 0 Londen z. bew. z 11 0 Amsiterd. g. bew. zzw 9 0 Brussel onbew. WZW 10 0 Luxemb. 1. bew. stil 7 0 Parijs onbew. z 13 0 Bordeaux onbew. O 18 0 Grenoble onbew. stil 15 0 Nice 1. bew. N 16 0 Berlijn g. bew. Z 7 0.2 Frankfort 1. bew. stil 8 0 München g. bew. ZW 6 3 Zürich h. bew. OZO 13 0 Genève 1. bew. WZW 9 0 Locarno 1. bew. stil 13 0 Wenen z. bew. WNW 9 0 Innsbrück regen stil 2 5 BelgTado 1. bew. WZW 5 0 Athene h. bew. NO 11 0 Rome onbew. Z 16 0 Ajaccia onbew. stil Madrid onbew. stil 21 0 Majorca onbew. stil 15 0 Lissaborf z. bew. Z 17 0 Van onze correspondent BONN. Een man die honderden Nederlanders zich herinneren als de commandant van het concentratiekamp Vught staat in Ansbach terecht op beschuldiging van oorlogsmisdaden die werden bedreven in het Duitse concen tratiekamp Mauthausen. Tijdens het schrikbewind vaii deze man, de vroegere kapitein van de S.S. Karl Chmielewski, kwamen tussen 1940 en 1942 naar schatting 10.000 mensen in Mauthausen om. Chmielewski wordt echter volgens de akte van beschuldi ging aansprakelijk gesteld voor de dood van slechts 297 mensen. Een van de gruwelijkste likwidatieme- thoden die hij zou hebben uitgedacht was de zogenaamde koudwaterdood. De slachtoffers moesten bij vriezend weer met ontbloot bovenlijf tot het middel in de openlucht in het water gaan staan en werden vervolgens met ijskoud wa ter zolang natgespoten totdat zij be zwijmden, onder water verdwenen en verdronken. Konijnenfokker Chmielewski viel pas in 1958 in han den van de justitie. Al die jaren had hij onopvallend in een klein dorpje bij Ans bach gewoond, waar hij een konijnenfok kerij was begonnen onder de schuil naam Karl Eiermann. Het proces, dat gisteren is begonnen, zal vermoedelijk verscheidene weken duren. Er zijn meer dan honderd getui gen opgeroepen. Samen met Chmie lewski staat Walter Jung, een voorma lige kampbewaker, terecht. Chmielewski wees gisteren in de be klaagdenbank verontwaardigd de be schuldiging van de hand dat hij in 1943 door een tribunaal van de S.S. was ver oordeeld tot vijftien jaar tuchthuisstraf wegens misdragingen. De president van de rechtbank las passages voor uit het boek Duizend dagen concentratiekamp van Ostler volgens welke hij zou zijn veroordeeld wegens diefstallen van kost baarheden van gevangenën en misdra gingen met vrouwelijke gevangenen, on der meer in het concentratiekamp Vught. Slecht geheugen De oud-S.S.'er zei dat hij was veroor deeld omdat hij medicijnen en voedsel aan gevangenen had gegeven tegen de voorschriften in. Chmielewski wist zich nog wel te her inneren dat hij de leiding had gehad van een Nederlands concentratiekamp, maar de naam van het kamp K.L.H. Kozentrationslager Herzogenbusch wilde hem niet meer te binnen schie ten. De hoofdbeklaagde met het slechte ge heugen was, zo bleek ter zitting, eerst beeldhouwer. Van 1930 tot 1932 was hij een der velen in het grote leger van Duitse werklozen. Hij kwam toen al gauw in de gelederen van Hitler's veel belovende partij en maakte daarin zo danig carrière dat hij in 1942 werd uitverkoren als commandant van Vught. Kort voor het einde van de tweede wereldoorlog dook Chmielewski onder in Oostenrijk. In 1946 keerde hij onder de aangenomen naam Eiermann met een groep Hongaarse vluchtelingen naar West-Duitsland terug. In 1954 werd hij wegens bigamie en meineed tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. NEW YORK (Reuter) Tegenstan ders van Fidel Castro zijn in het Escam- braygebergte in Midden-Cuba in ge vecht geraakt met troepen van de nre- mier, zo meldt de New York Times. VREES VOOR BLOEDIGE WRAAK Van onze correspondent BAFLO In een schuurtje achter zijn boerderij te Rasquert in de gem. Baflo onder Groningen, heeft de heer K. Tillema een geldkistje gevonden met 42.000 gulden aan vooroorlogs bankpapier en effecten. In afwachting van het onderzoek naar de aanspra ken op de vondst heeft de heer Tillema het kistje bij zijn notaris in bewaring gegeven. Er wordt uitgezocht of de heer Tille ma rechten kan doen geld'en op het gevonden kapitaal, want hij bezit de boerderij pas enkele jaren. Hij kocht haar van de heer Johannes van Ham, die inmiddels is overleden. Vroeger be hoorde de boerderij toe aan diens broer Jan, een commissionair in gra nen, ó'ie in 1945 is overleden. Daarvoor had hij de boerderij samen met Johan- nes en een derde broer, Kees, be woond. De drie broers werden in de streek als bemiddeld beschouwd. De heer Kees van Ham was in d'e oorlog overleden, zodat de heer Jo hannes van Ham de enige erfgenaam was van zijn broer Jan. De heer Jo hannes van Ham liet bij zijn dood alles na aan de drie broers Aldershof in Ro- deschool en mevrouw Rinks-Kunst te R-otterdam, allen nakomelingen van de twee zusters van Ham. Dat het kistje niet eerd'er ïs gevon den. is waarschijnlijk het gevolg ge weest van de plotselinge dood van de heer Jan van Ham. Hij stierf in het laatste oorlogsjaar aan een beroerte, zonder dat hij zijn broer Johannes nog iets had kunnen vertellen. BRUSSEL (Belga) Het ontwerp voor de Eenheidswet, aanleiding tot vele stakingen en betogingen, is nu ook door de Belgische senaat goedgekeurd, met 97 tegen 63 stemmen bij zes ont houdingen. De Kamer van afgevaar digden had het ontwerp al aanvaard. Het hoeft nu alleen nog door koning Boudewijn ondertekend en in het staats blad gepubliceerd te worden om tot wet te worden. Vooral de socialisten hebben zich krachtig verzet tegen het bezuiningings- programma, dat voorziet in verhoging van de belasting en beknotting van de sociale diensten. De regering zal koning Boudewijn vragen het parlement te ontbinden wanneer de wet van kracht is geworden en dan nieuwe verkiezingen te laten houden. HOLLANDIA (A.N.P./A.P.) In Hollandia is gisteren een ordonnantie van kracht geworden, waarbij het papoea's wordt verboden onder ander mans naam een stem uit te brengen bij de verkiezingen. In het wetboek van strafrecht werd dat al strafbaar gesteld. Dat wetboek is evenwel niet van toepassing op papoea's, aangezien zij onderworpen zijn aan de inheemse rechtspraak. In Hollandia bestonden sterke aan wijzingen dat er oproepkaarten van in heemsen werden opgekocht door aan hangers van een kandidaat voor de Nieuw-Guinearaad. De nieuwe ordon nantie maakt een eind aan de leemte die op dit punt in de wetgeving be stond. Bij de verkiezingen zullen de voorzitters van de stembureaus nu van de stemmers kunnen eisen zich te legitimeren. Overlast afgeschoven HENGELO Het in een hoge om walling van tribunes gelegen stadion Veldwijk te Hengelo is onbruikbaar ge worden, omdat het grondwater zo is ge stegen dat de sintelbaan, de springbak ken en werpringen geheel en het hoofd- veld gedeeltelijk zijn overstroomd. De ze wateroverlast is niet alleen veroor zaakt omdat de pomp eind vorige week onklaar is geraakt, maar ook doordat een pachter van onder water gelopen weilanden een afvoerslootje heeft gegra ven naar de lager gelegen bijvelden van het stadion. Hij had op zijn beurt het overtollige water op zijn land gekregen door een afdamming van de spoorsloot langs de lijn EnschedeHengelo, waar de rails door het hoge water dreigden te verzakken. Personeel van het stadion hoopt deze week met de gerepareerde pomp het waterpeil zoveel te kunnen doen dalen, dat zondag de wedstrijd Tu- bantiaDe Graafschan niet wegens wa teroverlast afgelast zal moeten worden. Van onze correspondent LONDEN Aan boord van de Ne derlandse kustvaarder Anja (260 ton) heeft gisteren een hevige brand gewoed, toen het schip zich voor de Britse zuid kust bevond. De vijfhonderd ton me tende tanker Frans van Seumeren, even eens van Nederlandse nationaliteit, be reikte het brandende schip kort nadat het noodseinen had uitgezonden. Zij slaagde erin de Anja op sleeptouw te nemen. Om middernacht zou de sleep Dartmouth bereiken. De zes koppen tellende bemanning van de Anja werd in de loop van de avond de brand meester, met hulp van de Diana, een torpedobootjager van de Britse marine, die met het fre gat Pellew door de Britse admiraliteit naar de Anja was gestuurd. De reddingboot van Torbay voer met de sleep mee.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1