DROSSOS en TANTA Dansend door Europa D' ZANGERES VAN HET GROENE EILAND „Clownerie is meer dan alleen fratsen maken" programma's Indrukwekkend spel van groots televisiestuk Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Velma Middleton overleden Bij gasten te gast „DE BEZETTING" UITGESTELD Fijne reactie ÉÉN OP VIJF OOK IN ROTTERDAM Verzending zeepost Leven of dood Berlijn krijgt twee televisietorens Bevreemding over uitnodiging aan Soekarno Den Besten en Jansma blijven in hechtenis IN HET KORT Fabiola's broer in Italiaanse film Nederlandse klokken voor Amerika Pag. 9 'aa ANNIE FRATELLINI ANNIE FRATELLINI Haar eerste baby, Valéry, zorgde voor verdieping van haar kunst. 7e kwam de zaal van Treslong in J Hillegom binnenwandelen in een lange bruine bontjas en achter haar liep een kleine donkere man met koffers. Midden tussen de ca mera's, mikrofoons, dekorstukken en kluwen kabels hield ze stil en keek rond. De man achter haar, impressario Dick van Gelder, hield eerst een paar pas afstand en kwam toen dichterbij: ,,Dit wordt hier allemaal voor deze ene televi sieuitzending opgebouwd, zelfs de stalen geraamten voor het licht en de trekken," en hij wees naar de hoge zoldering waar een tiental technici bezig was met het mon teren van allerlei apparaten. Ver bluft keek ze rond met haar grote glanzende ogen en zei: ,,Ah, c'est formidable." Toen we een kwartiertje later te genover deze jongste telg uit het ge slacht Fratellini zaten schoot het woord formidabel telkens door ons hoofd maar nu met betrekking tot de jonge energieke vrouw in het simpele truitje die franlc en vrij van haar wisselvallig leven vertelde. ..Als je van dat uitgesproken va- riétébloed in je aderen hebt is het moeilijk om aan de wereld van de show te ontkomen maar al gauw kom je tot de ontdekking dat er aan de clownerie, waar je hart het sterkst FREETOWN (Reuter). De neger zangeres Velma Middleton is gisteren in het ziekenhuis van Freetown, in Sierra Leone, overleden. Zij was 45 jaar oud. Velma Middleton werd veertien da gen geleden, tijdens een optreden met het orkest van Louis Armstrong in Freetown, plotseling ziek. Zij zong al jaren lang bij Louis Armstrong, die met zijn AU Stars een toernee door Afrika maakt. radio morgen 1 naar uitgaat, meer zit dan alleen maar fratsen maken." Eigen weg Er zat zelfs zoveel aan vast dat Annie Fratellini niet de voetsporen van haar beroemde grootvader is gaan volgen. ,,Ik voelde me veel meer tot de mu ziek aangetrokken en op mijn tiende jaar was ik heel ijverig gitaar, viool en naderhand ook accordeon, clari net en saxofoon aan het studeren." Ze neemt een flinke slok van haar jus d'orange en voordat ze vervolgt laat ze zich snel ontvallen: ,,Ah, wat verrukkelijk, vruchtensap." „Niet liever wijn?" ..Nee, ik drink nooit alcohol voor dat ik moet optreden," en met haar korte stevige hand haalt ze noncha lant een paar pieken van het ronde blanke voorhoofd. „Hoe oud was u toen u voor het eerst op de planken stond?" Ze lacht verleidelijk en zegt, terwijl ze twee handen in de hoogte steekt en dan nog twee vingers: „Twaalf, dat was in het Circus Medrano in Parijs. Ze zeggen dat het succes groot was, maar wat weet je daarvan als peuter van die leeftijd. Gelukkig dat mijn moeder mijn muzikaliteit steeds meer ontwikkelde en toen ik een jaar of acht Frankrijk cn Europa had rond getrokken vond ik mijn repertoire ei genlijk wel welletjes. Het zingen be gon me veel meer te boeien, vooral jazz, echte jazz en daarmee wissel ik mijn andere nummers nu fijn af." Oof.' filmen Het bleef niet bij tournees, ook de film begon belangstelling voor de veel zijdige artieste te tonen en het resul taat was een kon'trakt in Frankrijk en één in Italië. „Bij elkaar heb ik al vier films gemaakt en over twee maanden krijg ik de kans van mijn leven in een film die niemand minder dan René Clair regisseert." „Wat was nou de fijnste tijd van uw leven?" Ze wacht even tot de lichte blos is verdwenen en zegt dan: „De laatste zes maanden dat ik in verwachting was, nu anderhalf jaar geleden; het was voor mij niet alleen het grote evenement van iedere vrouw die haar eerste kindje verwacht, maar toen ik niet meer kon optreden brak er voor het eerste sinds mijn twaalfde jaar zes maanden rust aan, ik had nog nooit vakantie gehad zelfs." ZONDAG. Spaanse volksmuziek is te horen in het middagprogramma (Hilversum 1, kwart voor vier) en Afrikaanse volksliederen in het avond programma (zelfde zender, elf uur). Hiervoor verantwoordelijk zijn respec tievelijk dra. Maya Hoogveld en Ma- rie-Cécile Moerdijk. Verder is het vanavond van hetzelf de laken als altijd een zondags pak: op beide zenders een cabaretprogram ma en een hoorspel. Om tien uoor drie concerteert het Radio Filharmonisch orkest onder leiding van Bernard Haitinik met als solist de pianist Luctor Ponse (Hil versum 1). Gespeeld worden de eer ste orkestsuite in C van Bach en het concert voor piano en harmonieor kest van Stratoinsky. Opnamen van de onlangs overle den piAniste Clara Haskil zijn te be luisteren in de rubriek Muzikale Coryfeeën (Hilversum 1, tien uur). Zij speelt de Abegg variaties van Schumann en de Jachtsonate opus 31 no. 3) van Beethoven. Werken van Bruckner zijn Te Deum en zijn zesde symfonie) wor den gespeeld door het symfonie or kest en het koor van de BBC onder leiding van Otto Klemperer, in het derde programma van de BBC, om kwart over negen. Advertentie v.;: ■- i as! E zweetdruppels parelden nog op hun voorhoofd toen ze direkt na de camerare petitie buiten adem op een stoel in de kantine neer ploften: Drossos en Tanta, een dans paar dat vanavond de show van Teddy en Henk Scholten gaat opluis teren, of liever, opwervelen, want wanneer dit Griekse paar zich over geeft aan de echte volksdans uit de heuvels rond Athene lijkt het wel of alle wervelwinden rond de archipel zijn losgeslagen. Licht, als met de tred der Goden, kwamen ze d» trap afdalen, snelden ge ruisloos op camera 1 toe, draaiden om, strekten de ruggen, lachten tegen came ra 2 om daarna met hoge katachtige sprongen zich aan de lens van de laat ste camera over te geven. „Wat mogen we u aanbieden? Echte Hollandse koffie of een apéritif?" Vier handen gingen als op commando om hoog en in drie talen door elkaar Grieks, Italiaans en Frans kregen we te horen dat wij hun gasten waren en niet omgekeerd. „Wij zijn te gast in uw land, maar u bent te gast aan dit ta feltje," luidde hun niet te weerspreken commentaar dat met energiek zuidelijk armgebaar krachtig werd ondersteund. Tanta is een kleine tengere vrouw die duidelijk de sporen draagt van jaren lang dansen: een doorschijnende blanke huid, kringen rond de ogen van teveel Eigen nieuwsdienst HILVERSUM De vierde aflevering van de reeks televisiedocumentaires ,,De bezetting" zal niet worden uitge zonden op vrijdag 24 februari, maar op zondag 26 februari. Deze wijziging is noodzakelijk gewor den omdat de Nederlandse Televisie Stichting op 24 en 25 februari repor tages zal uitzenden van de wereldkam pioenschappen kunstrijden. De vierde aflevering van ,,De bezet ting" is gewijd aan de februaristaking van 1941. „Ik moet zingen Annie Fratellini heeft die zes maan den niet alleen maar stil in zichzelf gekeerd doorgebracht, denkend aan het wonder dat zich in haar voltrok, nee, ze heeft van die wonderlijke pe riode gebruik gemaakt om haar stem verder te cultiveren en toen Valéry slechts één maand oud was, was haar moeder niet meer te houden. „Ik moet zingen", zei ze met klem tegen haar man, die filmregisseur is, „moeder kan 's avonds op haar passen want ik moet buiten Parijs werken." Haar wil geschiedde en ze heeft er nooit spijt van gehad: ze heeft aan krach't en diepte gewonnen, was het oordeel van pers en publiek en als u haar vraagt: „Waar schrijf je dat aan toe?", haalt ze een foto uit haar tas je en op de mollige baby wijzend zegt ze: „Valéry". lichamelijke inspanning en te weinig rust, maar uit de licht bollende ogen straalt een zeker fanatisme zoals bij vele danseressen" die zich het leven zon der dans niet meer zouden kunnen, den ken. DROSSOS EN TANTA een goede Griek danst uit zijn hart. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. Na een experimen tele periode van enkele maanden gaat men r.u in Rotterdam definitief begin nen met het voorlichten van de vrouwe lijke bevolking over de bescherming van gezin en huis in geval van oorlog. Dat werd gisteren door mevrouw mr. J. M. var. Walsum-Quispel bekend gemaakt. Mevrouw Van Walsum is presidente van het Comité Rotterdam voor de actie ..Door Vrouiwen aan Vrouwen Eén op Vijf". Landelijk kwam deze actie reeds eerder op gang. In Rotterdam beschikt men nu over twintig vrijwillige voorlichtsters, die tel kens kleine groepen vrouwen en meisjes de kennis bijbrengen die nodig is om in geval van een kernwapenexplosie gezin en huis zo goed mogelijk te kunnen be schermen-. Het ligt in de bedoeling tep minste eenvijfde van de vrouwelijke be volking met deze kennis te wapenen. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data. waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, ach ter de naam van het scnip vermeld. Argentinië: m.s. Algorab (13-2), m.s. West. land (16-2), m.s. Arlanza (16-2). Australië: s.s. Delphic (12-2), s.s. Amers- kerk (15-2) s.s. Oricn (16-2). Brazilië: m.s. Algorab (13-2), m.s. Brasil Star (16-2). Canada: s.s. United States (14-2), m.s. Wes- terdam (16-2>. Chili: m.s. Achilles (15-2), t.s. Werrastein (16-2). Indonesië: m.s. Darmstadt (12-2). Ned. At m.s. Deift (14-2). Ned. Nw.-Guinea: m.s. Langkoeas (15-2), Nieuw-Zeeiand: m.s. Carnetic (14-2). Suriname: m.s. Marathon (15-2). Unie van Z.-Afrika en Zw.-Afrika: m.s. Pretoria Castle (12-2). m.s. Garoet (14-2) Inlichtingen betreffende Ci iej.-ii.r> „We zagen u ook acrobatische num mers uitvoeren; is dat een concessie aan het publiek?" Tanta vertaalt de vraag in het Grieks en Drossos trekt zijn prachtige gerimpelde kop in een som bere grimas: hij knikt en Tanta voegt eraan toe: „Ja, dat is zo, de mensen hier in Hol land, maar trouwens overal in Europa, zijn dol op acrobatische nummers en wil je je dus in dit harde vak handha ven dan moet je wel aan de vraag be antwoorden. Maar denkt u niet dat we het met tegenzin doen hoewel er voor ons natuurlijk niets boven onze eigen volksdansen gaat want we heb ben in de zeven jaar dat we samenwer ken ook op het gebied van de acroba tische dans een eigen repertoire opge bouwd. En weet u wat vooral zo moedgevend is? De reactie van het Hollandse pu bliek, werkelijk, dat is veel enthousias ter op dit punt dan onze landgenoten." Vrer jaar zwerven Di-ossos en Tanta door Europa, van het ene podium naar het andere, overal enthousiaste men sen, lovende kritiek en in een dure bar in Zwitserland kwamen vorig jaar een voorname heer en dame naar hen toe die hun hun compliment maakten over hun danskunst. „Het waren koning Paul en koningin Frederika van Griekenland en het enige wat ik kon antwoorden was: Och, wij Grieken dansen toch uit ons hart." Tanta neemt in gedachten een slok kof fie, en Drossos knikt zeer ernstig. Dan sen is voor deze Grieken een kwestie van leven of dood. televisie vandaag 1 radio vandaag 1 ZATERDAG Vanavond het beken de recept van de KRO: Brandpunt, Zaterdagavondakkoorden en een pro- dukt van Hitchcock. De show van Teddy en Henk Scholten lijkt bijzon der aantrekkelijk met lichte en se rieuze gasten uit binnen- en buiten land. België Vlaams: Het zaterdagavond amusement bestaat vandaag uit de quiz „Wie is Wie?" (20.30); „Zater dagavondakkoorden" (overgenomen van de Nederlandse tv) met o.a. de Belg Bobbejaan Schoepen (21.00) en tot besluit een aflevering van de serie spannende tv-films „Interpol" (22.00). Daarna nog een rechtstreekse reportage van „de Zesdaagse van Antwerpen" (22.25). België Frans neemt van de Franse tv over een nieuwe aflevering van de serie „La caméra explore ie temps"; vanavond kunt u kijken naar het „Raadsel van Saint Leu", een gedra matiseerde documentaire (20.40). Duitsland laat de kijkers weer even genieten van de vreemde avonturen, die geschieden in „Oben und Unten" (15.00). Om 15.45 kunt u kijken naar een nieuwe aflevering in de serie Amerikaanse tv-films „Alarm in de haven". In de serie „Aan de voet van de blauwe berg", films uit het wilde Westen, kunt u zien „De verrader" (17.35). Hoogtepunt van het amuse mentsprogramma zal ongetwijfeld worden de nieuwe quiz „Kleine Stadt ganz gross" met de popixlaire quiz master Hans Joachim Kulenkampff. Tijdens deze wedstrijd tussen steden speelt het dansorkest van de Hessi- sehe Rundfunk onder leiding van Wil ly Berking (20.20). Aan het einde van de avond volgt nog een reportage uit Winterberg-Hochsauerland van ski kampioenschappen (22.30). BERLIJN (AP) Berlijn krijgt twee nieuwe televisietorens: een irnhefc westen en een in het oosten. De toren in de oostelijke sector wordt de hoogste van de twee, namelijk 360 meter. Daarmee wordt hij het hoogste bouwwerk van heel Duitsland. Op een hoogte van 220 meter komt een restau rant voor 150 bezoekers en twintig meter daarboven een platform. Met de bouw wordt volgend jaar begonnen. De westelijke toren wordt 230 meter hoog. De contracten voor de bouw moeten nog worden getekend. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG De Nederlandse am bassadeur in Bonn, jhr. mr. H. F. van Vredenburch, heeft er donderdag bij de Westduitse minister von Merkatz zijn bevreemding over uitgesproken dat deze president Soekarno heeft uit genodigd voor een bezoek aan West- Duitsland, aldus meldt het Westduitse persbureau D. P. A. uit Bonn. De Ne derlandse regering zou hebben laten weten dat zij de uitnodiging op dit ogenblik weinig gelukkig acht wegens de Indonesische houding in de kwes- tie-Nieuw-Guinea. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag bevestigde gisteren dat jhr. Van Vredenburch een bezoek heeft ge bracht aan de Duitse minister. Op het bericht dat bevreemding zou. zijn uitge sproken over de uitnodiging aan Soekar no wilde het evenwel geen commentaar geven. Von Merkatz. de Westduitse minister voor federale zaken, heeft kort geleden een bezoek gebracht aan Indonesië. Tij dens zijn bezoek heeft hij met Indonesië een overeenkomst getekend voor cle ver lening van Westduitse kredieten tot een bedrag van tweehonderd milljoen mark. Gedurende zijn reis door Oost-Azië heeft von Merkatz andere regeringshoof den o.a. de premier van Birma en van Ceylon in opdracht van Adenauer uitgenodigd voor bezoeken aan Duitsland. De uitnodiging aan president Soekarno echter heeft men laten afhangen van de omstandigheden, aldus D.P.A. ZATERDAG In het middagpro gramma van de Vara (Hilversum 1, kwart over drie) werken van de Ame rikaanse componist Leroy Anderson, waaronder zijn Ierse suite. Verder de gebruikelijke jazzuitzendin- gen: kwart voor twee, Hilversum 1, Roefie Huetings Down town jazzband; kwart voor drie, Hilversum 2, Jazzex- press en vijf uur, weer Hilversum 1, Michiel de Ruyters half uur. Het avondprogramma schotelt de luis teraars die ervan houden de vaste leu ke uitzendingen voor. Er zullen echter mensen zijn die er genoeg van hebben. Hier twee aan bevelingen voor heel wat anders: Om negen uur zendt Brussel Frans uit de tweede acte van Gounods melodieuze opera „Philémon en Baucis". En Ben jamin Brittens opera ,.A midsummer night's dream" is te beluisteren in het derde programma van de BBC. Om halfnegen. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de voorlopige gevangenhouding van de sinds november gedetineerde presi dent-directeur van de N.V. Socrates, Nie. den Besten, opnieuw met dertig dagen verlengd. De raadkamer van het Amsterdam se gerechtshof heeft het beroep van de Heilige Dader Joile Jansma tegen de verler.ging van zijn voorlopige ge- ^•>enhoud'n? afgewezen. ZONDAG. Actualiteit, ernst en luim zijn zoals gewoonlijk over het zondagavondprogramma van de Avro uitgesmeerd. De luim is natuurlijk de stroom kwartjes van Lou van Burg. Pierre Janssen gaat ons voor de derde keer meenemen op het kunstpad en in. Televizier kunnen we nieuws uit bin nen- en buitenland verwachten, 's Mid dags van 14.4515.45 verschijnt het jaarlijks carnaval uit Viareggio op het scherm en de dag wordt beslopen met Sport in Beeld. België Vlaams geeft ook de Euro visie-uitzending uit Viareggio, waar het carnaval op volle toeren draait. Van deze viering en vooral van de grootse optochten zal getrouw verslag worden gedaan. Het nieuwe quizprogramma „Zeg hé, spaar je mee?" begint lang zaam ingeburgerd te worden. Van avond is er weer een uitzending uit het Amerikaanse theater in Brussel. U zult daar o.a. aan het werk zien de acro baten Tonelly, en de zangeressen June Richmond en Jenny Rimini (20.30). België Frans presenteert een pro gramma met licht verteerbaar amu sement, geheel in de sfeer van het carnaval (20.30). Duitsland brengt in de middaguren in een oude opname van vorig jaar een operette van Jacques Offenbach „Ihre Durchlaucht" met in de hoofd rol Herta Staal. Het is een parodie op de revolutie en een gezellig spel van samenzwering, list en ijdelheid (15.30). Om 20.05 ziet u flitsen uit Aken waar de jaarlijkse onderschei ding „de orde tegen de dierlijke ernst" wordt uitgereikt. Een traditioneel car- navalsgebeuren. Het zal vanavond voor'onig voor het laatst zijn dat Lou va:i Burg z show „Eiks seconde e— - -aart (21.00). „Moet je eens kijken!" fluisterde een televisieman veelbetekenend tegen een collega terwijl hij naar het lieftallige figuurtje onder de lichtkogel op het verlaten podium wees. De ander knikte zeer langzaam maar nauwelijks had de donker gelokte Ierse de tonen uit haar harp getoverd en opende zij de prachtige gewelfde mond of de ander zei: „Moet je eens horen!" Wij op onze beurt zeggen: U moet vanavond beslist kijken en horen naar Deidre O'CalIaghan, ze doet echt niet onder voor die andere lief tallige zangeres van het Groene Eiland: Mary O'Hara. ZONDAG 12 FEBRUARI f RADIO~~| HILVERSUM I. 402 M. VARA: 8.00 Nws; 8.18 Gevar.progr; 9.45 Geestelijk leven, toespr. VPRO: 10.00 V.d. kind. IKOR: 10.30 Gezinsdienst; 11.30 Vra- genbeantw. VPRO: 11.45 Berichten uit de kerken. AVRO: 12.00 Lichte muz; 12.30 Sportspiegel; 12.35 Orgelspel; 13.00 Nws; 13.07 De toestand in de wereld, lezing; 13.17 Meded. of gram; 13.20 Verz.progr. v.d. sol daten; 14.00 Boekbespr; 14.20 Kamerkoor; 14.35 Filmpraaye; 14.50 Radiophilharm. ork. en solist; 15.45 Kris-kras door Spanje's volksmuziek, muzikale lezing; 16.05 Lichte muz; 16.30 Sportrevue. VPRO: 17.00 Ge sprekken met luisteraars, lezing; 17.15 De Mammoethwet, lezing. VARA: 17.30 V. d. jeugd; 17.50 Nws; sportuitsl. en sportjourn; 18.30 Amtis. muz; 18.55 Journalistenforum; 19.30 Cabaret. AVRO: 20.00 Nws; 20.05 Ne derlandse muz; 20.45 'n Odyssee met z'n twee, hoorsp. (5e en laatste deel); 21.30 Dansmuz; 22.00 Gram; 22.30 Nws; 22.45 Act; 23.00 Volksliederen; 23.15 Sportuitsl; 23.20 New York calling, praatje; 23.25 Met de Franse slag; 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM H. 298 M. NCRV: 8.00 Nws. en weeroverz; 8.15 Koorzang; IKOR: 8.30 V. d. jeugd; 9.00 Kerkd. KRO: 9.30 Nws; 9.45 Gram; 9.50 Kamerork; 10.40 Inleiding Hoogmis; 10.45 Pontificale Hoogmis; 12.15 Gram; 12.25 Bui- tenl. comm; 12,35 Lichte muz; 13.00 Nws; 13.05 De hand aan de ploeg, lezing; 13.10 De Wadders, hoorsp; 13.30 Strijkork; 13.50 Boekbespr; 14.00 V. d. jeugd; 14.30 Piano viool en cello; 15.15 De Vliegende Hollan der, praatje; 15.25 Bariton en piano; 15.50 Gram; 16.00 Sport; 16.30 Godsd.uitz. CON VENT VAN KERKEN: 17.00 Kerkd. NCRV: 18.30 Verz.progr; 19.00 Nws. uit de kerken; 19.05 Samenzang; 19.30 Weg en werk der kerkhervormers: Melanchton, Luther's vriend en medewerker, lezing KRO: 19.45 Nws; 20.00 Cabaret; 20.30 Act; 20.35 Pro menade ork. en sol; 21.30 Liefdesperikelen in kaart gebracht, hoorsp; 22.05 Gram; 22.30 30 jaar bestaan Radio Vaticana, rep; 22.30 Nws; 22.40 Avondcollege: radiolessen; 23.00 Avondgebed; 23.15 Stedelijk ork. v. Utrecht en soliste; 23.55-24,00 Nws. HILVERSUM H. 298 m. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.13 Gram. 7.30 Een woord voor de dag. 7.40 Gewijde muz. 8.00 Nws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Gram. 9.00 V. d. zieken. 9.35 Gram. 9.40 V. d. vrouw, 10.10 Gram. 10.15 Theologische etherleergang. 11.00 Alt-mezzo en piano. 11.30 Quiz (herh.). 12.05 Gram. 12.25 Voor boer en tuinder, praatje. 12.30 Land- en. tuinb. meded. 12.33 Lichte muz. 12.52 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.05 Schoolradio. 14.35 Gevar. pro- gr. (herh.). 15.35 Gram. 16.00 Bijbelover denking. 16.30 Pianorecital. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. jeugd. 17.30 Studenten liederen. 17.40 Beursber. 17.45 Regerings- uitz. 18.00 Orgelspel. 18.30 Gram. 18.50 Openbaar kunstbezit, lezing. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Kamermuz. 20.15 Het teken van de valk, hoorsp. 21.30 Viool en piano. 22.00 Volk en Staat: pari. comm. 22.15 Gram. 22.30 Nws. 22.40 Avond overdenking. 22.55 Boekbespr. 23.05 Muzik. lezing. 23.35 Gram. 23.55-—24.00 Nws. TELEVISIE NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. VARA: 20.20 Achter het nws. 20.30 Filmkron. 20.55 Televisiebiografie v.e. landgenoot. DUITSLAND 13.0016.30 Carnavalsprogr. 17.00 V. d. kind. 17.15 Idem. 17.35—18.00 Idem. (Regio naal progr.: 18.25 NDR: Progr.-overz, 18.30 NDR: Die Nordschau. 18.45 WDR: Hier und Heute. 19.25 NDR: TV-film. WDR: O, diese Affenkinder)20.00 Journ. en weeroverz. 20.20 Carnavalsprogr. 21.00 Gevar. progr. 22.00 Duitse kampioenschappen bobsleeën. Daarna: Laatste nws. BELGIë VLAAMS 14.3016.30 Carnavalsprogr. 19.00 Autora- ma. 19.45 Culturele act. 20.00 Nws. 20.25 Feuill. 21.10 Wetensch. progr. 21.55 Toneel- kron. 22.25 Nws. BELGIë FRANS 19.30 Sport. 20.00 Nws. 20.30 Lichte mux, 21.35 Carnets du Temps Présent. 22.35 Nws, TELEVISIE NTS: 14.45-15.45 Eurovisie: Carnaval rep. AVRO: 20.00 Televizier; 20.15 Kunstgrepen; 20.45 Spel-show; NTS: 22.00-22.30 Sportact; DUITSLAND 12.00 Int. borreluurtje en progr.-overz; 13.00 Regionaal weekjourn; 14.00 Noordelijk Duitse Ski-kampioenschappen; 15.00 V. d. kind; 15.30. Ihre Durchlaucht, operette; 18.00 Londens dagboek; 18.40-19.00 Noorde lijk Duitse Ski-kampioenschappen, (regionaal progr: 19.00-19.25 NDR: Die Nordschau. WDR: Hier und Heute.) 19.30 Weekjourn; 20.00 Nws; 20.05 Rep. uitreiking van de Or den wider den tierischen Ernst; 21.00 Ge var. progr; Daarna: Laatste nws. BELGIE VLAAMS 11.00-11.40 H.Mis; 14.15 Reisbeschrijving; 14.45 Eurovisie; carnaval in Viareggio; 15.45 Zesdaagse te Antwerpen; 16.15 Voor boer en tuinder; 16.45 Poppenfilm; 17.00- 17.15 V. d. kleuters; 19.00 Int. jeugdkron 19.30 Filmrep; 20.00 Nws; 20.30 Gevar. progr; 21.45 Sportact; 22.05 Zesdaagse te 22.30 Kamerork; 22.50 N3 BELGIE FRANS 15.00 Godsd.progr: 15.45 Sportrep; 16.00 Sportuitslagen; 16.10 Hollywood digest; 17.10 Natuurlijke historie: 17.50 Sportuitsl; 19.30 Lichtbeelden; 20.00 Nws; 20.30 Carna valsprogr; 21.15 Documentair progr; 22.00 Jazz; 23.30 Nws. MAANDAG 13 FEBRUARI RADIO HILVERSUM I. 402 m. AVRQ: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. v.d. ou dere luisteraars. 9.10 De groenteman. 9.15 9,35 Waterst. 9,40 Morgenwijding. 10.00 Kamerork. en sol. 11.45 Voordr. 12.00 SS;-"0,.nlu?-. 12.30 Land- en tuinb. meded. J?'33 Y; „h- Platteland. 12.43 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.30 Promenade-ork. 14.00 Sopr. en piano. 14.30 Gram. 14.50 Afrikaanse trek- mieren, lezing. 15.05 Gram. 16.30 JVIetro- pole ork. 17.00 V. d. padvinders. 17..15 Gram. 17.50 Mil. comm. 18.00 Nws. 18.15 Pol lezing. 18.25 Koper-ork. 19.00 Pianore- cital, 19.25 Inleiding tot muziekbegrip, mu- r'kaje lezing. 19.45 V. d. jeugd, 20.00 Nws. SYÜ» Radioscoop. 22.30 Nws. 22.45 Act. 23.00 Gram. 23.55—24.00 Nws ROME (AP). Don Jaime de Mora y Aragon, de pianospelende broer van koningin Fabiola van België, gaat een rol spelen in de Italiaanse film „Het laatste oordeel". Met de opnamen voor deze film word't volgende week begonnen. De produktie is in handen van Dino de Laurentis, de regie heeft Vittorio de Sica. Verder spelen in deze film Anita Ek- berg, Jeanne Moreau. Simone Signoret. Ernest Brognine, Jack Palance, Curd Jürgens, Femandel, Vittorio Gassxnan, Silvana Mangano en Jimmy Durante. AARLE-RIXTEL (ANP). De klok kengieterij Petit en Fritsen te Aarle- Rixtel heeft uit het Amerikaanse stadje Springfield, in de staat Illinois, een op dracht gekregen voor het gieten van een carillon van 66 klokken. De grootste klok wordt 7000 kilogram zwaar en alle klokken samen zullen veer tig ton wegen. De kosten zijn een half miljoen gulden. Het carillon zal in ok tober klaar zijn. In de Prinsengracht te Amsterdam is woensdagavond de 69-jarige W. van Brederode verdronken. Een voorbij ganger heeft de 'man op het droge ge bracht. In een spanning, die naar het bijna ondraaglijke groeide, heeft Manuel van Loggem in zijn televisiespel „Bijna twintig", dat. gisteravond door de Vara werd uitgezonden, een realistische en beklemmende waarschuwing gegeven aan vaders en moeders van opgroeien de kinderen. Recente krantenberichten over aan gerande en vermoorde meisjes inspi reerden Van Loggem tot dit kleine drama, dat begint als een onschuldig avontuur en bijna eindigt in moord. Een jong meisje ontmoet op een dansfeestje een jongeman. Na eerst met hem te hebben gedanst en ge praat, verlaat zij de danszaal en zoekt met de jongen het donker van een ter rasje op. Eerst bewondert zij de nieu we vriend om zijn fantastische verha len, maar langzamerhand wordt zij bang als zij bemerkt hoe vreemd hij is. Zij wil zoals altijd op tijd thuis zijn, maar zij kan niet weg van die vreemde jongen. Terwijl haar angst groeit, zijn haar ongeruste ouders naar de politie gelopen, omdat zij een onge luk vrezen. De wachtcommandant stelt hen gerust: „Ouders behoeven niet al tijd het ergste te vrezen als hun doch ters niet precies op tijd thuis zijn." Maar terwijl die woorden op het po litiebureau worden gesproken, verkeert het meisje op het terrasje letterlijk in doodsangst. Want het wordt haar dui delijk dat de vreemde jongen een psy chopaat is, die blijkbaar niet voor een moord terug zal deinzen. Zijn handen omknellen haar hals, maar de eerste keer laat hij los als het meisje lief voor hem is en toont dat zij hem wil begrijpen. Doch als de fluitjes en de blaffende honden van de gealarmeerde politie zich laten horen, grijpt de jon gen het meisje opnieuw in zijn wurgen bekeken j de greep. Gelukkig is de politie echter op tijd. Handen Manuel van Loggem heeft als psy choloog in feile dialogen heel scherp ae zielsgesteldheid getekend zowel vail het meisje in haar verliefdheid en haar angst daarna, als van de gespleten jongen met zijn achtervolgingswaan. Door de uiterst bekwame regie van Kees van Iersel werden die dialogen en die gevoelens volledig volgens de bedoelingen van de schrijver uitge beeld Beklemmend waren de telkens terugkerende close-ups van de gezich ten van de jongen en het meisje, en onovertrefbaar was de manier waarop de camera telkens weer gericht werd op de handen, die zich wrongen in angst, die streelden of zich om de meisjeshals knelden. W erkelijkheid Femke Boersma als het meisje en ion Kuy] als de jongeman speelden hun rollen zo indrukwekkend, dat men geen ogenblik het gevoel had met een spel te doen te hebben. Zij leverden grootse prestaties. De kleinere rollen van ouders en wachtcommandant wer den bescheiden vervuld door Riet Wie- na„n,d' West en Frans Kokshoorn Met deze dramatische éénacter heb ben schrijver, regisseur en acteurs een indrukwekkend stuk werk verricht dat duidelijk de mogelijkheden van de tele, visie aantoont. Anton Deering

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 9