VOORTAAN BOTER BIJ DE VISBOER RECHTSZITTING AAN NAARDENS GRENS Prawda ontdekt bodemschatten in Nw.-Guinea FRANS EXCUUS AAN RUSLAND Verkoop levensmiddelen sterk gespreid nS&EZSi/ Afschuwelijke modderman gehoord Nieuwe tijd voor de huisvrouw Amsterdamsche Bank dient aanklacht in Rotterdam krijgt steun van Hoge Autoriteit Na vliegtuigincident boven zee Nieuwe arrestatie in zaak-Regina JOURNALISTEN UITGEWEZEN ROVEND ZESTAL GEPAKT NA RUMOER OP VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Beperkt Kleinhandel in vlees Blauw van de kou bij rood-omrand bord Verdrag van Genève Nederlandse gedood bij treinongeluk in Ohio Ook „kleintjes" Reacties In mineur BRITS KAMEROEN KIEST MORGEN In Sowjetunie betogingen op ongekende schaal belegd Bescherm U tegen 'ASPRO's ^2 Cttfoït meet fit/ Notering edele metalen Generaal F. E. van Horn (50) overleden Unilever naar beurs in Zwitserland VAN DER GIESSEN BOUWT NA JAREN BRITS SCHIP Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 6 Van onze Haagse redactie DEN HAAG Duizenden bakkers, kruideniers, slagers, poe liers en andere middenstanders in de levensmiddelenbranche zullen met ingang van maandag veel meer waren mogen ver kopen dan hun tot nu toe is toegestaan. Zo zal de bakker ook appelen mogen verkopen, de kruidenier brood, de poelier boter en de slager grutterswaren. Voor de winkelende buisvrouw zal een gouden tijd aanbreken. Gisteren is in het Staatsblad het Vestigingsbesluit levensmiddelenbe- drijven 1961 afgekondigd dat al deze veranderingen mogelijk zal maken. De „verbreding van het assorti ment" zonder dat de middenstan ders extra-diploma's nodig hebben is het belangrijkste element in dit besluit, dat een reeks oude besluiten en erkenningsreglementen vervangt. Het nieuwe vestigingsbesluit kent niet meer de thans bestaande scher pe scheiding tussen de branches. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. De directie van de Amsterdamsche Bank heeft gisteren bij de officier van justitie te Amster dam een klacht wegens smaad inge diend tegen een aandeelhouder, dr. I. J. Ippius Foekens uit Voorburg. Dr. Ippius Foekens deelde donderdag op de aandeelhoudersvergadering in Am sterdam een geschrift rond, waarin ernstige bezwaren tegen het beleid van enkele functionarissen van de bank werd engemaakt. Zijn mondelinge toelichting, die door de voorzitter van de vergadering, prof. dr. G. M. Verrijn Stuart, werd afge hamerd, kwam hierop neer: de func tionarissen zouden, optredend als be heerders van het vermogen van de itióèüër van dr. Ippius Foekens, fami liebezit, dat bestond uit landerijen, tegen een naar de mening van de kla- "geY-te lage pf@s hebben verkocht. Niet tie plaats De heer Ippius Foekens wilde ons gis teren geen commentaar geven op het bericht over de klacht. Prof. Verrijn Stuart deelde ons mee, dat hij don derdag het betoog van de heer Ippius Foekens had onderbroken, nadat hij vluchtig van de inhoud van diens geschrift had kennis genomen. Hij oordeelde toen, dat het hier ging om een particuliere klacht tegen de direc tie van de Amsterdamsche Bank en dat een aandeelhoudersvergadering niet de plaats was om die te be handelen. Door de zoon Bij de behandeling van een klacht we gens smaad kan de rechter de ver dachte in de gelegenheid stellen zijn beweringen te bewijzen. De rechter hóéft dat niet te doen Als de ver dachte wordt toegelaten tot het bewijs en het blijkt, dat hij tegen beter weten in onjuiste mededelingen heeft gedaan, kan hij worden veroordeeld wegens laster. Het misdrijf van smaad/laster houdt in, dat men een ander een bepaald feit te last legt. Geen straf wordt opge legd, als de verdachte kennelijk in" het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging van zijn belangen heeft gehandeld. De klacht is niet ingediend door de cliënte van de bank, maar door haar zoon. De scheiding is nu aangebracht tus sen het gespecialiseerde levensmidde- lenbedrijf en het beperkte levensmid- delenbedrijf. Onder het hoofd gespe cialiseerd levensmiddelerabedrijf vallen het kruideniersbedrijf, het slagersbe- drijf, het broodverkopersbedrijf. waar onder filialen van broodbakkersonder nemingen, het banketbakkersbedrijf, de kleinhandel en ambulante handel in melk, de ambulante handel in zuivelprodukten, de kleinhandel en de ambulante handel in aardappelen, groenten en fruit, de kleinhandel en ambulante handel in vis, het poeliers- bedrijf en het ambulante poeliersbedrijf. Al deze bedrijven zullen behalve hun eigen kernassortiment, omschre ven in het besluit, ook waren mogen verkopen die voorkomen op een in het besluit opgenomen lijst van ge meenschappelijke waren. Op deze lijst, onderverdeeld in elf groepen, komen onder meer voor: grutterswaren, specerijen, conserven, diepvriesprodukten, koffie, thee, ver pakte gesteriliseerde melk en melk- produkten, boter, margarine, eieren, suiker, cacao, brood, verpakte aardap pelen, groenten en fruit, losse appelen, citrusfruit en bananen, zwak-alcoho- lische dranken, conserven en diep vriesartikelen. Door deze regeling wordt steuk tege moetgekomen aan de reeds lang in de praktijk bestaande behoefte om in één winkel meer artikelen te kunnen kopen. Naast het gespecialiseerde levens- middelenbedrijf kent het nieuwe be sluit het beperkte levensmiddelen- bedrijf. t Dit bedrijf kan "worden uitgeoefend door ondernemers, die niet een der gespecialiseerde bedrijven uitoefenen, maar die ten hoogste twee groepen waren wensen te verkopen, die voor komen in de in elf groepen verdeelde lijst gemeenschappelijke waren. In tegenstelling tot het gespecialiseerde bedrijf, waarvoor men moet voldoen aan eisen van handelskennis, krediet waardigheid en vakbekwaamheid, hoeft men voor dit beperkte bedrijf slechts handelskennis en kredietwaar digheid te bezitten. De vakbekwaam heid valt dus af. Dat maakt het bijvoorbeeld onder nemers, die niet werkzaam zijn in de levensmiddelenbranche, mogelijk nu ook een beperkt assortiment levens middelen te verkopen. Ook kan men denken aan een ondernemer die ingre diënten voor oosterse gerechten ver koopt en verder grutterswaren als rijst. In het vestigingsbesluit is ook ruimte gemaakt voor een bedrijfstype, waar in de praktijk al lang behoefte aan bestond: de kleinhandel in vlees. De ondernemer van dit bedrijf ver koopt vlees en vleeswaren, die niet op de plaats van verkoop voor con sumptie zijn klaargemaakt. Vakbe kwaamheid, kredietwaardigheid en handelskennis zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van vestigingsver gunningen, waarbij de vakbekwaamheid verschilt van die van slagers. Opvallend is dat het vestigingsbesluit geen kleinhandel in zuivelprodukten kent. Dat komt omdat dit bedrijf steeds minder voorkomt. Steeds meer zuivel- za-ken verkopen nu al kruidenierswaren. Voorts heeft men het om het pu bliek niet al te zeer afhankelijk te la ten zijn van de meikbezorging en de weinige melkwimkels kruideniers mogelijk gemaakt verpakte gepasteu riseerde melk te verkopen. De gesteri liseerde melk en melkprodukten vallen onder de lijst van gemeenschappelijke waren en mogen dus door alle gespe- Eigen nieuwsdienst NAARDEN De leden van het Am sterdams gerechtshof hebben gister ochtend de gure wind getrotseerd om op rijksweg 1 bij de westelijke grens van Naarden te gaan kijken. Daar staat een rechthoekig blauw bord met rode rand waarop is aangegeven dat een maximumsnelheid van zeventig ki lometer binnen de bebouwde kom is toegestaan, welk bord volgens de ad vocaat mr. E. C. Goudsmit niet rechts geldig is. Mr. Goudsmit had die mening uitge sproken in een strafzaak die door de A.N.W.B. was aangespannen. Verdachte in die zaak was de Amsterdamse ver koopleider R. H. A. E. H., die met zijn zijn auto in 1958 harder dan zeventig kilometer per uur had gereden op het stuk weg achter het bord. Hij was daarvoor door de kantonrechter zowel als door de rechtbank veroordeeld. De Hoge Raad had het vonnis ver nietigd, omdat de rechtbank het ver weer van de raadsman niet voldoende had weerlegd De raadsman is van mening dat het bord niet rechtsgeldig is omdat het als verbodsbepaling niet voldoet aan de richtlijnen van het ver drag van Genève. Bovendien, zo had hij op de zitting verklaard, hadden het bord in kwestie en het blauwe bord „Naarden" driehonderd meter voor het begin van de bebouwing gestaan en was het bord „70 km toegestaan" in 1958 niet herhaald bij de zijwegen. Bij het bord stapte het gezelschap gisteren uit. De verdachte vertelde daar: „Vlak voor dat blauwe gemeen tebord stond een vrachtauto, waardoor ik niet kon zien dat ik de bebouwde kom inreed, temeer niet omdat er geen huizen stonden. Het bord werd ook niet herhaald, wat nu wei het geval is". De kleumende verdachte kreeg daar na van de president van het hof, mr. J. Sprey, te horen dat de behandeling van de zaak op 21 maart in de warme gerechtszaal zal worden voortgezet. Eigen nieuwsdienst GALION, OHIO. Een treinongeluk bij Galion in de Amerikaanse staat Ohio heeft donderdag één mensenleven ge- eist. Het slachtoffer was de Maastricht se mevrouw Roemers, die met een groep immigranten op weg was naar Californië. Zij was een jaar geleden uit Indonesië gekomen. De trein kwam in botsing met een vrachtauto geladen met kisten eieren. Eén rijtuig en een restauratiewagen kantelden. Mevrouw Roemers, die in de restauratiewagen zat, werd naar buiten geslingerd en kwam onder de kantelen de wagen terecht. Zij liep een schedel breuk op. Bovendien vatten haar kleren vlam, doordat uit een gebroken pijp stromend propaangas in brand raakte. Negen passagiers werden gewond: on der hen bevond zich ook het acht maanden oude zoontje Paul van me vrouw Roemers. cialiseerde levensmiddelenbedrijven worden verkocht. De straathandel in aardappelen, groenten en fruit valt onder een spe ciale regeling. Deze straathandel iets anders dan de ambulante handel; dat is de verkoop aan de huizen van vaste klanten is voor nader te be palen tijdvakken vrij. Deze tijdvakken zullen vallen in tijden van sterk ver hoogde aanvoer op de veilingen. De verkoop van verpakte gepasteuri seerde melk en melkprodukten via automaten wordt helemaal vrijgelaten. Tegelijk met dit grote vestiginigsbe. sluit is een aantal kleine vestigingsbe- sluiten van kracht geworden: 1 Het vestigingsbesluit kleinhandel drogisterij-artikelen, dat het oude besluit voor deze branche vervangt en meer aangepast is aan het assortiment dat de drogist thans verkoopt. O Het vestigingsbesluit kleinhandel in parfumerieën, dat het op de oude vestigingswet gebaseerde besluit vervangt. Nu zullen ook kruideniers parfumerieën en kosmetische artikelen mogen verkopen. q Het vestigingsbesluit kleinhandel in tabaksartikelen dat,, anders dan het oude besluit, niet meer de handelsken nis als eis kent. Buiten dit nieuwe be sluit is er nog een grote verandering in de tabaksbranche gekomen: ook krui deniers zullen tabaksartikelen mogen verkopen. De voor dit bedrijf gestelde eisen van vakbekwaamheid zijn hierop afgesteld. A Wijziging van het. besluit voor de kleinhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, waardoor de ver koop van alcoholvrije dranken, vruch tenwijn en bier helemaal vrij wordt en die van alle zwakalcoholische dran ken bij alle levensmiddelenbedrijven mogelijk wordt. Met de afkondiging van deze reeks vestigingsbesluiten, ondertekend door staatssecretaris Veldkamp, is een streep gezet onder een langdurige en soms moeizame ontwikkeling, die be gon met het van kracht worden van de Vestigingswet 1954. Deze nieuwe wet zou het mogelijk maken de besluiten aan te passen aan de na-oorlogse ont wikkeling, vooral aan de toenemende paralellisatie in de levensmiddelen handel. De staatssecretaris heeft daartoe advies gevraagd aan de Commissie adviezen vestigingsregelingen van de S.E.R., die in de zomer van het vorige jaar met een opzet voor de dag kwam, die in grote trekken terug te vinden is in de nieuwe vestigingsbesluiten. Met dit advies ging een eerder plan van de commissie, dat veel sympathie bij de staatssecretaris ontmoette, defi nitief van de baan: het plan voor de intrductie van een nieuw algemeen levensmiddelenbedrijf (de supermarkt) met behoud van de bestaande be drijfsindeling. De vestigingsbesluiten hebben, zoals te verwachten was, een stroom van reacties ontketend. De belangrijkste daarvan zijn: Er kentelijkheid in de kruideniers wereld: „Ruimte voor streven naar parallelli satie, die ook in het belang van de consument is". Grote teleurstelling bij handelaren in aardappelen, groenten en fruit: „Con sument en producent zullen nadelen ondervinden van het plaatsen van appe len op de gemeenschappelijke lijst". Zelfbedieningsbedrijven: „Door het handhaven van vakbekwaamheidseisen voor dagelijkse gebruiks- en verbruiks- goederen loopt het besluit levensmid delenbedrijven achter de feiten aan". Verontwaardiging bij de bakkers: „Ons beroep wordt gediskwalificeerd doordat alle soorten gebak onder de gemeenschappelijke waren zijn opge nomen". Mineurstemming bij de sigarenwinke liers: „Vele kruideniers zullen tabaks artikelen gaan verkopen". De wijnhandel verwacht een ver scherpte concurrentie. De drogisten zijn verheugd over het behoud van hun assortiment. De vishandel en het poeliersbedrijf geven weinig commentaar. De melkhandel is niet ontevreden, omdat tegenover de verkoop van ge pasteuriseerde melk door de kruidenier de mogelijkheid geopend is tot de verkoop van levensmiddelen door de melkhandel. De slagers zijn verheugd, omdat zij kunnen leveren aan de nieuwe klein handel in vlees, maar zij hebben ook bezwaar tegen de toenemende concur rentie. De drie grote middenstandsbonden oordelen verschillend, maar zij hebben de nieuwe besluiten over het algemeen met instemming ontvangen. Het Neder landse verbond van middenstandsver enigingen maakt daarentegen bezwaren, omdat het van de besluiten een bevor dering van de koude sanering verwacht én omdat aan de vakbekwaamheid een te gering gewicht wordt toegekend. Advertentie Ver koudheidsbacillen zijn als de dood voor Beschc"11 Dit doosje betekent protektie tegen infektie Van een onzer redacteuren LUXEMBURG De Hoge Autoriteit van de Europese gemeenschap voor kolen en staal heeft meegedeeld, dat het niet mogelijk is antwoord te geven op de vraag, of het beter is bestaande staalfabrieken uit te breiden of nieuwe te bouwen. Deze indirecte steun aan het Rotter damse staalprojekt waarover de commissie-Van Berkum heeft gezegd dat het voorlopig beter niet gebouwd kan worden omdat uitbreiding van de IJmuidense Hoogovens rendabeler is komt voort uit vragen van een lid van het Europese parlement over een nieuwe staalfabriek in de buurt van Brugge. Dit Belgische plan hangt nog geheel in de lucht. De Hoge Autoriteit is van mening, dat de behoefte aan Staal de komende jaren hoger dan de ramingen zal zijn. BUEA (Reuter) Dit weekeinde gaat de bevolking van het Britse beheer- schapsgebied Kameroen naar de stem bus om te beslissen of zij aansluiting wil bij het westelijke buurland Nigerië dan wel bij (voorm-ali-g Frans) Kameroen aan de oostelijke grens. -De volksstem ming wordt uitgevoerd door het Brit se bestuur, -maar staat onder toezicht van de Verenigde Naties. Het grootste deel van de twaalf poli tieke partijtjes in het land is voor aan sluiting bij Nigerië dat lid is van het Britse Gemenebest en dat Brits Kame roen in federatief verband wil opnemen. Er schijnen maar heel weinig mensen voor de stichting van een eigen zelf standige republiek te zijn. Brits Kameroen, gesplitst in een noor delijke en zuidelijke smalle strook, was oorspronkelijk een Duitse kolonie, maar na de eerste wereldoorlog gedeeltelijk aan Frankrijk en gedeeltelijk aan Enge land toevertrouwd. Frans Kameroen verwierf op 1 januari van het vorig jaar de zelfstandigheid. De Koninklijke Nederlandsche Stoom boot Maatschappij N.V. te Amsterdam heeft het 4.490 ton metende ss. Oretes voor de sloop verkocht aan de Ge-brs. Van Heyghen N.V. in Gent. De Orestes werd in 1918 in Rotterdam gebouwd. SINGAPORE (Reuter) De af schuwelijke sneeuwman, die in het ge bied van de Himalaya rondsluipt, heeft een mededinger gekregen. In Malak- ka heeft men nl. de sporen gevonden van een „afschuwelijke modderman", die overigens merkwaardig veel over eenkomt met zijn collega van de Hima laya schijnt te vertonen. Hij laat voet sporen achter van 75 cm en brengt tarzanachtige geluiden voort. Griezelig was, dat de sporen uit een modderpoel kwamen en dat men afdrukken vond, die naar de poel toe leidden. Een 26- jarige planter, die de sporen ontdekte en ze tot de jungle volgde, hoorde een luguber, langzaam wegstervend ge luid. Verdere inlichtingen kon hij niet verstrekken; hij had onmiddellijk het hazepad gekozen. Naderhand heeft men een expeditie uitgerust, die het oer woud doorzocht. Met enig ontzag stel de men vast, dat de takken tot op drie meter hoogte waren afgebroken. Volgens de expeditieleden heeft men mondeling contact met het monster gehad. Een „beestachtige" schreeuw van een van hen werd uit de jungle beantwoord. Verder hoorde men niets meer. Het onderzoek werd gestaakt. Het is dus niet uit te maken wie het meest is geschrokken. Deskundigen nemen voorlopig aan, dat het monster een grote orang-oetan is geweest. Van onze correspondent MOSKOU. „Nederland stuurt het er op aan van Nieuw-Guinea een tweede Congo te maken. Het gebruikt daartoe dezelfde taktiek als België, door enerzijds een marionettenregering (bedoeld wordt de Nieuw-Guinearaad) op te zetten en er zich anderzijds op voor te bereiden het land zo spoedig mogelijk in chaos achter te laten. Dit schrijft de Prawda in een van de scherpste aan vallen op'het beleid van de Nederlandse regering inzake Nieuw- Guinea sinds lange tijd. Het officiële partij-orgaan beschul digt in een artikel onder de titel West- Irian een koloniale gevangenis, Ne derland ervan oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog te gebruiken om te vuur en te zwaard de bevolking van het eiland te onderdrukken. Als ambtenaren van het binnenlands be stuur zouden deze lieden de vrije hand Van onze correspondent MOSKOU De Franse ambassa deur te Moskou heeft gisteravond laat namens zijn regering oprecht spijt betuigd tegenover de Russische regering omtrent het incident met het vliegtuig van de Russische president. Dat toestel, op weg naar Rabat in Marokko, werd eergisteren lastig gevallen door Franse jagers omdat het boven verboden gebied zou hebben gevlogen. Het standpunt van de Franse regering zal vandaag nader worden toegelicht in een onderhoud tussen de Franse ambassadeur en de Russische minister van buitenlandse zaken. In de Sowjetunie zijn gisteren op ongekende schaal betogingen tegen Frankrijk gehouden. Overal in het land werden „spontane" protestbijeenkom sten belegd. Bij geen enkele gelegenheid sinds het neerschieten van de Amerikaanse U-2 boven Swerdlofsk is er zoveel veront waardiging geweest in het land als thans. Premier Kroesjtsjef heeft zich nog niet uitgelaten over het incident. Hij bevindt zich in de landbouwgebie den van Centraal Azië. Naar verluidt spoedt hij zich terug naar Moskou, ten einde de leiding van de staatszaken weer op te nemen. Mijnwerkers in Karangan, Siberië, eisten gistermiddag op een prote-stver- ga-dering dat de Franse piloot die het toestel van Breznjef beschoot, voor de krijgsraad- Zou-Komen. In alle grote fabrieken van de Rus sische hoofdstad werd het werk gedu rende enige tijd stilgelegd, orh 'de ar beiders gelegenheid te geven „spon taan" te demonstreren tegen de Fran sen. Honderden resoluties werden in de gehele Sowjetunie aangenomen, waar in men stelling neemt tegen „deze on gehoorde provocatie", te-gen „dit mis dadig optreden in de lucht", en derge lijke. Ook gisteravond laat waren er m verscheidene steden en dorpen nog massabijeenkomsten aan de gang waar op men zich buitengewoon fel tegen Frankrijk keerde. De diplomaten zijn ervan overtuigd dat de verontwaardi ging over het Franse optreden bij een groot aantal Russen zeker oprecht ge meend is. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De rijkspolitie te water re Amsterdam heeft drie knapen aangehouden die ervan worden verdacht iets te maken te hebben gehad met de vernielingen en diefstallen op het pas sagiersschip Regina in de Amsterdam se haven. Twee van hen, veertien en zestien jaar oud, zijft na verhoor naar huis ge stuurd; de derde, de zestienjarige W. P. E. is opgesloten. Er zijn al meer ar restaties in deze zaak verricht. Aaver'.entie AMSTERDAM, 10 febr. Na de verlaging op dinsdag jl. van 4480 tot 4440 per kg. fijn is de binnenlandse goudnotering ongewij zigd gebleven. De noteringen voor verede' lingsgoud en zilver luiden onveranderd resp. 42904340 en 110,90—116,40. De informatie- koersen voor gouden munten zijn: tientjes 31,25—32,75 (31,75—33,25), ponden 33—39 (34— 40), napoleons 29,2532,25 (28,50—32,50), vre- nelis 29—32 (28—32,25) en 20 gouden Belgi sche franken 29—32,25. LONDEN (Reuter) De stemming op de Londens vrachtenmarkt was iets vaster. En kele ladingen zwaar graan werden geboekt van northern range naar de Mersey tegen 50 sh., febr—maart, voorts zwaar graan van Golfhavens naar Engeland tegen 58/6 febr. maart en per bulkcarrier van de Golfhavens naar Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam tegen 4,85 vrij lossen, maart. Voorts ruw- ijzer van Aviles en Gijon naar Japan tegen 7,75 f.i.o., febr. en kopra van de Philippijnen naar Antwerpen—Hamburg tegen I8V2 dollar cent per kub. voet f.i.o., februari. „Wij hebben een aangename reis gehad, zonder incidenten", moet de Russische president (links op de foto) onmiddellijk na aankomst tot koning Mohammed V (naast hem) hebben gezegd. Een paar uur later echter, midden in de nacht, werd de Franse ambassadeur te Moskou uit ztfn bed gebeld om een fel protest in ontvangst te komen nemen over het beschieten van het Russische vliegtuig door een Frans jachtvlieg tuig. De achtergrond van deze foto wordt gevormd door het bewuste Russische vliegtuig. Telefoto Van onze correspondent BREDA. Op vijftigjarige leeftijd is gisteren in Breda de brigade-generaal F. E. van Horn overleden. Hij werd vorig jaar benoemd tot territoriaal be velhebber van de Koninklijke Landmacht. Voor de oorlog diende hij in Indonesië. Generaal Van Horn overleed tijdens een medisch onderzoek. hebben gekregen om het hele gebied in één groot concentratiekamp te ver anderen. Het blad doet het verder voorkomen alsof alle bezoekingen, die de Indone sische republiek de laatste jaren heeft ondergaan, hun oorsprong en inspiratie hebben gevonden in het door Neder land beheerde deel van Nieuw-Guinea. Zo kregen volgens de Prawda revol terende kolonels in 1958 hun wapens uit de duistere hoofdkwartieren in Hollandia en werd daar ook de lucht aanval op het presidentiële paleis in Djakarta voorbereid. Ook leert men uit dit unieke voorlichtingsorgaan, dat de Nederlanders samen natuurlijk met hun Amerikaanse mede-imperia- listen onder de vlag van de Zuid- oostaziatische verdragsorganisatie een interventie hadden voorbereid tegen Indonesië, die dan om niet nader aan geduide reden geen doorgang heeft gevonden. Geweldige winsten Ander nieuws, dat in Nederlandse beurskringen ongetwijfeld o-pzien zal baren, geeft het blad met een beschrij ving van de natuurlijke rijkdommen van het eiland. Er blijken onbegrensde voorraden te zijn aan olie en steen kool, goud en platina, krijt en uranium, om maar een kleine greep te d-oen uit de lange lijst van bodemschatten die het blad heeft weten te ontdekken. Deze produkten leveren „geweldige" winsten op voor de NederlandsAme rikaanse maatschappijen, die „zonder mededogen West-Irian leegroven". Met instemming haalt bet blad ten slotte een recente uitspraak van presi dent Soe-karno in het Indonesische parlement aan, waarin deze zei, dat de pogingen van Indonesië, om het geschil over Nieuw-Guinea op vreedzame wijze op te lossen, door Nederland werden beantwoord met een demonstratie van militaire macht (het zenden van de Karei Doorman en-z.); een dergelijke uitdaging had Indonesië aanvaard, al dus de president, in de volle zekerheid, te zullen overwinnen. Voorzichtig In Angola: JOHANNESBURG (AP). De toe stand van de verslaggever van de Zuidafrikaanse nieuwsdienst, die door een officier van het Portugese leger in Angola is neergeschoten, is nog steeds ernstig. Er is een arts uit Salisbury (Rhodesia) ontboden. Dit incident heeft intussen tot gevolg gehad, dat vier buitenlandse journalis ten, drie Britten en een Amerikaan, zijn uitgewezen. Zij zijn het land uitge zet, omdat zij de regering van Portu gees Angola beledigd zouden hebben. De mannen, die Loeanda hebben verla ten met een Frans verkeersvliegtuig, hadden de officiële verklaring over het incident openlijk verscheurd. De gouver neur-generaal van Angola, Alvaro Tava- res, gaf daarop bevel tot uitwijzing. In Groningen Van onze correspondent GRONINGEN. Zes jongeman nen, in leeftijd variërend van zes tien tot 31 jaar, zijn door de Gro ninger politie gearresteerd. Zij wor den verdacht van diefstal van oud ijzer; een van hen bovendien van diefstal uit een collectebus in een kerk en twee anderen van een reeks inbraken. In een oude auto was het zestal herhaalde malen naar een emplace ment van de Nederlandsche Spoorwe gen en naar enkele scheepswerven ge trokken, waar zij met weinig moei te grote hoeveelheden ijzer weg kon den halen. De diefstal uit de kerk was mogelijk geweest doordat een van de knapen de sleutel van het kerkgebouw had. Met de vierhonderd gulden die hij uit de collectebus wegnam en het geld dat het oud ijzer opbracht, gin-gen vier van de jongemannen in de auto naar Amsterdam, waarvan het nacht leven sterk tot hun verbeelding sprak. Zestig gulden De twee die de inbraken op tou-w hadden gezet, zagen al hun moeite met weinig meer dan zestig gulden beloond. Dat haalden zij uit het kan toor van een instrumentenfabriek. Voor een diefstal uit een reisbureau hadden zij een heel plan opgezet. Een van de twee, een koopman, was er achter gekomen dat een souschef de sleutels van het reisbureau onder zijn berusting had. Nadat een eerste po ging van de koopman die te stelen was mislukt, haalde hij er een fa brieksarbeider bij, die hij voorspiegel de dat er bij het reisbureau wel een halve ton zou zijn te halen. In een nacht klom de arbeider met behulp van een ladder de slaapkamer van de souschef binnen. Toen de vrouw van de souschef wakker schrok, sloeg de indringer op de vlucht. Hij vergat echter niet het colbertjasje van de souschef, mèt de sleutels, mee te nemen. Veel plezier hadden zij niet van die sleutels want toen zij ze gingen pro beren. zaten er al andere sloten op de deuren van het reisbureau. ROTTERDAM. Over de introduk- tie van de certificaten van aandelen Unilever op de Zwitserse effecten beurzen zijn onderhandelingen gaan de. Het staat nog niet vast op welke datum een en ander eventueel een feit zal zijn. De Prawda ondersteunt deze passage, door te wijzen op de woorden van premier Kroesjtsjef tijdens zijn bezoek aan Indonesië in het voorjaar van 1960, waarin hij de eis fat hereniging van Nieuw-Guinea met het Indonesische „iftoederland" rechtmatig en gewettigd noemde. Omtrent de middelen waarmee deze hereniging bereikt zou moeten worden, laat het blad zich om voor de hand liggende redenen niet uit, maar het bevestigt daarmee het vermoeden, dat, afgezien van een uiterst tegemoetko mende houding tegenover Indonesië terzake van zijn verlangens op bewa- peningsgebied, de Sowjetunie zich in het conflict over Nieuw-Guinea tot mondelinge aanmoediging blijft be perken. (Als staaltje van „informatie" is dit artikel uniek; elke bewering uit de Prawda is in een land als Neder land te controleren en blijkt dan gelijk iedere dagbladlezer in Neder land weet volstrekt onjuist te zijn. Het lijkt ons desondanks dien stig, de Nederlandse lezer niet te onthouden wat de Russische lezer over Nieuw-Guinea wordt voorge schoteld. Het stuk spreekt door zijn onjuistheden een onthullende taal. red. A.D.) Van onze scheepvaartredacteur KRIMPEN AAN DEN IJSEL. C. van der Giessen en Zonen's scheepswerven N.V. te Krimpen aan den IJsel staat sinds het begin van 1961 voortdurend in de belangstelling. In de zes verstreken weken werd er de kiel gelegd voor een veertiendui zend tons schip voor de K.P.M. en liepen er twee schepen van stapel, een van vijftienduizend ton en een van 8.200 ton. Vooral viel de aandacht op de werf van Van der Giessen door de orders, die zij in dezelfde korte tijd boekte: twee zgn. bulkcarriers, elk van acht tienduizend ton, voor de rederij Triton (directie Wm. Ruys en Co.), een vracht schip van twaalfduizend ton voor de V.N.S. en een van 7.500 ton voor de K.N.S.M. Deze activiteiten hebben ook hun weerslag gevonden op de effectenbeurs. De aandelen van dit scheepsbouwbedrijf stegen van rond tweehonderd omstreeks de jaarwisseling tot circa 270 op het ogenblik. De tewaterlating van gisteren was in Se[ P2.10'1! °°k van bijzondere aard. u- 8.200 ton metende vracht schip Sidonia voor rekening van Anchor Line Ltd. te Glasgow. Na concurrentie Sinds 1937 had Van der Giessen geen schip voor Britse rekening gebouwd. Voor de rederij was het zelfs de eerste ïofo c'a' sedert haar oprichting in 1838 een schip in het buitenland bestel de. Deze gebeurtenis heeft in Groot-Bri- tannië sterk de aandacht getrokken. Na een scherpe concurrentie verwierf de Krimpense werf een jaar geleden de opdracht. Wegens afwezigheid van burggravin Runciman van Doxford, echtgenote van de president-commissaris van Anchor Line, geschiedde d tewaterlating door mevrouw E. R. K. Bovill, een zuster van de reder. In het ter herinnering ontvangen zilveren bonbonschaaltje nam zij een gouden armbandhorloge mee voor haar schoonzuster. Het schip wordt "uitgerust met een Storkmotor van negenduizend pk. Daa» mee kan een dienstsnelheid van zevers, tien mijl worden onderhouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 6