AMBTENAREN WONINGEN MIDDELBURG Arnemuiden bij AZVV nog niet zeker van de zege Werkverruiming en woningverbetering de Latere eigenaars van kasteel Westhove FILMS Zó wordt de nieuwe fabriek VOETBALPROGRAMMA Goese politie regelt nu vervoer van gewonden Twee V.U.-promoties Jaarvergadering van A.R. kiesvereniging Lustrum N.C.V.B. Kloetinge Sp reekuur burgemeester Spui kan Wemeldinge definitief uitschakelen nu vastgesteld Plattelandsvrouwen Middelburg vierden tweede lustrum Ondernemingsraad geïnstalleerd Middenstandsbijeenkomst in St. Philipsland BURGEMEESTER C. EVERAARS Jaarvergadering Chr. school Kamperland Initiatief van Herv. vrouwen ver. Waarde waxiöeLinqen öoor öe zeeuwse histoRie DE FIRMA VAN STRIEN STOPTE ERMEE Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 5 MIDDELBURG. Zaterdagavond zul len in het kantoor van de PZEM aan de Poelendaeleweg de zogenaamde „ambtenarenwoningen" in het plan- Breeweg worden verloot. Dit zal gebeu ren in twee groepen. Aan deze verlo ting kan overigens niet elke willekeuri ge Middelburger meedoen. In aanmer king komen slechts de reflexanten op de destijds door de Stichting Bevorde ring Eigen Woningbezit Overheidsperso neel Zeeland rondgezonden circulaire. De groep die het eerst aan bod zal komen bestaat uit 38 personen, die on middellijk positief hebben gereageerd toen het ging om kenbaar maken van wensen en verlangens. In feite voelden honderd man perso neel veel voor het woningenplan, maar een groot deel hiervan trok zich terug, zodat er 38 gegadigden overbleven. In de maanden daarna reageerden nog en kele ,,kat-uit-de-boom-kijkers", die za terdagavond als groep twee mogen lo ten. Deze groep bestaat uit totaal acht personen. Men heeft de keus uit wonin gen van het type a (18 stuks) en die van het type b (26 stuks). Mochten er zaterdagavond mensen zijn die geen keus kunnen maken en dus zouden af vallen dan staan er nog vier particu lieren klaar om eventuele opengeval len plaatsen te kunnen innemen. Deze particulieren moeten echter lid zijn of AMSTERDAM. Aan de Vrije Uni versiteit zijn vrijdagmiddag gepromo veerd^ mr. H. J. Hommes tot doctor in de rechtsgeleerdheid en de heer S. Kis- temaker, tot doctor in de godgeleerd heid. Mr. Hommes, een zoon van de be- kende gereformeerde predikant dr. N. J. Hommes, promoveerde bij prof. mr. H. Dooyeweerd op een proefschrift ge titeld „Een nieuwe herleving van het natuurrecht". De naoorlogse ontwikke ling van de opvattingen betreffende het natuurrecht (met name in West-Duits- land) stelt hij tegen de achtergrond van de oudere opvattingen, waarvan hij een globaal overzicht geeft, dat reikt van de Griekse oudheid tot de negentiende eeuw. Dr. Hommes is als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan de juridische faculteit van de V.U. Dr. Kistemaker verdedigde een proef schrift over de citaten uit het boek der Psalmen in de brief aan de Hebreeën. Promotor was prof. dr. R. Schippers. Conclusie van het proefschrift is, dat deze brief gebaseerd is op vier citaten uit de Psalmen. Dr. Kistemaker heeft de brief bestudeerd in het licht van de werkmethode, die gevolgd wordt in de joodse commentaren op de bijbel, die bij de Dode Zee gevonden zijn. Dr. Kistemaker komt uit Canada. Hij studeerde aan Calvin College en Calvin Seminary te Grand Rapids in de Ame rikaanse staat Michigan. In 1959 deed hij zijn doctoraal examen aan de V.U. Hij keert binnenkort terug naar Cana da om zich beroepbaar te stellen in de Christian Reformed Church. KAPELLE-BIEZELINGE. Onder voorzitterschap van de heer M. C. Duyn- houwer kwam in de gebouwen van de Ger. kerk de A.R. kiesvereniging Kapel- le-Biezelinge in jaarvergadering bijeen. Na het openingswoord van de voor zitter waarin deze de voornaamste po litieke gebeurtenissen van de laatste tijd releveerde, werden de verslagen uitgebracht. Secretaris Iz. Slabbekoorn zei in zijn jaarverslag dat het een goed jaar was voor de vereniging. Door ver trek gingen er enkele leden verloren maar er kwamen ook enkele nieuwe bij zodat het aantal stabiel bleef met 103. Penningmeester Joh. van Liere kon de boeken afsluiten met een batig saldo. Door de voorzitter werd de afgetreden voorzitter J. Balkenende toegesproken in verband met zijn vijfentwintig ja rig jubileum als raadslid van Kapelle. Als blijk van waardering kreeg de heer Balkenende een boekenbon. In verband met het feit dat de heer J. Balkenende voorzitter is geworden van de Centrale Goes, moest een nieuwe afgevaardigde van de kiesvereniging worden gekozen. Dit werd de heer M. C. Duynhouwer. De heren I. Slabbekoorn en Joh. van Liere werden als bestuurslid herkozen. Vervolgens werd door wethouder Bal kenende een inleiding gehouden over de gemeentepolitiek. Speciaal behandelde hij de begroting. KLOETINGE. De N.C.V.B. heeft in het verenigingsgebouw haar eerste lustrum gevierd. Naasc vele leden wa ren er diverse gasten. De presidente me vrouw Kole-Blomaard herinnerde aan de moeizame oprichting vijf jaar gele den en gaf in haar meditatie uiting van grote dankbaarheid. De afdeling is nu in de loop der jaren gegroeid tot 80 leden. De feestelijke bijeenkomst wer o.a. verzorgd door een zangkoortje terwijl mevrouw V. d. Vrie-Glerum voor droeg: Het huis was leeg op Moeder dag. Mevrouw Thielen vertoonde dia's van Zwitserland, Frankrijk en eigen omgeving. De volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 1 maart. Op deze avond zal spreken dr. W. H. ter Haar uit Biezelinge over het onderwerp: „Geloof en ziekte". GOES. De secretarie deelt mede dat het spreekuur van de burgemeester van Goes, dr. J. W. Noteboom, in het vervolg zal worden gehouden op iedere woensdag- en zaterdagmorgen van elf tot twaalf uur. worden van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De premie «voor de woningen is reeds in december aangevraagd. Naar men ons vertelde hoopt de stichting da'c eind volgend jaar de bouw gerealiseerd zal zijn. Indien deze gehele onderneming naar wens verloopt zal worden bezien of op dezelfde wijze ook de bouw van een kleiner woningtype mogelijk zal zijn. Dan zal opnieuw de belangstelling wor den gepeild en nagegaan of de ge meente Middelburg nog ergens groud beschikbaar heeft. Naar wij vernamen bestaat ook in Vlissingen en Terneuzen interesse voor dit soort ambtenarenwoningen. MIDDELBURG. Indien de weers omstandigheden zaterdag meewerken kan een volledig voetbalprogramma worden afgewerkt. In de vierde klasse is een Zeeuwse derby vastgesteld: AZVVArnemuiden. Een wedstrijd waarbij men geneigd zou zijn de bezoe kers de beste kansen te geven. AZVV is echter op eigen terrein een moeilijk te kloppen tegenstander en vooral dit seizoen bijzonder goed op dreef. Toch geloven we niet dat de Axelaren het tempo van Arnemuiden zullen kunnen bijbenen en uiteindelijk zullen zij dan ook met een nederlaag genoegen moe ten nemen. Nieuwdorp krijgt het heel moeilijk nu Dinteloord naar Zeeland komt, maar met een flinke dosis enthousiasme kan misschien een gelijkspel worden be reikt. Ditzelfde geldt voor Rillandia. dat Sprang op bezoek krijgt, hoewel de kan sen op een nederlaag voor Rillandia groter zijn dan Nieuwdorp. Smerdiek trekt naar The Gunners, thuis ook al een lastig tegenstander. De Tholenaren zullen naar onze mening al heel blij moeten zijn met een puntenverdeling. Voor Krabbendijke, ofschoon in de laat ste wedstrijden verrassend voor de dag komend, liggen er weinig perspektieven nu de reis naar Good Luck moet wor den ondernomen. In de eerste klasse Zeeland ontvangt Spui Wemeldinge. Een overwinning van de Zeeuws-Vlamingen op de Bevelan ders houdt nagenoeg in dat Spui We meldinge definitief voor de afdelingsti tel uitschakelt. Terneuzense Boys krijgt het gemakkelijker tegen hekkesluiter Colijnsplaatse Boys. De Terneuzenaren kunnen zich nu niet meer veroorloven punten te verspelen, gelet op de relatie ve oorsprong van Spui. Hoek-Kapelle is voor de thuisclub, Veere-SVD en Wol- faartsdijk—Mevo zijn beide goed voor een gelijkspel, al starten de bezoekers als de favorieten. Het programma luidt: 4e klasse zuid: SSC'55—VVN, Nieuwdorp— Dinteloord, Rillandia—Sprang, The Gunners —smerdiek. Good Luck—Krabbendijke, AZVVArnemuiden. Ie klasse Zeeland: HoekKapelle, Veere SVD, Spui—Wemeldinge, Wolf aartsdijk—Me vo, Terneuzense Boys—Colijnsplaatse Boys. 2e klasse a: Arnemuiden IIKats I, Beve landers IMeeuwen I, Nieuwland IZeeland Sport VI, Serooskerke IRCS III, VCK I Kloetinge I. Vergadering K.N.W.U. Data wielerwedstrijden TERNEUZEN. Tijdens de vergade ring van de afdeling Zeeland der Konink lijke Wielrenunie, die onder voorzitter schap van de heer J. Baart uit Sasv an Gent, provinciaal consul van de K.N.W.U., in ,,Du Commerce" te Ter- neuzen werd gehouden is het wedstrijd- rooster voor 1961 vastgesteld. Het jaar 1960 was voor de Unie kalm verlopen, wel moet men in Zeeland alles in het werk stellen om het aantal wedstrijden op peil te houden. Over het vaststellen van de wedstrijddata volgde een bespre king. Het rooster is als volgt samenge steld: 3 april, Axel,' nieuwelingen; 4 april Groe- de, amateurs en onafhankelijken; 6 mei Ter- neuzen, beroepsrenners; 11 mei Koewacht, amateurs; 11 mei 's Heerenhoek, profs; 22 mei Hansweert, amateurs en onafhankelijken; 23 mei Axel, amateurs en onafhankelijken; 23 mei -Jzendijke, nieuwelingen; 27 mei Co- li jnsplaat, amateurs en onafhankelijken; 28 mei Boschkapelle, amateurs en onafhankelij ken; 3 juni Kapelle. nieuwelingen en adspi- ranten; 4 juni Kwadendamme, nieuwelingen; 10 juni Sluiskil, amateurs en onafhankelij ken; 17 juni Zuiddorpe, nieuwelingen; 18 ju ni Heikant, nieuwelingen; 18 juni Oostburg, profs en onafhankelijken; 24 Souburg, ama teurs en onafhankelijken; 2 juli Hoofdplaat, nieuwelingen; 18 juli Clinge, nieuwelingen; 24 juli Biervliet, nieuwelingen; 29 juli Oud Vossemeer. amateurs en onafhankelijken; 15 augustus Sluiskil, nieuwelingen; 27 augustus 's Heerenhoek, amateurs; 2 september Cad- zand, nieuwelingen; 3 september Biervliet (Kapitale Dam), nieuwelingen; 9 september Zierikzee, amateurs; 10 september Eede, profs en onafhankelijken; 17 september Hoofdplaat, amateurs en onafhankelijken; 23 Oostburg, Ronde van West Zeeuwsch Vlaan deren, amateurs en onafhankelijken. De ronde van midden Zeeland zal op 22 juli worden verreden. 2e klasse b: Heinkenszand IZaamslag I, Kloetinge IINieuwdorp II, Yerseke Hl— Tern. Boys II. 2e klasse c: WIK IBrouwershaven III, Bruse Boys IZeemeeuwen I, Mevo IIDui- veland I. 3e klasse a: Meeuwen IINieuwland II, Zeeland Sport VIISerooskerke II, Oostka- pelle II—VCK III. 3e klasse b: Kapelle IIOostkapelle I, VCK IIBorssele I, Wissenkerke IKrab bendijke II, Waarde IHeer Hendrik I. 3e klasse c: Beren IIRillandia III, We meldinge IIKruiningen III, SVD II—Wol- faartsdijk II, Kloetinge III—Waarde II. 3e klasse d: Burgh IV—WIK II, Duiveland IIBruse Boys II. 3e klasse e: Zaamslag II—Driewegen II. MIDDELBURG. In een geheel ge- vulde „Schouwburg" vierde de afdeling Middelburg van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen haar tweede lustrum. In haar openingswoord wees de presidente, mevrouw J. Nieuwenhuy- zen-Vogelaar, er op dat Middelburg een „gemengde" afdeling is waarvan zowel dames uit de stad als van het platte land lid zijn. Beide groepen groeien ,,al aardig naar elkaar toe". „Er is in deze tien jaar veel veranderd, er is meer be hoefte aan contact terwijl de instelling van de plattelandsmensen ruimer is ge worden." Onder leiding van mej. De Wilde brachten drie dames onder de na men „Mevrouw Stad, Land en Jong bloed" het wel en wee van de achter liggende tien jaar op de planken. Het eerste bestuur werd „gedeco reerd" met de eerste lenteboden. Feli citaties werden overgebracht namens het hoofdbestuur door mevrouw J. C. van Willigen-Everse uit Goes, het pro vinciaal bestuur werd vertegenwoordigd door mevrouw Van Veen, die zei; „Kijk om en wees dankbaar, zie vooruit en vat moed", de heer A. W. Cevaal uit Grij-pskerke sprak namens de kring Walcheren van de Z.L.M., mevrouw Wouterse-Pieterse sprak een felicitatie woord op rijm namens het zangkoor van de afdeling. De afdeling die begon met 26 leden is nu uitgegroeid tot 123 leden. Het offi ciële gedeelte van deze avond werd be sloten met het zingen van het bondslied Het ontspanningsprogramma werd verzorgd door de toneelvereniging „Pla- tago" uit Goes. Zij voerden de klucht in drie bedrijven van Dick v. Maasland „Hoera.. een drieling" op. De regie was in handen van de heer A. Spee. MIDDELBURG. Gisteren vierde de personeelsvereniging van de N.V. L.J.V. 't Westende haar tienjarig bestaan met een gezellig samenzijn. Een van de hoogtepunten van dit jubileum was de installatie van een ondernemingsraad. Deze bestaat uit de heren Van Beek, Van der Veer en Van Vlaanderen, Dit is voor Zeeland de eerste ondernemings raad in de electrotechnische branche. Het bedrijf dat nu veertig jaar bestaat heeft 130 personeelsleden in dienst. BIG SMASH WON WEER BIGGEKEEKE. Ook de tweede wedstrijd van de tweede helft van de tafeltennis competitie werd een overwin ning voor Big-Smash I. Spirit II moest in eigen huis zijn meerdere erkennen in de Biggekerkers. Stroo en Van der Heij- de wonnen alle drie partijen en alleen Verhage dwong Stroo tot een beslissen de derde set. Schreijenberg was minder gelukkig en boekte alleen een overwin ning op Hos. In het dubbelspel wonnen Stroo en van der Heijde gemakkelijk van mevrouw Knol en Verhage. ST. PHILIPSLAND. De midden standers van St. Philipsland hebben een bijeenkomst gehouden, die onder leiding stond van de voorzitter van de plaat selijke afdeling, de heer C. M. Scouten. De heer Sengers hield een inleiding over: „Hoe stelt de middenstand zich te weer tegen de geldelijke gevolgen van ongeval en ziekte". Niet alleen in de middenstand is er misverstand over het verzekeren, aldus spreker. De juridische bepalingen die in een polis zijn aangebracht zijn nodig. Het is nodig arbeidskracht te verzeke ren, zij vertegenwoordigt een groot ka pitaal. Spreker waarschuwde tegen on der verzekeren. De W.A.-verzekering is aan de orde van de dag. Deze is dan ook zeer belangrijk, men kan er niet bui ten. Na de pauze kreeg mr. De Kluiver het woord over: „De middenstand mo biliseert", Spreker begon met de mede deling dat de bond succes heeft geboekt in verband met de belastingverlaging. Deze geldt voor de in hex bedrijf mede werkende middenstand&vrouw. Hiervoor kan per jaar maximaal 1.000 gulden in mindering worden gebracht. Dank zij de steun van de leden. Georganiseerd zijn geeft de kracht en de macht. Uw wapen is de service aan de klanten. Het houden van een winkelweek is wel nuttig, maar geen hoofdzaak. Er zijn in Nederland 380.000 middenstanders. De Nederlandse middenstand is sterk. U bent geen deel van een zwak groepje. Ten slotte sprak hij de wens uit dat deze afdeling fris zal blijven. Erevoorzitter, burgemeester L. J. de Jonge, brak in zijn toespraak een lans voor het ver zekeringswezen. Deze avond werd op geluisterd door de vertoning van enkele komische films, een kleurenfilm over Nieuw-Guinea en een kleurenfilm over Nederlands bloemenweelde in de lente en de corso's in de bollenstreek. Voor «het praktijtoexamen Neder landse handelscorrespondentie slaagde de heer M. J. Scheenloop te Middel burg. GROEDE. Burgemeester J. C. Everaars sprak in zijn nieuwjaars rede over 1961 als een moeilijk jaar op agrarisch gebied en drukte zijn bewondering uit voor de daad kracht, waarmee de Groedenaren de moeilijkheden het hoofd hadden geboden. Wel was er bezorgdheid in de woorden van de burgemees ter te bespeuren, toen het gedaalde inwonertal ter sprake kwam. Het aantal inwoners was met 34 zielen verminderd. De reden hiervoor weet voorzitter Everaars aan het gebrek aan arbeidsmogelijkheden voor de bevolking in de gemeente. De oplossing voor deze moeilijkheden zocht hij in de werkverruiming en de verbetering van de woongelegenheden. Een verbetering achtte de voorzitter het in het tot stand komen in. westelijk Zeeuwsch-Vla anderen van een ontwikke- lings commissie. „Geen bezwaar bestaat er 'bij de ge meente", zei de heer Everaars, „tegen het plan van. een naburige gemeente tot de instelling van een industrieschap". Verder wees hij op het (plan van veer tien west-izeeuwsch-vlaamse gemeenten KAMPERLAND. In de jaarverga dering van de school met de Bijbel te Kamperland heeft het hoofd der school, de heer Tonge, in zijn jaarverslag o.m. vermeld dat het personeelstekort nog steeds niet is opgelost. De drie lokalen zijn thans vernieuwd. De secretaris kon mededelen dat 23 nieuwe leden werden ingeschreven. In de vacature A. L. Leendertse werd als bestuurslid geko zen de heer J. Durink. De ouderavond zal gehouden worden op 23 februari a.s. WAARDE. De Hervormde Vrou wenvereniging van Waarde heeft het na volgenswaardige initiatief ontplooid om de bejaarden een gezellige middag aan te bieden. Ds. Huizing opende de bijeen komst waarna burgemeester Sokker een welkomstwoord uitsprak. Door leden van de vereniging werden enige toneel stukjes opgevoerd. Ook de leerlingen van de openbare school lieten zich niet onbetuigd en brachten enige schetsjes. Jaarvergadering van Zangver. Zuiderstemmen HANSWEERT. De gemengde zang vereniging Zuiderstemmen te Hans- weert hield haar jaarvergadering on der leiding van de nieuwe voorzitter, H. G. Griep. Uit het jaarverslag bleek dat door ziekte en andere moeilijkheden in 1960 geen jaarvergadering was gehou den. De jaren 1959 en 1960 waren voor de vereniging moeilijke jaren wegens verlies van goede krachten en bestuurs leden. In 1960 verloren ze hun actieve voorzitter, de heer A. Weststrate. Dit alles had de uitslag van het concours ook ernstig beïnvloed. Thans is beslo ten om eind april een uitvoering te ge ven in samenwerking met een gedeelte van de nieuw opgerichte turnvereniging „Sportlust". Het toneel zal dan door bei de verenigingen worden verzorgd. C.K.B. Anna Jacobapolder stelde bestuur samen ANNA-JACOBAPOLDER. Op de ge houden ledenvergadering van de C.K.B. werd een bestuur gekozen dat als volgt werd samengesteld: de heer Th. van Huizen, voorzitter, A. Verhage, sekre- taris, eerste penningmeesteresse Paula Welse, tweede penningmeester H, Fon- teijne, algemeen adjunct Jan van Dijke. Aanvoerder Jan van Dijke. Als trainer zal optreden de heer Th. van Huizen. De dinsdagavond werd als trainings avond vastgesteld. Als clubkleuren wer den gekozen geel-groen met zwarte broek en rok. een persoon aan te stellen, die ihet aan trekken van industrie in dit gebied moest bevorderen. Hij vond het niet no dig, dat in Groede cf Nieuiwvliet een industrie werd gevestigd, maar achtte de mogelijkheden, in Breskens of Sluis zeer wel aanwezig. Oip een vraag van een raadslid over de stimulering van het toerisme in de gemeente, wees de burgemeester op de houding van de overheid, die volgens hem ,,de gemeente de ruggesteun on.t- hield om de mogelijkheden, die er wa ren, uit te buiten". De jaarvergadering van de afdeling der C.B.T.B. St. Annaland zal gehouden worden op maandag 27 februari a.s., 's avonds om zeven uur in de School met de Bijbel. door L. van Wallenburg „Mein Kanipf" Hoe het ongelofelijke gebeurde; het zou als ondertitel kunnen gelden voor de film „Mein Kampf": Leven en on dergang van Adolf Hitler. Deze docu mentaire, samengesteld uit opnamen uit tot voor kort geheime archieven, heeft voor het nageslacht vastgelegd hoe een groep psychopaten onder leiding van een bezeten man een heel volk in zijn greep kreeg. Verbijsterend is het te moeten beseffen dat alles wat deze film toont, de belachelijke pompeuze partij dagen, de doelbewuste vernietiging van mensen, het brullen van een waanzinni ge, dat dit alles... eens kon gebeuren. Dit Duitsland met zijn twee maskers; De kluent, het lachwekkend pathetische en het satanische, de personificatie van de anti-christ, was een werkelijkheid. Zoals de commentator zegt: „Het is geschied, in onze tijd". En bij het naar huis gaan wordt de bioscoop-bezoeker gekweld door de vraag hoe het moge lijk was. Van weinig films kan gezegd worden, die moet u zien, doch „Mein Kampf" behoort er toe. Opdat een ie der wete en opdat het niet weer gebeu- re, want wel stierf Adolf Hitler, maar ideeën bleven en de mens bleef. In City Middelburg, Grand Goes en Alhambra Vlissingen. „Greep naar de macht' Een wildwestfilm in kleuren is in Elektro, Middelburg te zien. De mode van deze dagen een vleugje psychologie aan dit soort actiefilms mee te geven, heeft enerzijds voortreffelijke rolpren ten als „High Noon" en Shane" opge leverd. Anderzijds vertroebelde de psy chologie merendeels het klare actiewerk en maakte de western onverteerbaar. Ook de film „Greep, naar de Macht" gaat daaraan gedeeltelijk mank, maar voor de liefhebber blijft er toch genoeg te genieten. Jeff Chandler is de man, waar alles om draait, Fess Parker en Nicole Maurey spelen een verliefd stel. Het camerawerk is fraai. „Jerry, liou je roer recht" De liefhebbers van Jerry Lewis films kunnen terecht in Luxor Vlissingen, waar Jerry weer de wonderlijkste avon turen beleeft. Een torpedoboot is in de tweede wereldoorlog z.g. zoekgeraakt en commandant Jerry krijgt hiervan later de schuld. Later blijkt dat de op drachtgever tot het onderzoek zelf de schuldige is. Een gezellige spannende film vol vaart en actie waarbij men zich kostelijk amuseert. E verschillende eigenaars van het kasteel Westhove wil ik niet alle op de voet volgen, maar slechts enkele van de voornaam ste Zeeuwse families noemen. Reygersbergh In het midden der 17e eeuw was Ja cob Boreel, burgemeester van Middel burg, heer van Westhove. Op het eind van die eeuw verkocht zijn zoon, die schepen van Amsterdam was en daar woonde, het aan Joha'n van Reygers bergh. Hij en zijn opvolger Mr Jacob van Reygersbergh hebben het kasteel hersteld en verfraaid. Ze hebben er tuinen en boomgaarden aangelegd en naar de gewoonte van die tijd het ver sierd met rec'htgeschoren hagen, ge snoeide bomen, stenen beelden en fon- teinwerk. U hebt misschien zulke iet wat stijf aandoende tuinen wel eens op een plaatje' gezien: Een reiger als windwijzer op de klok- ketoren moet een herinnering zijn aan de naam van dit oude Zeeuwse ge slacht. Van der Perre Een eeuw later, in de tijd van stad houder Willem V, was Mr. Johan Adri- aan v. d. Perre eigenaar. Hij was Eer ste Edele van Zeeland, d.w.z. vertegen woordiger van de stadhouder in de Sta ten van Zeeland. Hij verhief het tot een der deftigste en aanzienlijkste buitenplaatsen „die Walcheren geen kleine luister bijzetten". In 1786 ver toefde Prins Willem V hier. Zijn huis- prediker was de bekende letterkundige en latere professor Ds. J. H. v. d. Palm, een vurig patriot. Zijn jager heette Poelman, de man ZIERIKZEE. Als 28 februari de eerste paal zal worden geslagen voor de machine- fabriek van Smit Bolnes dan is daar mede het begin gemaakt van de bouw van een prachtig modern complexEen bedrijfs gebouw dat op het industrieterrein zeker eert beeld van de toekomstige situatie. Het zal opvallen. Bovenstaande tekening geeft hoofdgebouw krijgt een lengte van 65 me ter en een breedte van 22 meter. Zierikzee manifesteert met dit fraaie gebouw wel dui delijk de komst van de industrialisatie op Schoiiiven-Duiveland. Damesvolleybal Mevo aan de kop BRUINISSE. Bij de tweede ronde van het damesvolleybaltoernooi te Nieu- werkerk toonde het Zierikzeese Mevo zich de sterkste door alle gespeelde wedstrijden te winnen. Met 12 punten staat dit elftal thans onbedreigd aan de kop. De andere clubs sleepten ieder twee punten in de wacht. De uitslagen van de gespeelde partijen waren als volgt: NieuwerkerkPlattelands vrouwen 1512 159 20; BruinisseMevo 1115 1215 0—2; Plattelandsvrouwen Bruinisse 1512 1512 20; MevoPlatte landsvrouwen 1511 1215 15—11 20; Nieu werkerkBruinisse 15—6 615 1215. De eindstand na de tweede ronde was Mevo 12 punten, Nieuwerkerk 6 punten. Plattelands vrouwen 4 punten en Bruinisse 2 punten. De buurtvereniging „Oranje Boven al" heeft de jaarlijkse feestavond ge houden in café „De Roode Leeuw" te Nieuw- en Sint-Joosland. De toneelgroep Juliana uit Middelburg voerde het blij spel „Rumoer rond de Beukenhof" op. GOES. De gemeente politie van Goes heeft er de laatste tijd een nieuwe taak bigekregen: De rege ling van het gewondenver- voer in Goes en omgeving en, bij hoge uitzondering, ook het ziekenv er voer. De fa. C. van Strien, te Goes, die de zieken- en ge- wondenvervoer altijd op voortreffelijke wijze heeft verzorgd, gaf in december de wens te kennen met dit vervoer te stoppen. Er moesten dus maatregelen getroffen worden. Het gemeentebestuur heeft na het besluit van de fa. Van Strien de sympathieke geste van het bestuur van het Ro de Kruis te Goes onder grote dank aanvaard. Dit Rode Kruisbes'tuur stond n.l. de ambulanceauto in bruikleen af aan de ge meente. En deze wagen wordt bemand door chauffeurs van de dienst Gemeentewerken. Dit kan uiteraard maar een tijdelijke regeling zijn. Het Rode Kruis mag zich namelijk niet op particulier terrein bege ven en daarom werd de ze methode gevonden. Het gemeentebestuur streeft met bekwame spoed naar een bevredi gende oplossing van dit probleem. Een oplossing die toch niet zo lang op zich mag laten wachten want de situatie is mo menteel enigszins onbe vredigend. Het is enkele malen gebeurd dat de ambulance auto te laat op de plaats van het on geluk arriveerde. Maar in dezen past beslist geen verwijt aan het Rode Kruis, die de wagen im mers in bruikleen heeft afgestaan aan de ge meente. Naar ons ter ore kwam zijn er van medische zijde klachten geuit over deze onbe vredigende gang van za ken. Ook de Goese politie doet al het mogelijke om voor een snelle repp'vo te zorgen. Op het politie bureau komen momenteel alle meldingen binnen voor het vervoer van ge wonden. De politie ver zorgt dan in samenwer king met de gemeente het transport. Dit be treft met name voor Goes en enkele omliggen de gemeenten. Voor Noord Beveland staat de ziekenauto immers ge stationeerd in Kamper land en voor de Zak van Zuid Beveland in 's-Hee- renhoek en oostelijk Zuid-Beveland is men aangewezen op de zieken auto die in Krabbendijke is gestationeerd. De po litie kan dus voor onge lukken in die gebieden een beroep doen op deze auto's. De Goese politie houdt zich niet bezig met het vervoer van zieken. Al leen in urgente gevallen wordt een regeling ge troffen. „Want dan laten wij genade voor recht gelden", zoals ons een pol i t?fu n ci ona ri s in De kosten van deze verzorging kon- Twee schattige Walcherse meisjes op een wandeling in de Manteling (voor-oorlogse foto). die het kasteel van een „spook" 'heeft bevrijd. Volgens de overlevering spookte het op het kasteel, nadat er eens een brand had gewoed. Nu en dan verscheen er een witte vrouw op de torentrans, waar ze een zacht klaaglied zong. In de tijd van V. d. Perre zocht het spook het in lagere sferen en zwierf 's avonds en 's nachts over het erf. Jager Poelman was niet bang en met zijn geweer over de schouder ging hij op spokenjacht. Bij een. stapel brand hout zag hij de witte gedaante. Bij na dere kennismaking bleek de witte figuur geen „zij" maar een „hij" te zijn: de kleermaker uit Domburg, die zijn te kort aan brandhout op deze spookach tige manier placht aan te vullen! In vorige eeuw Door een novemberstorm uit het jaar 1800 moesten 800 bomen uit het bos rond Westhove het ontgelden, las ik ergens. We slaan nu een halve eeuw over. In 1862 was onze koning Willem III tijdens zijn bezoek aan Zeeland ook een poosje op het kasteel als gast van de toenmalige eigenaar Jhr. Mr. Boddaert, rechter te Middelburg. Hij heeft veel aan het kasteel e,n de beplan ting er omheen verbeterd. Jammer dat hij minder mooie plekken camoufleer de door er een laag cement overheen te laten strijken (later is die cement- laag door een andere eigenaar weer op geruimd) Herstellingsoord Omstreeks 1880 brak er weer een storm los, nog erger dan die van 80 jaar geleden. Een storm die al jaren lang woedde over Zeeland, over heel ons vaderland trouwens: de afbraak- storm, niet door windkracht zoveel, maar door slopershanden. Om deze «brekende handen van het kasteel af te houden kocht de zuster van de vorige eigenaar, douarière de Bruyn-Boddaert het. Ze liet het kasteel wel onderhout- den, maar bewoonde het niet zelf, dat was te kostbaar. Toch was het (vanaf 1889) 's zomers bewoond: het werd een herstellingsoord voor zwakke kin deren uit Middelburg en Vlissingen. Van zulke ouders die geen buitenplaat sen bezitten en die financieel niet in staat zijn met hun. kinderen een bad plaats te bezoeken. Haar enige doohter Vrouwe Wilhel- mina Johanna de Bruyn, douarière van Graaf W. A. van Lynden, heeft dit werk voortgezet, heeft er een wettige basis aan gegeven. Toen ze in 1926 stierf was hierover het volgende in haar tes tament te lezen:' „op het ogenblik van mijn overlijden in het leven roepen, op richten en vestigen een stichting onder de naam van „Herstellingsoord West hove", om gedurende 3 tot 4 zomer maanden geheel kosteloos te verplegen tenminste 20 zwakke niet zieke kinderen van 6 tot 12 jaar van arme ouders, zonder onderscheid van gods dienstige gezindte, in Middelburg en Vlissingen woonachtig." den niet altijd voldoende gedekt wor den door de opbrengst van de verkoch te wandelkaarten door de bossen. Daar om moeten de gemeenten Middelburg en Vlissingen ook wel eens bijspringen. Tijdens de jongste oorlog stond deze kinderuitzending stil. Eerst was het be zet door Duitse militairen, daarna dicht bevolkt door evacués, die voor het wa ter van ondergelopen Walcheren ge vlucht waren. Toen dit alles voorbij was. moest het kasteel flink onder han den genomen worden. Maar in 1954 was men zover klaar, dat de oude, nu van binnen wat gemoderniseerde burcht de kinderen weer kon ontvangen. Logeren De schoolarts geeft advies welke kin deren er voor een verblijf in aanm-er- king komen. Iedere zomer kunnen er twee groepen van 20 kinderen 10 jongens en 10 meisjes telkens 6 we ken op Westhove logeren. En het doet de bleekneusjes goed: zt«ak en teer gaan ze erheen, bruingebrand en flink gaan ze, soms met grote tegenzin, weer naar huis terug. Gelukkig maar dat het een eeuw geleden niet afgebroken is! „Hef naar het ver azuur uw fiere tinne, Gij groots gebouw uit lang vervlogen tijd!" Vooral ook deze kinderen hopen, dat het groots gebouw nog lang zijn torentinne ten hemel zal hef. fen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 5